GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED"

Transkript

1 GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014

2 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være klimakommune. Aftalen indebærer, at Roskilde Kommune skal nedbringe energiforbruget og reducere udledningen af klimagasser, primært CO2 med 2 % om året frem til Målet gælder kommunens egen virksomhed. Roskilde Kommune har gennem flere år haft fokus på klimaområdet. Klimapolitik og Klimaplan indeholder en række indsatser, med det formål at nedbringe kommunens energiforbrug og dermed CO2 udledningen. Afgrænsning Grønt Regnskab har fokus fokus på udviklingen de sidste 3 år fra 2011 til I bilagene sidst i dokumentet, kan man se alle tal der ligger til grund for grafer og udregninger. I bilagene er der også tal fra aftalens start i Vandforbrug er ikke medtaget. Status på CO2 reduktionen 3 Udviklingen indenfor de forskellige områder 4 Udvalgte indsatser Beregningsbilag 7 2

3 STATUS PÅ CO2 REDUKTIONEN Status på CO2 reduktionen Resultat for årets grønne regnskab viser en reduktion af CO2 udledningen på 3,5 % i forhold til Resultatet viser at, kommunen har bidt sig fast i energibesparelserne og endnu et år opfylder kommunen aftalen om 2 % reduktion og energiforbruget falder nu for 3. år i træk, med en årlig besparelse på ca ton CO2. Tendensen er meget positiv og viser, at øget fokus på energirigtig adfærd og investeringer i energirenoveringer og solcelleanlæg giver gevinst. Der har i 2013 været gennemført energisparekampagne i kommunens ejendomme, lavet energirenoveringer og energiinvesteringer, og der er kommet flere elbiler og hybrid-biler. Kommunens varmeforbrug falder støt både med fjernvarme og naturgas, mens elforbruget kun er svagt faldende. Den kommunale kørsel er nogenlunde stabil, og data er blevet tilrettet, så resultaterne i det grønne regnskab bedre kan sammenlignes år for år. Kursen fortsætter mod opfyldelsen af målet fra klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening om årligt at reducere CO2 udledningen med 2 %, for kommunen som virksomhed. Kommunen er på vej til at indhente tidligere års stigninger, og kursen fortsætter hen imod opfyldelsen af de kommunale klimamålsætninger. Gennemsnitligt forbruger Roskilde Kommunes bygninger lidt under landsgennemsnittet pr m2, og derfor er det kun på grund af en stor indsats, at energiforbruget stadig falder. De lavest hængende frugter er høstet, og i de kommende år venter der en fokuseret indsats, for at få de sidste MWh/ kg CO2 hjem, til opfyldelsen af klimamålsætningerne. Årets resultat viser en stabil reduktion indenfor alle områder. 3

4 UDVIKLINGEN INDENFOR DE FORSKELLIGE OMRÅDER Fjernvarmeforbruget er faldet mest på skoler og i administrationen. Gasforbruget er faldet mest på daginstitutionsområdet. Elforbruget er faldet markant på daginstitutioner og en del i administrationen, skolerne har derimod øget deres elforbrug. Den teknologiske udvikling med øget brug af digitale redskaber i undervisningen, giver et øget elforbrug på skolerne. Flere skoler har fået opsat solcelleanlæg, der reducerer dele af elforbruget i 2013 regnskabet, men effekten af solcelleproduktionen, slår først rigtig igennem i de kommende års grønne regnskaber. Roskilde Kommune har nu i alt solcelleanlæg på 25 ejendomme, i alt ca m2 og flere er på vej. Den samlede årlige el-produktion fra disse anlæg er beregnet til MWh, svarende til ca. 10 % af det samlede elforbrug i kommunens bygninger, de kommende år. Olieforbruget ligger i 2 bygninger, hvoraf den ene har fået etableret jordvarme i Den anden bygning, Darup Fritidscenter, kan umiddelbart ikke konverteres, da den på sigt skal afhændes. Elforbruget til vejbelysning er svagt faldende trods udvidelse af områder med vejbelysning. Kørsel Som grafen også viser, betyder elforbruget meget for det grønne regnskab. Det skyldes at el i klimakommuneaftale beregningsmetoden har en høj såkaldt emissionsfaktor per brugt kwh. Uanset hvor meget CO2 en kwh udledte i 2013, beregnes CO2 emissionen ud fra Når kommunens geografiske CO2 udledning udregnes, sker det efter en anden opgørelsesmetode, hvor en variabel emissionsfaktor for el og fjernvarme vil påvirke CO2 udledningen. 4

5 Kørsel i eget køretøj Kørsel i eget køretøj er stabiliseret efter et par år med faldende tendens. Kørsel i eget køretøj er erfaringsmæssigt mere miljøbelastende end kommunens egne køretøjer, der kører længere på literen og overholder en række krav i forhold til miljø. Kørsel i kommunale køretøjer Kommunen har ca. 40 hybridbiler til hjemmeplejen og 11 elbiler til henholdsvis kørsel indenfor IT og for Ejendomme. Hybridbilerne kører langt på literen og er ikke afhængige af opladning. Elbiler reducerer både CO2-udledning og reduktion af støj samt reduceret NOx- og partikeludledning. Sidste års grønne regnskaber har været kraftigt påvirket af Roskilde Brandvæsens nye opgaver, og opgaver der har udvidet sig. Som nævnt i sidste års grønne regnskab ville der blive set på hvordan man kunne undgå dette. De andre klimakommuners måde at håndtere kommunal kørsel er undersøgt, og det er meget forskelligt, hvordan kommunerne håndterer kørsel, flere har ikke medtaget transport. I samarbejde med den fra Danmarks Naturfredningsforenings Grønt Regnskabs ansvarlige er dele af den kommunale kørsel under Roskilde Brandvæsen nu taget ud af regnskabet med tilbagevirkende kraft: Brændstofforbrug til Brandvæsenets ambulancekørsel, idet der er tale om en opgave, der køres på kontrakt for Region Sjælland. Brændstofforbrug til Brandvæsenets kørselsopgaver vedr. ældre, børn og gruskørsel. Her er der tale om kommunale opgaver der har været og/eller skal i udbud. Hvis forbruget indregnes vil det forårsage, at forbruget ikke vil være sammenligneligt fra år til år. Brændstofforbrug til Brandvæsenets kerneopgaver, brandkørsel, tyverialarmer mv. er indregnet. 5

6 UDVALGTE INDSATSER Radiatorlåse på Peder Syv Skolen I kommunens klimapolitik og klimaplan handlinger indgår en række indsatser for energibesparelser og mindre CO2 udledning fra kommunen som virksomhed. Herfra kan nævnes: Energirenovering af bygninger Roskilde Kommune har de forløbne år stået for gennemførelse af energirenovering og energiinvesteringer i kommunale ejendomme. I de kommende år vil energirenovering udføres af et såkaldt ESCO- firma (Energy Saving Company). Der er foreløbig indgået aftale med et ESCO-firma om energirenovering af Jyllingehallerne, samt udførelse af en stor energianalyse af ca m2 kommunale bygninger. Energibesparelser i kommunale bygninger Energikampagnen der følger op på reduktionen af energibudgetterne fortsætter med fornyet indsats i efteråret 2014 med møder og udvikling sammen med de bygningsansvarlige og servicelederne. Partnerskab for offentlige grønne indkøb: Roskilde Kommune blev i 2013 medlem af partnerskabet og i 2014 vil der arbejdes for at opfylde de høje miljøkrav til kommunen med flere miljøcertificerede produkter og services indenfor fødevarer, transport, byggeri og anlæg, IT, papir og tryk, rengøring samt energi. Grønt Flag på alle skoler Alle skoler skal have grønt flag de kommende år for at Roskilde kan få flere bevidste bæredygtige borgere og mere bæredygtige skoler. Årets Grønne Regnskab vil sammen med CO2 kortlægningen danner grundlag for klimaplanen i Reduktion af energibudgetter Kommunen bruger for ca. 70 millioner kr. på energi hvert år. Så udover at opfylde klimaaftalernes giver det god mening af arbejde for et mindre kommunalt energiforbrug. Fra 2014 bliver de kommunale energidriftsbudgetter reduceret over en årrække således, at der i 2016 vil tildeles 4,7 % færre driftsmidler til forbrug af el og varme. Dette følge budget-aftalen for Energisparekampagne I efteråret 2013 mødtes skoleledere til en temadag om energibesparelser, hvor de blev klædt på til at være ansvarlige for energiforbruget med information, plakater og brochurer med gode råd og handlinger til at nedsætte energiforbruget på skolerne. Senere mødtes servicemedarbejderne, der fik information om de nyeste tiltag i kommunens energistyringssystem Min Energi samt råd til, hvordan de kunne bidrage med at styre energiforbruget i kommunens bygninger. Flere af daginstitutionernes områdemøder fik besøg og udleveret materialer og råd til at hvordan de kunne drøfte energibesparelser fast på deres møder. Årets grønne regnskab tyder på at det lykkedes, for det er især daginstitutionsområdet, der har haft et mindre energiforbrug. Energitjenesten var på besøg på Peder Syv Skolen, der fik et stort Energitjek, det vil sige en gennemgang af deres bygninger, varmesystemer og daglige rutiner. Besøget blev offentliggjort i personalebladet Kilden hvor der også var generelle råd og oplysninger om energikampagnen og kontaktmuligheder. Indsatsen fortsætter i Solceller på Børnehuset Lærken

7 BEREGNINGSBILAG KOmmunale bygninger og vejbelysning CO2 udvikling 2007, Kommunale bygninger og vejbelysning Graddage korrigeret med faste emissionsfaktorer MWh CO2 (ton) MWh CO2 (ton) MWh CO2 (ton) MWh CO2 (ton) Fjernvarme Naturgas Olie El - Bygninger El - Vejbelysning Sum Emissionsfaktorer CO2/kg Energiform Fjernvarme 135 kg/mwh Naturgas 2,245 kg/nm3 El 0,5 kg/kwh Olie 2,65 kg/liter 7

8 BEREGNINGSBILAG kørsel CO2 udvikling 2007, Roskilde Kommune Grønt Regnskab 2013 Beregningsbilag Kørsel i kommunale og egne køretøjer Tanklevering liter CO2 (ton) liter CO2 (ton) liter CO2 (ton) Benzin Diesel Købekort Benzin * Diesel * CO2 i alt Tjeneste kørsel i eget køretøj km Via lønsystem og udenom lønsystem Sum Emissionsfaktor CO2/kg Energiform Benzin 2,40 kg/liter Diesel 2,65 kg/liter *estimeret 8

9 Fjernvarme Roskilde Kommune Grønt Regnskab 2013 Beregningsbilag Fjernvarme CO2 emissioner fra fjernevarmeforbrug i kommunale bygninger (MWh) 2007, Graddage korrigeret, fastlåst emissionsfaktor Fjernvarme MWh kwh pr m2 ton CO2 MWh kwh pr m2 ton CO2 MWh kwh pr m2 ton CO2 MWh kwh pr. m2 Ton CO2 Kommunale bygninger i alt Ældrepleje Specialinstitutioner Administration Biblioteker Skoler Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklubber Andre kommunale bygninger Idrætsanlæg i alt Sportshaller Svømmehaller Anden bygning til idræt Bemærkninger: Der er samlet sket et fald på fjernvarmeforbruget. Ældreplejen har haft øget fjernvarme forbrug, det skyldes blandt andet at Trekroner plejecenter er kommet på fjernvarme. 9

10 BEREGNINGSBILAG naturgas Naturgas CO2 emissioner fra naturgasforbrug i kommunale bygninger (Nm3) Graddage korrigeret, fastlåst emissionsfaktor. Naturgas m3-ngas MWh kwh pr m2 ton CO2 kg CO2/m2 m3-ngas MWh kwh pr m2 Ton CO2 M3-Ngas MWh kwh pr m2 Ton CO2 Kommunale bygninger i alt , , Ældrepleje , , Specialinstitutioner , , Administrationsbygninger , , Biblioteker , , Skoler , , Daginstitutioner , , Fritids- og ungdomsklubber , , Andre kommunale bygninger , , Idrætsanlæg i alt , , Sportshaller , , Svømmehaller - - Anden bygning til idræt ,1 0 0, Bemærkninger Gasforbruget er faldet drastisk i administrationsbygninger, det skyldes at det tidligere Gundsø Rådhus, er omdannet til specialskole og derfor er bygningens gasforbrug rykket over til skoleområdet. Daginstitutioner har bidraget med væsentlige reduktioner og deres indsats de sidste 3 år har givet en god besparelse på kommunens samlede grønne regnskab. Ældreplejen, skoler og specialinstitutioner har reduceret i mindre grad. 10 4

11 EL EL Graddage korrigeret Fastlåst emissionsfaktor Bygningsanvendelse kwh kwh pr m2 ton CO2 kwh kwh pr m2 ton CO2 kwh kwh pr m2 ton CO2 Kommunale bygninger i alt Ældrepleje Specialinstitutioner Administrationsbygninger Bibliotek Skoler Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklubber Andre kommunale bygninger Idræts anlæg i alt Sportshaller Svømmehaller Anden bygning til idræt Bemærkninger: Elforbruget er faldet markant på daginstitutioner og en del i administrationen, skolerne derimod øget deres elforbrug, øget digitalisering trumfer opsætning af solcelleanlæg og andre energireduktionstiltag. Der er der stadig en lille del af de kommunale solcelleanlæg, der ikke er medregnet af målertekniske årsager, bliver rettet i Der oplades 10 elbiler i administrationen i 2013, de forbruger omkring 500 kwh årligt, med overføres ikke til kørselsregnskabet da det er marginalt for det samlede billede. Når el bilparken forøges overføres elforbruget til kørslen, så der kan laves de rette sammenligninger. 11

12 BEREGNINGSBILAG olie Olie Delvist graddage korrigeret Fastlåst emissionsfaktor Forbrugs tal leveret af Q8 FYRINGSOLIE (liter) liter MWh ton CO2 liter MWh ton CO2 liter MWh ton CO2 Liter MWh ton CO2 Børnehuset Nordstjernen ,7 27, ,0 2,4-0,0 0, ,8 Daruplund ,4 13, ,8 11, ,5 10, ,2 30,9-0,0 0,0-0,0 0, Total ,3 72, ,7 14, ,5 10, ,8 Roskilde Idrætscenter ,6 98, ,3 149, ,7 113, Udsigten ,8 32, ,4 26, ,4 30, ,9 Fritidsklubben Engbækgård - 0,0 0, ,4 3, ,3 3, Småbørnscentret ,1 3, ,3 3,8-0,0 0, Total i alt Bemærkninger: Olieforbruget er stabilt Børnehuset Nordstjernen har i 2013 fået indlagt jordvarme og olieforbruget forsvinder i Roskilde Idrætscenter står for størstedelen af olieforbruget og olie opvarmningen, Idrætscenteret vil på sigt flyttes til det nye idrætsområde ved Køgevej. 12

13 kørsel Kørsel i kommunale og egne køretøjer Kørsel i kommunale køretøjer liter CO2 (ton) liter CO2 (ton) liter CO2 (ton) liter CO2 (ton) liter CO2 (ton) Tanklevering Benzin Diesel Købekort Benzin Diesel CO2 i alt Tjeneste kørsel i egen køretøj i alt Sum Bemærkninger: CO2 belastningen fra den kommunale kørsel har været kraftig stigende de seneste år mest fordi Roskilde Brandvæsen har hjemtaget flere større opgaver der har påvirket CO2 regnskabet med væsentlig CO2 forøgelse. Det er ikke for dette grønne regnskab muligt at varetage eventuelle energispareindsatser i forhold til kørselsoptimering og nye opgavevaretagelse. Følgende poster er derfor udtaget fra regnskabet i perioden 2011 til Ambulancetjenesten, Gruskørsel samt opgaver før varetaget af Ditobus/Torkildstrup. (Brandvæsenets kerneopgaver medtages stadig; Brandtjeneste, tyverialarm, madtransport mv.) Udtagelsen har påvirket sidste års CO2 reduktionen fra 2011 til 2012 med + 0,2 % men sikrer et mere validt resultat for det grønne regnskab Udtagelsen er sket i samarbejde Danmarks Naturfredningsforening Regnskabet viser at den kommunale kørsel i eget køretøj har stabiliseret sig efter et par år med faldende kørsel. 13 7

14 Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Vindinge Vor Frue Gadstrup Snoldelev Plan og Udvikling Postboks 100 Rådhusbuen Roskilde Viby/Dåstrup

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord...3 Bæredygtighed...4 Klimamad og byttemarked...5 Klimaambassadører...6 Klimaambassadører...7 Klimatilpasning...8 Fjernvarme og energitjek...9

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner Herning Kommune Klimaplan del III Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner December 2008 Herning Kommune Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Indhold Klima og miljø i Nykredit 2012... 3 2011-målet: Nykredits klima- og miljøarbejde indtil nu... 4 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020...

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum 27-03-2014 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms

Læs mere

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Taxibranchen på vej mod grønnere tider Taxibranchen på vej mod grønnere tider Fremme af klima- og energieffektive løsninger i taxibranchen. Indhold Forord 3 Kommissionens sammensætning 3 Taxikommissionens konklusioner 4 Derfor skal taxien være

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN indhold forord 4 Hvordan og hvorfor 6 Odenses klimavision og klimamål 8 Fokusområder 10 Energi og forsyning 12 Energibesparende

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Fastholdelse

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere