Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse"

Transkript

1 Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1

2 Indholdsfortegnelse 1. Retsgrundlag og organisatorisk tilknytning 3 2. Uddannelsens opbygning og ECTS-point 3 3. Lektionstal og ECTS- point for uddannelsen til Rådgiver i Socialt Arbejde 4 4. Formål med uddannelsen 5 5. Sprogundervisning 6 6. Optagelseskrav og økonomi under uddannelsen 6 7. Perioder hvor modulerne afvikles 7 År År År År Indholdet i de enkelte moduler 8 Modul 1: Socialt arbejde - rammer og faglighed 9 Modul 2: Forvaltningskundskab 11 Modul 3: Sociale problemer og samfundsforhold 13 Modul 4: Person-, civil og familieret 15 Modul 5: Børn og unge 17 Modul 6: Arbejdsforhold 19 Modul 7: Social ulighed og udsathed individ og familier 21 Modul 8: Organisation, kommunikation og supervision 23 Modul 9: Sorg, krise og traume 25 Modul 10: Socialrådgivning og socialt arbejde 27 Modul 11: Forberedelse til en fordybningsperiode og projektskrivning 29 Modul 12: Eksamen Undervisningsformer og uddannelsens tilrettelæggelse 32 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!2

3 1. Retsgrundlag og organisatorisk tilknytning Studieordningens bestemmelser er reguleret i henhold til følgende lov og bekendtgørelser: - Landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Den decentrale socialrådgiveruddannelse er organisatorisk tilknyttet Ilisimatusarfik ved Ilimmarfik instituttet. Afdelingen for Sociale Forhold er ansvarlig for uddannelsen i sin helhed, hvilket indebærer ansvar for indhold, sammenhæng og koordinering af uddannelsen 2. Uddannelsens opbygning og ECTS-point Uddannelsen har sammenlagt en varighed af 4½ år. De første 3 år afvikles som moduler og kan afsluttes særskilt. De studerende der gennemfører og består de tre første år har ret til at betegne sig som: Rådgiver i Socialt Arbejde. Her følger en grafisk illustration over den fulde uddannelse: Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!3

4 Øverste vandrette kasse illustrerer de sidste 1½ år af uddannelsen, som foregår på Ilisimatusarfik, hvor undervisningen foregår sammen med studerende på den ordinære uddannelse. Undervisningen i de underliggende moduler er beskrevet i denne studieordning. 3. Lektionstal og ECTS- point for uddannelsen til Rådgiver i Socialt Arbejde Uddannelsen til Rådgiver i Socialt Arbejde er modulopdelt med 4 moduler pr. år, hvert modul er af 2 ugers varighed med 30 lektioner pr. uge. Det samlede lektionstal i løbet af de første 3 år udgør 720 lektioner, hvilket svarer til det lektionstal der indgår i de første 1½ år på den centrale uddannelse til bachelor i socialrådgivning. Tidsmæssigt skal der påregnes meget hjemmearbejde mellem de enkelte moduler. Der vil blive stillet opgaver efter hvert modul og der vil indgå net baseret undervisning/vejledning mellem modulerne. Arbejdsindsatsen for alle moduler gennem de 3 år svarer til 2700 arbejdstimer, hvilket svarer til 90 ECTS point, da ét ECTS point defineres som 30 timers studieindsats. For at kvalificere sig til at kunne fortsætte på uddannelsen til bachelor i socialrådgivning kræves en karakter på mindst C ved den afsluttende eksamen. Derudover skal de studerende gennemføre yderligere to moduler, der skal kvalificere til den centrale uddannelse. Disse moduler vil indeholde videnskabsteoretiske emner samt øvelser i skrivefærdigheder. Indholdet i de to ekstra moduler vil blive beskrevet i en separat studieordning. Nu følger en beskrivelse af uddannelsesforløbet på de tre første år. Med uddannelsen menes herefter uddannelsen til: Rådgiver i Socialt Arbejde. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!4

5 4. Formål med uddannelsen Formålet med en decentral uddannelse er at opkvalificere de personer der allerede arbejder indenfor området og som ønsker at videreuddanne sig, men som måske har svært ved at flytte til Nuuk i en 3½ årig periode for at tage bacheloruddannelsen i socialrådgivning. Ydermere er der et politisk ønske om at opkvalificere ansatte indenfor det sociale område. Efter endt uddannelse skal de studerende være kvalificeret til at: Kunne identificere, beskrive, analysere, vurdere og handle i forhold til sociale problemer på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau Kunne udføre myndighedsopgaver og træffe afgørelser, som tilgodeser lovgivningens krav, brugernes situation og forvaltningens praksis samt kunne handle ud fra trufne afgørelser Være i stand til at inddrage samfundsmæssige og organisatoriske forhold til forståelse af sociale problemer Være i stand til at skabe en professionel relation med brugere samt have indsigt i egne værdier, normer og holdninger som grundlag for at arbejde med mennesker Udføre og koordinere socialt arbejde og tilrettelægge en social indsats, samt rådgive, vejlede og udføre forebyggende og behandlende socialt arbejde Ovennævnte kvalifikationskrav indebærer at de studerende gennem uddannelsen skal opnå: Indsigt i og færdigheder i systematisk sagsbehandling Viden om og indsigt i socialt arbejde, så de opnår en helhedsforståelse af konkrete sociale problemer, fremtrædelsesformer og konsekvenser for det enkelte menneske og for grupper af mennesker Teoretisk og metodisk indsigt, så de kan anvende den opnåede helhedsforståelse til konkret forebyggende og behandlende arbejde i forhold til personer med sociale problemer Viden om det grønlandske samfunds sociale og økonomiske udvikling Kendskab til sociologiske teorier om samfundsskabte sociale problemer Forståelse for de organisatoriske rammers betydning for det sociale arbejde Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!5

6 Kendskab til de principper, der danner grundlag for forvaltningsafgørelser Viden om de familieretlige regler og øvrige regler, der har betydning for socialt arbejde Grundigt kendskab til de sociale regelsæt og færdigheder i anvendelse af disse Forståelse for forholdet mellem socialrådgiverens person og faglighed. Desuden færdigheder i etablering af en professionel relation og tilrettelæggelse af en professionel samtale En styrkelse af personlige kompetencer, herunder kommunikative færdigheder Kendskab til centrale målgrupper samt samfundsvidenskabelige og psykologiske teorier i relation til disse målgrupper 5. Sprogundervisning Gennem hele uddannelsen vil der arbejdes med at styrke de studerendes sproglige færdigheder i såvel grønlandsk som dansk. Gode skriftlige færdigheder er nemlig en forudsætning for at kunne fortsætte på den centrale socialrådgiveruddannelse og er også ofte en forudsætning for at fungere godt i en kommunal forvaltning. Der undervises i sproglige færdigheder 16 lektioner pr. modul fordelt på 4 eftermiddage. Disse lektioner er ikke indeholdt i de tidligere omtalte 720 lektioner, men ligger derudover. 6. Optagelseskrav og økonomi under uddannelsen Betingelser for optagelse på uddannelsen til rådgiver i socialt arbejde er: - at ansøgeren er i et fast ansættelsesforhold og har mindst 2 års erhvervserfaring indenfor det sociale område og at ansøgeren har bestået folkeskolens afgangseksamen med minimum karakteren 4 i grønlandsk (7 i 13- skalaen) og karakteren 2 i dansk (6 i 13-skalaen) og derudover: - at ansøgeren er rådgivningsassistent, social assistent eller har anden relevant uddannelse der kan sidestilles dermed eller - at ansøgeren har et andet godkendt og bestået uddannelsesforløb, evt. længerevarende kurser Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!6

7 Afdeling for Sociale Forhold afgør, hvem der optages på uddannelsen. Der optages normalt 25 studerende på et hold. Udgangspunktet er, at de studerende oppebærer fuld løn under uddannelsesforløbet, hvilket indebærer, at ansøgeren skal arbejde indenfor det sociale område under uddannelsen. Desuden skal ansøgeren have mulighed for at arbejde med hjemmeopgaver mellem de enkelte moduler. Der afholdes udgifter til rejser og opholdsudgifter. Departementet for Familie og Justitsvæsen administrerer denne del. 7. Perioder hvor modulerne afvikles År 2015 Modul 1: mandag den 17. august til fredag den 28. august ugerne 34 og 35 Modul 2: mandag den 23. november til fredag den 4. december ugerne 48 og 49 År 2016 Modul 3: mandag den 7. marts til fredag den 18. marts ugerne 10 og 11 Modul 4: mandag den 27. juni til fredag den 8. juli ugerne 26 og 27 Modul 5: mandag den 15. august til fredag den 26.august ugerne 33 og 34 Modul 6: mandag den 21. november til fredag den 2. december ugerne 47 og 48 År 2017 Modul 7: mandag den 6. marts til fredag den 17. marts ugerne 10 og 11 Modul 8: mandag den 26. juni til fredag den 7. juli ugerne 26 og 27 Modul 9: mandag den 14. august til fredag den 25. august ugerne 33 og 34 Modul 10 mandag den 20. november til fredag den 1. december ugerne 47 og 48 År 2018 Modul 11: mandag den 5. marts til fredag den 16. marts ugerne 10 og 11 Modul 12: mandag den 25. juni til fredag den 6. juli ugerne 26 og 27 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!7

8 8. Indholdet i de enkelte moduler Uddannelsen til rådgiver i socialt arbejde er modulopdelt. Modulerne tilrettelægges således at nogle af modulerne vil repræsentere et enkelt fag mens andre vil være tværfaglige. Vægtningen af de enkelte fag modsvarer i det store og hele vægtningen på den centrale uddannelse i de første 1½ år. Der vil dog være forholdsmæssigt mere jura end på den centrale uddannelse. Denne prioritering skyldes, at tolkning af lovgivning ofte er efterspurgt blandt ansatte der arbejder indenfor det sociale område. Undervisningen omfatter følgende fagområder: Socialt arbejde: 36 ECTS-points 288 lektioner Jura: 20 ECTS-points 160 lektioner Samfundsvidenskab: 17 ECTS-points 136 lektioner Psykologi 17 ECTS-points 136 lektioner Samlet 90 ECTS-points 720 lektioner Efter beskrivelsen af de enkelte moduler vil de fag der indgår i modulet blive nævnt med lektionstal og modulets samlede ECTS-points vil blive angivet. Desuden nævnes de opgaver der skal arbejdes med i den mellemliggende periode frem til næste modul. Afsluttes modulet med eksamen nævnes også eksamensformen. Såvel hjemmeopgaven som eksamensformen vil blive uddybet i et lektionskatalog, som vil blive udarbejdet for hvert modul. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!8

9 Modul 1: Socialt arbejde - rammer og faglighed Introduktion til uddannelsen Indføring i socialt arbejde Socialrådgiveren som profession Etik og værdier i socialt arbejde Oversigt over det sociale systems opbygning Det systematiske sagsarbejde Journalen som et systematisk arbejdsredskab Helhedssyn i socialt arbejde Økonomi og budgetlægning Modulet har til formål at introducere de studerende til professionen socialrådgiver i et moderne samfund. Som indledning vil der være en orientering om hele uddannelsen og de forskellige fagområder. Der vil desuden indgå studieteknik. Begrebet socialt arbejde introduceres og ses på i et historisk perspektiv. Grundlæggende værdier og deres betydning i forbindelse med socialt arbejde vil indgå ligesom indholdet i begreberne etik og moral vil belyses. Der undervises i opbygningen af det sociale system og systematisk sagsarbejde, samt journalskrivning. Det helhedsorienterede sociale arbejde vil grundigt blive belyst. Modulet afslutter med kort gennemgang af økonomi og budgetlægning. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!9

10 Målet med modulet er, at de studerende efterfølgende har: - Kendskab til og færdigheder i forskellige studietekniske redskaber - Viden om og forståelse for fagområdernes grundlæggende begreber - Begyndende kendskab til begrebet socialt arbejde og etik i forhold til at arbejde med mennesker - Kendskab til det sociale systems opbygning - Færdigheder i at identificere, beskrive og analysere sociale problemstillinger - Have forståelse for de elementer der indgår i et helhedssyn i socialt arbejde - Kendskab til økonomi og budgetlægning på et overordnet niveau Hjemmearbejdet vil være opgaver med systematisk sagsbehandling. - Socialt Arbejde: 60 lektioner - 7,5 ECTS-points Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!10

11 Modul 2: Forvaltningskundskab Forvaltningens opbygning og funktion Kendskab til de principper, der danner grundlag for forvaltningsafgørelser Retskilder Menneskerettigheder Sagsbehandlingsregler Fokus på reglerne om tavshedspligt og videregivelse af private oplysninger Klageinstanser og kontrol med forvaltningen Modulet har til formål at give de studerende grundlæggende kendskab til sagsbehandling i en offentlig forvaltning. Der undervises i de begreber og regler der indgår i forvaltningsretten. De forskellige typer af retskilder vil blive gennemgået samt fortolkningsprincipper. Menneskerettigheder og deres værdier vil være en del af modulet. Reglerne i sagsbehandlingsloven med størst fokus på reglerne om tavshedspligt og videregivelse af private oplysninger er en stor del af dette modul. Kendskab til de kontrolmuligheder der er med forvaltningen og en borgers mulighed for at klage over en afgørelse vil indgå og undervisningen vil derudover beskæftige sig med de konsekvenser det kan få, hvis sagsbehandlingsreglerne ikke overholdes. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!11

12 Målet med modulet er, at de studerende efterfølgende: - Har et grundigt kendskab til de forskellige retskilder der anvendes i den sociale sektor - Har kendskab til menneskerettighederne - Har viden om og forståelse for sagsbehandlingslovens bestemmelser - Kan håndtere reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger - Kan vejlede brugerne om deres klagemuligheder - Har viden om det sociale systems opbygning og kendskab til den kontrol der er med en forvaltning - Har viden om de konsekvenser det kan få, hvis sagsbehandlingsreglerne ikke overholdes Hjemmearbejdet til næste modul vil bestå af en skriftlig opgave indenfor sagsbehandlingslovens regler. Opgaven skal afleveres inden næste modul og vil blive bedømt efter GGS skalaen. Intern censor. - Jura: 60 lektioner - 7,5 ECTS-points Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!12

13 Modul 3: Sociale problemer og samfundsforhold Sammenhæng mellem samfundsforhold og sociale problemer Den historiske opbygning af det moderne grønlandske samfund Levevilkår, livsstil og livskvalitet Levevilkårsundersøgelser Velfærdsmodeller Identifikation og analyse af sociale problemer på individ-, gruppe- og samfundsniveau Køn og ligestilling Samfundsarbejde Formålet med modulet er at give de studerende indsigt i det sociale arbejdes sammenhæng med samfundsforhold. Levevilkårsundersøgelser vil blive forelagt og der undervises i teorier om livsformer, livsstil og livskvalitet. Teorier om velfærdsmodeller vil der undervises i og hvordan disse modeller hænger sammen med den socialpolitik der føres. Sociale problemer belyses ud fra et samfundsperspektiv. Ligestillingsbegrebet set i forhold til køn er ligeledes en del af modulet. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!13

14 Målet er, at den studerende efter gennemførelse af modulet har: - Viden om og forståelse for sociale problemers karakteristika og opståen - Viden om den historiske udvikling af det grønlandske samfund - Kendskab til levevilkårsundersøgelser i Grønland - Kendskab til teorier om livsformer, livsstil og livskvalitet - Forståelse af de forskellige velfærdsmodellers betydning i forhold til personer der ikke kan tage vare på sig selv - Viden om de samfundsmæssige faktorer der kan skabe social ulighed i samfundet - Viden om hvilke faktorer der gør sig gældende i forhold til ligestillingsbegrebet og køn - Kendskab til forskellige former for brugerinddragelse i det forebyggende sociale arbejde Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis. Eksamen foregår gruppevis. Karakteren bestået/ikke bestået ekstern censor. Hjemmeopgaven er en skriftlig opgave indeholdende samfundsmæssige problemstillinger. - Samfundsvidenskab: 60 lektioner - 7,5 ECTS-points Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!14

15 Modul 4: Person-, civil og familieret Børns familiemæssige rettigheder Forældremyndighedens indhold og reglerne om værgemål for børn Reglerne om værgemål for voksne Ægteskabslovgivningen og forsørgelsespligten De grundlæggende regler indenfor civilretten Umyndige personer og deres rettigheder Adoptionslovgivningen i forhold til vurdering af kommende adoptanter Familieretten i relation til de sociale regelsæt Modulet har til formål at indføre de studerende i de familieretlige regler, der har betydning for socialt arbejde. Det vil især sige reglerne om børns rettigheder og hvad der ligger i begreberne forsørgelsespligt, forældremyndighed og værgemål. Desuden er det formålet med modulet, at de studerende får kendskab til de civilretlige retlige regler der kan være relevante for en socialrådgiver. Det kan være aftaleregler og reglerne om fuldmagt. Umyndiges personers formue undervises der i samt adoptionslovgivningens bestemmelser i forhold til at skulle godkende plejefamilier. Modulet afsluttes med en belysning af sammenhængen mellem de familieretlige regler og det offentlige system. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!15

16 Målet med modulet er, at de studerende efterfølgende: - Kan rådgive forældre i spørgsmål om forældremyndighed, værgemål og forsørgelsespligt - Kan anvende viden om børn rettigheder i det sociale arbejde - Have kendskab til de regler der er i forhold til at umyndiggøre personer over 18 år - Kan anvende deres viden om aftaleret og fuldmagtsregler i deres daglige arbejde når behovet opstår - Har viden om umyndige personers råderet over deres formue og kan rådgive ud fra denne viden - Kendskab til adoptionslovgivningen - Har forståelse for sammenhængen mellem familieretten og socialretten Modulet afsluttes med en skriftlig eksamen med karakteren bestået/ikke bestået - ekstern censor. Hjemmeopgave vil være en case, hvori der indgår familieretlige problemstillinger. - Jura: 60 lektioner - 7,5 ECTS-points Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!16

17 Modul 5: Børn og unge Udviklingspsykologiske teorier Identitetsudvikling, socialisering samt børns levevilkår Omsorgssvigt herunder seksuel misbrug Social ulighed og fattigdom Lovgivningen der vedrører børn og unge herunder handleplaner Tværfagligt samarbejde Redskaber eller metoder til forebyggelse af problemer i familier Teorier og metoder i forhold til at arbejde med ressourcesvage familier Formålet med modulet er at sætte de studerende i stand til at identificere sociale problemstillinger i forhold til børn og unge, samt at kunne analysere og vurdere disse problemstillinger med henblik på forebyggelse og socialfaglige indsatser. Der undervises i udviklingspsykologi, identitetsudvikling, socialisering samt børns levevilkår. Emner som social ulighed, mønsterbrydere, seksuelle krænkelser, fysisk- og psykisk vold og omsorgssvigt vil indgå i modulet. Der introduceres til tværfagligt samarbejde og udarbejdelse af handleplaner. Teorier, metoder og praktiske redskaber til forebyggelse og behandling af problemer i familier vil blive belyst og eksemplificeret. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!17

18 Efter modulets gennemførelse er målet at den studerende: - Kan identificere, beskrive, analysere problemstillinger indenfor arbejdet med udsatte børn og unge - Har kendskab til indsatser mod udsatte børn og unge - Kan opstille en plan for socialfaglig indsats på baggrund af analysen herunder inddrage relevant lovgivning - Har viden om og begyndende færdigheder i tværfagligt samarbejde - Har kendskab til teorier, metoder og redskaber i forhold til ressourcesvage familier og kunne anvende disse i det daglige arbejde Modulet afsluttes med introduktion til en tværfaglig opgave. Opgaven afleveres inden efterfølgende modul. Der gives karakter for opgaven efter GGS skala. Intern censor. - Socialt arbejde: 25 lektioner - Psykologi: 30 lektioner - Jura 5 lektioner Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!18

19 Modul 6: Arbejdsforhold Det grønlandske arbejdsmarked og uddannelsessystem Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsevnevurdering og matchgruppering Fokus på matchgruppe 3 Motivationsarbejde Lovgivningen der vedrører personer der er arbejdsløse Arbejdsløshedens konsekvenser på individ-, familie- og samfundsniveau Formålet med modulet er at belyse det grønlandske arbejdsmarked, arbejdsstyrken, mobilitet samt det grønlandske uddannelsessystem i forhold til arbejdsmarkedet. De studerende skal tilegne sig viden om forebyggelses- og behandlingsstrategier i forhold til arbejdsløse. De skal opnå kundskaber om de mekanismer der indenfor arbejdsområdet kan skabe sociale problemer. Lovgivningen på området vil blive gennemarbejdet, det vil primært sige lov om offentlig hjælp, men også lovgivningen om arbejdsmarkedsydelse, revalidering og andre relevante love vin indgå. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!19

20 Efter gennemførelse af modulet er målet, at den studerende: - Kan identificere, beskrive, analysere sociale problemstillinger indenfor arbejdsmarkedsområdet - Har kendskab til indsatser rettet mod beskæftigelsesmæssige problemstillinger - Kan anvende relevant lovgivning - Kan foretage en arbejdsevnevurdering og ud fra denne foretage en matchgruppering - Kan udarbejde en handleplan for personer der er uden arbejde Modulet afsluttes med introduktion til en opgave indenfor arbejdsmarkedsområdet. Opgaven afleveres inden efterfølgende modul. Der gives karakter for opgaven efter GGS skalaen. Intern censor. - Socialt Arbejde: 40 lektioner - Jura: 20 lektioner Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!20

21 Modul 7: Social ulighed og udsathed individ og familier Teorier om normalitet og afvigelse Kendskab til udsatte grupper Individualiseringsprocesser, marginalisering, integration og eksklusion Socialt arbejde med udsatte voksne Handicaplovgivningen Pensionslovgivningen Samfundsarbejde Modulet har til formål at introducere begreberne social ulighed og udsathed på individ- og familieniveau med henblik på at identificere, analysere og vurdere målgruppens problemstillinger som grundlag for iværksættelse af socialfaglige indsatser. Der undervises i lovgivningen på handicapområdet med tilhørende bekendtgørelser og vejledningen på området. Lovgivningen om førtidspension vil også indgå. Forskellige metoder til socialt arbejde med voksne herunder behandlingsmuligheder. Modulet slutter af med undervisning i forskellige former for brugerinddragelse i det forebyggende sociale arbejde med individer og familier. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!21

22 Efter gennemførelse af modulet er målet at den studerende - Har kendskab til centrale målgrupper - Kendskab til relevante samfundsvidenskabelige og psykologiske teorier på området - Har færdigheder i at omsætte teori til konkrete problemstillinger med henblik på iværksættelse af socialfaglige indsatser - Kendskab til metoder til forebyggelse og behandling af målgruppen, herunder miljøarbejde og brugerinddragelse - Kan inddrage relevant lovgivning Modulet afsluttes med introduktion til et selvstændigt feltarbejde indenfor et område eller en gruppe. Kravet er at de studerende skal foretage sig noget med eller for en gruppe personer eller i et område. Feltarbejdet vil skulle foregå i hjemkommunen og skal inddrage nogle brugere. Resultatet af feltarbejdet fremvises i efterfølgende modul. - Socialt Arbejde: 25 lektioner - Samfundsvidenskab: 30 lektioner - Jura: 5 lektioner Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!22

23 Modul 8: Organisation, kommunikation og supervision Kulturelle værdier og holdninger Organisationsteorier og ledelse Kommunikation Samtale med børn Konflikthåndtering Supervision Målet med modulet er at de studerende opnår viden om kultur som begreb til forståelse af de kulturelle konflikter der kan opstå i et samfund. Der arbejdes i modulet med egne holdninger og værdier. Formålet er desuden at de studerende opnår kendskab til offentlige og private organisationer, hvor socialt arbejde udføres og kendskab til organisationsteorier og ledelse. Kommunikationsteorier og øvelser i kommunikation vil være en del af modulet. Samtaleteknik og øvelse i at lytte herunder også samtale med børn vil indgå. Ligeledes også konflikthåndtering og supervision. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!23

24 Efter gennemførelse af modulet forventes de studerende at - Have forståelse for de sociale processer der skaber kulturen - Være bevidste om de organisatoriske rammers betydning i forhold til socialt arbejde - Kan fungere som mødeleder og have kendskab til forskellige måder at være leder på - Har udviklet kommunikative færdigheder - Har viden om konflikthåndtering og øvelse i at praktisere det - Kendskab til supervision Modulet afsluttes med en tværfaglig caseopgave der arbejdes med til næste modul. - Socialt Arbejde: 30 - Psykologi: 30 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!24

25 Modul 9: Sorg, krise og traume Kriseteorier Forsinket eller udskudt sorg, herunder psykosomatiske og/eller psykiske symptomer Redskaber og metoder i forhold til at afhjælpe kriser herunder samtaler med personer i krise Børns sorgreaktioner Kollegial supervision Arbejde med egen personlig udvikling Formålet med modulet er at sætte de studerende i stand til at håndtere og samtale med personer der rammes af midlertidig eller langvarig sorg og krise. Der vil sættes fokus på børns sorg, således at der gennem undervisningen om kriseteorier opnås indsigt, viden og forståelse for et barn i sorg. Den studerende skal via undervisning, øvelser og cases blive i stand til at yde professionel bistand over for klienter i sorg. Der gives en udførlig introduktion i de etiske regler ved supervision, samt indføring i supervision og vejledning. Der vil blive mulighed for at arbejde med egen sorg og krise i livet. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!25

26 Efter gennemførelsen af modulet er målet at de studerende - Kan håndtere en samtale med en person i sorg på en hensigtsmæssig måde - Har viden om kriseteorier og har handleredskaber i forhold til personer i krise - Viden om børns sorgreaktioner og vide hvad der er god hjælp til et barn i sorg - Skal være i stand til at yde professionel bistand over for klienter i sorg-, krise- og katastrofesituationer - Kan støtte op om en kollega gennem kollegial supervision - Har opnået en større afklaring omkring eget liv Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen i psykologi, der gives karakter efter GGS skalaen ekstern censor. Hjemmeopgave vil være læsning af faglitteratur til næste modul. - Psykologi: 60 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!26

27 Modul 10: Socialrådgivning og socialt arbejde Personlige kompetencer i socialrådgivning Socialrådgivning og andre rådgivningsformer Myndighedsudøvelse og sagsbehandling Socialrådgiverarbejde som social behandling Lokalsamfundsarbejde Skriftlighed i socialt arbejde Modulet har til formål at samle op på begrebet socialt arbejde og desuden at beskæftige sig med konkret socialrådgiver arbejde. Der undervises i forskellige metoder at vejlede og rådgive på. Desuden undervises i forskellige behandlingsmetoder på individ, gruppe og samfundsniveau. Metoder til forebyggelse i form af et lokalsamfundsarbejde vil indgå. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!27

28 Efter gennemførelse af modulet er målet at de studerende har større kompetencer i forhold til - Har udviklet bedre kompetencer til at rådgive brugerne - Har kendskab til forskellen mellem vejledning, rådgivning og behandling - Er bevidst om sig selv som myndighedsperson og kan iagttage sagsbehandlingslovens regler - Kendskab til forskellige metoder til social behandling på individ, gruppe som samfundsniveau - Kendskab til lokalsamfundsarbejde - Har forbedret sine skriftlige kompetencer i forhold til socialt arbejde Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen i socialt arbejde, der gives karakter efter GGS skalaen ekstern censor. Hjemmeopgave: Gennem læsning af faglitteratur forbereder de studerende sig på en fordybelsesperiode i næste modul. - Socialt Arbejde: 60 lektioner Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!28

29 Modul 11: Forberedelse til en fordybningsperiode og projektskrivning Oplæg om emner ud fra de studerende ønsker Projektskrivning Procesbeskrivning Problemformulering Litteratursøgning Påbegynde projektopgaven Individuel vejledning Formålet med modulet er at den studerende tilegner sig en særlig indsigt i et afgrænset, centralt område eller problem af både teoretisk og praktisk karakter indenfor socialt arbejde. Der vil undervises i metoder til at indsamle og bearbejde information og i selve skriveprocessen til projektopgaven. Undervejs vil der være oplæg om de emner som de studerende ønsker uddybet. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!29

30 Efter gennemførelsen af modulet forventes at de studerende har - Har viden om og færdigheder i at indkredse et centralt emne - Kan opstille en afgrænset og præcis problemstilling i relation til socialt arbejde - Kan analyser og bearbejde relevant materiale til belysning af problemstillingen - Kan demonstrere forståelse og anvendelse af teorier og begreber fra uddannelsens fagområder - Kan formidle resultatet af analysen i en faglig funderet og forståelig skriftlig form I den mellemliggende periode frem til næste eksamen er der vejledning via nettet. - Socialt Arbejde: 30 lektioner - Samfundsvidenskab: 30 lektioner Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!30

31 Modul 12: Eksamen Opgaven afleveres ved modulets opstart. Den mellemliggende periode frem til eksamen anvender de studerende til at forberede sig på fremlæggelsen og til eksamen. Mundtlig eksamen på baggrund af projektet karakter efter GGS skalaen ekstern censor. - Socialt Arbejde: 18 lektioner - Samfundsvidenskab 16 lektioner - Psykologi 16 lektioner - Jura 10 lektioner Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!31

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 4 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere