Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november Revideret april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014"

Transkript

1 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november Revideret april 2014

2 Indhold Indhold Indhold... 1 Introduktion... 2 Uddannelsens indhold... 2 Visitationsudvalget i Vesthimmerlands kommune... 3 Formål... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Opgaver... 3 Myndighedsopgaver... 4 Sammensætning af visitationsudvalget:... 5 UU-Vejledning... 5 Vejledningsprocedure for unge der forventes i målgruppen for STU... 5 Særlige opgaver i forbindelse med vejledningen... 6 Arbejdsgang og opgavefordeling ved indstilling... 7 Visitationsmøderne... 9 Indkaldelse til visitationsmøderne... 9 Behandling i visitationsudvalget... 9 Optag: Udarbejdelse af individuel uddannelsesplan Den unges afslutning af forløb efter L Bilag 1: Tværfaglige sagsmøder i forbindelse med målgruppevurdering Bilag 2: Skabelon; STU indstilling Bilag 3: Tillæg til STU-indstilling Bilag 4: Indhold af afgørelsen Bilag 5: Klagevejledning med vejledning Bilag 6: Midlertidig afbrud Bilag 7. Tilladelse til udveksling af oplysninger for: Bilag 8. Tilladelse til udveksling af oplysninger Bilag 9: Uddannelsesplan til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

3 Introduktion Pr. 1. juni 2007 vedtog Folketinget Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (L564). Loven giver kommunerne ansvaret for en 3-årig, individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Den unge, der tilhører målgruppen for L564, har retskrav på at få et individuelt tilrettelagt uddannelsestilbud. Uddannelsen kan indledes med et afklaringsforløb varende op til 12 uger. Afklaringsforløbets varighed vurderes ud fra det aktuelle behov for afklaring af den enkeltes ønsker og muligheder. Det er UU, der efter samråd med forældre/ung, indstiller til visitationsudvalget, om den unges uddannelse skal indledes med et afklaringsforløb samt varigheden af afklaringsforløbet. Note: I denne procedurebeskrivelse dækker betegnelsen forældre over forældre eller værge Uddannelsen er ikke kompetencegivende i forhold til det ordinære uddannelsessystem. Målgruppen Ungdomsuddannelsens målgruppe er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Målgruppen omfatter kun unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogiske støtte. Det er en vurdering af om graden af den unges funktionsnedsættelse forhindrer den unge i at kunne gennemføre en anden ungdomsuddannelse end STU. Ungdomsuddannelsen er for unge i alderen fra 16 år (efter undervisningspligtens ophør) til 25 år. Hvis den unge fortsætter undervisning i folkeskole efter undervisningspligtens ophør, gives tilbuddet dog først i forbindelse med denne undervisnings ophør. Den unge kan visiteres til ungdomsuddannelsen indtil den dag, hvor han/hun fylder 25 år. Uddannelsens indhold Årligt: 840 timer á 60 minutter Andel af praktiske aktiviteter besluttes i samråd mellem UU og forældre/ung og indskrives i uddannelsesplanen. 2

4 Uddannelsens tre overordnede elementer Almendannende del Personlig udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet. Herunder botræning Specifik, målrettet del Støtte til udvikling af den unges særlige interesser, evner og særlige færdigheder. Fritidsog interessebetonede aktiviteter. Forberedelse til og træning i beskæftigelsesmæssige aktiviteter. Fremme den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge. Arbejde hen imod at den unge får et selvstændigt og aktivt fritidsliv. Praktisk del Formålet er, at den unge opnår arbejdserfaring, kvalifikationer med relevans for arbejdsmarkedet eller udvikling af personlige kompetencer. Der kan indgå elementer af botræning. Andelen af den praktiske del skal fremgå af uddannelsesplanen og godkendes af visitationsudvalget. Visitationsudvalget i Vesthimmerlands kommune Visitationsudvalgets formål At sikre et højt fagligt niveau i beslutningsprocessen At sikre helhedsorientering og sammenhængskraft i de forskellige forvaltningers tiltag i forhold til de unge - via tværfagligheden At sikre ensartethed i sagsbehandlingen At sikre økonomisk overblik på området Visitationsudvalgets opgaver Visitationsudvalget er er råd- og vejledningsorgan for formanden for visitationsudvalget i forhold til afgørelser vedrørende: Godkendelse/afslag Indhold Uddannelsessted Vurdering af om den unges uddannelse indledes med et afklaringsforløb Varighed af afklaringsforløbet. Stillingtagen til om den unge efter anmodning kan foretage et midlertidigt afbrud/pause i uddannelsen Stillingtagen til UU s indstilling til afbrud/pause i uddannelsen, såfremt den unge ikke deltager aktivt i uddannelsen Med udgangspunkt i indstillingen peger visitationsudvalget på det uddannelsestilbud, som tilgodeser den unges aktuelle behov, og der udvises således faglig ansvarlighed samt økonomisk bevidsthed. 3

5 Myndighedsopgaver OPGAVEDELING OPGAVER MYNDIGHEDSINDEHAVER Kompetencer/ansvar Uddannelsesdelen Herunder økonomi i forbindelse med transport Børne- og Skoleforvaltningen Budgetansvar: Uddannelsesdelen Bodelen Forsørgelse Beslutningskompetence vedr. afgørelser Ansvarsindehaver vedr. formidling af afgørelser til ung/forældre Iværksættes og finansieres efter gældende lovgivning på området Hvis botilbud er bevilget efter serviceloven samtidig med, der er etableret forløb efter L564, sikrer visitationsudvalget samarbejde mellem de involverede forvaltninger Bevillingen af bodelen sker uafhængigt af indstillingen til forløb efter L564, men koordineres hvor det er relevant Under 18 år: Primært forældreforsørgelse Offentlig forsørgelse kan kun blive udløst ved anbringelse Over 18 år: Vurdering af forsørgelsesgrundlag, fx pension, (for)revalidering eller kontanthjælp Afgørelser vedr.: godkendelse/afslag anmodning om midlertidig afbrud afbrydelse af uddannelsen grundet manglende aktivitet uddannelsesplanens indhold andel af uddannelsen, der udgøres af afklaringsforløb Børne- og Skoleforvaltningen Under 18 år: Socialforvaltning (Familieafdeling) (anbringelsesforanstaltning) Over 18 år: Sundhedsforvaltning (Psykiatri og Handicap) Under 18 år: Socialforvaltning (familieafdeling) Over 18 år: Beskæftigelsesafdeling Formand for visitationsudvalget Formand for visitationsudvalget 4

6 Sammensætning af visitationsudvalget: Visitationsudvalget i Vesthimmerlands kommune består af en tværfaglig gruppe, der kan blive aktører i forhold til de unge. Gruppen er sammensat af repræsentanter med beslutningskompetence fra alle afdelinger. Den tværfaglige visitationsproces sikrer en helhedsorienteret og koordineret indsats i den unges tilbud. Formand og sekretariat: Afdelingschefen for Tværgående Indsatser Administrativ medarbejder fra Børne- og Skoleforvaltningen En repræsentant fra Beskæftigelsesafdelingen (med beslutningskompetence) En repræsentant fra Socialafdelingen (med beslutningskompetence) En repræsentant fra Sundhedsforvaltningen (med beslutningskompetence) UU-leder og/eller medarbejderrepræsentant fra UU Ledende psykolog fra PPR UU-Vejledning I henhold til L564 har UU Vesthimmerland pligt til at informere de unge/forældrene om retskravet på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Vejledningen skal påbegyndes i grundskolen og varetages af den UU-Vejleder, der er tilknyttet den unge i grundskolen. I forbindelse med vejledning af elever i grundskolen deltager UU Vesthimmerland i revisitationsmøder indkaldt af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for elever, der har hjemkommune i Vesthimmerland og/eller går i grundskole i Vesthimmerland på en skole, hvor UU har vejledningsforpligtigelsen. Vejledningsprocedure for unge der forventes i målgruppen for STU For elever, der går direkte ud af grundskolen, og er kendt af UU Vesthimmerland Unge udviklingshæmmede eller andre unge med særlige behov og deres forældre orienteres af UU Vesthimmerland om L564, såfremt det vurderes, at den unge ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med støtte. Når eleven er på en efterskole eller andet Hvis den unge er tilknyttet UU Vesthimmerland via hjemadressen, er det UU vejlederen i VHK, der varetager målgruppevurdering og indstilling i forbindelse med forløb efter L564, med mindre andet er aftalt med UU i skolens beliggenhedskommune. UU i skolens beliggenhedskommune eller vejlederen, der er tilknyttet skolen, udarbejder uddannelsesplanen med eleven. Når eleven ikke er kendt af UU Vesthimmerland Efter henvendelse til UU-Vesthimmerland varetager den UU-vejleder, der er tilknyttet den unge, indledende vejledning. Vejledningens formål er en orientering om forløb efter L564. Hvis den unge ønsker indstilling til STU, overgår vejledningen til STU-vejlederen i UU-Vesthimmerland. 5

7 Særlige opgaver i forbindelse med vejledningen Drøftelse af de vanskeligheder, den unge har, og som udelukker den unge fra at kunne gennemføre en ordinær uddannelse med enten SPS (specialpædagogisk støtte), socialpædagogisk støtte eller andre udviklende/målrettede tiltag. Vurdering af og evt. dokumentation for at deltagelse i anden ungdomsuddannelse er udelukket, herunder EGU (Erhvervsgrunduddannelse). Informere om at STU ikke er en kompetencegivende ungdomsuddannelse Informere om de konkrete muligheder inden for L564 Informere om procedurerne i forbindelse med indstilling til L564 Indhente dokumentation til grundlag for Visitationsudvalgets vurdering/beslutning. Indhente underskrevet bemyndigelseserklæring/samtykkeerklæring til indhentning af nødvendig dokumentation fra relevante instanser med henblik på at vurdere, om den unge tilhører målgruppen for L564 Indsamling af oplysninger Det er den UU-vejleder, der er tilknyttet den unge på indstillingstidspunktet, som har ansvaret for at indhente relevante oplysninger til dokumentation i fornødent omfang vedrørende den unges kompetencer, potentialer og behov - herunder fremsende samtykkeerklæring til relevante instanser. Af relevant information kan fx. nævnes: Individuelle elevplaner, der skal være udarbejdet for alle elever i folkeskolen Journalnotater fra tidligere vejledningsforløb Information fra PPR Lægelige oplysninger Psykologiske/psykiatriske udredninger Udtalelser fra tidligere behandlingsforløb Udtalelser fra tidligere beskæftigelsesmæssige aktiviteter Skoleudtalelser Vurdering af om fundamentet for indstilling er til stede Med baggrund i de indsamlede informationer og vurderinger fra den indledende vejledning foretager STU-vejlederen i UU-Vesthimmerland følgende vurderinger: Kortlægning af kompetencer, potentialer og behov Hvilke kompenserende tiltag er afprøvet Hvilke understøttende tiltag har været afprøvet Er der tiltag, som bør afprøves, før UU kan udarbejde målgruppevurdering, herunder eventuelt yderligere udredninger Tværfagligt sagsmøde Hvis UU-vejlederen er i tvivl om, hvorvidt den unge kan forventes at tilhøre målgruppen for L564, eller hvis der er brug for tværfaglig sparring med henblik på at afdække mulighederne for eventuelle socialpædagogiske tiltag, kan UU-vejlederen indkalde til tværfagligt sagsmøde med relevante socialrådgivere og jobcentermedarbejdere (Bilag 1). 6

8 Det tværfaglige sagsmøde vil give mulighed for en fælles vurdering i forhold til nedenstående: Vil et ekstraordinært tiltag (fx Center for Kommunikation og Undervisning i et år) kunne klargøre den unge til ordinær uddannelse, evt. med specialpædagogisk og/eller socialpædagogisk støtte Kortlægning af behov for eventuel udredning med henblik på pædagogisk, psykologisk eller medicinsk behandling Grå-zone målgruppen for L564 kan afprøves ved anden aktør, f.eks. produktionsskole inden endelig indstilling til Visitationsudvalget Er der et koordineringsbehov i forhold til botilbud eller kommende botilbud Arbejdsgang og opgavefordeling ved indstilling Indstillingen til forløb efter L564 udarbejdes i et samarbejde mellem UU-vejlederen, den unge og eventuelt den unges forældre. Der tages udgangspunkt i: Samtaler med den unge Eventuelt samtaler med den unges forældre De indsamlede oplysninger vedrørende den unge Eventuelle konklusioner fra tværfagligt sagsmøde Målgruppevurdering Hvis UU-vejlederen, den unge (og forældrene) er enige om, at den unge forventes at kunne tilhøre målgruppen for L564: Udarbejdelsen af indstillingen påbegyndes (se nedenfor) Indstillingen tilsendes Visitationsudvalget (se senere) Hvis UU-vejlederen ikke mener, den unge kan forventes at tilhøre målgruppen for L564, men den unge (og forældrene) fastholder indstillingen til STU: Indstillingen udarbejdes med en redegørelse af de områder, hvor der er uoverensstemmelse i vurderingerne Uddannelsesplan/indhold (Bilag 2) Skal blandt andet indeholde: Andel af uddannelsen, der skal udgøres af den praktiske del såfremt det forventes, at det skal være et særligt fokus i uddannelsen. Beskrivelse af et evt. afklaringsforløb og evt. tidsrammen for afklaringsforløbet. Mindst to ønsker til sted hvor uddannelsen ønskes placeret. En foreløbig uddannelsesplan/indhold Indstillingen skal underskrives af UU-vejleder, den unge og forældrene (såfremt den unge er under 18 år). 7

9 OPGAVER Sikre at unge udviklingshæmmede og andre med særlige behov orienteres om ungdomsuddannelsen i forbindelse med undervisningspligtens ophør eller ved henvendelse til UU Vurdere hvorvidt den unge kan forvente at tilhøre målgruppen for forløb efter L564 samt vejledning Udarbejde indstilling med uddannelsesplan/indhold, andel af praktiske elementer samt evt. beskrivelse af tidsramme og indhold af afklaringsforløb. Indstilling til forløb efter L564 med relevante oplysninger sendes til formand for visitationsudvalget senest 4 uger før visitationsudvalgets møde Afgørelser vedrørende: godkendelse/afslag anmodning om midlertidigt afbrud afbrydelse af uddannelsen grundet manglende aktivitet. uddannelsesplanens indhold andel af uddannelsen, der udgøres af afklaringsforløb Formidling af beslutningen til ung/forældrene Formidling af kontakten mellem ung/forældre og uddannelsessted Formidling af relevante oplysninger til uddannelsessted ANSVAR UU Vesthimmerland UU Vesthimmerland UU Vesthimmerland i samarbejde med ung/forældre UU Vesthimmerland Formand for visitationsudvalget Formand for visitationsudvalget UU Vesthimmerland (UU-vejleder) UU Vesthimmerland (UU-vejleder) I forbindelse med udarbejdelse af indstillingen er UU-vejleder særligt opmærksom på nedenstående opgaver: Vejledning om institutioner, der kan matche den unges behov. Information om procedurerne i forbindelse med indstilling til L564 Tidsramme i forhold til forventet afgørelse Information vedrørende placering af beslutningskompetence samt myndighedsopgaver Kontakte de institutioner (minimum 2), der i samarbejde med den unge og eventuelt forældrene er peget på til at varetage afklaringsforløbet Indhente samtykkeerklæring fra den unge/forældrene til videregivelse af personlige oplysninger til de mulige uddannelsessteder Oplyse om tidspunkt for visitationsmøde, hvor indstillingen forventes behandlet Ovenstående har til formål at: Afklare mulighederne for optagelse: - Er der plads til den unge på uddannelsesstedet - Kan uddannelsesstedet tilgodese den unges behov Drøftelse af eventuelt specifikke ekstra tiltag, som kan være nødvendige, for at den unge får en optimal hverdag på institutionen Her tænkes f.eks. på ekstra støtte i frikvartererne, samtaler med psykolog, ekstra støtte i praktikperioder etc. Der indhentes en pris fra uddannelsesstederne for det individuelle tilbud. Det forudsættes, at tilbuddets indhold kan tilgodese den unges behov. 8

10 Indstillingen sendes til Hvis Vesthimmerlands Kommune er betalingskommune: UU-Vejleder fremsender underskrevet indstilling til STU-sekretariatet (Formand for visitationsudvalget og administrativ medarbejder) senest 4 uger før visitationsmødet Indstillinger med anden betalingskommune: UU-Vejleder tager kontakt til UU i den unges betalingskommune og forhører sig nærmere om procedure i den pågældende kommune UU-Vejleder er ansvarlig for, at indstillingen formidles til rette instans i betalingskommunen Visitationsmøderne Indkaldelse til visitationsmøderne Formanden for Visitationsudvalget er ansvarlig for: Indkaldelse til visitationsmøderne, herunder udarbejdelse af dagsorden At relevant information er visitationsudvalget i hænde senest 14 dage før visitationsmødet Behandling i visitationsudvalget Formanden for visitationsudvalget har den endelige beslutningskompetence. De øvrige medlemmer af visitationsudvalget kan give råd og vejledning (Bilag 3). Ved godkendelse: Godkendelse af indstillingen, her: målgruppevurderingen, indholdet af den foreløbige uddannelsesplan, tidsramme for evt. afklaringsforløb og andel af indholdet, der skal udgøres af den praktiske del. Dato for påbegyndelse af uddannelsen Institution, hvor den unge skal påbegynde sin uddannelse Behov for yderligere udredning: Angivelse af hvilke områder (fx personlige, medicinske, faglige, beskæftigelsesmæssige eller andre), der ønskes yderligere udredt Hvilket regi udredningen skal varetages i Hvem der skal afholde eventuelle udgifter forbundet med udredningen Udpegning af den ansvarlige for at den unges indstilling igen bliver behandlet i visitationsudvalget efter endt udredning Ved afslag: Afslag på indstillingen: Herunder stillingtagen til både målgruppevurderingen og den foreløbige uddannelsesplan Konkret og argumenteret begrundelse for afslaget Anbefaling af anden foranstaltning Angivelse af den ansvarlige afdeling for, at anden foranstaltning iværksættes 9

11 Opfølgning på visitationsmøderne Formand for visitationsudvalget sikrer, at der udarbejdes skriftligt referat fra visitationsmøder Formand for visitationsudvalget fremsender referat og afgørelser til visitationsudvalget senest 7 arbejdsdage efter afgørelsen er truffet Formand for visitationsudvalget fremsender skriftlig orientering til den unge/forældrene vedrørende alle indstillinger og beslutninger om ungdomsuddannelsen (indholdet af denne skrivelse fremgår af Bilag 4), herunder klagevejledning. Formand for visitationsudvalget sender kopi af brev med afgørelsen til den UUvejleder, der har forestået indstillingen (vejlederen formidler herefter kontakten mellem ung/forældre og institution) Optag: I Vesthimmerlands Kommune vil optaget af unge på Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov være bestemt af de enkelte uddannelsessteders optagelsesfrekvens. Klagemulighed Den unge/forældrene kan klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning om: Tilbud eller afslag på tilbud. Indholdet af ungdomsuddannelsen, herunder afgørelse på afklaringsforløbet Andelen af uddannelsen, der skal anvendes til praktiske aktiviteter Afgørelse vedrørende anmodning fra den unge om afbrud/pause Kommunal beslutning om at uddannelsen afbrydes grundet manglende aktivitet Klagevejledningen sendes til den unge/forældrene sammen med visitationsudvalgets afgørelse (Bilag 5). Udarbejdelse af individuel uddannelsesplan I forbindelse med indstillingen udarbejder UU-vejlederen sammen med den unge/forældrene en individuel uddannelsesplan. UU-vejlederen tager kontakt til uddannelsesstedet/udbyderen af det konkrete forløb.: Uddannelsessted/udbyder, der er tovholder på den unges forløb efter L564, tager kontakt til de uddannelsesinstitutioner, praktikværter og andre aktører, der indgår i uddannelsesplanen, og undersøger, om der er plads til samt mulighed for at opfylde de nævnte punkter i uddannelsesplanen. Uddannelsesplanerne justeres efter behov og mindst en gang årligt af UU Vesthimmerland. Møderne indkaldes af uddannelsessted/udbyder eller af UU, hvis den unge henvender sig. Aftalerne vedrørende justering af uddannelsesplanerne indskrives i undervisningsplanen. 10

12 Den unges afslutning af forløb efter L564 UU-vejlederen er ansvarlig for, at den unge bliver indkaldt til afsluttende samtale om forløbet efter L564. Den institution, der har været tovholder på den unges forløb efter L564, udarbejder et kompetencepapir til den unge i forbindelse med, at den unge afslutter sit forløb efter L564. Midlertidigt afbrud i ungdomsuddannelsen Ungdomsuddannelsen kan midlertidig afbrydes grundet sygdom eller andre grunde, hvis det er hensigtsmæssigt for den unge. Den unge kan anmode om midlertidig afbrud i uddannelsen. Den unge kan anmode om at genoptage uddannelsen ved indstilling til visitationsudvalget via UU Vesthimmerland. Ved anmodning om genoptagelse af uddannelsen kan visitationsudvalget træffe ny afgørelse Uddannelsen skal dog afsluttes inden for 5 år fra uddannelsens opstart, og anmodning om genoptagelse skal ske, inden den unge fylder 25 år. (Bilag 6) Visitationsudvalget kan i særlige tilfælde fravige alderskravet. Afbrud af den unges uddannelse Efter indstilling fra UU kan der i visitationsudvalget træffes afgørelse om at afbryde den unges STU, hvis den unge ikke deltager aktivt i uddannelsen. Grundlaget for UU s indstilling til afbrydelse af STU en er baseret på indhentelse af fraværsregistrering fra uddannelsesinstitutionerne. Tilflytning/fraflytning Hvis en ung, der har fået tilbudt ungdomsuddannelsen i anden kommune, flytter til Vesthimmerlands Kommune og ønsker at fortsætte i det bevilgede tilbud, skal den unge henvende sig til UU Vesthimmerland, så indstilling og uddannelsesplan kan gøres bekendt for visitationsudvalget. Imens fortsætter den unge sin uddannelse. For en ung, som har fået tilbudt ungdomsuddannelsen i anden kommune og afbryder uddannelsen (jf. pause i ungdomsuddannelsen) i forbindelse med tilflytning til Vesthimmerlands Kommune, er proceduren således: Ved ønske om genoptagelse af uddannelse henvender den unge sig til UU Vesthimmerland UU Vesthimmerland kan bringe indstillingen for visitationsudvalget med henblik på en vurdering af, hvorvidt den unge (stadigvæk) tilhører målgruppen samt en godkendelse af den unges uddannelsesplan Den videre procedure vedrørende endelig godkendelse er som tidligere beskrevet 11

13 Bilag 1: Tværfaglige sagsmøder i forbindelse med målgruppevurdering Beskrivelse af tværfaglige sagsmøder i forbindelse med målgruppevurdering til STU foregår som et punkt på visitationsudvalgets møder Formål: Via tværfaglig sparring danner gruppen grundlag for en opkvalificering af målgruppevurderingen af elever til ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov efter L564. Kun de unge, hvor man er i tvivl om, hvorvidt de vil kunne forventes at tilhøre målgruppen drøftes. Indhold: Konkrete elever, der enten ønsker forløb efter L564 eller som UU Vesthimmerland påregner at tilbyde forløb efter L564 drøftes. På møderne kan der foregå en tværfaglig sparring om f:eks.: Forekomsten af relevante støttemuligheder for den enkelte elev med henblik på at kunne hjælpe den unge til at tage en ordinær ungdomsuddannelse på særlige betingelser Realiserbare tilbud i forhold til den enkelte unge Hensigtsmæssig og realistisk placering for den unge Procedure: UU-vejleder indsender de ansøgninger, der skal behandles på møderne Inden mødet har UU-vejleder haft samtale med den unge/forældrene med henblik på afklaring af behov og ønsker UU-vejleder har indsamlet og udsendt relevant materiale om den unge til mødedeltagerne som punkt på dagsordenen til visitationsmødet. På baggrund af den tværfaglige sparring på mødet, det indsamlede materiale om den unge og samtaler med den unge/forældrene, udarbejder UU-vejleder eventuelt indstilling for den unge til forløb efter L564, og sender indstillingen til formand for Visitationsudvalget Sted og tid for møderne: De tværfaglige sagsmøder afholdes i forlængelse af visitationsmøderne. Datoerne for visitationsmøderne fastsættes for et år ad gangen umiddelbart inden sommerferien som led i planlægningen af visitationsmøderne. 12

14 Bilag 2: Skabelon; STU indstilling Lovgrundlag 564 af 6/ Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 974 af 19/ Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Personlig præsentation Den unge NAVN CPR-NUMMER ADRESSE POSTNUMMER, BY TELEFONNR. MOBILNR. MAILADRESSE Forælder/værge NAVN CPR-NUMMER ADRESSE POSTNUMMER, BY TELEFONNR. MOBILNR. MAILADRESSE Forælder/værge NAVN CPR-NUMMER ADRESSE POSTNUMMER, BY TELEFONNR. MOBILNR. MAILADRESSE Andre relevante forhold vurderinger og kommentarer MÅLGRUPPEVURDERING Foretaget af UU Historik, herunder skoleforløb STED UNDERPLACERING PÅBEGYNDT AFSLUTTET 13

15 SENESTE SKOLEFORLØB SKOLENS NAVN ADRESSE KONTAKT-NAVN POSTNUMMER, BY TELEFONNR. MAILADRESSE Tiltag AKTIVITET BEGRUNDELSE VURDERING Ønsket uddannelsessted 1 2 Familien er orienteret om, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at udvise faglig og økonomisk ansvarlighed og derfor kan tilbyde et andet uddannelsessted end det ønskede. Ønsket begyndelsesdato DATO Uddannelsesplan/Indhold EVT. BEGRUNDELSE FOR OG BESKRIVELSE AF AFKLARINGSFORLØB FORELØBIG UDDANNELSESPLAN ANDEL AF UDDANNELSEN, DER SKAL VÆRE PRAKISKE AKTIVITETER, HERUNDER PRAKTIK KOMPETENCEMÅL Andre relevante forhold: LÆGELIGE OPLYSNIGER BEHOVSBESKRIVELSE 14

16 Faglige samarbejdsparter: Vejlederoplysninger UU-VEJLEDER UU UU Vesthimmerland ADRESSE Østre Boulevard 10 POSTNUMMER, BY 9600 Aars TELEFONNR. MOBILNR. MAILADRESSE FORVALTNING NAVN TELEFONNR. MAILADRESSE PPR/ PSYKOLOG NAVN TELEFONNR. MAILADRESSE LÆGE m.fl. NAVN TELEFONNR. MAILADRESSE ØVRIGE KONTAKTER NAVN TELEFONNR. MAILADRESSE Underskrifter Dato Dato Dato Dato Underskrift (den unge) Underskrift (forælder/værge) Underskrift (forælder/værge) Underskrift (UU-vejleder) 15

17 Bilag 3: Tillæg til STU-indstilling Den unge: Xxxxx NAVN ALDER Ønsket sted 1: Xxxxx SKOLETILBUD BODEL TRANSPORT FAGLIG BEGRUNDELSE FOR UDDANNELSESSTED PRIS Ønsket sted 2: Xxxxx SKOLETILBUD BODEL TRANSPORT FAGLIG BEGRUNDELSE FOR UDDANNELSESSTED PRIS Bilag 4: Indhold af afgørelsen Kort og præcist resultat: Hvad er afgørelsen Begrundelse for afgørelsen de konkrete vurderinger: Hvorfor afslag faglige begrundelser Hvorfor yderligere udredning faglige begrundelser Hvorfor bevilling faglige begrundelser Hvilket lovgrundlag er afgørelsen begrundet i Klagevejledning (Bilag 5) med vejledning 16

18 Bilag 5: Klagevejledning med vejledning Procedure for klagevejledning Hvis du vil klage over visitationsudvalgets afgørelse jf. punktet Klagemulighed, kan du klage til Klagenævnet for specialundervisning. (jf. 12, stk2. LOV nr. 564 af 06/06/2007 og 12, stk. 2 pkt.1. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Det er mest hensigtsmæssigt, at du sender en skriftlig klage, men du kan også klage mundtligt. Hvis du klager skriftligt, kan du sende klagen enten med almindelig post eller . Det er gratis at klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Klagen skal ikke formuleres på en bestemt måde. Du skal bare forsøge at forklare, hvilken afgørelse der klages over og hvorfor, samt hvilken kommune der har truffet afgørelsen. Du skal altid oplyse følgende: Navn, adresse, tlf.nr., Cpr-nr. i klagen og evt. -adresse Hvis du fx som forælder klager på vegne af den unge, kan du sende en fuldmagt og forældremyndighedsblanket. I selve klagen må du meget gerne skrive, hvorfor du er uenig i kommunens afgørelse En kopi af den afgørelse, som du har modtaget fra kommunen Andre oplysninger, som er relevante for din klage, det kan bl.a. være brevkorrespondance mellem dig og kommunen, breve fra andre myndigheder eller anden dokumentation, der har relevans for sagen Undersøgelser/erklæringer af betydning for sagen Hvis du er i tvivl om, hvordan og hvor meget du skal skrive, kan du finde information via nedenstående link. Her kan du også finde blanketter (forældremyndighedsblanket og fuldmagtsblanket) til udfyldelse, hvis du som forældre klager på vegne af den unge Klagen skal sendes til: Klagenævnet for Specialundervisning Amaliegade 24 Postboks København K Tlf Klagen kan også sendes elektronisk til: Det er kun muligt at sende sikker-mail til denne adresse, hvis du har digital signatur 17

19 Bilag 6: Midlertidigt afbrud Den unges navn og adresse Aars den xx.xx Vedr. midlertidigt afbrud i den 3-årige ungdomsuddannelse efter Lov 564 Opstart på den 3-årige ungdomsuddannelse: Midlertidigt afbrud påbegyndes: Forventet tidsramme for midlertidigt afbrud: Årsag til midlertidigt afbrud: Tilknyttede institutioner i forløbet Jeg bekræfter hermed, at jeg er bekendt med bestemmelserne i henhold til LOV nr. 564 af : Hvis den unge efter eget ønske har afbrudt ungdomsuddannelsen eller har afbrudt den på grund af sygdom eller af andre grunde, kan den unge anmode om at genoptage uddannelsen. Anmodning om genoptagelse af uddannelsen skal ske, inden den unge fylder 25 år. I forbindelse med anmodningen om genoptagelse af uddannelsen kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der skal træffes en ny afgørelse efter 3, stk. 1 og 2. Dato Ansøgers underskrift Dato Evt. forældremyndighedsindehavers underskrift Der sendes en kopi af det underskrevne dokument til skoleforvaltningens økonomiafdeling. 18

20 Bilag 7. Tilladelse til udveksling af oplysninger Navn: Cpr.nr: Giver hermed tilladelse til, at der kan udveksles oplysninger mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning v/uu-vesthimmerland og følgende parter: Afdeling/institution Adresse Oplysningerne skal anvendes i forbindelse med vejledning og målgruppevurdering samt udarbejdelse af indstilling til Ungdoms uddannelse for unge med særlige behov efter L563 af 6/ , 974 af 19/ Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Dato: Underskrift: Bilag 8. Tilladelse til udveksling af oplysninger Som forældre til: Navn: Cpr. nr: Giver vi/jeg hermed tilladelse til, at der kan udveksles oplysninger mellem ungdommens Uddannelsesvejledning v/uu-vesthimmerland og følgende parter: Afdeling/institution Adresse Oplysningerne skal anvendes i forbindelse med vejledning og målgruppevurdering samt udarbejdelse af indstilling til Ungdoms uddannelse for unge med særlige behov efter L563 af 6/ , 974 af 19/ Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Dato: Underskrift forældre/værge: 19

21 Bilag 9: Uddannelsesplan til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Dato: Personlige oplysninger: Fornavn Efternavn Gadenavn og nr. Postnummer og by Cpr-nr. Tlf. Offentlige kontakter Kommune(r): Ophold Betaling Handlekommune Vejleder(e): Indstillende Opfølgning Sagsbehandler(e) Forsørgelse Bodel Øvrige kontakter: Præsentation af den unge Hvem er jeg Interesser, fritidsaktiviteter, familie, venner, styrkesider, fritidsjob og andet Vejledningsaktiviteter Før STU og Efter STU Institutionsbesøg, virksomhedsbesøg, praktik, præsentationskurser, brobygning, andet. Forløb i grundskolen Fagligt og socialt niveau, begrænsninger, social træning, speciel støtte. prøver 20

22 Indhold i uddannelsen: Overordnet mål Afklaringsforløb Beskrivelse af elementer, der ønskes afklaret Elementer Fag Praktik Andet Alment dannende del Målsætninger for de enkelte elementer Specifikt målrettet del Målsætning for de enkelte elementer Praktisk del Herunder hvor stor en andel af uddannelsen, der skal anvendes til praktiske aktiviteter. Bemærkninger: Den unges bemærkninger Forældrenes bemærkninger Vejlederens bemærkninger Underskrifter: Dato Dato Dato Den unges underskrift: Forældre /værges underskrift (Hvis den unge er under 18 år): 21

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Formål med kommunalt serviceniveau

Formål med kommunalt serviceniveau Formål med kommunalt serviceniveau Formålet med dette kommunale serviceniveau er, i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også benævnt som Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag At den unge opnår personlige, sociale og faglige

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007 Side 1 af 5 BEK nr 974 af 19/07/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-07-2007 Undervisningsministeriet Udskriv dokument Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune JUNI 2015 Formål med kvalitetsstandarden Formålet med denne kvalitetsstandard er, at sikre tydelighed i forhold til visitation

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Sundheds- og Socialforvaltningen

Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Formål med kvalitetsstandarden Formålet med denne kvalitetsstandard er, at sikre tydelighed i forhold til visitation

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Godkendt af Socialudvalget 1.

Læs mere

Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune

Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune Særlig tilrettelagt uddannelse STU. Indhold Indledning Formål Målgruppe Uddannelsens indhold

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Alle unge med særlige behov har et retskrav på at få tilbudt en særlig tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige

Læs mere

Procedure for vejledning om uddannelse og erhverv og indstilling til STU.

Procedure for vejledning om uddannelse og erhverv og indstilling til STU. København 10. marts Procedure for vejledning om uddannelse og erhverv og indstilling til STU. Hvem skal målgruppevurdere til STU? 1. Hvem skal vejlede elever i grundskolen og evt. målgruppevurdere til

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for STU. Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for STU. Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for STU Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Kvalitetsstandarderne

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Familieafdelingen Overgang fra barn og ung med særlige behov til voksen med særlige behov Overgangen fra barn til voksen med særlige behov

Læs mere

Information til vejlederne om STU

Information til vejlederne om STU Information til vejlederne om STU Vesthimmerlands Kommune Folketinget har pr. 1. juni 2007 vedtaget Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (L564). Loven giver kommunerne ansvaret for en 3

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 1 STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder skal give information om STU til dig, som er forælder til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 31.oktober 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune Procedure for visitation af elever til bistand i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Indstillingsforløb til visitering af elever i Ikast-Brande kommune til specialundervisning/ bistand... 2 Revisitation

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 21.november 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 2016 Brug for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse? Hvis du eller en pårørende har behov for en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem.

UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem. UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem. Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Vejle 9. juni 2010

Læs mere

Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet

Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet For at undgå fremtidige uklarheder/misforståelser omkring ansvarsfordelingen UU-centrene imellem samt imellem

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen NOTAT Fællesadministrationen 05-12-2011 Procedurebeskrivelse for unge-koordineringsmøder mellem jobcentret (JC) og Ungdommens uddannelsesvejledning Vestegnen (UU) Baggrund Der er et stadigt stigende behov

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet. Vejledning Januar 2016

Visitationsprocedure på skoleområdet. Vejledning Januar 2016 Visitationsprocedure på skoleområdet Vejledning Januar 2016 1 Indledning Dette er en vejledning i, hvordan proceduren omkring en til specialundervisning skal foregå. Hvad er specialpædagogisk bistand?

Læs mere

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Godkendt af Byrådet d. 18. december 2013 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Retskrav... 3 1.3.

Læs mere

NOTAT vedrørende Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

NOTAT vedrørende Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov NOTAT vedrørende Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Nærværende notat er udarbejdet på baggrund af Lov nr. 564 af 6. juni 2007, Bkg. nr. 974 af 19. juli 2007 samt de til loven tilhørende

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov BEK nr 739 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

STU Haderslev - en 3-årig ungdomsuddannelse

STU Haderslev - en 3-årig ungdomsuddannelse Til sagsbehandlere m.fl. STU Haderslev - en 3-årig ungdomsuddannelse Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse Formål... Målgruppen... Optagelse på uddannelsen... Særligt Tilrettelagt

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet

Visitationsprocedure på skoleområdet Visitationsprocedure på skoleområdet Juni 2015 Visitationsprocedure på skoleområdet Notatet indeholder en procedure for, hvordan den fremtidige visitationsprocedure på skoleområdet i Ballerup Kommune tilrettelægges.

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse)

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Folketinget har pr. 1. juni 2007 vedtaget Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (L564). Loven giver kommunerne

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud Dato? What? Why? How? Who? Visitationsdrøftelser lokalt på skolerne. Hele året. Det aftales lokalt hvor ofte man mødes. Samarbejde læringskonsulent og inklusionsmedarbejder. Læringskonsulent holder faste

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

S2. Førtidspension S2.1 Ansøgning om førtidspension

S2. Førtidspension S2.1 Ansøgning om førtidspension S2. Førtidspension S2. Førtidspension ANSØGNING OM FØRTIDSPENSION REVURDERING AF TILKENDT FØRTIDSPENSION ARBEJDSEVNEVURDERING EFTER ENDT REVALIDERING Skriftlig beskrivelse 1. Borgeren eller dennes værge

Læs mere

Kvalitetsstandard mellem BUR og Sundhed og Handicap

Kvalitetsstandard mellem BUR og Sundhed og Handicap Kvalitetsstandard mellem BUR og Sundhed og Handicap Udarbejdet af: Sten Dokkedahl og Jørgen Kyed Dato: 27.2.2014 Sagsid.: Version nr.: Revideret oktober 2015 Rikke Louise Nielsen, Mette Wulff og Mikael

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Job&Uddannelse Værkmestergade 13 A, 8000 Aarhus C Telefon 8940 5975 stu@msb.aarhus.dk www.stu-aarhus.dk Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ansøgningsfrist

Læs mere

Forslag til ny procedure for målgruppevurdering af elever til uddannelsesforberedende tilbud mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne

Forslag til ny procedure for målgruppevurdering af elever til uddannelsesforberedende tilbud mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT 07-03-2013 Bilag 1 Forslag til ny procedure for målgruppevurdering af elever til uddannelsesforberedende tilbud mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Godkendt af styregruppen den 4. juni 2013. Edoc: 2012/0012204-25

Godkendt af styregruppen den 4. juni 2013. Edoc: 2012/0012204-25 Arbejdsgang for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) - Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Job og Arbejdsmarked, Velfærdsservice og Familie og Børn Godkendt af styregruppen den 4. juni 2013

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Ansøgningsskema til STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Ansøgningsskema til STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Job&Uddannelse Værkmestergade 13, A. 8000 Aarhus C Telefon 8940 5975 stu@msb.aarhus.dk www.stu-aarhus.dk Ansøgningsskema til STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

S T U S ø h ø j l a n d e t

S T U S ø h ø j l a n d e t S T U S ø h ø j l a n d e t Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Søhøjlandet er et 3 årigt uddannelsestilbud for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse selv ikke med

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Indstilling. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 24. november 2008 1. Resume Unge med særlige behov, der er afskåret fra at benytte de almindelige tilbud, har med

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

S2. Førtidspension S2.2 Revurdering af tilkendt førtidspension

S2. Førtidspension S2.2 Revurdering af tilkendt førtidspension S2. Førtidspension S2. Førtidspension ANSØGNING OM FØRTIDSPENSION REVURDERING AF TILKENDT FØRTIDSPENSION ARBEJDSEVNEVURDERING EFTER ENDT REVALIDERING Skriftlig beskrivelse 1. Winformatik adviserer om,

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Vigtigt i forbindelse med indstilling til Børnekliniken

Vigtigt i forbindelse med indstilling til Børnekliniken Vigtigt i forbindelse med indstilling til Børnekliniken Indstilling af 1-6 årige børn kan foretages af en PPR psykolog/ sagsansvarlig. En indstilling skal indeholde: Begrundelse for indstilling fra PPR

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Gældende kvalitetsstandard for visitation i henhold til flg. lovgivning:

Gældende kvalitetsstandard for visitation i henhold til flg. lovgivning: Myndighedsområdet 17. august 2010 Gældende kvalitetsstandard for visitation i henhold til flg. lovgivning: - servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108 - lov nr. 564 af 6. juni

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Oplæg. På Bisidderkurset fredag d.30. september 2011 v/peter Gulstad

Oplæg. På Bisidderkurset fredag d.30. september 2011 v/peter Gulstad På Bisidderkurset fredag d.30. september 2011 v/peter Gulstad Præsentation af oplægsholder Ligeværd & Lighed Uddannelsesmuligheder Lov 564 / STU Præsentation af HUG Barierer & Visioner Vigtige Love Afslutning

Læs mere

UU LOGO. 1. Personlig præsentation FIKTIV TIL ILLUSTRATION. UU... Adresse... tlf...e-mail... www...dk 1

UU LOGO. 1. Personlig præsentation FIKTIV TIL ILLUSTRATION. UU... Adresse... tlf...e-mail... www...dk 1 UDDANNELSESPLAN Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov APRIL 2009 1. Personlig præsentation FIKTIV TIL ILLUSTRATION Emne Fornavn Efternavn Cpr. nr. Gadenavn og nr. Postnr. By Tlf. Mobilnr. Mail Forældre/værge:

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Lovforslag nr. L 213 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Lovforslag nr. L 213 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 213 Folketinget 2012-13 Fremsat den 25. april 2013 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige

Læs mere

Retningslinjer for STU i Esbjerg

Retningslinjer for STU i Esbjerg Retningslinjer for STU i Esbjerg Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Betingelser... 5 Målgruppe... 5 Uddannelsestilbuddet... 6 Uddannelsesplan... 7 STU Udbydere... 9 Indstilling og optagelse

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Hotel Hvide Hus Torsdag den 9. Februar 2012. Mikael Karup Haugaard, SÆH Pernille Hovaldt, B&F

Hotel Hvide Hus Torsdag den 9. Februar 2012. Mikael Karup Haugaard, SÆH Pernille Hovaldt, B&F Hotel Hvide Hus Torsdag den 9. Februar 2012 Mikael Karup Haugaard, SÆH Pernille Hovaldt, B&F Formål Samarbejdsaftalen skal sikre et: Godt Konstruktivt samarbejde mellem de involverede Smidigt Medvirke

Læs mere

Ansøgningsskema til STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Ansøgningsskema til STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Job&Uddannelse Værkmestergade 3, 1. sal, 8000 Aarhus C Telefon 8940 5975 stu@msb.aarhus.dk www.stu-aarhus.dk Ansøgningsskema til STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema.

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. For at sikre hurtigst mulig sagsbehandling og bedst mulig kommunikation må I gerne være opmærksomme på: 1. HUSK alle underskrifter! Der skal

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse Vejle, den 4. april 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 10. marts 2006 Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde den 9. december 2005 vedrørende Den selvstændige skole Grupperne 1.

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

STU. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse For unge med høretab med særlige behov

STU. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse For unge med høretab med særlige behov Center for Døvblindhed og Høretab er et lands- og landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere