893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej Lyngby. k e n d e l s e :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :"

Transkript

1 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr : xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet af en obligatorisk ordning med sundhedsforsikring i Danica Pension. Han klager over, at han ikke har mulighed for at opsige forsikringsdækningen for sit eget vedkommende. Selskabet har afvist at opsige klagerens forsikringsdækning med henvisning til, at klageren ikke er forsikringstager. I brev af 8/ til nævnet fra klageren hedder det bl.a.: "Jeg fremsender hermed sag vedrørende indførelse af en medarbejder Sundhedsforsikring, på [klagers arbejdsgiver] som er 100 % betalt af hver enkelt medarbejder, men som arbejdsgiveren udelukkende har opsigelses retten til, med mindre visse nærmere definerede forhold indtræffer. Klagen omhandler særlig, hvorvidt det er i strid med lovgivningen: at medarbejdere på en virksomhed, kan være omfattet af en Sundhedsforsikring, som kun virksomheden kan opsige, med mindre visse nærmere definerede forhold indtræffer, når det er den enkelte medarbejder, der 100 % betaler forsikringen er det lovligt at indføre en kollektiv Sundhedsforsikring, som kun arbejdsgiveren kan opsige, med mindre visse nærmere definerede forhold indtræffer, og som medarbejderen 100 % betaler, uden at der er indgået en individuel aftale, med den enkelte medarbejder." Dertil har selskabet i brev af 21/ til nævnet bl.a. bemærket:

2 "Klageren er gennem en obligatorisk, mæglerbetjent pensionsordning omfattet af en sundhedssikring i Danica Pension. Der klages over, at klageren ikke uden videre selv kan opsige forsikringen. Der foreligger så vidt ses ikke en tvist mellem selskabet og klageren - men en tvist mellem klageren og dennes arbejdsgiver om tilrettelæggelsen af klagerens pensionsordning, som - må jeg lægge til grund - er en del af hans ansættelsesvilkår. Sagen falder dermed efter 2, stk. 1 i Nævnets vedtægter udenfor Nævnets kompetence. Desuden fremgår det af klageskemaet, at klageren ikke forud for klagen til Ankenævnet for Forsikring har haft rettet henvendelse til selskabet. Nævnet kan derefter efter vedtægternes 2, stk. 8 ikke behandle sagen med mindre Nævnet i særlige tilfælde ved enstemmighed beslutter at behandle en klagesag, selv om de nævnte betingelser ikke er opfyldt. Jeg mener ikke, der er omstændigheder ved denne sag, der tilsiger en fravigelse fra vedtægternes faste hovedregel. Overordnet gør jeg derfor gældende, at klagen skal afvises. Klagerens forsikring er oprettet som led i en obligatorisk pensionsaftale med klagerens arbejdsgiver. Derfor kan Danica Pension ikke mulighed for uden videre at træffe individuel aftale med klageren om de forsikringer, der er omfattet af pensionsordningen. Danica Pension har derfor ikke umiddelbart mulighed for ensidigt at imødekomme klagerens påstand. Jeg bemærker for god ordens skyld, at Danica Pension i overensstemmelse med sædvanlig praksis vil efterkomme et ønske om at forsikringen annulleres, hvis klageren overfor sin arbejdsgiver meddeler afkald på at være omfattet af pensionsordningen på dette punkt og arbejdsgiveren accepterer det. Det er derfor efter min vurdering ikke en fjerntliggende mulighed, at klageren - evt. efter at have rådført sig med den forsikringsmægler, der servicerer aftalen - vil vælge at trække klagen tilbage, når han bliver bekendt med, at der antagelig findes en ret enkel måde at løse en mulig uoverensstemmelse om sundhedssikringen på." Med henvisning til selskabets bemærkninger har klageren i brev af 23/ til nævnet bl.a. påpeget: " Produktionsmedarbejdere i [klagers arbejdsgiver] er ikke omfattet af en obligatorisk pensionsaftale med Danica Pension men omfattet af en obligatorisk pensionsaftale med Industriens Pension, hvilket fremgår af emballageoverenskomstens 97. Hverken 3F eller jeg som tillidsrepræsentant har på mine vegne forhandlet om indgåelse af en aftale om sundhedsforsikring og forholdet er således ikke sammenligneligt med det forhold at jeg er omfattet af en obligatorisk pensionsordning som fremgår af overenskomsten på området. At det ikke forekommer rimeligt at der uden min accept og med lønnedgang for mig til følge etableres en forsikring for mig, som jeg i øvrigt ikke har mulighed for at opsige når jeg måtte ønske dette.

3 Problematikken omkring Sundhedsforsikring er at den er indført ensidigt af ledelsen i [klagers arbejdsgiver] i Danmark og alene med efterfølgende orientering på et SU møde (Samarbejdsudvalgsmøde). At det fremgår af policen, at kun arbejdsgiveren og forsikringsselskabet kan opsige ordningen. I øvrigt fremgår det ikke med hvilket varsel dette kan ske og aftalen mellem disse to ikke er fremvist til mig eller de øvrige ansatte. At baggrunden for henvendelsen til Ankenævnet for Forsikring er, at sagen tillige vedrører forsikringsmæssige forhold som er reguleret ved lovgivningen, hvorfor behandlingen i det fagretslige system nu venter på at Ankenævnet træffer afgørelse." Hertil har selskabet i brev af 1/ til nævnet bl.a. oplyst: "Med henvisning til Danica Pensions brev af 21. september 2011, fastholder selskabet, at der alene er tale om en uoverensstemmelse mellem [klager] og dennes arbejdsgiver. Idet der på ny henvises til 2, stk.1 i Nævnets vedtægter, falder sagen dermed udenfor Nævnets kompetence og klagen bør afvises. Uanset den kollektive overenskomst, der måtte gælde for [klagers] ansættelse, har hans arbejdsgiver lavet aftale med Danica Pension om en obligatorisk ordning med sundhedssikring. Sundhedssikring er skattebegunstiget, hvis det tilbydes samtlige medarbejdere. Hvorvidt den enkelte medarbejder kan frasige sig ordningen, må bero på en aftale mellem arbejdsgiveren og [klager]. Hvis [klager] når til enighed med sin arbejdsgiver omkring, hvilke ansættelsesretlige vilkår, der gælder for [klagers] ansættelse, herunder vilkårene for [klagers] mæglerbetjente, obligatoriske pensionsordning, er Danica Pension naturligvis indstillet på at efterkomme arbejdsgiverens instrukser indenfor den gældende aftale." Af forsikringsbetingelserne fremgår bl.a.: "Det betyder begreberne Forsikringstager - er den, der har lavet aftalen med os om en pension eller dækninger - er den, vi udbetaler pensionen eller dækningerne til, medmindre det er aftalt, at andre skal have udbetalingerne helt eller delvist - har ansvaret for, at præmie og eventuelle indskud betales - ejer forsikringen - råder over forsikringen, medmindre forsikringstager har indskrænket rådighedsretten eller givet den til en anden. Forsikrede og medforsikrede - er dem, på hvis liv og helbred forsikringen er oprettet. Arbejdsgiverordning - er den aftale om pensionsopsparing og dækning, som en arbejdsgiver har indgået med os. På gruppeordninger er arbejdsgiver forsikringstager og medarbejder den forsikrede. Gruppeordning

4 er en forsikring, der oprettes for en afgrænset gruppe - for eksempel alle medarbejdere i en virksomhed. Den kan oprettes som en frivillig ordning eller som obligatorisk. Betalingsmåde Præmier og/eller indskud betales på den aftalte måde. Er det valgt, at præmien og/eller indskuddet skal betales med indbetalingskort, sender vi kortet til den betalingsadresse, der er opgivet. Vi får automatisk besked fra folkeregistret, når forsikringstager flytter. Forsikringstageren skal imidlertid selv give os besked, hvis betalingsadressen ikke er den samme som hans/hendes folkeregisteradresse. Præmieforhøjelse og ændring af forsikringsbetingelserne Arbejdsgiverordning Hvis der er tale om en arbejdsgiverordning, kan forsikrede ikke opsige de obligatoriske dele af forsikringen, når vi ændrer præmien eller forsikringsbetingelserne. Opsigelse Gruppeordning Forsikringstageren (arbejdsgiveren) og vi kan hver især opsige aftalen skriftligt - i så fald ophører forsikringen. Uenighed Sådan gør du, hvis du vil klage Skulle du blive uenig med os om din forsikring, beder vi om, at du kontakter os først. Oplever du ikke, at du får et tilfredsstillende resultat, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring " Nævnet udtaler: Tvisten vedrører spørgsmålet, om klageren som sikret over for selskabet kan forlange at udtræde af ordningen, som hans arbejdsgiver har tegnet. En sådan sag kan nævnet afgøre. Da parterne i øvrigt under nævnsbehandlingen ikke er kommet overens, kan selskabets afvisningspåstand ikke tages til følge. Nævnet lægger til grund, at klagerens arbejdsgiver har indgået en bindende aftale med selskabet om, at klageren skal være dækket af en sundhedsforsikring. Da klageren ikke er aftalepart og således ikke har ret til at opsige forsikringsaftalen eller dele heraf, finder nævnet ikke at kunne kritisere selskabets afgørelse.

5 Om arbejdsgiveren med bindende virkning for klageren har kunnet indgå en sådan aftale, er ikke en tvist, som nævnet kan afgøre. Som følge heraf b e s t e m m e s : Klageren får ikke medhold. Svend Bjerg Hansen Udskriftens rigtighed bekræftes Henning Jønsson

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning.

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Nyttig information. Februar 2010

Nyttig information. Februar 2010 Nyttig information Februar 2010 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere