Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse"

Transkript

1 Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal udfylde alle punkter fra A til D. Det anføres, om der ved undersøgelse er anvendt tolk. Rekvirent (Ansøger eller ansøgers advokat) Ansøger (Navn, udlændingenummer, postadresse) A. Sygehistorie (Om muligt anføres patientens oplysninger om behandling forud for indrejsen i Danmark. Endvidere anføres behandling efter indrejsen, herunder hvor længe udlændingen har været patient hos lægen og antallet af konsultationer hos den udfærdigende læge. Endelig skal det anføres, om der er tale om en akut opstået eller kronisk lidelse, herunder på hvilket tidspunkt lidelsen og behandlingsbehovet er opstået) Lægeforeningens Attestudvalg og Integrationsministeriet

2 Ansøger (Navn, udlændingenummer) B. Aktuel status, objektiv undersøgelse og diagnose(r) (Lægen anfører aktuelle symptomer, funktionsevne, eventuel brug af hjælpemidler samt fundene ved objektiv undersøgelse, resultater af eventuelle parakliniske undersøgelser og eventuelle test. Ved psykiatriske sygdomme anføres de symptomer og fund, der tyder på aktuel psykotisk tilstand og/eller risiko for selvmord eller selvmordsforsøg. Diagnoser anføres på dansk med ICD-10 kode) Lægeforeningens Attestudvalg og Integrationsministeriet

3 Ansøger (Navn, udlændingenummer) C. Behandling herunder konsekvenser af manglende behandling (Den igangværende behandling beskrives. Er patienten i medicinsk behandling, anføres den aktuelle medicinering med såvel handelsnavn som generisk navn og dosis. Lægen anfører eventuelle forslag til anden behandling. Lægen angiver sit skøn over eventuelle konsekvenser af, at en pågående eller planlagt behandling eller genoptræning afbrydes henholdsvis undlades. Eventuelt behov for handicapkompenserende foranstaltninger angives. Konsekvenser af manglende foranstaltninger anføres) Lægeforeningens Attestudvalg og Integrationsministeriet

4 Ansøger (Navn, udlændingenummer) D. Prognose (Lægens vurdering af den pågældendes mulighed for at blive helbredt eller opnå en bedring i sin helbredstilstand beskrives sammen med de gældende forudsætninger, særligt behandling og genoptræning. Der anføres forventet varighed af den igangværende eller planlagte behandling og eventuelle genoptræning. Særligt anføres lægens vurdering af udsigterne for funktionsevnen, herunder eventuelt behov for handicapkompenserende foranstaltninger. Ved psykisk sygdom vurderes risikoen for selvmord eller forsøg derpå. Lægen vurderer, om der foreligger en væsentlig aktuel selvmordsrisiko). Lægen bedes sende lægeattesten til rekvirenten senest 14 dage efter helbredsundersøgelsens gennemførelse. Lægens navn, adresse, SE-nummer eller CPR-nummer Evt. kontonummer til indbetaling af honorar. Dato og underskrift Lægeforeningens Attestudvalg og Integrationsministeriet

5 Vejledning til lægeattest til brug ved ansøgning om humanitær opholdstilladelse Regelgrundlag og forvaltningspraksis Udlændingelovens 9b, stk. 1 giver mulighed for efter ansøgning at give opholdstilladelse til en udlænding, der befinder sig i en sådan situation, at væsentlige hensyn af humanitær karakter taler afgørende for at imødekomme ansøgningen. Afgørelsen træffes af integrationsministeren. Tilladelsen betegnes i disse tilfælde som humanitær opholdstilladelse. Integrationsministeriets praksis for at give humanitær opholdstilladelse er beskrevet i ministeriets notat herom af 1. august Notatet findes på Integrationsministeriets hjemmeside: Det fremgår her, at der bl.a. kan søges om humanitær opholdstilladelse med henvisning til ansøgerens helbredsforhold. Ansøger skal i disse sager underbygge sin ansøgning med lægelig dokumentation for helbredsforholdene. Der stilles ikke noget krav til formen af disse oplysninger, og f.eks. kan journaludskrifter og friattester udgøre den fornødne dokumentation. Lægen skal dog besvare en række punkter vedrørende ansøgers helbredsforhold, som er gengivet i ministeriets praksisnotat. Lægeforeningens Attestudvalg og Integrationsministeriet har derfor udarbejdet en attestformular som hjælp til de læger, som af ansøger eller dennes repræsentant anmodes om at udarbejde en egentlig lægeattest. Helbredsoplysningerne vurderes alene af ikke-sundhedsfaglige sagsbehandlere. Ministeriets vurdering af, om udlændingens sygdom er omfattet af ministeriets praksis for meddelelse af helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse, foretages således på baggrund af den diagnose og de helbredsoplysninger, der fremgår af lægeattesten. Det er derfor af stor betydning, at ansøgerens diagnose er anført i lægeerklæringen, og at diagnosen er understøttet af sygehistorie med beskrivelse af symptomer og funktionsniveau. Opholdstilladelse på helbredsgrundlag Ministeriets praksisnotat fastslår, at der kan gives opholdstilladelse til (a) personer med somatiske og psykiske sygdomme af meget alvorlig karakter, som ikke kan modtage den nødvendige behandling i hjemlandet. Der kan endvidere gives opholdstilladelse til (b) personer, der ved tilbagevenden til hjemlandet vil være i risiko for at få eller opleve en forværring af et alvorligt handicap. Endelig kan der gives humanitær opholdstilladelse til (c) børnefamilier, hvor forældrenes helbred medfører, at de kun har meget begrænsede forældremæssige resurser til at tage vare på deres børn. 1

6 Generelt om sygdom Det er en betingelse for at give helbredsbetinget opholdstilladelse, (1) at der er tale om en meget alvorlig sygdom, (2) der er behandlingskrævende og, (3) at ansøgeren ikke kan få den nødvendige behandling i hjemlandet. Som eksempel kan nævnes alvorlig hjertesygdom med risiko for anfald med dødelig udgang, såfremt der ikke gives og fortsættes med medicinsk behandling, eller behandlingskrævende psykose, der forværres ved ophørt behandling. Kan ansøger modtage den fornødne sygdomsbehandling i sit hjemland, gives der sædvanligvis ikke opholdstilladelse. Ministeriet undersøger normalt via en dansk repræsentation i det pågældende land eller via andre kilder, om den anførte behandling er til rådighed i hjemlandet. I almindelighed kan subjektiv frygt for tilbagevenden til hjemlandet ikke i sig selv begrunde opholdstilladelse. Ansøgers subjektive frygt for tilbagevenden til hjemlandet kan imidlertid indebære et betydeligt psykisk pres, der i kombination med andre vægtige forhold kan tale for opholdstilladelse. Frygten er særligt velbegrundet, hvis ansøger i hjemlandet f.eks. har været udsat for voldtægt eller lignende overgreb begået af myndighedspersoner. Det forhold, at en ansøger har været udsat for tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling, kan efter ministeriets praksis ikke i sig selv begrunde opholdstilladelse. Alvorlig sygdom som følge af tortur kan dog i visse tilfælde føre til opholdstilladelse. Særligt om somatisk sygdom Der er oftest tale om alvorlige kræft-, infektions-, hjerte-, nyre-, tarm- og blodsygdomme. HIV-positivitet kan i sig selv sædvanligvis ikke føre til opholdstilladelse, men er tilstanden nået dertil, hvor der uden behandling er betydelig øget risiko for udvikling af AIDS, kan der gives opholdstilladelse. Særligt om psykisk sygdom Efter praksis er det alene egentlige sindssygdomme, der kan medføre, at der gives opholdstilladelse. Det kan f.eks. være skizofreni, paranoid psykose og depression med psykotiske symptomer, men også andre tilstande, der kan sidestilles med psykotisk tilstand. Depression uden psykotiske symptomer og PTSD medfører sædvanligvis ikke opholdstilladelse. PTSD kan dog i kombination med andre forhold føre til opholdstilladelse. Diagnoserne skal være stillet af en læge; en psykologundersøgelse alene kan ikke udgøre grundlaget. Det forhold, at en ansøger har forsøgt at begå selvmord, har selvmordstanker eller agter at begå selvmord, kan efter ministeriets praksis ikke i sig selv begrunde opholdstilladelse. Derimod kan psykisk sygdom med aktuel og overhængende risiko for selvmord føre til opholdstilladelse, hvis særlige hensyn taler for det. I vurderingen af om det er tilfældet, kan det f.eks. være af betydning, om der er dokumentation for flere tidligere selvmordsforsøg her i landet med indlæggelse på hospital til følge. 2

7 Handicap Opholdstilladelse forudsætter, at der ved tilbagevenden til hjemlandet er risiko for en forværring af et handicap eller dets følger. Svært handicap, hvor ansøger f.eks. anvender kørestol, kan ikke i sig selv begrunde opholdstilladelse, ligesom heller ikke det forhold, at handicappet vil blive mindsket ved fortsat ophold her i landet, kan begrunde opholdstilladelse. Børnefamilier og forældreevne Humanitær opholdstilladelse kan gives i situationer, hvor der er tale om (1) en familie med mindreårige børn, hvor (2) mindst ét af familiemedlemmerne lider af en alvorlig somatisk sygdom eller et handicap og (3) begge forældre har sygdom eller handicap, der medfører, at de kun har meget begrænset forældreevne. Opholdstilladelse gives især, hvor et eller flere af børnene også lider af alvorligere sygdom eller handicap, og hvor der ikke er et familiemæssigt eller socialt netværk i hjemlandet, eller hvor der er et godt netværk her i landet. I givet fald gives opholdstilladelse til hele børnefamilien. Lægeattest til brug ved ansøgning om humanitær opholdstilladelse Generelt om lægeattester En læge er efter Autorisationslovens 20, stk. 1 forpligtet til at udvise omhu og uhildethed ved udfærdigelse af attester. Den såkaldte 1935-bekendtgørelse om afgivelse af lægeerklæringer fastslår, at lægeattester er dokumenter, der kan få afgørende betydning i retsforhold. Lægen skal derfor alene afgive erklæring om sygdomme og forhold, han eller hun har det fornødne kendskab til. Attestens oplysninger skal være så fyldige og tydelige, at formålet med attesten opfyldes, og at modtageren bliver i stand til selv at danne sig et skøn. Det skal tydeligt fremgå, hvilke oplysninger der beror på lægens egen undersøgelse, og hvilke der skyldes angivelser fra den undersøgte eller tredjemand eller beror på journaler og lignende. Særligt om denne lægeattest Det fremgår af bemærkningerne til Udlændingeloven, at i tilfælde, hvor der kan rejses tvivl om, hvorvidt en lægeattest er udtryk for en uvildig bedømmelse af ansøgerens helbredstilstand, vil Integrationsministeriet se bort fra attesten og anmode ansøgeren om at fremkomme med en ny. Tvivlen kan særligt rejses i tilfælde, hvor lægen i sin attest eller på anden måde har tilkendegivet, hvorvidt ansøger bør have opholdstilladelse. 3

8 Lægeattestens punkter Rekvirenten kan være ansøger eller ansøgers advokat. Hvor rekvirenten er ansøgers advokat, er det ikke påkrævet at indhente ansøgers samtykke til at videregive helbredsoplysninger i attesten, fordi advokaten har en såkaldt stillingsfuldmagt. Den indebærer, at advokaten er berettiget til på sin klients vegne at modtage helbredsoplysninger i samme omfang som klienten selv. Udlændinge, der ansøger om opholdstilladelse, har ikke et personnummer, men et udlændingenummer, der anføres i attesten. Det anføres, såfremt attesten er udarbejdet med brug af tolk. Sygehistorien anføres kronologisk med symptomatologi og ydet behandling. Sværhedsgrad og behandlingsbehov beskrives nøje med kliniske og parakliniske fund. Kilderne til sygehistorien anføres. Aktuel status og funktionsniveau beskrives grundigt. Ved handicap er en beskrivelse af funktionsevnen central. Ved psykisk sygdom redegøres særligt for psykotiske symptomer, som lægen har konstateret, og for risikoen for selvmord eller selvmordsforsøg. Den objektive undersøgelse kan suppleres med resultatet af parakliniske undersøgelser og test. Diagnoser anføres på dansk med ICD-10 kode. Behandlingen anføres detaljeret med angivelse af de anvendte lægemidlers handelsnavn, generiske navn og dosis. Lægen kan anføre forslag til og begrundelse for anden behandling. Lægen giver her sit begrundede skøn over konsekvenserne ved, at en behandling eller en planlagt behandling afbrydes eller undlades. Ved handicap redegøres særligt for behovet for handicapkompenserende foranstaltninger, f.eks. hjælpemidler og genoptræning. Prognosen for de samlede helbredsforhold og funktionsevnen angives. Prognosens behandlingsforudsætninger anføres nøje, herunder særligt behandling, men også genoptræning og eventuelt fremtidigt behov for handicapkompenserende foranstaltninger. Ved psykisk sygdom redegøres særligt for risikoen for selvmord eller selvmordsforsøg, herunder aktuel risiko. Lægeattesten sendes til rekvirenten senest 14 dage efter, at undersøgelsen har fundet sted. Attesten honoreres af rekvirenten for medgået tid. 4

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Erklæringen udfyldes af lægen og skal udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser,

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde

Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Indhold Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Dansk Kiropraktor Forening, KL, Københavns og Frederiksberg kommuner November 2004 Sats og tilrettelægning Folkmann Design

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere