3.10 Omsorgstandpleje Individuelle kørselsordninger Kørsel til egen læge og speciallæge Kørsel til specialiseret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret"

Transkript

1 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Generel information Vurdering af borgerens behov for hjælp Henvendelse samt levering af hjælpen Sagsbehandlingstider Midlertidig hjemmehjælp Fleksibel hjemmehjælp Dit hjem - personalets arbejdsplads Krav til uddannelse Kvalitetsstandarder Vision Lev livet hele livet Rehabiliteringsteamet Støtteteamet Personlig pleje Personlig pleje Mad og måltider Nødkald Praktisk hjælp Rengøring Hjælp til bestilling af varer Vareudbringning Tøjvask Afløsning og aflastning Afløsning og aflastning i borgerens hjem Daghjemstilbud for borgere med demens Dagophold i kolonihave Madservice Sygepleje og sundhedsklinikker Træning Genoptræning Vedligeholdelsestræning Vederlagsfri fysioterapi Aktivitet Forebyggende hjemmebesøg

3 3.10 Omsorgstandpleje Individuelle kørselsordninger Kørsel til egen læge og speciallæge Kørsel til specialiseret eller almindelig genoptræning Kørsel til træning og aktivitet Handicapkørsel...31 Flextur Hjælpemidler, boligindretning og støtte til bil Plejeboliger og ældreboliger Korttidspladser,træningsophold og døgntræningsophold Kvalitetsmål og opfølgning Klagemuligheder

4 1. Forord Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af det serviceniveau, som Byrådet har vedtaget xx.xx.xx for indsatsen på ældre- og sundhedsområdet i Favrskov Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver, hvordan de politiske mål udmøntes i konkrete afgørelser til den enkelte borger. Afgørelsen skal være gennemskuelig for borgeren samt sikre, at den enkelte borger tager aktivt del i hverdagen, og i størst muligt omfang tager ansvar for egen situation. En vigtig målsætning er, at enhver borger i Favrskov Kommune skal have tillid til, at hjælpen er der, når der bliver brug for den. Det er i den forbindelse vigtigt, at borgeren oplever en klar sammenhæng mellem behovet for hjælp og den hjælp der bliver bevilliget. Alle borgere i Favrskov Kommune har krav på en ensartet service, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers samlede situation. Favrskov Kommune vil støtte borgeren i at være herre i eget liv. Tildelingen af hjælpen tager derfor udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og hjælpen tildeles ud fra en vurdering af, hvad den enkelte borger har behov for. Den hjælp der ydes skal sigte mod at øge borgernes ressourcer og livskvalitet. Favrskov Kommunes ambition er, at borgerne skal leve livet hele livet, og dette sikres bedst ved: At gå fra kompensation til rehabilitering At gå fra sen til tidlig indsats At gå fra pleje til forebyggelse At gå fra behandling til tidlig opsporing 2. Generel information Ansvaret for bevilling af hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp, afløsning og aflastning, madservice, træning, transport, hjælpemidler m.m. er placeret i visitationen. Ansøgning om ydelser indenfor disse områder rettes således til visitationen. Ved spørgsmål kan Favrskov Kommunes Visitation kontaktes på: Telefon: (mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl og ) Adressen: Hovvej 76, 8370 Hadsten. Henvendelser vedrørende kørsel kan rettes til Visitationens kørselstelefon på (mandag torsdag kl og fredag kl. 9-12) 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp Visitator vurderer borgerens behov for hjælp i samarbejde med borgeren og eventuelle pårørende eller andre nærtstående. Det er nødvendigt, at borgeren bidrager aktivt med de oplysninger, som skal danne baggrund for den individuelle vurdering om tildeling af hjælp. Udgangspunktet for visitationen er en faglig 4

5 afdækning af borgerens funktionsniveau og en vurdering af borgerens aktuelle situation som helhed. Beskrivelsen af funktionsniveauet er kommunens grundlag for at tildele hjælpen. Det er et bærende princip, at hjælpen ydes for at understøtte og om muligt udvikle det eksisterende funktionsniveau ved at yde hjælp til selvhjælp. Visitationen vil altid finde sted ud fra et sundhedsfremmende perspektiv og med fokus på de funktioner, som borgeren selv kan udføre. Som udgangspunkt tilbydes borgeren et afklarings- og træningsforløb i kommunens rehabiliteringsteam, før der træffes afgørelse om hjælpen. Ved tildeling af hjælp lægges vægt på: At hjælpen ydes som hjælp til selvhjælp At der er fokus på at fastholde og styrke borgerens ressourcer Om der er andre i husstanden (f.eks. ægtefælle, samboende og voksne hjemmeboende børn), der kan udføre opgaven På baggrund af funktionsniveauet afgørelse. Afgørelsen indeholder: og helbredsoplysninger vurderer visitator indsatsen og træffer en en begrundelse for tildeling af hjælp formålet med hjælpen beskrivelse af hvad hjælpen indeholder beskrivelse af hvor ofte hjælpen leveres en klagevejledning navn på kontaktperson i visitationen 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen Alle henvendelser vedrørende tildeling eller ændring af personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, træning, transport, hjælpemidler m.m. skal rettes til visitationen i Favrskov Kommune. Henvendelse vedrørende levering af hjælpen skal rettes til leverandøren. Hjemmehjælp udføres af en af kommunen godkendt leverandør eller borgeren har mulighed for at få et fritvalgsbevis, hvilket indebærer, at en anden CVR-registreret virksomhed kan levere hjælpen. Borgeren skal ved leveringen af hjælpen være til stede i hjemmet. Derfor er det vigtigt at melde afbud til leverandøren, hvis borgeren ikke er hjemme, bortrejst eller indlagt på tidspunktet for et aftalt besøg. Planlagte afbud meldes hurtigst muligt dog senest inden kl dagen før. Akutte afbud meldes hurtigst muligt. Er borgeren mod forventning ikke hjemme til et aftalt besøg, kan der blive tilkaldt låsesmed på borgerens regning, for at sikre at borgeren er i god behold Hjælpen tilrettelægges i det daglige således, at der kommer færrest muligt forskellige medarbejdere i hjemmet. Det forudsættes, at den fremmødte hjælper på forhånd er bekendt med opgaven. Ved mere komplekse plejeforløb, hvor der er behov for hjælp alle ugens dage - muligvis flere gange om dagen og/eller af mere end én medarbejder, vil borgeren opleve flere forskellige medarbejdere grundet overenskomster og arbejdstidsregler. 5

6 2.2.1 Sagsbehandlingstider Der er lavet følgende målsætninger for sagsbehandlingstid samt igangsætning af hjælp 1 : Type: Personlig hjælp Sagsbehandling frem til afgørelse Op til 3 hverdage efter henvendelse Igangsætning af hjælp Straks Praktisk hjælp Senest 14 dage efter henvendelse Senest 14 dage efter visitation Madservice Senest 14 dage efter henvendelse Senest 7 dage efter visitation Genoptræning efter hospitalsophold (genoptræningsplan) Genoptræning uden hospitalsophold Op til 3 hverdage Op til 14 dage 3 hverdage Senest 1 uge efter bevilling Vedligeholdelsestræning Op til 30 dage Senest 1 uge efter bevilling Sygepleje Straks efter lægehenvisning Iværksættes straks efter lægehenvisning Boligindretning 116 Op til 3 måneder Leverandørafhængig Bilsager 114 Op til 3 måneder Bevillingen skal benyttes indenfor 6 måneder Hjælpemidler Op til 1 måned Komplekse sager op til 3 måneder Hjælpemidler fra depot: Op til 10 hverdage Øvrige hjælpemidler: leverandørafhængig Pleje- og ældreboliger Op til 2 måneder Afhængig af om der er en ledig bolig. Hvis borgeren er omfattet af plejeboliggarantien skal der tilbydes en bolig inden for 2 måneder og 2 uger. Garantien gælder dog kun hvis borgere søger i hele kommunen og ikke til et bestemt plejecentre eller ældrebolig. Hvis kommunen ikke kan træffe en afgørelse indenfor ovenstående frister, skal borgeren have besked herom. 1 I pjecen Sagsbehandlingstider på det sociale område fremgår kommunens generelle sagsbehandlingstider. 6

7 2.3 Midlertidig hjemmehjælp Ifølge Serviceloven kan hjælpen til personlig pleje eller praktisk hjælp bevilges for en midlertidig periode. Den midlertidige hjemmehjælp vil typisk blive bevilget i situationer, hvor borgeren forventes at genvinde sædvanligt funktionsniveau f.eks. ved hjælp af træning eller hospitalsbehandling. 2.4 Fleksibel hjemmehjælp Serviceloven fastlægger, at borgere som er tildelt hjemmehjælp har mulighed for at tilrettelægge hjælpen fleksibelt, så de selv har indflydelse på, hvilke opgaver der bliver løst i hjemmet. Den fleksible hjemmehjælp medfører, at borgeren kan bytte sig til andre opgaver end dem, der er truffet afgørelse om. Hvis et familiemedlem for eksempel har vasket gulv i forbindelse med et besøg hos borgeren, kan borgeren aftale med medarbejderen, at hun ved næste besøg bruger tiden på noget andet end gulvvask. For eksempel kan tiden bruges på anden rengøring. Opgaverne skal udføres indenfor rammerne af arbejdsmiljøloven. Medarbejderen skal ud fra et socialfagligt hensyn vurdere, om det vil være forsvarligt at fravælge den tildelte hjælp til fordel for noget andet. Viser det sig, at en bestemt form for hjælp er blevet byttet 3 gange i træk, skal leverandøren give besked til visitationen, som vurderer, om der er behov for at træffe en ny afgørelse. 2.5 Dit hjem - personalets arbejdsplads Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven når de arbejder i borgerens hjem og der vil blive udarbejdet en arbejdspladsvurdering. En arbejdspladsvurdering kan f.eks. betyde ændringer i hjemmets indretning, f.eks. at gulvtæpper skal tages af og møbler skal flyttes for at hjælpemidler - som f.eks. en plejeseng - kan benyttes. Favrskov Kommune har vedtaget en rygepolitik, der betyder at der ikke må ryges, mens medarbejderne er i hjemmet (Gælder også e-cigaretter), og der kan stilles krav om udluftning, hvis der ryges i hjemmet. For at sikre det gode arbejdsmiljø skal husdyr desuden opholde sig i et andet rumend dér, hvor medarbejderne arbejder. Det er borgerens ansvar, at adgangsforholdene til boligen er forsvarlige, f.eks.: god udendørs belysning ryddet for sne og is synligt husnummer Er ovenstående ikke opfyldt, kan konsekvensen være, at hjælpen ikke kan blive leveret. 2.6 Krav til uddannelse For at blive godkendt som leverandør af hjemmepleje i Favrskov Kommune kræves det, at medarbejderen har de rette uddannelsesmæssige kompetencer. Dette er med til at sikre, at hjælpen udføres i henhold til kommunens kvalitetsstandarder, og der leveres den rigtige hjælp. Det er et krav, at medarbejderne, der skal udføre praktisk hjælp eller personlig pleje, har et uddannelsesniveau svarende til en SOSU-uddannelse eller den gamle hjemmehjælperuddannelse. Rengøringsopgaver kan udføres af medarbejdere, der opfylder kravene til lettere pleje eller har gennemgået et særligt rengøringskursus, og som har erfaring med ældre og handicappede personer. 7

8 8

9 3. Kvalitetsstandarder 3.1 Vision Lev livet hele livet Social og Sundhed startede i 2010 projektet Lev livet hele livet, hvor der er sat fokus på at omlægge hjælpen til borgerne, så de i højere grad får hjælp til at klare mest muligt selv. Derfor ydes hjælpen som udgangspunkt ud fra et rehabiliterende sigte i henhold til 85 og 86, stk. 1 i serviceloven Rehabiliteringsteamet Servicelovens 86, stk. 1 Formål med hjælpen: At rehabilitere ved at fastholde og styrke borgerens funktionsniveau og egenomsorgsevne At udskyde den aldersbetingede svækkelse At borgerne skal opleve en øget livskvalitet Hvem kan modtage hjælpen; Borgere, der pga. sygdom eller svækkelse har nedsat funktionsniveau og derfor har behov for hjælp eller øget hjælp i hverdagen Aktiviteter der kan indgå i hjælpen: Træning i at kunne udføre de daglige gøremål selv Serviceniveau: Borgeren modtager et intensivt rehabiliteringsforløb ved et særligt team af medarbejdere i en afgrænset periode. Særlige forhold: Tilbuddet træder i stedet for hjemmehjælp indtil rehabiliteringsforløbet er afsluttet. Forløbet danner grundlag for den endelige afgørelse om tildeling af hjælp. Afgørelsen træffes på baggrund af en vurdering af borgerens funktionsniveau efter rehabiliteringsforløbet. Borgeren skal medvirke aktivt i rehabiliteringsforløbet og bære ansvar for, at opgaverne bliver udført. Hjælpen tilrettelægges i samarbejde med borgeren og koordineres med eventuel anden hjælp, som borgeren modtager Støtteteamet Servicelovens 85 Støtteteamet er en af indsatserne der understøtter visionen Lev livet hele livet. Støtteteamets indsats retter sig mod borgere, der typisk har berøringsflader til såvel Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsområdet. 9

10 Formål med hjælpen: At udvikle og stabilisere borgerens helhedssituation At minimere antallet af indlæggelser for den enkelte borger At bevare borgerens ressourcer længst muligt Hvem kan modtage hjælpen: Borgere, som ikke kan tilgodeses med hjemmehjælpsydelser, idet deres behov er udpræget støtte og motiverende indsats for at kunne opretholde en så selvstændig og værdig tilværelse som muligt. Herunder primært: Borgere med misbrug og/eller psykiske problemstillinger Primært yngre borgere (40-75 årige) Aktiviteter der kan indgå i hjælpen: At afdække borgerens ressourcer Afdække, hvad der kan motivere borgeren Sammen med borgeren at sætte mål for indsatsen og planlægge, hvordan målet skal nås Tildeling af en fast kontaktperson fra Støtteteamet Serviceniveau: Indsatsen gives fleksibelt i dagtimerne på hverdage, så der kan tilgodeses behov spændende fra daglig støtte til en telefonisk/personlig kontakt en gang om måneden. Særlige forhold: Borgeren skal medvirke aktivt og bære ansvar for, at opgaverne bliver udført. Der er ved indsats fra Støtteteamet særligt fokus på, at hjælpen tilrettelægges i samarbejde med borgeren og koordineres med eventuel anden hjælp, som borgeren modtager. 3.2 Personlig pleje Personlig pleje Servicelovens 83 Formål med hjælpen: At støtte borgeren i at opretholde en god personlig hygiejne. Hvem kan modtage hjælpen: Borgere, der pga. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har brug for støtte/hjælp til personlig hygiejne Aktiviteter der kan indgå i hjælpen: Bad i form af brusebad eller sengebad Øvre og nedre hygiejne Hårvask Mundhygiejne Hudpleje 10

11 Af- og påklædning Toiletbesøg Opgaver i forbindelse med kropsbårne hjælpemidler Forflytning, vending og lejring Sengeredning Medicingivning Psykisk pleje og omsorg Vejledning og rådgivning Hjælp og støtte til struktur i hverdagen. Aktiviteter der ikke indgår i hjælpen: Hjælp til hårpleje der normalt udføres af uddannet frisør. Hjælp til neglepleje som normalt udføres af faguddannede inden for dette område. Serviceniveau: Personlig hygiejne kan udføres døgnet rundt afhængig af borgerens vurderede behov Mad og måltider Servicelovens 83 Formål med hjælpen: At støtte borgeren i: at få sine ernæringsmæssige behov opfyldt på en god og værdig måde. at skabe en god ramme omkring måltidet. at få den mad og drikke der er behov for. Hvem kan modtage hjælpen: Borgere, der pga. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har brug for støtte/hjælp til mad og måltider Aktiviteter der kan indgå i hjælpen: Følge til og fra spisestedet Forberedelse af måltidet Anretning af mad og drikkevarer Tilberedning og servering af morgenmad Smøre og servere brød mv. Hjælp til indtagelse af mad og drikkevarer Opvarmning og servering af færdigretter Hjælp til at kassere gamle madvarer Oprydning efter måltid Opvask Aktiviteter der ikke indgår i hjælpen: Tilberedning af varmt måltid (skrælle kartofler o. lign.). Oprydning og opvask efter gæster. 11

12 Afhentning og udbringning af mad Serviceniveau: Hjælpen kan ydes alle dage flere gange dagligt afhængig af den enkelte borgers funktionsniveau. Særlige forhold: Det forventes at borgeren har en mikrobølgeovn til rådighed for opvarmning af færdigretter Nødkald Servicelovens 112 Formål med hjælpen: At sikre borgeren den nødvendige hjælp i akutte situationer Hvem kan modtage hjælpen: Borgere, der ikke bor på et plejecenter og som grundet varig funktionsnedsættelse vurderes hyppigt at have behov for hurtigt at kunne tilkalde hjælp til uopsættelige opgaver indenfor personlig pleje Aktiviteter der kan indgå i hjælpen: Borgeren får en nødknap/sender, enten til at hænge rundt om halsen eller til at bære på armen. Aktiviteter der ikke indgår i hjælpen: Ydelsen indeholder ikke udgifter til drift eller udgifter til evt. forlængerledning/stik m.v. Serviceniveau: Nødkaldeanlægget betjenes i døgndrift Nødkaldet udlånes i en individuel periode, der kan være tidsbegrænset Ved kald på nødkald, vil kontakten ske telefonisk døgnet rundt, for at afklare om der er behov for besøg. Hvis der ikke svares, aflægges besøg hurtigst muligt inden for minutter. Ved revisitation, kan der efter en individuel vurdering blive taget stilling til, om kriterierne for nødkald er opfyldt. Særlige forhold: Der er følgende forudsætninger for bevilling af nødkald: At der opsættes elektronisk lås ved boligens hoveddør At adgangsforhold til boligen er oplyste i mørke Borgeren kan forvente en mindre øget udgift på telefonregningen på ca. 30 kr./kvartal 12

13 3.3 Praktisk hjælp Rengøring Servicelovens 83 Formål med hjælpen: At støtte borgeren i at holde sin bolig ren Hvem kan modtage hjælpen: Borgere, der pga. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har brug for støtte/hjælp til rengøring Aktiviteter der kan indgå i hjælpen: Støvsugning og gulvvask af et areal svarende til en toværelses lejlighed (ca. 67 m2), dog altid på baggrund af en individuel vurdering Aftørring af vandrette flader i nåhøjde Rengøring af sanitet på badeværelset Sengeredning samt skift af sengelinned Renholdelse af hjælpemidler Borgere med behov for hjælp til støvsugning har mulighed for at få en robotstøvsuger stillet til rådighed som hel eller delvis erstatning for praktisk hjælp til støvsugning. Der henvises desuden til leverandørens pjece vedr. arbejdsmiljø. Aktiviteter der ikke indgår i hjælpen: Rengøring i hjem der kan udgøre en sundhedsrisiko for medarbejderne Renholdelse af udendørsarealer, f.eks. terrasser og fliser Renholdelse af fællesarealer, f.eks. trappeopgange og fælles vaskeri Aftørring af støv ved meget nips eller bøger Serviceniveau: Hjælpen ydes som udgangspunkt hver 14. dag på hverdage. Særlige forhold: Hvis en borger er berettiget til hjælp til støvsugning og ønsker en robotstøvsuger vil visitator tage stilling til om hjemmet er egnet, og om borgerens funktionsniveau er tilstrækkelig i forhold til at betjene en robotstøvsuger Hvis hjælpen skulle være ydet på en søgnehelligdag tilbydes hjælp på en hverdag Hjælp til bestilling af varer Servicelovens 83 Formål med hjælpen: At støtte borgeren i bestilling af dagligvarer. 13

14 Hvem kan modtage hjælpen: Borgere, der pga. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har brug for støtte/hjælp til bestilling af varer Aktiviteter der kan indgå i hjælpen: Hjælp til at skrive indkøbsseddel, bestille varer telefonisk og sætte dem på plads. Aktiviteter der ikke indgår i hjælpen: Hente varer. Serviceniveau: Hjælpen ydes én gang om ugen på hverdage. Særlige forhold: Hjælpen gives som udgangspunkt kun i forbindelse med levering af andre ydelser. Hvis hjælpen skulle være ydet på en søgnehelligdag tilbydes hjælp på et andet tidspunkt. Eventuelle klager over varerne rettes til den pågældende dagligvareforretning Vareudbringning Servicelovens 83 Formål med hjælpen At sikre, at borgeren får leveret dagligvarer Hvem kan modtage hjælpen: Borgere, der pga. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har brug for levering af dagligvarer Aktiviteter der kan indgå i hjælpen: Vareudbringning fra godkendt leverandør Serviceniveau: Hjælpen ydes én gang om ugen på hverdage. Særlige forhold: Hvis hjælpen skulle være ydet på en søgnehelligdag tilbydes hjælp på en hverdag. Eventuelle klager over varerne rettes til den pågældende dagligvareforretning. Levering af varerne er vederlagsfri. 14

15 3.3.4 Tøjvask Servicelovens 83 Formål med hjælpen: At støtte borgeren i at klare tøjvask. Hvem kan modtage hjælpen: Borgere, der pga. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har brug for støtte/hjælp til tøjvask Aktiviteter der kan indgå i hjælpen: Maskinvask i eget hjem eller på fællesvaskeri Ophængning af vasketøj Tumbling og sammenlægning af vasketøj. Aktiviteter der ikke indgår i hjælpen: Strygning og rulning af tøj. Serviceniveau: Som udgangspunkt én gang om ugen på hverdage Særlige forhold: Hjælpen gives som udgangspunkt kun i forbindelse med levering af andre ydelser. Hvis hjælpen skulle være ydet på en søgnehelligdag, tilbydes hjælp på en hverdag. 15

16 3.4 Afløsning og aflastning Afløsning og aflastning i borgerens hjem Serviceloven 84, stk. 1 Formål med hjælpen At støtte borgeren til at blive længst muligt i eget hjem At støtte ægtefælle eller andre nære pårørende i at have overskud til at klare hverdagen Hvem kan modtage hjælpen Ægtefæller, forældre eller andre nærtstående, der varetager hjælpen for en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Aktiviteter der kan indgå i hjælpen Serviceniveau At være til stede i hjemmet og udføre den fornødne hjælp Afløsning leveres på hverdage indenfor tidsrummet kl og Som udgangspunkt kan der tilbydes afløsning én gang ugentligt i op til 2 timer Særlige forhold Ydelsen leveres overvejende i forbindelse med andre visiterede ydelser Ydelsen bevilliges kun, hvis borgeren ikke kan tilgodeses med tilbud om daghjem eller andet aktivitetstilbud Daghjemstilbud for borgere med demens : Servicelovens 84, stk. 1 Formål med tilbuddet: at forbedre den enkeltes livsudfoldelse via socialt samvær og aktivitet at borgere med demens via målrettet træning i daglige færdigheder opnår mulighed for at forblive længere i eget hjem at tilbuddet medvirker til aflastning af pårørende og dermed udskyder behov for døgntilbud Hvem kan modtage tilbuddet: hjemmeboende borgere med en diagnosticeret middelsvær demens eller symptomer herpå borgere med demens som har behov for hjælp til struktur i hverdagen De visiterede borgere skal kunne være i et fællesskab med andre borgere, som lider af en demens. Aktiviteter, der kan indgå i hjælpen: udvikling og vedligehold af daglige færdigheder forskelligartede aktivitetstilbud under hensynstagen til den enkelte borgers ønsker, behov og formåen 16

17 Serviceniveau: Åbningstiden i daghjemmene er fra kl til kl Daghjemmet er lukket på alle helligdage samt 2 uger i sommerferien. Der kan undtagelsesvis være lukket ved kursus for personale. Borgeren kan visiteres til daghjemsophold 1-2 hele dage om ugen. Særlige forhold Dagophold og forbrug af materialer til aktiviteter er gratis. Udgifter til forplejning og kørsel trækkes over pensionen efter aftale med borgeren. Der vil i særlige tilfælde være udgifter til entre, ophold og forplejning i forbindelse med ture/udflugter og disse udgifter dækkes af borgeren selv. Daghjemspladserne tildeles efter behov og ikke efter hvem der har stået længst tid på venteliste. 17

18 3.4.3 Dagophold i kolonihave : Servicelovens 84, stk. 1 Formål med tilbuddet: at borgeren forbedrer eller bevarer nuværende funktionsniveau via målrettet træning og aktiviteter at forbedre den enkeltes livsudfoldelse via socialt samvær og aktivitet at borgere med hukommelsesproblem eller demens via målrettet træning i daglige færdigheder opnår mulighed for at forblive længere i eget hjem at tilbuddet medvirker til aflastning af pårørende og dermed udskyder behov for døgntilbud Hvem kan modtage tilbuddet: borgere der er udredt for en demens eller har hukommelsesproblemer borgere der gerne vil forbedre eller vedligeholde nuværende funktionsniveau borgere der kan indgå i socialt samvær borgere der kan lide at tingene er lidt primitive borgere der kan lide at være ude så meget som muligt Aktiviteter, der kan indgå i tilbuddet: Træningsprogram målrettet borgeren Dagligdagsgøremål i kolonihaven tilpasset borgerens funktionsniveau Udvikling og vedligehold af daglige færdigheder Serviceniveau: Åbningstiden i kolonihaven er som udgangspunkt fra kl til kl Kolonihaven er lukket på alle helligdage samt 2 uger i sommerferien. Der kan undtagelsesvis være lukket ved kursus for personale. Borgeren kan visiteres til et ophold i kolonihaven som udgangspunkt 1-2 hele dage om ugen. Særlige forhold: Der vil være udgifter til kørsel og forplejning men benyttelse af dagophold og forbrug af materialer til aktiviteter er gratis. Der vil i særlige tilfælde være udgifter til entre, ophold og forplejning i forbindelse med ture/udflugter og disse udgifter dækkes af borgeren selv. Pladserne tildeles efter behov og ikke efter hvem der har stået længst tid på venteliste. 18

19 3.5 Madservice Servicelovens 83 Formål med hjælpen: At give et tilbud til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke selv kan klare den daglige madlavning. At medvirke til og støtte borgeren i at få velsmagende, sund og ernæringsrigtig mad tilpasset den enkeltes behov. Hvem kan modtage hjælpen: Borgere, der pga. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har brug for at modtage mad, f.eks.: Borgere, som er afkræftet Borgere, som er svækket efter hospitalsophold Borgere, som er i ernæringsmæssig risiko Borgere, som af anden årsag ikke kan lave mad Aktiviteter der kan indgå i hjælpen: For visiterede borgere indgår følgende ydelser: Kolde færdigretter. Der kan vælges mellem 10 hovedretter, 3 forretter og 7 desserter pr. uge. Forskellige kostformer: normalkost (30 % fedt), superkost (50 % fedt) og vegetarkost. Diæter, herunder diabetesdiæt, fosfatreduceret diæt, kaliumreduceret diæt, natriumreduceret diæt, og glutenfri diæt Mad til borgere med tygge/synkeproblemer (f.eks. hakket kost, purékost, findelt kost, flydende kost). Stor hovedret, almindelig hovedret eller lille hovedret. Tilkøbsydelser, f.eks. ekstra mad til gæster, øllebrød, berigede supper, proteindrikke, pålægspakker m.m. For borgere med ernæringsmæssige problemstillinger er der mulighed for besøg af kommunens kostkonsulent/diætist. Serviceniveau: Madservice skal være tilgængelig alle årets 365 dage. Menuen fastsættes af leverandøren og vælges af borgeren. Kolde færdigretter leveres en gang om ugen på hverdage. Tidspunktet for leverancen aftales med den enkelte borger inden for et tidsrum af en times varighed. Menuerne tager udgangspunkt i dansk madkultur og tilberedes efter sæsonens råvarer. I 2015 udgør økologiske råvarer 35% (opgjort i kilo) Særlige forhold Der er ikke mulighed for at blive visiteret til madservice: hvis en ægtefælle eller anden person i husstanden kan lave mad og samtidig drage omsorg for den anden person i husstanden. alene pga. alder For beboere på kommunens plejecentre, der modtager døgnkost, er der mulighed for at afbestille Madservice ved langvarig indlæggelse eller ferie hos pårørende. Afbestillingen skal ske senest 3 dage før. 19

20 3.6 Sygepleje og sundhedsklinikker Sundhedslovens 138 og 139 Formål med hjælpen: At udføre lægeordineret sygepleje At yde vejledning og rådgivning i forbindelse med varetagelse af borgerens egen sundhed eller sygdomsmæssige problemer At yde støtte og vejledning til pårørende til borgere med kronisk eller pludselig opstået sygdom At medvirke til, at borgerne fastholder og udvikler egen sundhed Hvem kan modtage hjælpen: Borgere, der har brug for lægeordineret sygepleje Borgere der har behov for vejledning og rådgivning Pårørende til borgere med kronisk eller alvorlig sygdom Pårørende til borgere efter terminalt forløb Aktiviteter der kan indgå i hjælpen: Lægeordinerede sygeplejeopgaver, f.eks. hud og sårpleje, skiftning og pleje af blærekateter, omlægning af støttebind, måltagning til kompressionsstrømper, måling af blodsukker og blodtryk Lægeordineret dosering og injektion af medicin, antabus behandling m.m. Råd og vejledning om bl.a. ernæring, vandladningsproblemer, kronisk sygdom og fysiske aktiviteter. Serviceniveau: Sygepleje kan udføres døgnet rundt afhængig af borgerens vurderede behov. Borgeren kommer i kommunens sundhedsklinikker eller sygeplejersken tager på hjemmebesøg. Særlige forhold: Der er etableret sundhedsklinikker i Favrskov Kommune. Sundhedsklinikkerne giver borgerne mulighed til at planlægge, hvornår de selv ønsker hjælp. Borgeren henvises til sygepleje af egen læge og kan derefter kontakte hjemmesygeplejen direkte i åbningstiden. Klinikkerne ligger i Ulstrup, Thorsø, Hinnerup, Hadsten og Hammel. Alle steder har åbent på hverdage mellem kl. 11 og 12. Desuden er det muligt at lave individuelle aftaler både til hverdag, aften og i weekenden. Personalet på sundhedsklinikkerne består af sygeplejersker. Hjælpen i sundhedsklinikkerne er gratis, dog skal borgeren selv betale for transport og evt. medicin m.m. Borgeren kan frit vælge mellem kommunens sundhedsklinikker. Sygeplejerskerne kan kontaktes mellem kl. 7 og 7.30 og mellem kl og på følgende numre: Hadsten: Hammel: og Ulstrup (+Thorsø): og Hinnerup:

21 3.7 Træning Genoptræning Genoptræning efter hospitalsbehandling Sundhedslovens 84 og 140 Formål med genoptræning: At tilbyde borgeren en målrettet genoptræning for at afhjælpe funktionsnedsættelse efter behandling på hospital, Hvem kan modtage genoptræning: Borgere, der efter udskrivning fra hospital har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, Genoptræning kan bestå af Styrke Udholdenhed Bevægelighed Balance Respiration Kognitive og mentale funktioner Psykiske og sociale evner Træning i daglige færdigheder Træning i brug af hjælpemidler Instruktion i arbejdsteknik Genoptræning foregår individuelt, i grupper eller på hold og primært i træningscentrene, men kan også kortvarigt foregå i borgerens eget hjem. Serviceniveau Genoptræning tilbydes et begrænset antal gange efter en individuel løbende vurdering. Som udgangspunkt tilbydes genoptræning op til 10 gange. Særlige forhold Når genoptræningsplanen modtages i visitationen formidles den indenfor 3 hverdage til træningsafdelingen. Levering af ydelsen aftales herefter mellem borgeren og træningsafdelingen senest 3 hverdage derefter. Favrskov kommune har indgået aftale med privatpraktiserende fysioterapeuter. Aftalen anvendes, hvis kommunens egen træningsafdeling har uforsvarlig lang ventetid. Borgeren vil modtage information herom, hvis det er aktuelt. Træningen er i alle tilfælde omkostningsfri for borgeren. Borgere med genoptræningsplan kan vælge at lade genoptræningen varetage af en anden kommunes kommunale tilbud end Favrskov. Den anden kommune kan afvise at modtage borgeren til træning, hvis den valgte kommune skønner ikke at have kapacitet til at varetage opgaven. Hvis træningen ønskes udført i anden kommune kontakter borgeren Favrskov Kommunes visitation. 21

Kvalitetsstandard for. ældre- og sundhedsområdet

Kvalitetsstandard for. ældre- og sundhedsområdet Kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2016 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 5 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Postadresse: Favrskov Kommune Social og Sundhed Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Indholdsfortegnelse favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 1.0

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Postadresse: Favrskov Kommune Social og Sundhed Skovvej Hinnerup. Tlf

Postadresse: Favrskov Kommune Social og Sundhed Skovvej Hinnerup. Tlf Postadresse: Favrskov Kommune Social og Sundhed Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 22. december 2016 Sagsbehandler: Rikke Knudsen Tlf. 89642118 rsk@favrskov.dk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2012 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om betalt vareudbringning. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Favrskov Kommune. Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp

Favrskov Kommune. Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp Favrskov Kommune Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Frit valg og godkendelsesmodellen... 3 1.2 Ældreområdet i Favrskov Kommune...

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 140

Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 140 Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 9. oktober 2017 Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 140 2 Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning 1 Kvalitetsstandard for genoptræning Område Lovgrundlag Ældre & Sundhed Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2 Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Bilag 2 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning...

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Kørsel Kvalitetstandarden giver dig generel information om kørsel. Du vil i nogle tilfælde kunne få arrangeret kørsel eller få betalt dine udgifter

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere