Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT"

Transkript

1 Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Genbrugsen Ørsted Rougsøvej Ørsted Dato: Torsdag den 19. februar 2015 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Anna Lund Hansen (næstformand) Hans Stagstrup Kristensen Ingeborg Kyed Pedersen Per Gentsch Svend Aage Simonsen Anna-Grethe Johansson Bent Rolfsted Birgit Lindgaard Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Ældrerådet Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Præsentation af Genbrugsen Udkast til årsberetning Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD Forslag til anvendelse af uforbrugte midler fra puljen til løft af ældreområdet Belysningsplan Orientering om formandsudtalelse til ansøgning om puljemidler til styrkelse af livskvaliteten hos de svageste ældre Dialogmøde med miljø- og teknikudvalget Eden Alternative Arbejdsgrupper i ældrerådet - Kontakt til omverdenen Møder siden sidst Kommende møder og arrangementer Pressemeddelelser Ældrerådets arbejdsplan Orientering/meddelelser Næste møde...23 Bilagsoversigt...24 Norddjurs Kommune

3 Ældrerådet Godkendelse af dagsorden Sagsgang: ÆR Åben sag Sagsfremstilling Indstilling Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes. Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. 1

4 Ældrerådet Præsentation af Genbrugsen P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling En medarbejder fra Genbrugsen vil præsentere stedet. Olaf K. Madsen fra voksen- og plejeudvalget deltager ved præsentationen. Beslutning i Ældrerådet den Olaf Krogh Madsen præsenterede Genbrugsen og fortalte om stedets historie og de aktiviteter, der er på stedet. 2

5 Ældrerådet Udkast til årsberetning P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Formanden har udarbejdet forslag til årsberetning for Forslaget er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at forslaget drøftes og tilrettes for derefter at blive vedtaget. Bilag: 1 Åben Forslag til ældrerådets årsberetning /15 Beslutning i Ældrerådet den I bilaget kan ændringer ses med rødt. Det tilrettede forslag blev vedtaget. 3

6 Ældrerådet Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD afholdes mandag den 11. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand i Nyborg. Tirsdag den 12. maj 2015 afholdes ældrepolitisk konference. Temaet er: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre. Invitationer til begge arrangementer er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Deltagelse i repræsentantskabsmøde koster 800 kr. pr. deltager. Totalpris for deltagelse i både repræsentantskabsmøde den 11. maj og konference den 12. maj er kr. Indstilling Formanden indstiller, at 1. programmet drøftes. 2. det besluttes hvem der tilmeldes. 3. evt. forslag til ældrerådenes hæderspris 2015 drøftes. Bilag: 1 Åben Invitation til repræsentantskabsmøde /15 2 Åben Invitation til ældrepolitisk konference 25734/15 Beslutning i Ældrerådet den Programmet blev drøftet. Ældrerådet anbefaler, at programmet sendes til sundheds- og omsorgsområdet til orientering. 4

7 Ældrerådet af ældrerådets medlemmer tilkendegav, at de ønsker at deltage i konferencen. 8 tilkendegav, at de ønsker at detage i repræsentantskabsmødet. På martsmøde drøftes fordelingen på konferencens temamøder. 3. Ældrerådet besluttede at nominere en person til ældrerådenes hæderspris

8 Ældrerådet Forslag til anvendelse af uforbrugte midler fra puljen til løft af ældreområdet Ø36 15/1382 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har i 2014 modtaget et tilskud på 8,1 mio. kr. fra den statslige pulje til løft af ældreområdet. Af disse midler har der været et mindreforbrug på 0,661 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at tidsperioden for anvendelsen af puljemidlerne har vist sig at være kortere end den budgetterede projektperiode for nogle af indsatserne. Herudover har der været lavere omkostninger til hjemmepleje, idet færre end forventet har ønsket at få udvidet hjælpen til rengøring. Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har givet tilsagn om, at de overskydende midler kan anvendes i De uforbrugte midler skal anvendes inden for rammerne for puljen til løft af ældreområdet. Det kan være til et yderligere løft af de igangsatte indsatser eller til etableringen af nye. I tilfælde af nye indsatser skal puljen genansøges hos ministeriet. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at midlerne anvendes til et yderligere løft af de indsatser, hvor aktivitetsniveauet i 2015 ellers vil blive lavere end i Et konkrete forslag til anvendelsen af de uforbrugte midler i 2014 fremgår af den følgende tabel: 6

9 Ældrerådet (hele kr.) Budget 2014 Mindreforbrug i 2014 Budget 2015 Forslag til anvendelse af mindreforbrug Rengøring hver 2. uge Øget service i forhold til bad Træning og aktivitet på plejecentrene Patientsikkerhed Sygepleje Netværksrehabilitering Vedligeholdelsestræning ( 86) Faldforebyggelse (kun indsats i 2014) Hurtig revisitering og aktivering af nye ydelser (kun indsats i 2014) Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 3. februar 2015 at sende forslaget til anvendelse af uforbrugte midler fra puljen til løft af ældreområdet til høring i ældrerådet. Høringsfristen fastsættes til den 24. februar Økonomiske konsekvenser De uforbrugte midler fra 2014 overføres til 2015 i forbindelse med godkendelsen af regnskab Såfremt midlerne ikke anvendes inden for rammerne af puljen til løft af ældreområdet, skal de tilbagebetales til ministeriet. Indstilling Formanden indstiller, at der udarbejdes et høringssvar til forslag til anvendelse af uforbrugte midler fra puljen til løft af ældreområdet. Beslutning i Ældrerådet den Ældrerådet foreslår, at fordelingen bliver følgende: 7

10 Ældrerådet (hele kr.) Forslag til anvendelse af mindreforbrug Ældrerådets forslag til anvendelse af mindreforbrug Rengøring hver 2. uge Øget service i forhold til bad Træning og aktivitet på plejecentrene Patientsikkerhed Sygepleje Netværksrehabilitering Vedligeholdelsestræning ( 86) Faldforebyggelse (kun indsats i 2014) 200 Hurtig revisitering og aktivering af nye ydelser (kun indsats i 2014) Hovedbegrundelsen er, at forebyggelse og træningsudstyr er bedre end helbredelse. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget indstiller, at de uforbrugte midler anvendes på følgende måde: (hele kr.) Budget 2014 Mindreforbrug i 2014 Budget 2015 Forslag til anvendelse af mindreforbrug Rengøring hver 2. uge Øget service i forhold til bad Træning og aktivitet på plejecentrene Patientsikkerhed Sygepleje Netværksrehabilitering Vedligeholdelsestræning ( 86) Faldforebyggelse (kun indsats i 2014) Hurtig revisitering og aktivering af nye ydelser (kun indsats i 2014)

11 Ældrerådet Belysningsplan P15 14/16191 Åben sag Sagsgang: HR, ÆR Sagsfremstilling Forvaltningen har i samarbejde med COWI udarbejdet det vedlagte forslag til belysningsplan. Belysningsplanen indeholder principperne for hvorledes gadebelysningen i Norddjurs Kommune skal se ud i fremtiden. Retningslinjerne i planen gælder både omfang af belysning og valg af armaturer, lyskilder og master for de forskellige vej- og stityper. Planen skal bruges af forvaltningen som et dagligt værktøj omkring anlæg, drift og vedligehold af gadebelysning. Målsætningen i planen inkluderer forbedret trafiksikkerhed, øget tryghedsfølelse og komfort, drifts- og energibesparelser, forskønnelse af omgivelser og byrum samt større borgertilfredshed. I belysningsplanen indgår en handlingsplan for udskiftning af kviksølvarmaturer, opsætning af elmålere og styringsenheder, nedtagning af træmaster samt kabellægning. Handlingsplanen gennemføres i takt med, at der afsættes midler på budgettet til de enkelte punkter. (Den vedlagte tidsplan er principiel). Forinden sagen behandles politisk sender forvaltningen belysningsplanen til høring i handicaprådet og ældrerådet. Økonomiske konsekvenser Etablering af LED-lys vil medføre besparelser på strømforbruget. Der er ifølge lånebekendtgørelsen automatisk låneadgang til udgifter vedrørende energibesparende foranstaltninger. Indstilling Formanden indstiller, at ældrerådet afgiver høringssvar til belysningsplanen. 9

12 Ældrerådet Bilag: 1 Åben Belysningsplan /15 2 Åben Handlingsplan - Norddjurs Kommune /15 Beslutning i Ældrerådet den Til handlingsplanen har ældrerådet følgende ændringsforslag: 1. At der, så hurtigt som muligt, sørges for, at der er gadebelysning hele natten. 2. at der, for at spare energi, evt. kan slukkes for hver anden lampe. Ældrerådet finder det vigtigt, at yderområderne bliver opprioriteret i planen. Det er vigtigt for de ældres sikkerhed, at der er gadebelysning om natten. 10

13 Ældrerådet Orientering om formandsudtalelse til ansøgning om puljemidler til styrkelse af livskvaliteten hos de svageste ældre P20 15/1311 Åben sag Sagsgang: VPU, ØK Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2015 blev det besluttet at afsætte 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra og med 2016 til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortsordning. Norddjurs Kommunes andel af puljen til klippekortsmodellen udgør kr. i 2015 og kr. i En nærmere vejledning til ansøgning om støtte fra puljen er nu offentliggjort. Vejledningen er vedlagt som bilag. Det fremgår af finanslovsaftalen, at midlerne skal sikre, at de svageste ældre, der modtager hjemmehjælp, og er afhængige af hjælp til at klare hverdagen, får tilbudt en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. Borgerne kan selv bestemme, hvad den skal bruges til. Det er op til den enkelte kommune selv at afgrænse den konkrete målgruppe, der skal tilbydes en klippekortmodel. For at få del i puljemidlerne skal kommunerne indsende en ansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, hvoraf det fremgår, hvordan kommunerne vil anvende midlerne til klippekortsmodellen, og hvordan målgruppen konkret afgrænses i den enkelte kommune. Ansøgningsfristen er den 18. februar Generelt om klippekortordningen Aktiviteterne kan foregå både i og udenfor hjemmet. Det kan f.eks. være højtlæsning, en gåtur, købe tøj, sko og gaver, en tur til frisøren eller besøg hos venner og familie. Dvs. aktiviteter, som ligger udenfor det kommunale serviceniveau for hjemmehjælp. 11

14 Ældrerådet Borgeren får 30 minutter én gang om ugen, men kan også vælge at spare tid op. Borgeren og den faste hjælper aftaler, om aktiviteten skal være ugentlig, eller om borgeren vil spare sammen til længerevarende aktiviteter. Borgerens kan maksimalt opspare 4 timer hver 2. måned. Aktiviteten kan finde sted på alle hverdage mellem kl Målgruppe Forvaltningen anbefaler, at målgruppen afgrænses til de svageste borgere, der dagligt modtager støtte fra hjemmeplejen, og som er i stand til at administrere klippekortet i samarbejde med hjemmehjælpen, og som har et begrænset eller intet netværk, der kan støtte borgeren i hverdagen, og: hvor borgeren ikke fysisk og/eller psykisk selv magter at få dækket behovet for eksempelvis samvær, at komme ud til frisør, købmand o. lign. eller hvor borgerens livskvalitet vil forbedres væsentlig ved aktiviteter i hjemmet, som ligger udenfor de ydelser Norddjurs Kommune ellers leverer. Det er en forudsætning, at borgeren ikke kan få dækket behovet via andre eksisterende kommunale tilbud eller fra frivillige. Omfang På baggrund af Norddjurs Kommunes andel af den afsatte pulje vil der i gennemsnit kunne være 138 borgere tilknyttet ordningen, når timerne placeres på hverdage og i dagtimerne. Den 1. januar 2015 var der i alt borgere, der modtager hjemmehjælp til praktisk hjælp og/eller personlig pleje. Omfanget af disse borgeres hjemmehjælp fordeler sig på følgende måde: Antal borgere der kun modtager praktisk hjælp 730 Antal borgere der modtager daglig hjælp til personlig pleje 690 Antal borgere der modtager hjælp til personlig pleje Over timer/uge Antal borgere der modtager hjælp til personlig pleje Over

15 Ældrerådet timer/uge Det er forvaltningens vurdering, at antallet af borgere, der vil være omfattet af den foreslåede målgruppebeskrivelse, svarer nogenlunde til de 138 klippekort, der er midler til at etablere. Pga. ansøgningsfristen, som er den 18. februar er formanden for ældrerådet blevet bedt om at lave en formandsudtalelse vedr. ansøgning om puljemidler til styrkelse af livskvaliteten hos de svageste ældre. Formandsudtalelsen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser I forbindelse med Finansloven for 2015 er der afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra og med 2016 til at styrke livskvaliteten for de svageste ældre, der modtager hjemmehjælp. Midlerne til klippekortsordningen er i 2015 og 2016 samlet i en pulje, som kommunerne skal ansøge om at få del i. Fra 2017 indgår midlerne til klippekortordningen i kommunens bloktilskud. Der er på forhånd reserveret et beløb til de enkelte kommuner ud fra en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Norddjurs Kommunes andel af puljen udgør kr. i 2015 og kr. i Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Vejledning 12729/15 2 Åben Formandsudtalelse fra ældrerådet vedr. klippekortsmodellen 25128/15 Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. 13

16 Ældrerådet Ældrereådet efterlyser kriterier for tildelingen af denne ekstraydelse. 14

17 Ældrerådet Dialogmøde med miljø- og teknikudvalget P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Der er planlagt dialogmøde med miljø- og teknikudvalget den 3. marts På mødet ønskes en drøftelse af hvem, der deltager og hvilke punkter, der ønskes drøftet. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes. Beslutning i Ældrerådet den Til mødet deltager: Jens Erik, Svend Aage, Hans, Bent og Ingeborg. Punkter til drøftelse med miljø- og teknikudvalget: Udvalgets langtidsplanlægning. Ønsker til budget 2016 og overslagsårene. Kollektiv trafik. Tilbygning/ombygning på Farsøthhus. Orientering om byggeriet i Glesborg (plejecentret). 15

18 Ældrerådet Eden Alternative P35 14/19422 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling På ældrerådets møde den 22. januar 2015 blev der udleveret et forslag til seminar om Eden Alternative. Forslaget er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at forslaget til seminar om Eden Alternative godkendes og, at udvalget fremlægger et konkret forslag til tid og sted, modtagerkreds og omkostninger. Bilag: 1 Åben Forslag til seminar om Eden Alternative 16566/15 Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. Ældrerådet fik uddelt referat fra møde i Eden Alternative-udvalget den 16. febrauar Ældrerådet anbefaler, at arbejdet fortsætter. 16

19 Ældrerådet Arbejdsgrupper i ældrerådet - Kontakt til omverdenen P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling På ældrerådets møde den 22. januar blev det besluttet at arbejdsgruppen Kontakt med omverdenen" skulle drøftes på februar mødet. Den nuværende definition af arbejdsgruppen lyder: Kontakten med omverdenen Udarbejder forslag til pressemeddelelser efter hvert møde. Arbejder med pjecer, foldere og lignende om ældrerådets arbejde. Ældrerådets formand udarbejder forslag til ældrerådets årsberetning Arbejder med forbedring af kommunens hjemmeside vedrørende ældrerådet. Det foreslås, at definitionen ændres til: Arbejder med pjecer, foldere og lignende om ældrerådets arbejde. Ældrerådets formand udarbejder forslag til ældrerådets årsberetning Arbejder med forbedring af kommunens hjemmeside vedrørende ældrerådet. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at forslag til ændring af definition af Kontakten med omverdenen godkendes. Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. 17

20 Ældrerådet Møder siden sidst P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Siden sidst Sundhedsbrugerrådets møde i Viborg med kronikerstyregruppen (JEM) JEM deltager sammen med Anker Andersen i møde med regionsældrerådet i Region Syddanmark Premiere på dokumentarfilm med Fuglsanggården som medvirkende Dagsordensmøde i Grenaa Regionsældrerådsmøde i regionssalen i Viborg Møde i bruger- og pårørenderåd på Farsøthhus (BR) Indvielse af Grenaa Sundhedshus kl Møde i bruger- og pårørenderåd på Digterparken (BL) Møde mellem ældrerådet og Borgmester Jan Petersen Møde med AD Media om ældrevejviseren (JEM). Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. 18

21 Ældrerådet Kommende møder og arrangementer P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Kommende møder og arrangementer: Møde i Auning med Johan L om implementering af frivilligpolitiken (JEM) Temadag om kvalitetsstandarder i Skanderborg (JEM, PG, AGJ, IKP, ALH) Møde i bruger- og pårørenderåd på Møllehjemmet (SAS) Ældrerådets dialogmøde med miljø- og teknikudvalget Møde i bruger- og pårørenderåd på Glesborg Plejecenter (HSK) Årsmøde i Ældresagen Rougsø (JEM) Dialogmøde vedr. frivillighed (JEM og ALH). Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. 19

22 Ældrerådet Pressemeddelelser A52 15/569 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Ældrerådet har den 20. februar 2014 besluttet, at det ved slutningen af hvert møde skal drøftes, hvilke emner, der egner sig til en pressemeddelelse. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at det drøftes, om der skal udsendes en pressemeddelelse. Beslutning i Ældrerådet den Ældrerådet besluttede at følgende skal laves til en pressemeddelelse. Birgit Lindgaards indtræden i ældrerådet og Hans Stagstrup Kristensens formandspost i frivilligrådet. Lukning af borgerservice i Ørsted. 20

23 Ældrerådet Ældrerådets arbejdsplan P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet et revideret forslag til arbejdsplan for ældrerådet i Arbejdsplanen for 2015 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at arbejdsplanen for 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsplan for ældrerådet /15 Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. 21

24 Ældrerådet Orientering/meddelelser P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Meddelelser: Fra formanden: okommunaldirektøren har i en mail fortalt, at økonomiudvalget den 17. februar behandlede et forslag og lukning af borgerservice i Ørsted. Forslaget blev ikke vedtaget. o Birgit Jensen indtræder i ældrerådets økonomiudvalg. Fra medlemmerne: Andre meddelelser: o DANSKE ÆLDRERÅD - Nyhedsbrev 1, Økonomiske konsekvenser Punkter har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. 22

25 Ældrerådet Næste møde P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Næste ordinære møde afholdes torsdag den 19. marts 2015 på Djurs Mad I/S. Ønsker punkter til dagsordenen. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes. Beslutning i Ældrerådet den Mødet starter med besøg på Djurs Mad kl Efterfølgende holdes der møde på Kulturperronen i Auning kl

26 Ældrerådet Bilagsoversigt 3. Udkast til årsberetning Forslag til ældrerådets årsberetning 2014 (16558/15) 4. Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 1. Invitation til repræsentantskabsmøde 2015 (25120/15) 2. Invitation til ældrepolitisk konference (25734/15) 6. Belysningsplan 1. Belysningsplan (20920/15) 2. Handlingsplan - Norddjurs Kommune (20916/15) 7. Orientering om formandsudtalelse til ansøgning om puljemidler til styrkelse af livskvaliteten hos de svageste ældre 1. Vejledning (12729/15) 2. Formandsudtalelse fra ældrerådet vedr. klippekortsmodellen (25128/15) 9. Eden Alternative 1. Forslag til seminar om Eden Alternative (16566/15) 14. Ældrerådets arbejdsplan Arbejdsplan for ældrerådet 2015 (25144/15) 24

27 Ældrerådet Underskriftsside Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Anna Lund Hansen (næstformand) Hans Stagstrup Kristensen Ingeborg Kyed Pedersen Per Gentsch Svend Aage Simonsen Anna-Grethe Johansson Bent Rolfsted Birgit Lindgaard 25

28 Bilag: 3.1. Forslag til ældrerådets årsberetning 2014 Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 19. februar Kl. 9:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 16558/15

29 Norddjurs Kommune Ældrerådets årsberetning 2014 Indledning Der blev ikke lavet en årsberetning i Derfor begynder beretningen for 2014 med et kort tilbageblik. I 2013 blev der brugt megen tid og mange kræfter på forberedelse og gennemførelse af valget den 19. november Med stor tilfredshed kunne vi konstatere, at valgdeltagelsen blev lidt over 69 %. Valgresultatet betød genvalg af 7 og nyvalg af 4. Samtidig blev antal medlemmer nedsat fra 13 til 11 medlemmer. Valget betød også farvel til Aase Andersen, Lis Hamann, Birgit Lindgaard, Bent Juhl Jensen Erling Nitschke og Svend Erik Christiansen. I sommeren 2013 ønskede Svend Erik Christiansen at blive afløst som formand efter at have været ældrerådsformand i 10 år. Derfor blev der foretaget nyvalg af Jens Erik Madsen som formand og Anna Lund Hansen som næstformand. Markante begivenheder i 2013 Som altid havde vi et godt samarbejde med politikerne i voksen- og plejeudvalget og medarbejderne på sundheds- og omsorgsområdet. På de to årlige dialogmøder drøftede vi blandt andet færdiggørelsen af det meget omfattende byggeri af de nye plejecentre. Ældrebolighandlingsplanen nærmede sig sin afslutning. Den betød bygning af tre nye plejecentre i Grenaa: Violskrænten, Digterparken og Fuglsanggården. Med i planen hører også Glesborg Plejecenter, Møllehjemmet i Auning og renovering af ældreboliger i Allingåbro og Ørsted. I Grenaa blev der også opført Bostedet Skovstjernen for handicappede borgere. Over for plejecenter Violskrænten skød Grønnegården i vejret med 42 seniorboliger til ældre mennesker. Samlet pris omkring 600 millioner kroner. Mange nye politikker blev vedtaget i årets løb: Velfærdsteknologi, sundhedspolitik, demenspolitik, handicappolitik og en opdatering af frivilligpolitikken. Alle kvalitetsstandarder skal genforhandles én gang om året. I årets løb blev der vedtaget nye kvalitetsstandarder om plejecentre, hjælpemidler Side 1 af 6

30 og visitation. Ældrerådets behandling af alle disse forslag resulterede i høringssvar, som findes som bilag til Kommunalbestyrelsens dagsordener. På den måde opfyldes nogle af ældrerådets opgaver: - Medvirker aktivt i udformning af kommunens ældrepolitik - Rådgiver og styrker politikernes beslutningsgrundlag - Deltager i høringer og dialoger - Kommer med ideer til politikere og forvaltning - Fortæller politikerne om ældres levevilkår i kommunen. Som sædvanlig blev FN s Internationale Ældredag den 1. oktober fejret i Ørum Aktivcenter med 120 deltagere. Efter et oplæg af læge og regionsrådsmedlem Jørgen Vinther fik deltagerne mulighed for at møde nogle af medarbejderne fra sundheds- og omsorgsområdet. Grenaa Tyrolerorkester rundede dagen af med muntre toner. I årets løb blev mange andre sager behandlet. Her nævnes blot et uddrag: Hjemmeplejen på Anholt, tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen og plejeboligerne, tilbygning på Farsøhthus og kommunens hjemmeside. Mod slutningen af året udkom Ældrevejviseren Årets begivenheder i 2014 Efter valget den 19. november 2013 holdt det nyvalgte ældreråd konstituerende møde den 9. december. Se oversigten over medlemmerne sidst i denne folder. På det første møde i januar blev ældrerådets arbejdsopgaver fordelt på nogle faste arbejdsgrupper og ad hoc-grupper. Kommunens ældrecentre har hver et bruger- og pårørenderåd med deltagelse af et medlem fra ældrerådet. Ældrerådet er også repræsenteret i Frivilligrådet og Norddjurs Trafikråd. Allerede i slutningen af januar blev ældrerådet indbudt til at deltage i løsningen af en fornøjelig opgave. Den såkaldte ældremilliard fra finanslovsforhandlingerne i 2013 havde kastet otte millioner kroner af til Norddjurs Kommune (efter ansøgning). Hvad skal vi bruge pengene til? lød spørgsmålet. På et ekstraordinært ældrerådsmøde den 3. februar støttede vi forvaltningens forslag til brug af pengene. Side 2 af 6

31 Hjemmeplejen gik over til rengøring hver anden uge og gav bedre tilbud om bad. Det blev sat i gang med det samme. Senere blev der ansat nye medarbejdere til træning og aktiviteter på plejecentrene og til forøget indsats mod ensomhed. De fleste af forbedringerne videreføres i Ældrerådet følger med stor opmærksomhed, hvordan de forbedrede forhold skal videreføres i de efterfølgende år. Dialogmøderne med voksen-og plejeudvalget fortsatte. Dertil kom som noget nyt et møde med kultur- og udviklingsudvalget. Denne udvidelse af dialogmøder med politikerne vil fortsætte i 2015, hvor der er aftalt møder med borgmester Jan Petersen og med politikerne i miljø- og teknikudvalget. Det er ældrerådets opfattelse, at disse møder i høj grad er med til at øge respekten for ældrerådets arbejde og for kendskabet til politikernes holdninger og prioriteringer. Kommunens budget for det kommende år er altid på dagsordenen efter sommerferien. Der skal laves et høringssvar til Kommunalbestyrelsen. Vi konstaterede med tilfredshed, at der ikke sker procentvis reduktion af budgettet, grønthøstermetoden. Til gengæld måtte vi med beklagelse tage til efterretning, at Plejecenter Bakkely med 18 boliger blev lukket. Beboerne blev sikret omkostningsfri flytning til et andet plejecenter efter eget valg. I høringssvaret gjorde vi opmærksom på, at den hurtigere udskrivning fra sygehusene kræver øgede udgifter for hjemmeplejen. På anlægssiden pegede vi på lokaler til hjemmeplejen i Glesborg og til en mindre ombygning af Farsøhthus, så der kan blive en fælles spisestue for beboerne i to af afdelingerne. Sundhedsaftalen mellem Norddjurs Kommune og Region Midtjylland var til behandling i flere møder. Den skal gælde for perioden og forpligter alle tre parter til samarbejde om hele sundhedsområdet. Det drejer sig om de praktiserende læger, kommunens sundhedsvæsen og regionens sundhedsvæsen. Ældrerådet har i sin udtalelse til kommunen gjort opmærksom på flere områder, hvor kommunen får øgede opgaver og dermed øgede udgifter. Staten sender ekstra penge til kommunerne for at hjælpe med at betale regningen. Ældrerådet holder øje med, hvordan pengene bliver brugt. Uafhængigt af Sundhedsaftalen, men inden for samme område, har vi arbejdet med et forslag til forebyggelse af indlæggelser. Mange genindlæggelser af ældre, medicinske patienter kan undgås, når man er opmærksom på forholdet og har de rigtige værktøjer og tilbud. Der er sat penge af i Side 3 af 6

32 budgettet til formålet. Vi skal have tilstrækkeligt med akutpladser, hvor borgerne kan få en intensiv pleje i stedet for, at vagtlægen sender dem på sygehuset. Af de mange andre sager, som i årets løb fandt vej til ældrerådets dagsordener kan nævnes: - Forebyggende hjemmebesøg - Åbne aktivitetstilbud - Digital post til alle borgere - Årsrapporter om magtanvendelse og utilsigtede hændelser - Årsrapporter fra borgerrådgiveren og tilsynene med plejecentrene - Sundhedshuset i Grenaa - Kollektiv trafik og Flextur - Miljørigtig bybus i Grenaa En særlig udfordring har ældrerådet med den kommunale madordning, DjursMad I/S. Ældrerådet har én plads i bestyrelsen på vegne af både Syddjurs og Norddjurs kommuner. Der ligger i Byrådet i Syddjurs og Kommunalbestyrelsen i Norddjurs et forslag til udvidelse af bestyrelsen, så begge kommuners ældreråd kan have én repræsentant hver. Derudover har begge kommuners ældreråd hver to repræsentanter i et smagepanel, som mødes tre gange om året og vurderer kvaliteten i den producerede mad. Ældrerådet har forgæves foreslået en veltilrettelagt brugerundersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejecentre. Ældredagen den 1. oktober var denne gang henlagt til Pavillonen i Grenaa. Emnet var over hele verden: Et samfund for alle ingen skal være udenfor. Traktementet var som sædvanlig kaffe med boller og lagkage. Der var omkring 150 deltagere, så salen var næsten helt fuld, da Syngepigerne fra Rougsø sluttede programmet af med de gamle, kendte sange og revyviser. Et udvalg er i gang med planlægning af det næste arrangement, som også bliver i Pavillonen i Grenaa. Der var indsat to busser fra det vestlige opland, således at alle interesserede havde mulighed for at deltage. Side 4 af 6

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Årsberetning 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord Side 3. Markante begivenheder i 2013 Side 4. Årets begivenheder i 2014 Side 9

ÆLDRERÅDET. Årsberetning 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord Side 3. Markante begivenheder i 2013 Side 4. Årets begivenheder i 2014 Side 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Markante begivenheder i 2013 Side 4 Årets begivenheder i 2014 Side 9 Forbindelse til omverdenen Side 20 Afslutning Side 21 Om ældrerådet Side 22 Ældrerådets medlemmer

Læs mere

Norddjurs Kommune. Ældrerådets årsberetning 2014

Norddjurs Kommune. Ældrerådets årsberetning 2014 Norddjurs Kommune Ældrerådets årsberetning 2014 Indledning Der blev ikke lavet en årsberetning i 2013. Derfor begynder beretningen for 2014 med et kort tilbageblik. I 2013 blev der brugt megen tid og mange

Læs mere

Arbejdsgrupper og repræsentationer:

Arbejdsgrupper og repræsentationer: Arbejdsgrupper og repræsentationer: Faste arbejdsgrupper Økonomi Arbejder med forslag til kommunens budget. Udarbejder forslag til høringssvar. Følger økonomiudvalgets dagsordener og beslutningsreferater.

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 i Allingåbro BEMÆRK MØDESTED Dato: Torsdag den 17. marts 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 21. august 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Bent Gyldenvang

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Plejecenter Fuglsanggården Trekanten 1 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 23. oktober 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 136, rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 15. december 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Årsberetning 2012 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Formand tlf. 86 32 00 01 Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Ældrerådets medlemmer Svend Erik Christiansen, formand Jens Erik Madsen, næstformand Birgit Jensen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Hjælpemiddelcentralen Kalorievej 4 i Grenaa Dato: Torsdag den 9. februar 2017 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Anna Lund Hansen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune ÅRSBERETNING 2009 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Møder: Ældrerådet har i 2009 holdt 12 ordinære møder. Herudover har de af ældrerådet nedsatte arbejdsgrupper holdt et antal møder: Arbejdsgruppe for sundhed

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Kulturperronen Torvegade 1 i Auning Dato: Torsdag den 19. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Ældrerådet

BESLUTNINGSREFERAT. Ældrerådet Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 05/2012 Sted : Plejecenter Violskrænten, Violskrænten 13, 8500 Grenaa. Tlf. 89 59 24 33 Dato : 10. maj 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Svend Erik

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Fælleshuset i Stadionparken 50 i Allingåbro. Dato: Torsdag den 12. oktober Start kl.: 8:45. Slut kl.

DAGSORDEN. Ældrerådet. Fælleshuset i Stadionparken 50 i Allingåbro. Dato: Torsdag den 12. oktober Start kl.: 8:45. Slut kl. Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Fælleshuset i Stadionparken 50 i Allingåbro Dato: Torsdag den 12. oktober 2017 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Anna Lund Hansen

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Gl. Estrup Randersvej 2-4 i Auning. Dato: Onsdag den 7. juni 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 270 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Elsebeth Søe-Pedersen, Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 01.03.2017 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Holbæk Der serveres

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Farsøhthus Plejecenter, I.P. Farsøhts Alle 4, 8961 Dato: Torsdag den 7. marts 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Svend Erik Christiansen (formand)

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD Årsberetning 2016 Formand: Karen Møller, Vrinners Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Bent Salminen, Kolind Ole Kragelund, Rønde Gurli Juel Sørensen, Tirstrup Poul Andersen,

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Syddjurs Kommunes ældreråd

Syddjurs Kommunes ældreråd Syddjurs Kommunes ældreråd Årsberetning 2014 Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Bent Salminen, Kolind Inge Marie Frederiksen, Mørke Gurli Juel Sørensen,Tirstrup Poul Andersen, Hornslet Formand:

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, 5. marts 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla Gundtoft

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD Årsberetning 2015 Formand: Karen Møller, Vrinners Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Anna S. Jørgensen, Ebeltoft Bent Salminen, Kolind Ole Kragelund, Rønde Gurli Juel

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30 Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. november 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Birgit Lindgaard Ingeborg Kyed Pedersen Hans Erik Nielsen Yvonne Karnø Benthe

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 14. Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014

5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014 5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014 Formænd/næstformænd fra i alt 91 ældre- og seniorråd deltog i et af de 5 møder, der blev afholdt i perioden 27. august til

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Møde nr. : 12/2007 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej, Grenaa Dato : 19. december 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Ældrerådet. Møde nr. : 12/2007 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej, Grenaa Dato : 19. december 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Ældrerådet DAGSORDEN Møde nr. : 12/2007 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej, Grenaa Dato : 19. december 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.20 Medlemmer Svend Erik Christiansen (Formand) Jens Erik Madsen

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen

Læs mere

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15, Egedal Rådhus

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer. 1 of 12 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd

Lukket Referat Ældreråd Lukket Referat Ældreråd Lokale 1, Birkehøj, 19. maj 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 11. januar 2017 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

DAGSORDEN. Frivilligråd

DAGSORDEN. Frivilligråd Frivilligråd DAGSORDEN Møde nr. : 03/2011 Sted : Mødelokale 15, administrationsbygningen i Allingåbro Dato : 22. august 2011 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12:00 Medlemmer Jens Holst (Formand) Knud Rasmussen

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Dagsorden. 2. Sager til behandling. Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt

Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Dagsorden. 2. Sager til behandling. Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Tirsdag d. 31. maj 2011, Vejle Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt Formand Kirsten Feld bød såvel nye som gamle bestyrelsesmedlemmer velkommen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014

DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014 DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014 Formand i 377 dage ingen kedelige. Første periode med mindre bestyrelse valgt for to år fungeret godt og giver arbejdsro. Fantastisk at skue ud over denne sal

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 13, Glesborg Glesborg Bygade 1 Dato: Mandag den 23. januar 2017 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian Stougaard

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Møde nr. : 09/2008 Sted : Rådhuset i Grenaa, mødelokale 2 Dato : 24. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Ældrerådet. Møde nr. : 09/2008 Sted : Rådhuset i Grenaa, mødelokale 2 Dato : 24. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Ældrerådet DAGSORDEN Møde nr. : 09/2008 Sted : Rådhuset i Grenaa, mødelokale 2 Dato : 24. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Svend Erik Christiansen (Formand) Jens Erik Madsen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 01/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 12. januar 2012 Start kl. : 15:30 Slut kl. : 17:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 07.12.2016 kl. 10.00 14.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale:

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer. 1 of 13 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om implementering af klippekort - Kl. 13:15-13:30 2 2 Orientering om plejehjemslæger

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Juni 2013 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 21-01-2014-21-01-2014 21.01.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 15 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

TEMADAGE OG KONFERENCER

TEMADAGE OG KONFERENCER Spørgeskema til ældreråd, januar 2013 I spørgeskemaet bruges betegnelsen ældreråd for såvel ældre- som seniorråd. Kan KUN besvares elektronisk se link i mail. Navn på kontaktperson: Tlf.: E-mail: Kommune

Læs mere

Handicaprådet - arbejdsplan 2. halvår halvår 2011

Handicaprådet - arbejdsplan 2. halvår halvår 2011 Torsdag den 26. august Høringsfrist 30. august. På VPU s møde 9. september Høring af forslag til revideret kvalitetsstandard for praktisk bistand og pleje mv. Høring af forslag til revideret kvalitetsstandard

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 12.01.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 1, Huset, Ny Skolegade 4, Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 1, Huset, Ny Skolegade 4, Løsning Referat Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 1, Huset, Ny Skolegade 4, Løsning Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Ole Flemming Lyse, Minna Olesen, Kirsten Bitsch Kristensen,

Læs mere

Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Ældrerådet Referat Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Pkt. Tekst Side 57 Godkendelse af referat fra mødet den 29. september 2015 1 58 Siden sidst, herunder status på økonomi 1 59

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale Kantinen Kirkestien 1 8961 Allingåbro Dato: Onsdag den 16. marts 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 14, Allingåbro Dato: Torsdag den 21. maj 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Anna Lund Hansen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 025. Nybyggeri ved Plejecenter Højgården - status 61 026. Meddelelser fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Svend Sønnichsen Pkt. Tekst Side 19 Godkendelse af referat fra mødet den 28. februar 2017 1 20 Orientering: Klippekort til beboere

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Den 14. maj 2014 Kære Ældreråd I indkaldes hermed til møde i Ældrerådet: Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Per Christensen, leder af Boligsekretariatet,

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 12. Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10, Egedal

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Inge Lund Petersen X Kirsten Feld

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 10. december 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Referat fra ældrerådsmøde 14. september 2015

Referat fra ældrerådsmøde 14. september 2015 Mødereferat Mødetid: 14. september 2015 kl. 9.30 Mødested: Hammel administrationsbygning, mødelokale 3 Mødedeltagere: Alex Kejlberg, Birthe Kalstrup, Erik Bertelsen, Jørn de Place, Nina Thøgersen, Per

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2012 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere