Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr UURS samarbejdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet"

Transkript

1 Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr UURS samarbejdet For at undgå fremtidige uklarheder/misforståelser omkring ansvarsfordelingen UU-centrene imellem samt imellem UU-center og kommune, har vi udarbejdet nedenstående oversigt på baggrund af den seneste vejledning til L564 (STU-loven) af 16. november Lovens forankring: Lov 564 dækker alene selve uddannelsen, dvs. undervisning, praktik med mere, og det er den lov, som UU-centrene er omfattet af, og som de følger op på. L564 (STU-loven) er forankret i love og bekendtgørelser fra Undervisningsministeriet og er ikke omfattet af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Der kan således ikke argumenteres for en ansvarsfordeling for så vidt angår vejledningsforpligtelsen ifm. STU på baggrund af reglerne i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område f.eks. ift. betalings- og handleforpligtelse ifm. anbragte børn og unge. Reglerne om mellemkommunale betalingsforhold på undervisningsområdet jf. Lov om specialundervisning for voksne omhandler undervisning og ikke vejledning, så de kan heller ikke bruges. UU-centrene i Region Sjælland dækker hver især et geografisk afgrænset område: UU-centrene dækker hver især et afgrænset geografisk område. UU-centrene forestår uddannelsesvejledningen af børn, der går i skole i en af de kommuner, UU-centret servicerer og unge op til 25 år, når de har forladt grundskolen, og når de har folkeregisteradresse i en af UUcentrets kommuner. Vejledningen til L564 præciserer, at hjemkommune skal forstås som den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregistret jf. vejledning til L564, kapitel 4, Generelle bestemmelser.. skal kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregisteret (herefter benævnt hjemkommunen) sikre, at der gives information i forbindelse med afslutningen af disse forløb. 1

2 Nedenstående regler gælder også børn og unge, der er anbragt. UU-centrene bevarer vejledningsforpligtelsen over for elever, der flytter midlertidigt uden for UU-centrets område som led i deres STU, hvor uddannelse og bodel udgør en integreret helhed. Hvilke unge? Hvad siger vejledningen til L564 kap. 4 UU-centrets rolle Skoler, der benytter Ungdommens Uddannelsesvejledning Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning i skolens beliggenhedskommune, der i samarbejde med elev og forældremyndighedens indehaver udfærdiger uddannelsesplan i forbindelse med elevens afslutning af 9. hhv. 10. klasse. Det gælder tilsvarende vejledningsforpligtelsen ved afklaring af målgruppe for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Ungdommens Uddannelsesvejledning i skolens beliggenhedskommune udarbejder efterfølgende udkast til individuel uddannelsesplan for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og indstillingspapirer til brug for kommunalbestyrelsen i elevens hjemkommune (dette kan evt. ske i samarbejde med Ungdommens uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune). Sagsgangen er, at samme Ungdommens Uddannelsesvejledning, som har udfærdiget uddannelsesplan og indstillingspapirer, efterfølgende fremsender disse til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune med henblik på, at Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune herefter fremsender papirerne til sin»egen«kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen træffer herefter afgørelse om, hvorvidt den unge er omfattet af målgruppen for uddannelsen. Kommunalbestyrelsen tager endvidere stilling til den unges uddannelsesplan, hvis den unge er omfattet af målgruppen for ungdomsuddannelsen. Det er UU-centeret i skolens beliggenhedskommune, der udarbejder målgruppevurdering ift. STU og indstilling til STU. For elever på skoler i en af UUcentrets kommuner gælder, at det er det pågældende UU-center, der afklarer målgruppe, udarbejder indstilling til STU, udkast til uddannelsesplan og sender indstillingen til elevens hjemkommune, hvor eleven er tilmeldt folkeregisteret. Hvis eleven bor i en anden kommune end de kommuner, UUcentret servicerer, sker indstillingsarbejdet i samarbejde mellem det UU-center, der servicerer den pågældende kommune, hvor skolen er placeret, og UU-centret i elevens hjemkommune, hvor eleven er tilmeldt folkeregisteret. 2

3 Når kommunalbestyrelsen i den unges hjemkommune har godkendt udkastet til individuel uddannelsesplan, iværksættes uddannelsen af kommunalbestyrelsen i hjemkommunen, og vejledningsopgaven varetages herefter af Ungdommens Uddannelsesvejledning i den unges hjemkommune. For elever, der bor i en af UUcentrets kommuner, men som går i skole i en anden kommune, gælder, at det er den pågældende skoles UU, der laver målgruppevurdering og indstilling til STU samt udkast til uddannelsesplan i samarbejde med det UU-center, der ligger i elevens hjemkommune. UU-vejlederen i elevens hjemkomme, hvor eleven er tilmeldt folkeregistret, indsender indstilling til STU samt følger op på afklaringsforløb og uddannelsesplan min. 1 gang pr. år. Det UU-center, der servicerer den kommune, hvor eleven er tilmeldt folkeregisteret, bevarer vejledningsforpligtelsen over for elever, der flytter midlertidigt uden for UUcentrets område som led i deres STU, hvor uddannelse og bodel udgør en integreret helhed. 3

4 Skoler, der ikke benytter Ungdommens Uddannelsesvejledning Når en elev modtager undervisning på en efterskole, husholdningsskole, håndarbejdsskole eller en fri grundskole, som ikke benytter Ungdommens Uddannelsesvejledning, varetages vejledningsforpligtelsen i forbindelse med ungdomsuddannelse for unge med særlige behov af Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune i samarbejde med elevens skole. Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune udarbejder i samarbejde med skolen udkast til individuel uddannelsesplan for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov samt indstillingspapirer til brug for kommunalbestyrelsen. Udfærdigelsen af den almindelige uddannelsesplan i forbindelse med afslutningen af 9. hhv. 10. klasse varetages af skolen. Skolens forpligtelse hertil gælder altså også de elever, hvis uddannelsesplan måtte indeholde forslag om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er bl.a. med baggrund i den almindelige uddannelsesplan for elever på 9. og 10. klassetrin, jf. bekendtgørelse nr. 874 af 7. juli 2010 om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse, at Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune indleder arbejdet vedrørende eventuel iværksættelse af den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Der fordres således et tæt samarbejde mellem elevens skole og Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune. Når kommunalbestyrelsen i den unges hjemkommune har godkendt udkastet til individuel uddannelsesplan, iværksættes uddannelsen af kommunalbestyrelsen i hjemkommunen, og vejledningsopgaven varetages herefter af Ungdommens Uddannelsesvejledning i den unges hjemkommune UU-centret i elevens hjemkommune udarbejder sammen med den pågældende skole målgruppevurdering, indstilling og udkast til uddannelsesplan. Arbejdsfordelingen mellem efterskoler og UU er beskrevet i STU-samarbejdsaftalen mellem UU og efterskolerne. UU-centret i elevens hjemkommune følger op på afklaringsforløb og uddannelsesplan min. 1 gang om året for STU-elever, der er tilmeldt folkeregisteret i UU-centrets område. Det UU-center, der servicerer den kommune, hvor eleven er tilmeldt folkeregisteret, bevarer vejledningsforpligtigelsen over for elever, der flytter midlertidigt uden for UUcentrets område som led i deres STU, hvor uddannelse og bodel udgør en integreret helhed. 4

5 Elever, der har forladt grundskolen For de elever, som har forladt grundskolen eller 10. klasse, varetages vejledningsforpligtelsen af Ungdommens Uddannelsesvejledning i den unges hjemkommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning har pligt til at vejlede unge, der ikke er i gang med eller ikke har fuldført en ungdomsuddannelse, efter de har forladt grundskolen op til det fyldte 25 år. Andre unge under 25 år med bopæl i kommunen skal have vejledning, hvis de henvender sig. Vurderer Ungdommens Uddannelsesvejledning, at en ung, der har forladt grundskolen, og som endnu ikke er 25 år, tilhører målgruppen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, er det Ungdommens Uddannelsesvejledning i den unges hjemkommune, der har forpligtelsen til at udarbejde og foretage indstillingen til uddannelsen til kommunalbestyrelsen i hjemkommunen. Når kommunalbestyrelsen i den unges hjemkommune har godkendt udkastet til individuel uddannelsesplan, iværksættes uddannelsen af kommunalbestyrelsen i hjemkommunen, og vejledningsopgaven varetages herefter af Ungdommens Uddannelsesvejledning i den unges hjemkommune. UU-centret har vejledningsforpligtelsen af unge, der har folkeregisteradresse i de kommuner, det pågældende center servicerer. UU-centret laver målgruppevurdering ift. STU, udarbejder og sender indstilling inkl. udkast til uddannelsesplan til den unges hjemkommune, hvor eleven er tilmeldt folkeregistret. UU-centret følger op på afklaringsforløb og uddannelsesplan min. 1 gang om året for STU-elever, der er tilmeldt folkeregisteret i en af UU-centrets kommuner. Det UU-center, der servicerer den kommune, hvor eleven er tilmeldt folkeregisteret, bevarer vejledningsforpligtelsen over for elever, der flytter midlertidigt uden for UUcenterets område som led i deres STU. Mulighed for andre aftaler Selv om ansvarsfordelingen ligger fast, hindrer det ikke lokale eller re- 5

6 om praktisk udmøntning gionale aftaler om den praktiske udmøntning af vejledningen om uddannelsen. Sådanne aftaler må imidlertid ikke på nogen måde forringe vejlednings- eller uddannelsestilbuddet for den enkelte unge i forhold til, hvad der gælder efter loven, og det anbefales, at der udarbejdes et aftalepapir, der tiltrædes af alle professionelle parter på området. Såfremt der ikke opnås enighed om sådanne lokale eller regionale aftaler, anvendes ovenstående fremgangsmåde. 6

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Sekretariatet Ligeværd Januar 2008 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Notatet er udarbejdet for Foreningsfællesskabet Ligeværd af juristerne Jannie Dyring og Jens Meyhoff. NOTAT

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Forslag til finanslov for 2015

Forslag til finanslov for 2015 Nr. 10 26.08.2014 INDHOLD Administrative nyheder Finanslovsforslag for 2015 Skøn over skolens tilskud 2015 Taksterne: UV- tilskud og andre tilskud Forslag til finanslov 2015 vigtige tal Beregning af skolens

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. Bilag 4.7 Praktikant tingskade Anmeldelsesskema Statens erstatningsordning er reguleret i bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet?

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet? Willis Jura August 2008 Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008 Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering sikrer, at personer, der deltager i

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Koncentration om opgaverne ved de lokale SKILLS-mesterskaber for 9. klasser på Uddannelsescenter Holstebro, december 2014 UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010

NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010 NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010 Dato 24.02.09 Med kommunalreformens ikrafttrædelse er hele myndighedsansvaret, herunder visitationsretten, og finansieringen

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan.

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de 1 r for je Fælles retningslin g n i n s i v r e d un stitutioner på de sikrede in Fælles retningslinjer for undervisningen sikrede institutioner på de Fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede

Læs mere