Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen"

Transkript

1 Dato: Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik Det følgende relaterer sig til ovennævnte indgangsbekendtgørelses bilag Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Social- og sundhedsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1) Borgerrettet og patientrettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2) Det social- og sundhedsfaglige myndighedsområde 3) Personlig og praktisk hjælp og støtte til egenomsorg 4) Professionel omsorg, pleje og sygepleje 5) Aktivitet i hverdagslivet og rehabilitering 6) Kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion 7) Koordinering, administration og styring 1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin eller specialer Uddannelsen indeholder trinnet: Social- og sundhedshjælper (trin 1) Uddannelsen afsluttes med specialet: Social- og sundhedsassistent (trin 2). 2. Uddannelsens varighed og struktur m.v Ved godskrivning af dele af praktikuddannelsen ifølge indgangsbekendtgørelsen 2.6 og 2.7 skal skolen inddrage ansættende myndighed. Godskrivningen kan kun ske ved enighed mellem elev og ansættende myndighed Uddannelsens trin 1, social- og sundhedshjælper, er en vekseluddannelse med normalt 3 skoleperioder og normalt 2 praktikperioder. Skoleundervisningen varer 24 uger. Opdelingen mellem de enkelte skole- og praktikperioder fremgår af den lokale undervisningsplan. Den lokale skolepraktikplan udarbejdes under hensyntagen til tilrettelæggelsen af skoleundervisningen og praktikuddannelsen.

2 På hovedforløbet for trin 1, social- og sundhedshjælper, kan en opdeling af hhv. skole- og praktikuddannelsen, fx organiseres i følgende modeller: Grundforløb Grundforløb Hovedforløb Skole Praktik Skole Praktik Skole Hovedforløb Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole 2.3 Uddannelsens trin 2, social- og sundhedsassistent, er en vekseluddannelse med normalt 4 skoleperioder og 3 praktikperioder. Skoleundervisningen varer 32 uger. Opdelingen mellem skole- og praktikperioder fremgår af den lokale undervisningsplan. Den lokale skole-praktikplan udarbejdes under hensyntagen til tilrettelæggelsen af skoleundervisningen og praktikuddannelsen. Praktikuddannelsen tilrettelægges således, at 1/3 af den samlede praktiktid foregår på et somatisk sygehus, og 1/3 normalt foregår i det primærkommunale område. Afhængig af organiseringen af det psykiatriske område foregår den tredjedel af praktiktiden, der vedrører det psykiatriske område, enten i en region eller i en kommune. Skole Ca. 16 uger Praktik Ca. 14 uger Hovedforløb for social- og sundhedsassistent Skole Praktik Skole Praktik Ca. 7 uger Ca. 14 uger Ca. 5 uger Ca. 14 uger Skole Ca. 4 uger 3. Kompetencemål og mål for grundfag forud for skoleundervisningen i hovedforløbet De kompetencemål og mål for grundfag, der går forud for skoleundervisningen i hovedforløbet, fremgår af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige indgang sundhed, omsorg og pædagogik og dets bilag Kompetencemål for hovedforløbet Kompetencemål for hovedforløbet fremgår af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik, bilag 3, pkt Eleven når sin samlede erhvervsfaglige kompetence gennem undervisning i og aktive tilegnelse dels af målene i områdefag, grundfag, valgfrie specialefag og valgfag og dels af praktikmålene i praktikuddannelsen. Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt og professionelt i en given opgaveløsning inden for uddannelsens arbejds-/funktionsområde. Når eleven kan udføre arbejdet ansvarsfuldt, professionelt og med den selvstændighed, som uddannelsen giver kompetence til, vurderes det, at eleven har udviklet sin samlede erhvervsfaglige kompetence herunder de nødvendige personlige kompetencer. Udkast den Side 2 af 29

3 Skoleundervisningen 4.2 Skoleundervisningen skal omfatte både praktisk og teoretisk undervisning jf. Erhvervsuddannelsesloven 22 (LBK nr. 171 af 02/03/2011). Skoleundervisningen består af grundfag, områdefag, valgfri specialefag og valgfag. Områdefagene og de valgfri specialefag er særlige for social- og sundhedsuddannelsen. Mål for fagene fremgår af denne uddannelsesordning. I områdefagene og de valgfri specialefag anvendes den reviderede udgave af Blooms taksonomi til beskrivelse af mål for viden. Eleven skal nå områdefag og specialefag på et avanceret niveau jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 29 (BEK nr af 15. december 2010). Grundfagene tilrettelægges i henhold til bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. Valgfagene bidrager til udvikling af elevens faglige, almene, personlige og kreative kompetencer. De fastsættes af skolerne jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 28 (BEK nr af 15. december 2010). De valgfri specialefag tilrettelægges, så eleven har mulighed for at fordybe sig i fagligt afgrænsede felter inden for hhv. social- og sundhedshjælperens eller social- og sundhedsassistents jobområde. De valgfri specialefag afspejler faglige områder, der har særlig bevågenhed for det faglige udvalg. Uddannelsesinstitutionen vejleder eleverne i valg af grundfagsniveauer og valg af valgfri specialefag eller valgfag. I vejledningen indgår betydningen af at tage grundfag på uddannelsens normale niveauer med henblik på muligheden for fortsat uddannelse. Praktikuddannelsen 4.3 Praktikuddannelsen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området. Praktikmålene for praktikuddannelsen fremgår af nærværende uddannelsesordning. Praktikmålene er slutmål og skal samlet set nås på et avanceret niveau, som det defineres i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 29 (BEK nr af 15. december 2010). Oversigtsskema 4.4 Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. I tilrettelæggelsen af fagene lægges vægt på, at tilrettelæggelsen understøtter elevens udvikling af personlige kompetencer (jf. afsnit 4.1) som et led i udviklingen af erhvervsfaglig kompetence. Udkast den Side 3 af 29

4 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål: Præstationsniveau for faget Vejledende tid i uger Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Grundfag Dansk D niveau 4 19 Dansk C niveau 2 2, 3, 5, 8 Naturfag E - niveau 2 16, 17, 18 Naturfag C niveau 4 7 Engelsk E - niveau 2 20 Engelsk D- niveau 2 Områdefag 1, 6, 11 Social- og sundhedssektoren 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 Pleje og dokumentation Præstationsstandard Avanceret 2 Avanceret 5 1, 3, 5, 9, 10, 11 Rehabilitering & social- og sundhedsfaglig indsats 1, 2, 5, 6, 7, 12 Psykologi og kommunikation Avanceret 3,5 Avanceret 2,5 7, 9, 12 Arbejdsmiljø og ergonomi 13, 14, 19, 22, 23 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Somatisk sygdomslære og farmakolog Psykiatrisk sygdomslære og farmakolog Avanceret 1 Avanceret 3 Avanceret 4 Avanceret 3 Udkast den Side 4 af 29

5 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 Sygepleje Avanceret 5 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 13,15, 18, 20, 21 Forebyggelse og rehabilitering Sundhedspædagogik og kommunikation Avanceret 3 Avanceret 3 Valgfri specialefag 2, 5, 7, 10 Borgere med psykisk sygdom Præstationsstandard 1 2 Avanceret 1 2, 5, 7 Palliation 1 Avanceret 1 2, 5, 7 Demens 1 Avanceret 1 5, 7, 10 Rehabilitering 1 Avanceret 1 9 Velfærdsteknologi Avanceret , 16, 18 Den opererede Avanceret 1 borger 14, 16, 17, 20 Palliation 2 Avanceret 2 13, 15, 16, 17 Demens 2 Avanceret 1 15, 20, 21 Rehabilitering 2 Avanceret 1 23, 24 Velfærdsteknologi Avanceret , 24 Organisation og Avanceret 1 ledelse 1 13, 14, 22, 24 Organisation og Avanceret 1 ledelse 2 Valgfag 1 1 Valgfag 1 1 Fag i uger, i alt Følgende fag i skemaet har alene videreuddannelsesperspektiv og er ikke centralt for opnåelse af uddannelsens kernekompetencer. Faget kan derfor udskiftes af eleven, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 4 stk. 3 (BEK nr af 15. december 2010). Udkast den Side 5 af 29

6 Engelsk Eleven kan erstatte engelsk med et andet fag fra fagrækken eller et andet niveau end det angivne normale niveau. Uddannelsesinstitutionen vejleder eleven om hhv. fravalg eller tilvalg af engelsk i forhold til elevens videreuddannelsesperspektiv. Tabel 2: Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene I tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytning hertil lægges vægt på, at tilrettelæggelsen og vejledningen understøtter elevens udvikling af personlige kompetencer (jf. afsnit 4.1) som et led i udvikling af erhvervsfaglig kompetence. Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Praktikmål Trin 1 Socialog sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent 1, 6, Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser samt kommunens fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger eller samarbejdspartnere. 1, 7 2. Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende samt se sin egen rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. 2, 4 3. Eleven kan kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter Sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for delegering af ikke komplekse sygeplejeopgaver. 2, 8, Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre personlig pleje og omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre Eleven kan varetage personlig hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet. 2, 5 6. Eleven kan arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i en borgers almene sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå. 1, Eleven kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære. Udkast den Side 6 af 29

7 4 8. Eleven kan reflektere over og forstå sin egen professionelle rolle i samarbejdet med relevante fagpersoner om borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge træningsplaner Eleven kan reagere hensigtsmæssigt på ændringer i samspillet mellem psykiske, fysiske og sociale faktorer og hermed identificere komplekse problemstillinger hos borgeren. 1, 2, 3, 5, Eleven kan under hensyntagen til borgerens selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i hverdagen i videst muligt omfang Eleven kan støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre eget liv. 3, 8, Eleven kan bistå borgeren med praktisk hjælp herunder håndtering af post og bank, rengøring, tøjvask, anretning og servering af mad, indkøb og kan afbryde smitteveje i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre Eleven kan motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår samt kan informere borgeren om relevante tilbud om service, sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet Eleven kan dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje- og/eller handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentationssystemer Eleven kan kommunikere relevant og professionelt i mødet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere Eleven kan kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed. 2, 9, Eleven kan forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan anvende relevant velfærdsteknologi Eleven har kendskab til arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø herunder principperne for voldspolitik og kriseberedskab og er blevet præsenteret for Udkast den Side 7 af 29

8 arbejdspladsens arbejdsmiljørepræsentant Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. 16, 19, Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/ patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. 13, 14, Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/ patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. 19, Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. 14, Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgerens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. 14, 15, Eleven kan indgå aktivt i borgeres/ patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner. 14, 15, Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/ patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud. Udkast den Side 8 af 29

9 Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og uddele medicinen samt observere virkning/bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag. 16, Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne herunder særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og katheteranlæggelse samt vejlede borgere/ patienter, pårørende og kolleger herom. 13, Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt kan følge gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne/ patienterne og sig selv Eleven kan tilrettelægge og følge op på både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel administrative som sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder anvende og vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed. 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen 5.1 Den lokale undervisningsplan herunder den nærmere struktur for skoleundervisningen og for vekselvirkningen mellem skoleundervisning og praktikuddannelse fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 40 og 41 (BEK nr af 15. december 2010). Skolen og det lokale uddannelsesudvalg fastsætter i samarbejde temaer og lokale læringsaktiviteter, så progressionen og sammenhæng mellem skole og praktik er gennemskuelig for eleven, og således at der er mulighed for fleksibilitet i forhold til individuelle uddannelsesplaner. Skolen udarbejder i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg den lokale undervisningsplan, så den afspejler lokale behov i kommuner og regionen Skoleundervisning Skoleundervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i praktiske situationer og problemstillinger fra elevens kommende arbejdsområde. Skoleundervisningen skal styrke elevernes forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder samt bidrage til udviklingen af en professionel tilgang til faget. Det kan ske gennem tematiseret undervisning. Disse temaer skal fremgå af den lokale undervisningsplan på baggrund af drøftelser i det lokale uddannelsesudvalg, så de i videst mulig omfang sikrer progression og sammenhæng i uddannelsen. Udkast den Side 9 af 29

10 5.2.2 I tilrettelæggelsen af undervisningens fag og temaer integreres informationsteknologien, dels som redskab for den enkelte elevs læring, dels som kundskabsområde Skolen udbyder ud over engelsk mindst 1 fremmedsprog samt etablering af selvstændig virksomhed, herunder innovation som valgfag, jf. 28, stk. 1 i Erhvervsuddannelsesloven (LBK nr. 171 af 02/03/2011). 5.2 Praktikuddannelse Praktikuddannelsen på trin 1 består af længerevarende forløb inden for det primærkommunale område. Rækkefølgen af praktikforløbene fremgår af den lokale undervisningsplan Praktikuddannelsen på trin 2 består af længerevarende forløb inden for det regionale og det primærkommunale område. Rækkefølgen af praktikforløbene fremgår af den lokale undervisningsplan Praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytning hertil tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af færdigheder, viden og evnen til at anvende viden og færdigheder i en given kontekst, hvor man løser opgaven ansvarsfuldt og professionelt inden for de enkelte uddannelsers områder, jf. praktikmålene for uddannelsen Det involverede praktiksted planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsesordningen, den lokale undervisningsplan og ud fra de lokale muligheder I tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytning hertil integreres informationsteknologien som kommunikations- og dokumentationsredskab. Sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse 5.3 For at styrke helheden og sammenhængen i elevens uddannelsesforløb formulerer eleven i begyndelsen af hvert skole- og praktikforløb sammen med henholdsvis skole og praktiksted elevens faglige og personlige mål for den efterfølgende periode Uddannelsesbogen og uddannelsesplanen skal sikre, at eleven har overblik over hele sit uddannelsesforløb, og skal fungere som et samarbejdsredskab mellem elev, lærer og praktikvejleder. Det er skolen, der sammen med eleven og praktikvirksomheden ved begyndelsen af uddannelsesforløbet udarbejder elevens personlige uddannelsesplan. Det er skolen, der har den overordnede initiativ- og opfølgningspligt i forhold til den personlige uddannelsesplan Det er endvidere skolen der forsyner eleven med en uddannelsesbog. 6. Bedømmelse og beviser mv. 6.1 Gennemførelsen af prøver i grundfag og områdefag og afsluttende prøve fremgår af skolens bedømmelsesplan Prøverne i de udtrukne fag er mundtlige. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse, jf. bekendtgørelsens om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik, bilag 3, kapitel Bedømmelse af mål i praktik sker i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik, bilag 3, pkt og 6.4. Udkast den Side 10 af 29

11 Trin 1 Social- og sundhedssektoren (Social- og sundhedshjælperen som myndighedsperson og borgerens hjælper er den opgave/aktivitet, som eleven skal kunne på avanceret niveau i dette fag på 2 uger ) Bedømmelse: Mundtlig prøve eller standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen. 1. Eleven kan forklare social- og sundhedshjælperens opgaver ud fra Serviceloven og Sundhedsloven. 2. Eleven kender de social- og sundhedspolitiske målsætninger og lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveauer og kan reflektere over disses betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. 3. Eleven kan forklare, hvad rollen som fag- og myndighedsperson indebærer. 4. Eleven kan forklare det, der er relevant for social- og sundhedshjælperen at vide om lovgivning og vejledninger inden for området så som videregivelse af oplysninger, tavshedspligt, patientsikkerhed og sygeplejefaglige optegnelser. 5. Eleven kan forklare reglerne for magtanvendelse, og hvordan borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder respekteres i social- og sundhedshjælperens arbejde. 6. Eleven kan forklare kravene til faglig dokumentation, og hvordan relevante dokumentationssystemer anvendes i overensstemmelse med gældende regler og arbejdsstedets retningslinjer. 7. Eleven kan forklare opgavefordelingen inden for social- og sundhedssektoren, og hvordan social- og sundhedshjælperen indgår i det sammenhængende borger-/patientforløb. Udkast den Side 11 af 29

12 Pleje og dokumentation (Pleje er den opgave/aktivitet, som eleven skal kunne på avanceret niveau i dette fag på 5 uger.) Bedømmelse: Mundtlig prøve eller standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen. 1. Eleven kan identificere pleje- og omsorgsopgaver ud fra en forståelse af menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov. 2. Eleven kan observere tegn på ændringer i borgerens almene sundhedstilstand og kan forklare ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, hvorfor der skal reageres på observationerne, herunder på tegnene på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. 3. Eleven kan planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne og pleje med omsorg og respekt for det enkelte menneske og med udgangspunkt i en forståelse af den alderssvækkedes borgers behov og med et kendskab til de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi. 4. Eleven kan anvende viden om, hvornår social- og sundhedshjælperen skal henholdsvis udføre plejen eller støtte borgeren i selv at udføre den. 5. Eleven kan anvende sin viden om ernæringsrigtig kost, måltidets betydning og anretning af mad i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. 6. Eleven kender den basale palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase og kan forklare social- og sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårørende, samt hvordan en borger plejes de sidste levedøgn, og hvordan en afdød gøres i stand under hensyn til ønskede ritualer. 7. Eleven kender forskellen på komplekse og ikke-komplekse borgerforløb og reflekterer over sin egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde. 8. Eleven kan skifte linned og rede seng ud fra viden om hygiejniske principper og borgerens ønsker, vaner og behov. 9. Eleven kan forebygge smittespredning ud fra en forståelse af de generelle hygiejniske retningslinjer og af grundlæggende mikrobiologi. 10. Eleven kan i et professionelt samarbejde anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedshjælperens fagområde 11. Eleven kan dokumentere udført pleje, evaluering af pleje og opfølgning på pleje i relevante pleje- og handleplaner. 12. Eleven kan forklare, hvordan konflikter og vold kan undgås i forbindelse med pleje af borgere med demens, misbrug eller psykisk sygdom. Udkast den Side 12 af 29

13 13. Eleven kan anvende viden om, hvordan social- og sundhedshjælperen hjælper en borger med at indtage medicin. 14. Eleven opnår teoretisk viden og praktiske færdigheder svarende til grundfaget førstehjælp og elementærbrandbekæmpelse 0,5 uge jvf. Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. Psykologi og kommunikation (Professionel kommunikation med borgere og samarbejdspartnere er den opgave/aktivitet, som eleven skal kunne på avanceret niveau i dette fag på 2,5 uger.) Bedømmelse: Mundtlig prøve eller standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen. 1. Eleven kan forklare, hvordan normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper, og kan reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. 2. Eleven kan reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kolleger. 3. Eleven kan anvende en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 4. Eleven kan anvende professionel kommunikation og kan forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 5. Eleven kan anvende viden om, hvordan kommunikation kan forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 6. Eleven kan forklare, hvordan borgere og deres pårørende hjælpes i krise og sorg. 7. Eleven kan observere tegn på, at en borger har en psykotisk, depressiv eller selvmordstruede adfærd. 8. Eleven kan professionelt modtage og videregive informationer og faglige overvejelser til borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Udkast den Side 13 af 29

14 Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats (Understøttelse af borgerens praktiske funktionsevne og livskvalitet i hverdagen er den opgave/aktivitet, som eleven skal kunne på avanceret niveau i dette fag på 3,5 uge.) Bedømmelse: Mundtlig prøve eller standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen. 1. Eleven kan anvende viden om borgerens behov for sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter i det aktiverende arbejde og kan reflektere over sin rolle i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats samt dokumentere i relevante pleje- og handleplaner. 2. Eleven kan motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme ud fra en forståelse af, hvordan livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motion påvirker sundheden. 3. Eleven kan anvende en pædagogisk tilgang herunder inddrage borgerens livshistorie, når eleven skal motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. 4. Eleven kender til fysiske, psykiske og sociale handicap og betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og kan arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. 5. Eleven kan anvende viden om netværkets betydning for borgerens rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats og kan vejlede borgeren om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. 6. Eleven kan anvende viden om miljørigtig rengøring, tøjvask, indkøb og håndtering af borgerens post og bank ved planlægning og evaluering af praktisk hjælp. 7. Eleven kan tilrettelægge og evaluere praktisk hjælp ud fra borgerens behov for og evne til egenomsorg og kan forklare, hvordan borgeren inddrages. 8. Eleven kan forklare, hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgeren, herunder hvordan borgeren støttes i at følge træningsplaner. 9. Eleven kan med respekt for borgerens opfattelse af livskvalitet anvende relevant velfærdsteknologi for at fremme borgerens funktionsevne. Udkast den Side 14 af 29

15 Arbejdsmiljø og ergonomi (At bevare sit helbred og sin arbejdskraft som social- og sundhedshjælper er den opgave/aktivitet, som eleven skal kunne på avanceret niveau i dette fag på 1 uge.) Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen. 1. Eleven kan forklare relevant arbejdsmiljølovgivning i forhold til arbejdet som social- og sundhedshjælper og kan reflektere over egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 2. Eleven kan forklare årsager til problemer i arbejdsmiljøet, herunder betydningen af god fysisk og psykisk form, og kan anvende viden om relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer i arbejdsmiljøet. 3. Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljøs betydning ved tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver. 4. Eleven kan forklare, hvordan velfærdsteknologi kan forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker. 5. Eleven kan udføre pleje og praktisk hjælp ud fra principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger. 6. Eleven kan tilrettelægge og udføre forflytnings- og lejringsopgaver herunder anvende relevante hjælpemidler. 7. Eleven har kendskab til faktorer på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold, og har kendskab til elementerne i voldspolitik og kriseberedskab. Udkast den Side 15 af 29

16 Områdefag for trin 2 Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation (At handle som en autoriseret sundhedsperson og som gruppeleder er den opgave/aktivitet, som eleven skal kunne på avanceret niveau i dette fag på 3 uger.) Bedømmelse: Mundtlig prøve eller standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen. 1. Eleven kan forklare social- og sundhedsassistentens opgaver ud fra Serviceloven, Sundhedsloven og lovgivning inden for psykiatrien og kan anvende sin viden om lovgivningen i sin udøvelse af faget. 2. Eleven kan forklare, hvad autorisation og delegering indebærer. 3. Eleven kan forklare, hvad embedslægens funktion er. 4. Eleven kan forklare sammenhængen mellem social- og sundhedspolitik og lokale målsætninger samt kvalitetsstandarder og serviceniveauer i kommuner og regioner og kan reflektere over betydningen heraf for borgeren/patienten og egne arbejdsopgaver. 5. Eleven kan på baggrund af principperne for kvalitetssikring forklare social- og sundhedsassistentens rolle i forbindelse med at sikre kvaliteten i serviceydelser og sundhedsydelser og i forhold til arbejdsmiljøcertificering og akkreditering. 6. Eleven kan forklare dokumentationens betydning i en tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng som basis for sikring af kontinuitet i sygeplejen, i rehabiliteringen og for sikring af patientrettigheder og udvikling af kvaliteten af service- og sundhedsydelser. 7. Eleven kan evaluere sammenhængende borger-/patientforløb ud fra sin viden om opgavefordelingen inden for sundhedssektoren. 8. Eleven kan forstå betydningen af kulturen i en organisation, herunder ledelsesform, værdier og samarbejdsformer i forskellige sektorer, og kan reflektere over egen rolle i organisationen. 9. Eleven kan anvende viden om voldspolitik og kriseberedskab på arbejdspladser inden for social- og sundhedsassistentens arbejdsområde. 10. Eleven kan forklare, hvordan man tilrettelægger og evaluerer andres arbejde med udgangspunkt i arbejdspladsens ressourcer og kvalitetsstandarder. 11. Eleven kan reflektere over anvendelsen af velfærdsteknologi og innovation i forhold til social- og sundhedsassistentens arbejdsområde. Udkast den Side 16 af 29

17 Somatisk sygdomslære og farmakologi (Observere symptomer og ændringer i den somatiske sundhedstilstand samt udføre medicinordination er de opgaver/aktiviteter, som eleven skal kunne på avanceret niveau i dette fag på 4 uger.) Bedømmelse: Mundtlig prøve eller standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen. 1. Eleven kan forstå kroppens anatomi og fysiologi og kan forklare sammenhænge mellem de enkelte organsystemer og de enkelte organers betydning for kroppens funktioner 2. Eleven kan forklare årsager, symptomer og pleje- og behandlingsformer ved de hyppigst forekomne sygdomme herunder kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme, diabetes mellitus, cancer, gigtsygdomme, apopleksi, frakturer, pneunoni, kronisk bronkitis, allergi, lidelser i mave-tarmsystemet samt nyre- og urinvejslidelser. 3. Eleven kan anvende viden om den ældre medicinske borger/patient til at observere ændringer i sundhedstilstanden herunder ændringer, der skyldes dehydrering, under- og fejleernæring, anæmi, obstipation, diarré, fald, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet. 4. Eleven kender præ-, per- og postoperativ fase og kan forklare, hvordan en patient forberedes til operation, og hvad der skal observeres i den postoperative fase. 5. Eleven kan forklare og anvende gældende regler og retningslinjer for medicindispensering og medicinadministration, når de udfører en medicinordination. 6. Eleven kan anvende viden om almen og speciel farmakologi, når der observeres og reageres på virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner inden for de mest almindelige hovedgrupper. 7. Eleven kan anvende fagsprog, skriftligt og mundtligt, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi, de hyppigst forekomne sygdomme og farmakologi. 8. Eleven kan forklare principperne for hygiejne ved særlige regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner og vejlede borgere/patienter, pårørende og kolleger i disse og i de generelle principper for hygiejne. Udkast den Side 17 af 29

18 Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi Observere symptomer og ændringer i den psykiske sundhedstilstand samt udføre medicinordination er den opgave/aktivitet, som eleven skal kunne på avanceret niveau i dette fag på 3 uger. Bedømmelse: Mundtlig prøve eller standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen. 1. Eleven kan forklare symptomer, pleje- og behandlingsformer og risikofaktorer ved de hyppigst forekommende psykiske sygdomme herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og dobbeltdiagnoser. 2. Eleven kan anvende viden om mellemmenneskelige relationer og interaktioner og kan etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer med borgere/patienter, pårørende og andre samarbejdspartnere. 3. Eleven kan anvende terapeutiske principper, herunder jeg-støttende sygepleje, miljøterapi og recovery, i arbejdet som kontaktperson for at understøtte borgerens/patientens psykosociale rehabilitering. 4. Eleven kan anvende lovgivning og regler om indgreb i patientens selvbestemmelsesret og kan reflektere over, hvordan der kan arbejdes med at begrænse magtanvendelse og brug af tvang på det psykiatriske område. 5. Eleven kan anvende viden om de hyppigst anvendte psykofarmaka med henblik på at kunne observere og reagere på virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner og kan reflektere over samarbejdet med borger/patient ved medicinindtag. 6. Eleven kender behandlingsplaner og forstår betydningen af at følge disse. 7. Eleven kan anvende sygepleje- og handleplaner som målrettet redskab i samarbejde med borgere/patienter og tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdspartnere. 8. Eleven kan dokumentere og anvende relevante dokumentationssystemer. Udkast den Side 18 af 29

19 Sygepleje (Grundlæggende sygepleje er den opgave/aktivitet, som eleven skal kunne på avanceret niveau i dette fag på 5 uger.) Bedømmelse: Mundtlig prøve eller standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen. 1. Eleven kan forklare hensigten med sygepleje og omsorg ud fra forskellige sygeplejeteorier. 2. Eleven kan anvende viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder til at observere ændringer i borgerens/patientens sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. 3. Eleven kan med udgangspunkt i sygeplejeprocessen vurdere en borgers/patients ressourcer og behov samt prioritere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sygepleje herunder reflektere over, om målet med sygeplejen er nået. 4. Eleven kan anvende sterile teknikker i forbindelse med sår-, drop-, og katheterpleje. 5. Eleven kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale handicaps i forhold til at planlægge sygepleje og omsorg herunder reflektere over et handicaps betydning for hverdagslivet. 6. Eleven kan forklare social- og sundhedsassistentens rolle i den palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase og kan anvende viden om, hvordan der drages professionel omsorg for borgere/patienter og pårørende i normale sorg- og kriseforløb. 7. Eleven kender de hyppigst forekommende symptomer og former for symptomlindring i den basale palliative indsats og kan anvende viden om borgere/patienters behov de sidste levedøgn til at tilrettelægge, udføre og evaluere plejen af døende borgere/ patienter. 8. Eleven kan dokumentere i overensstemmelse med sygeplejefaglige optegnelser samt anvende relevante dokumentationssystemer til at skabe kontinuitet i et borger-/ patientforløb. 9. Eleven kan i et professionelt samarbejde anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. Udkast den Side 19 af 29

20 Forebyggelse og rehabilitering (Forebyggelse og rehabilitering især for den ældre potentielle medicinske patient er den opgave/aktivitet, som eleven skal kunne på avanceret niveau i dette fag på 3 uger.) Bedømmelse: Mundtlig prøve eller standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen. 1. Eleven kan forklare forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering og kan forklare social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. 2. Eleven kan anvende metoder til at vurdere en borgers/patients fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse herunder faldtendens og ernæringstilstand. 3. Eleven kan anvende metoder til at analysere aktiviteter, ud fra hvilke fysiske, psykiske og sociale krav aktiviteterne stiller til den person, der skal udføre dem. 4. Eleven kan ud fra en analyse af borgeres/patienters forudsætninger og behov planlægge, udføre og evaluere målrettede aktiviteter, herunder sansestimulering, med henblik på at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. 5. Eleven kan vejlede borgeren/patienten om sygdomsforebyggende tiltag, som forebygger følger af immobilitet. 6. Eleven kender træningsplaner og kan støtte borgeren/patienten i at træne efter dem. 7. Eleven kan anvende viden om hjælpemidler og velfærdteknologi, når eleven i samarbejde med borgere/patienter og kolleger identificerer behovet herfor, og kan forklare, hvordan teknologien kan implementeres. 8. Eleven kan forklare, hvordan eget og andres arbejde tilrettelægges under hensyntagen til borgerens /patientens ressourcer, ergonomiske principper og gældende arbejdsmiljøregler. 9. Eleven kan vejlede borgere/patienter og kolleger i ergonomiske principper og arbejdspladsens arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger. Udkast den Side 20 af 29

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere