Indhold. CO 2 -opgørelse 2011 for Roskilde Kommune som virksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. CO 2 -opgørelse 2011 for Roskilde Kommune som virksomhed"

Transkript

1 Indhold Indledning... 3 Resultat af CO 2-opgørelse Datagrundlag og opgørelsesmetode... 7 Afgrænsning og datagrundlag... 7 Emissionsfaktorer... 8 Graddage... 8 Specifikation af CO 2-udledningen 2010 til Fjernvarme... 9 Fyringsolie Elforbrug i kommunale bygninger Vejbelysning Transport - Kørsel i kommunale køretøjer Transport - tjenestekørsel i privatbil Indsatser Bilag - CO 2-emissioner med reelle emissionsfaktorer

2 Figurer Figur 1. Udviklingen i CO 2 -udledningen for Roskilde Kommune som virksomhed. Graddagekorrigeret og med fastlåste emissionsfaktorer for hhv. fjernvarme- og elforbrug....5 Figur 2. Udviklingen i CO 2 -udledning for Roskilde Kommune som virksomhed ift. DN klimakommuneaftalen. Graddagekorrigeret og med faste emissionsfaktorer for hhv. fjernvarme- og elforbrug....5 Figur 3. Den procentvise fordeling af CO 2 -udledningen. Graddagekorrigeret og med fastlåste emissionsfaktorer for hhv. fjernvarmeog elforbrug....6 Figur 4. CO 2 -opgørelse for Roskilde Kommune som virksomhed fordelt på områder. Graddagekorrigeret og med reelle årsvarierende emissionsfaktorer for fjernvarme- og elforbrug Figur 5. Udviklingen i CO 2 -udledningen for Roskilde Kommune som virksomhed. Graddagekorrigeret og med reelle emissionsfaktorer for henholdsvis fjernvarme- og elforbrug Tabeller Tabel 1. CO 2 -opgørelse for Roskilde Kommune som virksomhed fordelt på områder til brug ved DN afrapportering. Graddagekorrigeret og med faste emissionsfaktorer for hhv. fjernvarme- og elforbrug....4 Tabel 2. Afgræsning af aktiviteter og datakilder anvendt i opgørelsen....7 Tabel 3. Anvendte emissionsfaktorer i opgørelsen. Bemærk, at det er de fastlåste emissionsfaktorer der er anvendt....8 Tabel 4. Graddagekorrektion. MinEnergi....8 Tabel 5. Fjernvarmeforbrug til opvarmning af kommunens bygninger i 2010 og Tabel 6. Naturgasforbrug til opvarmning af kommunens bygninger i 2010 og Tabel 7. Fyringsolieforbrug til opvarmning af kommunens bygninger i 2010 og Tabel 8. Elforbrug i kommunens bygninger i 2010 og Tabel 10. Brændstofforbrug i kommunale køretøjer 2010 og 2011, fordelt på tanklevering og købekort Tabel 11. Tjenestekørsel i privatbil 2010 og

3 Indledning Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være klimakommune. Aftalen indebærer, at Roskilde Kommune skal nedbringe energiforbruget og reducere udledningen af klimagasser (primært CO 2 ) med 2 om året frem til Målet gælder kommunens egen virksomhed. Roskilde Kommune har gennem flere år gjort en indsats på klimaområdet og fik med vedtagelsen af en klimapolitik lagt linjen for klimaindsatsen i 2011 og Flere af disse indsatser har også betydning for det interne CO 2 -regnskab. Særligt begynder vi for alvor at se effekten af de mange energirenoveringsprojekter som gennemføres i de kommunale bygninger på baggrund af energimærkerne. Indsatserne særligt på bygningsområdet har været afhængig af gennemgang og projektering på baggrund af EMO-rapporterne. Denne proces har været forsinket af forskellige omstændigheder og selve anlægsarbejderne er iværksat sent i 2009 og fortsætter frem til Disse begyndende indsatsers effekt kan nu antydes i opgørelsen, og kommunen oplever for første gang at kunne overholde aftalen. Udover en indsats i bygninger har Roskilde Kommune desuden et voksende fokus på indkøb og forsøger gennem indkøbsaftaler, at sikre et mindre energiforbrug. Endvidere sikres der ved energirenovering af byens gadelys også størst mulig energieffektivitet, men med bedre og mere dækkende belysning. Roskilde Kommune vil i de kommende år fortsætte med at fokusere på energirenoveringer, tekniske besparelser (systembesparelser som følge af bedre monitering af forbrug), adfærdskampagner og transport. 3

4 Resultat af CO2-opgørelse 2011 Nedenfor ses opgørelsen fra 2007 til Det kan ses at kommunen har vendt udviklingen, og således er på rette vej, ved at have opnået en samlet reduktion på 2,6 fra 2010 til 2011, og derved opfylder målet om en 2 CO 2 reduktion indenfor det sidste år. En del af de iværksatte initiativer på bygningsområdet har været længe undervejs. Kommunen har ønsket at sikre at investeringerne blev lagt de rette steder og denne proces har taget tid, og effekten af disse initiativer er derfor først slået igennem i 2011, som forventet. Som det ses af nedenstående tabel er det for de kommunale bygninger særligt i skoler og daginstitutioner, at der er sket en reduktion i CO 2 -udledningen. Total CO 2 udledning ton/år Graddagekorrigeret m. faste emissionsfaktorer Område/delområde fra fra fra fra Energiforbrug i kom. bygn. i alt , , , ,9 Ældrepleje , , , ,4 Specialinstitutioner , , , ,0 Administrationsbygninger , , , ,9 Kulturinstitutioner (Biblioteker) , , , ,5 Skoler , , , ,4 Daginstitutioner , , , ,8 Fritids- og ungdomsklubber , , , ,9 Andre kommunale bygninger , , , ,8 Transport i alt , , , ,8 Tjenestekørsel i privatbil , , , ,9 Kommunale køretøjer , , , ,0 Idrætsanlæg i alt , , , ,5 Sportshaller , , , ,9 Svømmehaller , , , ,8 Anden bygning til idræt , , , ,8 Vejbelysning i alt , , , ,3 I alt for kommunen , , , ,6 Tabel 1. CO 2 -opgørelse for Roskilde Kommune som virksomhed fordelt på områder til brug ved DN afrapportering. Graddagekorrigeret og med faste emissionsfaktorer for hhv. fjernvarme- og elforbrug. Det bemærkes, at specielt CO 2 udledningen fra idrætsanlæg er faldet markant. Det skyldes til dels at Roskilde Badet har været lukket det meste af 2010 og starten af 2011 på grund af renovering, men også fordi der er sket konvertering fra oliefyring til jordvarme i et idrætsanlæg. Dette antydes i det markante fald på 16,9 under sportshaller. Elforsyningsselskaberne i Roskilde Kommune, SEAS-NVE og DONG Energy, varetager vej- og gadebelysningen i kommunen. Det ses, trods udbygning af vejbelysningen i nogle byområder, at der er sket en reduktion på 4,3, som muligvis skyldes en samtidig udskiftning af gamle armaturer til energieffektiv LED-belysning. Mht. kørsel kan man se at tjenestekørsel i privatbil har undergået en betragtelig reduktion. Til gengæld stiger kørslen i kommunale køretøjer stadig og vi er nu oppe på en stigning på 25 siden

5 I næste figur er udviklingen i CO 2 -emissionerne for kommunen som virksomhed visualiseret. Der ses et fald efter basisåret 2007, hvorefter der er sket en mindre stigning i årene , og et fald i Det lader altså til at de mange indsatser bl.a. på bygningsområdet nu for alvor begynder at vise sig i form af reduceret CO 2 -udledning. Figur 1. Udviklingen i CO 2 -udledningen for Roskilde Kommune som virksomhed. Graddagekorrigeret og med fastlåste emissionsfaktorer for hhv. fjernvarme- og elforbrug. Såfremt Roskilde Kommune havde levet op til Klimakommune-forpligtelsen på en årlig reduktion på 2 skulle kommunen i 2011 have opnået en akkumuleret besparelse på samlet 7,7 ift. basisåret Den faktiske reduktion siden 2007 ligger på 1,7. Den reelle udvikling i CO 2 -udledningen sammenholdt med den ønskede ses af følgende figur 2. Figur 2. Udviklingen i CO 2 -udledning for Roskilde Kommune som virksomhed ift. DN klimakommuneaftalen. Graddagekorrigeret og med faste emissionsfaktorer for hhv. fjernvarme- og elforbrug. 5

6 Således har kommunen opbygget en manko på knap ton CO 2 i 2011 med en udledning på i alt små ton CO 2, sammenlignet med kravet for udledningen i DN Klimakommuneaftalen det pågældende år, hvilket skulle have været godt ton CO 2. Der er derfor behov for fortsat fokus på områderne, så den positive tendens i 2011 kan fortsættes og styrkes fremover. Den procentvise fordeling af kommunens CO 2 -udledning i 2011 viser hvilke områder, der står for den største andel af udledningen. Det bemærkes at skoler og daginstitutioner udgør de største delområder i forhold til CO 2 -udledning fra bygninger, og står for godt halvdelen af den samlede udledning. Generelt ses det at kommunens energiforbrug i bygninger er den største CO 2 -bidrager. Ikke-bygningsrelaterede aktiviteter som transport og vejbelysning står således for 20 af udledningen. Figur 3. Den procentvise fordeling af CO 2 -udledningen. Graddagekorrigeret og med fastlåste emissionsfaktorer for hhv. fjernvarme- og elforbrug. 6

7 Kommunens energistyringsprogram MinEnergi Kommunens energistyringsprogram MinEnergi Kommunens energistyringsprogram MinEnergi CO 2 -opgørelse 2011 for Roskilde Kommune som virksomhed Datagrundlag og opgørelsesmetode I det følgende beskrives metoderne for opgørelsen af kommunens aktiviteter. Denne afrapportering dækker således emissionerne fra kommunen som virksomhed fra 2007 til og med 2011, med specifikke opgørelser for udviklingen fra 2010 til Der er benyttet emissionsfaktorer for brændsler og køretøjer samt energiomregningsfaktorer fra DN s Vejledning til opgørelse af CO 2 -udledninger og -reduktioner for kommunen som virksomhed - Version II-A. Afgrænsning og datagrundlag Følgende aktiviteter er medtaget i denne opgørelse, og er valgt ud fra et krav om at der eksisterer konsistente datagrundlag for de respektive områder. De inkluderede aktiviteter fremgår af nedenstående tabel, og er således ikke et fuldstændigt billede af kommunens CO 2 udledning som virksomhed, da kun målbare aktiviteter med et konsistent datagrundlag er medtaget. I tabellen er der anført kilden til de benyttede data. Inkluderede områder i opgørelsen Bygninger Ældrepleje Specialinstitutioner Administration Biblioteker Skoler Daginstitutioner Fritids- og ungd.klub Andre komm. bygn. Sportshaller Svømmehaller Anden bygn. til idræt Transport Tjenestekørsel i privatbil Datakilder Fjernvarme Naturgas Elektricitet Fyringsolie og brændstof Kommunens brændstof-leverandør, Q8 Kommunens økonomiafdeling Kommunale køretøjer Vejbelysning DONG Energy & SEAS-NVE Tabel 2. Afgræsning af aktiviteter og datakilder anvendt i opgørelsen. Kommunens brændstof-leverandør, Q8 For de kommunale bygningers vedkommende er energistyringsprogrammet MinEnergi benyttet til at hente forbrugsdata. Data for vejbelysning og brændstofforbrug er indhentet fra leverandører. Ved udarbejdelsen af dette års CO 2 -opgørelse, er der blevet konstateret manglende data og fejlindberetninger i dataudtrækkene fra kommunens energistyringssystem, som har været benyttet i de tidligere års opgørelser. Disse er tilrettet gennem frem- og tilbageskrivning af forbrug for de pågældende enheder. Dette har været nødvendigt for at få det mest mulige korrekte billede af udviklingen i CO 2 -emissionerne fra kommunens energiforbrug på bygningsniveau. Ligeledes har der sidste år været oplyst forkerte data for tjenestekørsel i privatbil, hvilket er rettet til med de korrekte data i denne opgørelse. 7

8 Emissionsfaktorer Emissionsfaktoren for elektricitet er fastlåst til 500 g CO 2 /kwh og 135 g CO 2 /kwh for fjernvarme. Henholdsvis gennemsnit fra Energinet.dk s miljødeklaration for elektricitet og Roskilde Forsynings miljødeklaration for fjernvarme fra Således vil er i brændselssammensætningen i el- og fjernvarmesystemet, som kommunen ikke har indflydelse på, ikke spille ind i denne opgørelse og gør det derved muligt at isolere kommunes indsatser på områderne. CO 2 -emissioner fra kommunens aktiviteter med årsspecifikke emissionsfaktorer for elektricitet og fjernvarme kan ses i bilaget. Energiform Enhed Fastlåst faktor Fjernvarme g CO 2 /kwh ,4 142, Elektricitet g CO 2 /kwh Naturgas g CO 2 /Nm 3 2,245 2,245 Benzin g CO 2 /liter 2,4 2,4 Diesel g CO 2 /liter 2,65 2,65 Fyringsolie g CO 2 /liter 2,65 2,65 Gns. bil g CO 2 /km Tabel 3. Anvendte emissionsfaktorer i opgørelsen. Bemærk, at det er de fastlåste emissionsfaktorer der er anvendt. I ovenstående tabel ses de anvendte emissionsfaktorer til beregning af CO 2 -udledningen fra aktiviteterne i denne afrapportering. Miljødeklarationer for fjernvarmen i Roskilde Forsyning foreligger ikke endnu for Der er derfor i bilaget med de reelle emissioner, taget udgangspunkt i emissionsfaktoren fra Graddage Varmeforbruget for de gængse opvarmningsformer er graddagekorrigeret. På denne måde kan energiforbruget til opvarmning sammenlignes år for år, ved at isolere energiforbruget fra temperaturmæssige årsudsving. Graddage er et udtryk for hvor koldt det har været, og er forskellen mellem døgnets gennemsnitstemperatur og 17 ºC. Er gennemsnitstemperaturen på eller over 17 ºC er der ingen graddage for det pågældende døgn. Årets antal graddage sammenlignes med antal graddage for et normalår, og der dannes en beregningsfaktor til at bestemme et normalårs energiforbrug. År Graddage 2.377, , , ,20 Normalårets graddage graddage faktor 1,27 1,25 1,18 0,94 1,23 Tabel 4. Graddagekorrektion. MinEnergi. Graddagekorrektionen af energiforbruget til opvarmning er for fjernvarmes og naturgas vedkommende, korrigeret i MinEnergi, og ses i ovenstående tabel. 8

9 Specifikation af CO2-udledningen 2010 til 2011 I det følgende beskrives udviklingen i energiforbrug, CO 2 -emissioner samt en i CO 2 -udledningen i procent fra 2010 til 2011 i de kommunale bygninger, transport samt vejbelysning. Energimængderne er anført som bruttoenergi. Arealet er det opvarmede areal, som står anført i kommunens energistyringsprogram, MinEnergi, og gør det muligt at angive nøgletal, såsom energiforbrug eller CO 2 - udledning pr. m 2. Fjernvarme For fjernvarme ses en pæn reduktion på flere områder, som biblioteker, skoler og specialinstitutioner. Fjernvarmeforbrug kg kg Graddagekorrigeret m. kwh ton CO 2/ kwh ton CO 2/ fast emissionsfaktor Areal m 2 MWh pr m 2 CO 2 m 2 Areal m 2 MWh pr m 2 CO 2 m 2 Komm. bygn. i alt , , , ,1-1,6 Ældrepleje , , , ,2 1,6 Specialinstitutioner , , , ,6-8,8 Administration , , , ,9 10,6 Biblioteker , , ,3 80 9,4-11,9 Skoler , , , ,5-5,6 Daginstitutioner , , , ,1-2,9 Fritids- og ungd.klub , , , ,9 5,9 Andre komm. bygn , , , ,4 5,2 Idrætsanlæg i alt , , , ,3-0,9 Sportshaller ,5 6 17, ,1 7 21,8 27,3 Svømmehaller , , , ,6-1,9 Anden bygn. til idræt , , , ,2 2,9 Fj.v. forbrug i alt ,6 Tabel 5. Fjernvarmeforbrug til opvarmning af kommunens bygninger i 2010 og Generelt er energiforbruget pr. m 2 opvarmet areal faldende over perioden, trods en stigning af det samlede opvarmede areal der forsynes med fjernvarme. Dette resulterer ligeledes i et fald på CO 2 aftrykket pr. m 2 og en overordnet reduktion på 1,6. 9

10 Naturgas Der bemærkes et fald på 18 og 53 under henholdsvis administrationsbygninger og idrætsanlæg. Naturgasforbrug ænd. kg kg kwh ton CO 2/ Areal kwh ton CO 2/ 2011 Graddagekorrigeret Areal m 2 Nm 3 Ngas MWh pr m 2 CO 2 m 2 m 2 Nm 3 Ngas MWh pr m 2 CO 2 m 2 Komm. bygn. i alt , , , ,8-4,5 Ældrepleje , , , ,7-0,2 Specialinstitutioner , , , ,1 2,1 Administration , , , ,0-18,8 Biblioteker , , , ,6 0,1 Skoler , , , ,9-5,4 Daginstitutioner , , , ,8-7,8 Fritids- og ungd.klub , , , ,1 11,8 Andre komm. bygn , , , ,0-2,2 Idrætsanlæg i alt , , , ,6-1,0 Sportshaller , , , ,2-0,9 Svømmehaller Anden bygn. til idræt ,4 0,5 0, ,1 0,2 0,4-53,5 Ngasforbrug i alt ,0 Tabel 6. Naturgasforbrug til opvarmning af kommunens bygninger i 2010 og Fyringsolie Blandt andet pga. konvertering til jordvarme i idrætsanlæg, har kommunen reduceret sit fyringsolieforbrug betragteligt 75. Der har dog været en stigning for fritids- og ungdomsklubber, grundet ombygning m.m. med behov for midlertidig olie varmeforsyning. Fyringsolieforbrug Graddage korrigeret liter MWh ton CO 2 liter MWh ton CO Specialinstitution ,1 Administration ,2 Fritids- og ungdomsklubber Andre kommunale bygninger ,6 Sportshaller ,0 Fyringsolieforbrug i alt ,9 Tabel 7. Fyringsolieforbrug til opvarmning af kommunens bygninger i 2010 og Eftersom data er baseret på tanklevering til kommunens bygninger der er opvarmes med fyringsolie, kan der være en usikkerhed grundet tidsmæssige forskelle i leverancer. Således kan en bygning eksempelvis få 3 leverancer det ene år, og måske kun 2 det næste. Det har i øvrigt ikke været muligt at tilknytte arealer til pågældende opgørelse for fyringsolieforbruget. Fyringsolieforbruget er graddagekorrigeret på samme vis som fjernvarme- og naturgasforbruget, og der er antaget et graddageuafhængigt forbrug (GUF) på 14, dvs. energiforbruget til varmt brugsvand. 10

11 Elforbrug i kommunale bygninger Generelt er forbruget faldende, men specielt skoler, specialinstitutioner, biblioteker, klubber samt idrætsanlæg skiller sig ud, ved at have en særlig positiv udvikling. Elforbrug kg CO 2/ m 2 Areal m2 kwh Areal m 2 kwh kwh pr m 2 ton CO 2 kwh pr m 2 ton CO 2 Komm. bygn. i alt , , , ,3-0,6 Ældrepleje , , , ,1-0,1 Specialinstitutioner , , , ,1-2,4 Administration , , , ,8 2,5 Bibliotek , , , ,1-3,6 Skoler , , , ,0-2,8 Daginstitutioner , , , ,3 1,4 Fritids- og ungd.klub , , , ,1-3,8 Andre komm. bygn , , , ,2 4,3 Idræts anlæg i alt , , , ,6-3,9 Sportshaller , , , ,1-7,6 Svømmehaller , , , ,5-1,7 Anden bygning til idræt , , , ,1 4,3 Elforbrug i alt ,9 Tabel 8. Elforbrug i kommunens bygninger i 2010 og kg CO 2/ m 2 ænd Vejbelysning Elforbruget til vejbelysning har været faldende over perioden, trods en stadig udbygning, grundet samtidig udskiftning af gamle armaturer til energieffektiv LED-belysning og intelligent styring i henholdsvis SEAS-NVE og DONG Energy s forsyningsområder. Vejbelysning kwh ton CO 2 kwh ton CO SEAS-NVE forsyningsområde ,1 DONG Energy forsyningsområde ,9 I alt ,3 Tabel 9. Elforbrug til vejbelysning i 2010 og Transport - Kørsel i kommunale køretøjer Som ved fyringsolieforbrug, gælder samme usikkerheder ved tanklevering til kommunens tankanlæg, som ser ud til været faldet over perioden. Det bemærkes at der har været en stigning på 20 på diesel købt på købekort, samt et fald på små 27 benzin købt på købekort. Dette kan sandsynligvis tilskrives er i sammensætningen af den kommunale flåde af køretøjer til dieselbiler, samtidig med et større transportbehov. Kørsel i kommunale køretøjer liter ton CO 2 liter ton CO Tanklevering Benzin ,24 Diesel ,86 Købekort Benzin ,59 Diesel ,21 Ton CO2 i alt ,04 Tabel 10. Brændstofforbrug i kommunale køretøjer 2010 og 2011, fordelt på tanklevering og købekort. 11

12 Transport - tjenestekørsel i privatbil Der er i den nye vejledning fra DN, Vejledning til opgørelse af CO 2 -udledninger og -reduktioner for kommunen som virksomhed - Version II-A, anført en opdateret emissionsfaktor for gennemsnitsbiler på 130 g CO 2 /km, i forhold til den gamle udmeldte faktor på 164 g CO 2 /km. Der er således i den samlede opgørelse regnet med 130 g CO 2 /km fra og med Tjenestekørsel i privatbil Km satser fra Skatteministeriet Lille sats (over km) kr./km 1,90 2,00 5,3 Stor sats (under km) kr./km 3,56 3,67 3,1 Udbetalt via lønsystem kr. km kr. km Kilometergodtgørelse Lille sats ,3 Kilometergodtgørelse Stor sats ,7 Udbetalt udenom lønsystem kr. km kr. km Kilometergodtgørelse Stor sats ,9 I alt ,9 Ton CO 2 (164 g/km) ,9 Ton CO 2 (130 g/km) ,9 Tabel 11. Tjenestekørsel i privatbil 2010 og Det bemærkes, at der samlet set er udbetalt et mindre beløb til befordringsgodtgørelse i 2011 end i 2010, hvilket giver anledning til faldet i CO 2 -emissionerne fra tjenestekørsel i privatbil. 12

13 Indsatser 2012 Energiforbrug i bygninger Den samlede anlægsbevilling til gennemførelse af energispareprojekter i 2012 er kr. I 2012 er der planlagt gennemførelse af energispareprojekter i følgende hovedgrupper. Tal i parentes angiver det beløb, der på nuværende tidspunkt er disponeret til de enkelte områder: Solcelleprojekter (12 mio. kr.) Kombinerede energi- og vedligeholdelsesprojekter (2 mio. kr.) Energioptimering af ældre ventilationsanlæg (3,5 mio. kr.) Kedeludskiftninger og konvertering fra elvarme (1,5 mio. kr.) Tiltag for forbedret fjernvarmeafkøling (1,5 mio. kr.) Energioptimering af belysningsanlæg (2,5 mio. kr.) Projekter i nye energimærker (1,5 mio. kr.). Transport Roskilde Kommune har i 1. kvartal 2012 fået foretaget en kortlægning af kommunens kørsel. Rapporten skal danne grundlag for diverse indsatser til at nedbringe CO 2 -udledningen fra kørslen. Bl.a. skal det undersøges hvorvidt elbiler nogle steder kan erstatte benzin-/eller dieselbiler. Roskilde Kommune deltager i et projektsamarbejde omkring mobilitet og skal i den sammenhæng udarbejde en transportplan for Rådhuset, der både skal omfatte kørsel i kommunens vognpark, men også arbejdskørsel i privatbil. Af Klimaplan 2011/12 fremgår det at der i 2012 skal gennemføres kursus i miljørigtig kørsel. I 2011 investerede Roskilde Kommune i forskellige cykler (ladcykler og foldecykler) som borgere kunne låne i kortere perioder. Disse cykler er nu overgået til kommunen selv og kan bookes på samme vilkår som kommunale biler. I løbet af 2012 vil cyklerne blive suppleret med elcykler. Håbet er, at cyklerne kan erstatte biler på udvalgte tjenesteture. Vejbelysning I områder som drives i samarbejde med SEAS-NVE er det aftalt at LED belysning erstatter konventionel teknologi ved udskiftninger. En sådan aftale har ikke været muligt i områder under DONG Energy. Indkøbspolitik Når det giver mening, opstilles der krav ved udbud. I 2011 stillede Roskilde Kommune en række miljøkrav i udbud af pc ere til hele kommunen. Indkøbet gennemføres i IT afdelingen har indført et loggingprogram på computere så elforbruget kan følges. Der forventes er i udbudsdirektivet i Roskilde Kommune håber på, at erne vil berøre mulighederne for at indregne miljøkrav i forbindelse med udbudsprocesser og/eller tilbudsevalueringer. 13

14 Bilag - CO2-emissioner med reelle emissionsfaktorer Her fremsættes opgørelsen med årsvarierende reelle emissionsfaktorer for henholdsvis fjernvarme- og elforbrug i de kommunale bygninger, samt vejbelysning. Varmeforbrugene er stadig graddagekorrigeret, og bilaget har udelukkende til formål at illustrere hvilken effekt de reelle emissionsfaktorer har på CO 2 -udledningen. Kommunen som virksomhed, har kun en meget begrænset indflydelse på disse. CO 2 regnskab for Roskilde Kommune som virksomhed Graddagekorrigeret, m. årsvarierende emissionsfaktorer for hhv. fjernvarme- og elforbrug. Område/delområde fra Total CO 2 udledning ton/år 2009 fra fra fra Energiforbrug i kom. bygn. i alt , , , ,6 Ældrepleje , , , ,8 Specialinstitutioner , , , ,7 Administrationsbygninger , , , ,8 Kulturinstitutioner (Biblioteker) , , , ,9 Skoler , , , ,0 Daginstitutioner , , , ,6 Fritids- og ungdomsklubber , , , ,2 Andre kommunale bygninger , , , ,2 Transport i alt , , , ,8 Tjenestekørsel i privatbil , , , ,9 Kommunale køretøjer , , , ,0 Idrætsanlæg i alt , , , ,9 Sportshaller , , , ,1 Svømmehaller , , , ,8 Anden bygning til idræt , , , ,2 Vejbelysning i alt , , , ,2 I alt for kommunen , , , ,3 Figur 4. CO 2 -opgørelse for Roskilde Kommune som virksomhed fordelt på områder. Graddagekorrigeret og med reelle årsvarierende emissionsfaktorer for fjernvarme- og elforbrug. 14

15 Figur 5. Udviklingen i CO 2 -udledningen for Roskilde Kommune som virksomhed. Graddagekorrigeret og med reelle emissionsfaktorer for henholdsvis fjernvarme- og elforbrug. De anvendte emissionsfaktorer her, fremgår i afsnittet Datagrundlag og opgørelsesmetode under Emissionsfaktorer. 15

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2012 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 01

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 1 Indledning har i en årrække haft fokus på en bred vifte af klimasatsninger. Senest har kommunen

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ROSKILDE KOMMUNE Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ

HANDLINGSPLAN FOR ROSKILDE KOMMUNE Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ HANDLINGSPLAN FOR ROSKILDE KOMMUNE Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2010 Indledning s Borgmester Poul Lindor Nielsen underskrev i sommeren

Læs mere

CO 2 regnskab

CO 2 regnskab CO 2 regnskab 2007-2010 CO 2 regnskab for Frederiksberg Kommune 2007-2010 Frederiksberg Kommune har den 10. december 2008 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalens mål

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2012 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2012 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2012 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2013 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016 CO2 2015 (inkl. opdateret 2014) og Klimatiltag 2016 Gribskov Kommune 1 CO2 2015 og Klimatiltag 2016 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2015...3 2.1 Afgrænsning...3 2.2 Ændring

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv kommune

Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv kommune Bilag til: Klimakommuner Vejledning til opgørelse af CO 2 -udledninger og -reduktioner for kommunen som virksomhed Version II-A 12. marts 2012 Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv

Læs mere

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune 1 Fald i CO 2 -udledning i 2014 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2014 viser

Læs mere

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune CO2-regnskab 2008 For virksomheden Jammerbugt Kommune - Samlet fra el & varme (ton fra varme (ton Kommunale bygninger i alt 3.604 1.873 Administrationsbygninger 389 124 Skoler 1.856,5 1884,5 Fritids- og

Læs mere

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2012 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO2 udledning i 2012 Silkeborg Kommune sætter nye mål for at begrænse CO2-udledningen. Allerede sidste år nåede kommunen målet om at sænke udledningen

Læs mere

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2013 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO 2 -udledning i 2013 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2013 viser

Læs mere

Klimakommunerapporten 2014

Klimakommunerapporten 2014 Klimakommunerapporten 2014 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2009 For virksomheden Jammerbugt Kommune regnskab for Jammerbugt Kommune 2009 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Formålet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

CO2 beregning 2016 og Klimatiltag 2017

CO2 beregning 2016 og Klimatiltag 2017 CO2 2016 og Klimatiltag 2017 Gribskov Kommune 1 CO2 2016 og Klimatiltag 2017 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2016...4 2.1 Afgrænsning...4 2.2 CO2 udledning fra energibrug

Læs mere

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stor fokus på klimaområdet.

Læs mere

Klimakommunerapporten 2015

Klimakommunerapporten 2015 Klimakommunerapporten 2015 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013-2 Udarbejdet af Byggeri og Natur 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2011

Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2011 Teknik og Miljø Klimakommune statusrapport og handleplan 2011 Indledning Resultat af kortlægningen Slagelse Kommune indgik i januar 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. I aftalen

Læs mere

Klimakommune Allerød 2012

Klimakommune Allerød 2012 Klimakommune Allerød 2012 Aftalen Allerød kommune indgik i sommeren 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Som følge af aftalen har Allerød kommune forpligtiget sig til at reducere

Læs mere

Klimakommune Statusrapport

Klimakommune Statusrapport Klimakommune Statusrapport Nærmere oplysninger: Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf. 99 88 99 88 Mail: raadhus@rebild.dk Rapporten er udarbejdet af Rebild Kommune. Klimakommune statusrapport

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2014 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2014. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015 Udarbejdet af Trafik og Ejendom CO2 opgørelse 2015 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2015. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO2-regnskab for Stevns Kommune 2015 2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed 2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2008 12.892 tons CO2-udledningen fordeler sig således:

Læs mere

Handlingsplan for Hillerød Kommune

Handlingsplan for Hillerød Kommune Handlingsplan for Hillerød Kommune Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2016 1 Indledning Hillerød Kommunes Borgmester, underskrev i maj måned

Læs mere

CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013

CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 RØDOVRE KOMMUNE -opgørelse 2012 -opgørelsen omfatter el- og varmeforbrug i kommunens bygninger samt kørsel i kommunens bilpark. De kommunale bygninger er inddelt

Læs mere

Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2010

Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2010 Teknik og Miljø Klimakommune statusrapport og handleplan 2010 Indledning Resultat af kortlægningen Slagelse Kommune indgik i januar 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. I aftalen

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug. Greve Kommune. Valideringsnotat. 1 Baggrund. 2 Baggrundsdata

Indholdsfortegnelse. CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug. Greve Kommune. Valideringsnotat. 1 Baggrund. 2 Baggrundsdata Greve Kommune CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug Valideringsnotat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 215 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2011 & 2012 For virksomheden Jammerbugt Kommune Forsidebilledet viser Ryå, der går over sine bredder -regnskab for Jammerbugt Kommune 2011 & 2012 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009

Læs mere

Brønderslev Kommune Klimarapport

Brønderslev Kommune Klimarapport Brønderslev Kommune Klimarapport 2009 Kolofon. Titel : Brønderslev kommune klimarapport 2009 Udgivet af : Brønderslev kommune, Bygninger & beredskab Udgivelses dato : August 2010 Udgivelsessted : Dronninglund

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2007 til Selvforsynende energihus på Søndermarkskolen

Kommunens grønne regnskab 2007 til Selvforsynende energihus på Søndermarkskolen Kommunens grønne regnskab 2007 til 2015 Selvforsynende energihus på Søndermarkskolen 1 Indhold Mål og midler for reduktion af CO2-udledningen...3 Frederiksberg Kommunes CO 2 -udledning...3 De offentlige

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 214/215 Statusrapport for forbrugsåret 214 Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarksnaturfredningsforenings klimakommune aftale

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Klimakommunerapport 2011

Klimakommunerapport 2011 Klimakommunerapport Aalborg Kommune underskrev i juni 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Med aftalen har Aalborg Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

-udledning inkluderet.

-udledning inkluderet. CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2010 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg. Kommunen har

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

Grøn styring i Rødovre Kommune

Grøn styring i Rødovre Kommune GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2007 til Tilbygning på Duevejens skole efter DGNB-standard

Kommunens grønne regnskab 2007 til Tilbygning på Duevejens skole efter DGNB-standard Kommunens grønne regnskab 2007 til 2016 Tilbygning på Duevejens skole efter DGNB-standard 1 Indhold Mål og midler for reduktion af CO2-udledningen...3 Frederiksberg Kommunes CO 2 -udledning...3 Den offentlige

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling -regnskab 2007 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling -regnskab 2007 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2007 14.479 tons. CO2-udledningen fordeler sig således:

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk CO2-regnskab 2011 For virksomheden Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune har nået sparemål før tid Silkeborg Kommunes CO2-regnskab for 2011 viser, at kommunens mål om at sænke udledningen med 2 % inden 2012

Læs mere

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune Grønt Regnskab 215 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Indledning og sammenfatning... 2 Elforbruget i kommunens bygninger og gadebelysning... 5 Varmeforbruget i kommunens bygninger...

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2013 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2013 HELSINGØR Revision : 1 Revisionsdato

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 213 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

CO2-regnskab 2007. For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO2-regnskab 2007. For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling CO2-regnskab 2007 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling CO2-regnskab 2007 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2007 14.691 tons. CO2-udledningen fordeler sig

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2014 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Kampagnen SLUK, LUK og SKRU NED er udført i Børnehuset Elverhøj og 12 andre børneinstitutioner.

Læs mere

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For Halsnæs Kommune Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For de kommunale aktiviteter i 2010 var den samlede CO2-udledning på 12.362 t CO2. CO2-udledningen er således faldet med 0,6%

Læs mere

CO2-regnskab 2009. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

CO2-regnskab 2009. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk CO2-regnskab 2009 For virksomheden Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune vil være en klimakommune Dette er det første CO2-regnskab, der er udarbejdet, siden Silkeborg Kommune i april 2009 underskrev en klimakommuneaftale

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2012

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2012 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Dato: 28. juni 2013 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.: 12/6771 Opgørelse af CO2-udledning

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Klima kommune indberetning 2010

Klima kommune indberetning 2010 Klima kommune indberetning 2010 Hermed fremsendes status rapport for forbrugsåret 2010 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år, Frederikshavn Kommune som virksomhed. Der tages udgangspunkt

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2007-2014 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Kampagnen SLUK, LUK og SKRU NED er udført i Børnehuset Elverhøj og 12 andre børneinstitutioner.

Læs mere

Kommunens grønne regnskab

Kommunens grønne regnskab Kommunens grønne regnskab 2013 1 Kommunens grønne regnskab 2013 Hvert år udarbejder Frederiksberg Kommune et grønt regnskab for kommunen som virksomhed og et for byen. Dette er kommunens grønne regnskab,

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Status på projekter 2012... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2 Energibesparelser

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2013

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2013 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Lasse Jesper Pedersen, lasse@dn.dk Dato: 30. juni 2014 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

CO 2 -regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 -regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 -regnskab for Egedal Kommune 2013 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2013 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

ODENSE KOMMUNE CO 2 REGNSKAB 2015

ODENSE KOMMUNE CO 2 REGNSKAB 2015 ODENSE KOMMUNE CO 2 REGNSKAB 2015 Juli 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug... 9 Gade

Læs mere

Klima kommune indberetning 2008

Klima kommune indberetning 2008 Klima kommune indberetning 2008 Hermed fremsendes den første status rapport for forbrugsåret 2008 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år. Der tages udgangspunkt i forbrug for 2007

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere