enterokokker, pr. 100 ml. i.m. DS/EN7899/2 Kimtal v. 37, pr.100 ml. 5 DS/EN Farvetal Pt mg/l 5 DS/EN7887 5%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "enterokokker, pr. 100 ml. i.m. DS/EN7899/2 Kimtal v. 37, pr.100 ml. 5 DS/EN6222 2254 Farvetal Pt mg/l 5 DS/EN7887 5%"

Transkript

1 Direkte undersøgelse * Temperatur Lugt Smag Farve Prøvested Prøvedato Prøvetager Modtaget på Lab Udseende MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE Resultat Vandkvalitetskrav Analysemetode Coliforme bakterier, pr. 100 ml. i.m. DS2255 E.coli, pr. 100 ml. i.m. DS2255 enterokokker, pr. 100 ml. i.m. DS/EN7899/2 Kimtal v. 22, pr.100 ml. 50 DS/EN Kimtal v. 37, pr.100 ml. 5 DS/EN FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE Resultat Vandkvalitetskrav Analysemetode Farvetal Pt mg/l 5 DS/EN7887 5% Turbiditet FTU FTU 0,3 DS/EN % ph ph 7,0-8,5 DS287 Ledningsevne ms/m >30 DS/EN27888 Inddampningsrest mg/l 1500 DS204 5% NVOC C mg/l 4 SM5310 5% Calcium Ca++ mg/l DS/EN % Magnesium Mg++ mg/l 50 DS/EN ,5% Hårdhed dh 14,2 DS250 Natrium Na+ mg/l 175 DS/EN % Kalium K+ mg/l 10 DS/EN % Ammonium NH4+ mg/l 0,05 DS224 4% Jern F mg/l 0,1 DS225 4% Mangan Mn mg/l 0,02 DS227 5% Bicarbonat HCO3- mg/l DS/EN % Chlorid Cl- mg/l 250 DS/EN ,5% Sulfat SO4-- mg/l 250 DS/EN ,5% Nitrat NO3- mg/l 50 DS/EN ,5% Nitrit NO2- mg/l 0,01 DS6677 1,5% Phosfor total P mg/l 0,15 DS292 5% 1

2 Fluorid F- mg/l 1,5 DS/EN % Oxygen O2 mg/l DS2205 Aggressiv kuldioxid CO2 mg/l 2 DS236 Svovlbrinte H2S mg/l 0,05 DEV Metan CH4 mg/l 0,01 SM Klor, total Cl2 mg/l SM Arsen As μg/l 5 Bor B μg/l 1000 Nikkel Ni μg/l 20 DS2211 5% Aluminium Al DS260 Pesticider μg/l Ilt, opløst mg/l DS 2205 An-ion, total meq/l Beregning Kat-ion, total meq/l Beregning Permangantaltal KMnO4 mg/l DS 275 Termofol. Colit bakterier # ikke akkrediteret, < mindre end, > større end, i.p. ikke påvist, i.a.b. intet at bemærke, i.m. ikke målelig μ.d. under detektionsgrænsen,! vandkvalitetskrav ikke overholdt, ST Total fejl. Kravene til drikkevand fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21. september Bekendtgørelsen trådte i kraft den 17. oktober 2001 og indeholder mindste og højst tilladelige værdier for en række stoffer og bakterier. Disse værdier skal overholdes. Dog er der for enkelte stoffer åbnet mulighed for dispensation, hvis de høje værdier er geologisk begrundet, og stofferne ikke er sundhedsskadelige Ifølge bekendtgørelsen er det kommunalbestyrelsens ansvar, at borgerne forsynes med godt drikkevand. Temperatur Er vandets temperatur i ledningsnettet. Grundvand fra boringer i Danmark har normalt en temperatur på 8-9 C. Det bør tilstræbes, at vandets temperatur er højst 12 C ved taphanen, så det holder sig friskt i (isolerede) rør og f.eks. ikke tager varme fra et fyrrum eller nærliggende rør med varmt brugsvand eller opvarmningsvand. Højst tilladte værdi: 12 C ph ph er et mål for vandets surhedsgrad. Ved ph = 7 er vandet neutralt, ved lavere ph er vandet 2

3 surt, ved højere ph er vandet alkalisk. Minimumsværdi: 7,0 Højst tilladelig værdi: 8,5 Ledningsevne Ledningsevnen er et mål for vandets evne til at lede en elektrisk strøm. Opløste stoffer (salte) er i stor udstrækning ioniserede d.v.s. enten positivt eller negativt ladede ioner. Disse kan lede en elektrisk strøm. Jo flere opløste salte, jo flere ioner og derved højere ledningsevne. Ledningsevne er således et udtryk for mængden af opløste salte, målt i milli Siemens pr. Meter Minimum 30 ms/m Udseende, Lugt og Smag Drikkevand skal være klart, fri for bundfald, og det må ikke have afvigende udseende, lugt eller smag bortset fra lugt og smag af klor, som visse steder bruges som desinfektionsmiddel. Lugt og smag vurderes organoleptisk af rutinerede medarbejdere i laboratoriet, mindst 2 bedømmelser ved afvigende resultater. Mikrobiologiske analyser: Kimtal ved 22 C Ved kimtallet forstås det totale antal bakterier, der er fundet ved dyrkning ved 22oC. Sådanne bakterier er almindeligt forekommende i jord og overfladevand og er normalt ikke sygdomsfremkaldende. Et højt kimtal skyldes som oftest forurening med overfladevand/spildevand eller bakterievækst i drikkevands-systemet (beholdere, filtre, ledningsnet). Ved afgang fra vandværk 50 pr. ml Kloret vand, afgang vandværk: 10 pr. ml Ved indgang til ejendom 200 pr. ml Kimtal ved 37 C Dette kimtal er et mål for fremmede bakterier i vand som ofte kan være sygdomsfremkaldende bakterier, hvorfor dette kimtal skal være lavt. Som oftest er det dog udtryk for, at der er sket opformering i ledningsnettet, hvis vandet er varmt, f.eks. i større bygningskomplekser. Ved afgang fra vandværk 5 pr. ml Ved indgang til ejendom 20 pr. ml 3

4 Coliforme bakterier Disse bakterier forekommer i overflade-vand, på planter, i de allerøverste jordlag, samt i tarmkanalen hos mennesker, fugle og alle dyr. Coliforme bakterier i drikkevand tyder på forurening fra et eller flere af disse steder. Ikke målelig (i.m.) i 100 ml vand Escherichia coli ( E.coli) (Termotolerante coliforme bakterier /fækale coli) Disse bakterier findes i stort antal i afføring fra mennesker, fugle og varmblodede dyr. I drikkevand tyder de på forurening fra brøndens nærmeste omgivelser eller fra kloak, septiktank, mødding, gylletank eller lignende. Nogle af disse bakterier kan fremkalde sygdom. Der er således risiko for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende tarmbakterier og virus. Vandet bør/skal derfor koges i 2 minutter. Ikke målelig (i.m.) i 100 ml vand Enterokokker: Disse bakterier er naturlige medlemmer af tarmfloraen, men kan i modsætning til E.coli ydermere overleve og formere sig udenfor tarmkanalen, når der er passende temperatur og næring. De er mere robuste og kan derfor bruges til påvisning af en forurening, som ligger længere tilbage. Det er ikke forventet, at disse bakterier vil kunne forekomme i danske vandforsyninger, der primært er baseret på indvinding af grundvand. Derfor skal der kun rutinemæssigt foretages analyse for enterokokker frem til udgangen af Ikke målelig (i.m.) i 100 ml vand Clostridium perfingens, herunder sporer: Denne bakterie er en konstant del af den normale tarmflora og kan danne sporer. Den kan derfor være tegn på en meget gammel forurening. Clostridium perfingens en indikation på indtrængning af overfladevand. Undersøgelsen foretages derfor kun, hvis vandforsyningen anvender overfladevand, eller der sker tilledning af overfladevand, f.eks. hvis der er konstateret utætheder i boringerne, eller der tidligere er konstateret problemer med E.coli. Ikke målelig (i.m.) i 50 ml vand 4

5 Kemiske analyser Godt drikkevand skal være klart, farveløst og uden afsmag. Uklarhed (Turbiditet) Uklarhed måles ved sammenligning med en standardrække med stigende turbiditet frembragt ved tilsætning af stigende mængde Formazin. Man måler opløsningernes og vandprøvernes lysdæmpende virkning. Enheden er FTU = Formazin Turbidity Units. Ved afgang fra vandværk 0,3 FTU Ledningsnet: 1,0 FTU Farve Farven måles ved sammenligning med en standardrække, som indeholder stigende mængder af en brun platinforbindelse. Enheden for farvetal er mg platin/l. Ved afgang fra vandværk 5 mg/l Pt Ledningsnet: 15 mg/l Pt Inddampningsrest Inddampningsresten er et samlet mål for opløste stoffer i vandet. Et passende indhold af opløste stoffer forbedrer vandets smag - destilleret og demineraliseret vand smager flovt - men overskrides højst tilladte værdi på 1500 mg/l, kaldes vandet mineralvand, og det er i reglen ikke anvendeligt som drikkevand. NVOC (Ikke-flygtigt organisk kulstof) NVOC er et samlet mål for indhold af organisk stof (kulstof). Permanganattal og NVOC er to forskellige udtryk for samme ting, blot er NVOC-analysen mere specifik. NVOC har afløst analysen for permanganattal. Højt indhold af NVOC kan være tegn på forurening, men det skyldes som oftest tilstede værelse af humusstoffer, som samtidig giver vandet en klar, gul til brun farve og dårlig smag. Ved afgang fra vandværk 4 mg/l Calcium, Ca++ Calcium er sammen med magnesium et mål for vandets hårdhed. Calcium er ikke skadeligt for helbredet snarer tværtimod så der er ikke særlige krav til calciumindholdet. Vejledende værdi: 200 mg/l Magnesium, Mg++ 5

6 Magnesium indgår som hårdhedsdanner sammen med calcium. Højt indhold af magnesium kan give vandet en bitter smag. Magnesium kan sammen med et højt indhold af sulfat (se næste side) have en afførende effekt. 50 mg/l Hårdhed, total Ved vandets totale hårdhed forstås dets indhold af calcium og magnesium udtrykt i tyske hårdhedsgrader, odh. Vandet kan karakteriseres efter følgende skala: Total hårdhedsgrad Betegnelse 0o 4o meget blødt 4o 8o blødt 8o 12o middelhårdt 12o 18o temmelig hårdt 18o 30o hårdt over 30o meget hårdt Der er ikke stillet krav til vandets hårdhed, men vejledende bør vandets hårdhed ligge mellem 5 og 30 odh. Jo højere hårdheden er, jo mere sæbe skal man bruge ved vask, og jo flere udfældninger ses i ledningsnet, på varmelegemer og i husholdningsmaskiner. Ved hårdhed over 30o dh har man skønnet at disse ulemper er så store, at sådant drikkevand bør undgås. Natrium, Na+ Undersøgelser har vist, at høj indtagelse af natrium har en skadelig indvirkning på blodtrykket. Særligt udsat er spædbørn, der får modermælkserstatning. Hvis drikkevandet indeholder mere end 50 mg Na/l bør det anbefales at anvende mælkepulver med lavt natriumindhold. 175 mg/l Kalium, K+ Højt kaliumindhold kan være tegn på forurening med spildevand. Der er i øvrigt ingen sundhedsmæssige eller smagsmæssige ulemper ved højt indhold af kalium i drikkevand. 10 mg/l Ammonium, NH4+ Ammoniumindholdet i råvand fra boringer er ofte relativt højt. Restindholdet i rentvandet er til dels et mål for vandbehandlingens effektivitet. Indhold over den højst tilladelige værdi kan virke fremmende på væksten af uønskede bakterier i ledningsnettet, og over 2 mg NH4/l kan give korrosion af kobberrør med opløsning af tungmetaller 6

7 0,05 mg/l Jern, Fe Jern skal fjernes i vandbehandlingen på vandværket. Ulemperne ved for højt jernindhold er: Udfældninger i ledningsnettet incl. vandhaner, misfarvet tøj ved vask, brune aflejringer på armaturer og kummer, metallisk smag og uklart, gult vand. I visse typer grundvand er jernet bundet, så det vanskeligt kan fjernes på vandværket. Ved afgang fra vandværk 0.10 mg/l Ledningsnet: 0.20 mg/l Mangan, Mn Mangan forekommer ofte sammen med jern og bør ligesom jern fjernes i vandbehandlingen. Mangan i ledningsnettet viser sig som sorte, fedtede udfældninger. Ulemperne er større end for jern, følgelig er kravene skrappere. Ved afgang fra vandværk 0.02 mg/l Ledningsnet: 0.05 mg/l Hydrogencarbonat (Bicarbonat), HCO3 Bicarbonatindholdet har betydning for vandets forbigående hårdhed d.v.s. den del af den totale hårdhed, som kan fjernes ved kogning udfældes som kedelsten. >100 mg/l Chlorid, Cl - Højt kloridindhold følges næsten altid af højt natriumindhold. Det er natrium, der er til skade for sundheden (for højt blodtryk), mens højt kloridindhold kan give korrosion. Forhøjet kloridindhold kan skyldes infiltration af havvand (infiltrationsvand), gamle marine aflejringer (residualvand) eller tilgang af vand, der har opløst klorider fra saltlejre i jorden (mineralvand). På grund af mange kystnære boringer i Danmark er det vigtigt at overvåge kloridkoncentrationen for i tide at opdage begyndende infiltration af havvand. 250 mg/l Sulfat, SO4++ Højt indhold af sulfat kan smage bittert. Højt sulfatindhold samtidig med højt magnesiumindhold kan virke som afføringsmiddel. En pludselig stigning i sulfatindholdet kan skyldes en for kraftig pumpning på en boring med deraf følgende sænkning af 7

8 grundvandsspejlet. Sulfat kan under iltfri forhold (i varmtvandssystemer med lav temperatur) omsættes af bakterier til den ildelugtende luftart svovlbrinte. 250 mg/l Nitrat, NO3 og Nitrit, NO2 Nitrat findes normalt ikke i dybe boringer under lerdække. Mange års brug af kunstgødning har betydet, at man nu finder nitrat i stor dybde under sandede jorder. Stort indhold af nitrat i drikkevand kan være sundhedsskadeligt. Særligt udsat er spædbørn, der får modermælkserstatning. Nitrat omsættes i fordøjelseskanalen til nitrit. Nitrit kan især hos spædbørn binde ilten i blodet og derved give blåfarvning af hænder og læber. Processen kan være dødelig. Endvidere kan nitrit i mavetarmkanalen danne Nitros-aminer, som menes at være kræftfremkaldende. Nitritindhold i rentvand på 5 10 mg/l skyldes ofte omsætningen af ammonium via nitrit til nitrat. 1 mg ammonium bliver til 3,4 mg nitrat. Nitrat: 50 mg/l Nitrit, ved afgang fra vandværk: 0.01 mg/l Nitrit, ledningsnet: 0.10 mg/l Phosphor, P Tilstedeværelsen af phosphor kan skyldes forurening af boringen med overfladevand, men kan også skyldes geologien det pågældende sted. Jern danner tungtopløselige forbindelse med phosphat som fjernes ved filtrering på vandværket mg/l Fluorid, F Fluorid i grundvand skyldes, at det nedsivende vand opløser fluorid fra de geologiske formationer. Fluorid indbygges i skelet og tænder. Fluorid har en gunstig virkning på tandemaljen og forebygger huller i tænderne (caries). Indhold over 2 mg/l kan dog svække tandemaljen (fluorose). 1.5 mg/l Kat-ion, total og An-ion, total Som en del af vores interne kvalitetskontrol beregnes summen af positive ioner (kat-ioner) og negative ioner (an-ioner). Da vand er elektrisk neutralt, skal disse to summer være lige store. 8

9 Aggressiv kuldioxid, CO2 Grundvand fra boringer i kalkfattig jord kan indeholde et overskud af kuldioxid. Dette overskud er kalkopløsende og vil være årsag til korrosion i ledingsnettet: den beskyttende kalkbelægning på indersiden af vandrørerne vil gå i opløsning. Derfor skal grundvand med aggressiv kuldioxid gennemgå en passende vandbehandling på vandværket, således at den aggressive kuldioxid fjernes. 2 mg/l Ilt, O2 Råvand er normalt iltfrit. På vandværket iltes vandet, hvorved jern og mangan omdannes til tungtopløselige forbindelser, som filtreres fra. Iltningen skal være så effektiv, at vandet ved indgang til forbrugers ejendom indeholder mindst 5 mg ilt/l. Iltindholdet giver vandet en frisk smag og hindrer vækst af uønskede bakterier i ledningsnettet. Lavt indhold af ilt kan skyldes ofte dårlig iltning (tilstoppet iltningsbakke eller kompressor, kompressor ude af drift) og/eller at den tilsatte ilt er brugt til iltning af Jern, Mangan, Ammonium, Nitrit, Organisk stof m.v. Minimumsværdi, indg.ejendom: 5 mg/l Svovlbrinte, H2S Svovlbrinte er en ildelugtende luftart (lugter som rådne æg), som findes i visse grundvandsmagasiner (over gammel havbund eller i nærheden af moser). Svovlbringe fjernes ved afblæsning kraftig luftning af vandet på vandværket mg/l Methan, CH4 Methan er en farveløs, lugtfri luftart. Methan forekommer ofte sammen med svovlbrinte og fjernes på tilsvarende måde. Rester af methan i rentvandet kan være årsag til alvorlige ulemper på ledningsnettet og hos forbrugerne. Methan virker som næring for såkaldte methanbakterier. Bakterierne er ikke sygdomsfremkaldende, men de danner geleagtige klumper, som kan stoppe vandhaner og filtre, samt give høje kimtal v/ 22 C mg/l Chlor, Cl Meget store vandværker klorer alt drikkevand for at holde det mikrobiologisk stabilt, især hvis der iblandes renset overfladevand. 9

10 Der skal anvendes mindst muligt Chlor under samtidig overholdelse af de mikrobiologiske krav. Organiske mikroforureninger Den obligatoriske kontrol består af de hyppigst forekommende forureninger med organiske mikroforureninger, som er fundet i Danmark. Der måles for pesticider og relevante nedbrydningsprodukter. Derudover måles for aromater og organiske klorforbindelser. Pesticider Forekomsten af pesticider i drikkevandet skyldes anvendelsen af sprøjtemidler. Pr. enkeltstof: 0.1 µg/l Sum af stoffer: 0.5 µg/l Aromater Findes typisk hvis der er bezin- og/eller olieforureninger eller anden industriel aktivitet, der har forurenet drikkevandet. Generelt 1 µg/l Naftalen: 2 µg/l Organiske klorforbindelser Optræder i forbindelse med forurening fra industriel aktivitet som f.eks. renserivirksomhed. Pr. enkeltstof: 1 µg/l Sum af stoffer: 3 µg/l Uorganiske sporstoffer For vandværker, som indvinder mindre end m3 pr. år, kontrolleres typisk for Arsen, Bor og Nikkel. Dette skyldes, at disse stoffer generelt findes i grundvandet, og nogle steder i koncentrationer tæt på kvalitetskravet Højest tilladelige værdi: Stof Indgang til ejendom Ved forbrugers taphane Arsen 5 µg/l 10 µg/l Barium 700 µg/l 700 µg/l Bor 1000 µg/l 1000 µg/l Nikkel 20 µg/l 20 µg/l Aluminium 100 µg/l 200 µg/l 10

11 Arsen, Barium og Bor Indgår i boringskontrol-programmet sammen med Nikkel og i kontrollen med uorganiske sportsoffer på ledningsnettet. Dette skyldes at disse stoffer generelt findes i grundvandet, og nogle steder i koncentrationer tæt på kvalitetskravet. Nikkel, Ni Nikkel er et grundmetal. Nikkelforbindelser er generelt letopløselige og kan derfor opløses fra jordlagene og transporteres med vandet gennem jorden til grundvandet. På grund af et stadigt stigende antal personer med nikkelallergi, er det relevant at kortlægge nikkelforekomsten i drikkevand. Aluminium, Al Tilstedeværelsen af aluminium skyldes enten surt grundvand, som har opløst aluminium fra jordlagene, eller rester af aluminiumsforbindelser, som tilsættes under vandbehandlingen. Aluminium har givet problemer hos diaslysepatienter (neurologiske symptomer, ledsmerter og tidlig senilitet). Ellers regnes aluminium ikke for sundhedsskadeligt Permanganattal Kaliumpermanganattallet er udtryk for vandets indhold af ilteligt organisk stof. Højt permanganattal kan indikere, at vandet er forurenet. Højst tilladte værdi: 12 mg/l Vejledende værdi: 6 mg/l Højere værdi kan fastsættes med særlig godkendelse. Bicarbonat, HCO 3 Indholdet af bicarbonat har betydning for vandets forbigående hårdhed og udfældes ved kogning sammen med calcium og magnesium. Vejledende værdi: Over 100 mg/l Termolerante (fækale) coliforme bakterier Forstavelsen fækal - hentyder til, at bakterien tilhører den gruppe af de coliforme bakterier, der lever i varmblodede dyr og menneskers tarmkanal (fæces). Også denne bakterie er indikatorbakterie for forurening, mere specifikt med tilløb fra kloak, septictank, mødding, gylletanke og lignende. 11

12 Højst tilladte værdi: ikke målelig pr. 100 ml 12

Vejledende information om vandanalyser - Rentvandskontrol på vandværker

Vejledende information om vandanalyser - Rentvandskontrol på vandværker Hvordan tolkes resultaterne fra en drikkevandsanalyse? Kravene til drikkevand fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 17. oktober 2001

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Vand parameter beskrivelse

Vand parameter beskrivelse Vand parameter beskrivelse Farve Vandets farve har ikke i sig selv en sundhedsmæssig betydning, men har selvfølgelig en betydning for indtrykket af drikkevandets kvalitet - se også jern, mangan og NVOC.

Læs mere

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Drikkevandets hovedbestanddele Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt.

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Sådan læses en vandanalyse

Sådan læses en vandanalyse Sådan læses en vandanalyse Drikkevandets hovedbestanddele: Drikkevandets hovedbestanddele: Farvetal Jern, Fe Turbiditet Mangan, Mn Lugt og smag Bikarbonat, HCO 3 Temperatur Klorid, Cl ph 2 Sulfat, SO 4

Læs mere

Drikkevandets hovedbestanddele

Drikkevandets hovedbestanddele Drikkevandets hovedbestanddele Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst,men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldessom regel et højt indhold af organisk stof (humus)

Læs mere

Uddrag fra Sådan læses en vandanalyse - revideret 2008

Uddrag fra Sådan læses en vandanalyse - revideret 2008 Uddrag fra Sådan læses en vandanalyse - revideret 2008 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Drikkevandets hovedbestanddele: Farvetal Et højt farvetal er udtryk for,

Læs mere

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark STANDARD nr. 317 Side 1 af 4 1 00 Emne: Sådan læses en vandanalyse fra 1. januar 2002 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Læs mere

Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Vejledning nr. 317 06/2008 Emne: Sådan læses en vandanalyse fra 1. januar 2002 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Min første artikel om, hvordan en vandanalyse læses,

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Sådan læses en vandanalyse Den kemiske analyse

Sådan læses en vandanalyse Den kemiske analyse Sådan læses en vandanalyse Den kemiske analyse Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldes som regel et højt indhold af

Læs mere

Ord forklaring af analyse rapporter

Ord forklaring af analyse rapporter Ord forklaring af analyse rapporter Den kemiske analyse Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldes som regel et højt

Læs mere

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark STANDARD nr. 317 Side 1 af 4 100 Emne: Sådan læses en vandanalyse fra 1. januar 2002 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Læs mere

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark STANDARD nr. 317 Side 1 af 4 1-00 Emne: Sådan læses en vandanalyse - fra 1. januar 2002 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Læs mere

Vejledende information om vandanalyser Udvidet Kontrol

Vejledende information om vandanalyser Udvidet Kontrol Hvordan tolkes resultaterne fra en drikkevandsanalyse? Kravene til drikkevand fremgår af den gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, pt. bekendtgørelse nr. 1449 af 11.

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af drikkevandet. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Den ny drikkevandsbekendtgørelse,

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1024

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand Kvalitetskrav til drikkevand Kravene til drikkevand fremgår af Drikkevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. dec. 2007). Bekendtgørelsen indeholder mindste og/eller højst

Læs mere

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse?

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Den bakteriologiske vandanalyse Kimtal, 22 C Dette kimtal giver et udtryk for antallet af "kuldeelskende" bakterier, der kan være naturligt forekommende i naturen,

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

Hvordan læses en vandanalyse

Hvordan læses en vandanalyse Hvordan læses en vandanalyse v/civ.ing. Annelise Petersen (2002). Opdateret af civ.ing. Morten Due, R. Dons' Vandanalytisk Laboratorium A/S (2015) Den første artikel med ovennævnte titel blev bragt i Vandposten

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20140521/018 21. maj 2014 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Drikkevand. Hasmark Vandværk

Drikkevand. Hasmark Vandværk Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel BOMOSEN 4 HASMARK 4 OTTERUP DÄNEMARK ANALYSERAPPORT Ordrenr. 939 Analyse nr. Ordre Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager :

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager : Dianasvej 9 Hønsinge Lyng 4560 Vig Analyserapport nr. 14785 Blad 1 af 3 Kopi til: Odsherred Kommune GEUS (Jupiter) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. DIREKTE UNDERSØGELSE

Læs mere

Sådan læser du en vandanalyse

Sådan læser du en vandanalyse PRESSE NYHEDER FORDELE VIRKSOMHED OM OS BUTIK SØG DIN SIDE VIDEN OM SPRØJTEFRI HAVE TEMA NETVÆRK - VANDRÅD FORSIKRING ARRANGEMENTER INDVINDING BEHANDLING DISTRIBUTION GRUNDVAND HYGIEJNE - KVALITET - SIKKERHED

Læs mere

Undersøgelser enhed Grænseværdier Steins Steins Steins Steins

Undersøgelser enhed Grænseværdier Steins Steins Steins Steins enhed Grænseværdier Texaco Vandværk Texaco Kontrolpr Undersøgelser 30-11-04 10-05-05 10-05-05 30-05-05 Vandtemperatur 9,50 10,40 11,80 10,60 Klarhed klar klar klar Smag normal normal normal Lugt ingen

Læs mere

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE *

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE * Ærtemosevej 2 4560 Vig Analyserapport nr. 20150506/016 Blad 1 af 3 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1207675-252324

ANALYSERAPPORT 1207675-252324 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=34] Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted. Anlægs-ID Fysisk-kemisk

Læs mere

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker Notat Dato: 10.10.2013 Sagsnr.: 1851-199908 Dok. nr.: 2013-324665 Direkte telefon: 9931 9467 Initialer: MSH Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Notat: Vandanalyser

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

2-methylphenol Indhold af 2-methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m.

2-methylphenol Indhold af 2-methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m. ORDFORKLARING 1,1,1-trichlorethan 1,1,1-trichlorethan tilhører gruppen af chlorerede opløsningsmidler. 1,2-dichlorethan 1,2-dichlorethan tilhører gruppen af chlorerede opløsningsstoffer. 2-methylphenol

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Vandkvalitet Vi har både godt og rigeligt vand fra vores boringer i St. Fuglede og ved Svallerup Strand. Der har i 2014 ikke været konstateret pesticider i vores drikkevand.

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel VANDCENTER SYD AS VANDVÆRKSVEJ 7 ODENSE C DÄNEMARK Dato 7.9.6 46 Yderligere Informationer til Ordernr. 78834

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel VANDCENTER SYD AS VANDVÆRKSVEJ 7 5 ODENSE C DÄNEMARK Dato 4.8.7 46 Yderligere Informationer til Ordernr.

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bilag 6 2 BILAG 6 Kontrol med vandets kvalitet. Der opereres med 5 forskellige kontroltyper. Forenklet kontrol foretages på de ikke-almene anlæg, det vil sige enkeltvandforsyningerne, mens begrænset kontrol

Læs mere

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.2 BYGNINGSFOTO PRINCIPSKITSE 7. Vinding Vandværk Side 7.3 INSTALLATIONSFOTOS Filter Rentvandpumper 7. Vinding Vandværk Side 7.4 REGISTRERINGSSKEMA

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30 Telefon: 7022 4266 Martofte Vandværk Søvej 17 5390 Martofte Att.: Jørgen Braad Jørgensen Analyserapport Prøvested: Martofte Vandværk. Ledningsnet - V02200058 / 4439001099 Udtagningsadresse: Snavevej 150,

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

Beskrivelse af Sømarke Vandværk

Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse og historie Sømarke vandværk er et privatejet vandværk, organiseret som en forening. Vandværket er opført i 1976/1977 og er beliggende på Liselundvej 26, 4791

Læs mere

Beskrivelse af Staureby Vandværk

Beskrivelse af Staureby Vandværk Beskrivelse af Staureby Vandværk Beskrivelse og historie Staureby vandværk er et privat vandværk organiseret som et a.m.b.a og beliggende Staureby Strandvej 24B, 4720 Præstø på matrikel nr. 6b Staureby

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 4 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=88448] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 4 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. 33 Give DÄNEMARK DOC--349943-DA-P ANALYSERAPPORT 65-88448 Ordre

Læs mere

Beskrivelse af Sandvig Vandværk

Beskrivelse af Sandvig Vandværk Beskrivelse af Sandvig Vandværk Beskrivelse og historie Sandvig vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende Tangvej 8, 4735 Mern på matrikel nr. 24g Sandvig By, Mern.

Læs mere

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark STANDARD nr. 317 Side 1 af 4 1-00 Emne: Sådan læses en vandanalyse - fra 1. januar 2002 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Læs mere

Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk

Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk Beskrivelse og historie Neble og omegns vandværk er et privat ejet vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende Tjørnemarkvej 31 4780 Stege, matrikelnr.

Læs mere

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato:

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato: 6000 Kolding Sidenr.: 1 af 5 Udvidet kontrol, type U Organiske mikroforuren. type O Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Bemærk dog at analyseresultat tillades angivet som mindre end 5 (< 5) hvis bikarbonat-indholdet er højt.

Bemærk dog at analyseresultat tillades angivet som mindre end 5 (< 5) hvis bikarbonat-indholdet er højt. Analyseordbog Opdateret november 2015 Ordbogen tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 292 af 26. marts 2014 samt opdatering af denne som pt. er i høring.

Læs mere

FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig?

FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig? Kemiske hovedbestanddele Aggressivt CO₂ MAX mg/l MIN mg/l FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig? Kuldioxid på en form, der kan medføre opløsning af kalk samt tæring

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø.

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø. Røstofte vandværk v. Hans Henrik Sorgenfrey Mail: hanshs@privat.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/1017 Dokumentnr.: 5224/14 Prøveplan 2014-2018

Læs mere

Beskrivelse af Udby Sjælland Vandværk

Beskrivelse af Udby Sjælland Vandværk Beskrivelse af Udby Sjælland Vandværk Beskrivelse og historie Udby Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening og beliggende på Mertehøjvej 4 750 Lundby på matrikel nr. 17c Udby By, Udby.

Læs mere

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice.

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice. Dr.-Hell-Str. 6, 247 Kiel, Germany Fax: +49(43)228-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 247 Kiel 558 Nr. Aaby 23..23 53827 Ordrenr. Side 68644 Til kunden, vedlagt analyserapporten. Hvis der er spørgsmål eller

Læs mere

ANALYSEORDBOG. 1,1,1-trichlorethan Se organiske chlorforbindelser. 1,2-dichlorethan Se organiske chlorforbindelser.

ANALYSEORDBOG. 1,1,1-trichlorethan Se organiske chlorforbindelser. 1,2-dichlorethan Se organiske chlorforbindelser. ANALYSEORDBOG 1,1,1-trichlorethan Se organiske chlorforbindelser. 1 1,2-dichlorethan Se organiske chlorforbindelser. A Aggressiv kuldioxid (CO2) Forekommer hvor jorden er kalkfattig. Kuldioxid er en svag

Læs mere

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice.

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice. Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel I/S VANDVÆRK V. FORMAND KNUD BYGMARKSVEJ 6 VOJENS.. 4676 Ordrenr. Side 9867 Til kunden, vedlagt analyserapporten.

Læs mere

Analyseordbog. Uddrag fra vejledningen "Analyser" af

Analyseordbog. Uddrag fra vejledningen Analyser af Uddrag fra vejledningen "Analyser" af Uddrag Foreningen fra vejledningen af Vandværker "Analyser" i Danmark af (FVD) Foreningen 2012 af Vandværker i Danmark Bilag 7. (FVD) 2012 Analyseordbog 1 1,1,1-trichlorethan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring Vejdirektoratet Udbygning af Brande Omfartsvej Okkerundersøgelser ved grundvandssænkninger COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 www.cowi.dk Teknisk Notat

Læs mere

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-401-00204 Ref. LMU Den 21. september 2012 Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger 1. Ejerens ansvar Ejeren af en brønd eller boring,

Læs mere

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: + 45 4925 0770

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: + 45 4925 0770 Udskrevet: 19-02-2013 Modtaget: 05-02-2013 Påbegyndt: 05-02-2013 Ordrenr.: 223619 Udtaget: 05.02.2013 kl. 11.25 Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol Prøvenr.: 9683/13 Temperatur ved prøvetagning 8.7

Læs mere

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice.

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice. Dr.-Hell-Str. 6, 247 Kiel, Germany Fax: +49(43)228-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 247 Kiel HERREDSVEJEN 4 664 LUNDERSKOV 7.3.22 4699 Ordrenr. Side 94482 Til kunden, vedlagt analyserapporten. Hvis der

Læs mere

Beskrivelse af Grumløse Vandværk

Beskrivelse af Grumløse Vandværk Beskrivelse af Grumløse Vandværk Beskrivelse og historie Grumløse vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening og beliggende Grumløsevej 147, 4750 Lundby på matrikel nr. 30bf Grumløse By,

Læs mere

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel PROVAS Vand A/S Fjordagervej 3 6 Haderslev DÄNEMARK Dato.7.7 87364 Yderligere Informationer til Ordernr.

Læs mere

Bårse Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Bårse Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Bårse Vandværk Beskrivelse og historie Bårse Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Næstvedvej 45A, Bårse, 4720 Præstø, matrikel nr. 24g Bårse By, Bårse. Vandværket er opført i 1941. Vandværket

Læs mere

Hastrup Vandværks indvindingstilladelsen udløber den 15. november 2025.

Hastrup Vandværks indvindingstilladelsen udløber den 15. november 2025. Hastrup Vandværk Beskrivelse og historie Hastrup Vandværk er et privat ejet I/S, og beliggende på Skovgårdsvej 3A, 4720 Præstø. Vandværket er opført i 1964. Vandværket har i 1995 fået indvindingstilladelse

Læs mere

Gammelsø Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Gammelsø Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Gammelsø Vandværk Beskrivelse og historie Gammelsø Vandværk er et privat ejet A.M.B.A. beliggende Æbelnæsvej 12a, matrikelnr. 2x Æbelnæs By, Damsholte. Vandværket er opført i 1979, men ombygget og renoveret

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=888] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetaker Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted.

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=496] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. Rønnevej 18 33 Give DÄNEMARK DOC-1-859999-DA-P1 ANALYSERAPPORT 1518-496

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1762833-830589

ANALYSERAPPORT 1762833-830589 LUFA-ITL GmbH Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=83589] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Risemarksvej 3 597 Ærøskøbing DOC-7-486-DA-P ANALYSERAPPORT 76833-83589 Ordre Analyse

Læs mere

Beskrivelse af Roneklint By Vandværk

Beskrivelse af Roneklint By Vandværk Beskrivelse af Roneklint By Vandværk Beskrivelse og historie Roneklint By Vandværk er et privat vandværk og organiseret som en forening. Vandværket er beliggende på Kohavevej 2B, 4720 Præstø på matrikel

Læs mere

Beskrivelse af Køng Vandværk

Beskrivelse af Køng Vandværk Beskrivelse af Køng Vandværk Beskrivelse og historie Køng Vandværk er et privat vandværk organiseret, som et I/S og beliggende på Vandværksvej, 4750 Lundby på matrikel nr. 8c Køng By, Køng. Køng Vandværk

Læs mere

Beskrivelse af Stenstrup Vandværk

Beskrivelse af Stenstrup Vandværk Beskrivelse af Stenstrup Vandværk Beskrivelse og historie Stenstrup Vandværk er et privat vandværk organiseret som en andelsforening A.m.b.A. beliggende på Smidstrupvej 36 4720 Præstø på matrikel nr. 9c

Læs mere

Beskrivelse af Lendemarke Vandværk

Beskrivelse af Lendemarke Vandværk Beskrivelse af Lendemarke Vandværk Beskrivelse og historie Lendemarke vandværk er et privat vandværk og organiseret som et andelsselskab. Vandværket ligger på adressen Grønsundvej 32 4780 Stege, matrikelnr.

Læs mere

ANALYTISK KEMI Drikkevandsanalyser

ANALYTISK KEMI Drikkevandsanalyser Drikkevandsanalyser Alle vandforsyninger i Danmark skal undersøge drikkevandet, hvad enten de forsyner en enkelt familie eller en hel by. Omfang og analysehyppighed er dog meget forskelligt, men overordnet

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=637] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel JELS VANDVÆRK Karin Lind Gyrup DIXENSVEJ A JELS 663 RØDDING DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 7637-637

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Beskrivelse af Snertinge Vandværk

Beskrivelse af Snertinge Vandværk Beskrivelse af Snertinge Vandværk Beskrivelse og historie Snertinge Vandværk er et privat vandværk organiseret, som et I/S og beliggende på Neblevej 11, 4760 Vordingborg på matrikel nr. 3q Svinninge By,

Læs mere

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse og historie Kindvig Sageby Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening. Vandværket er beliggende på Kindvigvej 4, 4735 Mern på matrikel

Læs mere

Beskrivelse af Røddinge Vandværk

Beskrivelse af Røddinge Vandværk Beskrivelse af Røddinge Vandværk Beskrivelse og historie Røddinge Vandværk (tidligere Røddinge-Sprove vandværk) er et privat vandværk som er organiseret under Damme Vandværk som et I/S. Røddinge Vandværk

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS Fynsvej 400 Bogense Prøvested: Tyrekrogværket - DGU 127.0044 - / 442300020 Prøveudtagning: 23.0.2016 kl. 09:00 Analyseperiode: 23.0.2016-13.06.2016 Ladelundvej 8 AR-16-CA-0042140-01 EUDKVE-0042140 23.0.2016

Læs mere

(02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING (02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Analyserapport nr. 20160802/003 11. august 2016 Blad 1 af 4 Temperatur 9,1 C Prøvested: Afgang, værk Lillerød Vandværk Lugt Ingen lugt Smag Normal Prøvedato:

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Beskrivelse af Svinø Strand Vandværk

Beskrivelse af Svinø Strand Vandværk Beskrivelse af Svinø Strand Vandværk Beskrivelse og historie Svinø Strand Vandværk er et privat vandværk organiseret som et A.m.b.A. Vandværket er beliggende på Dybsøvejen 40,4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Beskrivelse af Bakkebølle Strand Vandværk

Beskrivelse af Bakkebølle Strand Vandværk Beskrivelse af Bakkebølle Strand Vandværk Beskrivelse og historie Bakkebølle Strand vandværk er et privat vandværk og organiseret som et andelsselskab. Vandværket ligger på adressen Abrikosvej 16, 4760

Læs mere

1006 ISO/IEC 17025. Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat

1006 ISO/IEC 17025. Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat Side 1 (5) SS-EN ISO 6222 Kimtal ved 22 C, 3d (3) cfu/ml

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4.

Læs mere

Beskrivelse af Jungshoved Vandværk

Beskrivelse af Jungshoved Vandværk Beskrivelse af Jungshoved Vandværk Beskrivelse og historie Jungshoved Vandværk er et privat vandværk organiseret, som en forening og beliggende på Jungshovedvej 40A, 4720 Præstø på matrikel nr. 2l Jungshoved

Læs mere

Vandforsyningsplan 2007 2016 Registreringsrapport

Vandforsyningsplan 2007 2016 Registreringsrapport Vandforsyningsplan 2007 2016 Registreringsrapport Hørsholm Kommune Vandforsyningsplan 2007-2016 Registreringsrapport Udgiver: Hørsholm Kommune Redaktion: Forslag afsluttet maj 2007 Tekst og layout: Rambøll

Læs mere