Borgerservice og Teknik og Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerservice og Teknik og Miljø"

Transkript

1 Børneudvalget Børn TAKST Forældrebetaling pasning af 0-6 årige i kommunale institutioner Kommunal dagpleje, incl. Kost pr. måned Institutionsplads 0-2 år og 9 mdr. pr. måned Institutionsplads 2 år og 9 mdr. - 6 år pr. måned Madordning (takst gælder til april ) pr. måned Tilskud til privatinstitutioner 36 Samlet tilskud pr. barn under 3 år pr. måned Heraf driftstilskud Heraf administrationsbidrag (2,1%) Heraf bygningstilskud (4,1%) Samlet tilskud pr. barn over 3 år pr. måned Heraf driftstilskud Heraf administrationsbidrag (2,1%) Heraf bygningstilskud (3,2%) Tilskud til privat pasning 37 (tidligere 26) Tilskud til privat pasning 37 pr. barn, 0-2 år max. pr. måned Tilskud til privat pasning 37 pr. barn, 3-5 år max. pr. måned Skolefritidsordning SFO 1, klasse Fuldtidstakst 0-3. klasse 12 mdr SFO 2, klasse Fuldtidstakst 12 mdr Klubber Cirkus Kæphøj pr. måned

2 Borgerservice&TM Borgerservice og Teknik og Miljø Øvrige takster Pas til voksne* Pas til børn år* Pas til børn 0-11 år* Pas til pensionister * Kørekort, fornyelse * Kørekort, fornyelse til personer over 70 år * Internationalt kørekort * Sundhedsbevis * Folkeregister, pr. forespørgsel * ID-kort til unge kr. * Knallertbeviser kr. * *takst fastsat ved cirkulære Vielser (udenlandske statsborgere) Benyttelse af park- og vejarealer (inkl. 25 % moms) Udstillingsarealer: Mellem gang- og kørearealer kr/m2/år kr Restaurantionsvirksomheder m.m.: Fortovsrestaurationer i perioden kr/m2/år kr Faste kaffe-, pølsevogne og lign. Kr/m2/år kr Mobile kaffe-, pølsevogne og lign. Kr/m2/år kr Anden råden over vejarealer (med erhvervsmæssig formål): Benyttelse til henstilling af materialer, pavilloner, skurvogne m.m. på p-pladser og lign. Kr/m2/år kr. 5 5 Benyttelse af parkarealer (med erhvervsmæssige formål): Depositum til dækning af manglende oprydning, forbrugsafgifter m.v. pr. gang kr Torvehandel (Markedspladsen): Stadeplads ca. 25 m2/dag kr. 51 udgår Stadeplads ca. 12 m2/dag kr. 25 udgår Loppetorv/kræmmermarked ca. 25 m2/dag kr. 51 udgår Loppetorv/kræmmermarked ca. 12 m2/dag kr. 25 udgår Taxi: Trafikbøger kr. (inkl. fabrikationspris fra 2011) Nummerplade kr. (inkl. fabrikationspris fra 2011) Udstedelse af førerkort, pr. stk. kr Påtegning af toldattest, pr. stk. kr Udstedelse af taxitilladelse, pr. tilladelse kr Behandling af ansøgning kr Opkrævning: Ekspeditionsgebyr - tillagt udpantningsret Ekspeditionsgebyr - ikke tillagt udpantningsret Påkrav huslejebetaling, fast gebyr fra 1. juni Hegnssyn Hegnssyn **) Vejsynssager Administrationsgebyr i vejsynssager på private fællesveje. Op til 9% af summen for op til 9% op til 9% det samlede arbejde.

3 Borgerservice&TM Særlig servicevejvisning Særlig Servicevejvisning i åbent land (pr. skilt inkl. opsætning) Nedtagning af Særlig servicevejvisning i åbent land Miljøtilsyn og miljøgodkendelser Miljøtilsyn og miljøgodkendelser - timetakst 302,95 *) *) Taksten fastsættes Miljøministeriets bekendtgørelse (normalt i februar) Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse 0,228 ***) Rottetaksten fastsættes i forhold til ejendomsvurderingen *) Taksten forventes oplyst januar **) pr er gebyret Pr pristalsreguleres dette beløb. ***) Beregnes i januar iflg ydelsesbeskrivelse mellem Holbæk Kommune og Holbæk Forsyning

4 Kultur og fritid Kultur og fritid Bibliotek Voksne Lånetiden overskredet Lånetiden overskredet med 8 dage Lånetiden overskredet med 30 dage Lånetiden overskredet med 45 dage - regning udsendes Lånetiden overskredet med 70 dage - sagen overgår til Kommunens opkrævningsafdeling Børn Lånetiden overskredet under 8 dage 0 0 Lånetiden overskredet med 8 dage 0 0 Lånetiden overskredet med 30 dage Lånetiden overskredet med 45 dage - regning udsendes Lånetiden overskrdet med 70 dage - sagen overgår til Kommunens opkrævningsafdeling Musikskole Undervisningsåret: (1. aug. til 31. juli incl. ferier) /15 /16 Forældre/barn rytmik Pris for 14 gange Musikalsk værksted pr. md Musikskolekor pr. md Blokfløjte (undtagen viderekomne) pr. md Instrumentalundervisning, sang og videregående blokfløjte pr. md Dagplejetilbud. Max 5 dagplejere med børn Pris for 15 gange Institutionsrytmik. Min. 8 og max. 15 børn Pris for 15 gange Instrumentleje pr. md Differentieret Differentieret Diverse kurser pr. md. efter indhold og efter indhold og omfang omfang Billedskolekurser (14 undervisningsgange) pr. md Samtidig med 1. betaling opkræves en fotokopiafgift Svømmehaller Holbæk Svømmehal Voksne Enkelt turskort Årskort Ældre (+67 år) - halvårligt Børn Enkelt turskort Årskort Morgenbadekort Ugerløse Friluftsbad Voksne Enkelt Børn Enkelt Tilskuere Institutioner pr. time

5 Kultur og fritid Stadsarkiv Arkivundersøgelser. Timepris i henhold til Statens Arkivers takster 632,5 633 Eksamensbevis - folkeskoler Scanning pr. billede excl. medie < 25 MB Scanning pr. billede excl. medie > 25 MB Cd-rom/DVD Fotokopi fra scanner s/h Fotokopi fra scanner farve Fotografisk arbejde til kommercielt brug - 18 x 24 eller mindre formater

6 Havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HAVNEVÆSEN TAKSTREGULATIV A. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer og fastliggende fiskefartøjer m.v. F. Forskellige takster m.m. G. Merværdiafgift H. Fortolkning og ikrafttræden A. Havneafgifter for erhvervsfartøjer 1. Almindelige bestemmelser Af alle fartøjer og alt flydende materiel betales havneafgift (skibsafgift) for at henligge i havnen eller i de uddybede løb til denne. Havneafgiften påhviler fartøjet. Afgiften skal betales til havnevæsenet inden fartøjets afsejling. Havnevæsenet kan dog mod depositum eller anden sikkerhed, stillet af fartøjet eller dets agent, meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt. Et fartøj anses for at henligge i havnen m.v. fra ankomstdagen. Havneafgiften beregnes af hele bruttotons (BT), således at brøkdele af tons bortkastes. Havneafgiften for miljøvenlige olietankskibe beregnes af olietankfartøjets bruttotonnage (BT) fratrukket tonnagen af fartøjets separate ballasttanke. Afgiften dækker fartøjets henliggen i 2 uger. Henligger fartøjet mere end 2 uger, aftales betaling for den næste periode med havnevæsenet. ex.moms incl. moms ex.moms incl. moms Havneafgiften betales pr. BT for hvert anløb. 3,21 4,01 3,24 4,05 For fartøjer der anløber havnen, for losning eller lastning af dellast på mindre end 50 % af skibets dw/m3, kan afgiften beregnes med følgende takst: (pr. BT:) 2,25 2,81 note 1 note 1 Havneafgiften for et anløb opkræves med minimum kr. ex. moms. 574,10 717,63 579,35 724,19 Afgift for lystfartøjer og fastliggende fiskefartøjer m.v. betales efter afsnit G i regulativet. 2. Fritagelse for havneafgift Fritaget for havneafgift er: A B C Fartøjer, der tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder og som ikke er indrettet til at medføre gods eller passagerer. Hospitalsskibe, skoleskibe og internationale havundersøgelsesskibe. Fartøjer, der udelukkende anløber havnen for at rette kompas, radar, decca og lignende, foretage mindre reparationer, søge lægehjælp, skifte mandskab, ilandsætte eller optage lods. Fartøjer, der udelukkende ind og udfører varer og materiel til havnevæsenets eget brug, samt fartøjer, der udelukkende anvendes ved anlægs og vedligeholdelsesarbejder, som udføres for havnevæsenets regning.

7 Havneområdet D Fartøjer, der anløber havnen for at benytte bedding eller for ved de derværende skibs og bådeværfter at underkastes reparation, når de ikke samtidig indtager eller endeligt udlosser ladning. Havneafgift ved eventuel ventetid på bedding / reparationsaftale. E Fartøjer, der tilhører Havnevæsnet eller er i dettes tjeneste. Isbrydere og bugserbåde, når de anvendes efter deres F bestemmelse. Fartøjer, der er inviteret, som officielle gæster af Holbæk G Kommune. A ex.moms incl. moms ex.moms incl. moms B. Vareafgifter Almindelige bestemmelser Ekspeditionsgebyr 423,55 529,44 427,42 534,28 Ved beregning af vareafgift gælder reglerne i nærværende afsnit: Afgift betales af alle varer, der losses eller lastes eller på anden måde sø eller landsættes i havnen eller i de uddybede løb til samme. Vareafgiften påhviler varemodtager, respektive vareafsender. Fartøjet eller dets agent skal forinden fartøjets afsejling indbetale vareafgift. Havnevæsnet kan dog mod depositum eller anden sikkerhed, stillet af fartøjet eller dets agent, meddele tilladelse til afsejling forinden afgiften er betalt. For så vidt angår vareafgiften af fersk fisk m.v. gælder dog reglerne under punkt E. B B. Afgiften udgør kr. pr. ton jfr. dog nedenfor under C og E 10,26 12,82 note 1 note 1 Under forudsætning af at varerne ikke henligger på havnens kajer eller pladser i mere end 3 døgn før lastning eller efter losning kan afgiften for nedennævnte bulkvarer beregnes med C følgende takst: kr. pr. ton. 5,39 6,73 note 1 note 1 1. Jord, grus, småsten og skærver 2. Malme og slagger 3. Vejsalt 4. Foderstoffer af animalsk oprindelse 5. Sømaterialer D Omsætter varemodtageren/afsenderen kalenderår, ydes en rabat på 5 % for hele partiet. Varearter under punkt B og C kan ikke sammenregnes. Af fersk fisk og skaldyr, der oplosses fra fiskefartøjer eller fiskekvaser i uforarbejdet eller forarbejdet stand, betales 2,2 % E af værdien ved salg i første hånd, for så vidt angår ål dog 0,5 %. Vareafgift for fisk m.v. betales af aftageren (auktionsholderen, fiskehandleren, fiskeopkøberen), der til havnevæsenet skriftligt skal angive beregningsgrundlaget. Angivelsen kan, efter tilladelse fra havnevæsenet, angives for et nærmere bestemt tidsrum. Skibsføreren skal til havnevæsenet skriftligt angive varernes art og vægt, jfr. dog punkt E. Varernes samlede vægt angives i bruttovægt i hele 100 kg., således at brøkdele af 100 kg. F bortkastes. Ved takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende på det tidspunkt, hvor losning, respektive lastning G blev påbegyndt. 2. Fritagelse for vareafgift

8 Havneområdet Nedennævnte varer er fritaget for vareafgift. Fritagelsen er, for så vidt angår last, betinget af, at skibsføreren i sin angivelse, jfr. 1. Almindelige bestemmelser, punkt F, begærer varerne losset eller lastet uden erlæggelse af vareafgift. Tomme pakningsgenstande og losse og lastemidler, når de ikke forsendes som handelsvarer A B Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug Is, salt og kemikalier til konservering af ladning eller forventet C fangst D Sømærker, når de ikke forsendes som handelsvarer E Post og rejsegods. F Varer og materiel til havnevæsenets eget brug. G H Varer dog ikke fersk fisk og skaldyr fra fiskefartøjer, der uden at have været landsat overlosses fra fartøj til fartøj Varer, der midlertidig oplosses, men atter lastes under samme ophold i havnen 3. Tilbagebetaling af vareafgift ex.moms incl. moms ex.moms incl. moms Tilbagebetaling af vareafgift kan finde sted i følgende tilfælde A Såfremt det kan dokumenteres, at der som følge af en fejlagtig angivelse er betalt for meget i vareafgift, kan regulering finde sted efter påkrav overfor havnevæsenet, dog ikke senere end 3 måneder fra betalingsdagen. For tilbagebetaling ydes et ekspediti 423,55 529,44 note 1 note 1 Der tilbagebetales ikke beløb mindre end 793,16 991,45 note 1 note 1 4. Afgivelse af oplysninger Skibsføreren eller fartøjets agent skal endvidere til havnevæsenet afgive de til brug for fremstilling af statistik nødvendige oplysninger. C. Kajer og pladser ex.moms incl. moms ex.moms incl. moms For varers oplagring ud over 3 døgn betales kr. pr. uge pr. m2. 2,12 2,65 note 1 note 1 For leje af areal til opsætning af redskabsskur betales en årsafgift på kr. pr. m2 82,12 102,65 82,87 103,59 Dog minimum 1.026, , , ,85 D. Havneafgift for lystfartøjer og fastliggende fiskefartøjer m.v. ex.moms incl. moms ex.moms incl. moms For lystfartøjer, der gæster havnen, betales havneafgift gældende pr. overnatning: Længde indtil 15 meter kr. 88,00 110,00 88,00 110,00 Længde over 15 meter kr. 176,00 220,00 176,00 220,00 Gæstepladser anvises af havnevæsenet. Fartøjer, der er nødsaget til at anløbe havnen på grund af havari, storm, tåge eller andre vejrforhold, er fritaget for betaling af havneafgift,forudsat opholdet i havnen ikke udstrækkes over 24 timer. For fastliggende fartøjer betales årsafgift på kr. pr. m2.(dog minimum 1.126,90) 123,18 153,98 124,31 155,39 Afgift for pælepladser beregnes efter vandareal mellem pælene , , , ,88

9 Havneområdet Faste pladser tildeles af havnevæsenet for 1 sæson af gangen. Tildeling af havneplads er personlig og overdragelse, f.eks. i forbindelse med salg af fartøjet, kan ikke finde sted. Ved tildeling af havneplads gives fortrinsret til fartøjsejere, der i den forudgående sæson havde fast plads i havnen. Fortrinsretten gælder fortsat dersom fartøjsejeren har udskiftet sit fartøj. Fortrinsretten bortfalder, hvis fartøjsejeren ikke har benyttet pladsen i 2 år. Såfremt fartøjsejeren i forbindelse med sin havneplads betaler vareafgift til havnevæsenet, nedskrives årsafgiften med samme beløb, som er betalt i vareafgift. Årsafgiften bortfalder helt, hvis den betalte vareafgift overstiger årsafgiften. Nedskrivning af årsafgiften foretages helårsvis bagud efter 1. januar mod forevisning af dokumentation for betalte vareafgifter i det foregående år. De anviste havnepladser må ikke fremlejes, eller på anden måde benyttes erhvervsmæssigt, uden særlig tilladelse fra havnevæsenet. Enhver fartøjsejer er ansvarlig for den skade hans fartøj måtte forvolde på andet fartøj eller på havnens ejendom, og enhver fartøjsejer har pligt til at holde sit fartøj ansvarsforsikret. Manglende betaling af havneafgift medfører, at fartøjsejeren med omgående virkning mister retten til havneplads. Hvis der ikke findes ledige havnepladser, kan fartøjsejere der ønsker plads optages på en venteliste, der førers af havnevæsenet. E. Forskellige takster m.m. ex.moms incl. moms ex.moms incl. moms Afgiften for levering af ferskvand er kr. pr. m3. 38,49 48,12 38,84 48,55 Afgift for benyttelse af el-stander er kr. pr. kwh. 2,31 2,89 2,33 2,91 For benyttelse af havnens hånddrevne kran (Max. 2 ton) er afgiften kr. pr. halv dag. Ved benyttelse stiller havnen ikke mandskab til rådighed. 60,51 75,63 70,00 87,50 Samtlige takster i nærværende regulativ justeres hvert års 1. januar efter nettoprisindekset for juli i det foregående år. Taksterne for lystfartøjer der gæster havnen, justeres dog først når taksten (afrundet) er velegnet til kontant afregning. Holbæk Havnevæsen, Trafik og infrastruktur kan, uanset taksterne i nærværende regulativ, fastsætte en takst eller midlertidigt ændrer en takst, når det skønnes hensigtsmæssigt. F. Merværdiafgift Efter gældende lov beregnes der ikke merværdiafgift for benyttelse af kajer og pladser (afsnit C) og benyttelse af banespor (afsnit D). For de øvrige afsnit beregnes merværdiafgift med den til enhver tid gældende takst. Udenlandske fartøjer og danske fartøjer i udenrigsfart er fritaget for merværdiafgift.

10 Havneområdet G. Fortolkning og ikrafttræden Meningsforskel om forståelse af nærværende takstregulativ afgøres endeligt af det relevante kommunale udvalg. Indtil udvalgets kendelse foreligger, må vedkommende rette sig efter Holbæk Havnevæsen, Trafik og Infrastrukturs afgørelse. Nærværende takstregulativ træder i kraft den 1. oktober Tidligere anvendte regulativer ophører samtidig med at have gyldighed. Ved tildeling af havneplads for lystfartøjer opkræves et indskud på kr og for jolleplads et indskud på kr Byrådet besluttede i, at der ikke opkræves depositum i, og størrelsen på evt. fremtidigt depositum afklares i forbindelse med revidering af taksterne senere i efteråret. Fartøjsejere, der står på venteliste til en havneplads, skal hvert år i december bekræfte ønsket om fortsat at stå på ventelisten. Modtager havnekontoret ikke en bekræftelse på ønsket om fortsat at stå på ventelisten, vil vedkommende blive slettet af ventelisten. note 1: Erhvervshavnen er nedlagt og er ikke længere i stand til at modtage skibe i international fart, da Holbæk Havn ikke længere er en ISPS sikret havn.

11 Orø-Færge Takster for Holbæk - Orø Færgeoverfart Almindelige takster: Enkelt Dobbelt Enkelt Dobbelt Voksen Barn 4-11 år Personbil < 6m (og MC m. sidevogn) kortpris Motorcykel eller knallert Cykel inkl. hænger Lastbil kg Lastbil over 6000 kg. 375, , Lastbil med 2 aksler - - Lastbil med 3 aksler - - Lastbil med 4 aksler - - Lastbil med 5 aksler - - Lastbil med 6 aksler - - Lastbilhænger ,48476 Campingvogn / trailer Turistbus inkl. fører og max. 50 passagerer Minibus inkl. fører og max. 20 passagerer Grupperejse (minimum 20 personer) - voksen 19,247 38, Grupperejse (minimum 20 personer) - barn 9,117 18, Grupperejse (minimum 20 personer) -cykel 9,117 18, Entreprenør - landbrugsmaskiner (L: 6 meter eller B: 2,60 meter) Entreprenør - landbrugsmaskiner (L: over 6 meter eller B: 2,60 meter) Ekstra tur inden for fartplantider (tillægspris) 0 506,5 511 Turkort, periodekort og kontantkort 20 enkelt ture Pr. 1/1 Månedskort - værdi Kontantkort enkelt ture Voksen person Barn 4-11 år Personbil < 6m (og MC med sidevogn) Personbil < 6m (og MC med sidevogn) - pensionist (65år) Motorcykel eller knallert Cykel ex. hænger (hænger betaler som cykel) Campingvogn / trailer Rabatkort og månedskort 20 enkeltture Månedskort 20 enkeltture Månedskort Lille lastbil 3,5 6 t. inkl. fører Lastbil med 2 aksler inkl. fører Lastbil med 3 aksler inkl. fører Lastbil med 4 aksler inkl. fører Lastbil med 5 aksler inkl. fører Lastbil med 6 aksler inkl. fører Entreprenør - landbrugsmaskiner (L: 6 meter eller B: 2,60 meter) inkl. Fører Entreprenør - landbrugsmaskiner (L: over 6 meter eller B: 2,60 meter) inkl. fører Fragt Pris Pris 0-5 kg kg kg kg kr kg kg Pr. 1/1 Månedskort - værdi Kontantkort 1.500

12 Orø-Færge Palle Bemærkninger: I det takstblad Byrådet godkendte for 2013 var taksterne for lastbiler samt entreprenør- og landbrugsmaskiner inkl. fører. Ved udarbejdelse af fartplanen ændrede færgefarten taksterne, så disse var ekskl. fører. Den samlede takst for køretøjerne samt én fører forblev dog den samme som godkendt af Byrådet. Hvor ikke andet er anført, er takster ekskl. fører. Virksomheder, der bruger færgen fast i en længere periode, kan indgå særlig rabatordning med færgefarten. Ved specialarragementer kan der indgås aftale om særlig rabatordning med Færgefarten. Turkort og kontantkort er gældende 12 måneder. Fastboene på Orø har fri transport inkl. Cykel. Handicappede bosiddende på Orø har fri transport af invalidebil. Der beregnes et opkrævningsgebyr på 40 kr. for udarbejdelse af faktura, såfremt der ikke kan betales ved billettering. Se iøvrigt gældende billeteringsregulativ. Der betales et depositum på 40 kr. for turkort, periodekort og kontantkort.

13 Byggesagsgebyr Gebyrer for byggesagsbehandling Gebyr for afgørelser til byggearbejder omfattet af byggelovens 2 - gælder også afslag Der opkræves gebyr for følgende afgørelser: - Tilladelse ved anmeldelsessager samt afslag - Byggetilladelser samt afslag - Nedrivningstilladelser - Nedrivning af (ikke integrerede) garager, carporte, udhuse, drivhuse, udestuer, overdækkede terrasser og lignende mindre bygninger i tilknytning til enfamiliehuse og sommerhuse kræver ikke byggesagsbehandling, hvorfor der ikke opkræves gebyr herfor - Dispensationer, uden tilhørende byggeansøgning/-anmeldelse - Principgodkendelser, hvor der er foretaget en egentlig sagsbehandling Det er Holbæk Kommunes hensigt, at byggesagsgebyret skal afspejle kommunens omkostninger til sagsbehandling, herunder tidsforbruget. Bygherre har dermed selv indflydelse på gebyrets størrelse, idet en vel belyst ansøgning - i tegninger og beskrivelse - kræver mindre tidsforbrug hos byggesagsbehandleren. Der beregnes en fast tidsfaktor pr. sag til oprettelse af byggesagen (modtagelse, journalisering m.m.). Tidsfaktoren fremgår af faktura for byggesagsgebyret. Da byggesagsgebyret forfalder på afgørelsestidspunktet, opgøres og medregnes tidsforbruget til afslutning af byggesagen på baggrund af en konkret vurdering af tidsforbruget til afslutning af sagen: bl.a. indberetning til BBR, modtagelse af færdigmeldinger m.m., færdigsyn, udstedelse af ibrugtagningstilladelse, m.m. Denne opgørelse vil fremgå af faktura for byggesagsgebyret.

14 Specialinstitutioner Børnespecialcenter 1 Skolehjemmet Undløse Bo-afd. Døgnpris 2074+kørsel 2130+kørsel Skolehjemmet Undløse Dag Døgnpris 652+kørsel 662+kørsel Skolehjemmet Undløse Skole Døgnpris 677+kørsel 685+kørsel Skolehjemmet Undløse Efterskole Døgnpris 346+kørsel 349+kørsel Efterværn Timepris Familiebehandling* Timepris 630 Familiebehandling takst pr. sag pr. måned kategori A* Familiebehandling takst pr. sag pr. måned kategori B* Familiebehandling takst pr. sag pr. måned kategori C* Børnespecialcenter 2 Ladegårdsskolen Dagspris 818+kørsel 820+kørsel Ladegårdsskolen lille takst Dagspris 748+kørsel 754+kørsel Ladegårdsskolen mellem takst Dagspris 913+kørsel 921+kørsel Ladegårdsskolen høj takst Dagspris kørsel kørsel A-afdelingen Dagspris 919+kørsel 954+kørsel A-afdelingen mindre ressourcekrævende børn Dagspris 724+kørsel 747+kørsel A-afdelingen SFO Dagspris 464+kørsel 461+kørsel A-huset* Dagspris 779+kørsel Helhedstilbud for elever med autisme Dagspris 545+kørsel 579+kørsel Helhedstilbud for elever med autisme - morgenåbning Dagspris 180+kørsel 192+kørsel Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen Dagspris 391+kørsel 397+kørsel Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen - morgenåbning Dagspris 143+kørsel 139+kørsel Elev- og aflastn.hj. Kikhøj/aflastning Døgnpris Elev- og aflastn.hj. Kikhøj/Elevhjemmet: Hverdag uden overnatning Dagspris Elev- og aflastn.hj. Kikhøj/Elevhjemmet: Weekend uden overnatning Weekend Elev- og aflastn.hj. Kikhøj/Elevhjemmet Botilbud incl. lille tillæg Døgnpris Elev- og aflastn.hj. Kikhøj/Elevhjemmet: Botilbud mellem tillæg Døgnpris Elev- og aflastn.hj. Kikhøj/Elevhjemmet: Botilbud stort tillæg Døgnpris Spiretårnet, specialbørnehave Dagspris 1327+kørsel 1280+kørsel Bo- og servicecenter Holbæk Tornhøj hovedydelse Døgnpris Tornhøj delydelse 110 Døgnpris Tornhøj delydelse 120 Døgnpris Tornhøj delydelse 130 Døgnpris Tornhøj delydelse 140 Døgnpris Tornhøj delydelse 160 Døgnpris Tornhøj delydelse 190 Døgnpris Tornhøj/Skarridsøhjemmet særlig takst Døgnpris Tornhøj/Skarridsøhjemmet særlig takst, delydelse Døgnpris Sneppevej enkeltmandsprojekt 1) Døgnpris Sneppevej enkeltmandsprojekt 2) Døgnpris Aktivitetscenter Tornhøj Dagspris Aktivitetscenter Tornhøj, delydelse 110 Dagspris Aktivitetscenter Tornhøj, delydelse 120 Dagspris

15 Specialinstitutioner Aktivitetscenter Tornhøj, delydelse 140 Dagspris Tåstrup Have Døgnpris Skarridsøhjemmet Døgnpris Bo- og servicecenter Holbæk Abildgården Døgnpris Abildgården delydelse 100 Døgnpris Abildgården delydelse 110 Døgnpris Abildgården delydelse 111 Døgnpris Abildgården delydelse 112 Døgnpris Taastrup Stræde Døgnpris aktivitetstilbud Solgården Dagspris 470+kørsel 494+kørsel Bo- og støttetilbud, alle støttelejligheder Timepris Lindevej* Dagspris 302 Aktivitetscentret KiG Ind * Dagspris 73 Center for misbrug og forsorg Karlsvognen Døgnpris Sofiehuset - stofmisbrug dagbehandling Dagspris Sofiehuset - ½ dagbehandling Dagspris Sofiehuset - alkohol dagbehandling Dagspris Rådgivningscenter - stofmisbrug ambulant beh. Dagspris Rådgivningscenter - alkohol ambulantbeh. Dagspris Ungeindsats, unge over 18 år Dagspris Ungeindsats, unge under 18 år Dagspris Arbejdsmarkedscenter 103 (førhen SAC) & Kommunekram Dagspris 242+kørsel 242+kørsel CSU* Ungdomsuddannelse Dagspris 631 Kommunikationscenter, fast rammebudget Årsbudget Fritidsklub- ved Ungdomsuddannelsen Dagspris 442 Morgenåbning - ved Fritidsklub Dagspris 219 Socialpsykiatrisk Center Hybenvang incl. Akutboliger* Døgnpris Ungekollegiet - kategori B Døgnpris Ungekollegiet - kategori C Døgnpris Ungekollegiet - kategori D Døgnpris Konsul Beyers Alle, psyk 85-støtte Timepris Markedspladsen, psyk 85-atøtte Timepris Lundestræde, psyk 85-støtte Timepris Bernts Have, Psyk 85-støtte Timepris Psykiatriplan - SKP Holbæk, Banehuset, Stoppestedet og Mentor Timepris Seniorbofællesskab 85 timepris Timepris Seniorbofællesskab, døgntakst Døgnpris Efterværn Timepris Minibo Døgnpris Akutboliger, timepris A Timepris Akutboliger, timepris B Timepris Akutboliger, timepris C Timepris Generelt om institutioner under rammeaftalen for Region Sjælland: Taksten for må max. stige 0,6% i forhold til takst før indregning af over/underskud.

16 Specialinstitutioner Årsagen til mindre/større forskel end 0,6% er, at der efter beregning af effektiviseringer m.m., er indregnet over- eller underskud fra Der gøres opmærksom på, at ovenstående er foreløbige takster for. Der pågår fortsat organisationsændringer, herunder lokalerokeringer. På tilbud markeret med * er taksten af forskellige årsager endnu ikke færdigberegnet

17 Ældre Ældre Cafeteriea, ældrecenter 2013 Pensionister Hovedret 46,00 47,00 Biret 16,50 17,00 Hovedret og biret 55,00 56,00 Efterlønsmodtagere Hovedret 50,50 51,50 Biret 19,00 19,50 Hovedret og biret 61,50 62,50 Pårørende Hovedret 50,50 51,50 Biret 19,00 19,50 Hovedret og biret 61,50 62,50 Døgnforplejning i plejeenheder og aflastningsboliger 106,00 108,00 Betaling for døgnophold i aflastningsbolig 125,75 128,00 Servicepakke, plejeenheder (tøjvask, toiletartikler, linned m.m.) månedlig betaling 601,00 614,00 Taksterne for er gældende fra 1. okt Kølemad til visiterede borgere Hovedret og forret eller dessert 42,79 42,79 Hovedret 32,72 32,72 Forret eller dessert 10,07 10,07 Hovedret kan ikke fravælges. KRAM Madservice Levering af kølemad sker efter aftale med den valgte leverandør mellem kl og Din Private Kok KRAM Madservice Din Private Kok Taksterne for er gældende fra 1. okt Tilkøbsydelser KRAM Madservice Din Private Kok Råkost/mixed salat 12,08 12,08 Ekstra portion kartofler, 100 g 6,04 6,04 Ekstra portion grøntsager, 50 g 6,04 6,04 Morgenmad 18,12 18,12 Madpakke 30,21 30,21 Gæstemiddag hovedret 40,91 40,91 Gæstemiddag, forret eller dessert 53,50 53,50 Livretter hovedret 32,72 32,72 Livretter hovedret GÆST 40,91 40,91 Vegetar hovedret 32,72 32,72 Vegetar hovedret GÆST 40,91 40,91 Energitæt kost til småtspisende 32,72 32,72 Energitæt kost til småtspisende GÆST 40,91 40,91 Proteindrik, mælkebaseret 16,11 16,11 Proteindrik, mælkebaseret GÆST 20,14 20,14 Proteindrik, saftbaseret 16,11 16,11 Proteindrik, saftbaseret GÆST 20,14 20,14 Transport pr uge 38,92 38,92 Forskellen i priser for borger og borgers gæster skyldes momsregler på området KRAM Madservice Din Private Kok Tandpleje Omsorgstandpleje, egenbetaling 475, Specialtandpleje, egenbetaling 1075, Der kommer endelig besked fra ministeriet, ultimo oktober 2013

18 Specialrådgivning Specialrådgivningen, Handicap og Hjælpemidler Holbæk kommune Rosenvænget 13, 4300 Holbæk Telefon , fax Takstblad rammeaftalen Tilslutningsafgift Ydelse Pris Bemærkninger Pris Bemærkninger 5,50 kr. pr. indbygger ved 5,50 kr. pr. indbygger ved et tilslutningsgrund lag på indbyggere Jf. aftale mellem Holbæk Kommune og kommunerne i regionen. et tilslutningsgrundlag på indbyggere Jf. aftale mellem Holbæk Kommune og kommunerne i regionen. Timetakst 784 kr. Opgøres efter forbrugt tid 797 kr. Opgøres efter forbrugt tid Kørsel Statens høje takst Statens høje takst Kursusdag kr. Ved brug af interne undervisere kr. Ved brug af interne undervisere Temadag 750 kr. Ved brug af interne undervisere. Omfang svarende til ½ dag 750 kr. Ved brug af interne undervisere. Omfang svarende til ½ dag Medlemskab af netværk 0 kr. Omfattet af tilslutningsafgiften. Omfatter 3-4 netværk 0 kr. Omfattet af tilslutningsafgiften. Omfatter 3-4 netværk Værkstedstimer 529 kr./timen Der betales desuden for brug af materialer og eventuelle reservedele 587 kr. Der betales desuden for brug af materialer og eventuelle reservedele Kursusdag, rekvireret kursus kr. + kørsel Eller efter aftale kr. + kørsel Eller efter aftale Foredragshonorar Leje af undervisningslokale Der gøres opmærksom på, at ovenstående priser og takster er foreløbige. Der pågår fortsat organisationsændringer, herunder lokalerokeringer kr. + kørsel kr. pr. dag Eller efter aftale kr. + kørsel Eller efter aftale Inklusiv opstilling af borde og brug af projektor kr. pr. dag Inklusiv opstilling af borde og brug af projektor

19 Skorstensfejer Kl s vejledende gebyrer for lovpligtigt skorstensfejerarbejde ex. moms For skorstensfejning betales: For første skorsten indtil 10 m højde 97,05 98,53 For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m på samme skorsten *) 76,04 77,20 For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere 3,44 3,49 For rensning af: Centralkedler 221,59 224,96 Brændeovne 110,76 112,44 For skorstene og ildsteder af størrelse fra kw forhøjes foranstående gebyrer med 50%, fra kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw forhøjes med 150% For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i foranstående punkt om tillæg efter fyrets størrelse For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil: 35 x 35 cm indvendigt mål for første m 51,34 52,12 For efterfølgende påbegyndt m 25,05 25,43 For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første m 102,37 103,93 For efterfølgende påbegyndt m 51,34 52,12 For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen,har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres. For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgvogne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom 97,05 98,53 For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes 367,91 373,50 Påtegning af prøvningsattest 100,93 102,46 *) Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig, jf. arbejdsmiljøloven. I dialog med ejeren drøftes, hvordan adgangsvejen kan sikres - én mulighed er at få sat permanente tagtrin op. En anden er, at borger eller skorstensfejer hver gang, der skal fejes, sørger for transportabel tagstige med rygningsbøjle, lift eller tilsvarende. Det skal understreges, at der ikke med det foreslåede takstblad er mulighed for at kræve gebyr for oplægning af tagstiger, som skorstensfejeren allerede medbringer eller at anvende fodmand for at leve op til arbejdstilsynets regler om arbejde på tage. Udgifter hertil indgår i de almindelige takster. **) Skorstensfejerlauget og KL er enige om, at en ejendom skal forstås som en selvstændig bygning med egen postadresse.

Takster for havneområdet

Takster for havneområdet Holbæk havn Takster for havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HVNEVÆSEN TKSTREGULTIV. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer

Læs mere

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen. Skibs- og vareafgifter i 2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er foretaget takstændringer i afsnit

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2013. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: Slusevagt.

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Borgerservice, Trafik og Ejendomme og By og Landskab

Borgerservice, Trafik og Ejendomme og By og Landskab Borgerservice, Trafik og Ejendomme og By og Landskab Borgerservice, Trafik og Ejendomme og By og Landskab Øvrige takster 2017 2018 Pas til voksne* 626 626 Pas til børn 12-17 år* 141 141 Pas til børn 0-11

Læs mere

Takster Bilag 1. for Teknik- og Miljøudvalgets område. Side 1 BY, ERHVERV OG MILJØ. Dato: 22. august 2016

Takster Bilag 1. for Teknik- og Miljøudvalgets område. Side 1 BY, ERHVERV OG MILJØ. Dato: 22. august 2016 Bilag 1 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 22. august 2016 Tlf. dir.: 4477 0164 E-mail: tha2@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-1-16 Takster 2017 for Teknik- og Miljøudvalgets område Side 1 Renovation Beløbene er inkl.

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms.

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Vedtaget af Byrådet den 26. november 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Takster på affald Alle beløb er incl. moms

Takster på affald Alle beløb er incl. moms Takster på affald Alle beløb er incl. moms Erhvervsaffald Grundgebyr: se note* 7.00 Indsamling af dagrenovation for erhverv med 5 ansatte og derover 141 Erhverv som har mulighed for benyttelse af genbrugspladser

Læs mere

Borgerservice, Trafik og Ejendomme og By og Landskab

Borgerservice, Trafik og Ejendomme og By og Landskab Borgerservice+TE+BL Borgerservice, Trafik og Ejendomme og By og Landskab Øvrige takster 2016 Pas til voksne* 626 626 Pas til børn 12-17 år* 141 141 Pas til børn 0-11 år* 115 115 Pas til pensionister *

Læs mere

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517 Takstoversigt 2014 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,01 17,24 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1 BAGENKOP HAVN Indholdsfortegnelse Reglement... side 1 I. Skibsafgift Almindelige bestemmelser... side 2 Fritagelse for skibsafgift... side 2 Andre bestemmelser... side 3 II. Vareafgift Almindelige bestemmelser...

Læs mere

Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012

Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012 Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 Antennemaster: Leje pr. år pr. antenneenhed 16,75 2.500,00

Læs mere

Takster/gebyr RENOVATION

Takster/gebyr RENOVATION Takstblad Takster/gebyr RENOVATION 2012 Dagrenovation Renovation, grundtakst helårshuse 287,50 Renovation, grundtakst sommerhuse 210,00 Renovation, pr. kg ) se nedenfor 3,10 Afhentning af papir hver 4.

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.046 Dagpleje, deltid 2.187 2.178 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 Daginstitutioner,

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2016

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2016 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 75,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 75,00 Køreprøve og kørekort 600,00 600,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år

Læs mere

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.)

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,24 17,40 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser

Læs mere

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12 Takstoversigt Norddjurs Kommune budget ØK 04.12.12 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2012 (i kr.) (i kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 16,75

Læs mere

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 22. Takstoversigt Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 205,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus, beboesesejendom

Læs mere

Takstoversigt til brug for budget 2018

Takstoversigt til brug for budget 2018 Daginstitutioner Dagpleje 2.480 Vuggestuer 3.027 Børnehaver 1.693 SFO 1.060 Fritidsklub 501 Frokostordning, vuggestuer 988 Medlemskontingent: Ungdomsklub 0 Søbadeanstalten Voksne, enkelt billet 20 Voksne,

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2016 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Takstoversigt 2016 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms)

Takstoversigt 2016 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Genbrugsgebyr for private husstande: ** parcelhuse, beboelsesejendomme m.v. kr. pr. år 735,00 760,00 ** lejligheder kr. pr. år 580,00 605,00 ** lejligheder med tilknytning til selvstændige miljøstationer

Læs mere

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S.

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. TAKSTBLAD TIL BUDGET 2011 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. **betyder takster, der endnu ikke er udregnet eller udvalgsbehandlet. Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 14. Takstoversigt

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 14. Takstoversigt 14. Takstoversigt 157 158 14.1 Takstoversigt 2013 13.Takstoversigt 2013 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Grundgebyr kr. pr. år 200,00 225,00 Genbrugsgebyr:

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2015 2016 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Gebyr for rottebkæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 5,22 6,00

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Gebyr for rottebkæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 5,22 6,00 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,40 17,68 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser Gratis arrangementer (leje pr. dag) 527 535 Entrébaserede

Læs mere

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider.

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider. Priser og forretningsbetingelser 2015 Korsør Havn. Administrationen Havnechef Flemming Erichsen fer@korsoerhavn.dk Souschef Heidi Kjærgaard hkj@korsoerhavn.dk Havnemester Allan Christensen ach@korsoerhavn.dk

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Kr. (aktuelle års pl) Daginstitutioner Dagpleje* 2.529 Vuggestuer* 3.018 Børnehaver* 1.741 SFO* 1.044 Fritidsklub, pr. måned i 12 måneder 491 Frokostordning,

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2014

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2014 Bilag 2: 2. behandling af 2014-17. Takstoversigt 1 Takstoversigt til brug for lægning 2014 Dragør Kommuen - Takstblad 2013 2014 Forlig Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje

Læs mere

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.)

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 2015 2016 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,40 17,68 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje

Læs mere

Takstoversigt 12-1. Budget 2016. Budget 2015

Takstoversigt 12-1. Budget 2016. Budget 2015 SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 26,10 26,10 pct. Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 pct. Grundskyldspromille 22,85 22,85 promille Grundskyldspromille af produktionsjord *) 7,20 7,20 promille Dækningsafgift

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Taksthæfte 2010

Faaborg-Midtfyn Kommune Taksthæfte 2010 Taksthæfte SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 25,80 26,10 % Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 % Grundskyldspromille 22,30 21,85 0 / 00 Grundskyldspromille af produktionsjord *) 12,30 12,15 0 / 00 Dækningsafgift

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2012 Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2012 Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2012 Takst 2013 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

Erhvervsservice Pr. time 300,00 300,00 0,00% Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår 2012/2013 2013/2014

Erhvervsservice Pr. time 300,00 300,00 0,00% Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår 2012/2013 2013/2014 Svendborg bibliotek: Børn (under 16 år): Overskridelse af lånetiden 5,00 5,00 0,00% 1. hjemkaldelse efter 1 uge 10,00 10,00 0,00% 2. hjemkaldelse efter 3 uger 20,00 20,00 0,00% 3. hjemkaldelse efter 31

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Takst 2014 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

Kr. (aktuelle års pl)

Kr. (aktuelle års pl) Takstoversigt til brug for budgetlægning 2018 Dragør Kommue - Takstblad 2014 2015 2016 B 2017 BF 2018 Daginstitutioner Dagpleje* ** 2.997 2.677 2.871 2.529 2.580 Vuggestuer* ** 3.151 3.230 3.299 3.018

Læs mere

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016 RENOVATION 2015 2016 Private husstande Alle takster er incl. Moms Dagrenovation Tømning 140 liter beholder 700 658 Tømning 190 liter beholder 880 828 Tømning 240 liter beholder 980 920 Boligselskaber m.v.

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *) incl. moms

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2016

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2016 Takstoversigt til brug for budgetlægning Dragør Kommuen - Takstblad 2012 2013 2014 2015 Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje 3.153 3.138 2.997 2.677 2.822 Vuggestuer 2.924

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstbladet

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Kr. (aktuelle års pl) Daginstitutioner Dagpleje* 2.871 2.529 Vuggestuer* 3.299 3.018 Børnehaver* 1.798 1.741 SFO* 1.119 1.044 Fritidsklub, pr. måned i 12 måneder

Læs mere

Kommunale takster 2015 2016

Kommunale takster 2015 2016 121 FÆRGEFART Personbefordring: Voksen, enkelt 94,00 95,00 Voksen, dobbelt 188,00 190,00 Pensionist/barn, enkelt 47,00 48,00 Pensionist/barn, dobbelt 94,00 95,00 10-turskort, voksen, 15% rabat 800,00 807,00

Læs mere

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Takst 2014 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Procenter og promiller Retsgrundlag 2013 2014 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,98% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016

Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016 Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016 *) incl. moms *) incl. moms Renovation m.v. Dagrenovationstakster: Container tømning - hver uge - 70 L kr./år 1.100,00 *) 1.010,00 *) Container tømning - hver uge -

Læs mere

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 HAVNE Gæstebåde u/10 m 140,00 150,00 Gæstebåde 10-12 m 160,00 170,00 Gæstebåde pr. m o 12 m 20,00 20,00 Internet pr. dag 20,00 Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge 250,00

Læs mere

Takstoversigt budget

Takstoversigt budget Takstoversigt budget 2013-16 kr. (aktuelle års pl) Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje 2.985 Vuggestuer 3.030 x Børnehaver 1.636 x Fritidshjem, Hovedgaden 1.389 SFO 1.636

Læs mere

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)...

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... Brugerbetaling 2015 Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli )... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... 803,00 614,00 Dagpleje pr. måned - betaling 12. Fuldtidsdagpleje...

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367 Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer Opdateret den 20.12.2016 Center for Teknik Team Byg Tlf. 4849 2450 Instruks om byggesagsgebyr tek-post@horsholm.dk horsholm.dk Gebyret på alle byggesager, der

Læs mere

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007 HEDENSTED KOMMUNE 1 Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007 Spildevandsanlæg inklusiv moms: Tilslutningsbidrag pr. boligenhed for: Husspildevand, tag- og overfladevand 50.500,00 Husspildevand

Læs mere

Forretningsbetingelser og priser 2016

Forretningsbetingelser og priser 2016 Forretningsbetingelser og priser 2016 Rev. 01.02.2016 Side 1 af 19 Thyborøn Havn Administrationen Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn Telefon +45 9690 0310 E-mail: Website: adm@thyboronport.dk www.thyboronport.dk

Læs mere

Budget 2008 Takstblad Syddjurs Kommune

Budget 2008 Takstblad Syddjurs Kommune Takstblad til budget 2008 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. Forsyningsvirksomhed. Kloak: (inkl. moms) Standardtilslutningsbidrag 50.128,36 kr. 52.404,50 kr. Fast bidrag. 664,25 kr. 687,50

Læs mere

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET er Teknik og Miljø Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293 Stadepladser m.m. Gågaden Kalundborg Pladsleje 01.05-01.10,... pr. m 2 70 70 Ved non-profit

Læs mere

Takstblad til budget 2012

Takstblad til budget 2012 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. Takstblad til budget 2012 Spildevand: Der henvises til takster fra Syddjurs Spildevand

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2010 2011

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2010 2011 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2010 2011 RENOVATIONSAFGIFT FOR PRIVATE HUSSTANDE Renovationsafgiften er opdelt i en fast takst og en variabel Kr./år inkl. moms Enfamiliebiliger total (100

Læs mere

Takstkatalog budget 2012-2015

Takstkatalog budget 2012-2015 Takstkatalog -2015 Takstkatalog -2015 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner* Dagpleje, heltid 2.687,00 2.899,00 Dagpleje, deltid 1.923,00 2.074,00 Vuggestue, int. Institutioner,

Læs mere

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011 BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 2.989 Vuggestuer Heldags inkl.madordning, periode 1/1-31/7.2011 3.486 Heldags periode 1/8-31/12.2011 3.234 Børnehaver: Heldags

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

Forslag til takster 2010

Forslag til takster 2010 Forslag til takster 2010 Spildevand Foreløbige Område Takster i 2009 takster i 2010* Tilslutningsbidrag: Kun spildevand 34.132,60 Tilslutningsbidrag: Både regn-og spildevand 56.887,66 Fast afgift 625,00

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm

Læs mere

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold...

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold... 108 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...

Læs mere

Takster / brugerbetaling

Takster / brugerbetaling Takster / brugerbetaling (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2013 Budget 2014 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Dragør Kommue - Takstblad 2013 2014 2015 2016 BF 2017 Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje* 3.138 2.997 2.677 2.871 2.928

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

Takstoversigt budget 2015

Takstoversigt budget 2015 (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2014 Budget 2015 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container pr. tømning... Eksempel

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Takster for det skattefinansierede område

Takster for det skattefinansierede område Takster Teknisk område Havnen (ekskl. moms) Leje af nedhus, pr. måned 180,00 176,00 Leje af bådplads, pr. år i Sillerslev 3.540,00 3.514,00 Leje af jolleplads pr. år i Sillerslev 1.775,00 1.757,00 Gæstebåde

Læs mere

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016 Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 SKATTER OG TAKSTER... 5 1.1 Skatter... 7 1.2 Tværgående... 7 1.3 Ledelse og personale... 8 1.4 Bygningsgebyrer... 9 1.5 Vej og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift...

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Fritagelse for vareafgift... 4 Afgivelse af oplysninger...

Læs mere

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.125 1.125 Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente - rykkerskrivelse -

Læs mere

Kommunale takster 2014 2015

Kommunale takster 2014 2015 109 FÆRGEFART Personbefordring: Voksen, enkelt 92,00 94,00 Voksen, dobbelt 184,00 188,00 Pensionist/barn, enkelt 46,00 47,00 Pensionist/barn, dobbelt 92,00 94,00 10-turskort, voksen, 15% rabat 782,00 800,00

Læs mere

Takstfolder for Fanø Kommune 2017

Takstfolder for Fanø Kommune 2017 Takstfolder for Fanø Kommune 2017 Takstblad Affaldshåndtering 2017 fremskrevet med gns. p/l Dagrenovation vægtbaseret (husaffald) 2017 2016 Privat husstand med en boligenhed incl. moms Fast afgift 2)

Læs mere

Budget 2010. Takstoversigt

Budget 2010. Takstoversigt Budget 2010 Takstoversigt Takstoversigt 1 ØKONOMIUDVALGET: Takster 2010 Takster 2009 Bemærkninger Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1125,00 1125,00 Lovbestemt Administrationen i

Læs mere

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun i skolernes ferie) , ,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)...

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun i skolernes ferie) , ,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... Brugerbetaling 2017 Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun i skolernes ferie)... 1.031,00 1.001,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... 649,00 630,00 Dagpleje pr. måned - betaling 12 md.

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Revideret takstoversigt gældende fra 20/1-2010

Revideret takstoversigt gældende fra 20/1-2010 Revideret takstoversigt gældende fra 20/1- SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 25,80 26,10 % Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 % Grundskyldspromille 22,30 21,85 0 / 00 Grundskyldspromille af produktionsjord

Læs mere

Medlemskontingent: Ungdomsklub, (over 12 måneder) 125

Medlemskontingent: Ungdomsklub, (over 12 måneder) 125 14. 38 2011 (Kr.) Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje 3.226 Vuggestuer 2.903 Børnehaver 1.635 Fritidshjem 1.307 SFO 1.487 Fritidsklub, pr. måned 436 Madtakst vuggestue

Læs mere