STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6."

Transkript

1

2 STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Præcisering af lovgivning, herunder: Anvendelsesområde Procedure ved indstilling til tilbud Indhold og steder Vejledningsmateriale til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Generel uddybning af lovgivning hvem, hvad hvor spørgsmål, herunder: Intentioner bag lovgivning Retskravet på uddannelse

3 Hvad er intentionerne bag lov om ungdomsuddannelse for unge med særlig behov? Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov er ikke et undervisningstilbud, men et uddannelsesforløb beskrevet i en uddannelsesplan. Ungdomsuddannelsen er ikke et supplement til eller en forberedelse til andre uddannelser. Ungdomsuddannelsen er heller ikke blot en videreførelse af undervisningen i folkeskolen. Det er en egentlig ungdomsuddannelse der giver et springbræt til voksentilværelsen. Ungdomsuddannelsen skal planlægges individuelt ud fra deltagernes forudsætninger, behov og interesser. At uddannelsen skal planlægges individuelt betyder endvidere, at uddannelsestilbuddet som udgangspunkt ikke kan opfyldes ved at henvise til en bestemt institution eller et uddannelsesforløb, der er fælles for alle. Med den store variation i målgruppen er der behov for varierede uddannelsesforløb og uddannelsessteder.

4 Målgruppe Ungdomsuddannelsens målgruppe er beskrevet som unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Gruppen af andre unge med særlige behov omfatter blandt andet unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade. Ungdomsuddannelsens målgruppe omfatter udelukkende de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge specialpædagogisk støtte. Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for den unges berettigelse til et 3-årigt uddannelsesforløb, men det faktum, at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte. Det bemærkes i øvrigt, at unge, der i 9. eller 10. klasse vurderes til at være»ikke uddannelsesparate«til en gymnasial ungdomsuddannelse eller til en erhvervsuddannelse, ikke nødvendigvis tilhører målgruppen for ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.

5 Målgruppe Det betyder, at hvis kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at en ung med specialpædagogisk støtte vil kunne gennemføre andre ungdomsuddannelser, så vil den unge ikke være berettiget til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Denne vurdering skal bygge på de erfaringer, resultater og eventuelt sagkyndige udtalelser, der er opnået hidtil i forbindelse med skolegang og eventuel anden beskæftigelse eller uddannelse. Alle unge, der vurderes at være omfattet af målgruppen, skal have et tilbud, hvis de ønsker det. Der er således ikke tale om, at den unge kan have for store funktionsnedsættelser eller være for svagt fungerende i forhold til at få tilbud om et uddannelsesforløb. Ungdomsuddannelsens målsætning, indhold og tilrettelæggelse må tage hensyn hertil ved fx at lade elementer af træning og sociale aktiviteter indgå i den samlede uddannelsesplan.

6 Målgruppe og retskrav Målgruppen for uddannelsen er i loven defineret som unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse selv ikke med special-pædagogisk støtte. Disse unge har et retskrav på et tilbud efter Lov om ungdomsuddannelse for unge særlige behov. Der er ikke nogen nedre grænse for hvor fysisk eller psykisk udviklingshæmmede, elever i målgruppen kan være. I de tilfælde hvor der er tale om unge, som pga. af deres psykiske og fysiske tilstand ikke er i stand til at følge egentlig undervisning, kan uddannelsen sammensættes med større vægt på træning og omsorgsprægede aktiviteter. Kommunens visitation til uddannelsen kan inddrage ekspertvurderinger, og skal være baseret på det hidtidige kendskab til den unge, samt erfaringer og resultater gennem grundskolen. Selvom STU er en rettighed for en ung i målgruppen, så er det ikke på samme tid en pligt. Hvis kommunen kan tilrettelægge et andet tilbud, som forældrene og den unge hellere vil have, så gør man det.

7 Målgruppe og retskrav Retskravet gælder ikke, hvis Det er ikke kun den unges diagnose, som er afgørende for, om han eller hun tilhører målgruppen, og dermed har et retskrav på et STU-forløb. Visitationen skal tage højde for, om den unge er i stand til at gennemføre et andet ungdomsuddannelsestilbud, fx med faglig, personlig og/eller specialpædagogisk støtte. En diagnose som aspergers syndrom, ADHD eller autisme indskriver ikke pr. automatik den unge i målgruppen. Det betyder i praksis, at STU skal opfattes som den sidste mulighed når alle andre muligheder for at opnå en ungdomsuddannelse, er udelukket. STU er ikke som andre ungdomsuddannelser en studie- eller arbejdsmarkedsrettet ungdomsuddannelse. Af hensyn til de unges videre muligheder efter endt uddannelse er der derfor god grund til at finde studie- og arbejdsmarkedsrettede alternativer til STU i kommunen, fx i samarbejde med produktionsskoler, erhvervsskoler og gymnasier.

8 Uddrag fra Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (LOV nr 564 af 06/06/2007) 1. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Stk. 2. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov orienteres om uddannelsestilbuddet efter denne lov. 2. Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har et retskrav på en ungdomsuddannelse. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde unge omfattet af 1. pkt., der er tilmeldt kommunens folkeregister, en 3-årig ungdomsuddannelse efter denne lov. Stk. 2. Tilbuddet gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør. Hvis den unge fortsætter undervisningen i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole m.v. efter undervisningspligtens ophør, gives tilbuddet dog først i forbindelse med denne undervisnings ophør. Stk. 3. Den unge kan modtage kommunalbestyrelsens tilbud indtil det fyldte 25. år. Stk. 4. Den unge skal færdiggøre ungdomsuddannelsen senest 5 år efter, at den er påbegyndt.

9 Uddrag fra Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (LOV nr 564 af 06/06/2007) 3. Kommunalbestyrelsen træffer efter indstilling, jf. stk. 2, afgørelse om, hvorvidt den unge er omfattet af 1. Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning indstiller efter samråd med den unge og forældrene til kommunalbestyrelsen, om den unge kan optages på ungdomsuddannelsen. Indstillingen kan i fornødent omfang suppleres med udtalelser fra andre sagkyndige i kommunen eller i andre kommuner, herunder udtalelser fra pædagogisk-psykologisk rådgivning og skoler, hvor den unge har været optaget. Indstillingen skal indeholde et udkast til en individuel uddannelsesplan, jf. 4, stk Ungdomsuddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den enkelte unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb.

10 Befordring Til unge uden særligt befordringsbehov, der har en afstand fra hjem eller fast aflastningssted til undervisningssted og tilbage igen på 22 km. og derover, ydes der befordringsgodtgørelse. Det kan være i form af godtgørelse fra kommunalbestyrelsen af faktisk afholdte udgifter til offentligt befordringsmiddel og ved befordring med eget befordringsmiddel med en af kommunalbestyrelsen fastsat godtgørelse pr. km.

11 Anden lovgivning med relationer til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Tilbuddet om en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er ofte tæt forbundet til tilbud og ydelser under anden lovgivning inden for beskæftigelsesområdet og det sociale område. Det er derfor vigtigt, at der skabes et koordinerende samarbejde mellem de forskellige forvaltninger og sektorer i en kommune i forbindelse med, at den unge gives et tilbud om en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. En sådan koordinering er nødvendig, for at ungdomsuddannelse for unge med særlige behov kan fungere optimalt. I den sammenhæng skal det særligt bemærkes, at lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov ikke indeholder bestemmelser om forsørgelse og bostøtte, under ungdomsuddannelsen.

12 Hvordan er forsørgelsen under uddannelsen? I forbindelse med stillingtagen til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov rejses der ofte spørgsmål om forsørgelsesgrundlaget under uddannelsesforløbet. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov tager ikke stilling til forsørgelse. Der er ikke mulighed for at modtage SU i forbindelse med deltagelse i uddannelsen. En stor del af målgruppen er tildelt førtidspension. Denne pension kan oppebæres under uddannelsesforløbet. For unge under 18 år vil der normalt ikke være ydelser til forsørgelse bortset fra de få tilfælde, hvor den unge ikke har forældre, eller hvor de er forsørgere. For andre unge på 18 år eller derover kan deltagelse i ungdomsuddannelsen ske efter beskæftigelseslovgivningen hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Mest hyppigt vil tilbuddet blive givet som forrevaldering. Forsørgelsesgrundlaget vil her normalt være kontanthjælp, hvis den unge opfylder betingelserne herfor

13 Bolig og støtte - STU er alene uddannelse. - Hvis en ung har behov for en bolig, vil den kommunale myndighedsafdeling herfor skulle kontaktes. Der tages her stilling til behov for bolig og støtte, og visiteres hertil efter vurdering af behov. Nogle STU steder/skoler har boliger i tilknytning til uddannelsen. Der vil også her skulle ske en vurdering af behov for bolig og støtte ved myndighedsafdelingen i kommunen. - overkompensation? - mulighed for udvikling/selvstændiggørelse? - netværk - fritid? - job praktik?

14 Uddannelsesplan Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at godkende den uddannelsesplan, som indstilles af Ungdommens Uddannelsesvejledning, herunder forslag til bestemte uddannelsessteder eller elementer i uddannelsesforløbet. Men kommunalbestyrelsen er forpligtet til at lægge betydelig vægt på den unges og forældrenes ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet. Hvis kommunalbestyrelsens tilbud om en uddannelsesplan ikke er acceptabel for den unge, kan den unge klage til Klagenævnet for specialundervisning. - Kommunalbestyrelsen tager på baggrund af indstillingen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning stilling til den unges samlede uddannelsesforløb. Den vil dog kunne ændres senere. For eksempel, hvis det viser sig, at den ikke er realistisk, eller hvis den unge ønsker ændringer.

15 Har den unge og/eller forældrene mulighed for at klage? Kommunalbestyrelsens afgørelser om tilbud eller afslag på tilbud om en ungdomsuddannelse kan af den unge indbringes for Klagenævnet for specialundervisning. Kommunalbestyrelsens afgørelser om indholdet af ungdomsuddannelsen kan ligeledes indbringes for dette klagenævn. Flere oplysninger om Klagenævnet for vidtgående specialundervisning findes på Det er vigtigt, at kommunen skriftligt oplyser om klagemuligheden i forbindelse med formidling af afgørelserne.

16 STU bekendtgørelse om uddannelsesparathed m.m. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Uddannelsesparathedsvurdering Uddannelsesplaner + Krav til udfyldning af uddannelsesplan ved ansøgning om optagelse Procedure ved ønske om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 16. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. 2, stk. 1, eller elevens skole, jf. 2, stk. 2, anser eleven for at tilhøre målgruppen, og eleven har angivet ungdomsuddannelse for unge med særlige behov som det først prioriterede uddannelsesønske i sin uddannelsesplan, sendes uddannelsesplanen senest den 15. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune. Elevens hjemkommune skal sørge for, at ansøgningen behandles, jf. lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

17 STU bekendtgørelse om vejledning, på STU området Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv Kapitel 9 Vejledning i forbindelse med ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 16. Ungdommens Uddannelsesvejledning giver vejledning om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Stk. 2...Ved vurderingen foretages en afdækning af, hvorvidt den unge har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Stk. 3...udarbejdes et udkast til en individuel uddannelsesplan for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.. Stk. 4. Udkastet til uddannelsesplanen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov bilægges indstillingen. Kan der ikke opnås enighed med den unge og forældremyndighedens indehaver eller værgen om indstillingen eller udkastet til denne plan, skal der i indstillingen redegøres herfor. Stk. 5. Indstillingen kan efter samråd med den unge og forældremyndighedens indehaver eller værgen i fornødent omfang suppleres med udtalelser fra andre sagkyndige 17. Ungdommens Uddannelsesvejledning sørger for, at der i forbindelse med afklaringsforløbet, jf. 16, udarbejdes en uddannelsesplan for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 18. Ungdommens Uddannelsesvejledning sørger for, at uddannelsesplanen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov justeres efter behov og mindst en gang årligt. Beslutning om justering af uddannelsesplanen skal ske efter samråd med den unge og forældremyndighedens indehaver eller værgen og godkendes af kommunalbestyrelsen.

18 KL s vejledning på STU området - Den kommunale vejledning om STU, april 2011 Generel tolkning, anbefaling af lovgivning, herunder : Visitation til STU Ungdomsuddannelsen omfatter delopgaver, som er spredt på flere forvaltningsområder. Ingen lovgivning på organiseringen. Visitationsudvalg eller erfaren sagsbehandler Fag- og budgetansvarlige leder inddrages i visitationsprocessen Kommunen har beslutningskompetencen i.f.t. målgruppevurdering, tilsagn, afslag og indhold i STU-tilbud. Det er hverken UU-centret, uddannelsesinstitutionerne, forældrene eller handicaporganisationerne, som har kompetencen I tilrettelæggelse af et STU-forløb skal den unge og forældrene høres og deres ønsker tages med i planlægningen. Men kommunen, repræsenteret ved den fagog budgetansvarlige leder af visitationsudvalget, bør til enhver tid selv tage beslutning om STU-forløbets sammensætning - Undgå urealistiske forventninger i UU I visitationsprocessen er det endnu ikke afgjort om den unge tilhører målgruppen eller ej UU-centret bør undlade at præsenterer den unge for konkrete uddannelsestilbud, og i det hele taget skrue forventningerne op, så længe der kun er tale om det foreløbige udkast til uddannelsesplan, som ikke er godkendt af kommunens visitationsudvalg - Detaljeret samarbejdsaftale mellem forvaltningen og UU-centret, skabe entydighed og afstemme forventninger og rammer

19 KL s vejledning på STU området - fortsat Den kommunale vejledning om STU (april 2011) Kommunen bør styrke og koordinere sit samlede tilbud til unge, som ikke er parate til at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse Koordination mellem vejledning, uddannelse, beskæftigelse, social indsats og bo- og fritidstilbud sikre det rette tilbud, som ikke altid vil være STU Ikke-uddannelsesparat er ikke lige med STU - Eks. Uddannelseskvalificerende forløb for unge som ikke er uddannelsesparate i stedet for STU EGU bør tilrettelægges så det også er et relevant ungdomsuddannelsestilbud til unge med psykiske og fysiske handicaps Hvis den unge og forældrene ikke ønsker at benytte STU-tilbud kan der gives andre tilbud efter SEL eller LAB loven Kommunen godkender selv de uddannelsesinstitutioner som leverer uddannelseselementer til STU Tilrettelægge et forløb der er så erhvervsrettet som muligt, med arbejdsmarkedstilknytning Ingen lovgivning og krav om personalenormering og uddannelsesmæssige forudsætninger

20 KL s vejledning på STU området fortsat Den kommunale vejledning om STU (april 2011) Gennemsnitlig udgift på ,- kr./elev/år alt inkl. (vejledning, administration m.m.) Undervisningsministeriets forudsatte årlige tilgang til uddannelsen på 2,3 % af en ungdomsårgang Udgifter til forsørgelse og døgnophold på uddannelsesinstitutioner udskilles fra STUudgiften. Udgifter til botilbud o.l. er ikke omfattet af Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. De vil i de fleste tilfælde skulle finansieres af efter Servicelovens bestemmelser Forsørgelse følger som udgangspunkt de regler og ordninger som ville have været gældende for de pågældende unge, også selvom de ikke var i gang med en STU (førtidspension, forrevalidering, kontanthjælp) Betalingsloven er gældende for eks. højskoler, kost- og tekstilskoler og produktionshøjskoler for elever på kontanthjælp og forrevalidering (kommunen betale statstilskud)

21 STU Sønderborg STU Alsgade (v/sønderborg Produktionshøjskole) STU Præstegården (v/den Gamle Præstegård) STU Rendbjerg (v/aflastningshjemmet Rendbjerg) STU VUC (samarbejde med STU Sønderborg)

22 STU - Sønderborg STU Sønderborg STU Alsgade STU Præstegaarden STU Rendbjerg STU VUC Samarbejde med STU Sønderborg

23 STU Sønderborg Styregruppe (ledere + VUC) Overordnet planlægning Eks. fælles beskrivelse, skabeloner Netværksgruppe (medarbejderrepræsentant + VUC) Elev drøftelse/planlægning på tværs Fælles personalemøder (VUC delvis deltagelse) Erfaringsudveksling Fælles arrangementer Praktikansvarlig (medarbejderrepræsentant + VUC) Praktikmapper

24 Antal elever Det forventes, at der er 2,3 % af en ungdomsårgang der er i målgruppen til et STU tilbud (ministeriet for Børn og Uddannelse) I Sønderborg svarer det til ca elever på i alt 3 årgange, fordelt med ca visiteringer pr. år I skoleåret 2012/13 er der i alt 74 elever i gang med et STU forløb. Elevtallene forandrer sig løbende på grund af orlov, akut optag eller andet.

25 STU koordinering, opfølgning, udslusning Koordineringsgruppe sikrer afdækning af behov for bostøtte, fritidstilbud, forsørgelse Uddannelsesplanen følges op en gang årligt (STU Sønderborg + UU vejleder). Første gang inden for de første 12 uger (afklaringsperiode) ½ år før afslutning af STU deltager også sagsbehandler fra myndighed, social og Sundhed + jobcenter repræsentant

26 Tidslinje STU fra vejledning til udslusning Fra 7. klasse Fra 7. klasse STU drøftes typisk efterår, 9., 10., 11. klasse September/ oktober November December til marts Inden for 12 uger, efter opstart, herefter 1 gang årligt Ca. ½ år inden afslutning m. UU vejleder, Handicap og psykiatri og Jobcenter Vejledning Målgruppevurdering UU/ afdække alternativer indstilling Visitation/ Målgruppevurdering i Visitationsudvalg Drøfte STU tilbud + evt. praktik opfølgning Udslusning/ overgang

27 STU - snitflader UU vejledning Visitationsudvalg STU STU konsulent i Social og Sundhed STU tilbud STU Jobcenter Økonomisk sikring Forsørgelse Uddannelse Fritid Socialfaglig rådgiver i Handicap og psykiatri I.f.m. ansøgning om førtidspension: Bolig Sagsbehandler i Børn og ungeteamet Socialfaglig rådgiver i handicap og psykiatri Sagsbehandler i Børn og ungeteamet Sagsbehandler i Børn og Familie Socialfaglig rådgiver i Handicap og psykiatri Sagsbehandler i Børn og ungeteamet Sagsbehandler i Børn og Familie Fritidstilbud Sagsbehandler i Børn og Familie Botilbud Hjemmevejledning

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Indledning Nærværende mappe rummer en rapport. Den er et resultat af et projektarbejde om Identifikation af unge med særlige behov for vejledning.

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere