TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING)"

Transkript

1 TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) Danica Pension Parallelvej Kgs. Lyngby Danmark Telefon Gruppeordning gennem Arbejdsgiver CVR-nr. Medarbejders navn CPR-nr. Forsikrede Navn Adresse Postnr. CPR-nr. By Indtræder i forsikringen den / 20 Præmien Præmien følger aftalen mellem min ægtefælles/samlevers arbejdsgiver og Danica Pension. Indbetalingen foretages helårligt. PBS Reg.nr. Kontonr. (10 cifre) Uddrag af forsikringsbetingelser om dækningsomfang på grundmodulet Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke sygdomme/lidelser eller legemssvaghed opstået før forsikringens ikrafttræden. Desuden vil eventuelt senere tilkomne følgetilstande ikke være dækket. HE-4 udfyldes af forsikringstageren. Hvis modul 2 er valgt - udfyldes He-3A på næste side 1) Er du fuldstændig arbejdsdygtig? Hvis du er fuldstændig arbejdsdygtig, kan du udføre dit job på normale vilkår på samme måde som andre i tilsvarende job. 2) Er du indstillet/visiteret til eller ansat i fleksjob, eller - er der påbegyndt en sag om, eller er du i jobafklaringsforløb eller ressourceforløb, eller - er du under revalidering, forrevalidering, arbejdsprøvning eller i ansættelse med løntilskud, eller - arbejder du på nedsat tid af helbredsmæssige årsager, eller - er der, eller har der været, indgået en særlig aftale med en arbejdsgiver og det offentlige med hensyn til dagpengeforpligtelsen? 3) Er du indstillet til, eller får du, offentlig pension, anden pension, eller invaliditetsydelse fra det offentlige på grund af dit helbred? Hvis du svarer nej til spørgsmål 1 eller ja til spørgsmål 2 eller 3, skal du udfylde en Helbredserklæring 1. Jeg erklærer hermed, at mine besvarelser og oplysninger er i overensstemmelse med sandheden, og at jeg intet har fortiet. Jeg er klar over, at forsikringen kan nedsættes eller ophæves, hvis svarene ikke er fuldt sandfærdige, eller fortielser har fundet sted. Jeg har modtaget kundevejledningen om dækning og helbredsoplysning DAN Dato Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 CVR-nr Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab CVR-nr Underskrift Side 1 af 6

2 Er Danica Sundhedssikring udvidet med modul 2, omfatter forsikringen kræft og lidelser i bevægeapparatet, der er opstået før forsikringens ikrafttræden. Vi henviser til forsikringsbetingelsernes bestemmelser herom. HE-3A Inden du udfylder erklæringen, bør du læse dette. Du skal selv udfylde og besvare alle spørgsmål og delspørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget, heller ikke selv om du tror, det er uden betydning for forsikringsselskabet. Du skal dog ikke oplyse om resultatet af gentests, dvs. undersøgelser der kan belyse dit arveanlæg og deraf følgende risiko for fremtidige sygdomme. Vær opmærksom på, at hvis svarene ikke er fuldt sandfærdige, eller fortielse har fundet sted, kan forsikringen ifølge forsikringsaftaleloven nedsættes eller ophæves. Er du i tvivl om besvarelsen af spørgsmålene, for eksempel med hensyn til diagnoser og datoer, kan du kontakte din læge, inden du udfylder erklæringen. Lægen har ofte oplysningerne i journalen. Du er dog selv ansvarlig for oplysningerne i erklæringen. Lægens honorar betales ikke af forsikringsselskabet. 1. Hvis : Ved pladsmangel brug et supplerende ark. Har du inden for det sidste år konsulteret, været undersøgt eller behandlet hos læge, speciallæge, på sygehus/hospital/privatklinik, hos psykolog, psykiater, psykoterapeut, kiropraktor, fysioterapeut eller hos andre behandlere, herunder alternativ behandler? Behandler: For hvad? Navn Adresse NB! Understreg de benyttede behandlere. Hvornår? Har du følger/gener, hvilke? 2. Hvis : Er du henvist til eller optaget på venteliste til undersøgelse, behandling eller indlæggelse? Hvor? For hvad? 3. Hvis : a. Bruger du medicin (receptpligtig eller håndkøbsmedicin) ordineret af læge eller anden behandler? Hvilke præparater? Mod hvad? Hvis : b. Har du inden for det sidste år været i medicinsk behandling mere end en måned, herunder med beroligende eller smertestillende medicin? Hvilke præparater? Hvornår? Side 2 af 6

3 c. Har du inden for det sidste år været syg eller uarbejdsdygtig i en sammenhængende periode på to uger eller mere? Hvis : Hvornår? Varighed? Antal uger Har du følger/gener?, hvilke? d. Er du indstillet/visiteret til eller ansat i fleksjob, eller - er der påbegyndt en sag om, eller er du i jobafklaringsforløb eller ressourceforløb, eller - er du under revalidering, forrevalidering, arbejdsprøvning eller i ansættelse med løntilskud, eller - arbejder du på nedsat tid af helbredsmæssige årsager, eller - er der, eller har der været, indgået en særlig aftale med en arbejdsgiver og det offentlige med hensyn til dagpengeforpligtelsen? Hvis : Hvilken ordning? Siden hvornår? e. Er du indstillet til, eller får du, offentlig pension, anden pension eller invaliditetsydelse fra det offentlige på grund af dit helbred? Hvis : Hvilken ordning? Siden hvornår? 4. Hvem er din læge? Navn: Adresse: Jeg erklærer hermed, at mine besvarelser og oplysninger er i overensstemmelse med sandheden, og at jeg intet har fortiet, Jeg er klar over, at forsikringen kan nedsættes eller ophæves, hvis svarene ikke er fuldt sandfærdige, eller fortielser har fundet sted. Jeg har modtaget kundevejledningen om dækning og helbredsoplysninger. Dato Underskrift CPR-nr. Telefon nummer Mobil telefon nummer Side 3 af 6

4 Erklæring Lovgivning Klageadgang Fratrædelse Elektronisk post Samtykkeerklæring Jeg accepterer, at dansk ret skal anvendes på hele forsikringsforholdet. (Er forsikringstageren en person og ikke et selskab, der bor uden for Danmark, vil bopælslandets ufravigelige regler dog skulle anvendes frem for dansk ret). Jeg er informeret om, at uenighed mellem mig og Danica Pension om forsikringen i øvrigt kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring, jf. forsikringsbetingelserne. Forsikringen ophører, når ægtefælle/samlever fratræder sin stilling. Som kunde i Danica Pension vil du modtage dine breve elektronisk. Jeg ønsker ikke at modtage breve elektronisk fra Danica Pension. Jeg giver Danica Pension samtykke til internt at udveksle alle oplysninger om mig, de får i forbindelse med mine pensioner og dækninger, så de kan rådgive mig bedst muligt. Udvekslingen gælder oplysninger om - min person, for eksempel navn, adresse og CPR-nr., og mit helbred - de produkter, jeg har hos Danica Pension, og oplysninger, der relaterer sig hertil, for eksempel typer af dækninger, størrelsen af udbetalinger, depoter og indbetalinger. Danica Pension er en koncern, der består af Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 og Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. Jeg giver samtidig samtykke til, at Danica Pension kan sende postomdelt markedsføringsmateriale til mig. Jeg ønsker ikke at modtage postomdelt markedsføringsmateriale fra Danica Pension. Information på mail Jeg giver samtykke til at modtage s fra Danica Pension med rådgivning, anbefalinger og information om eksisterende og nye muligheder inden for pension, opsparing og forsikringer. Jeg kan altid få oplyst, hvilke samtykker jeg har givet, hvilke oplysninger Danica Pension kan give videre i kraft af det enkelte samtykke, hvad formålet med det enkelte samtykke er, og hvem Danica Pension kan give oplysningerne til. Ukorrekte oplysninger Jeg erklærer hermed, at mine besvarelser og oplysninger er i overensstemmelse med sandheden, og at jeg intet har fortiet. Jeg er klar over, at forsikringen kan nedsættes eller ophæves, hvis svarene ikke er fuldt sandfærdige, eller fortielse har fundet sted. Underskrift Dato Forsikredes underskrift Assurandørens erklæring Agt.nr./reg.nr. Deleagentur Henvisningsagentur Dato Assurandørens stempel Underskrift Kortnr. Side 4 af 6

5 Samtykke til indhentning og videregivelse af oplysninger tegning /ændring i forsikringstiden - Sundhedsforsikring FP 701 Danica Pension Parallelvej Kgs. Lyngby Danmark Telefon Derfor skal du give samtykke Danica Pension kan ofte ikke nøjes med de oplysninger, som du selv er i besiddelse af og kan huske. Det gælder blandt andet oplysninger om forhold, som ligger noget tilbage i tiden, og oplysninger af for eksempel medicinsk eller økonomisk karakter. Danica Pension har derfor behov for at få samtykke til, at oplysninger kan indhentes fra kilder, som kender til forholdene, for eksempel fra indlæggelser, behandlinger, kontakt til myndigheder og så videre, og som kan dokumentere oplysningerne i journaler, sagsakter med videre. Afgiver du urigtige oplysninger, eller undlader du at afgive relevante oplysninger, kan det medføre, at du ikke vil kunne få forsikringssummen eller kun en del heraf udbetalt, den dag du får behov for at rejse krav om udbetaling fra Danica Pension. Det følger af forsikringsaftaleloven. Din læge med flere kan videregive helbredsoplysninger med videre Din læge kan med dit samtykke videregive oplysninger om dine helbredsforhold, oplysninger om øvrige private forhold og andre fortrolige oplysninger. Det følger af sundhedsloven. Offentlige myndigheder og forsikringsselskaber med flere kan ligeledes med dit samtykke videregive oplysninger om dig, dog i henhold til anden lovgivning. Du får besked, hver gang Danica Pension indhenter oplysninger Hver gang Danica Pension indhenter konkrete oplysninger, får du besked om, hvorfor oplysningerne ønskes indhentet, hvilke oplysninger der indhentes, præcis for hvilken periode og hos hvem, Danica Pension ønsker at hente oplysningerne. Samtykke Jeg giver hermed samtykke til, at Danica Pension må indhente, anvende og videregive de oplysninger om mig, som Danica Pension finder nødvendige for at kunne vurdere min aktuelle sag om tegning/ændring af sundhedsforsikring. de, som Danica Pension indhenter oplysninger fra, kan videregive de oplysninger, som Danica Pension har anmodet om. Hvem kan der indhentes oplysninger fra/videregives oplysninger til? Sygehuse, læger og andre sundhedspersoner. Kommuner. Forsikrings- og pensionsselskaber. Hvilke oplysninger kan udveksles? Helbredsoplysninger, herunder sygdomsoplysninger og oplysninger om kontakter til sundhedsvæsenet og alternative behandlere. Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor Danica Pension har taget stilling til min sag. Samtykket omfatter ikke oplysninger om genetiske test, der alene belyser risikoen for at udvikle sygdom på et senere tidspunkt. Tidsbegrænsning, underretning med videre Samtykket gælder for et år. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage og/eller få berigtiget/slettet eventuelle urigtige eller vildledende oplysninger. De, der involveres i min sag, informeres om mit samtykke. Jeg får besked, hver gang Danica Pension indhenter oplysninger. Jeg bliver informeret om, hvorfor oplysningerne indhentes, hvilke oplysninger der indhentes og videregives, og for hvilken periode, samt hvem oplysningerne indhentes fra. Dato CPR-nr. Den forsikringssøgendes underskrift DAN Samtykkeerklæringen er aftalt mellem Lægeforeningen og Forsikring & Pension. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 CVR-nr Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab CVR-nr Side 5 af 6

6 KUNDEVEJLEDNING OM DÆKNING OG HELBREDSOPLYSNINGER Danica Pension Parallelvej Kgs. Lyngby Danmark Telefon Hvornår er du dækket af din forsikring? Hvis dine oplysninger er tilfredsstillende, er vores udgangspunkt, at forsikringen allerede dækker fra det øjeblik, vi modtager din begæring og helbredserklæring eller på et senere tidspunkt, hvis du ønsker det. Når vi vurderer din forsikring, kan der være forhold, som betyder, at forsikringen ikke dækker dig. Det kan være fordi, den ønskede forsikring ikke opfylder lovgivningen eller Danica Pensions almindelige regler for at acceptere din forsikring det kan for eksempel skyldes, at vi først skal have yderligere helbredsoplysninger. Hvorfor skal du give oplysninger om dit helbred? Inden vi kan sikre dig og din familie med en forsikring, har vi brug for, at du besvarer en række spørgsmål om dit helbred. Vi udregner nemlig prisen for din indbetaling og dækning på baggrund af dine helbredsoplysninger. Prisen skal matche risikoen Har vi ikke de korrekte oplysninger, kommer du til at betale en forkert pris og får en forkert dækning. I værste fald risikerer du at stå uden dækning, hvis skaden sker. Har du for eksempel en ryglidelse eller et dårligt hjerte, er risikoen for at blive invalid eller dø højere. Du skal derfor betale en højere pris, hvis du har et mindre godt helbred. Forbehold (klausul) i forsikringen Vil du ikke have, at prisen bliver højere, er en anden mulighed måske at sætte et forbehold ind i forsikringen. Så betaler du den normale pris, men får ingen erstatning, hvis du bliver invalid på grund af den lidelse, som forbeholdet omfatter. Hvilke helbredsoplysninger skal du give? Når du udfylder helbredserklæringen og de andre spørgeskemaer fra Danica Pension, er det meget vigtigt, at du besvarer alle spørgsmål oplyser om nuværende sygdomme oplyser om tidligere sygdomme oplyser om varigt eller midlertidigt forbrug af medicin oplyser om alle undersøgelser og behandlinger hos læger, kiropraktorer, fysioterapeuter, psykologer med flere Skjulte lidelser Visse sygdomme og lidelser kan være skjulte, og derfor kan nogle kunder være tilbøjelige til at bagatellisere problemer med ryggen eller undlade at fortælle om psykiske lidelser, brug af piller eller alkohol. Man kan også blive usikker på, om en bestemt sygdom eller et lægebesøg skal nævnes. For en sikkerheds skyld skal du dog nævne alle de forhold, du kan komme i tanke om også selvom du tror, at det ikke har betydning for din forsikring. Er du i tvivl? Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har det hele med, kan du bede din læge om supplerende oplysninger fra din journal. Du kan også bruge din e-journal på sundhed.dk til at huske de undersøgelser, du har været til. Det er dog ikke sikkert, at din læge eller e-journal har alle oplysninger det kan for eksempel være tilfældet, hvis du har skiftet læge, eller andre har behandlet eller undersøgt dig. Det kan derfor være en hjælp at kontakte disse personer eller få hjælp af din familie med at indsamle de nødvendige informationer. Men det er dig alene, der har ansvaret for, at alle spørgsmål er besvaret korrekt og fyldestgørende. Kommer du alligevel i tanke om noget, du har glemt at oplyse, skal du straks give besked til Danica Pension. Følsomme oplysninger Dine personlige helbredsoplysninger bliver behandlet fortroligt. De få, som ser dine helbredsoplysninger, har tavshedspligt. Hvis du ønsker det, kan du skrive de følsomme oplysninger i et brev og lægge det i en lukket kuvert stilet til Danica Pensions Helbredsvurdering. Hvad sker der med helbredsoplysningerne? Du skal aflevere dine helbredsoplysninger til Danica Pension. Hvis helbredsoplysningerne kan godkendes, opretter vi uden videre en forsikring på almindelige vilkår til dig. Har du en sygdom, eller har du tidligere været syg, ser vi nærmere på dine helbredsforhold. Det kan betyde, at vi beder om flere oplysninger fra din læge eller anden behandler. Hvis der er forhold, som vi ønsker bedre belyst, kan vi også bede om oplysninger fra for eksempel en speciallæge eller bede dig gennemgå yderligere lægeundersøgelser. Når vi har taget stilling til din ansøgning, får du enten tilbudt en forsikring på almindelige vilkår eller en forsikring, hvor der er taget højde for din situation. Det kan også være, at vi ikke har mulighed for at oprette en forsikring til dig lige nu. Sikker vurdering Ligesom i mange andre forsikringsselskaber bruger vi i vores bedømmelse et statistisk grundlag, der er udarbejdet af Videncenter for Helbred og Forsikring. Videncenter for Helbred og Forsikring indsamler løbende nye oplysninger, der har betydning for bedømmelsen af helbredsoplysninger. På den måde får forsikringsselskaberne hele tiden opdateret deres viden på området. Med udgangspunkt i disse oplysninger træffer Danica Pensions Helbredsvurdering deres afgørelse på et lægefagligt og statistisk grundlag. Det sikrer en ensartet og objektiv vurdering af de oplysninger, du har givet. Ekstra oplysninger Når du underskriver ansøgningen om en forsikring, giver du samtidig Danica Pension tilladelse til at indhente oplysninger fra offentlige myndigheder, læger og andre forsikringsselskaber, der har oplysninger om din helbredstilstand. Tilladelsen til at indhente oplysninger gælder i et år. Hvis skaden sker Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, så din forsikring skal udbetales, vil vi hente oplysninger om din sygdom eller dødsårsag. I den forbindelse kan vi med din eller dine efterladtes tilladelse bede om oplysninger fra læge, speciallæge eller hospital. Oplysningerne sammenholder vi med de svar, du gav, da du oprettede forsikringen. Det sikrer, at vi kun udbetaler erstatning til dem, der er berettiget til at få den. Erstatning Vi udbetaler erstatningen uden unødig forsinkelse, hvis dine helbredsoplysninger er korrekte. Gav du derimod forkerte oplysninger, da du oprettede forsikringen, kan erstatningen blive sat ned eller i værste tilfælde falde helt væk. Det sker, hvis vi ikke ville have oprettet din forsikring på almindelige vilkår på baggrund af de korrekte oplysninger. Det gælder også, selvom det er en anden sygdom, du senere søger erstatning for. I særligt grove tilfælde er det strafbart at give forkerte eller mangelfulde oplysninger. Det får ingen følger for udbetaling af erstatningen, hvis de urigtige svar ikke betyder noget for de vilkår, forsikringen er oprettet på. DAN Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 CVR-nr Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab CVR-nr Side 6 af 6

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer

Læs mere

Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme Nytegning Personoplysninger Ændring Evt. kundenummer: Forsikredes fulde navn: Adresse: Postnr./by:

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

Frivillig overbygning på Diabetesforeningens Gruppelivsforsikring

Frivillig overbygning på Diabetesforeningens Gruppelivsforsikring Livsforsikring for Medlemmer af Diabetesforeningen Frivillig overbygning på Diabetesforeningens Gruppelivsforsikring Aftalen om gruppelivsforsikring er indgået med dahlberg assurance agentur as, som agent

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

CPR-nr.: Virksomhedens navn:

CPR-nr.: Virksomhedens navn: LANG HELBREDSERKLÆRING inkl. Kritisk Sygdom og Lifeline Agenturnummer: Mægler: LHE Blanketten sendes til: Skandia Dokumenthåndtering, R 201 Postboks 702 2500 Valby Telefon +45 70 12 47 47 Aftalenummer(udfyldes

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 Jeg er medlem af CS og ønsker tilmelding/ændring af ovennævnte forsikring pr. / 20_ Forsikringen skal også dække min ægtefælle samlever

Læs mere

ANMELDELSE AF ULYKKE

ANMELDELSE AF ULYKKE ANMELDELSE AF ULYKKE Hvis du ønsker at kommunikere med If på e-mail, så indtast venligst din adresse her: Personskade Tandskade Policenummer: Skadenummer FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Telefon nr.: Post

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Van Ameyde Denmark ApS Lindevangs Alle 6 2000 Frederiksberg Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Skadenr. (udfyldes af Van Ameyde): Policenr.: Personskade Tandskade Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Sygemeldt hvad nu? Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk 12.345 00.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Tryk: SuperTryk A/S Hvad

Læs mere

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Når De udfylder denne anmeldelse, beder

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde

SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde Skadeanmeldelse sendes til: Kalvebod Brygge 45 DK-1560 København V Tlf +45 33 73 24 00 Fax +45 33 73 24 70 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring

SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring Når De udfylder denne anmeldelse,

Læs mere

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark Ivan Sørensen Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse ved private forsikringer i Danmark Maj 2001 Indholdsfortegnelse Forord Kap. 1 Indledning 1. Nogle udviklingslinier...8 A. Reguleringen af forbrugerbeskyttelsen...8

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret Forsikringsbetingelser version 3.0 JULI 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk

Læs mere