Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse"

Transkript

1 Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1

2 Indholdsfortegnelse 1. Retsgrundlag og organisatorisk tilknytning 3 2. Uddannelsens opbygning og ECTS-point 3 3. Lektionstal og ECTS- point for uddannelsen til Rådgiver i Socialt Arbejde 4 4. Formål med uddannelsen 5 5. Sprogundervisning 6 6. Optagelseskrav og økonomi under uddannelsen 6 7. Perioder hvor modulerne afvikles 7 År År År År Indholdet i de enkelte moduler 8 Modul 1: Socialt arbejde - rammer og faglighed 9 Modul 2: Forvaltningskundskab 11 Modul 3: Sociale problemer og samfundsforhold 13 Modul 4: Person-, civil og familieret 15 Modul 5: Børn og unge 17 Modul 6: Arbejdsforhold 19 Modul 7: Social ulighed og udsathed individ og familier 21 Modul 8: Organisation, kommunikation og supervision 23 Modul 9: Sorg, krise og traume 25 Modul 10: Socialrådgivning og socialt arbejde 27 Modul 11: Forberedelse til en fordybningsperiode og projektskrivning 29 Modul 12: Eksamen Undervisningsformer og uddannelsens tilrettelæggelse 32 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!2

3 1. Retsgrundlag og organisatorisk tilknytning Studieordningens bestemmelser er reguleret i henhold til følgende lov og bekendtgørelser: - Landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Den decentrale socialrådgiveruddannelse er organisatorisk tilknyttet Ilisimatusarfik ved Ilimmarfik instituttet. Afdelingen for Sociale Forhold er ansvarlig for uddannelsen i sin helhed, hvilket indebærer ansvar for indhold, sammenhæng og koordinering af uddannelsen 2. Uddannelsens opbygning og ECTS-point Uddannelsen har sammenlagt en varighed af 4½ år. De første 3 år afvikles som moduler og kan afsluttes særskilt. De studerende der gennemfører og består de tre første år har ret til at betegne sig som: Rådgiver i Socialt Arbejde. Her følger en grafisk illustration over den fulde uddannelse: Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!3

4 Øverste vandrette kasse illustrerer de sidste 1½ år af uddannelsen, som foregår på Ilisimatusarfik, hvor undervisningen foregår sammen med studerende på den ordinære uddannelse. Undervisningen i de underliggende moduler er beskrevet i denne studieordning. 3. Lektionstal og ECTS- point for uddannelsen til Rådgiver i Socialt Arbejde Uddannelsen til Rådgiver i Socialt Arbejde er modulopdelt med 4 moduler pr. år, hvert modul er af 2 ugers varighed med 30 lektioner pr. uge. Det samlede lektionstal i løbet af de første 3 år udgør 720 lektioner, hvilket svarer til det lektionstal der indgår i de første 1½ år på den centrale uddannelse til bachelor i socialrådgivning. Tidsmæssigt skal der påregnes meget hjemmearbejde mellem de enkelte moduler. Der vil blive stillet opgaver efter hvert modul og der vil indgå net baseret undervisning/vejledning mellem modulerne. Arbejdsindsatsen for alle moduler gennem de 3 år svarer til 2700 arbejdstimer, hvilket svarer til 90 ECTS point, da ét ECTS point defineres som 30 timers studieindsats. For at kvalificere sig til at kunne fortsætte på uddannelsen til bachelor i socialrådgivning kræves en karakter på mindst C ved den afsluttende eksamen. Derudover skal de studerende gennemføre yderligere to moduler, der skal kvalificere til den centrale uddannelse. Disse moduler vil indeholde videnskabsteoretiske emner samt øvelser i skrivefærdigheder. Indholdet i de to ekstra moduler vil blive beskrevet i en separat studieordning. Nu følger en beskrivelse af uddannelsesforløbet på de tre første år. Med uddannelsen menes herefter uddannelsen til: Rådgiver i Socialt Arbejde. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!4

5 4. Formål med uddannelsen Formålet med en decentral uddannelse er at opkvalificere de personer der allerede arbejder indenfor området og som ønsker at videreuddanne sig, men som måske har svært ved at flytte til Nuuk i en 3½ årig periode for at tage bacheloruddannelsen i socialrådgivning. Ydermere er der et politisk ønske om at opkvalificere ansatte indenfor det sociale område. Efter endt uddannelse skal de studerende være kvalificeret til at: Kunne identificere, beskrive, analysere, vurdere og handle i forhold til sociale problemer på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau Kunne udføre myndighedsopgaver og træffe afgørelser, som tilgodeser lovgivningens krav, brugernes situation og forvaltningens praksis samt kunne handle ud fra trufne afgørelser Være i stand til at inddrage samfundsmæssige og organisatoriske forhold til forståelse af sociale problemer Være i stand til at skabe en professionel relation med brugere samt have indsigt i egne værdier, normer og holdninger som grundlag for at arbejde med mennesker Udføre og koordinere socialt arbejde og tilrettelægge en social indsats, samt rådgive, vejlede og udføre forebyggende og behandlende socialt arbejde Ovennævnte kvalifikationskrav indebærer at de studerende gennem uddannelsen skal opnå: Indsigt i og færdigheder i systematisk sagsbehandling Viden om og indsigt i socialt arbejde, så de opnår en helhedsforståelse af konkrete sociale problemer, fremtrædelsesformer og konsekvenser for det enkelte menneske og for grupper af mennesker Teoretisk og metodisk indsigt, så de kan anvende den opnåede helhedsforståelse til konkret forebyggende og behandlende arbejde i forhold til personer med sociale problemer Viden om det grønlandske samfunds sociale og økonomiske udvikling Kendskab til sociologiske teorier om samfundsskabte sociale problemer Forståelse for de organisatoriske rammers betydning for det sociale arbejde Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!5

6 Kendskab til de principper, der danner grundlag for forvaltningsafgørelser Viden om de familieretlige regler og øvrige regler, der har betydning for socialt arbejde Grundigt kendskab til de sociale regelsæt og færdigheder i anvendelse af disse Forståelse for forholdet mellem socialrådgiverens person og faglighed. Desuden færdigheder i etablering af en professionel relation og tilrettelæggelse af en professionel samtale En styrkelse af personlige kompetencer, herunder kommunikative færdigheder Kendskab til centrale målgrupper samt samfundsvidenskabelige og psykologiske teorier i relation til disse målgrupper 5. Sprogundervisning Gennem hele uddannelsen vil der arbejdes med at styrke de studerendes sproglige færdigheder i såvel grønlandsk som dansk. Gode skriftlige færdigheder er nemlig en forudsætning for at kunne fortsætte på den centrale socialrådgiveruddannelse og er også ofte en forudsætning for at fungere godt i en kommunal forvaltning. Der undervises i sproglige færdigheder 16 lektioner pr. modul fordelt på 4 eftermiddage. Disse lektioner er ikke indeholdt i de tidligere omtalte 720 lektioner, men ligger derudover. 6. Optagelseskrav og økonomi under uddannelsen Betingelser for optagelse på uddannelsen til rådgiver i socialt arbejde er: - at ansøgeren er i et fast ansættelsesforhold og har mindst 2 års erhvervserfaring indenfor det sociale område og at ansøgeren har bestået folkeskolens afgangseksamen med minimum karakteren 4 i grønlandsk (7 i 13- skalaen) og karakteren 2 i dansk (6 i 13-skalaen) og derudover: - at ansøgeren er rådgivningsassistent, social assistent eller har anden relevant uddannelse der kan sidestilles dermed eller - at ansøgeren har et andet godkendt og bestået uddannelsesforløb, evt. længerevarende kurser Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!6

7 Afdeling for Sociale Forhold afgør, hvem der optages på uddannelsen. Der optages normalt 25 studerende på et hold. Udgangspunktet er, at de studerende oppebærer fuld løn under uddannelsesforløbet, hvilket indebærer, at ansøgeren skal arbejde indenfor det sociale område under uddannelsen. Desuden skal ansøgeren have mulighed for at arbejde med hjemmeopgaver mellem de enkelte moduler. Der afholdes udgifter til rejser og opholdsudgifter. Departementet for Familie og Justitsvæsen administrerer denne del. 7. Perioder hvor modulerne afvikles År 2015 Modul 1: mandag den 17. august til fredag den 28. august ugerne 34 og 35 Modul 2: mandag den 23. november til fredag den 4. december ugerne 48 og 49 År 2016 Modul 3: mandag den 7. marts til fredag den 18. marts ugerne 10 og 11 Modul 4: mandag den 27. juni til fredag den 8. juli ugerne 26 og 27 Modul 5: mandag den 15. august til fredag den 26.august ugerne 33 og 34 Modul 6: mandag den 21. november til fredag den 2. december ugerne 47 og 48 År 2017 Modul 7: mandag den 6. marts til fredag den 17. marts ugerne 10 og 11 Modul 8: mandag den 26. juni til fredag den 7. juli ugerne 26 og 27 Modul 9: mandag den 14. august til fredag den 25. august ugerne 33 og 34 Modul 10 mandag den 20. november til fredag den 1. december ugerne 47 og 48 År 2018 Modul 11: mandag den 5. marts til fredag den 16. marts ugerne 10 og 11 Modul 12: mandag den 25. juni til fredag den 6. juli ugerne 26 og 27 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!7

8 8. Indholdet i de enkelte moduler Uddannelsen til rådgiver i socialt arbejde er modulopdelt. Modulerne tilrettelægges således at nogle af modulerne vil repræsentere et enkelt fag mens andre vil være tværfaglige. Vægtningen af de enkelte fag modsvarer i det store og hele vægtningen på den centrale uddannelse i de første 1½ år. Der vil dog være forholdsmæssigt mere jura end på den centrale uddannelse. Denne prioritering skyldes, at tolkning af lovgivning ofte er efterspurgt blandt ansatte der arbejder indenfor det sociale område. Undervisningen omfatter følgende fagområder: Socialt arbejde: 36 ECTS-points 288 lektioner Jura: 20 ECTS-points 160 lektioner Samfundsvidenskab: 17 ECTS-points 136 lektioner Psykologi 17 ECTS-points 136 lektioner Samlet 90 ECTS-points 720 lektioner Efter beskrivelsen af de enkelte moduler vil de fag der indgår i modulet blive nævnt med lektionstal og modulets samlede ECTS-points vil blive angivet. Desuden nævnes de opgaver der skal arbejdes med i den mellemliggende periode frem til næste modul. Afsluttes modulet med eksamen nævnes også eksamensformen. Såvel hjemmeopgaven som eksamensformen vil blive uddybet i et lektionskatalog, som vil blive udarbejdet for hvert modul. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!8

9 Modul 1: Socialt arbejde - rammer og faglighed Introduktion til uddannelsen Indføring i socialt arbejde Socialrådgiveren som profession Etik og værdier i socialt arbejde Oversigt over det sociale systems opbygning Det systematiske sagsarbejde Journalen som et systematisk arbejdsredskab Helhedssyn i socialt arbejde Økonomi og budgetlægning Modulet har til formål at introducere de studerende til professionen socialrådgiver i et moderne samfund. Som indledning vil der være en orientering om hele uddannelsen og de forskellige fagområder. Der vil desuden indgå studieteknik. Begrebet socialt arbejde introduceres og ses på i et historisk perspektiv. Grundlæggende værdier og deres betydning i forbindelse med socialt arbejde vil indgå ligesom indholdet i begreberne etik og moral vil belyses. Der undervises i opbygningen af det sociale system og systematisk sagsarbejde, samt journalskrivning. Det helhedsorienterede sociale arbejde vil grundigt blive belyst. Modulet afslutter med kort gennemgang af økonomi og budgetlægning. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!9

10 Målet med modulet er, at de studerende efterfølgende har: - Kendskab til og færdigheder i forskellige studietekniske redskaber - Viden om og forståelse for fagområdernes grundlæggende begreber - Begyndende kendskab til begrebet socialt arbejde og etik i forhold til at arbejde med mennesker - Kendskab til det sociale systems opbygning - Færdigheder i at identificere, beskrive og analysere sociale problemstillinger - Have forståelse for de elementer der indgår i et helhedssyn i socialt arbejde - Kendskab til økonomi og budgetlægning på et overordnet niveau Hjemmearbejdet vil være opgaver med systematisk sagsbehandling. - Socialt Arbejde: 60 lektioner - 7,5 ECTS-points Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!10

11 Modul 2: Forvaltningskundskab Forvaltningens opbygning og funktion Kendskab til de principper, der danner grundlag for forvaltningsafgørelser Retskilder Menneskerettigheder Sagsbehandlingsregler Fokus på reglerne om tavshedspligt og videregivelse af private oplysninger Klageinstanser og kontrol med forvaltningen Modulet har til formål at give de studerende grundlæggende kendskab til sagsbehandling i en offentlig forvaltning. Der undervises i de begreber og regler der indgår i forvaltningsretten. De forskellige typer af retskilder vil blive gennemgået samt fortolkningsprincipper. Menneskerettigheder og deres værdier vil være en del af modulet. Reglerne i sagsbehandlingsloven med størst fokus på reglerne om tavshedspligt og videregivelse af private oplysninger er en stor del af dette modul. Kendskab til de kontrolmuligheder der er med forvaltningen og en borgers mulighed for at klage over en afgørelse vil indgå og undervisningen vil derudover beskæftige sig med de konsekvenser det kan få, hvis sagsbehandlingsreglerne ikke overholdes. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!11

12 Målet med modulet er, at de studerende efterfølgende: - Har et grundigt kendskab til de forskellige retskilder der anvendes i den sociale sektor - Har kendskab til menneskerettighederne - Har viden om og forståelse for sagsbehandlingslovens bestemmelser - Kan håndtere reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger - Kan vejlede brugerne om deres klagemuligheder - Har viden om det sociale systems opbygning og kendskab til den kontrol der er med en forvaltning - Har viden om de konsekvenser det kan få, hvis sagsbehandlingsreglerne ikke overholdes Hjemmearbejdet til næste modul vil bestå af en skriftlig opgave indenfor sagsbehandlingslovens regler. Opgaven skal afleveres inden næste modul og vil blive bedømt efter GGS skalaen. Intern censor. - Jura: 60 lektioner - 7,5 ECTS-points Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!12

13 Modul 3: Sociale problemer og samfundsforhold Sammenhæng mellem samfundsforhold og sociale problemer Den historiske opbygning af det moderne grønlandske samfund Levevilkår, livsstil og livskvalitet Levevilkårsundersøgelser Velfærdsmodeller Identifikation og analyse af sociale problemer på individ-, gruppe- og samfundsniveau Køn og ligestilling Samfundsarbejde Formålet med modulet er at give de studerende indsigt i det sociale arbejdes sammenhæng med samfundsforhold. Levevilkårsundersøgelser vil blive forelagt og der undervises i teorier om livsformer, livsstil og livskvalitet. Teorier om velfærdsmodeller vil der undervises i og hvordan disse modeller hænger sammen med den socialpolitik der føres. Sociale problemer belyses ud fra et samfundsperspektiv. Ligestillingsbegrebet set i forhold til køn er ligeledes en del af modulet. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!13

14 Målet er, at den studerende efter gennemførelse af modulet har: - Viden om og forståelse for sociale problemers karakteristika og opståen - Viden om den historiske udvikling af det grønlandske samfund - Kendskab til levevilkårsundersøgelser i Grønland - Kendskab til teorier om livsformer, livsstil og livskvalitet - Forståelse af de forskellige velfærdsmodellers betydning i forhold til personer der ikke kan tage vare på sig selv - Viden om de samfundsmæssige faktorer der kan skabe social ulighed i samfundet - Viden om hvilke faktorer der gør sig gældende i forhold til ligestillingsbegrebet og køn - Kendskab til forskellige former for brugerinddragelse i det forebyggende sociale arbejde Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis. Eksamen foregår gruppevis. Karakteren bestået/ikke bestået ekstern censor. Hjemmeopgaven er en skriftlig opgave indeholdende samfundsmæssige problemstillinger. - Samfundsvidenskab: 60 lektioner - 7,5 ECTS-points Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!14

15 Modul 4: Person-, civil og familieret Børns familiemæssige rettigheder Forældremyndighedens indhold og reglerne om værgemål for børn Reglerne om værgemål for voksne Ægteskabslovgivningen og forsørgelsespligten De grundlæggende regler indenfor civilretten Umyndige personer og deres rettigheder Adoptionslovgivningen i forhold til vurdering af kommende adoptanter Familieretten i relation til de sociale regelsæt Modulet har til formål at indføre de studerende i de familieretlige regler, der har betydning for socialt arbejde. Det vil især sige reglerne om børns rettigheder og hvad der ligger i begreberne forsørgelsespligt, forældremyndighed og værgemål. Desuden er det formålet med modulet, at de studerende får kendskab til de civilretlige retlige regler der kan være relevante for en socialrådgiver. Det kan være aftaleregler og reglerne om fuldmagt. Umyndiges personers formue undervises der i samt adoptionslovgivningens bestemmelser i forhold til at skulle godkende plejefamilier. Modulet afsluttes med en belysning af sammenhængen mellem de familieretlige regler og det offentlige system. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!15

16 Målet med modulet er, at de studerende efterfølgende: - Kan rådgive forældre i spørgsmål om forældremyndighed, værgemål og forsørgelsespligt - Kan anvende viden om børn rettigheder i det sociale arbejde - Have kendskab til de regler der er i forhold til at umyndiggøre personer over 18 år - Kan anvende deres viden om aftaleret og fuldmagtsregler i deres daglige arbejde når behovet opstår - Har viden om umyndige personers råderet over deres formue og kan rådgive ud fra denne viden - Kendskab til adoptionslovgivningen - Har forståelse for sammenhængen mellem familieretten og socialretten Modulet afsluttes med en skriftlig eksamen med karakteren bestået/ikke bestået - ekstern censor. Hjemmeopgave vil være en case, hvori der indgår familieretlige problemstillinger. - Jura: 60 lektioner - 7,5 ECTS-points Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!16

17 Modul 5: Børn og unge Udviklingspsykologiske teorier Identitetsudvikling, socialisering samt børns levevilkår Omsorgssvigt herunder seksuel misbrug Social ulighed og fattigdom Lovgivningen der vedrører børn og unge herunder handleplaner Tværfagligt samarbejde Redskaber eller metoder til forebyggelse af problemer i familier Teorier og metoder i forhold til at arbejde med ressourcesvage familier Formålet med modulet er at sætte de studerende i stand til at identificere sociale problemstillinger i forhold til børn og unge, samt at kunne analysere og vurdere disse problemstillinger med henblik på forebyggelse og socialfaglige indsatser. Der undervises i udviklingspsykologi, identitetsudvikling, socialisering samt børns levevilkår. Emner som social ulighed, mønsterbrydere, seksuelle krænkelser, fysisk- og psykisk vold og omsorgssvigt vil indgå i modulet. Der introduceres til tværfagligt samarbejde og udarbejdelse af handleplaner. Teorier, metoder og praktiske redskaber til forebyggelse og behandling af problemer i familier vil blive belyst og eksemplificeret. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!17

18 Efter modulets gennemførelse er målet at den studerende: - Kan identificere, beskrive, analysere problemstillinger indenfor arbejdet med udsatte børn og unge - Har kendskab til indsatser mod udsatte børn og unge - Kan opstille en plan for socialfaglig indsats på baggrund af analysen herunder inddrage relevant lovgivning - Har viden om og begyndende færdigheder i tværfagligt samarbejde - Har kendskab til teorier, metoder og redskaber i forhold til ressourcesvage familier og kunne anvende disse i det daglige arbejde Modulet afsluttes med introduktion til en tværfaglig opgave. Opgaven afleveres inden efterfølgende modul. Der gives karakter for opgaven efter GGS skala. Intern censor. - Socialt arbejde: 25 lektioner - Psykologi: 30 lektioner - Jura 5 lektioner Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!18

19 Modul 6: Arbejdsforhold Det grønlandske arbejdsmarked og uddannelsessystem Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsevnevurdering og matchgruppering Fokus på matchgruppe 3 Motivationsarbejde Lovgivningen der vedrører personer der er arbejdsløse Arbejdsløshedens konsekvenser på individ-, familie- og samfundsniveau Formålet med modulet er at belyse det grønlandske arbejdsmarked, arbejdsstyrken, mobilitet samt det grønlandske uddannelsessystem i forhold til arbejdsmarkedet. De studerende skal tilegne sig viden om forebyggelses- og behandlingsstrategier i forhold til arbejdsløse. De skal opnå kundskaber om de mekanismer der indenfor arbejdsområdet kan skabe sociale problemer. Lovgivningen på området vil blive gennemarbejdet, det vil primært sige lov om offentlig hjælp, men også lovgivningen om arbejdsmarkedsydelse, revalidering og andre relevante love vin indgå. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!19

20 Efter gennemførelse af modulet er målet, at den studerende: - Kan identificere, beskrive, analysere sociale problemstillinger indenfor arbejdsmarkedsområdet - Har kendskab til indsatser rettet mod beskæftigelsesmæssige problemstillinger - Kan anvende relevant lovgivning - Kan foretage en arbejdsevnevurdering og ud fra denne foretage en matchgruppering - Kan udarbejde en handleplan for personer der er uden arbejde Modulet afsluttes med introduktion til en opgave indenfor arbejdsmarkedsområdet. Opgaven afleveres inden efterfølgende modul. Der gives karakter for opgaven efter GGS skalaen. Intern censor. - Socialt Arbejde: 40 lektioner - Jura: 20 lektioner Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!20

21 Modul 7: Social ulighed og udsathed individ og familier Teorier om normalitet og afvigelse Kendskab til udsatte grupper Individualiseringsprocesser, marginalisering, integration og eksklusion Socialt arbejde med udsatte voksne Handicaplovgivningen Pensionslovgivningen Samfundsarbejde Modulet har til formål at introducere begreberne social ulighed og udsathed på individ- og familieniveau med henblik på at identificere, analysere og vurdere målgruppens problemstillinger som grundlag for iværksættelse af socialfaglige indsatser. Der undervises i lovgivningen på handicapområdet med tilhørende bekendtgørelser og vejledningen på området. Lovgivningen om førtidspension vil også indgå. Forskellige metoder til socialt arbejde med voksne herunder behandlingsmuligheder. Modulet slutter af med undervisning i forskellige former for brugerinddragelse i det forebyggende sociale arbejde med individer og familier. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!21

22 Efter gennemførelse af modulet er målet at den studerende - Har kendskab til centrale målgrupper - Kendskab til relevante samfundsvidenskabelige og psykologiske teorier på området - Har færdigheder i at omsætte teori til konkrete problemstillinger med henblik på iværksættelse af socialfaglige indsatser - Kendskab til metoder til forebyggelse og behandling af målgruppen, herunder miljøarbejde og brugerinddragelse - Kan inddrage relevant lovgivning Modulet afsluttes med introduktion til et selvstændigt feltarbejde indenfor et område eller en gruppe. Kravet er at de studerende skal foretage sig noget med eller for en gruppe personer eller i et område. Feltarbejdet vil skulle foregå i hjemkommunen og skal inddrage nogle brugere. Resultatet af feltarbejdet fremvises i efterfølgende modul. - Socialt Arbejde: 25 lektioner - Samfundsvidenskab: 30 lektioner - Jura: 5 lektioner Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!22

23 Modul 8: Organisation, kommunikation og supervision Kulturelle værdier og holdninger Organisationsteorier og ledelse Kommunikation Samtale med børn Konflikthåndtering Supervision Målet med modulet er at de studerende opnår viden om kultur som begreb til forståelse af de kulturelle konflikter der kan opstå i et samfund. Der arbejdes i modulet med egne holdninger og værdier. Formålet er desuden at de studerende opnår kendskab til offentlige og private organisationer, hvor socialt arbejde udføres og kendskab til organisationsteorier og ledelse. Kommunikationsteorier og øvelser i kommunikation vil være en del af modulet. Samtaleteknik og øvelse i at lytte herunder også samtale med børn vil indgå. Ligeledes også konflikthåndtering og supervision. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!23

24 Efter gennemførelse af modulet forventes de studerende at - Have forståelse for de sociale processer der skaber kulturen - Være bevidste om de organisatoriske rammers betydning i forhold til socialt arbejde - Kan fungere som mødeleder og have kendskab til forskellige måder at være leder på - Har udviklet kommunikative færdigheder - Har viden om konflikthåndtering og øvelse i at praktisere det - Kendskab til supervision Modulet afsluttes med en tværfaglig caseopgave der arbejdes med til næste modul. - Socialt Arbejde: 30 - Psykologi: 30 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!24

25 Modul 9: Sorg, krise og traume Kriseteorier Forsinket eller udskudt sorg, herunder psykosomatiske og/eller psykiske symptomer Redskaber og metoder i forhold til at afhjælpe kriser herunder samtaler med personer i krise Børns sorgreaktioner Kollegial supervision Arbejde med egen personlig udvikling Formålet med modulet er at sætte de studerende i stand til at håndtere og samtale med personer der rammes af midlertidig eller langvarig sorg og krise. Der vil sættes fokus på børns sorg, således at der gennem undervisningen om kriseteorier opnås indsigt, viden og forståelse for et barn i sorg. Den studerende skal via undervisning, øvelser og cases blive i stand til at yde professionel bistand over for klienter i sorg. Der gives en udførlig introduktion i de etiske regler ved supervision, samt indføring i supervision og vejledning. Der vil blive mulighed for at arbejde med egen sorg og krise i livet. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!25

26 Efter gennemførelsen af modulet er målet at de studerende - Kan håndtere en samtale med en person i sorg på en hensigtsmæssig måde - Har viden om kriseteorier og har handleredskaber i forhold til personer i krise - Viden om børns sorgreaktioner og vide hvad der er god hjælp til et barn i sorg - Skal være i stand til at yde professionel bistand over for klienter i sorg-, krise- og katastrofesituationer - Kan støtte op om en kollega gennem kollegial supervision - Har opnået en større afklaring omkring eget liv Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen i psykologi, der gives karakter efter GGS skalaen ekstern censor. Hjemmeopgave vil være læsning af faglitteratur til næste modul. - Psykologi: 60 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!26

27 Modul 10: Socialrådgivning og socialt arbejde Personlige kompetencer i socialrådgivning Socialrådgivning og andre rådgivningsformer Myndighedsudøvelse og sagsbehandling Socialrådgiverarbejde som social behandling Lokalsamfundsarbejde Skriftlighed i socialt arbejde Modulet har til formål at samle op på begrebet socialt arbejde og desuden at beskæftige sig med konkret socialrådgiver arbejde. Der undervises i forskellige metoder at vejlede og rådgive på. Desuden undervises i forskellige behandlingsmetoder på individ, gruppe og samfundsniveau. Metoder til forebyggelse i form af et lokalsamfundsarbejde vil indgå. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!27

28 Efter gennemførelse af modulet er målet at de studerende har større kompetencer i forhold til - Har udviklet bedre kompetencer til at rådgive brugerne - Har kendskab til forskellen mellem vejledning, rådgivning og behandling - Er bevidst om sig selv som myndighedsperson og kan iagttage sagsbehandlingslovens regler - Kendskab til forskellige metoder til social behandling på individ, gruppe som samfundsniveau - Kendskab til lokalsamfundsarbejde - Har forbedret sine skriftlige kompetencer i forhold til socialt arbejde Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen i socialt arbejde, der gives karakter efter GGS skalaen ekstern censor. Hjemmeopgave: Gennem læsning af faglitteratur forbereder de studerende sig på en fordybelsesperiode i næste modul. - Socialt Arbejde: 60 lektioner Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!28

29 Modul 11: Forberedelse til en fordybningsperiode og projektskrivning Oplæg om emner ud fra de studerende ønsker Projektskrivning Procesbeskrivning Problemformulering Litteratursøgning Påbegynde projektopgaven Individuel vejledning Formålet med modulet er at den studerende tilegner sig en særlig indsigt i et afgrænset, centralt område eller problem af både teoretisk og praktisk karakter indenfor socialt arbejde. Der vil undervises i metoder til at indsamle og bearbejde information og i selve skriveprocessen til projektopgaven. Undervejs vil der være oplæg om de emner som de studerende ønsker uddybet. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!29

30 Efter gennemførelsen af modulet forventes at de studerende har - Har viden om og færdigheder i at indkredse et centralt emne - Kan opstille en afgrænset og præcis problemstilling i relation til socialt arbejde - Kan analyser og bearbejde relevant materiale til belysning af problemstillingen - Kan demonstrere forståelse og anvendelse af teorier og begreber fra uddannelsens fagområder - Kan formidle resultatet af analysen i en faglig funderet og forståelig skriftlig form I den mellemliggende periode frem til næste eksamen er der vejledning via nettet. - Socialt Arbejde: 30 lektioner - Samfundsvidenskab: 30 lektioner Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!30

31 Modul 12: Eksamen Opgaven afleveres ved modulets opstart. Den mellemliggende periode frem til eksamen anvender de studerende til at forberede sig på fremlæggelsen og til eksamen. Mundtlig eksamen på baggrund af projektet karakter efter GGS skalaen ekstern censor. - Socialt Arbejde: 18 lektioner - Samfundsvidenskab 16 lektioner - Psykologi 16 lektioner - Jura 10 lektioner Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!31

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for Bachelor i Socialrådgivning

Studieordning for Bachelor i Socialrådgivning Studieordning for Bachelor i Socialrådgivning Godkendt akademiskråd 2012 Godkendt afdelingsmøde juni 2013 ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Postboks 1061. 3900 Nuuk. Tlf. +299 362300. Fax +299 362301.

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 2. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Arbejdsseminar om MAJORIAQ

Arbejdsseminar om MAJORIAQ Arbejdsseminar om Udvikling af Jobkonsulent uddannelse I forbindelse med v/mette Sonniks Institutleder ved Institut for Samfund, økonomi og Journalistik 1 Hvem er jeg Mette Sonniks Hvorfor er jeg her?

Læs mere

Studieordning Isumaginninnermut siunnersorti Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelse i Socialrådgivning

Studieordning Isumaginninnermut siunnersorti Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelse i Socialrådgivning Studieordning Isumaginninnermut siunnersorti Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelse i Socialrådgivning Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund,

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Studieordning Isumaginninnermut siunnersorti Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelse i Socialrådgivning

Studieordning Isumaginninnermut siunnersorti Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelse i Socialrådgivning Studieordning Isumaginninnermut siunnersorti Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelse i Socialrådgivning Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund,

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Familier, børn og unge og socialt arbejde

Familier, børn og unge og socialt arbejde Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Modul nr. 3.3.3. Jura (14. januar 2013) Modultema Semester Årgang/Hold Familier, børn og unge og socialt arbejde 2. semester SOC 2012

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde

Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. april 2013) Modul nr. 3.3.4. Jura Modultema Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde Semester 2. semester Årgang/Hold

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 2 Prøveform og prøvebestemmelse Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig,

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester)

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Om kurset vær opmærksom på at en del af de bachelorstuderende i kommunikation skal have progressionskurset i faglig

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 5. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og Titel 3 3. Adgangskrav 4 4. Formål 4 5. Generelle bestemmelser

Læs mere

S o c i a l r å d g i v e r

S o c i a l r å d g i v e r Socialrådgiver Kan du have mange bolde i luften på én gang uden at miste overblikket? Interesserer du dig for mennesker og deres sociale eksistens og vilkår? Interesserer du dig for samfundsforhold? Har

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 7. december 2000 om uddannelse af socialrådgivere. Kapitel 1. Styrelsen af uddannelsen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 7. december 2000 om uddannelse af socialrådgivere. Kapitel 1. Styrelsen af uddannelsen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 7. december 2000 om uddannelse af socialrådgivere I medfør af 5, stk. 2, 17, stk. 2 samt efter indhentet udtalelse fra ISI, 18, stk. 1, 20, 21, stk. 5 og 25, stk.

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 15. april 1991 om socialpædagoguddannelsens fag

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 15. april 1991 om socialpædagoguddannelsens fag Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 15. april 1991 om socialpædagoguddannelsens fag I medfør af 29 i landstingsforordning nr. l af 16. maj 1989 om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de sociale

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

MODUL 6 Prøvebestemmelse

MODUL 6 Prøvebestemmelse MODUL 6 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialt arbejdes organisering og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Teoretisk og empirisk viden om den politiske og administrative opbygning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

uddannelsen MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL PÅ AKADEMINIVEAU GÆLDENDE FRA

uddannelsen MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL PÅ AKADEMINIVEAU GÆLDENDE FRA Komm munom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL Forvaltning i kommuner og regioner ECTS-POINT ANTAL TIMER GÆLDENDE FRA 10 70 August 2017 Indholdsfortegnelse: Læringsmål

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 13 Prøveform og prøvebestemmelse Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering, plagierings program Ephorus. Afleveres

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College Generel del 1. Indledning Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 6. semester på Sociålrå dgiveruddånnelsen F17

Semesterbeskrivelse for 6. semester på Sociålrå dgiveruddånnelsen F17 Semesterbeskrivelse for 6. semester på Sociålrå dgiveruddånnelsen F17 Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 11D Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig, ukorrekt eller mangelfuld

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere