Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Postadresse: Favrskov Kommune Social og Sundhed Sekretariatet Skovvej Hinnerup Tlf Indholdsfortegnelse Forord Tildelingen af personlig pleje og praktisk hjælp Henvendelse samt levering af hjælpen Midlertidig hjemmehjælp Fleksibel hjemmehjælp Personlig og praktisk hjælp i Serviceloven Personlig pleje 5 Personlig hygiejne 5 Hjælp til indtagelse af mad og drikke 5 Anretning af mad Praktisk hjælp 7 Hjælp til bestilling af varer 7 Tøjvask 7 Rengøring Madservice Træning september 2009 Sagsbehandler: Ulrich Remien Zickert Tlf Personlig henvendelse: Favrskov Kommune Social og Sundhed Sekretariatet Torvegade Hammel Sagsnr Dokument nr Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr. Servicelovens Sundhedslovens Aktivitetstilbud Forebyggende hjemmebesøg Service- og kvalitetskrav Opfølgning Klage- og ankemuligheder Kontaktinformation 17 1

2 1.0 Forord Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af det serviceniveau, som Byrådet har vedtaget for ydelserne på ældre- og sundhedsområdet i Favrskov Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver, hvordan de politiske mål udmøntes i konkrete afgørelser til den enkelte borger. Afgørelsen skal være gennemskuelig for borgeren samt sikre, at den enkelte borger tager aktivt del i hverdagen, og i størst muligt omfang tager ansvar for egen situation. En vigtig målsætning er, at enhver borger i Favrskov Kommune skal have tillid til, at hjælpen er der, når der bliver brug for den. Det er i den forbindelse vigtigt, at borgeren oplever en klar sammenhæng mellem behovet for hjælp og den hjælp der bliver bevilliget. Alle borgere i Favrskov Kommune har krav på en ensartet service, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers samlede situation. Favrskov Kommune vil støtte borgeren i at være herre i eget liv. Tildelingen af hjælpen tager derfor udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og hjælpen tildeles ud fra en vurdering af, hvad den enkelte borger har brug for. Indsatsen vil blive tilrettelagt med henblik på at skabe flest mulige valgmuligheder for den enkelte borger og tilbud om vejledning til at træffe sunde valg. Den hjælp der ydes skal sigte mod at øge borgernes livskvalitet, styrke deres ressourcer og overskud til selvhjælp. Favrskov Kommunes ambition er, at borgerne skal leve livet hele livet, og dette sikres bedst ved at: At gå fra kompensation til rehabilitering At gå fra sen til tidlig indsats At gå fra pleje til forebyggelse At gå fra behandling til tidlig opsporing 2

3 2.0 Tildelingen af personlig pleje og praktisk hjælp Ansvaret for visitationen til personlig pleje og praktisk hjælp er placeret i afdelingen Social Indsats og Visitation. Ved ansøgning om personlig pleje og praktisk hjælp, aftaler borgeren og visitator et hjemmebesøg hos borgeren. Borgeren har ret til en bisidder ved hjemmebesøget. Hjemmebesøget er nødvendigt for at borgeren kan bidrage aktivt med de oplysninger, som skal danne baggrund for den individuelle faglige vurdering om tildeling af hjælp. Udgangspunktet for visitation er en metodisk og faglig afdækning af borgerens funktionsniveau, borgernes prioritering og en vurdering af borgerens aktuelle situation som helhed. Beskrivelsen af borgerens funktionsniveau er kommunens grundlag for at tildele ydelserne. Det er et bærende princip, at hjælpen ydes for at understøtte og om muligt udvikle det eksisterende funktionsniveau ved at yde hjælp til selvhjælp. Visitationen vil altid finde sted ud fra et sundhedsfremmende perspektiv og med fokus på de funktioner, borgeren selv kan udføre. På baggrund af den faglige vurdering opstilles sammen med borgeren et retningsgivende mål for den samlede indsats, hvorefter der foretages en visitation. På baggrund af visitationen udarbejdes en afgørelse. Afgørelsen indeholder en begrundelse for tildeling, beskrivelse af formålet med hjælpen, beskrivelse af den pågældende ydelse og hvor ofte ydelsen leveres samt klagevejledning. I afgørelsen vil borgeren blive oplyst om navnet på en kontaktperson i visitationen. Indsatsen vil udmøntes i en eller flere ydelser, der herefter vil kunne udføres af en af kommunen godkendt leverandør. 3.0 Henvendelse samt levering af hjælpen Alle henvendelser vedrørende personlig eller praktisk hjælp skal rettes til Visitationen i Favrskov Kommune. Fristerne for sagsbehandling og igangsætning af hjælpen kan ses i skemaet nedenfor: Type: Sagsbehandling frem til afgørelse Igangsætning af hjælp Personlig hjælp Op til 3 hverdage efter henvendelse Straks Praktisk hjælp Senest 14 dage efter henvendelse Senest 14 dage efter visitation 4.0 Midlertidig hjemmehjælp Ifølge Serviceloven kan hjælpen til personlig pleje eller praktisk hjælp bevilges for en midlertidig periode. Den midlertidige hjemmehjælp vil typisk blive bevilget i situationer, hvor borgeren forventes at genvinde et højere funktionsniveau i løbet af en begrænset periode fx ved hjælp af træning. 3

4 Der er brugerbetaling på den midlertidige hjemmehjælp. Brugerbetalingen fastsættes efter borgerens indkomstniveau. Brugerbetalingen for midlertidig hjemmehjælp er minimum 0 kr. i timen og maksimalt 112 kr. i timen (2009-beløb). 5.0 Fleksibel hjemmehjælp Serviceloven fastlægger, at borgere som er tildelt hjemmehjælp har mulighed for at tilrettelægge hjælpen fleksibelt, så de selv har indflydelse på, hvilke opgaver der bliver løst i hjemmet. Den fleksible hjemmehjælp medfører, at borgerne kan bytte sig til andre opgaver end dem, der er truffet afgørelse om. Hvis et familiemedlem for eksempel har vasket gulv i forbindelse med et besøg hos borgeren, kan borgeren aftale med medarbejderen, at hun ved næste besøg bruger tiden på noget andet end gulvvask. For eksempel kan tiden bruges på anden rengøring. Medarbejderen skal ud fra et socialfagligt hensyn vurdere, om det vil være forsvarligt at fravælge den tildelte hjælp til fordel for noget andet. Viser det sig, at en bestemt ydelse gennem en længere periode er blevet byttet, kan Visitationen vurdere, om der er behov for at træffe en ny afgørelse ud fra en ny vurdering af borgerens behov. 6.0 Personlig og praktisk hjælp i Serviceloven Servicelovens 83 Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. 4

5 7.0 Personlig pleje Personlig pleje omfatter: Hel eller delvis hjælp til udførelse af personlig hygiejne. Hel eller delvis hjælp til at indtage mad og drikke. Anretning af mad. 7.1 Personlig hygiejne Formål: At der gives helt eller delvist hjælp til, at borgeren oplever at kunne opretholde en god personlig hygiejne. Aktiviteter der kan indgå i ydelsen: Bad i form af brusebad eller sengebad Øvre og nedre hygiejne Hårvask Mundhygiejne Hudpleje Soignering Af- og påklædning Toiletbesøg Opgaver i forbindelse med kropsbårne hjælpemidler Forflytning, vending og lejring Sengeredning Medicingivning Psykisk pleje og omsorg Tilsynsbesøg Vejledning og rådgivning Hjælp og støtte til struktur i hverdagen. Ydelsens omfang: Personlig hygiejne kan udføres døgnet rundt afhængig af borgerens vurderede behov. Hjælp til bad gives som udgangspunkt én gang om ugen. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen: Hjælp til hårpleje, der normalt udføres af uddannet frisør. Hjælp til neglepleje som normalt udføres af faguddannede inden for dette område. 7.2 Hjælp til indtagelse af mad og drikke Formål med hjælpen: At borgeren oplever at få varetaget sine ernæringsmæssige behov på en god og værdig måde. At skabe en god ramme omkring måltidet. 5

6 Aktiviteter der kan indgå i ydelsen: Forberedelse af måltidet Anretning af mad og drikkevarer Hjælp til indtagelse af mad og drikkevarer Oprydning efter måltid Opvask. Ydelsens omfang: Hjælpen kan ydes alle dage flere gange dagligt afhængig af den enkelte borgers helhedssituation. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen: Tilberedning af varmt måltid (skrælle kartofler o. lign.). Opvask efter gæster. 7.3 Anretning af mad Formål: At borgeren får den mad og drikke, han/hun har brug for. Aktiviteter der kan indgå i ydelsen: Hjælp og støtte til at anrette mad og drikke til måltiderne (inkl. mellemmåltider) og opvask. Opvarmning og servering af færdigretter Tilberedning og servering af morgenmad Smøre og servere brød mv. Hjælp til at kassere gamle madvarer Følge til og fra spisestedet. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen: Tilberedning af varmt måltid (skrælle kartofler o. lign.) Afhentning og udbringning af mad. Ydelsens omfang: Som udgangspunkt dagligt. 6

7 8.0 Praktisk hjælp Praktisk hjælp omfatter: Hjælp til bestilling af dagligvarer Hjælp til tøjvask Hjælp til rengøring og daglig husførelse 8.1 Hjælp til bestilling af varer Formål: At borgerne har de fornødne dagligvarer i hjemmet. Aktiviteter der kan indgå i ydelsen: Hjælp til at skrive indkøbsseddel, bestille varer telefonisk og sætte dem på plads. Vareudbringning. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen: Hente varer. Ydelsens omfang: Som udgangspunkt én gang om ugen. Særlige forhold: Hjælpen gives som udgangspunkt kun i forbindelse med levering af andre ydelser. Hvis hjælpen skulle være ydet på en søgnehelligdag tilbydes hjælp på et andet tidspunkt. Eventuelle klager over varerne rettes til den pågældende købmand. Leveringen af varerne er vederlagsfri. 8.2 Tøjvask Formål: At borgeren oplever at tøjet er vasket og rent. Aktiviteter der kan indgå i ydelsen: Vask, ophængning, tumbling og sammenlægning af vasketøj. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen: Strygning og rulning af tøj. Ydelsens omfang: Som udgangspunkt én gang om ugen. Særlige forhold: Hjælpen gives som udgangspunkt kun i forbindelse med levering af andre ydelser. 7

8 Hvis hjælpen skulle være ydet på en søgnehelligdag tilbydes hjælp på et andet tidspunkt. 8.3 Rengøring Formål: At borgeren oplever boligen som ren. Aktiviteter der kan indgå i ydelsen: Støvsugning og gulvvask af et areal på et areal svarende til en toværelses lejlighed Aftørring af vandrette flader Rengøring af sanitet på badeværelset Optørring på badeværelse efter bad Sengeredning samt skift af sengelinned Renholdelse af hjælpemidler Tømme skraldepose. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen: Rengøring i hjem der kan udgøre en sundhedsrisiko for personalet Renholdelse af udendørsarealer. Ydelsens omfang: Som udgangspunkt hver 14. dag. Særlige forhold: Hvis hjælpen skulle være ydet på en søgnehelligdag tilbydes hjælp på et andet tidspunkt. 8

9 9.0 Madservice Formål: At give et tilbud til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke selv kan klare den daglige madlavning. At medvirke til og støtte borgeren i at få velsmagende, sund og ernæringsrigtig mad tilpasset den enkeltes behov. At sikre borgerens velvære og trivsel. Aktiviteter der kan indgå i ydelsen: For visiterede borgere indgår følgende ydelser: Kolde færdigretter. Der kan vælges mellem 12 hovedretter og 12 biretter pr. uge. Diætmad ved særlige behov eller hvis det er en del af en behandling (f.eks. diabeteskost, hjertevenlig kost, små berigede portioner, proteinrig drik, berigede supper). Mad til borgere med tygge/synkeproblemer (f.eks. hakket kost, purékost, gelékost, flydende kost). Almindelig hovedret. Lille hovedret. Ydelsens omfang: Madservice skal være tilgængelig alle årets 365 dage. Menuen fastsættes af leverandøren og vælges af borgeren. Kolde færdigretter leveres en gang om ugen på hverdage. Tidspunktet for leverancen aftales med den enkelte borger inden for et tidsrum af en times varighed. 9

10 10.0 Træning 10.1 Servicelovens Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Formål At tilbyde borgeren en målrettet genoptræning for at afhjælpe funktionsnedsættelse efter sygdom. At tilbyde borgeren en målrettet vedligeholdelsestræning for at fastholde eller at minimere fald i funktionsevnen. Genoptræning og vedligeholdelsestræning foregår individuelt, i grupper eller på hold og primært i aktivitets- og træningscenter, men kan også kortvarigt foregå i borgerens eget hjem. Aktiviteter der kan indgå i ydelsen Genoptræning og vedligeholdelsestræning af: Styrke Udholdenhed Bevægelighed Balance Respiration Kognitive funktioner Psykiske og sociale evner Evnen til at klare sig selv i dagligdagen, samt råd, vejledning og undervisning. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Der gives ikke behandling. Ydelsens omfang Som udgangspunkt 1-3 gange ugentligt i en afgrænset periode. Særlige forhold Ydelsen kan ikke byttes. Ydelsen aftales senest 1 uge efter henvendelse. 10

11 Der kan visiteres til transport til træning med en egenbetaling på 10 kr. pr. tur Sundhedslovens Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. 84 om genoptræningsplaner. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud. Formål At tilbyde borgeren en målrettet genoptræning for at afhjælpe funktionsnedsættelse efter behandling på sygehus. Aktiviteter der kan indgå i ydelsen Genoptræning ydes med udgangspunkt i genoptræningsplan fra sygehuset. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Der gives kun behandling i begrænset omfang. Ydelsens omfang Som udgangspunkt 1-3 gange ugentligt ca gange i alt. Særlige forhold Ydelsen kan ikke byttes. Ydelsen aftales senest 1 uge efter henvendelse. Der kan visiteres til transport til træning. Ydelsen er gratis for borgeren. 11

12 11. Aktivitetstilbud Servicelovens 81 og Til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, skal der ydes en særlig indsats. Formålet med indsatsen er: 1. At forebygge at problemerne for den enkelte forværres 2. At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder 3. At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje. 4. At yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v., eller i botilbud efter denne lov. 85. Kommunen sørger for tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Formål Via aktivitetstilbud at styrke og vedligeholde færdigheder samt at øge borgerens livskvalitet og mestringsevne. At forebygge isolation og skabe muligheder for netværk. At aflaste pårørende. Aktiviteterne foregår hovedsageligt på hold og primært i aktivitets- og træningscenter. Aktiviteter, der kan indgå i ydelsen kan dække fysiske, psykiske, sociale eller kreative behov fx: Socialt samvær Motion Kreative grupper Hverdagens gøremål Interessegrupper Selvhjælpsgrupper. Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen Individuelle aktivitetstilbud ydes kun undtagelsesvis og i meget begrænset omfang. Ydelsens omfang Som udgangspunkt 1-3 gange ugentligt. 12

13 Særlige forhold Ydelsen kan ikke byttes. Ydelsen aftales senest en uge efter henvendelse. Der er egenbetaling til fortæring, billetter og materialer til eget forbrug. Der kan visiteres til transport til aktiviteter med en egenbetaling på 10 kr. pr. tur Forebyggende hjemmebesøg Lov nr om forebyggende hjemmebesøg til ældre samt Lov nr lov om ændring af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre. Formål At give et sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. At sætte fokus på borgerens ressourcer og evne til at mestre sit liv. At give råd og vejledning, så borgeren så vidt muligt selv kan løse problemer af helbredsmæssig, social og praktisk karakter. At give oplysninger om relevante tilbud og aktiviteter. Ydelsens omfang Alle borgere over 75 år, der ikke i forvejen modtager både personlig og praktisk hjælp tilbydes 2 forebyggende hjemmebesøg om året. Besøget varer ca. 1 time. Særlige forhold Den 1. årlige henvendelse følges op af en telefonisk kontakt til borgeren, og ved 2. årlige henvendelse opfordres borgeren til selv at rette henvendelse, hvis der ønskes besøg. Medarbejderen har tavshedspligt om besøget. Efter aftale med borgeren kan medarbejderen videregive oplysninger til andre samarbejdspartnere i og uden for kommunen. 13

14 13.0 Service- og kvalitetskrav Byrådet i Favrskov Kommune har vedtaget følgende kvalitetsmål for den personlige og praktiske hjælp: Aftaler skal overholdes. Der aflyses ikke aftaler om personlig eller praktisk hjælp. Aftaler om praktisk hjælp kan i særlige tilfælde ændres/udsættes. Dog skal den praktiske hjælp leveres med en maksimal afvigelse på 5 hverdage. Aftalte tidspunkter skal overholdes. Såfremt tidspunktet for levering af hjælpen i særlige tilfælde ændres med mere end 30 minutter, skal der gives telefonisk meddelelse til modtageren om ændringen. Omfanget af hjælpen skal tilpasses den enkelte borgers behov. 90% af alle hjemmehjælpsmodtagere skal være meget tilfredse eller tilfredse med omfanget af den tildelte hjælp. 90% af alle hjemmehjælpsmodtagere skal være meget tilfredse eller tilfredse med udførelsen af den personlige eller praktiske hjælp. 90% af alle hjemmehjælpsmodtagere skal opleve medarbejdere i Favrskov Kommunes ældrepleje som venlige og imødekommende. Byrådet i Favrskov Kommune har vedtaget følgende kvalitetsmål for Madservice: At madtilbuddet er ernæringsmæssigt rigtigt, dvs. opfylder anbefalingerne til den danske institutionskost. At maden er velsmagende, har en passende konsistens/mørhed og et passende udseende, er varieret og sundt sammensat og er i overensstemmelse med borgerens forventninger. At borgeren kan få leveret det antal hovedretter og biretter der er valgt. At menuerne planlægges ud fra brugernes ønsker og behov, dvs. at de retter, der ønskes, også er de retter, der tilbydes. At man har valgfrihed mellem flere hovedretter og biretter. At menuerne planlægges, så de afspejler årstidernes skiften. At biretterne kan vælges fra. At der udsendes velkomstbrev med menuplan, bestillingssedler og informationspjece til nye brugere senest 3 hverdage efter visitation til mad. Der må forekomme 0% afvigelser i leveringen af maden At 80% af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med maden. Byrådet i Favrskov Kommune har vedtaget følgende kvalitetsmål for trænings- og aktivitetsområdet: 90% af borgerne, som modtager trænings- og aktivitetsydelser, skal være tilfredse eller meget tilfredse med tilbuddet. 90% af borgerne, som modtager trænings- og aktivitetsydelser, skal opleve medarbejderne som venlige og imødekommende. At borgeren oplever tilbuddene som relevante. At der ved visitation til trænings- og aktivitetsydelser tages udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og formåen. 14

15 At der ved visitation til trænings- og aktivitetsydelser tages udgangspunkt i den enkeltes ret og pligt til selvbestemmelse. At tilbuddene skal være helhedsorienterede og sammenhængende. Byrådet i Favrskov Kommune har vedtaget følgende kvalitetsmål for de forebyggende hjemmebesøg: 70% af de tilbudte skal takke ja til minimum et besøg årligt. At Favrskov Kommune ved de forebyggende hjemmebesøg giver et sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. 90 % af borgerne, der modtager forebyggende hjemmebesøg, er tilfredse eller meget tilfredse med besøgene. 90 % af borgerne, der modtager forebyggende hjemmebesøg, oplever medarbejderne som venlige og imødekommende. 90 % af borgerne, der modtager besøg, oplever besøgene som relevante. At 50 % af borgere, der tilbydes forebyggende besøg, tager imod tilbuddet. At sætte fokus på borgerens ressourcer og evne til at mestre sit liv. At give råd og vejledning, så borgeren så vidt muligt selv kan løse problemer af helbredsmæssig, social og praktisk karakter. At mindske antallet af borgere, der føler sig uønsket alene. At øge antallet af borgere, der er fysisk aktive Opfølgning Kvaliteten af den kommunale hjemmehjælp monitoreres løbende f.eks. gennem fokusgruppeinterviews, brugertilfredshedsundersøgelser og kvalitative individuelle interviews. Der gennemføres hvert år desuden såvel et anmeldt som et uanmeldt kommunalt tilsyn på plejecentrene. Sidst udfører embedslægeinstitutionen jfr. lovgivningen et årligt sundhedsfagligt tilsyn på alle plejecentre Klage- og ankemuligheder Personlig pleje og praktisk hjælp Afgørelser om personlig og praktisk hjælp Ønsker en borger at klage over en afgørelse vedrørende tildeling af hjemmehjælp, skal dette ske til Klagerådet for personlig pleje og praktisk hjælp, Favrskov Kommune, Social og Sundhed, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. Klagerådet behandler klager over kommunens afgørelser vedr. ydelser visiteret efter 83 og 84 i Serviceloven. Klagerådet har ikke kompetence til at ændre kommunens afgørelse men kan udtale sin kritik og opfordre til, at kommunen ændrer eller fastholder hjælpen. Klagerådet videresender herefter sagen til genvurdering i Visitationen. Social- og 15

16 Sundhedsudvalget orienteres løbende om behandlingen og forløbet af klagesagerne i Klagerådet. Hvis borgeren ikke gives medhold i sin klage, sendes klagen videre til Det Sociale Nævn. Klagerådets medlemmer har tavshedspligt om de oplysninger, de får kendskab til Udførelsen af den personlige og praktiske hjælp Klager over udførelsen af den personlige og praktiske hjælp rettes til den personaleansvarlige på området. Klagerne kan sendes til Social- og sundhedssekretariatet, Skovvej 20, 8382 Hinnerup Træning efter Serviceloven Afgørelser om træning efter serviceloven Ønsker du at klage over en afgørelse skal du inden 4 uger kontakte Visitationen, Favrskov Kommune, Hovvej 76, 8370 Hadsten, tlf.: Indenfor 4 uger revurderes din sag. Hvis afgørelsen fastholdes vidersendes klagen til Det Sociale Nævn sammen med papirerne i sagen Udførelsen af træning efter serviceloven Klager over udførelsen af træning efter Serviceloven rettes til den personaleansvarlige på området. Klagerne kan sendes til Social- og sundhedssekretariatet, Skovvej 20, 8382 Hinnerup Træning efter Sundhedsloven Klage over genoptræningsplan Hvis du ønsker at klage over den genoptræning du modtager, herunder ventetider, organiseringen og omfanget af genoptræningen skal du kontakte den der udfører genoptræningen. Hvis du træner i Favrskov Kommune skal du kontakte Visitationen eller din træningsterapeut. Hvis du ønsker at klage over befordringen, befordringsgodtgørelse eller afslag på befordring skal du kontakte Visitationen i Favrskov Kommune. Når vi modtager din klage vil vi vurdere om vi kan give dig helt eller delvis medhold. Hvis vi ikke giver dig medhold i din klage videresender vi klagen sammen med sagens papirer til Patientklagenævnet. 16

17 16.0 Kontaktinformation Favrskov Kommunes visitation kan kontaktes på tlf.: på alle hverdage mellem kl og Adressen er: Hovvej 76, 8370 Hadsten. adresse: 17

Favrskov Kommune. Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp

Favrskov Kommune. Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp Favrskov Kommune Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Frit valg og godkendelsesmodellen... 3 1.2 Ældreområdet i Favrskov Kommune...

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål.

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål. Kvalitetsstandard Madservice - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1)

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER

KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER 2. udgave, januar 2015 Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveauet for den hjælp, der tilbydes beboeren i Holstebro Kommunes plejeboliger. Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning Hørsholm Kommune 2013 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Personlig pleje, praktisk bistand og træning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information... 3

Læs mere

Om kvalitetsstandarder.

Om kvalitetsstandarder. KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OM KVALITETSSTANDARDER.... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD.... 3 ÆLDREOMRÅDETS

Læs mere

Rehabiliteringsforløb i BLIV

Rehabiliteringsforløb i BLIV KVALITETSSTANDARD FOR Rehabiliteringsforløb i BLIV (bedre liv i eget hjem) 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83a. Målgruppe Borgere der på grund af væsentlige følger af nedsat fysisk,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7 Kvalitetsstandarder Bilag: G Side 1 af 7 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 Hvilken ydelse er omfattet? Praktisk hjælp Hvad er formålet med ydelsen? Hjælpen gives med det formål at

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig Emne Lovgrundlag Grundlag for bevilling Hvilke behov skal dække Hvad er formålet

Læs mere

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad.

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Serviceinformation 2015-16 Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

Kvalitetsstandard for. ældre- og sundhedsområdet

Kvalitetsstandard for. ældre- og sundhedsområdet Kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2016 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 5 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen...

Læs mere

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration Egebjerg kommune Aftale om hjemmehjælp Servicedeklaration Servicedeklaration: Hjælpen fra hjemmeplejen i Egebjerg kommune er baseret på et gensidig tillidsforhold mellem borgeren og hjemmehjælperen, og

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2012 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Godkendt KBM 25.08.11 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov

Læs mere

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Ydelseskatalog for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse side Forord...3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøringer...4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp til borgeren

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE 2014 MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere 2009 1 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov om social service

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad.

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad. Madservice Ydelsestype Madservice Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Center for social og sundhed

Center for social og sundhed Center for social og sundhed Kvalitetsstandarder - Personlig pleje og praktisk hjælp, mv. Side 1 Kære alle, I Furesø kommune er du berettiget til hjælp, hvis du er handicappet, ældre eller er syg og derfor

Læs mere

Formålet med ydelsen er ifølge Serviceloven 81: At forebygge at brugerens problemer forværres

Formålet med ydelsen er ifølge Serviceloven 81: At forebygge at brugerens problemer forværres Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune Kvalitetsstandard for madordning i Odense Kommune Den 9/1 2014 Lovgrundlag Lov om social service 83. Her står at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje 2) hjælp eller støtte til

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Ydelsesbeskrivelse 2011 Hvilke behov dækker ydelsen? Behov for mad og drikke. Hvad er formålet med ydelsen? At sikre at mulighed for indtagelse af mad og drikke er til stede.

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads KVALITETSSTANDARD Praktiske opgaver - rengøring, tøjvask og indkøb 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service: 83, stk 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP

TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP Social, Sundhed og Fritid Sundheds- og Ældreafdelingen TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP Kvalitetsstandarder 2010 Praktisk hjælp Personlig pleje Aktivitet Boliger FORORD FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGETS

Læs mere

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag Lovgrundlaget for bevilling af genoptræning og vedligeholdende træning findes i lov om Social Service 86 og stk. 2.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014 Madservice efter Servicelovens 83 1 Indhold Forord... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan få madservice?... 4 Formål med ydelsen madservice...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag indeholder de 2 kvalitetsstandarder, som vil være gældende fra rammeaftalens start 1. december 2015. Myntevej 3, 8920 Randers

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand Januar 2013 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Modtager af indsatsområderne Borgere, der har brug for hjælp, på grund af en midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad.

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Bilag 2 til sag om revision af kvalitetsstandarder i Visitationsenheden, Sundhed og Ældre Dato: 23. februar 2012 Sagsbehandler: aopmt Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Madservice efter Servicelovens 83

Madservice efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2016 Madservice efter Servicelovens 83 1 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Til borger... 4 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice?... 4 Opstart og

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 1 Indhold 1. Hvad er kvalitetsstandarder på ældreområdet?... 3 2. Mariagerfjord Kommune overordnede målsætninger for Sundhed og Ældre.... 4 3. Implementeringen af

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2016 Hvad er madservice? Formålet med madservice er, at du får en sund og velsmagende mad. Hjælpen skal understøtte, at du får nok at drikke, er velernæret

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2016 Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice og spisetilbud?...

Læs mere

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte.

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Kvalitetsstandard for madservice december 2011 Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og støtte og 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2013 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog for personlig pleje og praktisk bistand for borgere med funktionsnedsættelser og særlige sociale problemer Januar 2013 1 Indhold Kvalitetsstandarder og indsatskatalog

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Din Private Kok Dato for tilsynsbesøg: 19.09.13 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 10.50-11.30 Deltagere i tilsynet

Læs mere

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl Visitation i pakker. Fra ydelse til pakkeløsning Side 2 Antallet af pakker Side 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Behovet

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Personlig pleje Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere