Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT"

Transkript

1 Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Genbrugsen Ørsted Rougsøvej Ørsted Dato: Torsdag den 19. februar 2015 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Anna Lund Hansen (næstformand) Hans Stagstrup Kristensen Ingeborg Kyed Pedersen Per Gentsch Svend Aage Simonsen Anna-Grethe Johansson Bent Rolfsted Birgit Lindgaard Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Ældrerådet Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Præsentation af Genbrugsen Udkast til årsberetning Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD Forslag til anvendelse af uforbrugte midler fra puljen til løft af ældreområdet Belysningsplan Orientering om formandsudtalelse til ansøgning om puljemidler til styrkelse af livskvaliteten hos de svageste ældre Dialogmøde med miljø- og teknikudvalget Eden Alternative Arbejdsgrupper i ældrerådet - Kontakt til omverdenen Møder siden sidst Kommende møder og arrangementer Pressemeddelelser Ældrerådets arbejdsplan Orientering/meddelelser Næste møde...23 Bilagsoversigt...24 Norddjurs Kommune

3 Ældrerådet Godkendelse af dagsorden Sagsgang: ÆR Åben sag Sagsfremstilling Indstilling Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes. Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. 1

4 Ældrerådet Præsentation af Genbrugsen P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling En medarbejder fra Genbrugsen vil præsentere stedet. Olaf K. Madsen fra voksen- og plejeudvalget deltager ved præsentationen. Beslutning i Ældrerådet den Olaf Krogh Madsen præsenterede Genbrugsen og fortalte om stedets historie og de aktiviteter, der er på stedet. 2

5 Ældrerådet Udkast til årsberetning P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Formanden har udarbejdet forslag til årsberetning for Forslaget er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at forslaget drøftes og tilrettes for derefter at blive vedtaget. Bilag: 1 Åben Forslag til ældrerådets årsberetning /15 Beslutning i Ældrerådet den I bilaget kan ændringer ses med rødt. Det tilrettede forslag blev vedtaget. 3

6 Ældrerådet Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD afholdes mandag den 11. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand i Nyborg. Tirsdag den 12. maj 2015 afholdes ældrepolitisk konference. Temaet er: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre. Invitationer til begge arrangementer er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Deltagelse i repræsentantskabsmøde koster 800 kr. pr. deltager. Totalpris for deltagelse i både repræsentantskabsmøde den 11. maj og konference den 12. maj er kr. Indstilling Formanden indstiller, at 1. programmet drøftes. 2. det besluttes hvem der tilmeldes. 3. evt. forslag til ældrerådenes hæderspris 2015 drøftes. Bilag: 1 Åben Invitation til repræsentantskabsmøde /15 2 Åben Invitation til ældrepolitisk konference 25734/15 Beslutning i Ældrerådet den Programmet blev drøftet. Ældrerådet anbefaler, at programmet sendes til sundheds- og omsorgsområdet til orientering. 4

7 Ældrerådet af ældrerådets medlemmer tilkendegav, at de ønsker at deltage i konferencen. 8 tilkendegav, at de ønsker at detage i repræsentantskabsmødet. På martsmøde drøftes fordelingen på konferencens temamøder. 3. Ældrerådet besluttede at nominere en person til ældrerådenes hæderspris

8 Ældrerådet Forslag til anvendelse af uforbrugte midler fra puljen til løft af ældreområdet Ø36 15/1382 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har i 2014 modtaget et tilskud på 8,1 mio. kr. fra den statslige pulje til løft af ældreområdet. Af disse midler har der været et mindreforbrug på 0,661 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at tidsperioden for anvendelsen af puljemidlerne har vist sig at være kortere end den budgetterede projektperiode for nogle af indsatserne. Herudover har der været lavere omkostninger til hjemmepleje, idet færre end forventet har ønsket at få udvidet hjælpen til rengøring. Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har givet tilsagn om, at de overskydende midler kan anvendes i De uforbrugte midler skal anvendes inden for rammerne for puljen til løft af ældreområdet. Det kan være til et yderligere løft af de igangsatte indsatser eller til etableringen af nye. I tilfælde af nye indsatser skal puljen genansøges hos ministeriet. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at midlerne anvendes til et yderligere løft af de indsatser, hvor aktivitetsniveauet i 2015 ellers vil blive lavere end i Et konkrete forslag til anvendelsen af de uforbrugte midler i 2014 fremgår af den følgende tabel: 6

9 Ældrerådet (hele kr.) Budget 2014 Mindreforbrug i 2014 Budget 2015 Forslag til anvendelse af mindreforbrug Rengøring hver 2. uge Øget service i forhold til bad Træning og aktivitet på plejecentrene Patientsikkerhed Sygepleje Netværksrehabilitering Vedligeholdelsestræning ( 86) Faldforebyggelse (kun indsats i 2014) Hurtig revisitering og aktivering af nye ydelser (kun indsats i 2014) Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 3. februar 2015 at sende forslaget til anvendelse af uforbrugte midler fra puljen til løft af ældreområdet til høring i ældrerådet. Høringsfristen fastsættes til den 24. februar Økonomiske konsekvenser De uforbrugte midler fra 2014 overføres til 2015 i forbindelse med godkendelsen af regnskab Såfremt midlerne ikke anvendes inden for rammerne af puljen til løft af ældreområdet, skal de tilbagebetales til ministeriet. Indstilling Formanden indstiller, at der udarbejdes et høringssvar til forslag til anvendelse af uforbrugte midler fra puljen til løft af ældreområdet. Beslutning i Ældrerådet den Ældrerådet foreslår, at fordelingen bliver følgende: 7

10 Ældrerådet (hele kr.) Forslag til anvendelse af mindreforbrug Ældrerådets forslag til anvendelse af mindreforbrug Rengøring hver 2. uge Øget service i forhold til bad Træning og aktivitet på plejecentrene Patientsikkerhed Sygepleje Netværksrehabilitering Vedligeholdelsestræning ( 86) Faldforebyggelse (kun indsats i 2014) 200 Hurtig revisitering og aktivering af nye ydelser (kun indsats i 2014) Hovedbegrundelsen er, at forebyggelse og træningsudstyr er bedre end helbredelse. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget indstiller, at de uforbrugte midler anvendes på følgende måde: (hele kr.) Budget 2014 Mindreforbrug i 2014 Budget 2015 Forslag til anvendelse af mindreforbrug Rengøring hver 2. uge Øget service i forhold til bad Træning og aktivitet på plejecentrene Patientsikkerhed Sygepleje Netværksrehabilitering Vedligeholdelsestræning ( 86) Faldforebyggelse (kun indsats i 2014) Hurtig revisitering og aktivering af nye ydelser (kun indsats i 2014)

11 Ældrerådet Belysningsplan P15 14/16191 Åben sag Sagsgang: HR, ÆR Sagsfremstilling Forvaltningen har i samarbejde med COWI udarbejdet det vedlagte forslag til belysningsplan. Belysningsplanen indeholder principperne for hvorledes gadebelysningen i Norddjurs Kommune skal se ud i fremtiden. Retningslinjerne i planen gælder både omfang af belysning og valg af armaturer, lyskilder og master for de forskellige vej- og stityper. Planen skal bruges af forvaltningen som et dagligt værktøj omkring anlæg, drift og vedligehold af gadebelysning. Målsætningen i planen inkluderer forbedret trafiksikkerhed, øget tryghedsfølelse og komfort, drifts- og energibesparelser, forskønnelse af omgivelser og byrum samt større borgertilfredshed. I belysningsplanen indgår en handlingsplan for udskiftning af kviksølvarmaturer, opsætning af elmålere og styringsenheder, nedtagning af træmaster samt kabellægning. Handlingsplanen gennemføres i takt med, at der afsættes midler på budgettet til de enkelte punkter. (Den vedlagte tidsplan er principiel). Forinden sagen behandles politisk sender forvaltningen belysningsplanen til høring i handicaprådet og ældrerådet. Økonomiske konsekvenser Etablering af LED-lys vil medføre besparelser på strømforbruget. Der er ifølge lånebekendtgørelsen automatisk låneadgang til udgifter vedrørende energibesparende foranstaltninger. Indstilling Formanden indstiller, at ældrerådet afgiver høringssvar til belysningsplanen. 9

12 Ældrerådet Bilag: 1 Åben Belysningsplan /15 2 Åben Handlingsplan - Norddjurs Kommune /15 Beslutning i Ældrerådet den Til handlingsplanen har ældrerådet følgende ændringsforslag: 1. At der, så hurtigt som muligt, sørges for, at der er gadebelysning hele natten. 2. at der, for at spare energi, evt. kan slukkes for hver anden lampe. Ældrerådet finder det vigtigt, at yderområderne bliver opprioriteret i planen. Det er vigtigt for de ældres sikkerhed, at der er gadebelysning om natten. 10

13 Ældrerådet Orientering om formandsudtalelse til ansøgning om puljemidler til styrkelse af livskvaliteten hos de svageste ældre P20 15/1311 Åben sag Sagsgang: VPU, ØK Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2015 blev det besluttet at afsætte 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra og med 2016 til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortsordning. Norddjurs Kommunes andel af puljen til klippekortsmodellen udgør kr. i 2015 og kr. i En nærmere vejledning til ansøgning om støtte fra puljen er nu offentliggjort. Vejledningen er vedlagt som bilag. Det fremgår af finanslovsaftalen, at midlerne skal sikre, at de svageste ældre, der modtager hjemmehjælp, og er afhængige af hjælp til at klare hverdagen, får tilbudt en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. Borgerne kan selv bestemme, hvad den skal bruges til. Det er op til den enkelte kommune selv at afgrænse den konkrete målgruppe, der skal tilbydes en klippekortmodel. For at få del i puljemidlerne skal kommunerne indsende en ansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, hvoraf det fremgår, hvordan kommunerne vil anvende midlerne til klippekortsmodellen, og hvordan målgruppen konkret afgrænses i den enkelte kommune. Ansøgningsfristen er den 18. februar Generelt om klippekortordningen Aktiviteterne kan foregå både i og udenfor hjemmet. Det kan f.eks. være højtlæsning, en gåtur, købe tøj, sko og gaver, en tur til frisøren eller besøg hos venner og familie. Dvs. aktiviteter, som ligger udenfor det kommunale serviceniveau for hjemmehjælp. 11

14 Ældrerådet Borgeren får 30 minutter én gang om ugen, men kan også vælge at spare tid op. Borgeren og den faste hjælper aftaler, om aktiviteten skal være ugentlig, eller om borgeren vil spare sammen til længerevarende aktiviteter. Borgerens kan maksimalt opspare 4 timer hver 2. måned. Aktiviteten kan finde sted på alle hverdage mellem kl Målgruppe Forvaltningen anbefaler, at målgruppen afgrænses til de svageste borgere, der dagligt modtager støtte fra hjemmeplejen, og som er i stand til at administrere klippekortet i samarbejde med hjemmehjælpen, og som har et begrænset eller intet netværk, der kan støtte borgeren i hverdagen, og: hvor borgeren ikke fysisk og/eller psykisk selv magter at få dækket behovet for eksempelvis samvær, at komme ud til frisør, købmand o. lign. eller hvor borgerens livskvalitet vil forbedres væsentlig ved aktiviteter i hjemmet, som ligger udenfor de ydelser Norddjurs Kommune ellers leverer. Det er en forudsætning, at borgeren ikke kan få dækket behovet via andre eksisterende kommunale tilbud eller fra frivillige. Omfang På baggrund af Norddjurs Kommunes andel af den afsatte pulje vil der i gennemsnit kunne være 138 borgere tilknyttet ordningen, når timerne placeres på hverdage og i dagtimerne. Den 1. januar 2015 var der i alt borgere, der modtager hjemmehjælp til praktisk hjælp og/eller personlig pleje. Omfanget af disse borgeres hjemmehjælp fordeler sig på følgende måde: Antal borgere der kun modtager praktisk hjælp 730 Antal borgere der modtager daglig hjælp til personlig pleje 690 Antal borgere der modtager hjælp til personlig pleje Over timer/uge Antal borgere der modtager hjælp til personlig pleje Over

15 Ældrerådet timer/uge Det er forvaltningens vurdering, at antallet af borgere, der vil være omfattet af den foreslåede målgruppebeskrivelse, svarer nogenlunde til de 138 klippekort, der er midler til at etablere. Pga. ansøgningsfristen, som er den 18. februar er formanden for ældrerådet blevet bedt om at lave en formandsudtalelse vedr. ansøgning om puljemidler til styrkelse af livskvaliteten hos de svageste ældre. Formandsudtalelsen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser I forbindelse med Finansloven for 2015 er der afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra og med 2016 til at styrke livskvaliteten for de svageste ældre, der modtager hjemmehjælp. Midlerne til klippekortsordningen er i 2015 og 2016 samlet i en pulje, som kommunerne skal ansøge om at få del i. Fra 2017 indgår midlerne til klippekortordningen i kommunens bloktilskud. Der er på forhånd reserveret et beløb til de enkelte kommuner ud fra en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Norddjurs Kommunes andel af puljen udgør kr. i 2015 og kr. i Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Vejledning 12729/15 2 Åben Formandsudtalelse fra ældrerådet vedr. klippekortsmodellen 25128/15 Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. 13

16 Ældrerådet Ældrereådet efterlyser kriterier for tildelingen af denne ekstraydelse. 14

17 Ældrerådet Dialogmøde med miljø- og teknikudvalget P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Der er planlagt dialogmøde med miljø- og teknikudvalget den 3. marts På mødet ønskes en drøftelse af hvem, der deltager og hvilke punkter, der ønskes drøftet. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes. Beslutning i Ældrerådet den Til mødet deltager: Jens Erik, Svend Aage, Hans, Bent og Ingeborg. Punkter til drøftelse med miljø- og teknikudvalget: Udvalgets langtidsplanlægning. Ønsker til budget 2016 og overslagsårene. Kollektiv trafik. Tilbygning/ombygning på Farsøthhus. Orientering om byggeriet i Glesborg (plejecentret). 15

18 Ældrerådet Eden Alternative P35 14/19422 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling På ældrerådets møde den 22. januar 2015 blev der udleveret et forslag til seminar om Eden Alternative. Forslaget er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at forslaget til seminar om Eden Alternative godkendes og, at udvalget fremlægger et konkret forslag til tid og sted, modtagerkreds og omkostninger. Bilag: 1 Åben Forslag til seminar om Eden Alternative 16566/15 Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. Ældrerådet fik uddelt referat fra møde i Eden Alternative-udvalget den 16. febrauar Ældrerådet anbefaler, at arbejdet fortsætter. 16

19 Ældrerådet Arbejdsgrupper i ældrerådet - Kontakt til omverdenen P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling På ældrerådets møde den 22. januar blev det besluttet at arbejdsgruppen Kontakt med omverdenen" skulle drøftes på februar mødet. Den nuværende definition af arbejdsgruppen lyder: Kontakten med omverdenen Udarbejder forslag til pressemeddelelser efter hvert møde. Arbejder med pjecer, foldere og lignende om ældrerådets arbejde. Ældrerådets formand udarbejder forslag til ældrerådets årsberetning Arbejder med forbedring af kommunens hjemmeside vedrørende ældrerådet. Det foreslås, at definitionen ændres til: Arbejder med pjecer, foldere og lignende om ældrerådets arbejde. Ældrerådets formand udarbejder forslag til ældrerådets årsberetning Arbejder med forbedring af kommunens hjemmeside vedrørende ældrerådet. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at forslag til ændring af definition af Kontakten med omverdenen godkendes. Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. 17

20 Ældrerådet Møder siden sidst P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Siden sidst Sundhedsbrugerrådets møde i Viborg med kronikerstyregruppen (JEM) JEM deltager sammen med Anker Andersen i møde med regionsældrerådet i Region Syddanmark Premiere på dokumentarfilm med Fuglsanggården som medvirkende Dagsordensmøde i Grenaa Regionsældrerådsmøde i regionssalen i Viborg Møde i bruger- og pårørenderåd på Farsøthhus (BR) Indvielse af Grenaa Sundhedshus kl Møde i bruger- og pårørenderåd på Digterparken (BL) Møde mellem ældrerådet og Borgmester Jan Petersen Møde med AD Media om ældrevejviseren (JEM). Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. 18

21 Ældrerådet Kommende møder og arrangementer P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Kommende møder og arrangementer: Møde i Auning med Johan L om implementering af frivilligpolitiken (JEM) Temadag om kvalitetsstandarder i Skanderborg (JEM, PG, AGJ, IKP, ALH) Møde i bruger- og pårørenderåd på Møllehjemmet (SAS) Ældrerådets dialogmøde med miljø- og teknikudvalget Møde i bruger- og pårørenderåd på Glesborg Plejecenter (HSK) Årsmøde i Ældresagen Rougsø (JEM) Dialogmøde vedr. frivillighed (JEM og ALH). Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. 19

22 Ældrerådet Pressemeddelelser A52 15/569 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Ældrerådet har den 20. februar 2014 besluttet, at det ved slutningen af hvert møde skal drøftes, hvilke emner, der egner sig til en pressemeddelelse. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at det drøftes, om der skal udsendes en pressemeddelelse. Beslutning i Ældrerådet den Ældrerådet besluttede at følgende skal laves til en pressemeddelelse. Birgit Lindgaards indtræden i ældrerådet og Hans Stagstrup Kristensens formandspost i frivilligrådet. Lukning af borgerservice i Ørsted. 20

23 Ældrerådet Ældrerådets arbejdsplan P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet et revideret forslag til arbejdsplan for ældrerådet i Arbejdsplanen for 2015 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at arbejdsplanen for 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsplan for ældrerådet /15 Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. 21

24 Ældrerådet Orientering/meddelelser P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Meddelelser: Fra formanden: okommunaldirektøren har i en mail fortalt, at økonomiudvalget den 17. februar behandlede et forslag og lukning af borgerservice i Ørsted. Forslaget blev ikke vedtaget. o Birgit Jensen indtræder i ældrerådets økonomiudvalg. Fra medlemmerne: Andre meddelelser: o DANSKE ÆLDRERÅD - Nyhedsbrev 1, Økonomiske konsekvenser Punkter har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. 22

25 Ældrerådet Næste møde P35 15/418 Åben sag Sagsgang: ÆR Sagsfremstilling Næste ordinære møde afholdes torsdag den 19. marts 2015 på Djurs Mad I/S. Ønsker punkter til dagsordenen. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes. Beslutning i Ældrerådet den Mødet starter med besøg på Djurs Mad kl Efterfølgende holdes der møde på Kulturperronen i Auning kl

26 Ældrerådet Bilagsoversigt 3. Udkast til årsberetning Forslag til ældrerådets årsberetning 2014 (16558/15) 4. Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 1. Invitation til repræsentantskabsmøde 2015 (25120/15) 2. Invitation til ældrepolitisk konference (25734/15) 6. Belysningsplan 1. Belysningsplan (20920/15) 2. Handlingsplan - Norddjurs Kommune (20916/15) 7. Orientering om formandsudtalelse til ansøgning om puljemidler til styrkelse af livskvaliteten hos de svageste ældre 1. Vejledning (12729/15) 2. Formandsudtalelse fra ældrerådet vedr. klippekortsmodellen (25128/15) 9. Eden Alternative 1. Forslag til seminar om Eden Alternative (16566/15) 14. Ældrerådets arbejdsplan Arbejdsplan for ældrerådet 2015 (25144/15) 24

27 Ældrerådet Underskriftsside Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Anna Lund Hansen (næstformand) Hans Stagstrup Kristensen Ingeborg Kyed Pedersen Per Gentsch Svend Aage Simonsen Anna-Grethe Johansson Bent Rolfsted Birgit Lindgaard 25

28 Bilag: 3.1. Forslag til ældrerådets årsberetning 2014 Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 19. februar Kl. 9:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 16558/15

29 Norddjurs Kommune Ældrerådets årsberetning 2014 Indledning Der blev ikke lavet en årsberetning i Derfor begynder beretningen for 2014 med et kort tilbageblik. I 2013 blev der brugt megen tid og mange kræfter på forberedelse og gennemførelse af valget den 19. november Med stor tilfredshed kunne vi konstatere, at valgdeltagelsen blev lidt over 69 %. Valgresultatet betød genvalg af 7 og nyvalg af 4. Samtidig blev antal medlemmer nedsat fra 13 til 11 medlemmer. Valget betød også farvel til Aase Andersen, Lis Hamann, Birgit Lindgaard, Bent Juhl Jensen Erling Nitschke og Svend Erik Christiansen. I sommeren 2013 ønskede Svend Erik Christiansen at blive afløst som formand efter at have været ældrerådsformand i 10 år. Derfor blev der foretaget nyvalg af Jens Erik Madsen som formand og Anna Lund Hansen som næstformand. Markante begivenheder i 2013 Som altid havde vi et godt samarbejde med politikerne i voksen- og plejeudvalget og medarbejderne på sundheds- og omsorgsområdet. På de to årlige dialogmøder drøftede vi blandt andet færdiggørelsen af det meget omfattende byggeri af de nye plejecentre. Ældrebolighandlingsplanen nærmede sig sin afslutning. Den betød bygning af tre nye plejecentre i Grenaa: Violskrænten, Digterparken og Fuglsanggården. Med i planen hører også Glesborg Plejecenter, Møllehjemmet i Auning og renovering af ældreboliger i Allingåbro og Ørsted. I Grenaa blev der også opført Bostedet Skovstjernen for handicappede borgere. Over for plejecenter Violskrænten skød Grønnegården i vejret med 42 seniorboliger til ældre mennesker. Samlet pris omkring 600 millioner kroner. Mange nye politikker blev vedtaget i årets løb: Velfærdsteknologi, sundhedspolitik, demenspolitik, handicappolitik og en opdatering af frivilligpolitikken. Alle kvalitetsstandarder skal genforhandles én gang om året. I årets løb blev der vedtaget nye kvalitetsstandarder om plejecentre, hjælpemidler Side 1 af 6

30 og visitation. Ældrerådets behandling af alle disse forslag resulterede i høringssvar, som findes som bilag til Kommunalbestyrelsens dagsordener. På den måde opfyldes nogle af ældrerådets opgaver: - Medvirker aktivt i udformning af kommunens ældrepolitik - Rådgiver og styrker politikernes beslutningsgrundlag - Deltager i høringer og dialoger - Kommer med ideer til politikere og forvaltning - Fortæller politikerne om ældres levevilkår i kommunen. Som sædvanlig blev FN s Internationale Ældredag den 1. oktober fejret i Ørum Aktivcenter med 120 deltagere. Efter et oplæg af læge og regionsrådsmedlem Jørgen Vinther fik deltagerne mulighed for at møde nogle af medarbejderne fra sundheds- og omsorgsområdet. Grenaa Tyrolerorkester rundede dagen af med muntre toner. I årets løb blev mange andre sager behandlet. Her nævnes blot et uddrag: Hjemmeplejen på Anholt, tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen og plejeboligerne, tilbygning på Farsøhthus og kommunens hjemmeside. Mod slutningen af året udkom Ældrevejviseren Årets begivenheder i 2014 Efter valget den 19. november 2013 holdt det nyvalgte ældreråd konstituerende møde den 9. december. Se oversigten over medlemmerne sidst i denne folder. På det første møde i januar blev ældrerådets arbejdsopgaver fordelt på nogle faste arbejdsgrupper og ad hoc-grupper. Kommunens ældrecentre har hver et bruger- og pårørenderåd med deltagelse af et medlem fra ældrerådet. Ældrerådet er også repræsenteret i Frivilligrådet og Norddjurs Trafikråd. Allerede i slutningen af januar blev ældrerådet indbudt til at deltage i løsningen af en fornøjelig opgave. Den såkaldte ældremilliard fra finanslovsforhandlingerne i 2013 havde kastet otte millioner kroner af til Norddjurs Kommune (efter ansøgning). Hvad skal vi bruge pengene til? lød spørgsmålet. På et ekstraordinært ældrerådsmøde den 3. februar støttede vi forvaltningens forslag til brug af pengene. Side 2 af 6

31 Hjemmeplejen gik over til rengøring hver anden uge og gav bedre tilbud om bad. Det blev sat i gang med det samme. Senere blev der ansat nye medarbejdere til træning og aktiviteter på plejecentrene og til forøget indsats mod ensomhed. De fleste af forbedringerne videreføres i Ældrerådet følger med stor opmærksomhed, hvordan de forbedrede forhold skal videreføres i de efterfølgende år. Dialogmøderne med voksen-og plejeudvalget fortsatte. Dertil kom som noget nyt et møde med kultur- og udviklingsudvalget. Denne udvidelse af dialogmøder med politikerne vil fortsætte i 2015, hvor der er aftalt møder med borgmester Jan Petersen og med politikerne i miljø- og teknikudvalget. Det er ældrerådets opfattelse, at disse møder i høj grad er med til at øge respekten for ældrerådets arbejde og for kendskabet til politikernes holdninger og prioriteringer. Kommunens budget for det kommende år er altid på dagsordenen efter sommerferien. Der skal laves et høringssvar til Kommunalbestyrelsen. Vi konstaterede med tilfredshed, at der ikke sker procentvis reduktion af budgettet, grønthøstermetoden. Til gengæld måtte vi med beklagelse tage til efterretning, at Plejecenter Bakkely med 18 boliger blev lukket. Beboerne blev sikret omkostningsfri flytning til et andet plejecenter efter eget valg. I høringssvaret gjorde vi opmærksom på, at den hurtigere udskrivning fra sygehusene kræver øgede udgifter for hjemmeplejen. På anlægssiden pegede vi på lokaler til hjemmeplejen i Glesborg og til en mindre ombygning af Farsøhthus, så der kan blive en fælles spisestue for beboerne i to af afdelingerne. Sundhedsaftalen mellem Norddjurs Kommune og Region Midtjylland var til behandling i flere møder. Den skal gælde for perioden og forpligter alle tre parter til samarbejde om hele sundhedsområdet. Det drejer sig om de praktiserende læger, kommunens sundhedsvæsen og regionens sundhedsvæsen. Ældrerådet har i sin udtalelse til kommunen gjort opmærksom på flere områder, hvor kommunen får øgede opgaver og dermed øgede udgifter. Staten sender ekstra penge til kommunerne for at hjælpe med at betale regningen. Ældrerådet holder øje med, hvordan pengene bliver brugt. Uafhængigt af Sundhedsaftalen, men inden for samme område, har vi arbejdet med et forslag til forebyggelse af indlæggelser. Mange genindlæggelser af ældre, medicinske patienter kan undgås, når man er opmærksom på forholdet og har de rigtige værktøjer og tilbud. Der er sat penge af i Side 3 af 6

32 budgettet til formålet. Vi skal have tilstrækkeligt med akutpladser, hvor borgerne kan få en intensiv pleje i stedet for, at vagtlægen sender dem på sygehuset. Af de mange andre sager, som i årets løb fandt vej til ældrerådets dagsordener kan nævnes: - Forebyggende hjemmebesøg - Åbne aktivitetstilbud - Digital post til alle borgere - Årsrapporter om magtanvendelse og utilsigtede hændelser - Årsrapporter fra borgerrådgiveren og tilsynene med plejecentrene - Sundhedshuset i Grenaa - Kollektiv trafik og Flextur - Miljørigtig bybus i Grenaa En særlig udfordring har ældrerådet med den kommunale madordning, DjursMad I/S. Ældrerådet har én plads i bestyrelsen på vegne af både Syddjurs og Norddjurs kommuner. Der ligger i Byrådet i Syddjurs og Kommunalbestyrelsen i Norddjurs et forslag til udvidelse af bestyrelsen, så begge kommuners ældreråd kan have én repræsentant hver. Derudover har begge kommuners ældreråd hver to repræsentanter i et smagepanel, som mødes tre gange om året og vurderer kvaliteten i den producerede mad. Ældrerådet har forgæves foreslået en veltilrettelagt brugerundersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejecentre. Ældredagen den 1. oktober var denne gang henlagt til Pavillonen i Grenaa. Emnet var over hele verden: Et samfund for alle ingen skal være udenfor. Traktementet var som sædvanlig kaffe med boller og lagkage. Der var omkring 150 deltagere, så salen var næsten helt fuld, da Syngepigerne fra Rougsø sluttede programmet af med de gamle, kendte sange og revyviser. Et udvalg er i gang med planlægning af det næste arrangement, som også bliver i Pavillonen i Grenaa. Der var indsat to busser fra det vestlige opland, således at alle interesserede havde mulighed for at deltage. Side 4 af 6

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012 NYHEDSBREV 3 Et levet liv sætter sine spor Således sagde social og integrationsminister Karen Hækkerup i sin tale på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand, som indledning til næste dags

Læs mere

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til?

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference Tirsdag d. 29. april 2014, Hotel Nyborg Strand Alle ønsker sig et godt liv som gammel. Og lands- og kommunalpolitikere,

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere

Ordinært møde. Dato 25. august 2014. Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27

Ordinært møde. Dato 25. august 2014. Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27 Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 25. august 2014 Tid 09:00 Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27 NB. Fraværende Gæster: kl. 10 under pkt. 5 deltager Lars Leen til afklarende spørgsmål. Hanne Andersen

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet 25.03.2010 Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden 1 97. Godkendelse af referat 2 98. Tilsyn på plejecentrene

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

norddjurs ældreråd ÆldreVeJVISereN

norddjurs ældreråd ÆldreVeJVISereN norddjurs ældreråd ÆldreVEJVISEREN Møllehjemmet i Auning VELKOMMEN Kære læser Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Norddjurs Ældreråd og alt det, du som ældre borger kan bruge det til.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Nyhedsbrev 3. Nye Udfordringer. I dette nummer Leder side 1 Nyt fra ministerierne side 2 Sundhed på spil side 3 Kommunalt nyt side 10.

Nyhedsbrev 3. Nye Udfordringer. I dette nummer Leder side 1 Nyt fra ministerierne side 2 Sundhed på spil side 3 Kommunalt nyt side 10. 8. årgang juni 2006 Nummer Nyhedsbrev 3 Nye Udfordringer Repræsentanter og gæster fra 251 medlemsældreråd strømmede til Repræsentantskabsmøde den 22. maj 2006. Det blev det største og sidste af sin art.

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 20:45 Medlemmer: Orla Lund Kaj Aagaard Margit Schumacher Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådhuset, Grenaa Mødelokale i Jobcentret Dato: Tirsdag den 4. februar 2014 Start kl.: 16:10 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 12. november 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8 9. årgang marts 2007 Nummer Nyhedsbrev 2 Kvalitet - en udfordring i hverdagen Sidste år satte socialministeren sit skib i søen, et projekt om Kvalitet i ældreplejen, med en bred opfordring til at sætte

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Sundheds- og ældreudvalg

Sundheds- og ældreudvalg Sundheds- og ældreudvalg Høringssvar - Sundheds og ældreudvalgets område Nr. Afsender 3 Lars Høvenhof(tandplejen) 4 Ansatte Svaleparken 13 Regionspsykiatrien, Randers 19 MED udvalget Kristrup - Assentoft

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. marts 2015 Tid 15:00 Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1, Fr.havn NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere