HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri)"

Transkript

1 HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) mellem [Indsæt Bygherre] Afd.nr. CVR. nr. [Indsæt] [Indsæt kontaktdata] [Indsæt kontaktdata] (herefter tillige benævnt "Bygherre") og [Indsæt Entreprenøren ] CVR. nr. [Indsæt] [Indsæt kontaktdata ] [Indsæt kontaktdata ] (herefter tillige benævnt "Entreprenøren") (i det følgende tillige respektive hver for sig/til sammen benævnt "Part"/"Parterne") indgår herved Hovedentreprisekontrakt vedrørende [Indsæt] (herefter tillige benævnt "Entreprisekontrakten").

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND DEFINITIONER PARTERNES AFTALEGRUNDLAG ENTREPRENØRENS FORPLIGTELSER ENTREPRISESUMMEN FAKTURERING OG BETALING EKSTRAARBEJDE SIKKERHEDSSTILLELSE RISIKO DAGBOD FORSIKRING UNDERENTREPRENØRER OG UNDERLEVERANDØRER MV FORTROLIGHED SPROG OVERDRAGELSE IMMATERIELLE RETTIGHEDER ÆNDRINGER OG MEDDELELSER IKRAFTTRÆDELSE, VARIGHED OG OPHØR LOVVALG OG VOLDGIFT UNDERSKRIFTER... 9 Side 2 af 10

3 1. BAGGRUND 1.1 [Indsæt konkrete oplysninger om arbejderne mv.] 1.2 Denne Entreprisekontrakt regulerer Parternes samarbejde om udførelse af de aftalte arbejder. 2. DEFINITIONER 2.1 Medmindre andet udtrykkeligt fremgår, anvendes i Entreprisekontrakten følgende definitioner: "Aflevering" "Arbejderne" "Arbejdsdag" "Entreprisesummen" "Ikrafttrædelsesdatoen" "Kalenderdag" "Tilbudssummen" Aflevering i henhold til Entreprisekontrakten forudsætter, at alle arbejder i henhold til Entreprisekontrakten og dennes bilag, herunder KS-materiale, driftsvejledninger og øvrig dokumentation for arbejderne, samt "som udført materiale", er afleveret til Bygherre. Fælles betegnelse for de ydelser (arbejder, materialer og øvrige leverancer), som Entreprenøren skal erlægge i henhold til Entreprisekontrakten og dennes bilag. Mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag, jf. AB92 med Bygherres supplerende vilkår 1, stk. 5 (bilag 2). Den samlede sum, som Entreprenøren er berettiget til for sin udførelse af Arbejderne inkl. salgsprovenu og moms. Tidspunktet for Entreprisekontraktens ikrafttræden. Bemærk, at dette tidspunkt kan være uafhængigt af Parternes underskrift, idet Ikrafttrædelsesdatoen indtræder, når betingelser, som er nævnt i Entreprisekontraktens punkt 18.1, er opfyldt. Alle dage mandag til søndag, inkl. helligdage mv. Den samlede sum, som Entreprenøren er berettiget til for sin udførelse af Arbejderne inkl. salgsprovenu og ekskl. moms. 3. PARTERNES AFTALEGRUNDLAG 3.1 Parternes aftalegrundlag omfatter følgende dokumenter [ved kontraktindgåelse skal dokumenternes rangorden fastslås og/eller rykkes rundt på vigtigste dokument øverst]: 1. Rammeaftale med samhandelsvilkår (bilag 1) Side 3 af 10

4 2. Entreprisekontrakten (dette dokument) 3. AB92 med Bygherres supplerende vilkår (bilag 2) 4. Forhandlingsnotat af [dato] (bilag 3) 5. Hovedtidsplan af [dato] (bilag 4) 6. IKT aftale af [dato] (bilag 5) 7. Entreprenørgaranti i medfør af AB92 6 (bilag 6) 8. Eventuelle spørgsmål/svar udsendt til tilbudsgiverne under miniudbuddet omhandlende tildeling af Entreprisekontrakten (bilag 7) 9. Miniudbudsbetingelser af [dato], jf. bilag 1, inkl. skema A (bilag 8) 10. Entreprenørens tilbud af [dato] på udførelse af Arbejderne (bilag 9) 11. Entreprenørens ansvarspolice af [dato] (bilag 10) 12. Tegningsfortegnelse af [dato] (bilag 11) 3.2 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem ovenstående dokumenter, gælder dokumenterne forud for hinanden i den nævnte prioritet. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem på den ene side tegninger og på den anden side beskrivelser og/eller beregninger, går beskrivelser og/eller beregninger forud for tegninger. 4. ENTREPRENØRENS FORPLIGTELSER 4.1 Entreprenøren påtager sig at udføre Arbejderne på de vilkår, som fremgår af Entreprisekontrakten og dennes bilag 1 til 11 [ændre nummerering ved færre/flere bilag] og med de midler, som følger af Entreprenørens tilbud (bilag 9). Entreprenøren er herunder ansvarlig for at planlægge og udføre Arbejderne inden for den aftalte hovedtidsplan (bilag 4). 4.2 Arbejderne udføres i henhold til hovedtidsplan af [dato] (bilag 4) med påbegyndelse af Arbejderne den [dato] og Aflevering senest den [dato]. 4.3 Det påhviler Entreprenøren at drage omsorg for, at Arbejderne opfylder de til enhver tid gældende myndighedskrav, byggelovsbestemmelser, standarder, tekniske normer, samt vejledninger hertil. 4.4 Entreprenøren forpligter sig til at varetage koordinering af sikkerhed og sundhed i hele Entreprisekontraktens løbetid, herunder udarbejde plan for sikkerhed og sundhed. 4.5 I Entreprisekontraktens løbetid forpligter Entreprenøren sig til at sikre, at de til enhver tid gældende regler vedrørende arbejdsmiljø, arbejdsbeskyttelse mv. overholdes. 4.6 Bygherre kan ophæve Entreprisekontrakten, hvis Entreprenøren gentagende gange inden for Entreprisekontraktens løbetid tilsidesætter sine forpligtelser efter reglerne om koordinering af sikkerhed og sundhed samt reglerne om arbejdsmiljø, arbejdsbeskyttelse mv., jf. AB92 med Bygherres supplerende vilkår 40, stk. 1 (bilag 2). 4.7 Entreprenøren er ansvarlig for, at Arbejderne til enhver tid er i overensstemmelse med Entreprisekontrakten og dennes bilag, gældende lovgivning samt relevante tekniske, digitale og/eller faglige standarder og normer, ligesom Entreprenøren er ansvarlig for, at Bygherre kan ibrugtage de ved Afleveringen udførte Arbejder uden indskrænkninger, dispensationer (hverken permanente eller midlertidige) mv. af nogen art. 4.8 Entreprenøren er i Entreprisekontraktens løbetid forpligtet til at opretholde ansvarspolicen (bilag 10) omfattende Arbejderne, herunder eventuelle aftalte ekstraarbejder. 5. ENTREPRISESUMMEN Side 4 af 10

5 5.1 Som vederlag for Arbejderne, fuldt færdige og konditionsmæssigt afleverede, er Entreprenøren berettiget til Entreprisesummen, der fremkommer således: Tilbudssum [Indsæt], jf. bilag 9 Moms 25 % I alt "Entreprisesummen" inkl. moms DKK [beløb] DKK [beløb] DKK [beløb] 5.2 Entreprisesummen reguleres i overensstemmelse med cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. med senere ændringer. Entreprisesummen er fast regnet for den del af Arbejderne, som udføres inden for 12 måneder fra tilbudsdagen (tilbudsfristens udløb). For de af Arbejderne, der udføres senere end 12 måneder fra tilbudsdagen (tilbudsfristens udløb), reguleres de tilbudte priser efter Danmarks Statistisk, "Byggeomkostningsindeks for boliger". 5.3 Den aftalte Entreprisesum er eksklusiv alle omkostninger til årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger, idet at det forudsættes, at byggeriet holdes i gang i vintermånederne. 5.4 Entreprisesummen er inklusiv salgsprovision, som Entreprenøren er forpligtet til at betale i henhold til Rammeaftale med samhandelsvilkår (bilag 1). Entreprenøren kan således ikke kræve betaling udover Entreprisesummen hos Bygherre uanset Entreprenørens forpligtelse til at betale salgsprovision i henhold til bilag FAKTURERING OG BETALING 6.1 Bygherre betaler Entreprenøren vederlag for udførte Arbejder i overensstemmelse med Entreprenørens tilbud og betingelserne i AB92 med Bygherres supplerende vilkår 22, stk. 1 (bilag 2). 6.2 Entreprenøren er alene berettiget til betaling i det omfang, at Entreprenøren har udført de pågældende Arbejder i overensstemmelse med Entreprisekontrakten og dennes bilag (bilag 1-11) [ændre nummerering ved færre/flere bilag], herunder uden væsentlige mangler. 6.3 Bygherre kan helt eller delvist honorere udstedte fakturaer ved en erklæring om modregning med forfaldne beløb mv., ligesom at Bygherre kan kræve udbetaling af bodsbeløb i sikkerhedsstillelsen. 6.4 Fakturaer skal betales senest 20 (tyve) Arbejdsdage efter modtagelse af faktura. 7. EKSTRAARBEJDE 7.1 Udførelse af ekstraarbejder må alene ske efter forudgående skriftlig aftale med Bygherre eller dennes repræsentant. 7.2 Indgår Parterne skriftlig aftale om udførelse af ekstraarbejder, skal fakturering ske separat i overensstemmelse med punkt Der tillægges [15] % i dækningsbidrag på Entreprenørens faktiske afholdte omkostninger. 7.4 Entreprisekontraktens bestemmelser er også gældende for udførelse af ekstraarbejder. 7.5 Entreprenøren skal på Bygherres anmodning én gang hver måned stille yderligere sikkerhed for ekstraarbejder i overensstemmelse med punkt 8.1, jf. AB92 med Bygherres supplerende vilkår 6, stk. 2 (bilag 2) og det uanset den beløbsmæssige størrelse af de samlede ekstraarbejder i en given periode. 8. SIKKERHEDSSTILLELSE Side 5 af 10

6 8.1 Entreprenøren skal senest på Ikrafttrædelsesdatoen, jf. Entreprisekontraktens punkt 18.1 stille sikkerhed for sine forpligtelser under Entreprisekontrakten. Sikkerhedsstillelse skal stilles i overensstemmelse med Entreprenørgarantien (bilag 6) og AB92 med Bygherres supplerende vilkår 6 (bilag 2). 8.2 Sikkerhedsstillelsen udgør DKK [Indsæt beløb] ekskl. moms svarende til 15 % af tilbudssummen, jf. punkt Stilles sikkerheden ikke inden for fristen i punkt 8.4, udgør det væsentlig misligholdelse, jf. AB92 med Bygherres supplerende vilkår 40 (bilag 2). 8.4 Entreprenøren skal samtidig med afgivelse af tilbud (bilag 9), med henblik på Bygherres godkendelse, oplyse hvilket pengeinstitut eller garantiforsikringsselskab, som Entreprenøren gør brug af i forbindelse med, at Entreprenøren stiller entreprenørgaranti (bilag 6) i henhold til Entreprisekontrakten. Entreprenøren skal senest 3 Arbejdsdage efter modtagelse af Bygherres beslutning om tildeling af Entreprisekontrakten stille en betinget entreprenørgaranti (bilag 6). Den betingede entreprenørgaranti skal alene være betinget af Entreprisekontraktens ikrafttræden, jf. punkt 18.1, og således overgå til at være ubetinget senest på Ikrafttrædelsesdatoen. 8.5 Entreprenøren stiller yderligere sikkerhed for ekstraarbejder, jf. punkt Entreprenøren afholder alle omkostninger forbundet med sikkerhedsstillelsen. 8.7 Sikkerhedsstillelsen nedskrives og frigives i overensstemmelse med AB92 med Bygherres supplerende vilkår 6 (bilag 2). 8.8 Bygherre stiller ikke sikkerhed, medmindre at der er tale om ustøttet byggeri, jf. AB92 med Bygherres supplerende vilkår 7 (bilag 2). 9. RISIKO 9.1 For Arbejderne gælder, at Entreprenøren bærer risikoen for alle skader mv. på byggeriet, herunder skader på materialer, redskaber, byggepladsen, maskiner mv., ligesom Entreprenøren bærer risikoen for tyveri og hærværk indtil, at Aflevering har fundet sted. 10. DAGBOD 10.1 Såfremt hovedtidsplanen (bilag 4) ikke overholdes, bliver Entreprenøren pålagt en dagbod for hver påbegyndt Arbejdsdag, tidsfristen overskrides Dagbod udgør samlet set 1 af tilbudssummen ekskl. moms (som denne er opgjort i punkt 5.1), dog minimum DKK med tillæg af aftalte ekstraarbejder, jf. punkt 7, for hver påbegyndt Arbejdsdag tidsfristen overskrides indtil, at Arbejderne Afleveres kontraktmæssig til Bygherre, jf. AB92 med Bygherres supplerende vilkår 25, stk. 2 (bilag 2) Bygherre kan helt eller delvist honorere fakturaer ved en erklæring om modregning med forfaldne bodsbeløb Dagbod forfalder til betaling 7 Kalenderdage efter skriftligt påkrav er afsendt fra Bygherre til Entreprenøren. Manglende fremsendelse af påkrav medfører ikke bortfald af pligt til betaling af dagbod Ved senere betaling betales rente fra forfaldsdag med en årlig rente svarende til Nationalbanken til Side 6 af 10

7 enhver tid gældende referencesats med tillæg af 8 %. 11. FORSIKRING 11.1 Uden at Entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, tegner Bygherre senest på Ikrafttrædelsesdatoen en all-risk forsikring inkl. brand og storm i overensstemmelse med AB92 med Bygherres supplerende vilkår 8, stk. 1 (bilag 2). Bygherre opretholder førnævnte forsikring indtil Aflevering Selvrisikoen er [indsæt beløb] per skadesbegivenhed, og betales af Entreprenøren, såfremt Entreprenøren eller dennes underentreprenører eller underrådgivere eller andre, som Entreprenøren har entreret med, har forårsaget den begivenhed, som udløser selvrisikoen Entreprenøren og dennes eventuelle underentreprenører, underrådgivere og leverandører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler, jf. AB92 med Bygherres supplerende vilkår 8, stk. 3 (bilag 2). Disse forsikringer skal have en dækningssum per skadesbegivenhed på minimum DKK [indsæt [2,5]] mio. ved tingskade og minimum DKK [indsæt [10]] mio. ved personskade med et maksimum på [indsæt] Entreprenøren skal på Bygherres anmodning kunne dokumentere, at punkt 11.3 er opfyldt Entreprenøren skal anmelde opståede skader til Bygherre straks. 12. UNDERENTREPRENØRER OG UNDERLEVERANDØRER MV Såfremt Entreprenøren lader dele af Arbejderne udføre i underentreprise eller udskifter underleverandører, skal aftale herom indgås på samme vilkår, som er gældende for Entreprisekontrakten og dennes bilag (bilag 1-11) [ændre nummerering ved færre/flere bilag] Entreprenøren skal på Bygherres anmodning kunne dokumentere, at punkt 12.1 er opfyldt. 13. FORTROLIGHED 13.1 Indholdet af Entreprisekontrakten og dennes bilag er fortroligt. Parterne samt deres medarbejdere, underentreprenører og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om den anden Parts forretningshemmeligheder, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab ved forberedelse, indgåelse og opfyldelse af Entreprisekontrakten Tavshedspligten i punkt 13.1 omfatter ikke (i) videregivelse med skriftlig tilladelse fra den beskyttede Part, (ii) videregivelse der kræves af en offentlig myndighed (herunder ved lovgivning), (iii) relevant videregivelse til brug for løsning af en konflikt mellem Parterne og (iv) videregivelse til en Parts relevante rådgivere, eksempelvis advokat og revisor Bestemmelserne i dette punkt 13 skal forblive gældende, uanset Entreprisekontraktens ophør i øvrigt, hvad enten Entreprisekontraktens ophør skyldes opsigelse, ophævelse eller andet. 14. SPROG 14.1 Entreprenøren skal i Entreprisekontraktens varighed kommunikere i skrift og tale med Bygherre på dansk og skal sikre, at der er mindst en ansat på byggepladsen, som kan videregive instruks fra/til Bygherre, eventuelle beboere og Entreprenør på dansk. Side 7 af 10

8 15. OVERDRAGELSE 15.1 Entreprenøren kan kun give én transport på sit tilgodehavende/resttilgodehavende hos Bygherre, og kun til et af Bygherre godkendt pengeinstitut eller garantiforsikringsselskab. Det er en betingelse for en sådan transport, at denne i en og samme transport gælder hele Entreprisesummen eller den resterende del heraf på det tidspunkt, hvor Entreprenøren indgår aftale om transport, jf. AB92 med Bygherres supplerende vilkår 5, stk. 2 (bilag 2) Der skal ske særskilt meddelelse fra Entreprenøren til Bygherre om transporten Uden den anden Parts samtykke kan Parterne ikke overdrage deres forpligtelser under Entreprisekontrakten til andre. 16. IMMATERIELLE RETTIGHEDER 16.1 Det materiale, som Entreprenøren udarbejder til Bygherre, må ikke offentliggøres hverken helt eller delvist uden Bygherres forudgående skriftlige samtykke Alt materiale, som Entreprenøren udarbejder eller indhenter i forbindelse med Entreprisekontraktens udførelse, skal være til rådighed for Bygherre på en sådan måde, at Bygherre kan anvende materialet eller lade dette viderebearbejde af en tredjepart, uden at Entreprenørens bistand dertil er nødvendig. Materialet skal således være tilgængeligt i et åbent digitalt format Ved ophør af Entreprisekontrakten, uanset årsag, er Entreprenøren forpligtet til at overdrage alt materiale, som Entreprenøren har udarbejdet eller udviklet til Bygherre under Entreprisekontrakten i et format som anført i punkt Bygherre er berettiget til at anvende dette materiale, som Bygherre ønsker. Materialet skal overdrages til Bygherre senest 1 uge efter Entreprisekontraktens ophør. 17. ÆNDRINGER OG MEDDELELSER 17.1 Enhver ændring af Entreprisekontrakten, herunder aftale om udførelse af ekstraarbejder, skal ske skriftligt mellem Parterne og udgør herefter bilag til Entreprisekontrakten eller skal fremgå af byggemødereferater. Ændringer, som ikke opfylder dette punkt 17.1, er ikke gyldige mellem Parterne Meddelelser skal fremsendes til følgende kontaktadresser eller til en anden adresse, som Parterne fra tid til anden skriftligt måtte meddele den anden Part: For Bygherre: [Indsæt kontaktperson] For Entreprenøren: [Indsæt kontaktperson] 18. IKRAFTTRÆDELSE, VARIGHED OG OPHØR 18.1 Entreprisekontrakten træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen, når følgende betingelser for dens ikrafttræden er opfyldt: Politisk godkendelse i [Indsæt] Kommune af Skema B og Bygherre a) efter udløbet af klagefristen på 30 kalenderdage, jf. Håndhævelseslovens 7, stk. 2, nr. 2, regnet fra dagen efter Bygherres underretning til alle berørte tilbudsgivere under det gennemførte miniudbud om Bygherres tildelingsbeslutning skriftligt har meddelt En- Side 8 af 10

9 treprenøren, at tildelingsbeslutningen ikke er påklaget til Klagenævnet for Udbud eller indbragt for domstolene, og at Entreprisekontrakten vil træde i kraft, eller b) skriftligt har meddelt Entreprenøren, at Entreprisekontrakten vil træde i kraft, uanset om tildelingsbeslutningen er eller måtte blive påklaget til Klagenævnet for Udbud eller indbragt for domstolene Såfremt betingelserne for Entreprisekontraktens ikrafttræden i henhold til punkt 18.1 ikke er opfyldt senest [indsæt (90) dage] Kalenderdage efter Entreprisekontraktens indgåelse (tidspunktet for Bygherres underskrift), bortfalder Entreprisekontrakten, uden at nogen Part kan rejse krav mod den anden i den anledning. 19. LOVVALG OG VOLDGIFT 19.1 Entreprisekontrakten og alle tvister, som udspringer deraf, er undergivet dansk ret, jf. AB92 med Bygherres supplerende vilkår 1, stk. 7 (bilag 2) Parterne skal søge at løse uoverensstemmelser om Entreprisekontraktens opfyldelse, fortolkning eller udfyldning ved forhandling For Parternes tvister gælder i øvrigt de bestemmelser, som fremgår af AB UNDERSKRIFTER 20.1 Entreprisekontrakten er underskrevet i to eksemplarer, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Entreprisekontrakt. Den: Sted: For Bygherre: Den: Sted: For Entreprenøren: Navn: Titel: Navn: Titel: Side 9 af 10

10 Side 10 af 10

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

KONTRAKT TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) mellem. Guldborgsund Spildevand A/S. CVR. nr

KONTRAKT TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) mellem. Guldborgsund Spildevand A/S. CVR. nr KONTRAKT TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) mellem Guldborgsund Spildevand A/S CVR. nr. 32 55 98 24 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. (herefter betegnet "Ordregiver") og

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt)

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) 1 Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) Indhold 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Aftalegrundlag... 2 4. Kontraktsum og prisregulering... 3 5. Fakturering... 3 6. Entreprenørens forpligtelser...

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. mellem

RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. mellem RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F (herefter betegnet "Ordregiver") og [Indsættes ved kontraktindgåelse] (herefter

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE

KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE VERSION JUNI 2016 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 DATO: [DATO] Sags nr.: [sagsnummer] Dokument nr.: [dokumentnummer] 1. Parterne Københavns Kommune

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

NGF Nature Energy A/S. Aftale. vedr. levering af XXXXXXXXXXXXXXXXX

NGF Nature Energy A/S. Aftale. vedr. levering af XXXXXXXXXXXXXXXXX NGF Nature Energy A/S Aftale vedr. levering af XXXXXXXXXXXXXXXXX Projekt nr.: 6070-ANL-XXX XXXXXX 2017 Content 1. Aftalegrundlag... 3 2. Entreprenørens forpligtelser... 4 3. Samarbejde og koordinering

Læs mere

Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne sand, grus og sten i Region Syddanmark 1. Bilag 3 Skabelon for rammeaftale

Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne sand, grus og sten i Region Syddanmark 1. Bilag 3 Skabelon for rammeaftale Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne sand, grus og sten i Region Syddanmark 1 Bilag 3 Skabelon for rammeaftale Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z mellem BIOFOS A/S Refshalevej 250 1432

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING DTU SSA MINDRE PROJEKTER MARTS 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING (MINDRE PROJEKTER) mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30

Læs mere

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE DTU NDA - MARTS 2015 HEMMELIGHOLDELSESAFTALE mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30 06 09 46 (i det følgende benævnt DTU ) og [Virksomheds

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4c: Leveranceaftale til brug ved miniudbud Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Miniudbud vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Opgave

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4d: Leveranceaftale til brug ved direkte tildeling Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Direkte tildeling vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet

Læs mere

Bilag IV Udkast til rammeaftale. Udbud af køkkenelementer

Bilag IV Udkast til rammeaftale. Udbud af køkkenelementer Bilag IV Udkast til rammeaftale Udbud af køkkenelementer September 2015 Rammeaftale mellem Navn: AlmenIndkøb v/lejerbo CVR-nr.: 18 21 34 19 Adresse: Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby på vegne af tilmeldte

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

UDBUD AF DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ENERGIRENOVERING AF VEJBELYSNING KONTRAKTUDKAST (ENERGIRENOVERING) MAJ 2016

UDBUD AF DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ENERGIRENOVERING AF VEJBELYSNING KONTRAKTUDKAST (ENERGIRENOVERING) MAJ 2016 LEJRE KOMMUNE, CENTER FOR EJENDOMME & TRAFIK UDBUD AF DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ENERGIRENOVERING AF VEJBELYSNING KONTRAKTUDKAST (ENERGIRENOVERING) MAJ 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND... 3 2. DEFINITIONER...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt Mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft (herefter: bygherren) og [Entreprenør] [adr] Cvr. [cvr] (herefter: entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende:

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2013 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang...

Læs mere

Københavns Energi A/S

Københavns Energi A/S Københavns Energi A/S Kvalifikationsordning vedrørende Teknisk Rådgivning og Bistand Mellem Københavns Energi A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter benævnt Københavns Energi

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT-Plus Bolig, Poul Paghs Gade ENTREPRISEKONTRAKT

ENTREPRISEKONTRAKT-Plus Bolig, Poul Paghs Gade ENTREPRISEKONTRAKT ENTREPRISEKONTRAKT i henhold til AB 92 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management A/S 1 Parterne Undertegnede Plus Bolig, afd. 114 Poul Paghs Gade Vælg et element. I det følgende kaldet Bygherren

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

Forsikringsmæglerbistand

Forsikringsmæglerbistand Samarbejdsaftale Forsikringsmæglerbistand Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit II i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Bygherreforeningens formuleringer til AB92

Bygherreforeningens formuleringer til AB92 15. september 2008 Bygherreforeningens formuleringer til AB92 En samling forslag til formuleringer til AB92, herunder præciseringer, udfyldninger og egentlige fravigelser, som Bygherreforeningen anbefaler

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere