Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT"

Transkript

1 Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Genbrugsen Ørsted Rougsøvej Ørsted Dato: Torsdag den 19. februar 2015 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Anna Lund Hansen (næstformand) Hans Stagstrup Kristensen Ingeborg Kyed Pedersen Per Gentsch Svend Aage Simonsen Anna-Grethe Johansson Bent Rolfsted Birgit Lindgaard Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Ældrerådet Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Præsentation af Genbrugsen Udkast til årsberetning Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD Forslag til anvendelse af uforbrugte midler fra puljen til løft af ældreområdet Belysningsplan Orientering om formandsudtalelse til ansøgning om puljemidler til styrkelse af livskvaliteten hos de svageste ældre Dialogmøde med miljø- og teknikudvalget Eden Alternative Arbejdsgrupper i ældrerådet - Kontakt til omverdenen Møder siden sidst Kommende møder og arrangementer Pressemeddelelser Ældrerådets arbejdsplan Orientering/meddelelser Næste møde...23 Bilagsoversigt...24 Norddjurs Kommune

3 Ældrerådet Godkendelse af dagsorden Sagsgang: ÆR Åben sag Sagsfremstilling Indstilling Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes. Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. 1

4 Ældrerådet Præsentation af Genbrugsen P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling En medarbejder fra Genbrugsen vil præsentere stedet. Olaf K. Madsen fra voksen- og plejeudvalget deltager ved præsentationen. Beslutning i Ældrerådet den Olaf Krogh Madsen præsenterede Genbrugsen og fortalte om stedets historie og de aktiviteter, der er på stedet. 2

5 Ældrerådet Udkast til årsberetning P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Formanden har udarbejdet forslag til årsberetning for Forslaget er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at forslaget drøftes og tilrettes for derefter at blive vedtaget. Bilag: 1 Åben Forslag til ældrerådets årsberetning /15 Beslutning i Ældrerådet den I bilaget kan ændringer ses med rødt. Det tilrettede forslag blev vedtaget. 3

6 Ældrerådet Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD afholdes mandag den 11. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand i Nyborg. Tirsdag den 12. maj 2015 afholdes ældrepolitisk konference. Temaet er: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre. Invitationer til begge arrangementer er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Deltagelse i repræsentantskabsmøde koster 800 kr. pr. deltager. Totalpris for deltagelse i både repræsentantskabsmøde den 11. maj og konference den 12. maj er kr. Indstilling Formanden indstiller, at 1. programmet drøftes. 2. det besluttes hvem der tilmeldes. 3. evt. forslag til ældrerådenes hæderspris 2015 drøftes. Bilag: 1 Åben Invitation til repræsentantskabsmøde /15 2 Åben Invitation til ældrepolitisk konference 25734/15 Beslutning i Ældrerådet den Programmet blev drøftet. Ældrerådet anbefaler, at programmet sendes til sundheds- og omsorgsområdet til orientering. 4

7 Ældrerådet af ældrerådets medlemmer tilkendegav, at de ønsker at deltage i konferencen. 8 tilkendegav, at de ønsker at detage i repræsentantskabsmødet. På martsmøde drøftes fordelingen på konferencens temamøder. 3. Ældrerådet besluttede at nominere en person til ældrerådenes hæderspris

8 Ældrerådet Forslag til anvendelse af uforbrugte midler fra puljen til løft af ældreområdet Ø36 15/1382 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har i 2014 modtaget et tilskud på 8,1 mio. kr. fra den statslige pulje til løft af ældreområdet. Af disse midler har der været et mindreforbrug på 0,661 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at tidsperioden for anvendelsen af puljemidlerne har vist sig at være kortere end den budgetterede projektperiode for nogle af indsatserne. Herudover har der været lavere omkostninger til hjemmepleje, idet færre end forventet har ønsket at få udvidet hjælpen til rengøring. Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har givet tilsagn om, at de overskydende midler kan anvendes i De uforbrugte midler skal anvendes inden for rammerne for puljen til løft af ældreområdet. Det kan være til et yderligere løft af de igangsatte indsatser eller til etableringen af nye. I tilfælde af nye indsatser skal puljen genansøges hos ministeriet. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at midlerne anvendes til et yderligere løft af de indsatser, hvor aktivitetsniveauet i 2015 ellers vil blive lavere end i Et konkrete forslag til anvendelsen af de uforbrugte midler i 2014 fremgår af den følgende tabel: 6

9 Ældrerådet (hele kr.) Budget 2014 Mindreforbrug i 2014 Budget 2015 Forslag til anvendelse af mindreforbrug Rengøring hver 2. uge Øget service i forhold til bad Træning og aktivitet på plejecentrene Patientsikkerhed Sygepleje Netværksrehabilitering Vedligeholdelsestræning ( 86) Faldforebyggelse (kun indsats i 2014) Hurtig revisitering og aktivering af nye ydelser (kun indsats i 2014) Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 3. februar 2015 at sende forslaget til anvendelse af uforbrugte midler fra puljen til løft af ældreområdet til høring i ældrerådet. Høringsfristen fastsættes til den 24. februar Økonomiske konsekvenser De uforbrugte midler fra 2014 overføres til 2015 i forbindelse med godkendelsen af regnskab Såfremt midlerne ikke anvendes inden for rammerne af puljen til løft af ældreområdet, skal de tilbagebetales til ministeriet. Indstilling Formanden indstiller, at der udarbejdes et høringssvar til forslag til anvendelse af uforbrugte midler fra puljen til løft af ældreområdet. Beslutning i Ældrerådet den Ældrerådet foreslår, at fordelingen bliver følgende: 7

10 Ældrerådet (hele kr.) Forslag til anvendelse af mindreforbrug Ældrerådets forslag til anvendelse af mindreforbrug Rengøring hver 2. uge Øget service i forhold til bad Træning og aktivitet på plejecentrene Patientsikkerhed Sygepleje Netværksrehabilitering Vedligeholdelsestræning ( 86) Faldforebyggelse (kun indsats i 2014) 200 Hurtig revisitering og aktivering af nye ydelser (kun indsats i 2014) Hovedbegrundelsen er, at forebyggelse og træningsudstyr er bedre end helbredelse. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget indstiller, at de uforbrugte midler anvendes på følgende måde: (hele kr.) Budget 2014 Mindreforbrug i 2014 Budget 2015 Forslag til anvendelse af mindreforbrug Rengøring hver 2. uge Øget service i forhold til bad Træning og aktivitet på plejecentrene Patientsikkerhed Sygepleje Netværksrehabilitering Vedligeholdelsestræning ( 86) Faldforebyggelse (kun indsats i 2014) Hurtig revisitering og aktivering af nye ydelser (kun indsats i 2014)

11 Ældrerådet Belysningsplan P15 14/16191 Åben sag Sagsgang: HR, ÆR Sagsfremstilling Forvaltningen har i samarbejde med COWI udarbejdet det vedlagte forslag til belysningsplan. Belysningsplanen indeholder principperne for hvorledes gadebelysningen i Norddjurs Kommune skal se ud i fremtiden. Retningslinjerne i planen gælder både omfang af belysning og valg af armaturer, lyskilder og master for de forskellige vej- og stityper. Planen skal bruges af forvaltningen som et dagligt værktøj omkring anlæg, drift og vedligehold af gadebelysning. Målsætningen i planen inkluderer forbedret trafiksikkerhed, øget tryghedsfølelse og komfort, drifts- og energibesparelser, forskønnelse af omgivelser og byrum samt større borgertilfredshed. I belysningsplanen indgår en handlingsplan for udskiftning af kviksølvarmaturer, opsætning af elmålere og styringsenheder, nedtagning af træmaster samt kabellægning. Handlingsplanen gennemføres i takt med, at der afsættes midler på budgettet til de enkelte punkter. (Den vedlagte tidsplan er principiel). Forinden sagen behandles politisk sender forvaltningen belysningsplanen til høring i handicaprådet og ældrerådet. Økonomiske konsekvenser Etablering af LED-lys vil medføre besparelser på strømforbruget. Der er ifølge lånebekendtgørelsen automatisk låneadgang til udgifter vedrørende energibesparende foranstaltninger. Indstilling Formanden indstiller, at ældrerådet afgiver høringssvar til belysningsplanen. 9

12 Ældrerådet Bilag: 1 Åben Belysningsplan /15 2 Åben Handlingsplan - Norddjurs Kommune /15 Beslutning i Ældrerådet den Til handlingsplanen har ældrerådet følgende ændringsforslag: 1. At der, så hurtigt som muligt, sørges for, at der er gadebelysning hele natten. 2. at der, for at spare energi, evt. kan slukkes for hver anden lampe. Ældrerådet finder det vigtigt, at yderområderne bliver opprioriteret i planen. Det er vigtigt for de ældres sikkerhed, at der er gadebelysning om natten. 10

13 Ældrerådet Orientering om formandsudtalelse til ansøgning om puljemidler til styrkelse af livskvaliteten hos de svageste ældre P20 15/1311 Åben sag Sagsgang: VPU, ØK Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2015 blev det besluttet at afsætte 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra og med 2016 til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortsordning. Norddjurs Kommunes andel af puljen til klippekortsmodellen udgør kr. i 2015 og kr. i En nærmere vejledning til ansøgning om støtte fra puljen er nu offentliggjort. Vejledningen er vedlagt som bilag. Det fremgår af finanslovsaftalen, at midlerne skal sikre, at de svageste ældre, der modtager hjemmehjælp, og er afhængige af hjælp til at klare hverdagen, får tilbudt en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. Borgerne kan selv bestemme, hvad den skal bruges til. Det er op til den enkelte kommune selv at afgrænse den konkrete målgruppe, der skal tilbydes en klippekortmodel. For at få del i puljemidlerne skal kommunerne indsende en ansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, hvoraf det fremgår, hvordan kommunerne vil anvende midlerne til klippekortsmodellen, og hvordan målgruppen konkret afgrænses i den enkelte kommune. Ansøgningsfristen er den 18. februar Generelt om klippekortordningen Aktiviteterne kan foregå både i og udenfor hjemmet. Det kan f.eks. være højtlæsning, en gåtur, købe tøj, sko og gaver, en tur til frisøren eller besøg hos venner og familie. Dvs. aktiviteter, som ligger udenfor det kommunale serviceniveau for hjemmehjælp. 11

14 Ældrerådet Borgeren får 30 minutter én gang om ugen, men kan også vælge at spare tid op. Borgeren og den faste hjælper aftaler, om aktiviteten skal være ugentlig, eller om borgeren vil spare sammen til længerevarende aktiviteter. Borgerens kan maksimalt opspare 4 timer hver 2. måned. Aktiviteten kan finde sted på alle hverdage mellem kl Målgruppe Forvaltningen anbefaler, at målgruppen afgrænses til de svageste borgere, der dagligt modtager støtte fra hjemmeplejen, og som er i stand til at administrere klippekortet i samarbejde med hjemmehjælpen, og som har et begrænset eller intet netværk, der kan støtte borgeren i hverdagen, og: hvor borgeren ikke fysisk og/eller psykisk selv magter at få dækket behovet for eksempelvis samvær, at komme ud til frisør, købmand o. lign. eller hvor borgerens livskvalitet vil forbedres væsentlig ved aktiviteter i hjemmet, som ligger udenfor de ydelser Norddjurs Kommune ellers leverer. Det er en forudsætning, at borgeren ikke kan få dækket behovet via andre eksisterende kommunale tilbud eller fra frivillige. Omfang På baggrund af Norddjurs Kommunes andel af den afsatte pulje vil der i gennemsnit kunne være 138 borgere tilknyttet ordningen, når timerne placeres på hverdage og i dagtimerne. Den 1. januar 2015 var der i alt borgere, der modtager hjemmehjælp til praktisk hjælp og/eller personlig pleje. Omfanget af disse borgeres hjemmehjælp fordeler sig på følgende måde: Antal borgere der kun modtager praktisk hjælp 730 Antal borgere der modtager daglig hjælp til personlig pleje 690 Antal borgere der modtager hjælp til personlig pleje Over timer/uge Antal borgere der modtager hjælp til personlig pleje Over

15 Ældrerådet timer/uge Det er forvaltningens vurdering, at antallet af borgere, der vil være omfattet af den foreslåede målgruppebeskrivelse, svarer nogenlunde til de 138 klippekort, der er midler til at etablere. Pga. ansøgningsfristen, som er den 18. februar er formanden for ældrerådet blevet bedt om at lave en formandsudtalelse vedr. ansøgning om puljemidler til styrkelse af livskvaliteten hos de svageste ældre. Formandsudtalelsen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser I forbindelse med Finansloven for 2015 er der afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra og med 2016 til at styrke livskvaliteten for de svageste ældre, der modtager hjemmehjælp. Midlerne til klippekortsordningen er i 2015 og 2016 samlet i en pulje, som kommunerne skal ansøge om at få del i. Fra 2017 indgår midlerne til klippekortordningen i kommunens bloktilskud. Der er på forhånd reserveret et beløb til de enkelte kommuner ud fra en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Norddjurs Kommunes andel af puljen udgør kr. i 2015 og kr. i Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Vejledning 12729/15 2 Åben Formandsudtalelse fra ældrerådet vedr. klippekortsmodellen 25128/15 Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. 13

16 Ældrerådet Ældrereådet efterlyser kriterier for tildelingen af denne ekstraydelse. 14

17 Ældrerådet Dialogmøde med miljø- og teknikudvalget P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Der er planlagt dialogmøde med miljø- og teknikudvalget den 3. marts På mødet ønskes en drøftelse af hvem, der deltager og hvilke punkter, der ønskes drøftet. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes. Beslutning i Ældrerådet den Til mødet deltager: Jens Erik, Svend Aage, Hans, Bent og Ingeborg. Punkter til drøftelse med miljø- og teknikudvalget: Udvalgets langtidsplanlægning. Ønsker til budget 2016 og overslagsårene. Kollektiv trafik. Tilbygning/ombygning på Farsøthhus. Orientering om byggeriet i Glesborg (plejecentret). 15

18 Ældrerådet Eden Alternative P35 14/19422 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling På ældrerådets møde den 22. januar 2015 blev der udleveret et forslag til seminar om Eden Alternative. Forslaget er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at forslaget til seminar om Eden Alternative godkendes og, at udvalget fremlægger et konkret forslag til tid og sted, modtagerkreds og omkostninger. Bilag: 1 Åben Forslag til seminar om Eden Alternative 16566/15 Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. Ældrerådet fik uddelt referat fra møde i Eden Alternative-udvalget den 16. febrauar Ældrerådet anbefaler, at arbejdet fortsætter. 16

19 Ældrerådet Arbejdsgrupper i ældrerådet - Kontakt til omverdenen P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling På ældrerådets møde den 22. januar blev det besluttet at arbejdsgruppen Kontakt med omverdenen" skulle drøftes på februar mødet. Den nuværende definition af arbejdsgruppen lyder: Kontakten med omverdenen Udarbejder forslag til pressemeddelelser efter hvert møde. Arbejder med pjecer, foldere og lignende om ældrerådets arbejde. Ældrerådets formand udarbejder forslag til ældrerådets årsberetning Arbejder med forbedring af kommunens hjemmeside vedrørende ældrerådet. Det foreslås, at definitionen ændres til: Arbejder med pjecer, foldere og lignende om ældrerådets arbejde. Ældrerådets formand udarbejder forslag til ældrerådets årsberetning Arbejder med forbedring af kommunens hjemmeside vedrørende ældrerådet. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at forslag til ændring af definition af Kontakten med omverdenen godkendes. Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. 17

20 Ældrerådet Møder siden sidst P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Siden sidst Sundhedsbrugerrådets møde i Viborg med kronikerstyregruppen (JEM) JEM deltager sammen med Anker Andersen i møde med regionsældrerådet i Region Syddanmark Premiere på dokumentarfilm med Fuglsanggården som medvirkende Dagsordensmøde i Grenaa Regionsældrerådsmøde i regionssalen i Viborg Møde i bruger- og pårørenderåd på Farsøthhus (BR) Indvielse af Grenaa Sundhedshus kl Møde i bruger- og pårørenderåd på Digterparken (BL) Møde mellem ældrerådet og Borgmester Jan Petersen Møde med AD Media om ældrevejviseren (JEM). Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. 18

21 Ældrerådet Kommende møder og arrangementer P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Kommende møder og arrangementer: Møde i Auning med Johan L om implementering af frivilligpolitiken (JEM) Temadag om kvalitetsstandarder i Skanderborg (JEM, PG, AGJ, IKP, ALH) Møde i bruger- og pårørenderåd på Møllehjemmet (SAS) Ældrerådets dialogmøde med miljø- og teknikudvalget Møde i bruger- og pårørenderåd på Glesborg Plejecenter (HSK) Årsmøde i Ældresagen Rougsø (JEM) Dialogmøde vedr. frivillighed (JEM og ALH). Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. 19

22 Ældrerådet Pressemeddelelser A52 15/569 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Ældrerådet har den 20. februar 2014 besluttet, at det ved slutningen af hvert møde skal drøftes, hvilke emner, der egner sig til en pressemeddelelse. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at det drøftes, om der skal udsendes en pressemeddelelse. Beslutning i Ældrerådet den Ældrerådet besluttede at følgende skal laves til en pressemeddelelse. Birgit Lindgaards indtræden i ældrerådet og Hans Stagstrup Kristensens formandspost i frivilligrådet. Lukning af borgerservice i Ørsted. 20

23 Ældrerådet Ældrerådets arbejdsplan P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet et revideret forslag til arbejdsplan for ældrerådet i Arbejdsplanen for 2015 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at arbejdsplanen for 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsplan for ældrerådet /15 Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. 21

24 Ældrerådet Orientering/meddelelser P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Meddelelser: Fra formanden: okommunaldirektøren har i en mail fortalt, at økonomiudvalget den 17. februar behandlede et forslag og lukning af borgerservice i Ørsted. Forslaget blev ikke vedtaget. o Birgit Jensen indtræder i ældrerådets økonomiudvalg. Fra medlemmerne: Andre meddelelser: o DANSKE ÆLDRERÅD - Nyhedsbrev 1, Økonomiske konsekvenser Punkter har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. 22

25 Ældrerådet Næste møde P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Næste ordinære møde afholdes torsdag den 19. marts 2015 på Djurs Mad I/S. Ønsker punkter til dagsordenen. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes. Beslutning i Ældrerådet den Mødet starter med besøg på Djurs Mad kl Efterfølgende holdes der møde på Kulturperronen i Auning kl

26 Ældrerådet Bilagsoversigt 3. Udkast til årsberetning Forslag til ældrerådets årsberetning 2014 (16558/15) 4. Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 1. Invitation til repræsentantskabsmøde 2015 (25120/15) 2. Invitation til ældrepolitisk konference (25734/15) 6. Belysningsplan 1. Belysningsplan (20920/15) 2. Handlingsplan - Norddjurs Kommune (20916/15) 7. Orientering om formandsudtalelse til ansøgning om puljemidler til styrkelse af livskvaliteten hos de svageste ældre 1. Vejledning (12729/15) 2. Formandsudtalelse fra ældrerådet vedr. klippekortsmodellen (25128/15) 9. Eden Alternative 1. Forslag til seminar om Eden Alternative (16566/15) 14. Ældrerådets arbejdsplan Arbejdsplan for ældrerådet 2015 (25144/15) 24

27 Ældrerådet Underskriftsside Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Anna Lund Hansen (næstformand) Hans Stagstrup Kristensen Ingeborg Kyed Pedersen Per Gentsch Svend Aage Simonsen Anna-Grethe Johansson Bent Rolfsted Birgit Lindgaard 25

28 Bilag: 3.1. Forslag til ældrerådets årsberetning 2014 Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 19. februar Kl. 9:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 16558/15

29 Norddjurs Kommune Ældrerådets årsberetning 2014 Indledning Der blev ikke lavet en årsberetning i Derfor begynder beretningen for 2014 med et kort tilbageblik. I 2013 blev der brugt megen tid og mange kræfter på forberedelse og gennemførelse af valget den 19. november Med stor tilfredshed kunne vi konstatere, at valgdeltagelsen blev lidt over 69 %. Valgresultatet betød genvalg af 7 og nyvalg af 4. Samtidig blev antal medlemmer nedsat fra 13 til 11 medlemmer. Valget betød også farvel til Aase Andersen, Lis Hamann, Birgit Lindgaard, Bent Juhl Jensen Erling Nitschke og Svend Erik Christiansen. I sommeren 2013 ønskede Svend Erik Christiansen at blive afløst som formand efter at have været ældrerådsformand i 10 år. Derfor blev der foretaget nyvalg af Jens Erik Madsen som formand og Anna Lund Hansen som næstformand. Markante begivenheder i 2013 Som altid havde vi et godt samarbejde med politikerne i voksen- og plejeudvalget og medarbejderne på sundheds- og omsorgsområdet. På de to årlige dialogmøder drøftede vi blandt andet færdiggørelsen af det meget omfattende byggeri af de nye plejecentre. Ældrebolighandlingsplanen nærmede sig sin afslutning. Den betød bygning af tre nye plejecentre i Grenaa: Violskrænten, Digterparken og Fuglsanggården. Med i planen hører også Glesborg Plejecenter, Møllehjemmet i Auning og renovering af ældreboliger i Allingåbro og Ørsted. I Grenaa blev der også opført Bostedet Skovstjernen for handicappede borgere. Over for plejecenter Violskrænten skød Grønnegården i vejret med 42 seniorboliger til ældre mennesker. Samlet pris omkring 600 millioner kroner. Mange nye politikker blev vedtaget i årets løb: Velfærdsteknologi, sundhedspolitik, demenspolitik, handicappolitik og en opdatering af frivilligpolitikken. Alle kvalitetsstandarder skal genforhandles én gang om året. I årets løb blev der vedtaget nye kvalitetsstandarder om plejecentre, hjælpemidler Side 1 af 6

30 og visitation. Ældrerådets behandling af alle disse forslag resulterede i høringssvar, som findes som bilag til Kommunalbestyrelsens dagsordener. På den måde opfyldes nogle af ældrerådets opgaver: - Medvirker aktivt i udformning af kommunens ældrepolitik - Rådgiver og styrker politikernes beslutningsgrundlag - Deltager i høringer og dialoger - Kommer med ideer til politikere og forvaltning - Fortæller politikerne om ældres levevilkår i kommunen. Som sædvanlig blev FN s Internationale Ældredag den 1. oktober fejret i Ørum Aktivcenter med 120 deltagere. Efter et oplæg af læge og regionsrådsmedlem Jørgen Vinther fik deltagerne mulighed for at møde nogle af medarbejderne fra sundheds- og omsorgsområdet. Grenaa Tyrolerorkester rundede dagen af med muntre toner. I årets løb blev mange andre sager behandlet. Her nævnes blot et uddrag: Hjemmeplejen på Anholt, tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen og plejeboligerne, tilbygning på Farsøhthus og kommunens hjemmeside. Mod slutningen af året udkom Ældrevejviseren Årets begivenheder i 2014 Efter valget den 19. november 2013 holdt det nyvalgte ældreråd konstituerende møde den 9. december. Se oversigten over medlemmerne sidst i denne folder. På det første møde i januar blev ældrerådets arbejdsopgaver fordelt på nogle faste arbejdsgrupper og ad hoc-grupper. Kommunens ældrecentre har hver et bruger- og pårørenderåd med deltagelse af et medlem fra ældrerådet. Ældrerådet er også repræsenteret i Frivilligrådet og Norddjurs Trafikråd. Allerede i slutningen af januar blev ældrerådet indbudt til at deltage i løsningen af en fornøjelig opgave. Den såkaldte ældremilliard fra finanslovsforhandlingerne i 2013 havde kastet otte millioner kroner af til Norddjurs Kommune (efter ansøgning). Hvad skal vi bruge pengene til? lød spørgsmålet. På et ekstraordinært ældrerådsmøde den 3. februar støttede vi forvaltningens forslag til brug af pengene. Side 2 af 6

31 Hjemmeplejen gik over til rengøring hver anden uge og gav bedre tilbud om bad. Det blev sat i gang med det samme. Senere blev der ansat nye medarbejdere til træning og aktiviteter på plejecentrene og til forøget indsats mod ensomhed. De fleste af forbedringerne videreføres i Ældrerådet følger med stor opmærksomhed, hvordan de forbedrede forhold skal videreføres i de efterfølgende år. Dialogmøderne med voksen-og plejeudvalget fortsatte. Dertil kom som noget nyt et møde med kultur- og udviklingsudvalget. Denne udvidelse af dialogmøder med politikerne vil fortsætte i 2015, hvor der er aftalt møder med borgmester Jan Petersen og med politikerne i miljø- og teknikudvalget. Det er ældrerådets opfattelse, at disse møder i høj grad er med til at øge respekten for ældrerådets arbejde og for kendskabet til politikernes holdninger og prioriteringer. Kommunens budget for det kommende år er altid på dagsordenen efter sommerferien. Der skal laves et høringssvar til Kommunalbestyrelsen. Vi konstaterede med tilfredshed, at der ikke sker procentvis reduktion af budgettet, grønthøstermetoden. Til gengæld måtte vi med beklagelse tage til efterretning, at Plejecenter Bakkely med 18 boliger blev lukket. Beboerne blev sikret omkostningsfri flytning til et andet plejecenter efter eget valg. I høringssvaret gjorde vi opmærksom på, at den hurtigere udskrivning fra sygehusene kræver øgede udgifter for hjemmeplejen. På anlægssiden pegede vi på lokaler til hjemmeplejen i Glesborg og til en mindre ombygning af Farsøhthus, så der kan blive en fælles spisestue for beboerne i to af afdelingerne. Sundhedsaftalen mellem Norddjurs Kommune og Region Midtjylland var til behandling i flere møder. Den skal gælde for perioden og forpligter alle tre parter til samarbejde om hele sundhedsområdet. Det drejer sig om de praktiserende læger, kommunens sundhedsvæsen og regionens sundhedsvæsen. Ældrerådet har i sin udtalelse til kommunen gjort opmærksom på flere områder, hvor kommunen får øgede opgaver og dermed øgede udgifter. Staten sender ekstra penge til kommunerne for at hjælpe med at betale regningen. Ældrerådet holder øje med, hvordan pengene bliver brugt. Uafhængigt af Sundhedsaftalen, men inden for samme område, har vi arbejdet med et forslag til forebyggelse af indlæggelser. Mange genindlæggelser af ældre, medicinske patienter kan undgås, når man er opmærksom på forholdet og har de rigtige værktøjer og tilbud. Der er sat penge af i Side 3 af 6

32 budgettet til formålet. Vi skal have tilstrækkeligt med akutpladser, hvor borgerne kan få en intensiv pleje i stedet for, at vagtlægen sender dem på sygehuset. Af de mange andre sager, som i årets løb fandt vej til ældrerådets dagsordener kan nævnes: - Forebyggende hjemmebesøg - Åbne aktivitetstilbud - Digital post til alle borgere - Årsrapporter om magtanvendelse og utilsigtede hændelser - Årsrapporter fra borgerrådgiveren og tilsynene med plejecentrene - Sundhedshuset i Grenaa - Kollektiv trafik og Flextur - Miljørigtig bybus i Grenaa En særlig udfordring har ældrerådet med den kommunale madordning, DjursMad I/S. Ældrerådet har én plads i bestyrelsen på vegne af både Syddjurs og Norddjurs kommuner. Der ligger i Byrådet i Syddjurs og Kommunalbestyrelsen i Norddjurs et forslag til udvidelse af bestyrelsen, så begge kommuners ældreråd kan have én repræsentant hver. Derudover har begge kommuners ældreråd hver to repræsentanter i et smagepanel, som mødes tre gange om året og vurderer kvaliteten i den producerede mad. Ældrerådet har forgæves foreslået en veltilrettelagt brugerundersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejecentre. Ældredagen den 1. oktober var denne gang henlagt til Pavillonen i Grenaa. Emnet var over hele verden: Et samfund for alle ingen skal være udenfor. Traktementet var som sædvanlig kaffe med boller og lagkage. Der var omkring 150 deltagere, så salen var næsten helt fuld, da Syngepigerne fra Rougsø sluttede programmet af med de gamle, kendte sange og revyviser. Et udvalg er i gang med planlægning af det næste arrangement, som også bliver i Pavillonen i Grenaa. Der var indsat to busser fra det vestlige opland, således at alle interesserede havde mulighed for at deltage. Side 4 af 6

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Årsberetning 2012 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Formand tlf. 86 32 00 01 Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Ældrerådets medlemmer Svend Erik Christiansen, formand Jens Erik Madsen, næstformand Birgit Jensen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Farsøhthus Plejecenter, I.P. Farsøhts Alle 4, 8961 Dato: Torsdag den 7. marts 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Svend Erik Christiansen (formand)

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

norddjurs ældreråd ÆldreVeJVISereN

norddjurs ældreråd ÆldreVeJVISereN norddjurs ældreråd ÆldreVEJVISEREN Møllehjemmet i Auning VELKOMMEN Kære læser Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Norddjurs Ældreråd og alt det, du som ældre borger kan bruge det til.

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014 , ÅRSBERETNING 014 : Indledning Møder og arrangementer Ad hoc gruppe, følgegrupper og kontaktpersoner 60PLUS Budget / Kvalitetsstandarder Høringer Tilsyn Regionsældreråd DANSKE ÆLDRERÅD Fremtiden ÆLDRERÅDET

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

TEMADAGE OG KONFERENCER

TEMADAGE OG KONFERENCER Spørgeskema til ældreråd, januar 2013 I spørgeskemaet bruges betegnelsen ældreråd for såvel ældre- som seniorråd. Kan KUN besvares elektronisk se link i mail. Navn på kontaktperson: Tlf.: E-mail: Kommune

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse Centerrådet

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum MØDEDATO: 2. november 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Læs mere

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til?

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference Tirsdag d. 29. april 2014, Hotel Nyborg Strand Alle ønsker sig et godt liv som gammel. Og lands- og kommunalpolitikere,

Læs mere

REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE

REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 17. Juni 2015 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1B Fraværende: Jens Aage Andersen Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Torsdag d. 24. januar 2013 Kl. 10.45 16.00 Hotel Australia, Dæmningen 6, 7100 Vejle Afbud: Ingen DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning:

Læs mere

Mundtlig Beretning 2013

Mundtlig Beretning 2013 KIRSTEN FELD Mundtlig Beretning 2013 Indledning Ældrerådene i den kommunale verden Aktuelle strømninger på ældreområdet. Ældre og kommunernes socialpolitik Ældre og kommunernes sundhedspolitik Ældreråd

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Mødelokale 2, Bytoften Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda Møller Nielsen, Anette

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 22. januar 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Anna Lund Hansen

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådhuset, Grenaa Mødelokale i Jobcentret Dato: Tirsdag den 4. februar 2014 Start kl.: 16:10 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Dagsorden For repræsentantskabsmøde d. 11. maj 2015 i DANSKE ÆLDRERÅD

Dagsorden For repræsentantskabsmøde d. 11. maj 2015 i DANSKE ÆLDRERÅD Dagsorden For repræsentantskabsmøde d. 11. maj 2015 i DANSKE ÆLDRERÅD 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Svend-Erik Hermansen. 2. Valg af stemmetællere og referent Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens

Læs mere

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret.

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret. Møde Nr. 18 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 22. maj 2015 09.00 12.00 Sted Grønnegadecentret lokale Nellike Deltagere Alle Referent Birgit Vejby Afbud Ingen Dagsorden. 1) Godkendelse af dagsordenen.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboere: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Formand: Lars Steen Dan Næstformand: Margurite Elkjær. Medlem: Jytte Hansen Suppleant: Inge

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Vivild Borger- og Ældrecenter Århusvej 13 Vivild 8961 Allingåbro Dato: Torsdag den 18. december 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand)

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 PLEJEOMRÅDET Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning, kompetence, visitation...3 1. Plejeboliger...4 2. Plejeboliger - kvalitetsstandard...4 3. Øvrige boliger...7

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri November 2014 Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag - Serviceloven 3 Handicappolitikkens

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013.

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013. Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013. DANSKE ÆLDRERÅDs Vingstedkonference d. 10. oktober Det lokale demokrati og ældrerådenes rolle i det, er årets tema for konferencen,

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere