Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb August 2012

2 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sammenhængende patientforløb (beretning nr. 7/2008) 13. august 2012 RN A306/12 1. I dette notat følger jeg op på sagen om sammenhængende patientforløb, som blev indledt med en beretning i februar Notatet handler om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses (herefter Sundhedsministeriet) arbejde med at etablere rammer for samarbejde, kommunikation og finansiering af sundhedsydelser, som understøtter sammenhængende patientforløb mellem almen praksis, sygehus og kommune. Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning Ministerredegørelse Notatet indeholder følgende konklusion: Sammenhæng i patientforløb er en kompleks og sammensat målsætning, som kræver forhandlinger, aftaler og samarbejde mellem staten, regioner, kommuner og praksissektoren. Sundhedsministeriet, der således ikke er alene om at løse udfordringerne på området, har arbejdet målrettet med at forbedre rammerne for sammenhængende patientforløb. Siden undersøgelsen blev gennemført, er der taget en række yderligere initiativer til forbedring af sammenhæng i patientforløb ud over dem, der er omtalt i beretningen. Ikke alle initiativerne er dog tilendebragt. Fx kan overvågningen af området fortsat styrkes, ligesom rammerne for it-kommunikationen endnu ikke er fuldt ud etableret. Der er også fortsat mulighed for at styrke samarbejdet gennem overenskomsten med almen praksis og fortsat behov for udvikling af DRG-systemet. Selv om ikke alle initiativerne er tilendebragt, er det min generelle vurdering, at indsatsen har bidraget til fremskridt på området, og at yderligere forbedringer vil kunne registreres fremover, såfremt Sundhedsministeriet og regionerne fortsætter arbejdet på området. Det er derfor min opfattelse, at sagen kan afsluttes. 18, stk. 4-notat Eventuelt fortsat(te) notat(er) Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på Jeg bygger min konklusion på følgende: Sundhedsministeriet har gennemført en evaluering af sundhedsaftalerne med det formål at fastslå sundhedsaftalernes virkning i praksis og give regioner og kommuner et bedre grundlag for at sprede de gode løsninger. Sundhedsministeriet har arbejdet med indsatser, der understøtter sammenhængende patientforløb. Ministeriet kan dog fortsat forbedre grundlaget for at vurdere, om der er sammenhæng i patientforløb på tværs af regioner og kommuner.

3 2 Den tekniske udbredelse af MedCom-standarderne sker planmæssigt, mens sikring af, at standarderne anvendes, fortsat kræver en indsats. Udrulningen af det Fælles Medicinkort er forsinket, men Sundhedsministeriet finder på trods heraf, at fremdriften nu er tilfredsstillende. Sundhedsdatanettet kører ifølge ministeriet stabilt og med stadigt stigende datatrafik. Den nuværende overenskomst beskriver, at almen praksis generelt indgår i et forpligtende samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen og bidrager til at sikre sammenhængende patientforløb. I DRG-systemet arbejdes der fortsat med at udvide antallet af sammedagspakker, ligesom der arbejdes med afregning for telemedicinske ydelser. I. Baggrund 2. Jeg afgav i februar 2009 en beretning om sammenhængende patientforløb. Beretningen viste, at Sundhedsministeriet med sundhedsaftalerne mellem regioner og kommuner har etableret et godt udgangspunkt for at sikre sammenhængende patientforløb. Beretningen viste også, at både ministeriet og regionerne burde styrke it-kommunikationen med henblik på at fremme sammenhængende patientforløb, ligesom ministeriet og regionerne kunne styrke de økonomiske incitamenter hertil. 3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de, at det var utilfredsstillende, at der eksisterede en række barrierer for et sammenhængende patientforløb, idet: kommunikationen på tværs af almen praksis, sygehuse og kommuner endnu ikke var itunderstøttet og standardiseret finansieringsmodellerne for sygehuse og kommuner ikke i tilstrækkelig grad gav økonomiske incitamenter til at fremme sammenhængende patientforløb almen praksis ikke i tilstrækkelig grad var forpligtet eller blev opmuntret til at understøtte sammenhængende patientforløb gennem overenskomsten med almen praksis, regionernes supplerende aftaler e.l. 4. Som svar på beretningen afgav sundhedsministeren en redegørelse til Statsrevisorerne i februar Heri oplyste ministeren, at sammenhængende patientforløb er af afgørende betydning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Ifølge ministeren er sammenhæng imidlertid ikke en enkel egenskab, der let lader sig måle, men en sammensat målsætning, som aldrig vil være endeligt løst, og som rummer mange aspekter og til stadighed kræver en bred vifte af indsatser: it-understøttelse, sundhedsaftaler, forløbsprogrammer, økonomiske incitamenter m.m. Sundhedsministeriet oplyste, at de igangsatte initiativer vil blive videreført med det sigte, at enhver patient, så vidt det er muligt, vil opleve sit forløb som sammenhængende og veltilrettelagt. Med hensyn til finansieringsmodellen for kommunen oplyste ministeriet, at en ny model, som skal give kommunerne større incitament til at fremme sammenhæng, ville træde i kraft den 1. januar På baggrund af ministerredegørelsen afgav jeg i marts 2010 et notat i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4, hvori jeg præsenterede mine planer for den videre opfølgning på beretningen. Notatet findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for 2008, s. 91. I notatet lovede jeg, at jeg ville følge Sundhedsministeriets initiativer på området, og at jeg konkret ville følge op på, om ministeriet har:

4 3 gennemført en evaluering af sundhedsaftalerne forbedret grundlaget for at vurdere sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer gennemført de skitserede initiativer for at sikre bedre it-kommunikation sikret, at almen praksis kan forpligtes i arbejdet med at sikre effektive og sammenhængende patientforløb udviklet DRG-systemet. 6. I dette notat redegør jeg for resultaterne af min opfølgning på de nævnte punkter. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på II. Resultatet af opfølgningen på sammenhængende patientforløb 7. Jeg gennemgår i det følgende de udestående punkter. Opfølgningen er baseret på redegørelser og data fra Sundhedsministeriet. Evaluering af sundhedsaftalerne 8. Formålet med sundhedsaftalerne, som regioner og kommuner ifølge sundhedsloven skal indgå minimum hvert 4. år, er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af almen praksis, sygehuse og kommuner. Sundhedsstyrelsen gennemførte i 2010 og 2011 en evaluering af sundhedsaftalerne i samarbejde med regioner og kommuner. Formålet var at fastslå sundhedsaftalernes virkning i praksis og give regioner og kommuner et bedre grundlag for at sprede de gode løsninger. Som led i evalueringen er der gennemført et udviklingsarbejde med deltagelse af repræsentanter fra regioner og kommuner med det formål at udvikle indikatorer til at overvåge effekten af sundhedsaftalerne og skabe et kvalificeret grundlag for dialog om udvikling af samarbejdet mellem aftaleparterne. Styrelsen vil fremover være ansvarlig for at publicere data for de udvalgte indikatorer, hvilket vil ske første gang i 2. halvår Med afsæt i evalueringen vil ministeriet sammen med Sundhedsstyrelsen og i samarbejde med regioner og kommuner igangsætte et arbejde med henblik på fremadrettet at udvikle og styrke rammerne for sundhedsaftalerne. Snitfladeproblematikker og sammenhæng, herunder sundhedsaftaler, er ligeledes et vigtigt fokusområde i den igangværende evaluering af kommunalreformen på sundhedsområdet. 9. Jeg vurderer, at ministeriets opfølgning på sundhedsaftalerne er tilfredsstillende. Forbedret grundlag for at vurdere sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer 10. Sundhedsministeriet har adgang til oplysninger om, hvorvidt patienter oplever sammenhængende forløb på tværs af almen praksis, sygehus og kommune gennem de landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser (LUP). Ministeriet og regionerne sidder i styregruppen for LUP og drøfter i det regi løbende data fra undersøgelsen. Ministeriet har både alene og i samarbejde med andre centrale aktører på sundhedsområdet bl.a. arbejdet med følgende indsatser til at understøtte sammenhængende patientforløb: Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer Som led i kvalitetsreformen blev der afsat 590 mio. kr. i perioden til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer. Et forløbsprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede sundhedsfaglige indsats for en given kronisk tilstand, herunder en præcis beskrivelse af opgavefordeling samt koordinering og kommunikation mellem alle involverede parter. Alle regioner og kommuner har fået del i puljemidlerne. LUP er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der årligt gennemføres blandt tilfældigt udvalgte patienter, som har været indlagt eller været i et ambulant forløb på et offentligt sygehus. Formålet er bl.a. at identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer, herunder sammenhæng.

5 4 Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne afsatte 200,4 mio. kr. i perioden til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Handlingsplanen består af 11 konkrete initiativer. Udarbejdelsen af en implementeringsplan for de 11 initiativer er igangsat ultimo januar Implementeringen vil ske i perioden Formålet med Den Danske Kvalitetsmodel er at medvirke til: kontinuerlig udvikling af kvaliteten ensartet høj kvalitet i alle sundhedsydelser sammenhæng i patientforløb gennemsigtighed og synliggørelse af kvalitet i sundhedsvæsenet. MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret nonprofitsamarbejde mellem myndigheder, organisationer og private firmaer med tilknytning til den danske sundhedssektor. Sundhedsministeriet har formandsposten i styregruppen, som er Med- Coms øverste organ. MedCom skal bidrage til udvikling, afprøvning, udbredelse og kvalitetssikring af elektronisk kommunikation og information i sundhedssektoren med henblik på at understøtte det gode patientforløb. Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel skal bl.a. fremme samarbejdet mellem sektorerne, skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb og kvalitetsudvikling. Visionen er, at modellen med tiden skal dække hele sundhedsvæsenet. Det er obligatorisk for sygehusene og det præhospitale område (dækker fx ambulancetransport) at blive godkendt efter Den Danske Kvalitetsmodel, mens det er frivilligt for apoteker og kommuner. I øjeblikket er 7 kommuner i gang med at implementere dele af Den Danske Kvalitetsmodel. En model, som er tilpasset almen praksis, er desuden under udvikling. 11. Jeg vurderer, at de igangsatte initiativer vil kunne medvirke til at skabe bedre sammenhæng i patientbehandlingen. Jeg vurderer desuden, at Sundhedsministeriet har forbedret grundlaget for at vurdere, om der er skabt sammenhængende patientforløb på tværs af regioner og kommuner. Gennemførte initiativer for at sikre bedre it-kommunikation Udbredelse og anvendelse af MedCom-standarder 12. MedCom-standarder er skabeloner for elektronisk kommunikation, der kan anvendes af de it-systemer, som almen praksis, sygehuse og kommuner bruger. Formålet er at understøtte det gode patientforløb. Ifølge økonomiaftalen fra juni 2010 mellem regeringen og Danske Regioner skal 25 navngivne MedCom-standarder for it-kommunikation herunder de 9 standarder, som var omtalt i beretningen være fuldt udbredt på regionernes sygehuse inden Sundhedsministeriet oplyser, at de 25 standarder forventes at være teknisk udbredt inden 2013, men at der er behov for større fokus på at sikre den organisatoriske udbredelse, dvs. sikre, at standarderne anvendes. Det fremgår af ministeriets redegørelse, at regionerne er opmærksomme på dette behov. 13. Siden undersøgelsen har MedCom desuden udviklet en standard, som skal understøtte tværsektoriel kommunikation mellem eksisterende it-systemer og nye kronikerløsninger, der planlægges indført i regioner og kommuner. Standarden pilottestes i foråret Ministeriet har oplyst, at størstedelen af kommunikationen mellem almen praksis, sygehuse og kommuner foregår elektronisk. 11 af de eksisterende 25 MedCom-standarder er fuldt udbredt. Det drejer sig fx om nogle af kommunikationsstandarderne vedrørende indlæggelse og udskrivning samt en række standarder vedrørende kommunikation af svar på forskellige analyser foretaget på laboratorium. De resterende 14 standarder, som ikke er fuldt udbredt, fremgår af tabel 1.

6 5 Tabel 1. Oversigt over udbredelsen af MedCom-standarder 1) 2) Standard Elektronisk kommunikation 1. Ambulant udskrivningsbrev fra sygehus til lægepraksis 95 % 2. Bookingsvar fra sygehus til lægepraksis 60 % 3. Sygehushenvisning fra lægepraksis til sygehus 85 % Kommentar 4. Bilagsvedlæggelse fra lægepraksis til sygehus - Vedrører muligheden for at vedlægge bilag til henvisninger. Sendes derfor altid sammen med selve henvisningen, jf. nr Billeddiagnostisk henvisning fra lægepraksis til sygehus 95 % 6. Klinisk immunologisvar 1) fra laboratorium til lægepraksis 6 % Anvendes p.t. ikke i Region Nordjylland og Region Midtjylland. 7. Patologirekvirering 2) fra lægepraksis til laboratorium 10 % 8. Plejeforløbsplan fra sygehus til kommune 1 % Pilotafprøves aktuelt i Region Nordjylland og Region Hovedstaden. 9. Melding om færdigbehandling fra sygehus til kommune 1 % Pilotafprøves aktuelt i Region Nordjylland og Region Hovedstaden. 10. Udskrivningsrapport fra sygehus til kommune 1 % Pilotafprøves aktuelt i Region Nordjylland og Region Hovedstaden. 11. Indlæggelsesrapport fra kommune til sygehus 1 % Pilotafprøves aktuelt i Region Nordjylland og Region Hovedstaden. 12. Genoptræningsplan fra sygehus til kommune 80 % 13. Generel korrespondancemeddelelse 40 % Kan sendes mellem alle parter. Usikkert skøn, da standarden kan bruges til mange formål. 14. Fødselsanmeldelse fra sygehus til kommune 20 % Anvendes p.t. kun i Region Syddanmark og Region Nordjylland. Immunologi: speciale inden for lægevidenskab, der beskæftiger sig med immunsystemet. Patologi er den naturvidenskabelige lære om sygdomme, deres årsager, opståelsesmekanismer og manifestationer. Patologiske analyser på laboratorium vedrører forandringer i kroppens celler og væv ved sygdom. Tabel 1 viser andelen af meddelelser mellem de forskellige aktører, der sendes elektronisk, for de standarder, som ikke er fuldt udbredt. 5 af de 14 standarder anvendes i % af kommunikationen. Enkelte af standarderne er kun udrullet i enkelte regioner, og 4 standarder er i pilotprojekt. Det Fælles Medicinkort 15. Det Fælles Medicinkort (FMK) er en fællesoffentlig database i regi af Statens Serum Institut, som indeholder oplysninger om borgerens aktuelle lægemiddelordinationer. Formålet med FMK er bl.a. at opnå sikkerhed for korrekt medicinering og aktuel information på tværs af sektorer. Ifølge økonomiaftalen for 2010 skulle FMK være udrullet i regioner, kommuner og blandt praktiserende læger inden udgangen af FMK er taget i brug i flere regioner, og det udbredes fortsat. Sundhedsministeriet vurderer i sin redegørelse, at der er god fremdrift for sygehusene og de praktiserende læger, at tidshorisonten er overskuelig, og at planen om udbredelse til kommunerne i 2013 er tilfredsstillende.

7 6 For at fremme udbredelsen af FMK aftalte ministeriet bl.a. en milepælsplan med regionerne, hvor der ved opnåelse af visse milepæle skulle udbetales et beløb til regionen. Planen vedrørte en række milepæle for kvartal 2011, altså til udgangen af Mange af disse milepæle er opnået og honoreret i henhold til planen, fx udrulning af FMK i lægevagten. Ikke alle milepæle er dog opnået og honoreret. Fx er milepælen FMK til alle (sygehus)læger ikke opfyldt i alle regioner, hvorfor beløbet endnu ikke er udbetalt. Ministeriet oplyser dog, at beløbet er relativt begrænset i forhold til regionernes indsats, hvorfor fokus på indsatsen snarere end beløbet i sig selv antages at være en drivkraft for regionerne. 16. Jeg finder forsinkelsen beklagelig, men forventer, at Sundhedsministeriet vil sikre, at den nye tidsplan for udrulning af FMK vil blive overholdt. 17. I foråret 2012 fandt Region Hovedstanden en række fejl i den måde, FMK fungerede på sammen med deres elektroniske patientjournal. Region Hovedstaden fandt den 16. april 2012, at fejlene var så alvorlige, at regionen midlertidigt suspenderede brugen af FMK i epjsystemet indtil efteråret I forhold til udrulningen af FMK finder ministeriet det uheldigt, at Region Hovedstaden har stillet brugen af FMK i bero, men af hensyn til patientsikkerheden findes det passende. FMK-programenheden i Statens Serum Institut er regionen behjælpelig i forhold til afhjælpning af fejl i integrationen mellem FMK og epj-systemet. Problemerne i Region Hovedstaden vurderes ikke at få betydning for udrulningen i de øvrige regioner. Sundhedsdatanet 18. Sundhedsdatanettet kan beskrives som det elektroniske samlingspunkt for kommunikationen i sundhedsvæsenet, uanset om brugerne hører hjemme i den offentlige eller private sektor. Sundhedsdatanettet gør det fx muligt at foretage opslag i Sundhedsstyrelsens databaser, udveksle billeder, fx røntgen, og afvikle videokonferencer. Sundhedsministeriet oplyser, at sundhedsdatanettet kører stabilt og med stadigt stigende datatrafik. Alle regioner og kommuner samt en række statslige myndigheder har adgang til sundhedsdatanettet, ligesom en række private virksomheder er tilkoblet. 19. Jeg vurderer, at ministeriet på tilfredsstillende vis understøtter, at initiativer til at støtte it-kommunikationen mellem almen praksis, sygehuse og kommuner gennemføres, selv om der fortsat ligger en stor opgave i at sikre, at standarderne anvendes i praksis, og at udrulningen af det fælles medicinkort ikke rammes af yderligere forsinkelser. Ministeriets muligheder for at sikre dette beror dog på fremdrift hos de mange involverede aktører. Sikring af, at almen praksis forpligtes i arbejdet med at sikre effektive og sammenhængende patientforløb 20. Som oplæg til de seneste overenskomstforhandlinger havde Regionernes Lønnings- og Takstnævn stillet krav om mere forpligtende aftaler om opgaver og arbejdsdeling med almen praksis. Resultatet blev en reformulering af dele af aftalen mellem parterne. 21. Overenskomsten beskriver nu, at almen praksis generelt indgår i et forpligtende samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, og bidrager til at sikre sammenhængende patientforløb. Herunder følger almen praksis sundhedsaftalerne, retningslinjer for henvisning, patientforløbsbeskrivelser, pakkeforløb for livstruende sygedomme, pakkeforløb for kroniske sygdomme mv. Udmøntningen af aftalerne i forhold til almen praksis sker i de enkelte regioner i lokalaftaler. Som udgangspunkt er de omfattede læger forpligtede til at anvende den lokale aftale. I praksis er indgåelse af forpligtende lokale aftaler dog betinget af, at de lokale parter kan blive enige om, hvorvidt der er tale om en udmøntningsaftale uden honorarmæssige konsekvenser, eller om der er behov for tilførsel af ekstra resurser til almen praksis.

8 7 22. Videre beskriver overenskomsten nu, at den enkelte almene praksis skal løse den opgave, der er beskrevet i protokollatet om roller og opgaver og i protokollatet om samarbejde mellem almen praksis, sygehusvæsen, kommuner og regioner. Derved hæves status for disse bilag fra at være vejledende/retningsgivende til at være en del af selve overenskomsten med almen praksis. Bestemmelserne i de nævnte protokollater er formuleret i generelle vendinger, og der er endnu ikke høstet erfaringer med at håndhæve eller sanktionere manglende efterlevelse hos den enkelte praktiserende læge. 23. Jeg er opmærksom på, at overenskomsten, som regulerer vilkårene for det samarbejde, almen praksis har med sygehusene og kommunerne, er resultat af en forhandling. Jeg finder, at mere omfattende ændringer af rammerne for samarbejdet mellem parterne tager tid at gennemføre. Udvikling af DRG-systemet 24. I DRG-systemet arbejdes der fortsat med at udvide antallet af sammedagspakker, som skal sikre, at de økonomiske incitamenter ikke er hindrende for en hensigtsmæssig patientbehandling. I 2012 er der 30 sammedagspakker inden for forskellige specialer. Det forventes, at antallet af pakker øges, i takt med at den kliniske udvikling giver mulighed for flere accelererede patientforløb. Pakkerne betyder, at sygehusene opnår en samlet afregning for flere sammenhængende ydelser i ét ambulant forløb, uanset om de ligger på samme dag eller over flere dage. Yderligere arbejdes der med afregning for telemedicinske ydelser uden for sygehusenes fysiske rammer. Dette vil også være med til at understøtte den sammenhængende patientbehandling, da der efterhånden er mere og mere opfølgning på patientbehandlingen, som foregår via telefon- eller -konsultationer. Protokollatet om roller og opgaver beskriver almen praksis som den, der først møder patienterne, som generalist, gatekeeper og tovholder. Derudover beskrives lægens opgaver kort, herunder forebyggelse og samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen. Protokollatet om samarbejde beskriver kort forventningerne til almen praksis i forbindelse med forløbsprogrammer, behandlingsforløb generelt og sundhedsaftalerne. 25. Jeg vurderer, at ministeriets indsats på området er tilfredsstillende. III. Afslutning 26. Siden undersøgelsen blev gennemført, er der på mange områder kommet mere fokus på sammenhæng i patientforløb. Opfølgningen viser, at ministeriet har arbejdet med at styrke indsatsen for bedre sammenhæng i patientforløb på de områder, beretningen omhandler. Der er også kommet flere initiativer til siden undersøgelsen, fx udviklingen af Den Danske Kvalitetsmodel til både sygehuse og kommuner og på sigt til almen praksis. Selv om ikke alle initiativerne er tilendebragt, er det min generelle vurdering, at Sundhedsministeriets indsats har bidraget til fremskridt på området, og at yderligere forbedringer vil kunne registreres fremover, såfremt ministeriet og regionerne fortsætter arbejdet på området. 27. Det er på den baggrund min opfattelse, at sagen kan afsluttes. Lone Strøm

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om it-understøttelsen af sygehusenes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om problemerne med at udvikle og

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene Maj 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DRG-systemet

Rigsrevisionens notat om beretning om DRG-systemet Rigsrevisionens notat om beretning om DRG-systemet Oktober 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 3. oktober 2016 RN 408/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om aktiviteter og udgifter i praksissektoren (beretning

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 5. februar 2013 Torben Gaarskær 1 Kommunerne sætter dagsordenen 5. februar 2013 Torben Gaarskær 2 Det nære sundhedsvæsen Ambitiøst udviklingsprojekt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Rigsrevisionens notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene Rigsrevisionens notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2015 om Patientombuddets

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier (beretning nr. 3/2011) 21. februar 2014 RN 403/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S September 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet. Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Viggers Journal nr.: E-mail: Rikke.Viggers@regionsyddanmark.dk Dato: 26. februar Telefon: 29201214 Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

"Sammenhængende patientforløb i fokus - men hvad snakker vi om..."

Sammenhængende patientforløb i fokus - men hvad snakker vi om... "Sammenhængende patientforløb i fokus - men hvad snakker vi om..." Temadag den 28. november 2011 for: Sundhedsbrugerrådet, Patientforeninger i Region Nordjylland og Regionsrådet Indhold Udfordringen Identifikation

Læs mere

Ny overenskomst for almen praksis

Ny overenskomst for almen praksis Ny overenskomst for almen praksis - Det væsentligstei et kommunalt perspektiv Center for Sundhed og Omsorg Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm horsholm.dk Ny overenskomst for almen praksis. Regioner og praktiserende

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satspuljen (beretning nr. 17/2014) 3. februar 2017 RN 302/17 1. Rigsrevisionen følger

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7. IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark

4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7. IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark 4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7 IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark Det danske sundhedsdatanet - i Syddanmark Almen læger 300 lægepraksis Ca. 16 forskellige journalsystemer Apoteker

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 24111/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om

Rigsrevisionens notat om beretning om Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia December 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia (beretning

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene December 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere