3.10 Omsorgstandpleje Individuelle kørselsordninger Kørsel til egen læge og speciallæge Kørsel til specialiseret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret"

Transkript

1 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Generel information Vurdering af borgerens behov for hjælp Henvendelse samt levering af hjælpen Sagsbehandlingstider Midlertidig hjemmehjælp Fleksibel hjemmehjælp Dit hjem - personalets arbejdsplads Krav til uddannelse Kvalitetsstandarder Vision Lev livet hele livet Rehabiliteringsteamet Støtteteamet Personlig pleje Personlig pleje Mad og måltider Nødkald Praktisk hjælp Rengøring Hjælp til bestilling af varer Vareudbringning Tøjvask Afløsning og aflastning Afløsning og aflastning i borgerens hjem Daghjemstilbud for borgere med demens Dagophold i kolonihave Madservice Sygepleje og sundhedsklinikker Træning Genoptræning Vedligeholdelsestræning Vederlagsfri fysioterapi Aktivitet Forebyggende hjemmebesøg

3 3.10 Omsorgstandpleje Individuelle kørselsordninger Kørsel til egen læge og speciallæge Kørsel til specialiseret eller almindelig genoptræning Kørsel til træning og aktivitet Handicapkørsel...31 Flextur Hjælpemidler, boligindretning og støtte til bil Plejeboliger og ældreboliger Korttidspladser,træningsophold og døgntræningsophold Kvalitetsmål og opfølgning Klagemuligheder

4 1. Forord Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af det serviceniveau, som Byrådet har vedtaget xx.xx.xx for indsatsen på ældre- og sundhedsområdet i Favrskov Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver, hvordan de politiske mål udmøntes i konkrete afgørelser til den enkelte borger. Afgørelsen skal være gennemskuelig for borgeren samt sikre, at den enkelte borger tager aktivt del i hverdagen, og i størst muligt omfang tager ansvar for egen situation. En vigtig målsætning er, at enhver borger i Favrskov Kommune skal have tillid til, at hjælpen er der, når der bliver brug for den. Det er i den forbindelse vigtigt, at borgeren oplever en klar sammenhæng mellem behovet for hjælp og den hjælp der bliver bevilliget. Alle borgere i Favrskov Kommune har krav på en ensartet service, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers samlede situation. Favrskov Kommune vil støtte borgeren i at være herre i eget liv. Tildelingen af hjælpen tager derfor udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og hjælpen tildeles ud fra en vurdering af, hvad den enkelte borger har behov for. Den hjælp der ydes skal sigte mod at øge borgernes ressourcer og livskvalitet. Favrskov Kommunes ambition er, at borgerne skal leve livet hele livet, og dette sikres bedst ved: At gå fra kompensation til rehabilitering At gå fra sen til tidlig indsats At gå fra pleje til forebyggelse At gå fra behandling til tidlig opsporing 2. Generel information Ansvaret for bevilling af hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp, afløsning og aflastning, madservice, træning, transport, hjælpemidler m.m. er placeret i visitationen. Ansøgning om ydelser indenfor disse områder rettes således til visitationen. Ved spørgsmål kan Favrskov Kommunes Visitation kontaktes på: Telefon: (mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl og ) Adressen: Hovvej 76, 8370 Hadsten. Henvendelser vedrørende kørsel kan rettes til Visitationens kørselstelefon på (mandag torsdag kl og fredag kl. 9-12) 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp Visitator vurderer borgerens behov for hjælp i samarbejde med borgeren og eventuelle pårørende eller andre nærtstående. Det er nødvendigt, at borgeren bidrager aktivt med de oplysninger, som skal danne baggrund for den individuelle vurdering om tildeling af hjælp. Udgangspunktet for visitationen er en faglig 4

5 afdækning af borgerens funktionsniveau og en vurdering af borgerens aktuelle situation som helhed. Beskrivelsen af funktionsniveauet er kommunens grundlag for at tildele hjælpen. Det er et bærende princip, at hjælpen ydes for at understøtte og om muligt udvikle det eksisterende funktionsniveau ved at yde hjælp til selvhjælp. Visitationen vil altid finde sted ud fra et sundhedsfremmende perspektiv og med fokus på de funktioner, som borgeren selv kan udføre. Som udgangspunkt tilbydes borgeren et afklarings- og træningsforløb i kommunens rehabiliteringsteam, før der træffes afgørelse om hjælpen. Ved tildeling af hjælp lægges vægt på: At hjælpen ydes som hjælp til selvhjælp At der er fokus på at fastholde og styrke borgerens ressourcer Om der er andre i husstanden (f.eks. ægtefælle, samboende og voksne hjemmeboende børn), der kan udføre opgaven På baggrund af funktionsniveauet afgørelse. Afgørelsen indeholder: og helbredsoplysninger vurderer visitator indsatsen og træffer en en begrundelse for tildeling af hjælp formålet med hjælpen beskrivelse af hvad hjælpen indeholder beskrivelse af hvor ofte hjælpen leveres en klagevejledning navn på kontaktperson i visitationen 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen Alle henvendelser vedrørende tildeling eller ændring af personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, træning, transport, hjælpemidler m.m. skal rettes til visitationen i Favrskov Kommune. Henvendelse vedrørende levering af hjælpen skal rettes til leverandøren. Hjemmehjælp udføres af en af kommunen godkendt leverandør eller borgeren har mulighed for at få et fritvalgsbevis, hvilket indebærer, at en anden CVR-registreret virksomhed kan levere hjælpen. Borgeren skal ved leveringen af hjælpen være til stede i hjemmet. Derfor er det vigtigt at melde afbud til leverandøren, hvis borgeren ikke er hjemme, bortrejst eller indlagt på tidspunktet for et aftalt besøg. Planlagte afbud meldes hurtigst muligt dog senest inden kl dagen før. Akutte afbud meldes hurtigst muligt. Er borgeren mod forventning ikke hjemme til et aftalt besøg, kan der blive tilkaldt låsesmed på borgerens regning, for at sikre at borgeren er i god behold Hjælpen tilrettelægges i det daglige således, at der kommer færrest muligt forskellige medarbejdere i hjemmet. Det forudsættes, at den fremmødte hjælper på forhånd er bekendt med opgaven. Ved mere komplekse plejeforløb, hvor der er behov for hjælp alle ugens dage - muligvis flere gange om dagen og/eller af mere end én medarbejder, vil borgeren opleve flere forskellige medarbejdere grundet overenskomster og arbejdstidsregler. 5

6 2.2.1 Sagsbehandlingstider Der er lavet følgende målsætninger for sagsbehandlingstid samt igangsætning af hjælp 1 : Type: Personlig hjælp Sagsbehandling frem til afgørelse Op til 3 hverdage efter henvendelse Igangsætning af hjælp Straks Praktisk hjælp Senest 14 dage efter henvendelse Senest 14 dage efter visitation Madservice Senest 14 dage efter henvendelse Senest 7 dage efter visitation Genoptræning efter hospitalsophold (genoptræningsplan) Genoptræning uden hospitalsophold Op til 3 hverdage Op til 14 dage 3 hverdage Senest 1 uge efter bevilling Vedligeholdelsestræning Op til 30 dage Senest 1 uge efter bevilling Sygepleje Straks efter lægehenvisning Iværksættes straks efter lægehenvisning Boligindretning 116 Op til 3 måneder Leverandørafhængig Bilsager 114 Op til 3 måneder Bevillingen skal benyttes indenfor 6 måneder Hjælpemidler Op til 1 måned Komplekse sager op til 3 måneder Hjælpemidler fra depot: Op til 10 hverdage Øvrige hjælpemidler: leverandørafhængig Pleje- og ældreboliger Op til 2 måneder Afhængig af om der er en ledig bolig. Hvis borgeren er omfattet af plejeboliggarantien skal der tilbydes en bolig inden for 2 måneder og 2 uger. Garantien gælder dog kun hvis borgere søger i hele kommunen og ikke til et bestemt plejecentre eller ældrebolig. Hvis kommunen ikke kan træffe en afgørelse indenfor ovenstående frister, skal borgeren have besked herom. 1 I pjecen Sagsbehandlingstider på det sociale område fremgår kommunens generelle sagsbehandlingstider. 6

7 2.3 Midlertidig hjemmehjælp Ifølge Serviceloven kan hjælpen til personlig pleje eller praktisk hjælp bevilges for en midlertidig periode. Den midlertidige hjemmehjælp vil typisk blive bevilget i situationer, hvor borgeren forventes at genvinde sædvanligt funktionsniveau f.eks. ved hjælp af træning eller hospitalsbehandling. 2.4 Fleksibel hjemmehjælp Serviceloven fastlægger, at borgere som er tildelt hjemmehjælp har mulighed for at tilrettelægge hjælpen fleksibelt, så de selv har indflydelse på, hvilke opgaver der bliver løst i hjemmet. Den fleksible hjemmehjælp medfører, at borgeren kan bytte sig til andre opgaver end dem, der er truffet afgørelse om. Hvis et familiemedlem for eksempel har vasket gulv i forbindelse med et besøg hos borgeren, kan borgeren aftale med medarbejderen, at hun ved næste besøg bruger tiden på noget andet end gulvvask. For eksempel kan tiden bruges på anden rengøring. Opgaverne skal udføres indenfor rammerne af arbejdsmiljøloven. Medarbejderen skal ud fra et socialfagligt hensyn vurdere, om det vil være forsvarligt at fravælge den tildelte hjælp til fordel for noget andet. Viser det sig, at en bestemt form for hjælp er blevet byttet 3 gange i træk, skal leverandøren give besked til visitationen, som vurderer, om der er behov for at træffe en ny afgørelse. 2.5 Dit hjem - personalets arbejdsplads Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven når de arbejder i borgerens hjem og der vil blive udarbejdet en arbejdspladsvurdering. En arbejdspladsvurdering kan f.eks. betyde ændringer i hjemmets indretning, f.eks. at gulvtæpper skal tages af og møbler skal flyttes for at hjælpemidler - som f.eks. en plejeseng - kan benyttes. Favrskov Kommune har vedtaget en rygepolitik, der betyder at der ikke må ryges, mens medarbejderne er i hjemmet (Gælder også e-cigaretter), og der kan stilles krav om udluftning, hvis der ryges i hjemmet. For at sikre det gode arbejdsmiljø skal husdyr desuden opholde sig i et andet rumend dér, hvor medarbejderne arbejder. Det er borgerens ansvar, at adgangsforholdene til boligen er forsvarlige, f.eks.: god udendørs belysning ryddet for sne og is synligt husnummer Er ovenstående ikke opfyldt, kan konsekvensen være, at hjælpen ikke kan blive leveret. 2.6 Krav til uddannelse For at blive godkendt som leverandør af hjemmepleje i Favrskov Kommune kræves det, at medarbejderen har de rette uddannelsesmæssige kompetencer. Dette er med til at sikre, at hjælpen udføres i henhold til kommunens kvalitetsstandarder, og der leveres den rigtige hjælp. Det er et krav, at medarbejderne, der skal udføre praktisk hjælp eller personlig pleje, har et uddannelsesniveau svarende til en SOSU-uddannelse eller den gamle hjemmehjælperuddannelse. Rengøringsopgaver kan udføres af medarbejdere, der opfylder kravene til lettere pleje eller har gennemgået et særligt rengøringskursus, og som har erfaring med ældre og handicappede personer. 7

8 8

9 3. Kvalitetsstandarder 3.1 Vision Lev livet hele livet Social og Sundhed startede i 2010 projektet Lev livet hele livet, hvor der er sat fokus på at omlægge hjælpen til borgerne, så de i højere grad får hjælp til at klare mest muligt selv. Derfor ydes hjælpen som udgangspunkt ud fra et rehabiliterende sigte i henhold til 85 og 86, stk. 1 i serviceloven Rehabiliteringsteamet Servicelovens 86, stk. 1 Formål med hjælpen: At rehabilitere ved at fastholde og styrke borgerens funktionsniveau og egenomsorgsevne At udskyde den aldersbetingede svækkelse At borgerne skal opleve en øget livskvalitet Hvem kan modtage hjælpen; Borgere, der pga. sygdom eller svækkelse har nedsat funktionsniveau og derfor har behov for hjælp eller øget hjælp i hverdagen Aktiviteter der kan indgå i hjælpen: Træning i at kunne udføre de daglige gøremål selv Serviceniveau: Borgeren modtager et intensivt rehabiliteringsforløb ved et særligt team af medarbejdere i en afgrænset periode. Særlige forhold: Tilbuddet træder i stedet for hjemmehjælp indtil rehabiliteringsforløbet er afsluttet. Forløbet danner grundlag for den endelige afgørelse om tildeling af hjælp. Afgørelsen træffes på baggrund af en vurdering af borgerens funktionsniveau efter rehabiliteringsforløbet. Borgeren skal medvirke aktivt i rehabiliteringsforløbet og bære ansvar for, at opgaverne bliver udført. Hjælpen tilrettelægges i samarbejde med borgeren og koordineres med eventuel anden hjælp, som borgeren modtager Støtteteamet Servicelovens 85 Støtteteamet er en af indsatserne der understøtter visionen Lev livet hele livet. Støtteteamets indsats retter sig mod borgere, der typisk har berøringsflader til såvel Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsområdet. 9

10 Formål med hjælpen: At udvikle og stabilisere borgerens helhedssituation At minimere antallet af indlæggelser for den enkelte borger At bevare borgerens ressourcer længst muligt Hvem kan modtage hjælpen: Borgere, som ikke kan tilgodeses med hjemmehjælpsydelser, idet deres behov er udpræget støtte og motiverende indsats for at kunne opretholde en så selvstændig og værdig tilværelse som muligt. Herunder primært: Borgere med misbrug og/eller psykiske problemstillinger Primært yngre borgere (40-75 årige) Aktiviteter der kan indgå i hjælpen: At afdække borgerens ressourcer Afdække, hvad der kan motivere borgeren Sammen med borgeren at sætte mål for indsatsen og planlægge, hvordan målet skal nås Tildeling af en fast kontaktperson fra Støtteteamet Serviceniveau: Indsatsen gives fleksibelt i dagtimerne på hverdage, så der kan tilgodeses behov spændende fra daglig støtte til en telefonisk/personlig kontakt en gang om måneden. Særlige forhold: Borgeren skal medvirke aktivt og bære ansvar for, at opgaverne bliver udført. Der er ved indsats fra Støtteteamet særligt fokus på, at hjælpen tilrettelægges i samarbejde med borgeren og koordineres med eventuel anden hjælp, som borgeren modtager. 3.2 Personlig pleje Personlig pleje Servicelovens 83 Formål med hjælpen: At støtte borgeren i at opretholde en god personlig hygiejne. Hvem kan modtage hjælpen: Borgere, der pga. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har brug for støtte/hjælp til personlig hygiejne Aktiviteter der kan indgå i hjælpen: Bad i form af brusebad eller sengebad Øvre og nedre hygiejne Hårvask Mundhygiejne Hudpleje 10

11 Af- og påklædning Toiletbesøg Opgaver i forbindelse med kropsbårne hjælpemidler Forflytning, vending og lejring Sengeredning Medicingivning Psykisk pleje og omsorg Vejledning og rådgivning Hjælp og støtte til struktur i hverdagen. Aktiviteter der ikke indgår i hjælpen: Hjælp til hårpleje der normalt udføres af uddannet frisør. Hjælp til neglepleje som normalt udføres af faguddannede inden for dette område. Serviceniveau: Personlig hygiejne kan udføres døgnet rundt afhængig af borgerens vurderede behov Mad og måltider Servicelovens 83 Formål med hjælpen: At støtte borgeren i: at få sine ernæringsmæssige behov opfyldt på en god og værdig måde. at skabe en god ramme omkring måltidet. at få den mad og drikke der er behov for. Hvem kan modtage hjælpen: Borgere, der pga. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har brug for støtte/hjælp til mad og måltider Aktiviteter der kan indgå i hjælpen: Følge til og fra spisestedet Forberedelse af måltidet Anretning af mad og drikkevarer Tilberedning og servering af morgenmad Smøre og servere brød mv. Hjælp til indtagelse af mad og drikkevarer Opvarmning og servering af færdigretter Hjælp til at kassere gamle madvarer Oprydning efter måltid Opvask Aktiviteter der ikke indgår i hjælpen: Tilberedning af varmt måltid (skrælle kartofler o. lign.). Oprydning og opvask efter gæster. 11

12 Afhentning og udbringning af mad Serviceniveau: Hjælpen kan ydes alle dage flere gange dagligt afhængig af den enkelte borgers funktionsniveau. Særlige forhold: Det forventes at borgeren har en mikrobølgeovn til rådighed for opvarmning af færdigretter Nødkald Servicelovens 112 Formål med hjælpen: At sikre borgeren den nødvendige hjælp i akutte situationer Hvem kan modtage hjælpen: Borgere, der ikke bor på et plejecenter og som grundet varig funktionsnedsættelse vurderes hyppigt at have behov for hurtigt at kunne tilkalde hjælp til uopsættelige opgaver indenfor personlig pleje Aktiviteter der kan indgå i hjælpen: Borgeren får en nødknap/sender, enten til at hænge rundt om halsen eller til at bære på armen. Aktiviteter der ikke indgår i hjælpen: Ydelsen indeholder ikke udgifter til drift eller udgifter til evt. forlængerledning/stik m.v. Serviceniveau: Nødkaldeanlægget betjenes i døgndrift Nødkaldet udlånes i en individuel periode, der kan være tidsbegrænset Ved kald på nødkald, vil kontakten ske telefonisk døgnet rundt, for at afklare om der er behov for besøg. Hvis der ikke svares, aflægges besøg hurtigst muligt inden for minutter. Ved revisitation, kan der efter en individuel vurdering blive taget stilling til, om kriterierne for nødkald er opfyldt. Særlige forhold: Der er følgende forudsætninger for bevilling af nødkald: At der opsættes elektronisk lås ved boligens hoveddør At adgangsforhold til boligen er oplyste i mørke Borgeren kan forvente en mindre øget udgift på telefonregningen på ca. 30 kr./kvartal 12

13 3.3 Praktisk hjælp Rengøring Servicelovens 83 Formål med hjælpen: At støtte borgeren i at holde sin bolig ren Hvem kan modtage hjælpen: Borgere, der pga. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har brug for støtte/hjælp til rengøring Aktiviteter der kan indgå i hjælpen: Støvsugning og gulvvask af et areal svarende til en toværelses lejlighed (ca. 67 m2), dog altid på baggrund af en individuel vurdering Aftørring af vandrette flader i nåhøjde Rengøring af sanitet på badeværelset Sengeredning samt skift af sengelinned Renholdelse af hjælpemidler Borgere med behov for hjælp til støvsugning har mulighed for at få en robotstøvsuger stillet til rådighed som hel eller delvis erstatning for praktisk hjælp til støvsugning. Der henvises desuden til leverandørens pjece vedr. arbejdsmiljø. Aktiviteter der ikke indgår i hjælpen: Rengøring i hjem der kan udgøre en sundhedsrisiko for medarbejderne Renholdelse af udendørsarealer, f.eks. terrasser og fliser Renholdelse af fællesarealer, f.eks. trappeopgange og fælles vaskeri Aftørring af støv ved meget nips eller bøger Serviceniveau: Hjælpen ydes som udgangspunkt hver 14. dag på hverdage. Særlige forhold: Hvis en borger er berettiget til hjælp til støvsugning og ønsker en robotstøvsuger vil visitator tage stilling til om hjemmet er egnet, og om borgerens funktionsniveau er tilstrækkelig i forhold til at betjene en robotstøvsuger Hvis hjælpen skulle være ydet på en søgnehelligdag tilbydes hjælp på en hverdag Hjælp til bestilling af varer Servicelovens 83 Formål med hjælpen: At støtte borgeren i bestilling af dagligvarer. 13

14 Hvem kan modtage hjælpen: Borgere, der pga. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har brug for støtte/hjælp til bestilling af varer Aktiviteter der kan indgå i hjælpen: Hjælp til at skrive indkøbsseddel, bestille varer telefonisk og sætte dem på plads. Aktiviteter der ikke indgår i hjælpen: Hente varer. Serviceniveau: Hjælpen ydes én gang om ugen på hverdage. Særlige forhold: Hjælpen gives som udgangspunkt kun i forbindelse med levering af andre ydelser. Hvis hjælpen skulle være ydet på en søgnehelligdag tilbydes hjælp på et andet tidspunkt. Eventuelle klager over varerne rettes til den pågældende dagligvareforretning Vareudbringning Servicelovens 83 Formål med hjælpen At sikre, at borgeren får leveret dagligvarer Hvem kan modtage hjælpen: Borgere, der pga. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har brug for levering af dagligvarer Aktiviteter der kan indgå i hjælpen: Vareudbringning fra godkendt leverandør Serviceniveau: Hjælpen ydes én gang om ugen på hverdage. Særlige forhold: Hvis hjælpen skulle være ydet på en søgnehelligdag tilbydes hjælp på en hverdag. Eventuelle klager over varerne rettes til den pågældende dagligvareforretning. Levering af varerne er vederlagsfri. 14

15 3.3.4 Tøjvask Servicelovens 83 Formål med hjælpen: At støtte borgeren i at klare tøjvask. Hvem kan modtage hjælpen: Borgere, der pga. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har brug for støtte/hjælp til tøjvask Aktiviteter der kan indgå i hjælpen: Maskinvask i eget hjem eller på fællesvaskeri Ophængning af vasketøj Tumbling og sammenlægning af vasketøj. Aktiviteter der ikke indgår i hjælpen: Strygning og rulning af tøj. Serviceniveau: Som udgangspunkt én gang om ugen på hverdage Særlige forhold: Hjælpen gives som udgangspunkt kun i forbindelse med levering af andre ydelser. Hvis hjælpen skulle være ydet på en søgnehelligdag, tilbydes hjælp på en hverdag. 15

16 3.4 Afløsning og aflastning Afløsning og aflastning i borgerens hjem Serviceloven 84, stk. 1 Formål med hjælpen At støtte borgeren til at blive længst muligt i eget hjem At støtte ægtefælle eller andre nære pårørende i at have overskud til at klare hverdagen Hvem kan modtage hjælpen Ægtefæller, forældre eller andre nærtstående, der varetager hjælpen for en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Aktiviteter der kan indgå i hjælpen Serviceniveau At være til stede i hjemmet og udføre den fornødne hjælp Afløsning leveres på hverdage indenfor tidsrummet kl og Som udgangspunkt kan der tilbydes afløsning én gang ugentligt i op til 2 timer Særlige forhold Ydelsen leveres overvejende i forbindelse med andre visiterede ydelser Ydelsen bevilliges kun, hvis borgeren ikke kan tilgodeses med tilbud om daghjem eller andet aktivitetstilbud Daghjemstilbud for borgere med demens : Servicelovens 84, stk. 1 Formål med tilbuddet: at forbedre den enkeltes livsudfoldelse via socialt samvær og aktivitet at borgere med demens via målrettet træning i daglige færdigheder opnår mulighed for at forblive længere i eget hjem at tilbuddet medvirker til aflastning af pårørende og dermed udskyder behov for døgntilbud Hvem kan modtage tilbuddet: hjemmeboende borgere med en diagnosticeret middelsvær demens eller symptomer herpå borgere med demens som har behov for hjælp til struktur i hverdagen De visiterede borgere skal kunne være i et fællesskab med andre borgere, som lider af en demens. Aktiviteter, der kan indgå i hjælpen: udvikling og vedligehold af daglige færdigheder forskelligartede aktivitetstilbud under hensynstagen til den enkelte borgers ønsker, behov og formåen 16

17 Serviceniveau: Åbningstiden i daghjemmene er fra kl til kl Daghjemmet er lukket på alle helligdage samt 2 uger i sommerferien. Der kan undtagelsesvis være lukket ved kursus for personale. Borgeren kan visiteres til daghjemsophold 1-2 hele dage om ugen. Særlige forhold Dagophold og forbrug af materialer til aktiviteter er gratis. Udgifter til forplejning og kørsel trækkes over pensionen efter aftale med borgeren. Der vil i særlige tilfælde være udgifter til entre, ophold og forplejning i forbindelse med ture/udflugter og disse udgifter dækkes af borgeren selv. Daghjemspladserne tildeles efter behov og ikke efter hvem der har stået længst tid på venteliste. 17

18 3.4.3 Dagophold i kolonihave : Servicelovens 84, stk. 1 Formål med tilbuddet: at borgeren forbedrer eller bevarer nuværende funktionsniveau via målrettet træning og aktiviteter at forbedre den enkeltes livsudfoldelse via socialt samvær og aktivitet at borgere med hukommelsesproblem eller demens via målrettet træning i daglige færdigheder opnår mulighed for at forblive længere i eget hjem at tilbuddet medvirker til aflastning af pårørende og dermed udskyder behov for døgntilbud Hvem kan modtage tilbuddet: borgere der er udredt for en demens eller har hukommelsesproblemer borgere der gerne vil forbedre eller vedligeholde nuværende funktionsniveau borgere der kan indgå i socialt samvær borgere der kan lide at tingene er lidt primitive borgere der kan lide at være ude så meget som muligt Aktiviteter, der kan indgå i tilbuddet: Træningsprogram målrettet borgeren Dagligdagsgøremål i kolonihaven tilpasset borgerens funktionsniveau Udvikling og vedligehold af daglige færdigheder Serviceniveau: Åbningstiden i kolonihaven er som udgangspunkt fra kl til kl Kolonihaven er lukket på alle helligdage samt 2 uger i sommerferien. Der kan undtagelsesvis være lukket ved kursus for personale. Borgeren kan visiteres til et ophold i kolonihaven som udgangspunkt 1-2 hele dage om ugen. Særlige forhold: Der vil være udgifter til kørsel og forplejning men benyttelse af dagophold og forbrug af materialer til aktiviteter er gratis. Der vil i særlige tilfælde være udgifter til entre, ophold og forplejning i forbindelse med ture/udflugter og disse udgifter dækkes af borgeren selv. Pladserne tildeles efter behov og ikke efter hvem der har stået længst tid på venteliste. 18

19 3.5 Madservice Servicelovens 83 Formål med hjælpen: At give et tilbud til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke selv kan klare den daglige madlavning. At medvirke til og støtte borgeren i at få velsmagende, sund og ernæringsrigtig mad tilpasset den enkeltes behov. Hvem kan modtage hjælpen: Borgere, der pga. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har brug for at modtage mad, f.eks.: Borgere, som er afkræftet Borgere, som er svækket efter hospitalsophold Borgere, som er i ernæringsmæssig risiko Borgere, som af anden årsag ikke kan lave mad Aktiviteter der kan indgå i hjælpen: For visiterede borgere indgår følgende ydelser: Kolde færdigretter. Der kan vælges mellem 10 hovedretter, 3 forretter og 7 desserter pr. uge. Forskellige kostformer: normalkost (30 % fedt), superkost (50 % fedt) og vegetarkost. Diæter, herunder diabetesdiæt, fosfatreduceret diæt, kaliumreduceret diæt, natriumreduceret diæt, og glutenfri diæt Mad til borgere med tygge/synkeproblemer (f.eks. hakket kost, purékost, findelt kost, flydende kost). Stor hovedret, almindelig hovedret eller lille hovedret. Tilkøbsydelser, f.eks. ekstra mad til gæster, øllebrød, berigede supper, proteindrikke, pålægspakker m.m. For borgere med ernæringsmæssige problemstillinger er der mulighed for besøg af kommunens kostkonsulent/diætist. Serviceniveau: Madservice skal være tilgængelig alle årets 365 dage. Menuen fastsættes af leverandøren og vælges af borgeren. Kolde færdigretter leveres en gang om ugen på hverdage. Tidspunktet for leverancen aftales med den enkelte borger inden for et tidsrum af en times varighed. Menuerne tager udgangspunkt i dansk madkultur og tilberedes efter sæsonens råvarer. I 2015 udgør økologiske råvarer 35% (opgjort i kilo) Særlige forhold Der er ikke mulighed for at blive visiteret til madservice: hvis en ægtefælle eller anden person i husstanden kan lave mad og samtidig drage omsorg for den anden person i husstanden. alene pga. alder For beboere på kommunens plejecentre, der modtager døgnkost, er der mulighed for at afbestille Madservice ved langvarig indlæggelse eller ferie hos pårørende. Afbestillingen skal ske senest 3 dage før. 19

20 3.6 Sygepleje og sundhedsklinikker Sundhedslovens 138 og 139 Formål med hjælpen: At udføre lægeordineret sygepleje At yde vejledning og rådgivning i forbindelse med varetagelse af borgerens egen sundhed eller sygdomsmæssige problemer At yde støtte og vejledning til pårørende til borgere med kronisk eller pludselig opstået sygdom At medvirke til, at borgerne fastholder og udvikler egen sundhed Hvem kan modtage hjælpen: Borgere, der har brug for lægeordineret sygepleje Borgere der har behov for vejledning og rådgivning Pårørende til borgere med kronisk eller alvorlig sygdom Pårørende til borgere efter terminalt forløb Aktiviteter der kan indgå i hjælpen: Lægeordinerede sygeplejeopgaver, f.eks. hud og sårpleje, skiftning og pleje af blærekateter, omlægning af støttebind, måltagning til kompressionsstrømper, måling af blodsukker og blodtryk Lægeordineret dosering og injektion af medicin, antabus behandling m.m. Råd og vejledning om bl.a. ernæring, vandladningsproblemer, kronisk sygdom og fysiske aktiviteter. Serviceniveau: Sygepleje kan udføres døgnet rundt afhængig af borgerens vurderede behov. Borgeren kommer i kommunens sundhedsklinikker eller sygeplejersken tager på hjemmebesøg. Særlige forhold: Der er etableret sundhedsklinikker i Favrskov Kommune. Sundhedsklinikkerne giver borgerne mulighed til at planlægge, hvornår de selv ønsker hjælp. Borgeren henvises til sygepleje af egen læge og kan derefter kontakte hjemmesygeplejen direkte i åbningstiden. Klinikkerne ligger i Ulstrup, Thorsø, Hinnerup, Hadsten og Hammel. Alle steder har åbent på hverdage mellem kl. 11 og 12. Desuden er det muligt at lave individuelle aftaler både til hverdag, aften og i weekenden. Personalet på sundhedsklinikkerne består af sygeplejersker. Hjælpen i sundhedsklinikkerne er gratis, dog skal borgeren selv betale for transport og evt. medicin m.m. Borgeren kan frit vælge mellem kommunens sundhedsklinikker. Sygeplejerskerne kan kontaktes mellem kl. 7 og 7.30 og mellem kl og på følgende numre: Hadsten: Hammel: og Ulstrup (+Thorsø): og Hinnerup:

21 3.7 Træning Genoptræning Genoptræning efter hospitalsbehandling Sundhedslovens 84 og 140 Formål med genoptræning: At tilbyde borgeren en målrettet genoptræning for at afhjælpe funktionsnedsættelse efter behandling på hospital, Hvem kan modtage genoptræning: Borgere, der efter udskrivning fra hospital har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, Genoptræning kan bestå af Styrke Udholdenhed Bevægelighed Balance Respiration Kognitive og mentale funktioner Psykiske og sociale evner Træning i daglige færdigheder Træning i brug af hjælpemidler Instruktion i arbejdsteknik Genoptræning foregår individuelt, i grupper eller på hold og primært i træningscentrene, men kan også kortvarigt foregå i borgerens eget hjem. Serviceniveau Genoptræning tilbydes et begrænset antal gange efter en individuel løbende vurdering. Som udgangspunkt tilbydes genoptræning op til 10 gange. Særlige forhold Når genoptræningsplanen modtages i visitationen formidles den indenfor 3 hverdage til træningsafdelingen. Levering af ydelsen aftales herefter mellem borgeren og træningsafdelingen senest 3 hverdage derefter. Favrskov kommune har indgået aftale med privatpraktiserende fysioterapeuter. Aftalen anvendes, hvis kommunens egen træningsafdeling har uforsvarlig lang ventetid. Borgeren vil modtage information herom, hvis det er aktuelt. Træningen er i alle tilfælde omkostningsfri for borgeren. Borgere med genoptræningsplan kan vælge at lade genoptræningen varetage af en anden kommunes kommunale tilbud end Favrskov. Den anden kommune kan afvise at modtage borgeren til træning, hvis den valgte kommune skønner ikke at have kapacitet til at varetage opgaven. Hvis træningen ønskes udført i anden kommune kontakter borgeren Favrskov Kommunes visitation. 21

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Kørsel Kvalitetstandarden giver dig generel information om kørsel. Du vil i nogle tilfælde kunne få arrangeret kørsel eller få betalt dine udgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: 83 og 86 stk. 2 i Lov om Social Service (LSS), Opgaver plejecentrene: på 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes,

Læs mere