HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015."

Transkript

1 HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar

2 Hvide Sande Havn Fossanæsvej Hvide Sande Telefon: Telefax: Internet: Havnevagt. Fossanæsvej 22 Telefon, døgnvagt: Materielgård: Troldbjergvej 16 Telefon, driftsleder: Priser og forretningsbetingelser, januar Indhold 1. Skibsafgift side 3 2. Vareafgift side 5 3. Arealleje side 7 4. Udleje af materiel m.v. side 8 5. Levering af el side 8 6. Betalingsbetingelser side 9 7. Ansvar og ansvarsbegrænsning side 10 2

3 1. Skibsafgift. 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe og fartøjer og af alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggende i havnen eller i de uddybede løb til denne. Skibsafgiften påhviler skibet. Skibsføreren eller skibets agent skal afgive de nødvendige oplysninger for beregning af afgiften. På anmodning fremlægges dokumentation i form af skibspapirer, ladningsdokumentation, vægtdokumentation m.v. Et skib anses for at henligge i havnen m.v. fra ankomstdagen. Skibsafgiften beregnes på grundlag af bruttoton (BT) i henhold til skibets målebrev. 2. Første periode. Skibsafgiften betales efter rederiets valg enten med a. 2,50 kr. pr. BT, dog mindst 400,00 kr. for hvert anløb eller med b. 12,00 kr. pr. BT, dog mindst 1.800,00 kr. som en forudbetalt månedsafgift med et ubegrænset antal anløb inden for den pågældende kalendermåned. Afgiften pr. enkeltanløb dækker skibets henliggende i 2 uger. Henligger skibet i mere end 2 uger, betales for den næste og følgende 2-ugers perioder pladsafgift. 3. Efterfølgende perioder pladsafgift. Henligger skibet/ fartøjet/ det flydende materiel i mere end 2 uger, betales for hver påbegyndte 2 ugers-periode en pladsafgift på 1,98 kr. pr. BT, dog mindst 312,00 kr. for hver periode. 4. Lystbåde. For hver overnatning betales a. 150,00 kr. inkl. moms for lystbåde med længder indtil 24,00 m. b. For lystbåde med længder over 24,00 m laves særskilt aftale. c. Lystfiskerfartøjer, op til 50 BT: kr./ måned. d. Småbåde i Tyskerhavn og i Mamrelund, i vandet og på land kr. / år Eventuelt betalt værdiafgift fratrækkes mod et ekspeditionsgebyr på 300 kr. Ad. a: Ind- eller udadgående lystbåde hjemmehørende i Ringkøbing Fjord betaler 1/3 af overnatningsgebyret. 3

4 5. Passagerafgift. Af alle passagerer, som ud- eller indskibes inden for havnens område, betales en passagerafgift på 2,00 kr. pr. person. 6. Fritagelse for skibsafgift. Fritaget for skibsafgift er: 7. Særaftaler. a. Skibe, der er indregistreret til fiskeri, bortset fra tilfælde hvor; - skibet anløber havnen og losser fisk mv., der er indladet i en anden havn, - skibet ligger oplagt længere end 3 mdr. i havnen uden at have været i aktivt fiskeri, - skibet ikke er hjemhørende i havnen og ikke har landet fisk til havnen de sidste 3 mdr., - skibet ligger til reparation og ikke har landet fisk til havnen de sidste 3 mdr. b. Skibe, der alene har anløbet havnen for at søge lægehjælp, ilandsætte syge, skibrudne eller lig, samt skibe der pga. storm eller andre vejrforhold er nødsaget til at søge havn, alt forudsat, at skibets ophold i havnen ikke strækker sig ud over 24 timer. c. Skibe, som anløber havnen for at benytte bedding eller dok eller for at få foretaget reparationer i øvrigt, når de ikke samtidigt indtager eller losser ladning, eller benytter havnens arealer, kajer eller øvrige faciliteter. d. Skibe, der udelukkende ind- eller udfører varer og materiel til Havnens eget brug eller til brug for Kystdirektoratets arbejder på ADI-konstruktionerne. Fritagelsen gælder dog kun for 1. periode, jfr. pkt. 2. e. Skibe og materiel, som udelukkende anvendes ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, som udføres for Havnens regning, eller som udføres på ADI-konstruktionerne på Kystdirektoratets regning. f. Skibe i Havnens tjeneste. g. Isbrydere og bugserbåde, når de anvendes efter deres bestemmelse inden for havnens område. Der kan laves særaftaler for specielle skibsanløb og specielle pladsanvendelser. 4

5 2. Vareafgift. Af alle varer, der losses, indlades eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen eller i de uddybede løb, betales vareafgift. Vareafgiften påhviler varemodtageren, respektive vareafsenderen. For så vidt angår vareafgiften af fersk fisk og skaldyr m.v. gælder dog reglerne nedenfor under pkt Vareafgift af fisk og skaldyr. Af fisk og skaldyr, der oplosses fra fiskefartøjer eller fiskekvaser i uforarbejdet eller forarbejdet stand, betales en afgift på 2,4 % af værdien ved salg i første hånd, dog maksimalt kr. pr. landing. (Ved landing forstås den samlede last pr. anløb fra det enkelte fartøj.) Vareafgift af fisk m.v. betales af aftageren (auktionsholderen, fiskehandleren, fiskeopkøberen el.lign.), der til Havnen skriftligt skal angive beregningsgrundlaget. Angivelsen kan efter tilladelse fra Havnen afgives for et nærmere bestemt tidsrum, dog højst en måned. Aftageren er på forlangende pligtig til at afgive specifikation over indkøbene, ligesom førere af ovennævnte fartøjer på Havnens forlangende er pligtige til at give oplysning om lastens værdi og vægt, samt til hvem den er solgt. Det påhviler aftageren/ føreren af det enkelte fartøj selv overfor havnen at dokumentere, at en ladnings værdi har været over kr., såfremt bestemmelsen om maksimumsafgiften på kr. ønskes anvendt. 2. Vareafgift af gods. a. Hovedtakst: 13,75 kr. pr. ton. Gælder for varer, som ikke kan henføres til særtakst 1 eller 2. (projektgods, kul, tørv, koks, asfalt, gas- og olieprodukter.) b. Særtakst 1: 8,50 kr. pr. ton. Gælder bl.a. for: Kartofler, foderærter, tapioca, korn og mel og gryn af korn. Olieholdige frø, øvrige frø, soyaskrå, rapsskrå, solsikkeskrå og frugter. Fiskemel, kartoffelmel, oliekager og vegetabilske produkter m.v. til dyrefoder. Foderpiller, salt, gødningsstoffer. Træ, uforarbejdede og groft forarbejdede varer af sten, cement, ler m.v.. Metaller (uædle), metalaffald, jern, stål, stænger, rør, tråd m.v. Biomasse, affald til forbrænding, cement. c. Særtakst 2: 4,70 kr. pr. ton Gælder bl.a. for: Ikke-spiselige produkter af animalsk oprindelse. 5

6 Grøntpellets, sukkerroer m.v. Jord- og stenarter, kalk, gips, svovl, malme, slagger, glasskår og aske. d. Overlosning af gods og varer: Der træffes aftale om vareafgift efter konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde 3. Fritagelse for vareafgift. Fritaget for vareafgift er: a. Varer til skibets eget brug. b. Varer og materiel, til Havnens eget brug eller til Kystdirektoratets brug i forbindelse med arbejder, som udføres på ADI-konstruktionerne. c. Salt, is og andre kemikalier til konservering af ladning eller fangst. 4. Tilbagebetaling af vareafgift. Tilbagebetaling af vareafgift kan ske i følgende tilfælde: a. Såfremt det kan dokumenteres, at der som følge af en fejlagtig angivelse er betalt for meget vareafgift, kan regulering finde sted efter påkrav overfor Havnen, dog ikke senere end 3 måneder fra betalingsdagen. For tilbagebetaling ydes et ekspeditionsgebyr på 300 kr. b. Såfremt udlagt vareafgift ikke bliver betalt af varemodtageren, respektive vareafsenderen, til skibet eller dets agent, kan tilbagebetaling, efter anmodning, finde sted. Følgende forudsætninger skal dog være opfyldt: Skibet eller dets agent skal samtidigt med indbetalingen til Havnen opkræve vareafgiften hos varemodtageren, respektive vareafsenderen. Opkrævningen fra skibet eller dets agent skal indeholde meddelelse om, at Havnen vil blive underrettet, såfremt beløbet ikke er betalt inden 5 dage. Umiddelbart efter varemodtagerens respektive vareafsenderens overskridelse af ovennævnte betalingsfrist, skal meddelelse herom tilsendes Havnen, bilagt kopi af brevet til varemodtageren respektive vareafsenderen. Der tilbagebetales ikke beløb mindre end 500 kr. 5. Særaftaler. Der kan laves særaftaler med hensyn til vareafgift i specielle tilfælde. 6

7 3. Arealleje. 1. Kontraktleje. Lejeafgiften for kontraktmæssige lejemål om ubefæstede og befæstede arealer udgør: a. Hovedtakst 21,26 kr./ m2/ år b. Ikke-byggemodnede arealer (50 %) 10,63 kr./ m2/ år c. Beddingstakst (75 %) 15,94 kr./ m2/ år d. Dambrug 2,04 kr./ m2/ år e. Befæstede arealer, P-pladser (200 %) 42,52 kr./ m2/ år f. Særaftaler kan indgås. 2. Løs pladsleje. a. Arealer til opstilling af redskabshuse 6,29 kr./ m2/ kvartal b. Arealer til oplægning af gods 1,14 -> 6,24 kr./ m2/ uge -Taksten kan forhandles efter sæson og godskategori herunder om der er tale om areal, der er sikret og overvåget. 3. Bygningsafgifter. Lejeafgiften for kontraktmæssige lejemål om bygninger eller rum i bygninger aftales særskilt. 4. P-afgifter. Autocampere/overnatning Natparkering på Havnens areal, hvor der overnattes i køretøjet, er kun tilladt mod gebyr. Der er udlagt særlige områder til natparkering. Gebyr pr. enhed/nat: 10 euro/75 kr. inkl. moms. Administration, service og håndhævelse af ordningen er udliciteret til Hvide Sande Camping. Hvide Sande Camping eller Havnevagten kan efter aftale tillade natparkering uden for de udlagte områder under forudsætning af, at der betales sædvanligt gebyr. 7

8 4. Udleje af materiel m.v. 1. Fejetraktor, inkl. fører: 560,00 kr./ time 2. Rendegraver, inkl. fører: 560,00 kr./ time 3. Truck, inkl. fører: 560,00 kr./ time 4. Trosseføring. Ved henholdsvis anløb og afsejling: 500,00 kr./gang 5. Mandtime: 360,00 kr./time 5. Levering af el, vand mv. El: Kajstandere: Auktion mv. 1,47 kr. / kwh, ekskl. alle afgifter og ekskl. moms. 1,10 kr. / kwh, ekskl. alle afgifter og ekskl. moms. Brugere, der ikke har afleveret startaflæsning eller er a contobrugere SKAL kontakte havnevagten for tilmelding med måleraflæsning. Ved manglende tilmelding påføres et administrationsgebyr på 300,- kr., samt et skønnet forbrug kw pr. dag, indtil havnevagten modtager en start måleraflæsning. Fradrag for el brugt i fremmede havne, på bedding el. lign. ydes mod dokumentation. Vand: Kajstandere: Auktion mv. Til- og frakobling (m. måler): Spildevand: Vandafledningsafgift: Affald: Container på kaj (ca. 1,7 m3): Om- og viderefakturering: Serviceafgift: 15,00 kr./m3 inkl. drikkevandsafgift og ekskl. moms. 12,50 kr./m3 inkl. drikkevandsafgift og ekskl. moms. 300,- kr. 31,00 kr./m3 inkl. spildevandsafgift og ekskl. moms ,- kr. 300,- kr. 8

9 6. Betalingsbetingelser. 1. Generelt. Inden afsejling skal alle skyldige afgifter være betalt til, eller på anden måde sikret, Hvide Sande Havn. Månedsafgifter for et skib betales månedsvis forud til Havnen og giver ret til et ubegrænset antal anløb inden for den pågældende kalendermåned. Betalt månedsafgift tilbagebetales ikke, selv om skibet på grund af havari eller anden årsag ikke kan anløbe havnen i hele den pågældende kalendermåned. Såfremt det kan dokumenteres, at der som følge af fejlagtig angivelse er betalt for meget, kan der foretages regulering i form af tilbagebetaling. Tilbagebetaling kan dog ikke finde sted senere end 3 måneder fra fakturadato. Med mindre andet er anført, er alle priser ekskl. moms. 2. Forfaldstidspunkter. For afgifter, der er sikret Hvide Sande Havn, gælder følgende forfaldstidspunkter m.v.: Skibsafgifter og vareafgifter forfalder til betaling 10 dage fra fakturadato. Herefter beregnes morarenter (diskonto + 5 %-point) fra forfaldsdagen. Erindringsgebyr er 50,00 kr. pr. gang. Areallejekontrakter: Løbende måned + 15 dage. Ved betaling herefter beregnes morarenter (1,5 % pr. påbegyndt kalendermåned) fra forfaldsdag. Erindringsgebyr er 50,00 kr. pr. gang. Bygningslejekontrakter: Løbende måned + 15 dage. Ved betaling efter forfaldsdag + 3 hverdage beregnes morarente (diskonto + 5 %-point). Erindringsgebyr er 50,00 kr. pr. gang. Alle øvrige afgifter og ydelser forfalder til betaling 10 dage fra fakturadato. Herefter beregnes morarenter (diskonto + 5 %-point) fra forfaldsdagen. Erindringsgebyr er 50,00 kr. pr. gang. Med mindre andet er anført er alle beløb angivet ekskl. moms. 9

10 7. Ansvar og ansvarsbegrænsning Såfremt Hvide Sande Havn findes ansvarlig for tingsskade eller personskade begrænses havnens ansvar som følger: For skader eller tab på gods fastsættes erstatningen til værdien af tilsvarende gods på det tidspunkt, hvor skaden konstateres. Værdien fastsættes efter markedsprisen eller den sædvanlige værdi af gods af samme art og kvalitet. Hvide Sande Havn garanterer ikke for de i søkort, havnelods og sejladshåndbøger for havneområdet og i sejlløb anførte dybder. Skibets fører er ansvarlig for at indhente oplysninger ved Havnevagten om de aktuelle dybde- og besejlingsforhold. Hvide Sande Havn er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab, som tidstab, konsekvenstab, ventetid eller andet indirekte tab. Hvide Sande Havn er alene ansvarlig for de fejl og forsømmelser, der begås af havnens ansatte. Udover her anførte betingelser henvises til DHAB 2007 og Hvide Sande Havns forretningsbetingelser. 10

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 11/8-2015 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 23/4-2013 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R For Fiskefartøjer Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 Indholdsfortegnelse : 1. Optagelse af fartøj til forsikring. 2. Fartøjernes værdiansættelse.

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne. Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med "Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering.

Læs mere

Almindelige bestemmelser for leje af areal ved Hanstholm Havn

Almindelige bestemmelser for leje af areal ved Hanstholm Havn Almindelige bestemmelser for leje af areal ved Hanstholm Havn 1 Overtagelse og bebyggelse af arealet Lejemålet overtages som beset, og i den stand, hvori det er og forefindes Lejeren har ret til og er,

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes i disse Almindelige Betingelser, skal de have følgende betydning:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016

SMYRIL LINE A/S (SML) Generelle Betingelser 2016 SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016 GENERELLE BETINGELSER De almindelige vilkår er udformet efter den danske Lov om Pakkerejser ( Pakkerejseloven ). Vilkårene gælder for pakkerejser, som

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Lejeloven. Indhold. www.lejeret.com

Lejeloven. Indhold. www.lejeret.com 1 Lejeloven Indhold Lovens anvendelsesområde... 2 Lejeaftalen... 3 Mangler ved det lejede... 6 Vedligeholdelse... 9 Lejerens brug af det lejede...11 Betaling af leje...14 Varmebetaling m.v...16 Lejerens

Læs mere