Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension"

Transkript

1 Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr Indhold 1. Aftalegrundlag Antagelse og ikrafttræden Præmiebetaling Pristalsregulering Dækning ved død Dækning ved invaliditet Fareforøgelse Udbetaling af forsikringsbeløb Præmiefri forsikring (fripolice) Tilbagekøb Bonus Ankenævn... 5

2 Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter Forsikringsaftaleloven 34 i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 30 dage og regnes fra den dag, du modtager meddelelse om, at aftalen er indgået. Dog begynder fortrydelsesfristen tidligst at løbe fra det tidspunkt, hvor du på skrift (f.eks. på papir eller e mail) har fået disse oplysninger om fortrydelsesretten. Er forsikringsaftalen indgået ved fjernsalg uden at mødes fysisk er det herudover et krav for at fortrydelsesretten begynder, at du har modtaget de oplysninger, om bl.a. forsikringsydelsen, som du efter Forsikringsaftaleloven har krav på at få på skrift (f.eks. på papir eller e mail). Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du meddele Skandia, at du har fortrudt aftalen. Hvis du gerne vil meddele det skriftligt f.eks. pr. brev eller via e mail skal du sende meddelelsen inden fristen udløber. Vil du sikre dig et bevis for, at du har fortrudt aftalen rettidigt, kan du eksempelvis sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Hvis du eksempelvis har fået meddelelse om, at aftalen er indgået mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med onsdag den 31. Har du først fået de nævnte oplysninger senere, for eksempel onsdag den 3., har du frist til og med fredag den 2. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag med at opsige aftalen. Meddelelse om, at du har fortrudt aftalen, skal du give til Skandia: Skandia Livsforsikring A/S Kay Fiskers Plads København S CVR nr.: Aftalegrundlag Forsikringen aftales mellem Skandia Livsforsikring A/S (herefter Skandia Liv) og forsikringstageren. Skandia Liv bekræfter aftalen ved en dækningsoversigt, som forsikringstageren modtager ved aftalens indgåelse og ved senere ændringer Aftaler, der afviger fra disse forsikringsbetingelser, kan kun gøres gældende overfor Skandia Liv, hvis de fremgår af dækningsoversigten Forsikringen er etableret på grundlag af de skriftlige oplysninger, Skandia Liv har modtaget. Hvis oplysningerne er urigtige eller ufuldstændige, kan forsikringen nedsættes eller bortfalde efter forsikringsaftalelovens regler For forsikringen gælder dansk rets almindelige regler, med mindre andet er aftalt. 2. Antagelse og ikrafttræden 2.1. Skandia Liv bedømmer forsikringsbegæringen og afgør, om forsikringen kan antages på dette grundlag. Hvis forsikringen ikke kan antages på grundlag af begæringen og de oplysninger, der er indsendt i forbindelse hermed, får den forsikringssøgende snarest muligt meddelelse om, hvilke supplerende oplysninger der skal sendes til Skandia Liv, og indenfor hvilken frist oplysningerne skal indsendes Hvis Skandia Liv kan antage forsikringen på grundlag af forsikringsbegæringen og rettidigt indsendte supplerende oplysninger, begynder Skandia Livs ansvar fra det tidspunkt, hvor begæringen modtages af Skandia Liv, medmindre et senere tidspunkt er aftalt Hvis Skandia Liv kun kan tilbyde at antage forsikringen på andre betingelser, får den forsikringssøgende tilbud om dette. Accepterer den forsikringssøgende tilbuddet indenfor den frist, der er fastsat af Skandia Liv, begynder Skandia Livs ansvar fra det tidspunkt, hvor accepten er modtaget, medmindre et senere tidspunkt er aftalt. 3. Præmiebetaling 3.1. Indbetalingen af præmier kan enten ske som aftalte løbende indbetalinger eller som en aftalt engangsindbetaling Første præmie forfalder til betaling, når forsikringsaftalen er indgået. Betales første præmie ikke senest 7 dage efter påkrav, bortfalder forsikringsdækningen Senere præmier forfalder på de tidspunkter, der er aftalt mellem Skandia Liv og forsikringstageren. Betales senere præmier ikke efter påkrav, bortfalder forsikringsdækningen tre måneder efter forfaldsdagen Skandia Liv opkræver tidligst præmien 1 uge før forfald Betales præmien ikke efter påkrav, sender Skandia Liv en skriftlig påmindelse til forsikringstageren. Påmindelsen, der tidligst sendes 14 dage efter første påkrav, indeholder Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension nr Skandia 2/5

3 oplysning om retsvirkningerne, hvis indbetalingen ikke sker inden en anført frist. 4. Pristalsregulering 4.1. Er der aftalt pristalsreguleret præmie eller dækning, sker reguleringen efter Skandia Livs til enhver tid gældende regler. 5. Dækning ved død 5.1. Dødsfald skal anmeldes til Skandia Liv hurtigst muligt. 6. Dækning ved invaliditet 6.1. Ret til præmiefritagelse ved invaliditet og ret til ydelser ved invaliditet indtræder, når forsikredes erhvervsevne nedsættes i erstatningsberettigende grad, som anført på dækningsoversigten. Nedsættelsen af erhvervsevnen skal være en følge af sygdom eller ulykkestilfælde, og må ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed Der foreligger en nedsættelse af erhvervsevnen, når forsikrede ikke længere er i stand til bedømt under hensyn til forsikredes nuværende tilstand, uddannelse og tidligere virksomhed at tjene, hvad der i samme egn er almindeligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse og alder Erhvervsevnen vurderes efter en generel og ikke en individuel målestok, idet erhvervsevnen vurderes i forhold til alle erhverv, man med rimelighed kan forlange, den forsikrede skal påtage sig, herunder også erhverv, som ville forudsætte omskoling Retten til dækning ved invaliditet må ikke være indtrådt før forsikringens ikrafttrædelse Skandia Liv foretager en selvstændig vurdering af forsikredes erhvervsevnetab. Særligt for de enkelte dækninger 6.6. Når erhvervsevnen har været nedsat uafbrudt i 3 måneder, begynder præmiefritagelsen og udbetaling af løbende ydelser den 1. i den efterfølgende måned Hvis der tilkendes præmiefritagelse, opretholdes forsikringsdækningen uden præmiebetaling Invalidesum udbetales tidligst ét år efter forsikringsbegivenheden, når følgende betingelser er opfyldt: Invaliditeten skønnes at være varig, Invaliditeten har varet uafbrudt i 1 år og Forsikrede er i live 1 år efter forsikringsbegivenheden Det er en betingelse for dækning ved invaliditet, at forsikrede nøje overholder lægelige råd og anvisninger og i øvrigt foretager det, der med rimelighed kan forlanges for at afhjælpe erhvervsevnenedsættelsen. Anmeldelse af invaliditet Krav om dækning ved invaliditet skal fremsættes inden 1 år efter det tidspunkt, hvor forsikringstageren fik kendskab til de omstændigheder, der begrunder kravet. Hvis kravet rejses efter, der er forløbet 1 år, dækker forsikringen ikke for tiden før fremsættelse af kravet. Ophør af dækning Dækning ved invaliditet fortsætter længst indtil: den aftalte ophørsdato for den pågældende dækning, forsikredes død eller erhvervsevnen er genvundet i en sådan grad, at forudsætningerne for dækning ikke længere er til stede. Fareforøgelse Ændringer i erhverv Forsikringens præmie er bl.a. beregnet på grundlag af de oplysninger, der blev givet ved aftalens indgåelse om forsikredes stilling og erhverv. Disse oplysninger er anført i dækningsoversigten Ændringer i stilling og erhverv kan være omfattet af reglerne om fareforøgelse, og skal straks anmeldes til Skandia Liv Når Skandia Liv modtager meddelelse om ændring i stilling eller erhverv, vil Skandia Liv meddele, om forsikringen kan fortsætte eventuelt på ændrede vilkår eller mod forhøjet præmie fra ændringsdatoen eller om den må ophøre fra ændringsdatoen Hvis en ændring af stilling eller erhverv ikke er meddelt Skandia Liv, dækker forsikringen kun, hvis Skandia Liv ville have tegnet forsikringen, og da alene med den dækning, Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension nr Skandia 3/5

4 der kunne være opnået for den betalte præmie; dog maksimalt den allerede opnåede dækning. Voldgift Er forsikringstager uenig i Skandia Livs vurdering af, om forsikringsbegivenheden ved invaliditet er indtrådt, kan forsikringstager eller Skandia Liv kræve spørgsmålet indbragt for en voldgift Hver part udnævner en voldgiftsmand. Voldgiftsmændene udpeger i fællesskab en opmand. Voldgiftsmændene og opmanden skal alle være læger. Hvis voldgiftsmændene ikke kan blive enige om at udpege en opmand, udpeger Landsretten opmanden Voldgiftsretten fastsætter fordelingen af omkostninger Voldgiftens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for domstolene I øvrigt gælder den til enhver tid gældende lov om voldgift (lov nr. 181 af 25. april 1972). 7. Fareforøgelse 7.1. Forsikringen skal have bestået uafbrudt i 1 år for at dække: Selvmord Ophold i eller rejser til områder udenfor Danmark, hvor risikoen for dødsfald eller nedsættelse af erhvervsevnen er forøget på grund af krigstilstand, borgerkrig, epidemier eller andre omstændigheder der i risikomæssig henseende kan sidestilles hermed. Deltagelse i ekspeditioner, bjergbestigning, motorvæddeløb, farlig sport eller andet, der i risikomæssig henseende kan sidestilles hermed. Deltagelse i flyvning bortset fra flyvning som passager i offentlig godkendt lufttrafik Hvis der opstår krigstilstand eller tilsvarende fareforøgelse på dansk område, opkræver Skandia Liv en tillægspræmie efter bestemmelser, der er anmeldt til Finanstilsynet Har forsikringen bestået uafbrudt i de sidste 6 måneder før krigstilstandens indtræden, omfatter forsikringsdækningen dog dødsfald, som følge af krigstjeneste indenfor det danske forsvar eller efter den danske regerings ordre Deltagelse i anden krigstjeneste end ovenfor nævnt er aldrig omfattet af forsikringsdækningen Ved dødsfald, der er undtaget for dækning efter reglerne ovenfor, udbetales det laveste af følgende beløb: Forsikringens værdi før forsikringsbegivenheden Forsikringens værdi efter forsikringsbegivenheden. 8. Udbetaling af forsikringsbeløb 8.1. Ved enhver udbetaling skal den berettigede fremskaffe de oplysninger, som Skandia Liv finder nødvendige Skandia Liv kan til enhver tid kræve dokumentation for, at betingelserne for at få udbetalt ydelser er opfyldt. 9. Præmiefri forsikring (fripolice) 9.1. Ophører præmiebetalingen før det aftalte tidspunkt, og har forsikringen opnået en tilbagekøbsværdi, omskrives forsikringen til en præmiefri forsikring (fripolice) Hvis dækningsbeløbet er under en af Skandia Liv fastsat bagatelgrænse, udbetales tilbagekøbsværdien Ved ophør af præmiebetaling kan Skandia Liv efter skriftlig begæring fra forsikringstageren opretholde forsikringsdækningerne uden præmiebetaling for en periode af indtil 12 måneder. Når perioden udløber, reduceres forsikringsdækningerne i forhold til værdien af den manglende præmieindbetaling. 10. Tilbagekøb Forsikringstageren har ret til at ophæve forsikringen og få tilbagekøbsværdien udbetalt, hvis følgende betingelser er opfyldt: præmiebetalingen er ophørt, der er ikke opnået ret til præmiefritagelse, der udbetales ikke løbende ydelser og værdien af forsikringsdækningen ved død er større end tilbagekøbsværdien Begæring om tilbagekøb skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel til den 1. i en måned. Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension nr Skandia 4/5

5 11. Bonus Forsikringen får beregnet og tilskrevet bonus efter Skandia Livs til enhver tid gældende bonusregulativ Den tilskrevne bonus er ikke garanteret. 12. Ankenævn Hvis forsikringstager og Skandia Liv bliver uenige om forsikringsforholdet eller en skade, forsikringstageren har anmeldt, og fører forsikringstagerens fornyede skriftlige henvendelse til Skandia Liv ikke til enighed, kan forsikringstageren indbringe sagen for: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension nr Skandia 5/5

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Liv og Pension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1 Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Forsikringen kan kun tegnes i tilknytning

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring - videreførsel Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6620-3, Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nr., og oplysninger om forsikredes helbred ved

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for GO og SMIL tandforsikring samt gruppeforsikring Version 2.1 April 2012 Hovedkontor: Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere