Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse"

Transkript

1 Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1

2 Indholdsfortegnelse 1. Retsgrundlag og organisatorisk tilknytning 3 2. Uddannelsens opbygning og ECTS-point 3 3. Lektionstal og ECTS- point for uddannelsen til Rådgiver i Socialt Arbejde 4 4. Formål med uddannelsen 5 5. Sprogundervisning 6 6. Optagelseskrav og økonomi under uddannelsen 6 7. Perioder hvor modulerne afvikles 7 År År År År Indholdet i de enkelte moduler 8 Modul 1: Socialt arbejde - rammer og faglighed 9 Modul 2: Forvaltningskundskab 11 Modul 3: Sociale problemer og samfundsforhold 13 Modul 4: Person-, civil og familieret 15 Modul 5: Børn og unge 17 Modul 6: Arbejdsforhold 19 Modul 7: Social ulighed og udsathed individ og familier 21 Modul 8: Organisation, kommunikation og supervision 23 Modul 9: Sorg, krise og traume 25 Modul 10: Socialrådgivning og socialt arbejde 27 Modul 11: Forberedelse til en fordybningsperiode og projektskrivning 29 Modul 12: Eksamen Undervisningsformer og uddannelsens tilrettelæggelse 32 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!2

3 1. Retsgrundlag og organisatorisk tilknytning Studieordningens bestemmelser er reguleret i henhold til følgende lov og bekendtgørelser: - Landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Den decentrale socialrådgiveruddannelse er organisatorisk tilknyttet Ilisimatusarfik ved Ilimmarfik instituttet. Afdelingen for Sociale Forhold er ansvarlig for uddannelsen i sin helhed, hvilket indebærer ansvar for indhold, sammenhæng og koordinering af uddannelsen 2. Uddannelsens opbygning og ECTS-point Uddannelsen har sammenlagt en varighed af 4½ år. De første 3 år afvikles som moduler og kan afsluttes særskilt. De studerende der gennemfører og består de tre første år har ret til at betegne sig som: Rådgiver i Socialt Arbejde. Her følger en grafisk illustration over den fulde uddannelse: Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!3

4 Øverste vandrette kasse illustrerer de sidste 1½ år af uddannelsen, som foregår på Ilisimatusarfik, hvor undervisningen foregår sammen med studerende på den ordinære uddannelse. Undervisningen i de underliggende moduler er beskrevet i denne studieordning. 3. Lektionstal og ECTS- point for uddannelsen til Rådgiver i Socialt Arbejde Uddannelsen til Rådgiver i Socialt Arbejde er modulopdelt med 4 moduler pr. år, hvert modul er af 2 ugers varighed med 30 lektioner pr. uge. Det samlede lektionstal i løbet af de første 3 år udgør 720 lektioner, hvilket svarer til det lektionstal der indgår i de første 1½ år på den centrale uddannelse til bachelor i socialrådgivning. Tidsmæssigt skal der påregnes meget hjemmearbejde mellem de enkelte moduler. Der vil blive stillet opgaver efter hvert modul og der vil indgå net baseret undervisning/vejledning mellem modulerne. Arbejdsindsatsen for alle moduler gennem de 3 år svarer til 2700 arbejdstimer, hvilket svarer til 90 ECTS point, da ét ECTS point defineres som 30 timers studieindsats. For at kvalificere sig til at kunne fortsætte på uddannelsen til bachelor i socialrådgivning kræves en karakter på mindst C ved den afsluttende eksamen. Derudover skal de studerende gennemføre yderligere to moduler, der skal kvalificere til den centrale uddannelse. Disse moduler vil indeholde videnskabsteoretiske emner samt øvelser i skrivefærdigheder. Indholdet i de to ekstra moduler vil blive beskrevet i en separat studieordning. Nu følger en beskrivelse af uddannelsesforløbet på de tre første år. Med uddannelsen menes herefter uddannelsen til: Rådgiver i Socialt Arbejde. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!4

5 4. Formål med uddannelsen Formålet med en decentral uddannelse er at opkvalificere de personer der allerede arbejder indenfor området og som ønsker at videreuddanne sig, men som måske har svært ved at flytte til Nuuk i en 3½ årig periode for at tage bacheloruddannelsen i socialrådgivning. Ydermere er der et politisk ønske om at opkvalificere ansatte indenfor det sociale område. Efter endt uddannelse skal de studerende være kvalificeret til at: Kunne identificere, beskrive, analysere, vurdere og handle i forhold til sociale problemer på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau Kunne udføre myndighedsopgaver og træffe afgørelser, som tilgodeser lovgivningens krav, brugernes situation og forvaltningens praksis samt kunne handle ud fra trufne afgørelser Være i stand til at inddrage samfundsmæssige og organisatoriske forhold til forståelse af sociale problemer Være i stand til at skabe en professionel relation med brugere samt have indsigt i egne værdier, normer og holdninger som grundlag for at arbejde med mennesker Udføre og koordinere socialt arbejde og tilrettelægge en social indsats, samt rådgive, vejlede og udføre forebyggende og behandlende socialt arbejde Ovennævnte kvalifikationskrav indebærer at de studerende gennem uddannelsen skal opnå: Indsigt i og færdigheder i systematisk sagsbehandling Viden om og indsigt i socialt arbejde, så de opnår en helhedsforståelse af konkrete sociale problemer, fremtrædelsesformer og konsekvenser for det enkelte menneske og for grupper af mennesker Teoretisk og metodisk indsigt, så de kan anvende den opnåede helhedsforståelse til konkret forebyggende og behandlende arbejde i forhold til personer med sociale problemer Viden om det grønlandske samfunds sociale og økonomiske udvikling Kendskab til sociologiske teorier om samfundsskabte sociale problemer Forståelse for de organisatoriske rammers betydning for det sociale arbejde Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!5

6 Kendskab til de principper, der danner grundlag for forvaltningsafgørelser Viden om de familieretlige regler og øvrige regler, der har betydning for socialt arbejde Grundigt kendskab til de sociale regelsæt og færdigheder i anvendelse af disse Forståelse for forholdet mellem socialrådgiverens person og faglighed. Desuden færdigheder i etablering af en professionel relation og tilrettelæggelse af en professionel samtale En styrkelse af personlige kompetencer, herunder kommunikative færdigheder Kendskab til centrale målgrupper samt samfundsvidenskabelige og psykologiske teorier i relation til disse målgrupper 5. Sprogundervisning Gennem hele uddannelsen vil der arbejdes med at styrke de studerendes sproglige færdigheder i såvel grønlandsk som dansk. Gode skriftlige færdigheder er nemlig en forudsætning for at kunne fortsætte på den centrale socialrådgiveruddannelse og er også ofte en forudsætning for at fungere godt i en kommunal forvaltning. Der undervises i sproglige færdigheder 16 lektioner pr. modul fordelt på 4 eftermiddage. Disse lektioner er ikke indeholdt i de tidligere omtalte 720 lektioner, men ligger derudover. 6. Optagelseskrav og økonomi under uddannelsen Betingelser for optagelse på uddannelsen til rådgiver i socialt arbejde er: - at ansøgeren er i et fast ansættelsesforhold og har mindst 2 års erhvervserfaring indenfor det sociale område og at ansøgeren har bestået folkeskolens afgangseksamen med minimum karakteren 4 i grønlandsk (7 i 13- skalaen) og karakteren 2 i dansk (6 i 13-skalaen) og derudover: - at ansøgeren er rådgivningsassistent, social assistent eller har anden relevant uddannelse der kan sidestilles dermed eller - at ansøgeren har et andet godkendt og bestået uddannelsesforløb, evt. længerevarende kurser Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!6

7 Afdeling for Sociale Forhold afgør, hvem der optages på uddannelsen. Der optages normalt 25 studerende på et hold. Udgangspunktet er, at de studerende oppebærer fuld løn under uddannelsesforløbet, hvilket indebærer, at ansøgeren skal arbejde indenfor det sociale område under uddannelsen. Desuden skal ansøgeren have mulighed for at arbejde med hjemmeopgaver mellem de enkelte moduler. Der afholdes udgifter til rejser og opholdsudgifter. Departementet for Familie og Justitsvæsen administrerer denne del. 7. Perioder hvor modulerne afvikles År 2015 Modul 1: mandag den 17. august til fredag den 28. august ugerne 34 og 35 Modul 2: mandag den 23. november til fredag den 4. december ugerne 48 og 49 År 2016 Modul 3: mandag den 7. marts til fredag den 18. marts ugerne 10 og 11 Modul 4: mandag den 27. juni til fredag den 8. juli ugerne 26 og 27 Modul 5: mandag den 15. august til fredag den 26.august ugerne 33 og 34 Modul 6: mandag den 21. november til fredag den 2. december ugerne 47 og 48 År 2017 Modul 7: mandag den 6. marts til fredag den 17. marts ugerne 10 og 11 Modul 8: mandag den 26. juni til fredag den 7. juli ugerne 26 og 27 Modul 9: mandag den 14. august til fredag den 25. august ugerne 33 og 34 Modul 10 mandag den 20. november til fredag den 1. december ugerne 47 og 48 År 2018 Modul 11: mandag den 5. marts til fredag den 16. marts ugerne 10 og 11 Modul 12: mandag den 25. juni til fredag den 6. juli ugerne 26 og 27 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!7

8 8. Indholdet i de enkelte moduler Uddannelsen til rådgiver i socialt arbejde er modulopdelt. Modulerne tilrettelægges således at nogle af modulerne vil repræsentere et enkelt fag mens andre vil være tværfaglige. Vægtningen af de enkelte fag modsvarer i det store og hele vægtningen på den centrale uddannelse i de første 1½ år. Der vil dog være forholdsmæssigt mere jura end på den centrale uddannelse. Denne prioritering skyldes, at tolkning af lovgivning ofte er efterspurgt blandt ansatte der arbejder indenfor det sociale område. Undervisningen omfatter følgende fagområder: Socialt arbejde: 36 ECTS-points 288 lektioner Jura: 20 ECTS-points 160 lektioner Samfundsvidenskab: 17 ECTS-points 136 lektioner Psykologi 17 ECTS-points 136 lektioner Samlet 90 ECTS-points 720 lektioner Efter beskrivelsen af de enkelte moduler vil de fag der indgår i modulet blive nævnt med lektionstal og modulets samlede ECTS-points vil blive angivet. Desuden nævnes de opgaver der skal arbejdes med i den mellemliggende periode frem til næste modul. Afsluttes modulet med eksamen nævnes også eksamensformen. Såvel hjemmeopgaven som eksamensformen vil blive uddybet i et lektionskatalog, som vil blive udarbejdet for hvert modul. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!8

9 Modul 1: Socialt arbejde - rammer og faglighed Introduktion til uddannelsen Indføring i socialt arbejde Socialrådgiveren som profession Etik og værdier i socialt arbejde Oversigt over det sociale systems opbygning Det systematiske sagsarbejde Journalen som et systematisk arbejdsredskab Helhedssyn i socialt arbejde Økonomi og budgetlægning Modulet har til formål at introducere de studerende til professionen socialrådgiver i et moderne samfund. Som indledning vil der være en orientering om hele uddannelsen og de forskellige fagområder. Der vil desuden indgå studieteknik. Begrebet socialt arbejde introduceres og ses på i et historisk perspektiv. Grundlæggende værdier og deres betydning i forbindelse med socialt arbejde vil indgå ligesom indholdet i begreberne etik og moral vil belyses. Der undervises i opbygningen af det sociale system og systematisk sagsarbejde, samt journalskrivning. Det helhedsorienterede sociale arbejde vil grundigt blive belyst. Modulet afslutter med kort gennemgang af økonomi og budgetlægning. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!9

10 Målet med modulet er, at de studerende efterfølgende har: - Kendskab til og færdigheder i forskellige studietekniske redskaber - Viden om og forståelse for fagområdernes grundlæggende begreber - Begyndende kendskab til begrebet socialt arbejde og etik i forhold til at arbejde med mennesker - Kendskab til det sociale systems opbygning - Færdigheder i at identificere, beskrive og analysere sociale problemstillinger - Have forståelse for de elementer der indgår i et helhedssyn i socialt arbejde - Kendskab til økonomi og budgetlægning på et overordnet niveau Hjemmearbejdet vil være opgaver med systematisk sagsbehandling. - Socialt Arbejde: 60 lektioner - 7,5 ECTS-points Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!10

11 Modul 2: Forvaltningskundskab Forvaltningens opbygning og funktion Kendskab til de principper, der danner grundlag for forvaltningsafgørelser Retskilder Menneskerettigheder Sagsbehandlingsregler Fokus på reglerne om tavshedspligt og videregivelse af private oplysninger Klageinstanser og kontrol med forvaltningen Modulet har til formål at give de studerende grundlæggende kendskab til sagsbehandling i en offentlig forvaltning. Der undervises i de begreber og regler der indgår i forvaltningsretten. De forskellige typer af retskilder vil blive gennemgået samt fortolkningsprincipper. Menneskerettigheder og deres værdier vil være en del af modulet. Reglerne i sagsbehandlingsloven med størst fokus på reglerne om tavshedspligt og videregivelse af private oplysninger er en stor del af dette modul. Kendskab til de kontrolmuligheder der er med forvaltningen og en borgers mulighed for at klage over en afgørelse vil indgå og undervisningen vil derudover beskæftige sig med de konsekvenser det kan få, hvis sagsbehandlingsreglerne ikke overholdes. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!11

12 Målet med modulet er, at de studerende efterfølgende: - Har et grundigt kendskab til de forskellige retskilder der anvendes i den sociale sektor - Har kendskab til menneskerettighederne - Har viden om og forståelse for sagsbehandlingslovens bestemmelser - Kan håndtere reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger - Kan vejlede brugerne om deres klagemuligheder - Har viden om det sociale systems opbygning og kendskab til den kontrol der er med en forvaltning - Har viden om de konsekvenser det kan få, hvis sagsbehandlingsreglerne ikke overholdes Hjemmearbejdet til næste modul vil bestå af en skriftlig opgave indenfor sagsbehandlingslovens regler. Opgaven skal afleveres inden næste modul og vil blive bedømt efter GGS skalaen. Intern censor. - Jura: 60 lektioner - 7,5 ECTS-points Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!12

13 Modul 3: Sociale problemer og samfundsforhold Sammenhæng mellem samfundsforhold og sociale problemer Den historiske opbygning af det moderne grønlandske samfund Levevilkår, livsstil og livskvalitet Levevilkårsundersøgelser Velfærdsmodeller Identifikation og analyse af sociale problemer på individ-, gruppe- og samfundsniveau Køn og ligestilling Samfundsarbejde Formålet med modulet er at give de studerende indsigt i det sociale arbejdes sammenhæng med samfundsforhold. Levevilkårsundersøgelser vil blive forelagt og der undervises i teorier om livsformer, livsstil og livskvalitet. Teorier om velfærdsmodeller vil der undervises i og hvordan disse modeller hænger sammen med den socialpolitik der føres. Sociale problemer belyses ud fra et samfundsperspektiv. Ligestillingsbegrebet set i forhold til køn er ligeledes en del af modulet. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!13

14 Målet er, at den studerende efter gennemførelse af modulet har: - Viden om og forståelse for sociale problemers karakteristika og opståen - Viden om den historiske udvikling af det grønlandske samfund - Kendskab til levevilkårsundersøgelser i Grønland - Kendskab til teorier om livsformer, livsstil og livskvalitet - Forståelse af de forskellige velfærdsmodellers betydning i forhold til personer der ikke kan tage vare på sig selv - Viden om de samfundsmæssige faktorer der kan skabe social ulighed i samfundet - Viden om hvilke faktorer der gør sig gældende i forhold til ligestillingsbegrebet og køn - Kendskab til forskellige former for brugerinddragelse i det forebyggende sociale arbejde Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis. Eksamen foregår gruppevis. Karakteren bestået/ikke bestået ekstern censor. Hjemmeopgaven er en skriftlig opgave indeholdende samfundsmæssige problemstillinger. - Samfundsvidenskab: 60 lektioner - 7,5 ECTS-points Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!14

15 Modul 4: Person-, civil og familieret Børns familiemæssige rettigheder Forældremyndighedens indhold og reglerne om værgemål for børn Reglerne om værgemål for voksne Ægteskabslovgivningen og forsørgelsespligten De grundlæggende regler indenfor civilretten Umyndige personer og deres rettigheder Adoptionslovgivningen i forhold til vurdering af kommende adoptanter Familieretten i relation til de sociale regelsæt Modulet har til formål at indføre de studerende i de familieretlige regler, der har betydning for socialt arbejde. Det vil især sige reglerne om børns rettigheder og hvad der ligger i begreberne forsørgelsespligt, forældremyndighed og værgemål. Desuden er det formålet med modulet, at de studerende får kendskab til de civilretlige retlige regler der kan være relevante for en socialrådgiver. Det kan være aftaleregler og reglerne om fuldmagt. Umyndiges personers formue undervises der i samt adoptionslovgivningens bestemmelser i forhold til at skulle godkende plejefamilier. Modulet afsluttes med en belysning af sammenhængen mellem de familieretlige regler og det offentlige system. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!15

16 Målet med modulet er, at de studerende efterfølgende: - Kan rådgive forældre i spørgsmål om forældremyndighed, værgemål og forsørgelsespligt - Kan anvende viden om børn rettigheder i det sociale arbejde - Have kendskab til de regler der er i forhold til at umyndiggøre personer over 18 år - Kan anvende deres viden om aftaleret og fuldmagtsregler i deres daglige arbejde når behovet opstår - Har viden om umyndige personers råderet over deres formue og kan rådgive ud fra denne viden - Kendskab til adoptionslovgivningen - Har forståelse for sammenhængen mellem familieretten og socialretten Modulet afsluttes med en skriftlig eksamen med karakteren bestået/ikke bestået - ekstern censor. Hjemmeopgave vil være en case, hvori der indgår familieretlige problemstillinger. - Jura: 60 lektioner - 7,5 ECTS-points Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!16

17 Modul 5: Børn og unge Udviklingspsykologiske teorier Identitetsudvikling, socialisering samt børns levevilkår Omsorgssvigt herunder seksuel misbrug Social ulighed og fattigdom Lovgivningen der vedrører børn og unge herunder handleplaner Tværfagligt samarbejde Redskaber eller metoder til forebyggelse af problemer i familier Teorier og metoder i forhold til at arbejde med ressourcesvage familier Formålet med modulet er at sætte de studerende i stand til at identificere sociale problemstillinger i forhold til børn og unge, samt at kunne analysere og vurdere disse problemstillinger med henblik på forebyggelse og socialfaglige indsatser. Der undervises i udviklingspsykologi, identitetsudvikling, socialisering samt børns levevilkår. Emner som social ulighed, mønsterbrydere, seksuelle krænkelser, fysisk- og psykisk vold og omsorgssvigt vil indgå i modulet. Der introduceres til tværfagligt samarbejde og udarbejdelse af handleplaner. Teorier, metoder og praktiske redskaber til forebyggelse og behandling af problemer i familier vil blive belyst og eksemplificeret. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!17

18 Efter modulets gennemførelse er målet at den studerende: - Kan identificere, beskrive, analysere problemstillinger indenfor arbejdet med udsatte børn og unge - Har kendskab til indsatser mod udsatte børn og unge - Kan opstille en plan for socialfaglig indsats på baggrund af analysen herunder inddrage relevant lovgivning - Har viden om og begyndende færdigheder i tværfagligt samarbejde - Har kendskab til teorier, metoder og redskaber i forhold til ressourcesvage familier og kunne anvende disse i det daglige arbejde Modulet afsluttes med introduktion til en tværfaglig opgave. Opgaven afleveres inden efterfølgende modul. Der gives karakter for opgaven efter GGS skala. Intern censor. - Socialt arbejde: 25 lektioner - Psykologi: 30 lektioner - Jura 5 lektioner Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!18

19 Modul 6: Arbejdsforhold Det grønlandske arbejdsmarked og uddannelsessystem Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsevnevurdering og matchgruppering Fokus på matchgruppe 3 Motivationsarbejde Lovgivningen der vedrører personer der er arbejdsløse Arbejdsløshedens konsekvenser på individ-, familie- og samfundsniveau Formålet med modulet er at belyse det grønlandske arbejdsmarked, arbejdsstyrken, mobilitet samt det grønlandske uddannelsessystem i forhold til arbejdsmarkedet. De studerende skal tilegne sig viden om forebyggelses- og behandlingsstrategier i forhold til arbejdsløse. De skal opnå kundskaber om de mekanismer der indenfor arbejdsområdet kan skabe sociale problemer. Lovgivningen på området vil blive gennemarbejdet, det vil primært sige lov om offentlig hjælp, men også lovgivningen om arbejdsmarkedsydelse, revalidering og andre relevante love vin indgå. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!19

20 Efter gennemførelse af modulet er målet, at den studerende: - Kan identificere, beskrive, analysere sociale problemstillinger indenfor arbejdsmarkedsområdet - Har kendskab til indsatser rettet mod beskæftigelsesmæssige problemstillinger - Kan anvende relevant lovgivning - Kan foretage en arbejdsevnevurdering og ud fra denne foretage en matchgruppering - Kan udarbejde en handleplan for personer der er uden arbejde Modulet afsluttes med introduktion til en opgave indenfor arbejdsmarkedsområdet. Opgaven afleveres inden efterfølgende modul. Der gives karakter for opgaven efter GGS skalaen. Intern censor. - Socialt Arbejde: 40 lektioner - Jura: 20 lektioner Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!20

21 Modul 7: Social ulighed og udsathed individ og familier Teorier om normalitet og afvigelse Kendskab til udsatte grupper Individualiseringsprocesser, marginalisering, integration og eksklusion Socialt arbejde med udsatte voksne Handicaplovgivningen Pensionslovgivningen Samfundsarbejde Modulet har til formål at introducere begreberne social ulighed og udsathed på individ- og familieniveau med henblik på at identificere, analysere og vurdere målgruppens problemstillinger som grundlag for iværksættelse af socialfaglige indsatser. Der undervises i lovgivningen på handicapområdet med tilhørende bekendtgørelser og vejledningen på området. Lovgivningen om førtidspension vil også indgå. Forskellige metoder til socialt arbejde med voksne herunder behandlingsmuligheder. Modulet slutter af med undervisning i forskellige former for brugerinddragelse i det forebyggende sociale arbejde med individer og familier. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!21

22 Efter gennemførelse af modulet er målet at den studerende - Har kendskab til centrale målgrupper - Kendskab til relevante samfundsvidenskabelige og psykologiske teorier på området - Har færdigheder i at omsætte teori til konkrete problemstillinger med henblik på iværksættelse af socialfaglige indsatser - Kendskab til metoder til forebyggelse og behandling af målgruppen, herunder miljøarbejde og brugerinddragelse - Kan inddrage relevant lovgivning Modulet afsluttes med introduktion til et selvstændigt feltarbejde indenfor et område eller en gruppe. Kravet er at de studerende skal foretage sig noget med eller for en gruppe personer eller i et område. Feltarbejdet vil skulle foregå i hjemkommunen og skal inddrage nogle brugere. Resultatet af feltarbejdet fremvises i efterfølgende modul. - Socialt Arbejde: 25 lektioner - Samfundsvidenskab: 30 lektioner - Jura: 5 lektioner Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!22

23 Modul 8: Organisation, kommunikation og supervision Kulturelle værdier og holdninger Organisationsteorier og ledelse Kommunikation Samtale med børn Konflikthåndtering Supervision Målet med modulet er at de studerende opnår viden om kultur som begreb til forståelse af de kulturelle konflikter der kan opstå i et samfund. Der arbejdes i modulet med egne holdninger og værdier. Formålet er desuden at de studerende opnår kendskab til offentlige og private organisationer, hvor socialt arbejde udføres og kendskab til organisationsteorier og ledelse. Kommunikationsteorier og øvelser i kommunikation vil være en del af modulet. Samtaleteknik og øvelse i at lytte herunder også samtale med børn vil indgå. Ligeledes også konflikthåndtering og supervision. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!23

24 Efter gennemførelse af modulet forventes de studerende at - Have forståelse for de sociale processer der skaber kulturen - Være bevidste om de organisatoriske rammers betydning i forhold til socialt arbejde - Kan fungere som mødeleder og have kendskab til forskellige måder at være leder på - Har udviklet kommunikative færdigheder - Har viden om konflikthåndtering og øvelse i at praktisere det - Kendskab til supervision Modulet afsluttes med en tværfaglig caseopgave der arbejdes med til næste modul. - Socialt Arbejde: 30 - Psykologi: 30 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!24

25 Modul 9: Sorg, krise og traume Kriseteorier Forsinket eller udskudt sorg, herunder psykosomatiske og/eller psykiske symptomer Redskaber og metoder i forhold til at afhjælpe kriser herunder samtaler med personer i krise Børns sorgreaktioner Kollegial supervision Arbejde med egen personlig udvikling Formålet med modulet er at sætte de studerende i stand til at håndtere og samtale med personer der rammes af midlertidig eller langvarig sorg og krise. Der vil sættes fokus på børns sorg, således at der gennem undervisningen om kriseteorier opnås indsigt, viden og forståelse for et barn i sorg. Den studerende skal via undervisning, øvelser og cases blive i stand til at yde professionel bistand over for klienter i sorg. Der gives en udførlig introduktion i de etiske regler ved supervision, samt indføring i supervision og vejledning. Der vil blive mulighed for at arbejde med egen sorg og krise i livet. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!25

26 Efter gennemførelsen af modulet er målet at de studerende - Kan håndtere en samtale med en person i sorg på en hensigtsmæssig måde - Har viden om kriseteorier og har handleredskaber i forhold til personer i krise - Viden om børns sorgreaktioner og vide hvad der er god hjælp til et barn i sorg - Skal være i stand til at yde professionel bistand over for klienter i sorg-, krise- og katastrofesituationer - Kan støtte op om en kollega gennem kollegial supervision - Har opnået en større afklaring omkring eget liv Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen i psykologi, der gives karakter efter GGS skalaen ekstern censor. Hjemmeopgave vil være læsning af faglitteratur til næste modul. - Psykologi: 60 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!26

27 Modul 10: Socialrådgivning og socialt arbejde Personlige kompetencer i socialrådgivning Socialrådgivning og andre rådgivningsformer Myndighedsudøvelse og sagsbehandling Socialrådgiverarbejde som social behandling Lokalsamfundsarbejde Skriftlighed i socialt arbejde Modulet har til formål at samle op på begrebet socialt arbejde og desuden at beskæftige sig med konkret socialrådgiver arbejde. Der undervises i forskellige metoder at vejlede og rådgive på. Desuden undervises i forskellige behandlingsmetoder på individ, gruppe og samfundsniveau. Metoder til forebyggelse i form af et lokalsamfundsarbejde vil indgå. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!27

28 Efter gennemførelse af modulet er målet at de studerende har større kompetencer i forhold til - Har udviklet bedre kompetencer til at rådgive brugerne - Har kendskab til forskellen mellem vejledning, rådgivning og behandling - Er bevidst om sig selv som myndighedsperson og kan iagttage sagsbehandlingslovens regler - Kendskab til forskellige metoder til social behandling på individ, gruppe som samfundsniveau - Kendskab til lokalsamfundsarbejde - Har forbedret sine skriftlige kompetencer i forhold til socialt arbejde Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen i socialt arbejde, der gives karakter efter GGS skalaen ekstern censor. Hjemmeopgave: Gennem læsning af faglitteratur forbereder de studerende sig på en fordybelsesperiode i næste modul. - Socialt Arbejde: 60 lektioner Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!28

29 Modul 11: Forberedelse til en fordybningsperiode og projektskrivning Oplæg om emner ud fra de studerende ønsker Projektskrivning Procesbeskrivning Problemformulering Litteratursøgning Påbegynde projektopgaven Individuel vejledning Formålet med modulet er at den studerende tilegner sig en særlig indsigt i et afgrænset, centralt område eller problem af både teoretisk og praktisk karakter indenfor socialt arbejde. Der vil undervises i metoder til at indsamle og bearbejde information og i selve skriveprocessen til projektopgaven. Undervejs vil der være oplæg om de emner som de studerende ønsker uddybet. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!29

30 Efter gennemførelsen af modulet forventes at de studerende har - Har viden om og færdigheder i at indkredse et centralt emne - Kan opstille en afgrænset og præcis problemstilling i relation til socialt arbejde - Kan analyser og bearbejde relevant materiale til belysning af problemstillingen - Kan demonstrere forståelse og anvendelse af teorier og begreber fra uddannelsens fagområder - Kan formidle resultatet af analysen i en faglig funderet og forståelig skriftlig form I den mellemliggende periode frem til næste eksamen er der vejledning via nettet. - Socialt Arbejde: 30 lektioner - Samfundsvidenskab: 30 lektioner Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!30

31 Modul 12: Eksamen Opgaven afleveres ved modulets opstart. Den mellemliggende periode frem til eksamen anvender de studerende til at forberede sig på fremlæggelsen og til eksamen. Mundtlig eksamen på baggrund af projektet karakter efter GGS skalaen ekstern censor. - Socialt Arbejde: 18 lektioner - Samfundsvidenskab 16 lektioner - Psykologi 16 lektioner - Jura 10 lektioner Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!31

Studieordning for Bachelor i Socialrådgivning

Studieordning for Bachelor i Socialrådgivning Studieordning for Bachelor i Socialrådgivning Godkendt akademiskråd 2012 Godkendt afdelingsmøde juni 2013 ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Postboks 1061. 3900 Nuuk. Tlf. +299 362300. Fax +299 362301.

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark

Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver 1. februar 2015 Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Kapitel 1: Indledende bemærkninger til studieordningens

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Gældende pr. 1. februar 2015

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Gældende pr. 1. februar 2015 Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Gældende pr. 1. februar 2015 Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark & Studieordningens institutionsdel for VIA

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel!

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! En velgennemført diplomuddannelse har gjort socialrådgiver Jytte Lind bedre rustet til at træffe de rigtige afgørelser i børnesager. Hun oplever

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester, efterår

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Vejledning til. Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) - Grønland

Vejledning til. Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) - Grønland Side 1 af 5 Vejledning til Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) - Grønland Formål med uddannelsen Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse, JUSA-Grønland er en uddannelse, som har sigte på at opkvalificere

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Formålet med diplomuddannelsen i unge og voksnes læreprocesser er at give dig viden og kompetencer til at planlægge, udvikle og evaluere unge

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Børn og familieområdet

Børn og familieområdet Børn og familieområdet Martha Lund Olsen Marts 2015 Tilsyn Formålet med tilsynet er at efterse, om kommunerne efterkommer sociallovens bestemmelser og giver borgerne, herunder børn og unge, den retssikkerhed,

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET STUDIEKONTORET studieordning for Masteruddannelse i Sundhedsantropologi Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Uddannelsesstruktur Kapitel 3: Almene eksamensbestemmelser

Læs mere