Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Sundheds- og Socialforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Sundheds- og Socialforvaltningen"

Transkript

1 Sundheds- og Socialforvaltningen Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund T F

2 SIDE 2

3 Indhold Indledning...4 Visitationskriterier...4 Sagsbehandlingspraksis...4 Overgangsordning...4 Læsevejledning...5 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)...6 Lovgrundlag...6 Mål med uddannelsen...6 Formål med uddannelsen...6 Uddannelsens indhold...6 Elementer i uddannelsen...6 Målgruppe for uddannelsen...7 Funktionsniveau...7 Uddannelsens varighed og omfang...7 Leverandører...8 Valgmuligheder m.h.t. leverandør...8 Kompetencekrav til udfører...8 Betaling og forsørgelsesgrundlag...8 Opfølgning...8 Særlige bemærkninger...8 Procedure...10 Vejledning...10 Indstilling til målgruppevurdering...10 Visitationsudvalg...10 Visitation (til STU)...10 Visitation (til et konkret uddannelsestilbud)...10 Bevilling...10 Klagevejledning...11 Samarbejde mellem vestegnskommuner...11 Koordinering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov...11 Bilag 1: Lov nr. 564 af 6.juni 2007 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov...12 SIDE 3

4 Indledning Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov eller særlig tilrettelagt uddannelse, i daglig tale STU, skal muliggøre at tilbyde alle unge mellem 16 og 25 år en 3-årig ungdomsuddannelse. Med STU en får unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov mulighed for at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse. (Se fuld lovtekst i bilag 1). Albertslund Kommunes kvalitetsstandarder 2011/12 for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), er en beskrivelse af serviceniveauet i Albertslund Kommune. Formålet med indførelsen af kvalitetsstandarder er at sikre en ensartet visitation. Kvalitetsstandarderne er samtidig et arbejdsredskab for ledere og medarbejdere, idet de fungerer som vejledende retningslinjer med henblik på målgruppevurdering og visitation til uddannelse og uddannelsestilbud. Kvalitetsstandarderne revideres når der er væsentlige ændringer i de ydelser der leveres og ved ændring af lovgivning. Visitationskriterier På baggrund af indstilling udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning for Vestegnen (UU Vestegnen 1 ) foretages alle afgørelser på begrundet konkret individuel vurdering. Principper for visitation til målgruppen for STU Udgangspunktet for visitation til STU er en grundig afdækning af borgerens hidtidige uddannelsesforløb, funktionsevne såvel fysisk, mentalt, psykisk og socialt, boligforhold samt plan og ønsker for fremtiden. Dette beskrives i indstillingen. Principper for visitation til uddannelsestilbud Valg af konkret uddannelsestilbud vil altid være fagligt begrundet ud fra hensyn til, hvad der er mest hensigtsmæssigt for borgeren og dennes behov. For at styrke den enkelte borgers netværk vælges som udgangspunkt lokale løsninger. STU er en selvstændig afsluttet 3-årig uddannelse. Albertslund Kommune lægger derfor vægt på, at uddannelsen påbegyndes på et nyt uddannelsessted i forhold til, hvor borgeren hidtil har modtaget undervisning. Sagsbehandlingspraksis Det er UU- Vestegnen, der udarbejder indstilling til STU herunder forslag til konkret uddannelsesplan og -sted. STU enheden i Sundheds- og Socialforvaltningen modtager indstillingen på vegne af Kommunalbestyrelsen. Borgeren modtager bekræftelse på indstillingen inden for 14 dage, samt information om hvornår indstillingen behandles i det kommunale visitationsudvalg. Efter behandling modtager borgeren besked om afgørelsen inden for 14 dage. Der er visitationsmøde til STU og konkrete uddannelsestilbud 4 gange om året. Nærmere information om procedure findes på side 11 samt på hjemmesiden. Som udgangspunkt er der ikke venteliste til en ungdomsuddannelse. Der skal dog påregnes sagsbehandlingstid. Ved det fyldte 18. år, overgår ansvar for sagen fra sagsbehandler i Børne- & Ungeforvaltningen (BUF) til sagsbehandler Jobcenter eller Pensionsafdelingen i Sundheds- & Socialforvaltningen (SOF). Skift af sagsbehandler har ingen konsekvenser for STU forløbet. Overgangsordning Unge under 25 år, der den 31.juli 2007 var i gang med en uddannelse efter lov om specialundervisning for voksne, er omfattet af loven. Perioden afkortes med den periode, hvor den pågældende har deltaget i et uddannelsesforløb. Unge under 25 år, der har afsluttet et 3-årigt forløb i henhold til lov om specialundervisning for voksne svarende til en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, har ikke krav på en uddannelse efter nærværende lov. 1 UU Vestegnen tilbyder og forestår uddannelsesvejledning for elever på klassetrin på alle folke-, privat- og specialskoler, samt til unge i alderen år. UU Vestegnen dækker kommunerne: Albertslund, Ballerup, Glostrup, Høje-Taastrup og Rødovre. SIDE 4

5 Læsevejledning Alle ydelser i forbindelse med særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) beskrives i et skema som vist nedenfor. Overskrift Lovgrundlag Mål med uddannelsen Formål med uddannelsen Uddannelsens indhold Elementer i uddannelsen Målgruppe for uddannelsen Funktionsniveau Uddannelsens varighed og omfang Leverandører Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Lov og paragraf Hvad er målene for uddannelsen Hvilket formål har uddannelsen Hvilke elementer består uddannelsen af Beskrivelse af, elementer der indgår i forbindelse med uddannelsen Beskrivelse af, hvilken målgruppe der typisk kan få tildelt ydelsen Beskrivelse af, hvilken funktionsnedsættelse hos borgeren, der er udgangspunkt, for bevilling af uddannelsen Beskrivelse af, varighed og omfang af uddannelsen Beskrivelse af, hvem der leverer ydelsen Beskrivelse af, om borgeren har valgmuligheder for leverandør af uddannelse Beskrivelse af, hvis der er særlige kompetencekrav til udfører Betaling og forsørgelsesgrundlag Opfølgning Særlige bemærkninger Beskrivelse af, hvad borgeren skal betale for uddannelsen og af hvad borgerens forsørgelsesgrundlag består af. Beskrivelse af, hvordan og hvor ofte uddannelsen følges op. Beskrivelse af, særlige forhold, fx om ydelsen kan gives sammen med en anden ydelse. SIDE 5

6 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) STU KVALITETSSTANDARDER Lovgrundlag Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Mål med uddannelsen 3 - årig ungdomsuddannelse, hvor den unge får udviklet sine: Muligheder for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet Færdigheder til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv Faglige kompetencer i forhold til uddannelse og/eller beskæftigelse. Formål med uddannelsen At give unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov en 3-årig ungdomsuddannelse, således at de får mulighed for, at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsen skal udgøre et planlagt, koordineret forløb med udvikling for den enkelte unge. Uddannelsens indhold Uddannelsen består af: Undervisning Træning Praktiske aktiviteter, herunder boundervisning og praktik i f.eks. virksomheder og institutioner. Uddannelsen tilpasses den unges behov, kvalifikationer, modenhed og interesser. Elementer i uddannelsen Vejledning Den unge modtager vejledning af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), før og under uddannelsen. Afklaringsforløb STU indledes med et afklaringsforløb på op til 12 ugers varighed. I afklaringsforløbet afdækkes den unges ønsker og muligheder, samt om det konkrete uddannelsestilbud tilgodeser den unge og dennes ønsker. Der udarbejdes en detaljeret uddannelsesplan. Uddannelsesplan I afklaringsforløbet har UU ansvaret for, at der i samarbejde med den unge bliver udarbejdet en individuel uddannelsesplan. Heri indgår den unges uddannelsesplan på 9. og 10. klassetrin. Uddannelsesplanen indeholder en beskrivelse af den unges uddannelsesforløb, herunder plan for undervisning, vejledning, delelementer og en beskrivelse af træning og praktik. Herudover en beskrivelse af mål for den samlede uddannelse. For hvert element i uddannelsen angives, hvor og hvornår et delelement gennemføres, samt omfang og mål. Kompetencebevis UU- Vestegnen udarbejder et kompetencebevis ved afslutningen af STU forløbet. SIDE 6

7 Unge mellem 16 og 25 år, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes faglig, personlig og/eller specialpædagogisk støtte, har ret til STU. Det er derfor ikke en diagnose der afgør, hvorvidt den unge tilhører målgruppen. Den unge skal have folkeregisteradresse i Albertslund Kommune eller være omfattet af Servicelovens handlekommuneregler. Målgruppe for uddannelsen Hvis den unge er i et forløb i en anden kommune, behandles og betales STU i adressekommunen. En evt. bodel efter Serviceloven behandles og betales af Albertslund Kommune. Der kan i særlige tilfælde laves en betalingsaftale. Flytter den unge sin folkeregisteradresse som en del af et STU tilbud, forbliver Albertslund betalingskommune for såvel STU som ydelser efter Serviceloven. Ydelser bevilget af Jobcenteret flytter med folkeregisteradressen. Funktionsniveau Følgende forhold skal gøre sig gældende for, at den unge er berettiget til en STU: At den unge ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte At den unge skal kunne gennemføre et forløb på 840 timer á 60 min pr. år, hvoraf praktik udgør højst 280 timer á 60 min pr. år. Der er ikke en nedre grænse for hvor fysisk eller psykisk handicappet, den unge kan være. I tilfælde, hvor der er tale om unge, som pga. deres psykiske og fysiske handicap ikke er i stand til at følge egentlig undervisning, kan uddannelsen sammensættes med større vægt på træning og omsorgsprægede aktiviteter. Den unge kan således ikke være for dårligt fungerende til STU. Uddannelsen er berammet til 3 år, inklusive et 12 ugers afklaringsforløb. Uddannelsen afsluttes senest 5 år efter påbegyndelse af uddannelsen. Hvis den unge stiller uddannelsen i bero eller skifter uddannelsessted under uddannelsesforløbet, vil den tid, den unge allerede har været under uddannelse tælle med i den samlede uddannelsesramme på tre år. Uddannelsens varighed og omfang Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov erstatter ikke tilbud om skolegang i folkeskolen. Den unge har ret til at afslutte folkeskolen med 10. klasse. Albertslund Kommune tilbyder ikke et 11. skoleår. Ungdomsuddannelsen skal således påbegyndes efter undervisningspligtens ophør, og inden det fyldte 25. år. Undervisningstimetallet skal mindst udgøre 840 timer årligt. Det svarer til 28 lektioner á 45 minutter pr. uge i 40 uger, eller 21 lektioner á 60 minutter i 40 uger. Andelen af praktiske aktiviteter, herunder praktik, kan højst udgøre 280 timer årligt (svarende til 1/3 del af den samlede undervisning). Det kommunale visitationsudvalg kan dog efter anmodning fra den unge og forældrene fravige dette krav, når særlige grunde taler for, at det er til den unges bedste. SIDE 7

8 Leverandører Kommunale institutioner, der tilbyder undervisning efter lov om specialundervisning for voksne Efterskoler i form af et særligt tilrettelagt forløb, herunder afklaringsforløb og supplerende undervisningstilbud (ikke 9. eller 10. klasse). Husholdningsskoler (ikke 10. klasse), håndarbejdsskoler og folkehøjskoler Produktionsskoler institutioner for erhvervsrettede uddannelser daghøjskoler Værksteder og andre institutioner Enkelte delelementer fra offentligt godkendte ordinære ungdomsuddannelser kan indgå i STU. F.eks. prøveforberedende undervisning i et enkelt fag udbudt af VUC. Uddannelseselementer med praktik, praktiske aktiviteter eller træning kan leveres af virksomheder og institutioner, f.eks. fritidshjem. Valgmuligheder m.h.t. leverandør Det kommunale visitationsudvalg træffer afgørelse m.h.t. hvilken leverandør der bedst imødekommer den unges behov. Den unges og dennes families ønsker skal tages med i afgørelsen. Undervisningsministeriet skal ikke godkende de institutioner, der leverer uddannelseselementer til en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Kompetencekrav til udfører Kommunalbestyrelsen står inde for kvaliteten og for at uddannelsen lever op til lovens krav. Dette følger lov om specialundervisning for voksne, 1, stk. 7 jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli 2000 med senere ændringer, og 11 i bekendtgørelse nr. 378 af 28.april Betaling og forsørgelsesgrundlag Uddannelsen er gratis for den unge. Den unge kan under uddannelsen modtage førtidspension eller økonomisk ydelse i forbindelse med (for)revalidering, hvis den unge i øvrigt er berettiget til det. Den unge kan ikke søge om SU (Statens Uddannelsesstøtte). Der kan forekomme egenbetaling fx til særlige aktiviteter, kost mv. Opfølgning Uddannelsesplanen skal justeres efter behov og mindst 1 gang årligt. Visitationsudvalget tager stilling og revisiterer på baggrund af uddannelsesplanen. Særlige bemærkninger Nødvendige undervisningsmidler, der ikke er indeholdt i undervisningstilbuddet bevilges vederlagsfrit efter Lov om Aktiv Beskæftigelse eller Serviceloven på baggrund af konkret ansøgning. Befordring mellem hjem og uddannelsesinstitution/praktiksted bevilges vederlagsfrit efter Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, såfremt den unge vurderes at have et befordringsbehov. I Albertslund Kommune er det dog et mål, at træning af egen befordring indgår som en del af STU uddannelsen således, at den SIDE 8

9 unge i videst mulig omfang bliver selvtransporterende. Boophold i forbindelse med STU indgår ikke. Et evt. tilhørende boophold kan kun bevilges efter Servicelovens paragraffer, hhv. 52 på børneområdet og 107 på voksenområdet. Kommunale, regionale eller private tilbud skal være opført i Tilbudsportalen for at kommunen kan anvise til tilbuddet. SIDE 9

10 Procedure Vejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU Vestegnen, har ansvar og initiativpligt for, at unge i målgruppen med folkeregisteradresse i Albertslund Kommune modtager rådgivning og vejledning om STU. Alle relevante parter som fx Familieafsnittet, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR), skoleledere, UU - vejlederne på de enkelte skoler, Jobcenter og Socialafdeling er opmærksomme på at informere UU - Vestegnen om de unge, som de har kendskab til og som de vurderer tilhører målgruppen for STU. PPR samt UU - vejlederen vil i mange tilfælde kende langt størstedelen af de børn og unge der vil være i målgruppen for STU, inden de færdiggør folkeskolen. Indstilling til målgruppevurdering UU- vejlederen har ansvaret for, at foretage en vurdering af den unges uddannelsesmuligheder. Ved vurderingen foretages afdækning af, hvorvidt den unge har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse (evt. med støtte) eller om den unge tilhører målgruppen for STU. UU vejlederen udarbejder en indstilling på baggrund af vurderingen med henblik på den unges visitation til STU. UU- vejlederen har det overordnede ansvar for, at der til indstillingen indhentes de nødvendige oplysninger. UU-vejleder indhenter samtykkeerklæring fra den unge og forældre/værge om, at der må indhentes de nødvendige oplysninger samt at der kan udveksles oplysninger vedrørende STU mellem UU, Børne- og Ungeforvaltningen og Sundheds- og Socialforvaltningen. Indstillingen udarbejdes i samråd med den unge og forældrene/værgen. Indstillingen til STU indeholder både UU vejlederens faglige begrundelse for indstilling til STU, et udkast til en uddannelsesplan, samt et eller flere konkrete bud på hvor uddannelsens kunne foregå. Herudover indeholder indstillingen borgerens og familiens ønske til uddannelsessted. Visitationsudvalg Indstillingen fra UU Vestegnen behandles af et tværfagligt visitationsudvalg. Visitationsudvalget består af: Repræsentant fra Socialafdelingen (formand) Repræsentant fra Jobcenter Repræsentant fra PPR Repræsentant fra STU-enhed (sekretær) Visitationsudvalget har møde 4 gange om året. Der er i Albertslund Kommune primært uddannelsesstart til STU i august måned. Visitation (til STU) Det kommunale visitationsudvalg behandler ansøgninger og træffer afgørelse om, om den unge tilhører målgruppen for STU på baggrund af indstillingen fra UU Vestegnen. Bliver den unge visiteret til STU følger en åben drøftelse af mulige uddannelsessteder til konkretisering af uddannelsesplanen. Er der behov for at inddrage andre aktører, afklares dette ligeledes. Visitation (til et konkret uddannelsestilbud) Afgørelse af konkret uddannelsestilbud træffes af visitationsudvalget på baggrund af indstilling fra UU - Vestegnen. Der skal lægges betydelig vægt på borgerens og forældrenes/værgens ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af uddannelsen. I særlige tilfælde vil borgere have behov for at bo på et botilbud bevilget efter Serviceloven. Botilbuddet skal være godkendt på Tilbudsportalen. For unge under 18 år skal botilbudet bevilges efter Servicelovens 52 og Servicelovens 107 for unge der er fuldt 18 år. Indstilling til bodel bevilges sammen med indstilling til STU, for maksimalt 1 år af gangen. Bevilling Visitationsudvalget bevilger maksimalt for 1 skoleår af gangen. Visiteres den unge til et 12 ugers afklaringsforløb, udarbejdes først en bevilling gældende for 12 uger. SIDE 10

11 Klagevejledning Den unge modtager sammen med afgørelsen på indstillingen til STU, en begrundelse for afgørelsen. Den unge eller dennes forældre kan klage over afgørelsen til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Der kan såvel klages over et afslag på STU og over indholdet i uddannelsestilbuddet. Der er ingen klagefrist. Der kan klages skriftligt eller mundtligt til: Klagenævnet for vidtgående specialundervisning Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal København K Klage over afgørelse efter Serviceloven. Klagen skal ske inden for 4 uger fra modtagelsen af brev med afgørelse. Der kan klages skriftligt eller mundtligt til Kommunen. Kommunen vurderer afgørelsen, og hvis ikke der gives fuldt medhold, videresendes sagen til Det Sociale Nævn. Samarbejde mellem vestegnskommuner Der er indgået et samarbejde mellem Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj/Vallensbæk og Rødovre Kommuner om STU. Kommunerne vil sammen forhandle med de store udbydere af STU. Målet er, at uddannelserne bliver mere fleksible og kan tilpasses den enkelte unges særlige behov, samt at opnå gennemskuelighed i pris, kvalitet mv. Forhandlingerne er påbegyndt og forventes at pågå løbende. Endvidere forudsætter samarbejdet en gensidig erfaringsudveksling om STU omkring udvikling, organisering, klagesager, samarbejde med UU mm. Koordinering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU- enheden under Sundheds- og Socialforvaltningen koordinerer STU i Albertslund Kommune. Kontakt: Leder: Hanne Larsen, tlf.: Udviklingsmedarbejder: Anna Bojsen, tlf.: Fuldmægtig: Birte Thomsen, tlf.: SIDE 11

12 Bilag 1: Lov nr. 564 af 6.juni 2007 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kapitel 1 Formål m.v. 1. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Stk. 2. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov orienteres om uddannelsestilbuddet efter denne lov. Kapitel 2 Kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse 2. Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har et retskrav på en ungdomsuddannelse. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde unge omfattet af 1. pkt., der er tilmeldt kommunens folkeregister, en 3- årig ungdomsuddannelse efter denne lov. Stk. 2. Tilbuddet gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør. Hvis den unge fortsætter undervisningen i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole m.v. efter undervisningspligtens ophør, gives tilbuddet dog først i forbindelse med denne undervisnings ophør. Stk. 3. Den unge kan modtage kommunalbestyrelsens tilbud indtil det fyldte 25. år. Stk. 4. Den unge skal færdiggøre ungdomsuddannelsen senest 5 år efter, at den er påbegyndt. 3. Kommunalbestyrelsen træffer efter indstilling, jf. stk. 2, afgørelse om, hvorvidt den unge er omfattet af 1. Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning indstiller efter samråd med den unge og forældrene til kommunalbestyrelsen, om den unge kan optages på ungdomsuddannelsen. Indstillingen kan i fornødent omfang suppleres med udtalelser fra andre sagkyndige i kommunen eller i andre kommuner, herunder udtalelser fra pædagogisk-psykologisk rådgivning og skoler, hvor den unge har været optaget. Indstillingen skal indeholde et udkast til en individuel uddannelsesplan, jf. 4, stk. 2. Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved fremsættelse af tilbud om ungdomsuddannelsen, herunder om inddragelse af den unge og forældrene, skriftlighed ved fremsættelsen af tilbuddet og tidsforløbet for fremsættelsen af tilbuddet. Kapitel 3 Ungdomsuddannelsens indhold m.v. 4. Ungdomsuddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den enkelte unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb. Stk. 2. Ungdomsuddannelsen indledes med et afklaringsforløb på indtil 12 uger, der skal afdække den unges ønsker og muligheder, herunder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse. I forbindelse med afklaringsforløbet udarbejder Ungdommens Uddannelsesvejledning sammen med den unge og forældrene en individuel uddannelsesplan, som indeholder en oversigt over de aktiviteter, herunder vejledningssamtaler og praktikophold, som den unge skal tilbydes. Stk. 3. Ungdommens Uddannelsesvejledning justerer uddannelsesplanen efter behov og mindst en gang årligt. Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om indholdet af uddannelsesplanen, herunder en plan for undervisningen. 5. I uddannelsesplanen, jf. 4, stk. 2, kan indgå elementer, der leveres af 1) efterskoler i form af særligt tilrettelagte forløb, herunder afklaringsforløb efter 4, stk. 2, og supplerende undervisningstilbud for unge, jf. lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), 2) husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og folkehøjskoler, jf. lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), 3) produktionsskoler, jf. lov om produktionsskoler, 4) institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, 5) daghøjskoler, jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), og 6) værksteder og andre institutioner. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med de i stk. 1, nr. 1-6, nævnte institutioner om tilrettelæggelse af uddannelsen, jf. 1, stk. 7, i lov om specialundervisning for voksne. Stk. 3. Kommunen afholder udgiften til særligt tilrettelagte forløb, herunder afklaringsforløb efter 4, stk. 2, og supplerende undervisningstilbud samt til den i stk. 2 nævnte tilrettelæggelse. Herudover kan kommunen for unge, der modtager ordinær undervisning på en produktionsskole, afholde udgiften til specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte m.v. Stk. 4. De i stk. 1, nr. 1-4, nævnte institutioners udbud af særligt tilrettelagte forløb, herunder afklaringsforløb efter 4, stk. 2, supplerende undervisningstilbud og den i stk. 2 nævnte tilrettelæggelse skal ske som indtægtsdækket virksomhed. Stk. 5. Udgifter til elementer af ordinær undervisning, der leveres af de i stk. 1, nr. 2-4, nævnte institutioner, finansieres efter bestemmelserne i den lovgivning, der gælder for den pågældende aktivitet. Udgifter til eventuel elevbetaling el. lign. for deltagelse i elementer af ordinær undervisning afholdes af kommunen. 6. Ungdomsuddannelsen består af elementer af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner. Stk. 2. Ungdomsuddannelsen skal indeholde fag og aktiviteter, herunder boundervisning, der 1) fremmer den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet, 2) fremmer den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv og SIDE 12

13 3) er rettet mod udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer. Stk. 3. Praktik i virksomheder og institutioner skal bidrage til at opfylde målene i uddannelsesplanen ved at bibringe den unge 1) arbejdserfaring og anden erfaring, der sikrer kvalifikationer, som er relevante på arbejdsmarkedet eller for udviklingen af de personlige kompetencer, 2) erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendige for at opnå en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet og for at deltage i et aktivt voksenliv, og 3) indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads. Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om indholdet af undervisningen og de praktiske aktiviteter. 7. Undervisningstimetallet, der skal være til rådighed for deltagerne i ungdomsuddannelsen, skal mindst udgøre 840 timer årligt. Ved fastlæggelsen af undervisningstiden regnes 60 minutters undervisning lig med 1 undervisningstime. Stk. 2. Andelen af praktiske aktiviteter, herunder praktik, kan højst udgøre 280 timer årligt. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra den unge og forældrene fravige stk. 2, når særlige grunde taler for, at det er til den unges bedste. Stk. 4. Praktiske aktiviteter, herunder praktik, og undervisning på andre uddannelsesinstitutioner indgår i det årlige undervisningstimetal med 4,2 timer pr. dag. 8. Hvis den unge efter eget ønske har afbrudt ungdomsuddannelsen eller har afbrudt den på grund af sygdom eller af andre grunde, kan den unge anmode om at genoptage uddannelsen. Anmodning om genoptagelse af uddannelsen skal ske, inden den unge fylder 25 år. I forbindelse med anmodningen om genoptagelse af uddannelsen kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der skal træffes en ny afgørelse efter 3, stk. 1 og Ved ungdomsuddannelsens afslutning udsteder kommunalbestyrelsen et kompetencepapir, der skal indeholde en beskrivelse af de opnåede kompetencer. Kompetencepapiret skal indeholde en vurdering af den unges opfyldelse af målene for hele uddannelsen og for de enkelte uddannelsesdele. Stk. 2. Afbrydes ungdomsuddannelsen, udstedes et kompetencepapir for de færdiggjorte uddannelsesdele. Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om kompetencepapirernes udformning og indhold. Kapitel 4 Befordring m.v. 10. Kommunalbestyrelsen sørger for eller afholder udgifterne til fornøden befordring mellem hjem eller fast aflastningshjem og uddannelsesinstitution eller praktiksted for unge, der deltager i ungdomsuddannelsen. Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om befordring. Kapitel 5 Klage m.v. 12. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser om tilbud eller afslag på tilbud om en ungdomsuddannelse kan af den unge indbringes for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, jf. 51 a i lov om folkeskolen. Det samme gælder kommunalbestyrelsens afgørelser om indholdet af ungdomsuddannelsen. 13. Undervisningsministeren kan til varetagelse af bl.a. lovgivnings- og vejledningsfunktioner forlange enhver oplysning, som ministeren skønner nødvendig til udførelse af disse opgaver, meddelt af kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Undervisningsministeren kan bestemme, at oplysninger, jf. stk. 1, skal leveres i elektronisk form, og kan herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom. Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem myndigheder, herunder uddannelsesinstitutioner, og om anvendelse af digital signatur i forbindelse med aflevering af oplysninger efter stk. 1 og 2. Kapitel 6 Forsøg 14. For at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde kan undervisningsministeren fravige lovens bestemmelser bortset fra kapitel 1. Stk. 2. Efter undervisningsministerens bestemmelse kan staten yde tilskud til forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde. Kapitel 7 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 15. Loven træder i kraft den 1. august Unge under 25 år, der har afsluttet et ungdomsuddannelsesforløb i henhold til lov om specialundervisning for voksne inden den 1. august 2007, har ikke krav på et ungdomsuddannelsestilbud efter 2, stk. 1. Stk. 2. Unge under 25 år, der pr. 31. juli 2007 deltager i et uafsluttet ungdomsuddannelsesforløb efter lov om specialundervisning for voksne, er omfattet af denne lov. Ungdomsuddannelsen afkortes med den periode, hvor den pågældende har deltaget i ungdomsuddannelsesforløbet i henhold til lov om specialundervisning for voksne. 17. Loven tages op til revision senest i folketingsåret Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 11. Kommunalbestyrelsen sørger for, at de nødvendige undervisningsmidler stilles vederlagsfrit til rådighed for deltagerne. SIDE 13

14 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund T T M ESDH: 11/15975

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007 Side 1 af 5 BEK nr 974 af 19/07/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-07-2007 Undervisningsministeriet Udskriv dokument Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for STU. Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for STU. Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for STU Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune JUNI 2015 Formål med kvalitetsstandarden Formålet med denne kvalitetsstandard er, at sikre tydelighed i forhold til visitation

Læs mere

NOTAT vedrørende Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

NOTAT vedrørende Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov NOTAT vedrørende Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Nærværende notat er udarbejdet på baggrund af Lov nr. 564 af 6. juni 2007, Bkg. nr. 974 af 19. juli 2007 samt de til loven tilhørende

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Formål med kvalitetsstandarden Formålet med denne kvalitetsstandard er, at sikre tydelighed i forhold til visitation

Læs mere

Formål med kommunalt serviceniveau

Formål med kommunalt serviceniveau Formål med kommunalt serviceniveau Formålet med dette kommunale serviceniveau er, i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også benævnt som Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 783 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.64M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag At den unge opnår personlige, sociale og faglige

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Retningslinjer for STU i Esbjerg

Retningslinjer for STU i Esbjerg Retningslinjer for STU i Esbjerg Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Betingelser... 5 Målgruppe... 5 Uddannelsestilbuddet... 6 Uddannelsesplan... 7 STU Udbydere... 9 Indstilling og optagelse

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Godkendt af Socialudvalget 1.

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 2016 Brug for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse? Hvis du eller en pårørende har behov for en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Udkast, den 15. marts 2007 Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kapitel 1 Formålet med ungdomsuddannelsen 1.

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3. Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 13 Offentligt Sagsnr.: 147.354.121 Til Lovforslag nr. L 196 Af undervisningsministeren, tiltrådt af Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 2 1) I stk. 1, 1. pkt., udgår:»,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne LBK nr 96 af 26/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/00427 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til implementering af Lov 564, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Indholdsfortegnelse

Forslag til implementering af Lov 564, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Indholdsfortegnelse Forslag til implementering af Lov 564, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Indholdsfortegnelse 1. Baggrund side 2 2. Formål side 2 3. Retskrav på en 3 årig ungdomsuddannelse side 2 4. Konsekvens

Læs mere

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Godkendt af Byrådet d. 18. december 2013 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Retskrav... 3 1.3.

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

STU Haderslev - en 3-årig ungdomsuddannelse

STU Haderslev - en 3-årig ungdomsuddannelse Til sagsbehandlere m.fl. STU Haderslev - en 3-årig ungdomsuddannelse Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse Formål... Målgruppen... Optagelse på uddannelsen... Særligt Tilrettelagt

Læs mere

Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling

Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling Side 1.Indledning 1 2. Lovgivning.. 1 3. Målgruppeafgrænsning. 3 4. Opgørelse af målgruppen i Norddjurs

Læs mere

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov BEK nr 739 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Alle unge med særlige behov har et retskrav på at få tilbudt en særlig tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune

Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune Særlig tilrettelagt uddannelse STU. Indhold Indledning Formål Målgruppe Uddannelsens indhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Kommuner i Danmark Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kommuner i Danmark Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kommuner i Danmark Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Orienteringsbrev om STU

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014 Indhold Indhold Indhold... 1 Introduktion... 2 Uddannelsens indhold... 2 Visitationsudvalget

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Indstilling. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 24. november 2008 1. Resume Unge med særlige behov, der er afskåret fra at benytte de almindelige tilbud, har med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 787 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 153.93M.541 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Lovforslag nr. L 213 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Lovforslag nr. L 213 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 213 Folketinget 2012-13 Fremsat den 25. april 2013 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet

Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet For at undgå fremtidige uklarheder/misforståelser omkring ansvarsfordelingen UU-centrene imellem samt imellem

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for kkompenserende specialundervisning for voksne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgivningen...3 3. Målgrupper...4 4. Formål...4 5. Sagsbehandling og

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 31.oktober 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 21.november 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Familieafdelingen Overgang fra barn og ung med særlige behov til voksen med særlige behov Overgangen fra barn til voksen med særlige behov

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 987 af 16/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.19G.121 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ravnholtskolen. Til arbejdsmarkedsudvalgets. møde den 8. oktober 2008. Ravnholtvej 1, 8500 Grenaa. Tlf. 87 59 41 12, www.ravnholtskolen.

Ravnholtskolen. Til arbejdsmarkedsudvalgets. møde den 8. oktober 2008. Ravnholtvej 1, 8500 Grenaa. Tlf. 87 59 41 12, www.ravnholtskolen. Ravnholtskolen Til arbejdsmarkedsudvalgets møde den 8. oktober 2008 Ravnholtvej 1, 8500 Grenaa. Tlf. 87 59 41 12, www.ravnholtskolen.dk 1. Baggrund...3 2. Målgruppen (lovens kap. 1)...4 2.1. Skønnet antal

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

Procedure for vejledning om uddannelse og erhverv og indstilling til STU.

Procedure for vejledning om uddannelse og erhverv og indstilling til STU. København 10. marts Procedure for vejledning om uddannelse og erhverv og indstilling til STU. Hvem skal målgruppevurdere til STU? 1. Hvem skal vejlede elever i grundskolen og evt. målgruppevurdere til

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 1 STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder skal give information om STU til dig, som er forælder til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013 Acadre

Læs mere

UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem.

UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem. UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem. Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Vejle 9. juni 2010

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne Page 1 of 6 LBK nr 929 af 25/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-08-2011 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 378 af 28/04/2012 2 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Teknisk sammenskrivning af lov om specialundervisning for voksne

Teknisk sammenskrivning af lov om specialundervisning for voksne Teknisk sammenskrivning af lov om specialundervisning for voksne Hermed sammenskrives lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli 2000, med de ændringer, der følger

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Indholdsoversigt: Bemærkninger 3. Lovgrundlag 3. Målgruppe 3. Overgangsordninger ved lovens indførelse 6. Formål 6. Uddannelsens indhold 6

Indholdsoversigt: Bemærkninger 3. Lovgrundlag 3. Målgruppe 3. Overgangsordninger ved lovens indførelse 6. Formål 6. Uddannelsens indhold 6 1 Indholdsoversigt: Bemærkninger 3 Lovgrundlag 3 Målgruppe 3 Overgangsordninger ved lovens indførelse 6 Formål 6 Uddannelsens indhold 6 Uddannelsens sammensætning, omfang og varighed 7 STU tilbud bevilges

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)]

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)] Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 28 Offentligt Til lovforslag nr. L 196 Folketinget 2006-07 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 29. maj 2007 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 929 af 25/08/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyr., j.nr. 017.34K.261

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse Vejle, den 4. april 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

STU. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse For unge med høretab med særlige behov

STU. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse For unge med høretab med særlige behov Center for Døvblindhed og Høretab er et lands- og landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen NOTAT Fællesadministrationen 05-12-2011 Procedurebeskrivelse for unge-koordineringsmøder mellem jobcentret (JC) og Ungdommens uddannelsesvejledning Vestegnen (UU) Baggrund Der er et stadigt stigende behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

S T U S ø h ø j l a n d e t

S T U S ø h ø j l a n d e t S T U S ø h ø j l a n d e t Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Søhøjlandet er et 3 årigt uddannelsestilbud for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse selv ikke med

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 738 af 20/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen,lov om friskoler og private

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for kørsel til STU, VSU og dagtilbud 103 og 104

Kvalitetsstandard for kørsel til STU, VSU og dagtilbud 103 og 104 Kvalitetsstandard for kørsel til STU, VSU og dagtilbud 103 og 104 Udarbejdet af: Dato: Michael Lundsgaard 3. december Sagsnummer.: Version nr.: 1 Kvalitetstandard for Job og Aktiv STU i Broby Målgruppe

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade. Spastikerforeningen

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade. Spastikerforeningen BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade Spastikerforeningen Hvad er STU STU er et treårigt uddannelsestilbud til unge mellem 15 og 25

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Gældende kvalitetsstandard for visitation i henhold til flg. lovgivning:

Gældende kvalitetsstandard for visitation i henhold til flg. lovgivning: Myndighedsområdet 17. august 2010 Gældende kvalitetsstandard for visitation i henhold til flg. lovgivning: - servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108 - lov nr. 564 af 6. juni

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler Side 1 af 9 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 K Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Ungdomsskolen apitel 1 a (Ophævet) (Ophævet) (Ophævet) Ungdomskostskoler Klage m.v. Ikrafttrædelses-

Læs mere

Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov.

Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov. Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov. Pia Melchior Petersen Med implementeringen af den nye Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlig behov,

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere