Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007"

Transkript

1 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882 Delrapport 1 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker med en installeret el-effekt under 25 MW Indsamling af eksisterende data fra anlæg fyret med affald og biomasse April 2008 Rapporten er udarbejdet af FORCE Technology Jørgen Boje, Ole Schleicher og Annemette Geertinger Projekt nr.: ISBN nr Januar 2010 Prøvningsrapporten må kun gengives i uddrag med FORCE Technologys skriftlige tilladelse De Almindelige betingelser på bagsiden er en integreret del af vor ydelse FORCE Technology Norway AS Claude Monets allé Sandvika, Norge Tel Fax FORCE Technology Sweden AB Tallmätargatan Västerås, Sverige Tel. +46 (0) Fax +46 (0) FORCE Technology, Hovedkontor Park Allé Brøndby, Danmark Tel Fax X:\Div030\Tasks\Kunder-otl\2008\ DGC emissionsfaktor\fase 1 anlægsdata og emissioner\slutrapport_fase1.doc

2 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Indledning Bestand af værker Dataindsamling Kilder til oplysninger Affaldsforbrændingsanlæg Biomasseværker Værker til affaldsforbrænding Generelt om emissioner fra affaldsforbrændingsanlæg Emissioner fra tidligere målinger SO HCl PAH Dioxin Støv CO TOC NOx Andre stoffer i røggassen Målinger fordelt på røggasrensningsteknologi Halm- og flisfyrede værker Generelt om emissioner fra halm/flisfyrede anlæg SO HCl PAH Dioxin Støv CO TOC NOx side 2 af 13

3 1. Indledning Dansk Gasteknisk Center (DGC) har sammen med AnalyTech, Danmarks Miljøundersøgelser og FORCE Technology dannet et konsortium med det formål at gennemføre projektet Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker 1. DGC har som hovedkontrakthaver indgået aftale med Energinet.dk om gennemførelse af projektet. I den første del af projektet har FORCE Technology forestået tilvejebringelsen af eksisterende og tilgængelige data fra en række decentrale kraftvarmeværker, hvor der fyres med affald og biomasse. Der er tale om oplysninger, der vedrører emissioner, anlægsstørrelser, brændsler og type af røggasrensningsudstyr. I forbindelse med dataindsamlingen har FORCE Technology desuden modtaget data fra en række af de decentrale kraftvarmeværker fra Eurofins og AnalyTech. Denne delrapport opsummerer de væsentligste resultater fra indsamlingen af eksisterende data for de affalds- og biomassefyrede kraftvarmeværker, som FORCE Technology har fået adgang til at vurdere. De indsamlede emissionsdata er præsenteret på en sådan måde, at det udelukker muligheden for sammenkædning af de oplyste data og de enkelte værker, hvorfra oplysningerne stammer. 1 Med en installeret el-effekt under 25 MW. side 3 af 13

4 2. Bestand af værker Ud fra oplysninger modtaget fra Energistyrelsen er antallet af kraftvarmeværker, der i 2006 var registreret til at fyre med affald og faste biobrændsler som energikilde, bestemt til 34 styk i alt. Deres samlede elkapacitet er opgjort til ca. 350 MW. Biobrændsler skal i denne sammenhæng forstås som rene brændsler af halm eller træ som defineret i biomassebekendtgørelsen 2. Anlæg, som producerer og forbruger biogas fra f.eks. gylle og organisk affald indgår ikke i opgørelsen. På 25 af værkerne forbruges affald som det primære brændsel (med støttebrændsel i form af naturgas, olie eller flis), mens de øvrige 9 værker anvender træ eller halm. De 34 værker er ganske forskellige med hensyn til hvilken brændselssammensætning, de anvender til driften. De fleste af de affaldsbaserede kraftvarmeværker anvender primært affald som brændsel. I tabel 1 er værkerne opdelt i forhold til hvordan de benytter affald og biobrændsler. Tabel 1: Affalds- og biomasseværkerne opdelt efter deres anvendelse af brændsler 3 Værker, der kun anvender ét brændsel af typen affald/biomasse: Antal værker Kun affald 25 Kun træflis/rent træaffald 4 Kun halm 3 Værker, der anvender mere end ét brændsel af typen Antal værker affald/biomasse : Affald + træflis/træaffald + halm 1 Affald + træflis/træaffald 1 Affald + halm 3 Halm + træ 2 I alt 34 I tabel 2 og 3 er der opstillet en oversigt over, hvilke røggasrensningsteknologier der benyttes. Der skelnes mellem tør (DRY), semitør (SD), og våd (WET) røggasrensning, og mellem posefiltre (FB), elektrofiltre (ESP) og cykloner (CYK). I tabel 4 ses en tabel med en angivelse af hvor mange affaldsforbrændingsanlæg, der er forsynet med henholdsvis dioxinrensning og NOx-reduktion vha. SNCR (deno x ). Tabel 2: Oversigt over røggasrensningteknologier på affaldsanlæggene 2 Bekendtgørelse om biomasseaffald. BEK nr af 13. december Der er ikke nogen værker, der brænder affald og halm på den samme linje. De har separate linjer til hvert af de relevante brændsler. side 4 af 13

5 Selskabsnavn Anlægsnavn Røgrens Nominel kapacitet MW Tons affald Tons/år Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg KV ESP + WET 23, Horsens Kraftvarmeværk A/S HOV (2 Affaldskedler, 1 Dampturbin) SD + FB 27, I/S Amagerforbrænding 4 ovne +Turbine 1 + Turbine 2 SD + FB 148, Måbjergværket A/S MBV ESP + WET DONG Energy Generation A/S ODV Odense Kraftvarme Affaldsforbrænding ESP + WET + FB 99, I/S Vestforbrænding Anlæg 6 FB + WET 116, L 90 ( Leverandørforeningen af 1990) L90, Affaldskraftvarme Esbjerg FB + WET I/S Reno Nord ovnlinie 4 ESP + WET 66, I/S Vestforbrænding Anlæg 5 ESP + WET + FB 86, I/S KARA Anlæg 5 ESP + WET + FB KAVO Energien SLV SD + FB 17, Århus Kommunaleværker, Affaldskontoret Ovnlinie 4 FB + WET 51, Århus Kommunaleværker, Affaldskontoret Ovnlinie 1+2 samt dampturbine DRY + FB 44, I/S Fasan NKV ESP + WET + FB 26, I/S Nordforbrænding Ovn 4 ESP + WET + FB 34, Kommunekemi A/S Forbrændingsanlæg 1 FB + WET I/S Refa Linie 3 SD + CYK + FB TAS, Trekantområdets Affaldsselskab I/S Ovn linie 2 DRY + FB 27, Kommunekemi A/S Forbrændingsanlæg 3 FB + WET Kommunekemi A/S Forbrændingsanlæg 4 FB + WET Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1 stk af 6 ton/h-ovn DRY + FB Haderslev Kraftvarmeværk A/S HAV FB + WET Svendborg Kommune Affaldsovn 1 ESP + WET Energigruppen Jylland Forbrænding A/S Knudmoseværket ESP + WET 15, I/S Kraftvarmeværk Thisted I/S E.V.A ESP + WET 16, I/S Aars Varmeværk Forbrændingen, ovn 2 SD + FB 14, I/S Reno Syd Kraftvarmeanlæg ESP + WET + FB Vejen Kraftvarmeværk A/S VEV SD + CYK + FB 14, Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S FAV ESP + WET 13, SUM 1174, Tabel 3: Oversigt over røggasrensningsteknologier på biomasseanlæggene Værknavn Anlægsnavn Indfyret kapacitet Elkapacitet Varmekapacitet MW MW MW Røgrens Brændsel Hjordkær Fjernvarmeværk Kraftvarmeanlæg 4,5 0,6 4 Røggasvask Flis Rudkøbing Kraftvarmeværk QRU Rudkøbning Kraftvarmeværk 10,7 2,3 7 FB Halm Assens fjernvarme Amba Blok II 17,2 4,7 13,8 ESP Flis Novopan Træindustri A/S Kraft V ESP Træ Haslev Kraftvarmeværk HAV 20, FB Halm Masnedøværket MAV FB Halm/flis Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk MSKV ,3 22,8 FB Halm DONG Energy Generation A/S, Grenå KraGRV CFB ESP Halm/kul (60/40) E2, Junckers K7 + K8 102, ,8 ESP Træ SUM 346,6 81,9 260,4 Tabel 4: Oversigt over affaldsforbrændingsanlæg med dioxinrensning og SNCR (denox) Type af røggasrensningsanlæg Antal anlæg Heraf med dioxinrens Heraf med SNCR (denox) Affaldsforbrug Tons/år Affaldsforbrug DRY + FB SD + FB FB + WET ESP + WET ESP + WET + FB Forklaring til forkortelser: Tør (DRY), semitør (SD),våd (WET), posefiltre (FB), elektrofiltre (ESP) % I figur 1 3 ses fordeling af de forskellige røggasrøggasrensningsteknologier i forhold til antal anlæg, installeret el effekt og indfyret affaldsmængde. side 5 af 13

6 Røgrens fordelt på antal anlæg DRY+FB 11% ESP+WET+FB 22% SD+FB 22% FB+WET 19% ESP+WET 26% Figur 1: Røggasrensningsteknologier på de affaldsbaserede kraftvarmeværker i forhold til antal anlæg. Røgrens fordelt på el effekt DRY+FB 6% ESP+WET+FB 24% SD+FB 26% FB+WET 22% ESP+WET 22% Figur 2: Røggasrensningsteknologier på de affaldsbaserede kraftvarmeværker i forhold til el effekten. side 6 af 13

7 Røgrens fordelt på indfyret affaldsmængde DRY+FB 7% SD+FB 21% ESP+WET+FB 30% FB+WET 24% ESP+WET 18% Figur 3: Røggasrensningsteknologier på de affaldsbaserede kraftvarmeværker i forhold til indfyret affaldsmængde. 3. Dataindsamling Data indsamlingen omfatter både emissionsdata samt oplysninger vedrørende brændsler, anlægsstørrelse og røggasrensningsudstyr. FORCE Technology s og Analytech s indsamling af eksisterende data har frembragt emissionsdata fra 11 kraftvarmeværker (affaldsforbrændingsanlæg), der anvender affald og 3 anlæg, der anvender halm/træ. Dataindsamlingen har dermed tilvejebragt oplysninger om emissioner fra omkring en tredjedel af de eksisterende kraftvarmeværker på affald og biomasse. Mængden af emissionsmåledata fra de enkelte værker varierer. Flest data er fundet på affaldsforbrændingsanlæggene. Miljøgodkendelserne af de enkelte værker til affaldsforbrænding indeholder krav om regelmæssige målinger af en række stoffer i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse om anlæg der forbrænder affald (BEK nr. 162 af 11. marts 2003). I forhold til affaldsforbrændingsanlæggene bliver der for biomasseværkernes vedkommende normalt stillet færre krav i miljøgodkendelserne til omfanget af stoffer, der skal måles. Der er i reglen heller ikke krav om så hyppige kontrolmålinger som ved affaldsforbrænding. Kravene i miljøgodkendelsen af biomassefyrede anlæg fastsættes af den relevante miljømyndighed som angivet i standardvilkårene i G202 i bilag 5 til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Bek af 13/ ). Tidligere miljøgodkendelser er baseret på anvisningerne i Luftvejledningen (Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2, 2001), hvor emissionsgrænseværdierne dog er de samme som i standardvilkårene. Den indsamlede datamængde fra de enkelte biomasseværker er derfor mere varierende i omfang end fra affaldsforbrændingsanlæggene. Emissioner er generelt for affaldsanlæg angivet ved referencetilstanden 11% O 2, idet grænseværdierne refererer til denne iltprocent. side 7 af 13

8 Biomasseanlæggenes emissioner er angivet ved referencetilstanden 10% O 2, idet grænseværdierne refererer til denne iltprocent. Den anvendte enhed for emissionskoncentrationer er mg/m 3 (n,t), hvor (n,t) angiver tør røggas ved normaltilstanden, dvs. temperaturen 0 o C og trykket 101,3 kpa. For dioxiner/furaner benyttes som enhed for koncentrationen ng I-TEQ/m 3 (n,t), hvor I-TEQ angiver, at koncentrationen af hver af de 17 stoffer der analyseres, er ganget med en toksisk ækvivalensfaktor og summeret til en fælles værdi. PAH opgives i μg BaP-eq/m 3 (n,t), hvor BaP-eq betyder, at koncentrationen af hver af de 15 stoffer der analyseres, er ganget med en toksisk ækvivalensfaktor og summeret til en fælles værdi, som angivet i Luftvejledningen. Undersøgelsen har tilvejebragt oplysninger om type af røggasrensningsudstyr, brændsler anlægsstørrelse på samtlige decentrale kraftvarmeværker. 4. Kilder til oplysninger 4.1. Affaldsforbrændingsanlæg Emissionsdata er hentet fra målerapporter indeholdende resultater fra stikprøvemålinger udført af akkrediterede i perioden 2005 til Stikprøvemålingerne gennemføres mindst to gange om året, da dette er et myndighedskrav for affaldsforbrændingsanlæg. Samtlige affaldsforbrændingsanlæg er udstyret med stationært måleudstyr i varierende omfang til kontinuert bestemmelse af emissioner. Det er valgt ikke at medtage data fra stationært måleudstyr i denne undersøgelse, idet en nærmere analyse og vurdering af måleresultaterne fra de stationære målinger (taget over en længere periode) vil kræve en omfattende arbejdsindsats, der ligger uden for rammerne af denne undersøgelse. Der eksisterer ikke nogen samlet rapportering af disse data. Generelle anlægsdata stammer især fra anlæggenes grønne regnskaber, hjemmesider, målerapporter eller det tidligere gennemførte projekt nr Oplysningerne om røggasrensningsudstyr er suppleret ved telefonisk kontakt med anlæggene Biomasseværker Da myndighedskravene vedrørende emissionsmålinger på biomasseanlæg er betydeligt mindre end kravene til affaldsforbrændingsanlæg, findes der ikke de samme mængder måledata. Nogle af de biomassefyrede kraftvarmeværker er udstyret med stationære målere til O 2, CO, støv og NO x. Som det er tilfældet med affaldsforbrændingsanlæggene ligger en analyse og vurdering af de kontinuerte målinger over længere tid uden for rammerne af denne undersøgelse. I de følgende tre kapitler er FORCE Technology s kommentarer til de indhentede emissionsdata samlet. side 8 af 13

9 5. Værker til affaldsforbrænding 5.1. Generelt om emissioner fra affaldsforbrændingsanlæg For samtlige affaldsforbrændingsanlæg gælder, at der i miljøgodkendelserne for de enkelte anlæg er fastsat grænseværdier for røggassens indhold af en række stoffer. For at overholde de emissionskrav som er gældende i dag, er anlæggene udstyret med forskellige former for røggasrensning. I de tørre og semitørre røggasrensningsanlæg doseres kalk til røggassen for at reducere de sure gasser HF, HCl og SO 2. Den doserede kalkmængde styres således, at emissionskravene til HCl og/eller SO 2 overholdes. Processen bevirker endvidere, at røgen renses for sure gasser til under de gældende grænseværdier. På anlæg med våd røggasrensning udskilles partiklerne først i et elektrofilter eller et posefilter. Dernæst afkøles røggassen til ca. 60 C hvorefter den vaskes med det stærkt sure kondensat, der dannes ved afkølingen, eller med tilført vand. Ved denne vask fjernes HCl og HF. For at fjerne væsentlige mængder af SO 2 kræves yderligere et vasketrin med alkalisk eller neutralt vaskevand. Før røggassen til slut udledes til atmosfæren opvarmes den til ca. 100 C eller derover. Ved (SNCR) processen fjernes nitrogen oxiderne med reducerende stoffer (typisk ammoniak eller urea), som injiceres direkte ind i efterforbrændingszonen. Reaktionen finder sted ved temperaturer mellem 850 and 1000 C, med zoner med højere og lavere reaktionshastigheder inden for dette område. Reduceres NO x med SNCR omkring 50% skal der tilføres større mængder ammoniak, hvilket kan føre til et højere ammoniakslip. Ved temperaturer over 1000 C vil en del af den tilsatte ammoniak omdannes til NO x, og den samlede NO x -reduktion aftager drastisk. Anvendelse af urea i stedet for ammoniak i SNCR fører til relativt højere N 2 O-koncentration i forhold til NO-koncentrationen. Det skal pointeres, at anlæggene indrettes og/eller reguleres, således at emissionskravene kan overholdes for de stoffer, der er fastsat grænseværdier for i miljøgodkendelserne. Lavere (eller højere) emissionsværdier vil således kunne opnås ved at ændre driften på de tørre og semitørre anlæg (ændring i de tilførte kalkmængder m.v.) eller ved at ændre konfigurationen på de våde anlæg (anlæg udstyres med et andet vasketrin med kalk) Emissioner fra tidligere målinger Emissionerne, der omtales i de nedenstående afsnit er angivet ved referencetilstanden (ref), der angiver tør røggas ved normaltilstanden med et iltindhold på 11% O 2, idet grænseværdierne for affaldsforbrændingsanlæg altid er angivet i miljøgodkendelserne ved dette iltindhold SO 2 Der foreligger emissionsdata for SO 2 fra 7 ud af de 12 affaldsforbrændingsanlæg. De fundne værdier spænder fra < 1 til 140 mg/m 3 (ref). Næsten alle måleresultater ligger mellem 2 og 10 mg/m 3 (ref). Emissionsgrænseværdien for SO 2 er fastsat til 50 mg/m 3 (ref) som døgnmiddelværdi. Én ud af 24 målinger overstiger emissionsgrænseværdien. side 9 af 13

10 5.2.2 HCl Data for HCl emission foreligger fra 7 af affaldsforbrændingsanlæggene. Værdierne spænder generelt fra < 2 til 10 mg/m 3 (ref). Emissionsgrænseværdien for HCl er fastsat til 10 mg/m 3 (ref) som døgnmiddelværdi. Én måling ud af 29 overstiger emissionsgrænseværdien PAH PAH (polyaromatiske hydrocarboner) er kun målt på et enkelt affaldsforbrændingsanlæg, idet der kun er krav om måling i forbindelse med afbrænding af sveller eller andet med creosot-holdigt materiale. Til gengæld er dette anlæg repræsenteret med 9 målingerne i alt. Med undtagelse af én enkelt måling ligger alle værdier under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 5 μg BaP-eq/m 3 (ref) Dioxin Datasættet rummer 49 målinger af dioxin fra 12 affaldsforbrændingsanlæg. Den laveste værdi er 0,00077 ng I-TEQ/m 3 (ref), mens den højeste værdi ligger på 0,159 ng I-TEQ/m 3 (ref). Emissionsgrænseværdien for dioxin er fastsat til 0,1 ng I-TEQ/m 3 (ref). Én måling ud af 49 målinger overstiger emissionsgrænseværdien Støv Der blev fundet data for støvemissionen (partikler) hos 10 affaldsforbrændingsanlæg. De i alt 31 målinger repræsenterer værdier mellem 0,056 4,8 mg/m 3 (ref). Emissionsgrænseværdien for støv er fastsat til 10 mg/m 3 (ref) som døgnmiddelværdi. Ingen målinger overstiger emissionsgrænseværdien CO Der er fundet data for CO-emissionerne på 7 anlæg. Resultaterne er ganske lave værdier, idet samtlige målinger ligger i intervallet fra 2,6 29 mg/m 3 (ref). Emissionsgrænseværdien for CO er fastsat til 50 og 100 mg/m 3 (ref) for henholdsvis døgn- og ½ timesmiddel. Alle målingerne er mindre end den laveste emissionsgrænseværdi TOC Der er målt TOC (Total gasformigt Organisk Carbon) på 9 anlæg. Herfra findes i alt 28 målinger. Hovedparten af resultaterne ligger under 1 mg C/m 3 (ref), mens den højeste værdi er 4,7 mg C/m 3 (ref). Emissionsgrænseværdien for TOC er fastsat til 10 mg C/m 3 (ref) som døgnmiddelværdi. Ingen målinger overstiger emissionsgrænseværdien NOx Der foreligger oplysninger fra måling af NO x -emissioner på 7 affaldsforbrændingsanlæg. side 10 af 13

11 Emissionsgrænseværdien for NO x er fastsat til 200 mg/m 3 (ref) 4 som døgnmiddelværdi. Én ud af 23 målinger ligger over 200 mg/m 3 (ref) Andre stoffer i røggassen Udover de ovennævnte stoffer er der for 11 affaldsværker fundet oplysninger om emissionen af metallerne As, Co, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, TI, V, enten som enkeltværdier eller sumværdier. Emmissionsgrænseværdierne for metallerne er: 0,05 mg/m 3 (ref) for Hg 0,05 mg/m 3 (ref) for summen af Cd og Tl 0,5 mg/m 3 (ref) for summen af As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn og V Ingen målinger overstiger disse emissionsgrænseværdier Målinger fordelt på røggasrensningsteknologi Målingerne fra de 11 affaldsfyrede forbrændingsanlæg er bredt fordelt på de forskellige røggasrøggasrensningsteknologier. I alt er 14 turbineanlæg repræsenteret. Det er kun røggasrensningsteknologien semitør med cyklon og posefilter (SD+CYK+FB), der ikke er repræsenteret ved de foreliggende målinger. Denne røggasrensningsteknologi er dog kun installeret på to anlæg, hvilket svarer til 4 % af den totale installerede el effekt (denne gruppering er slået sammen med semitør med posefilter (SD+FB). Anlæggenes (og de tilhørende emissionsmålingers) fordeling er vist i figuren på omstående side. 4 Dog 400 mg/m 3 (ref) for små anlæg side 11 af 13

12 Røgrens fordelt på el effekt SD+FB 26% DRY+FB 6% 3 4 ESP+WET+FB 24% 3 FB+WET 22% 2 2 ESP+WET 22% Figur 4: Med tal er vist hvorledes emissionsmålingerne fra de 14 turbineanlæg på affaldsanlæggene fordeler sig på røggasrøggasrensningsteknologier. Med procent er angivet den installerede el effekt. Forkortelse Forklaring Adsorbent til Hg og dioxin rensning tilsættes til/før: ESP + WET Elektrofilter + Våd røggasrensning Elektrofilter DRY + FB Tør røggasrensning + Posefilter Tør røggasrensning SD + FB Semitør røggasrensning + Posefilter Semitør røggasrensning SD + CYK + FB Semitør røggasrensning + cyklon + Posefilter Posefilter WET + ESP Elektrofilter + Våd røggasrensning Elektrofilter SD + ESP Semitør røggasrensning + Elektrofilter Semitør røggasrensning FB + WET Posefilter + Våd røggasrensning Posefilter ESP + WET + FB Elektrofilter + Våd røggasrensning Elektrofilter Alle anlæg anvender en adsorbent, aktiveret kul eller koks, til at fjerne kviksølv og dioxin. På anlæg med tør og semitør rensning indblæses kul sammen med kalk, men det på anlæg med våd røggasrensning typisk tilsættes før det afsluttende posefilter. Nogle anlæg med våd røggasrensning har ikke et afsluttende posefilter, og her tilsættes adsorbenten efter kedlen og udskilles sammen med flyveasken i elektrofilter eller posefilter. side 12 af 13

13 6. Halm- og flisfyrede værker 6.1. Generelt om emissioner fra halm/flisfyrede anlæg Emissioner fra biomassefyrede anlæg er angivet ved referencetilstanden (ref), der angiver normal tør røggas ved et iltindhold på 10% O 2, idet grænseværdierne i Luftvejledningen og i standardvilkårene for fyringsanlæg på mellem 1 og 50 MW 5 er angivet ved dette iltindhold SO2 Det skal pointeres, at der forekommer meget kraftige fluktuationer i SO 2 -emissionerne fra halmfyrede anlæg, og de medtagne stikprøver vil derfor med stor sandsynlighed ikke give et korrekt billede af de gennemsnitlige SO 2 -emissioner. Der foreligger målinger af SO 2 fra i alt 3 biomasseværker, heraf et enkelt rent træfyret anlæg. De målte stikprøveværdier ligger i intervallet mg/m 3 (ref). På det rent træfyrede værk blev koncentrationerne målt til 4-10 mg/m 3 (ref). Ved målinger igennem længere perioder (ca. 2 år) på et anlæg er det tidligere konstateret, at der forekommer væsentlige sæsonvariationer på SO 2 -emissionerne HCl Der findes ingen emissionsdata for HCl på de 3 biomassefyrede værker PAH Der findes ingen emissionsdata for PAH på de 3 biomassefyrede værker Dioxin Der findes ingen emissionsdata for Dioxin på de 3 biomassefyrede værker Støv Alle 3 biomasseværker er repræsenteret med i alt 10 målinger. Der er tale om stærkt varierende emissioner, idet måleværdierne ligger mellem <0,1 90 mg/m 3 (ref). Støvemissionerne afhænger af filtertypen. Anlæg forsynet med el-filter vil typisk have emissioner af støv på mg/m 3 (ref), mens anlæg med posefilter vil give emissioner på < 10 mg/m 3 (ref) CO CO-emissionerne afhænger primært af fyringsteknikken og den anvendte brændselskvalitet. Der er fundet data for CO-emissionerne på alle 3 værker. Resultaterne ligger i intervallet mg/m 3 (ref) TOC Der findes ingen emissionsdata for TOC på de 3 biomassefyrede værker NOx Der foreligger oplysninger fra måling af NO x -emissioner på alle 3 biomasseværker. De målte værdier ligger i intervallet mg/m 3 (ref). 5 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Bek. nr af 13/ Bilag 3, afsnit G Delrapport 1: PSO F&U kontrakt nr. 3141, 2003 side 13 af 13

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007. Emissionsmålinger. Anlæg A3. August/september 2008

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007. Emissionsmålinger. Anlæg A3. August/september 2008 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg A3 August/september 2008 RAPPORT NR.: 08-8928 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882 Delrapport 3 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker med en installeret el-effekt under 25 MW

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg A1. September 2008

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg A1. September 2008 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg A1 September 2008 RAPPORT NR.: 08-11063 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør

Læs mere

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser...

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser... Rapport nr.: 72 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Undertitel Forfatter(e) Ole Schleicher, Knud Christiansen Arbejdet udført, år 2014 Udgivelsesdato 27. november 2015 Revideret,

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf.: 39 555 999 Fax: 39 696 002 23-01-2003 Projektnr.: Udarbejdet af: 18.254/A4

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg B3. Februar 2009

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg B3. Februar 2009 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg B3 Februar 2009 RAPPORT NR.: 09-2213 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør Sven-Erik

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6.

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6. Miljøgodkendelse Ole Schleicher FORCE Technology VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler Tirsdag den 6. september 2011 Min baggrund 15 år på Junckers Industrier i Køge - Ansvarlig for alt

Læs mere

Emissionsfaktorer og væsentlige kilder

Emissionsfaktorer og væsentlige kilder Emissionsfaktorer og væsentlige kilder Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker OleKenneth Nielsen, Malene Nielsen og Marianne Thomsen Afdeling for Systemanalyse Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Den danske biomassesatsning til dato

Den danske biomassesatsning til dato Den danske biomassesatsning til dato Forsk2006 Energinet.dk konference 15. juni 2006 Bo Sander, Disposition Baggrund Hvorfor er halm et vanskeligt brændsel til elproduktion? Status for anvendelse af biomasse

Læs mere

Anlæg # 4, forgasningsgas

Anlæg # 4, forgasningsgas Anlæg # 4, forgasningsgas Gasmotoranlæg, Jenbacher J320 Målerapport 731-28-4 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 4 1/26 Anlæg # 4 Gasmotor: Jenbacher J320, forgasningsgas Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk

Læs mere

Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg

Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg Rapport 40, februar 2007 Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg Annemette Geertinger Lars K. Gram

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder BEK nr 1447 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

Fællesmøde for flis- og brændselspillegruppen samt halmgruppen den maj 2016 på Bornholm

Fællesmøde for flis- og brændselspillegruppen samt halmgruppen den maj 2016 på Bornholm Fællesmøde for flis- og brændselspillegruppen samt halmgruppen den 11. 12. maj 2016 på Bornholm El- og posefiltre set i lyset af de nye emissionskrav v/ Viktor Jensen, DFP Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf.

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation DGCnotat Fjernvarmen Temanummer om emission 1/5 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker Grænseværdier og dokumentation Jan K. Jensen (jkj@dgc.dk), Henrik Andersen (han@dgc.dk) og Jan de Wit (jdw@dgc.dk),

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009 Anlæg # 7 Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg Målerapport 731-28-7 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 7 1/17 Anlæg # 7 Gasmotor, MAN, renseanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Emissionsfaktorer og emissionsopgørelse for decentral kraftvarme

Emissionsfaktorer og emissionsopgørelse for decentral kraftvarme Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Emissionsfaktorer og emissionsopgørelse for decentral kraftvarme Eltra PSO projekt 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Delrapport

Læs mere

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009 Anlæg # 18 Gasturbineanlæg, EGT Tornado Målerapport 731-28-18 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 18 1/14 Anlæg # 18 Gasturbine EGT Tornado Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker. Projektrapport Februar 2006

Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker. Projektrapport Februar 2006 Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker Projektrapport Februar 26 Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker Per G. Kristensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 26 Titel : Formaldehydimission

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 X. supplement til Luftvejledningen (vejledning nr. 2 2001) Kapitel 6 om energianlæg Med dette supplement bortfalder kapitel 6 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 2001, Luftvejledningen,

Læs mere

I/S Kraftvarmeværk Thisted.

I/S Kraftvarmeværk Thisted. I/S Kraftvarmeværk Thisted www.kvvt.dk 5. maj 1991 blev I/S Kraftvarmeværk Thisted idriftsat første gang. Siden har anlægget været i drift i mere end 8.000 timer pr. år, og har forvandlet affaldet fra

Læs mere

Emissionsgrænseværdier i IE Direktivet og opnåelige BAT niveauer i BREF dokumenterne for Store fyringsanlæg og Affaldsforbrænding

Emissionsgrænseværdier i IE Direktivet og opnåelige BAT niveauer i BREF dokumenterne for Store fyringsanlæg og Affaldsforbrænding Rapport nr. 61 2012 Revideret d. 12.09.2012 Emissionsgrænseværdier i IE Direktivet og opnåelige BAT niveauer i BREF dokumenterne for Store fyrings og Affaldsforbrænding Ole Schleicher FORCE Technology

Læs mere

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Målerapport 731-28-3 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 3 1/16 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009 Anlæg # 13 Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620 Målerapport 731-28-13 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 13 1/15 Anlæg # 13 Gasmotor: Jenbacher JMS 620 Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009 Anlæg # 2 Dieselmotoranlæg, regulerkraft Målerapport 731-28-2 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 2 1/16 Anlæg # 2 Dieselmotor, regulerkraft Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 DGC-rapport

Læs mere

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A5 April 2002

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A5 April 2002 PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A5 April 2002 Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf.: 39 555 999 Fax: 39 696 002 23-01-2003 Projektnr.: Udarbejdet af: 18.254/A5

Læs mere

Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015

Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015 Affaldsforbrændingsanlæggene, jf. bilag 1 Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi 15. oktober 2014 Sag 14/05870 / TBHO Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015 I medfør af

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

Dansk Testcenter for Bioenergi

Dansk Testcenter for Bioenergi Åbningsseminar Dansk Testcenter for Bioenergi Dansk Testcenter for Bioenergi Muligheder Afdelingschef Industrielle Processer, FORCE Technology Centerleder, Dansk Testcenter for Bioenergi Kristian Lykkemark

Læs mere

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen,

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, DONG Energy Thermal Power, Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1272-01625 Ref. Mschu/kabje Den 25. februar 2015 Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, sofjo@dongenergy.dk

Læs mere

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013 NO x -gå-hjem-møde Per G. Kristensen pgk@dgc.dk NOx-gå-hjem-møde maj 2013 Program NO x hvad er det, og hvordan dannes det? NO x -emission i Danmark kilder regler Muligheder for reduktion NO x -afgift,

Læs mere

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Målerapport 731.28-12 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 12 1/15 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk Debatoplæg Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk 1 INDHOLD INDLEDNING 2 HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? 4 MILJØPÅVIRKNINGER 5 ÆNDRING AF PLANGRUNDLAGET 7 MYNDIGHEDSBEHANDLING 8 Vattenfall

Læs mere

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg B3 Maj 2002

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg B3 Maj 2002 PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg B3 Maj 2002 Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf.: 39 555 999 Fax: 39 696 002 23-01-2003 Projektnr.: Udarbejdet af: 18.254/B3 Lars

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882

Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882 Delrapport 5. Emissionsfaktorer og emissionsopgørelse for decentral kraftvarme, 2006 Faglig rapport fra DMU nr.

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi REFA kraftvarmeværk anlæg til forbrænding af affald og produktion af energi refa kraftvarmeværk - et højteknologisk anlæg

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. BEK nr 808 af 25/09/2003 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Senere ændringer

Læs mere

FJERNVARME PÅ BIOMASSE

FJERNVARME PÅ BIOMASSE HALMENS DAG 2016 FJERNVARME PÅ BIOMASSE HVILKEN ROLLE FÅR HALM? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 25. april 2016 INDHOLD Fjernvarmeanalysen fra 2014 Fjernvarmen er kommet

Læs mere

Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det?

Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det? Brændeovne og biomassekedler Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det? Ole Schleicher Mail: osc@force.dk Tlf.: 4326 7540 FORCE Technology Seminar

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 5. Date August 2012 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING

Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 5. Date August 2012 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Delrapport 5 Date August 212 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING Revision 4 Date

Læs mere

Notat om VVM-screening af anvendelse af biogas og gyllefibre

Notat om VVM-screening af anvendelse af biogas og gyllefibre Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00273 Ref. KABJE/ULSEE 8. juni 2010 Notat om VVM-screening af anvendelse af biogas og gyllefibre på Måbjergværket Bygherre Dong Energy Power A/S. Kraftværksvej

Læs mere

Aalborg Energie Technik a/s

Aalborg Energie Technik a/s Aalborg Energie Technik a/s Ingeniørvirksomhed med ca. 100 ansatte Leverer, servicerer og driver biomassefyrede kedelanlæg og kraft(varme)værker i størrelsesorden 25-170 MW t Størstedelen af projekterne

Læs mere

Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker

Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Delrapport 3: Målinger på affalds- og biomassefyrede anlæg PSO F&U kontrakt nr. 3141 dk-teknik ENERGI & MILJØ Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Præstationsprøvning 2010

Præstationsprøvning 2010 Rapport nr. 57-2010 Præstationsprøvning 2010 QAL2-beregning for NO X, SO 2, og partikler Lars K. Gram 17. december 2010 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Afrapportering fra workshop om input til den miljøteknologiske handlingsplan spor om luftforurening.

Afrapportering fra workshop om input til den miljøteknologiske handlingsplan spor om luftforurening. Notat Miljøteknologi J.nr. Ref. RASBO/MTH 7. februar 2011 Afrapportering fra workshop om input til den miljøteknologiske handlingsplan spor om luftforurening. Sted: Eigtveds Pakhus; København; fredag den

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4.

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4. KARA/NOVEREN Håndværkervej 70 4000 Roskilde Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00048 Ref. ANNJE 18. juli 2008 Påbud om anvendelse af perkolat fra Audebo Deponi til GSArøggasrensning på ovn 3 og

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding Rapporten er udarbejdet af affald danmark, RenoSam, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 %

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 % Danske Commodities A/S DTU Kraftvarmeværk, Energivej 411 2800 Kgs. Lyngby Att.: Kenneth Harder Risto khr@danskecommodities.com CVR 34071977 Dato: 04-10-2016 Ref.: eka J.nr.: 09.02.08-P19-1-16 Påbud om

Læs mere

Miljøforhold kortlagt for decentral kraftvarme

Miljøforhold kortlagt for decentral kraftvarme Miljøforhold kortlagt for decentral kraftvarme Mange decentrale kraftvarmeværker har bidraget med data til Eltra`s miljøkortlægning. Kortlægningen er nu afsluttet, og det er for første gang muligt at præsentere

Læs mere

Sådan ser en køreplan ud for etablering af separeringsanlæg ud

Sådan ser en køreplan ud for etablering af separeringsanlæg ud Sådan ser en køreplan ud for etablering af separeringsanlæg ud v/landsdækkende rådgiver Biogas & Separering Torben Ravn Pedersen Hvem skal spørges? Hvilke myndigheder skal involveres hvornår? Plantedirektoratet

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr. til

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr.  til Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 13 8500 Grenaa Sendes pr. e-mail til alab@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00750 Ref. Ulsee/katam Den 10. september 2013 Afslag på ansøgning efter

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Hvad foregår der i fyrrummet Forbrændingsteori koblet med virkeligheden!

Hvad foregår der i fyrrummet Forbrændingsteori koblet med virkeligheden! Hvad foregår der i fyrrummet Forbrændingsteori koblet med virkeligheden! Kedelspecialist Ivan Rechter og proceskemiker Niels Ole Knudsen Afdelingen for bioenergi og termisk kraftvarmeproduktion 1 COWI

Læs mere

DGF Gastekniske dage 2008

DGF Gastekniske dage 2008 DGF Gastekniske dage 2008 EU-kommissionens forslag til et Industriemissionsdirektiv Oplægsholder Cand. scient. Vibeke Vestergaard Nielsen Miljøstyrelsens Erhvervsenhed Oplæggets udgangspunkt 1. Nyt IPPC-forslag

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE Vilkårsændringer

MILJØGODKENDELSE Vilkårsændringer Virksomheder J.nr. MST-1270-01879 Ref. clben/anbri Den 6. april 2016 MILJØGODKENDELSE Vilkårsændringer Ændring af egenkontrol og emissionsgrænseværdier for NH 3 mv. på ovn 6 For: Kara/Noveren I/S Håndværkervej

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med afbrænding af træpiller i blok 1 på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med afbrænding af træpiller i blok 1 på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf. 72 54 65 00 Fax 99 99 99 99 CVR 29776946 EAN 5798000872110 post@ros.mim.dk www.ros.mim.dk DONG Energy A/S Teglholmen A.C. Meyers Vænge 9 2450 København

Læs mere

NOx afgifter - og hvad så? s

NOx afgifter - og hvad så? s NOx afgifter - og hvad så? s Program Kort om Averhoff Energi Anlæg A/S Baggrund for NOx afgiften Hvad betyder NOx afgiften, de økonomiske realiteter Teknik til reduktion af NOx Averhoff Energi Anlæg A/S

Læs mere

Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen

Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen Indledning Den undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark, som DFF netop har gennemført, viser ikke overraskende, at der er en meget stor

Læs mere

Dansk kraftvarmeteknologi baseret på fast biomasse

Dansk kraftvarmeteknologi baseret på fast biomasse Dansk kraftvarmeteknologi baseret på fast biomasse Den 15. Juni 2010 Flemming Skovgaard Nielsen Group Burmeister & Wain Energy A/S Lundtoftegaardsvej 93A DK-2800 Lyngby Denmark Tel/fax +45 39 45 20 00/+45

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006 Notat 16. oktober 26 Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 26 Indledning Dansk Fjernvarmes undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark viser, at priserne generelt er steget i

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Reduktion af NOx emission

Reduktion af NOx emission Reduktion af NOx emission Gastekniske dage 16.05.2012 Torben Kvist, DGC, tkv@dgc.dk Baggrund NO x -afgiften øges fra 5 til 25 kr./kg Afgiften kan opgøres på baggrund af Naturgasforbrug Emissionsmåling

Læs mere

PLAN Tilsynskampagne 2/2014: Regulering af emissioner på forbrændingsanlæg under opstart og nedlukning

PLAN Tilsynskampagne 2/2014: Regulering af emissioner på forbrændingsanlæg under opstart og nedlukning PLAN Tilsynskampagne 2/2014: Regulering af emissioner på forbrændingsanlæg under opstart og nedlukning Dato for revision Baggrund Vers. 6.0-17.04.2015/clben Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at der

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S Annekset Stenløse Rådhus Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Ansøgning om miljøtilladelse til etablering af nyt 2,2 MW træpille fyret kedelanlæg ved Egedal Varmeværk, Dam Holme 4B, 3660

Læs mere