Hvad fortæller en drikkevandsanalyse?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad fortæller en drikkevandsanalyse?"

Transkript

1 Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Den bakteriologiske vandanalyse Kimtal, 22 C Dette kimtal giver et udtryk for antallet af "kuldeelskende" bakterier, der kan være naturligt forekommende i naturen, f.eks. jord- og vandbakterier, forrådnelsesbakterier m.v. Bakterierne lever af vandets indhold af organisk stof. De er sjældent sygdomsfremkaldende, men må dog ikke forekomme i for stor mængde, bl.a. af hensyn til personer med svagt helbred. Det er vigtigt at iagttage væsentlige ændringer i kimtallet. Højst tilladelige værdi (afgang fra vandværk): Højst tilladelige værdi (ledningsnet): Kimtal, 37 C 50 pr. ml 200 pr. ml Bakterier, der kan vokse ved legemstemperatur. De kan være sygdomsfremkaldende eller være ledsaget af sygdomsfremkaldende bakterier. Forhøjede kimtal kan skyldes for ringe udskiftning af vandet eller, at der for nyligt har været ledningsarbejde. Der kan også være tale om forurening fra overfladevand på grund af utætheder i systemet. Højst tilladelige værdi (afgang fra vandværk): Højst tilladelige værdi (ledningsnet): 5 pr. ml. 20 pr. ml. Coliforme bakterier Denne gruppe bakterier er som regel ikke sygdomsfremkaldende i sig selv, men trives de samme steder som de sygdomsfremkaldende bakterier. Påvisning af coliforme bakterier tages derfor som et tegn på forurening med overfladevand. Bakterien er en såkaldt indikatorbakterie. Ikke målelig Påvises mere end 20 coliforme bakterier pr. 100 ml, anbefales det at koge det vand, som skal anvendes til husholdningsformål. Kogningen skal fortsætte, indtil årsagen til indholdet af coliforme bakterier er fundet, og der er foretaget foranstaltninger til forbedring af boringens/brøndens indretning. En opfølgende analyse skal vise, at indholdet af coliforme bakterier er under 20 pr. 100 ml, før kogeanbefalingen ophæves. Escherichia coli (E. coli) Bakterien tilhører den gruppe af de coliforme bakterier, der lever i varmblodede dyrs og menneskers tarmkanal, og en forekomst af disse i drikkevand indikerer en frisk forurening med tilløb fra kloak, septiktank, mødding, gylletanke o. lign. E. coli har samme overlevelsesevne som de mest aktuelle sygdomsfremkaldende bakterier, som f.eks. Salmonella og Campylobacter. Ikke målelig Påvises E. coli skal det vand koges, som bruges i husholdningen, indtil forureningen er fundet og fjernet.

2 Den kemiske vandanalyse ph ph er et udtryk for vandets surhedsgrad. ph = 7 svarer til neutral reaktion, over 7 er vandet basisk eller alkalisk, under 7 er det surt. Vand med ph under 7 er ofte aggressivt (indeholder aggressivt kuldioxid) og tærer på rør og installationer. vandkvalitetskrav 7-8,5 Ledningsevne (konduktivitet) Ledningsevne eller konduktivitet er lige som inddampningsresten et udtryk for vandets indhold af opløste salte og kan benyttes som en hurtig og bekvem metode til kontrol af vandets saltindhold. Er værdierne for saltindholdet stigende, kan det være tegn på saltvandsindtrængning eller forurening. Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 ms/m Nitrat, NO 3 - For stort indhold af nitrat i drikkevand kan være sundhedsskadeligt, navnlig for spædbørn, idet nitrat i spædbørns fordøjelsessystem kan bevirke, at ilttilførslen via de røde blodlegemer nedsættes, og børnene bliver "cyanotiske" (blå børn). Vandet bør derfor ikke drikkes af små børn eller anvendes i modemælkserstatninger, grød og vælling. Ligeledes frarådes gravide og ammende kvinder at drikke vandet. Der er desuden påvist en vis forøgelse i antallet af mavekræfttilfælde hos patienter fra områder med forhøjet nitratindhold i drikkevandet. Nitrat i rentvand, sædvanligvis i mængder mindre end 5 mg/l, er normalt og stammer som regel fra omsætning af ammonium (se under "Ammonium"). Nitrat i råvand kan sammen med forekomst af nitrit være tegn på forurening, og vandkvaliteten må i så fald vurderes med omtanke. Ellers stammer nitrat fra den biologiske aktivitet på jordoverfladen og forekommer især fra dyrkede marker. Nitrat i råvandet kan tages som tegn på, at vandet stammer fra et sårbart magasin med tæt kontakt til jordoverfladen. Nedsivningen til magasinet sker gennem jordlag, der ikke reducerer eller tilbageholder nitrat, og det er da vigtigt at holde skærpet opsyn med vandets bakteriologiske tilstand samt indhold af andre stoffer, der kan være tegn på forurening. 50 mg NO 3 - /l Nitrit, NO 2 - Nitrit i vand er som regel en ustabil forbindelse, der stammer fra omdannelse af ammonium. Hvis nitrit påvises, blot som spor, i en frisk prøve af råvand, kan der være tale om forurening og bakteriologisk aktivitet. Derimod behøver forekomst af nitrit i rent vand ikke at betyde forurening, men kan forekomme under visse driftsforhold og er tegn på, at omsætningen af ammonium er i gang, men ikke er løbet til ende endnu. (ved afgang fra vandværk) 0,01mg NO 2 - /l (ved forbrugers taphane) 0,1mg/l NO 2 - /l Fosfor, total P Fosfor forekommer i uforurenet drikkevand som fosfat (PO 4 ) og det ville være mere i overensstemmelse med de øvrige salte i drikkevandet at opgive parameteren som fosfat. Imidlertid stiller bekendtgørelsen krav til fosfor, hvorfor en omregning kan komme på tale. 1mgP ~ 3,1mgPO 4

3 1 mg PO 4 ~ 0,33mgP. Forekomst af fosfat i såvel råvand som rentvand kan være tegn på forurening (tilløb af overfladevand eller spildevand), men kan også have en geologisk oprindelse. Navnlig i dybe boringer med et vist jernindhold vil en del af jernet ofte være bundet som fosfat, som i så fald vil blive tilbageholdt i filtrene, hvis disse fungerer tilfredsstillende. 0,15 mg P/l Hvor det er geologisk betinget kan højere værdi fastsættes, med særlig godkendelse. Aggressiv kuldioxid, CO 2 (Carbondioxid, aggr.) Aggressivt grundvand indeholder overskud af CO 2 og vil optage tilstedeværende kalk for at komme i kemisk ligevægt. Vandtypen forekommer især i Vestjylland, hvor jorden er kalkfattig. Vandet har en lav hårdhed, og ved passende vandbehandling tilføres kalk. På samme måde som naturligt kalkholdigt grundvand kan det behandlede vand også medvirke til at danne et kalk-/metaloxid-lag på indersiden afledningsnet og installationer. Dette lag beskytter mod tæring, og det sikrer dermed mod forøget metalindhold i vandet (f.eks. nikkel og zink). Vandet kan derimod godt indeholde en vis mængde fri kuldioxid, der medvirker til at give vandet en frisk smag. Mængden er afhængig af ligevægten mellem bikarbonat/karbonat og ph. Tæring i ledningsnet og installationer samt forøget metalindhold i vandet er naturligvis uønsket. 2 mg CO 2 /l Aluminium, Al Aluminium i vand forekommer som regel kun i egne med surt grundvand (lavt ph), hvor aluminium fra jorden går i opløsning, eller hvis der tilsættes aluminiumforbindelser under vandbehandlingen. Derfor skal der også kun undersøges for indhold af aluminium i disse to tilfælde. Bortset fra problemer for visse dialysepatienter, regnes aluminium ikke for særligt sundhedsfarligt, (ved indgang til ejendom) (ved forbrugers taphane) 100 µg Al/l. 200 µg Al/l Nikkel, Ni Som repræsentant for den store gruppe tungmetaller, der ikke er naturligt forekommende i vand, er nikkel blevet valgt, fordi dette metal er let opløseligt og dermed nemt kan transporteres til grundvandet. Hvis der forekommer nikkel i en boring, vil det derfor også være rimeligt at søge efter andre tungmetaller. Nikkel behøver dog ikke at stamme fra forurening, idet grundvandsindvinding i visse områder kan medføre stigende indhold af nikkel stammende fra iltning af pyrit *). Iltning af pyrit medfører også et forhøjet indhold af sulfat. Nikkel er allergifremkaldende og kan give eksem. 20 µg Ni/l.

4 *) Pyrit: Et gult metalagtigt mineral bestående af jern og svovl (FeS 2 ). Det forekommer ofte i iltfrie jordlag med et organisk indhold. Pyrit kaldes også svovlkis. I forbindelse med sænkning af grundvandsspejlet, f. eks. ved vandindvinding eller ved afvanding, kommer der ilt ned i jordlagene. Herved startes en omdannelse af pyrit til okker og svovlsyre. Samtidig kan der frigives små mængder tungmetaller, som kan være bundet til pyrit, f. eks. nikkel. Ammonium, NH 4 Forekomst af ammonium kan være tegn på forurening, men har ofte andre årsager. I råvand findes oftest fra O til 2 mg/l. Visse steder i landet kan findes mængder over 2 mg/l, og vandet må da vurderes med omtanke, før indvinding baseres på det. Råvandets ammoniumindhold vil under korrekt vandbehandling omsættes via nitrit til nitrat under ret stort iltforbrug og medvirken af mikroorganismer. I rent vand i kemisk balance bør ikke forekomme ammonium, selvom en vis ringe mængde er tilladt. Hvis omdannelsen ikke er forløbet til ende på vandværket, vil den fortsætte under ukontrollerede forhold på ledningsnettet, hvilket er uheldigt. 0,05 mg NH 4 /l Calcium, Ca Calcium er en hårdhedsdanner sammen med magnesium, og der stilles ikke separate vandkvalitetskrav til calcium. Se under Hårdhed. Indholdet af Ca bør dog ikke overstige 200 mg/l Chlorid, Cl For højt chloridindhold kan give smagsproblemer og risiko for tæring i ledningsnet, især i varmtvandssystemer m.v. Vandet smager salt ved ca. 400 mg/l. Særligt i kystområder med risiko for indtrængning af saltvand og i områder med saltholdige jordlag er det vigtigt at chloridindholdet i hver enkelt boring holdes under kontrol. 250 mg Cl/l Fluorid, F Indhold af fluorid i drikkevand virker forebyggende over for huller i tænder, og tandlægerne mener, at det gunstigste indhold til dette formål er ca. 1,2 mg/l. Til gengæld anses et kun lidt højere indhold for at være sundhedsskadeligt. 1,5 mg F/l.

5 Mangan, Mn Mangan forekommer ofte sammen med jern og forårsager lignende ulemper, men i mindre mængde. Mangan i ledningsnettet kan vise sig som et sort, lidt olieagtigt fedtet stof. Det behandlede vand bør derfor være helt manganfrit, selvom kvalitetskravene tillader en lille mængde. (ved afgang fra vandværk) (ved forbrugers taphane) 0,02 mg Mn/l 0,05 mg Mn/l Methan, CH 4 og Svovlbrinte, H 2 S I råvandet kan der visse steder i landet forekomme methan og/eller svovlbrinte. Dette skal luftes eller blæses af tidligt i behandlingsprocessen. Methan (naturgas) kan især give bakteriologiske problemer. Svovlbrinte er en giftig og ildelugtende luftart (som rådne æg) og fjernes som regel nemmere end methan. 0,01 mg CH 4 /l Højst tilladelige værdi 0,05 mg H2S/l Natrium, Na Natrium forekommer som regel som natriumchlorid (køkkensalt) eller natriumbikarbonat, afhængig af vand typen. Højt natriumindhold kan medføre øget tæring af især kobberrør. Nyere undersøgelser har vist, at et stort indhold af natrium i drikkevand kan være skadeligt for blodtrykket. 175 mg Na/l Magnesium, Mg Magnesium er en hårdhedsdanner sammen med calcium. For højt indhold kan give smagsproblemer samtidig med, at det i forbindelse med sulfat virker afførende. Se i øvrigt under Hårdhed. 50 mg/l mg.

6 Hårdhed, total Som omtalt bestemmer calcium og magnesium vandets totale hårdhed. Et stort indhold giver hårdt vand, et lille indhold giver blødt vand. Hårdheden opgives i tyske hårdhedsgrader, dh, og vandet kan karakteriseres efter følgende skala: Total hårdhedsgrad Betegnelse: 0-4 meget blødt 4-8 blødt 8-12 middelhårdt temmelig hårdt hårdt over 30 meget hårdt Total hårdhed = forbigående + blivende hårdhed. Den forbigående hårdhed kan bringes ud afvandet ved opvarmning, således at den del calcium og magnesium, der er bundet til bicarbonat, udfældes som kedelsten. Den resterende hårdhed kaldes den blivende hårdhed. Der er ikke stillet vandkvalitetskrav til hårdhed, men et vist indhold er ønskeligt, bl.a. for at mindske risikoen for tæring i ledningsnet og installationer. Den totale hårdhed bør således være mindst 5 - og højst 30 dh. Ilt, O 2 Ilt sikrer vandets velsmag og forhindrer vækst af bakterier, der kan vokse under iltfrie (anaerobe) forhold. Normalt iltes vandet under vandbehandlingen, ellers kan f.eks. jern og mangan ikke frafiltreres. Denne iltning skal være så kraftig, at der i det færdige vand skal være mindst 5 mg ilt/l tilbage, også når ammonium er blevet tilfredsstillende omdannet.

7 Inddampningsrest Inddampningsresten er et samlet udtryk for vandets indhold af opløste salte. Det er karakteristisk, at grundvand har en højere værdi end overfladevand. Et vist indhold af salte medvirker til at gøre vandet velsmagende, men overskrides grænseværdien nedenfor, er vandet som regel ikke anvendeligt til drikkevand mg/l. Jern, Fe Jern er det stof, som man først og fremmest ønsker at fjerne ved vandbehandlingen, idet for højt indhold i det rene vand giver gener for forbrugerne. De mest iøjnefaldende gener er aflejringer af okker i ledningsnet og armaturer, gener ved tøjvask og ved afsætninger i kummer og vaske. Et højt indhold kan desuden give dårlig smag og uklart vand. Et forhøjet jernindhold er dog sjældent sundhedsskadeligt, selvom der under uheldige omstændigheder (iltfrie forhold) kan skabes mulighed for vækst af jernbakterier. Visse steder i landet kan jernet være bundet til organiske humussyrer *), og det kan da være vanskeligt at fjerne jernet 100 % ved en traditionel luftning og filtrering. (ved afgang fra vandværk): (ved forbruges taphane): 0,1 mg Fe/l 0,2 mg Fe/l *)Humus: Det øverste jordlag består dels af en organisk del - humus - og en uorganisk del mineraljord. Humus er de sidste rester af den biologiske nedbrydning af planter og dyrerester. Humus giver muldlag den sorte farve. Kalium K Forekomst af kalium i drikkevand kan være tegn på forurening, men der er i øvrigt ingen smags- eller sundhedsmæssige ulemper ved forhøjet kaliumindhold. 10 mg K/l Sulfat, SO 4 Forhøjet sulfatindhold kan ligesom chlorid give smagsproblemer samtidig med, at det i forbindelse med magnesium virker afførende. Desuden kan sulfat under uheldige omstændigheder reduceres til den ildelugtende og giftige luftart svovlbrinte. Dette kan især forekomme under iltfrie forhold i varmtvandssystemer, hvor temperaturen af energimæssige årsager er nedsat. Højst tilladelig værdi: 250 mg SO 4 /l NVOC NVOC er en engelsk forkortelse for "ikke flygtigt organisk kulstof' og er en såkaldt samleparameter, d.v.s. en størrelse, der angiver forekomst af flere forskellige stoffer eller stof grupper, hvori kulstof indgår som organisk kulstof. Som eksempel på stofgrupper, der er omfattet af analysen, kan nævnes: Humuslignende stoffer, phenoler, organiske syrer, vaskemidler, vandopløselige opløsningsmidler og bekæmpelsesmidler. Bortset fra humus samt nogle phenoler og organiske syrer, er ingen af disse stoffer naturligt forekommende. En forhøjet NVOC værdi kan være tegn på, at der skal søges efter forureningskilder. Man må imidlertid være opmærksom på, at højt permanganattal, forårsaget af humus, også giver forhøjet NVOC. Højst tilladelig værdi: 4 mg C/l

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand Kvalitetskrav til drikkevand Kravene til drikkevand fremgår af Drikkevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. dec. 2007). Bekendtgørelsen indeholder mindste og/eller højst

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig?

FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig? Kemiske hovedbestanddele Aggressivt CO₂ MAX mg/l MIN mg/l FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig? Kuldioxid på en form, der kan medføre opløsning af kalk samt tæring

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning 29. august 2013 Indhold 1. Indledning... 7 1.1 Definitioner... 8 2. Vandkvalitet... 10 2.1 Generelt... 10 2.2 Fastsættelse af

Læs mere

Indvindingsanlæg på enkeltejendomme

Indvindingsanlæg på enkeltejendomme Indvindingsanlæg på enkeltejendomme Information fra Lejre Kommune om drikkevandsanalyse, forurening af drikkevand og indretning af boringer og brønde på enkeltejendomme. LEJRE KOMMUNE Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2005 Indhold INDHOLD 3 1 FORORD 5 2 INDLEDNING 7 2.1 MÅLGRUPPE 7 2.2 VANDFORSYNINGSANLÆG

Læs mere

Mikrobiel kvalitet og desinfektion

Mikrobiel kvalitet og desinfektion 20 Mikrobiel kvalitet og desinfektion Grundvand og overfladevand, der anvendes som råvand på vandværker, indeholder altid mikroorganismer i forskellige koncentrationer. Drikkevand indeholder således som

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1449 af 11/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-12-2007 Miljøministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 71 af 17/01/2007 Links til EU direktiver,

Læs mere

Jyllinge Vandværk INDHOLD: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. a.m.b.a. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 på Hotel Søfryd, Søfrydvej 10, Jyllinge.

Jyllinge Vandværk INDHOLD: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. a.m.b.a. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 på Hotel Søfryd, Søfrydvej 10, Jyllinge. Jyllinge Vandværk a.m.b.a. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 på Hotel Søfryd, Søfrydvej 10, Jyllinge. INDHOLD: Dagsorden Bestyrelsen orienterer Regnskab Ledningsrenovering

Læs mere

Kompendium. Elementær vandværkshygiejne. foreningen af vandværker i danmark

Kompendium. Elementær vandværkshygiejne. foreningen af vandværker i danmark Kompendium Elementær vandværkshygiejne foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Titel: Tekst: Copyright: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 20C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af?

Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af? Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af? Information om Gladsaxes vand- og kloakforsyning Indhold indhold Forord 1 Fra boring til vandhane 2 Gode råd om drikkevand 3 Spørgsmål og svar om vand 6

Læs mere

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Frank Fortenay, Asbjørn Andersen og Kate Nielsen Force Technology Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 12 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Bilag 3: Retningslinjer for behandling af enkeltinvindere

Bilag 3: Retningslinjer for behandling af enkeltinvindere Bilag 3: Retningslinjer for behandling af enkeltinvindere 1/1 Indholdsfortegnelse 1. Enkeltindvinding... 1 1.1 Definition af naturligt forsyningsområde... 1 1.2 Tilsyn med vandkvaliteten hos enkeltindvindere...

Læs mere

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN 2 2.1 MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND 2 2.2. LOVGRUNDLAG

Læs mere

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT MULTITEST (I SEKS DELE) TIL ØKONOMISK, PRAKTISK OG ENKEL KONTROL AF VANDKVALITETEN. Sundt vand = sunde planter og fisk Planter og fisk i akvarier og havedamme er helt afhængige af en god vandkvalitet.

Læs mere

KEMISKE STOFFER. Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet

KEMISKE STOFFER. Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet KEMISKE STOFFER Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet Titel: Forfatter: Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet Rambøll Danmark A/S Emneord: Grundvand, farlighed,

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Rensningsmuligheder for chloroform i vand

Rensningsmuligheder for chloroform i vand Rensningsmuligheder for chloroform i vand Delrapport 3 Kim Brinck, Elin Dichmann Jensen & Marianne Marcher Juhl Rambøll Danmark A/S 2007 By- og Landskabsstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Teknisk anvisning for. Grundvandsovervågningen. Version 2 ( 5. oktober 1999)

Teknisk anvisning for. Grundvandsovervågningen. Version 2 ( 5. oktober 1999) Teknisk anvisning for Grundvandsovervågningen Version 2 ( 5. oktober 1999) 2 3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING.... 6 GRUNDVANDSOVERVÅGNING... 7 PRINCIPPER FOR GRUNDVANDSOVERVÅGNINGEN... 10 INFORMATIONSTYPER...

Læs mere

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Bilag 14 1 Skitseprojekt, Høfde 42, december 2008 UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Claus Kirkegaard, Loren Ramsay, Claus Jørgensen DGE/Alectia/DHI 2 Indhold

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2021

Vandforsyningsplan 2012-2021 Vandforsyningsplan 2012-2021 Indholdsfortegnelse Hvad er en vandforsyningsplan?...6 Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen?...6 Hvordan læser du vandforsyningsplanen?...6 Hvem har ansvaret for handling?...7

Læs mere

Vandforsyningsplan 2014-2017. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk

Vandforsyningsplan 2014-2017. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Vandforsyningsplan 2014-2017 Vandforsyningsplan 2014-2017 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Redaktion: Land og Miljø, Vordingborg Kommune Forsidebillede: Oliemaleri

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

NATUR & MILJØ 2001 VAND

NATUR & MILJØ 2001 VAND 3 Vand Danmark har [nok] grundvand [-], men i nogle områder er vandressourcen truet af nitrat og pesticider. I de sidste 1-15 år er udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet faldet kraftigt, men miljøtilstanden

Læs mere