ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse"

Transkript

1 ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11601/DA WP 90 Udtalelse nr. 5/2004 om uanmodet kommunikation med henblik på markedsføring, jf. artikel 13 i direktiv 2002/58/EF Vedtaget den 27. februar 2004 Gruppen, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, er et uafhængigt EU-rådgivningsorgan vedrørende databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred, hvis opgaver er fastsat i artikel 30 i direktiv 95/46/EF og artikel 14 i direktiv 97/66/EF. Gruppens sekretariat varetages af Europa-Kommissionen, GD for det Indre Marked, Direktorat E (Tjenesteydelser, intellektuel og industriel ejendomsret, medier og databeskyttelse), B-1049 Bruxelles, kontor C100-6/136. Websted:

2 GRUPPEN VEDRØRENDE BESKYTTELSE AF FYSISKE PERSONER I FORBINDELSE MED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER, som er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober , som henviser til direktivets artikel 29 og artikel 30, stk. 1, litra a), og stk. 3, som henviser til gruppens forretningsorden, særlig artikel 12 og 14, HAR VEDTAGET FØLGENDE UDTALELSE: Udtalelse nr. 5/2004 om uanmodet kommunikation med henblik på direkte markedsføring, jf. artikel 13 i direktiv 2002/58/EF 1. INDLEDNING Direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor harmoniserede bl.a. betingelserne for anvendelse af elektronisk kommunikation (f.eks. , SMS, fax, telefon) med henblik på markedsføring 2. Nærværende dokument fokuserer på disse betingelser, men gruppen bemærker, at der er andre bestemmelser i direktivet, som man eventuelt bør vise opmærksomhed i fremtiden. Baseret på de opt-in-regler, der er indført i visse medlemsstater, har artikel 13 i direktiv 2002/58/EF indført en harmoniseret ordning for elektronisk kommunikation til fysiske personer med henblik på direkte markedsføring. Det er almindelig enighed om, at på trods af harmoniseringen bliver nogle begreber i artikel 13 i direktiv 2002/58/EF om uanmodet kommunikation fortolket forskelligt. I overensstemmelse med artikel 15, stk. 3, i direktiv 2002/58/EF sammenholdt med artikel 30 i direktiv 95/46/EF har gruppen undersøgt disse begreber mere indgående og har vedtaget denne udtalelse for at bidrage til en ensartet anvendelse af nationale foranstaltninger med hjemmel i direktiv 2002/58/EF. Det bemærkes, at kommunikation med direkte markedsføringsformål er behandlet i gruppens tidligere dokumenter EFT L 281 af , s. 31. Direktivet skulle være gennemført senest den 31. oktober Se f.eks. udtalelse nr. 7/2000 om Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor af 12. juli 2000; anbefaling nr. 2/2001 om visse mindstekrav til indsamling af online-personoplysninger i Den Europæiske Union. 2

3 2. OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL, DER REJSES I DENNE UDTALELSE Opt-in-reglen kræver, at abonnenten på forhånd har givet samtykke til anvendelsen af automatiserede opkaldsmaskiner, telefaxer og elektronisk post, herunder SMSmeddelelser med henblik på direkte markedsføring. Der findes en undtagelse for kommunikation, der sendes til eksisterende kunder, på visse betingelser (se nedenfor). For andre (faste og mobile) taletelefoniopkald med markedsføringsformål end via automatiserede opkaldsmaskiner, kan medlemsstaterne vælge mellem et opt-in- og et opt-out-system 4. Endvidere må identiteten af den afsender, på hvis vegne meddelelsen sendes, ikke tilsløres eller holdes skjult. Der skal også være en adresse, som modtageren kan henvende sig til for at få standset sådanne henvendelser. 5 Gruppen har besluttet at afgive en udtalelse om følgende elementer i denne nye ordning: begrebet elektronisk post begrebet forudgående abonnentsamtykke begrebet direkte markedsføring undtagelsen til opt-in-reglen ordningen for kommunikation til juridiske personer. 3. REJSTE PROBLEMER 3.1. Begrebet elektronisk post Mens begreberne telefax eller automatiserede opkaldsanordninger uden menneskelige indgreb (automatiske opkaldsmaskiner) findes i direktiv 97/66/EF, forgængeren for direktiv 2002/58/EF, er begrebet elektronisk post nyt og fortjener særlig opmærksomhed. Elektronisk post defineres således (artikel 2, litra h), i direktiv 2002/58/EF): enhver meddelelse i form af tekst, stemmegengivelse, lyd eller billede, som sendes via et offentligt kommunikationsnet, og som kan lagres på nettet eller i modtagerens terminaludstyr, indtil meddelelsen hentes af modtageren." 4 Artikel 13, stk. 3: 3. Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger for - gebyrfrit - at sikre, at uanmodet kommunikation, hvis formål er direkte markedsføring, i andre tilfælde end dem, der er nævnt i stk. 1 og 2, ikke er tilladt, hverken i forhold til abonnenter, som ikke har givet deres samtykke til sådan kommunikation, eller i forhold til abonnenter, som har frabedt sig at modtage sådan kommunikation. Det afgøres i national lovgivning, hvilken af de to muligheder der skal gælde. 5 Artikel 13, stk. 4, i direktiv 2002/58/EF lyder således: 4. Udsendelse af elektronisk post som led i direkte markedsføring, hvorved identiteten af den afsender, på hvis vegne meddelelsen sendes, tilsløres eller holdes skjult, eller uden en adresse, som modtageren kan henvende sig til for at få standset sådanne henvendelser, er under alle omstændigheder forbudt. 3

4 Kort sagt er enhver meddelelse via elektronisk kommunikation, hvor der ikke kræves samtidig deltagelse af afsender og modtager, omfattet af begrebet elektronisk post. Denne definition er bred og tænkt som teknologineutral. Formålet var at tilpasse forgængeren for direktiv 2002/58/EF 6 til markedsudviklingen og den teknologiske udvikling inden for elektroniske kommunikationstjenester for at sikre, at brugere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester sikres den samme beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, uanset hvilken teknologi tjenesterne baserer sig på. (betragtning 4 til direktiv 2002/58/EF). Tjenester, der aktuelt falder ind under definitionen af elektronisk post, omfatter følgende: Simple Mail Transport Protocol eller SMTP-baseret post, dvs. den klassiske ; Short Message Service eller SMS-baseret post (betragtning 40 til direktiv 2002/58/EF præciserer, at elektronisk post også omfatter SMS); Multimedia Messaging Service eller MMS-baseret post; meddelelser på telefonsvarere 7 ; svarservicesystemer - også på mobiltjenester; "net send"-kommunikation sendt direkte til en IP-adresse. Nyhedsbreve sendt pr. falder også ind under denne definition. En sådan liste kan ikke betragtes som udtømmende og skal eventuelt revideres med henblik på markedsudviklingen og den teknologiske udvikling Forudgående samtykke Opt-in-reglen er baseret på forudgående samtykke, jf. artikel 13, stk. 1, i direktiv 2002/58/EF: 1. Anvendelse af automatiserede opkaldsanordninger uden menneskelige indgreb (automatisk opkaldsmaskine), telefaxapparater (fax) eller elektronisk post med henblik på direkte markedsføring kan kun tillades over for abonnenter, som forudgående har givet deres samtykke hertil. Men i henhold til artikel 2, litra f), og betragtning 17 bør samtykke givet af en bruger eller abonnent, hvad enten sidstnævnte er en fysisk eller en juridisk person, have samme betydning som den registreredes samtykke, således som defineret og yderligere fastlagt i direktiv 95/46/EF. ( ) Direktiv 95/46/EF definerer den registreredes samtykke som enhver frivillig, specifik og informeret viljetilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende selv, gøres til genstand for behandling. (artikel 2, litra h) i direktiv 95/46/EF). Samtykke i denne sammenhæng er ikke specifik for kommunikation til direkte markedsføringsformål. Der kan henvises til gruppens anbefaling nr. 2/2001 om visse mindstekrav til indsamling af online-personoplysninger i Den Europæiske Union 8. Der kan være flere måder, hvorpå samtykke kan gives i overensstemmelse med fællesskabsretten. En egentlig metode, hvorved samtykke kan gives, er ikke specifikt fastsat i direktiv 2002/58/EF Direktiv 97/66EF, EFT L 24, 30. januar Det bemærkes, at nogle tjenesteydere tilbyder oversættelse af SMS til talemeddelelser. Hvis meddelelsen stammer fra et manuelt iværksat opkald og ikke lagres som en elektronisk meddelelse, finder artikel 13, stk. 3, anvendelse. Dokument WP 43, vedtaget den 17. maj Der kan også henvises til den første beretning om gennemførelsen af databeskyttelsesdirektivet (95/46/EF) (KOM(2003) 265 endelig, s. 18). 4

5 Betragtning 17 bekræfter dette: ( ) Samtykke kan gives ved ethvert passende middel, der muliggør en frit givet, specifik og informeret angivelse af brugerens ønsker, herunder ved at afkrydse en rubrik, når man besøger et internetwebsted. Med forbehold for andre gældende krav til f.eks. information synes metoder, hvorved en abonnent giver forudgående samtykke ved at registrere på et websted og senere anmodes om at bekræfte, at det var ham, der lod sig registrere, og at bekræfte sit samtykke, at være i overensstemmelse med direktivet. Andre metoder kan også være forenelige med de retlige krav. Omvendt, ville det ikke være foreneligt med artikel 13 i direktiv 2002/58/EF blot ved en generel til modtagerne at anmode om deres samtykke til at modtage til markedsføringsformål på grund af kravet om, at formålet skal være legitimt, eksplicit og specifikt. Samtykke givet i forbindelse med almindelig accept af de betingelser, der gælder for den mulige hovedkontrakt (f.eks. en abonnementskontrakt, hvor der også søges samtykke til at sende kommunikation med henblik på direkte markedsføringsformål), skal opfylde kravene i direktiv 95/46/EF, dvs. være informeret, specifikt og givet frivilligt. Forudsat at disse sidstnævnte betingelser er opfyldt, vil samtykke kunne gives af den registrerede ved at afkrydse en rubrik. Stiltiende samtykke til at modtage sådan post er ikke foreneligt med definitionen af samtykke i direktiv 95/46/EF og navnlig ikke med kravet om, at samtykke skal være angivelse af en persons ønsker, også hvis det sker, "medmindre der gøres indsigelse" (opt-out). På tilsvarende vis er f.eks. forud afkrydsede rubrikker på websteder heller ikke forenelige med definitionen i direktivet.. Formålet(ene) bør også klart angives. Dette implicerer, at de varer og tjenesteydelser, eller de kategorier af varer og tjenesteydelser, for hvilke der kan blive sendt markedsførings- s, klart bør angives over for abonnenten. Der bør i givet fald også anmodes om samtykke til at videregive personoplysninger til tredjemand. Den information, der gives til den registrerede, bør da angive formålet(ene), de varer og tjenesteydelser (eller de kategorier af varer og tjenesteydelser), for hvilke de pågældende tredjeparter vil sende s. Gruppen opfordrer erhvervslivet (f.eks. via brancheorganisationer som Federation of European Direct Marketing (FEDMA)) til i deres adfærdskodekser at indsætte - og fremme - specifikke metoder til at indhente samtykke i overensstemmelse med fællesskabsretten. Gruppen vil anmode erhvervslivet om navnlig at være opmærksom på systemer, der kan formodes at give bedre garantier for, at gyldigt samtykke virkeligt er blevet givet af abonnenten. Endvidere bør sådanne kodekser omfatte en pligt til effektivt at håndtere klager fra modtagere af s. I overensstemmelse med artikel 30 i direktiv 95/46/EF minder gruppen om, at den kan afgive udtalelse om adfærdskodekser udarbejdet på europæisk plan. Praktiske elementer såsom specifikke angivelser i toptekster kunne også tænkes medtaget i adfærdskodekserne, således at s, der er i overensstemmelse med kodeksen, let kan identificeres af brugerne (samt eventuelle filtre) 9. 9 Der kan i denne forbindelse henvises til kravet i direktivet om elektronisk handel om, at "den kommercielle kommunikation" klart skal kunne identificeres som sådan (se artikel 6, litra a), i direktiv 2000/31/EF). 5

6 Lister over -adresser Lister, som ikke er blevet udarbejdet i overensstemmelse med kravet om forudgående samtykke, må principielt ikke anvendes under opt-in-ordningen, i det mindste indtil de er blevet tilpasset til de nye krav. Det er heller ikke lovligt at sælge sådanne uforenelige lister til tredjemand. Firmaer, der ønsker at købe lister over -adresser, bør være omhyggelige med, at listerne er i overensstemmelse med gældende krav, og navnlig at forudgående samtykke blev givet i overensstemmelse med kravene. Andre betingelser Selv om der ikke findes en specifik metode til at give samtykke opt-in - til at modtage s, skal betingelserne i fællesskabsretten overholdes. Gruppen ønsker at understrege, at betingelserne i det generelle direktiv 95/46/EF om behandling af personoplysninger skal overholdes. De omfatter bl.a., i henhold til artikel 10 i direktiv 95/46/EF, pligten til på indsamlingstidspunktet at oplyse om i det mindste: - den registeransvarliges og eventuelt dennes repræsentants identitet - formålene med indsamlingen af oplysninger. Der er også et krav om at give oplysninger til enkeltpersoner om modtagerne eller kategorierne af modtagere af oplysningerne, om det er obligatorisk eller frivilligt at besvare spørgsmålene samt mulige følger af ikke at svare, og hvorvidt der gives ret til at få indsigt i og foretage berigtigelse af de oplysninger, der vedrører den registrerede (jf. artikel 10 i direktiv 95/46/EF). Det bemærkes tillige, at der i artikel 13 er fastsat en forpligtelse til at give en opt-outmulighed ved hver eneste sendt meddelelse. En sådan opt-out bør i det mindste være mulig ved at anvende den samme kommunikationstjeneste (f.eks. ved at sende en SMS til opt-out af en SMS-baseret markedsføringsliste). Gruppen minder endvidere om, at harvesting, dvs. automatisk indsamling af personoplysninger f.eks. på offentlige internetsteder som webbet og chatrooms, er ulovligt i henhold til det generelle direktiv 95/46/EF. Det udgør navnlig unfair behandling af personoplysninger og respekterer hverken formålsbegrænsningsprincippet (målsætningen) eller ovennævnte oplysningspligt. Det samme gælder, når automatisk indsamling udføres via software. Disse spørgsmål er blevet drøftet i arbejdsdokumentet "Beskyttelse af privatlivets fred på Internettet - En integreret EU-strategi til beskyttelse af online-oplysninger 10. Dette er med forbehold for yderligere krav hidrørende fra anden lovgivning, der er relateret til markedsføring eller salg af (specifikke) produkter eller tjenester (f.eks. finansielle produkter og tjenester, sundhedsprodukter og tjenester, fjernsalg) Begrebet direkte markedsføring Der findes ingen definition på direkte markedsføring i hverken de specifikke eller generelle direktiver. Der er imidlertid en beskrivelse af markedsføringsformål i betragtning 30 i direktiv 95/46/EF, hvori det hedder: "( ) kan medlemsstaterne ligeledes fastsætte nærmere bestemmelser om, på hvilke betingelser videregivelse af personoplysninger til tredjemand kan finde sted i forbindelse med markedsføring eller markedsundersøgelser, der udføres af velgørende organisationer eller andre 10 Dokument nr. WP 37, vedtaget den 21. november 2000, særlig s

7 sammenslutninger eller stiftelser, f.eks. af politisk karakter, under overholdelse af bestemmelser, som har til formål at give den registrerede mulighed for uden begrundelse og udgifter at gøre indsigelse mod, at sådanne oplysninger behandles. Gruppens opfattelse er, at artikel 13 i direktiv 2002/58/EF konsekvent dækker enhver form for salgsfremme, herunder direkte markedsføring ved velgørenhedsorganisationer og politiske organisationer (fund raising osv.). Det bemærkes, at en bred definition er anvendt i Federation of European Direct Marketings (FEDMAs) adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring, som blev godkendt af gruppen den 13. juni Kommunikation til juridiske personer Artikel 13, stk. 5, i direktiv 2002/58/EF lyder således: 5. Stk. 1 og 3 finder anvendelse på abonnenter, der er fysiske personer. Medlemsstaterne sikrer endvidere inden for rammerne af gældende fællesskabsret og national lovgivning, at de legitime interesser for abonnenter, der ikke er fysiske personer, nyder tilstrækkelig beskyttelse for så vidt angår uanmodet kommunikation. Med andre ord skal medlemsstaterne også sikre, at de legitime interesser for juridiske personer nyder tilstrækkelig beskyttelse, men de kan frit bestemme, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal træffes. I 2002 havde et antal medlemsstater - fem ud af otte - med en opt-in-ordning for s valgt at anvende den samme ordning også for juridiske personer 12. Selv om forskellen mellem fysiske og juridiske personer synes relativt enkel, er den ikke altid let at foretage i praksis. En ukompliceret situation ville det være, hvis elektroniske adresseoplysninger er blevet offentliggjort af en potentiel adressat f.eks. på et websted eller andetsteds. Det kan i så fald være forholdsvis ukompliceret at spørge om, hvem personen er, eller i hvilken egenskab personen har givet disse oplysninger. Dette er dog stadig et vigtigt element, da det påhviler afsenderen at sikre sig, at reglerne overholdes. Gruppen er af den opfattelse, at der navnlig i medlemsstater, som skelner mellem kommunikation til juridiske og fysiske personer, bør udvikles praktiske regler. Mens det eventuelt kan blive nødvendigt at rette yderligere opmærksomhed mod dette specifikke spørgsmål på grundlag af medlemsstaternes gennemførelse af artikel 13, ønsker gruppen at rejse følgende spørgsmål på indeværende tidspunkt: 11 Se gruppens udtalelse nr. 3/2003 om FEDMAs europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring, som findes på: FEDMAs kodeks findes på følgende URL-adresse: Denne kodeks definerer direkte markedsføring som "Kommunikation med ethvert middel (inklusive, men ikke begrænset til mail, fax, telefon, online-tjenester osv ) af reklame- eller markedsføringsmateriale, som gennemføres af et foretagende, der foretager direkte markedsføring, eller på dets vegne, og som rettes til bestemte enkeltpersoner." 12 Europa-Kommissionens ottende gennemførelsesrapport, december

8 - Sådanne praktiske regler bør tage hensyn til virkninger på tværs af grænserne. Ét af de spørgsmål, der må rejses i denne forbindelse, er, hvilken regel der skal finde anvendelse på s sendt fra en medlemsstat, der ikke yder beskyttelse for juridiske personer, og modtaget i en medlemsstat, der frembyder samme beskyttelsesniveau for juridiske og fysiske personer. - Endvidere må man spørge, hvordan afsenderen kan afgøre, hvorvidt modtageren er en fysisk eller juridisk person. Med andre ord, hvilken indsats vil der blive krævet af en afsender for at efterprøve, hvorvidt adressen virkelig tilhører en juridisk person? Stor forsigtighed må udvises, så længe afsenderen ikke kan være sikker på, at -adressen tilhører en juridisk person Ofte bruger fysiske personer e- mail-adresser med pseudonymer eller generiske termer uden at blive frataget den af direktivet ydede beskyttelse. - Et andet spørgsmål er knyttet til personer, som ikke er direkte abonnenter på elektroniske kommunikationstjenester. Dette kan være tilfældet for medlemmer af en enkelt familie eller for ansatte, der arbejder for et givet firma. I tilfælde hvor et familiemedlem eller et firma ville forsyne andre familiemedlemmer eller deres ansatte med -adresser indeholdende deres navn (f.eks. ville de pågældende personer principielt ikke være "abonnenter" 13. Nogle medlemsstater har besluttet at anvende opt-in-ordningen på sådanne -adresser. Medlemsstaterne opfordres til at være opmærksom på, at personoplysninger er medtaget i sådanne adresser og skal beskyttes som sådanne. Efter gruppens opfattelse indebærer en sådan beskyttelse, at det at sende elektronisk post med markedsføringsformål, relateret eller ikke relateret til erhvervsformål, til en "personlig" -adresse, bør betragtes som markedsføring til fysiske personer. Under alle omstændigheder skal der tages hensyn til bestemmelserne i direktiv 95/46/EF Undtagelsen for tilsvarende produkter og tjenester Stk. 2 i artikel 13 fastsætter en harmoniseret undtagelse til opt-in-reglen, der anvendes ved eksisterende kunder på visse betingelser. 2. Uanset stk. 1 kan en fysisk eller juridisk person, hvis denne fra sine kunder modtager deres egne elektroniske adresseoplysninger vedrørende elektronisk post i forbindelse med salg af et produkt eller en tjenesteydelse i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF, 13 Begrebet abonnent er defineret i direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektiv). Denne definition anvendes, medmindre andet angives - i overensstemmelse med artikel 2 i direktiv 2002/58/EF Begrebet abonnent er defineret i rammedirektivet som en fysisk eller juridisk person, som har indgået en aftale med en udbyder af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester om levering af sådanne tjenester (jf. artikel 2, litra k) i direktiv 2002/21/EF). Betragtning 12 i direktiv 2002/58/EF præciserer dette begreb således: (12) Abonnenter på offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester kan være fysiske eller juridiske personer. Bestemmelserne i nærværende direktiv tager som supplement til direktiv 95/46/EF sigte på at beskytte fysiske personers grundlæggende rettigheder, navnlig deres ret til privatlivets fred, samt juridiske personers legitime interesser. Direktivet forpligter ikke medlemsstaterne til at udvide anvendelsen af direktiv 95/46/EF til at omfatte beskyttelse af juridiske personers legitime interesser, som er sikret inden for rammerne af gældende fællesskabsret og national lovgivning. 8

9 anvende disse elektroniske adresseoplysninger til direkte markedsføring af sine egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser, såfremt kunder klart og utvetydigt har mulighed for let og gebyrfrit, at afvise en sådan anvendelse af de elektroniske adresseoplysninger, når de indsamles, og ved hver meddelelse, såfremt kunden ikke fra begyndelsen afviste denne anvendelse. Betragtning 41 giver nyttige elementer til bedre at forstå artikel 13, stk. 2: (41) Det er inden for rammerne af et eksisterende kundeforhold rimeligt at tillade brug af elektroniske adresseoplysninger til udbud af tilsvarende produkter eller tjenester, men kun af det selskab, som har fået elektroniske adresseoplysninger i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF. Når der opnås elektroniske adresseoplysninger, bør kunden klart og udtrykkeligt oplyses om deres videre brug til direkte markedsføring og gives mulighed for at nægte sådan brug. Denne mulighed bør gives fortsat og gratis med hver efterfølgende direkte markedsføringsmeddelelse med undtagelse af eventuelle omkostninger ved fremsendelse af en nægtelse. Mens beskrivelsen efterlader det indtryk, at der kan være tale om at fortolke på flere måder, understreger gruppen, at denne undtagelse er begrænset på flere måder og skal fortolkes restriktivt. For det første er denne undtagelse begrænset til kunder i overensstemmelse med første punktum i artikel 13, stk. 2. Herudover må s kun sendes til kunder, fra hvem elektroniske adresseoplysninger til elektronisk mail er blevet opnået i forbindelse med salg af et produkt eller en tjeneste og i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF. Dette sidste krav omfatter f.eks. oplysninger om formålet med indsamlingen (jf. ovenfor). Formålsprincippet (overensstemmende anvendelse, fair behandling) bør være en hjælp i denne henseende. I den sammenhæng bør opmærksomheden også rettes mod den periode, hvor samtykke med rimelighed kan anses for gyldigt, og s derfor kan sendes. For det andet kan kun den samme fysiske og juridiske person, som indsamlede oplysningerne, sende s med markedsføringsformål. Datterselskaber eller moderselskaber er f.eks. ikke det samme selskab. For det tredje er dette begrænset til markedsføringen af tilsvarende produkter og tjenester. Gruppens opfattelse er, at mens begrebet "tilsvarende produkter og tjenester" ikke er let at anvende i praksis og kræver videre opmærksomhed, kan begrebet lighed vurderes især fra modtagerens objektive perspektiv (rimelige forventninger) snarere end fra afsenderens perspektiv. Gruppen gør endnu gang opmærksom på, at der er en forpligtelse, også i forbindelse med undtagelsen, til fortsat at give en opt-out-mulighed ved hver markedsføringsmeddelelse. Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2004 På gruppens vegne Stefano RODOTA Formand 9

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5058/00/DA/endelig WP 33 Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Udtalelse 5/2000 om Brugen af offentlige registre til reverse- eller flerkriterie-søgetjenester

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Rådets fælles holdning (15396/2/2001 C5-0035/ /0189(COD)) Ændringsforslag af The Earl of Stockton

EUROPA-PARLAMENTET. Rådets fælles holdning (15396/2/2001 C5-0035/ /0189(COD)) Ændringsforslag af The Earl of Stockton EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10. april 2002 PE 311.019/20-37 ÆNDRINGSFORSLAG 20-37 Udkast til indstilling ved andenbehandling

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via  . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata Hi3G Denmark ApS 15. juni 2017 Fremsendes alene via e-mail /chtoch Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata til fejlsøgning Indledning På baggrund af en borgerhenvendelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.7.2009 KOM(2009) 421 endelig 2007/0248 (COD) KOMMISSIONENS UDTALELSE i henhold til EF-traktatens

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN L 181/19 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juni 2001 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2015/0284(COD) 26.5.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

uanmodede henvendelser og spam

uanmodede henvendelser og spam GODE RÅD OM... uanmodede henvendelser og spam SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 E-mails og anden elektronisk post 5 Adresserede reklamebreve med posten 6 Navneløse postforsendelser 6 Telefoniske henvendelser

Læs mere

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER 4.4 BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 7. SEPTEMBER 2015 EUROPA-PARLAMENTETS PRÆSIDIUM HAR under henvisning til artikel 25, stk. 2,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 00327/11/DA WP 180 Udtalelse 9/2011 om industriens reviderede forslag til en ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse i forbindelse

Læs mere

Arbejdsgruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger. Henstilling 1/99

Arbejdsgruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger. Henstilling 1/99 5093/98/DA/endelig udg. WP 17 Arbejdsgruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger Henstilling 1/99 om usynlig og elektronisk behandling af personoplysninger

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0058 DA 03.05.2006 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/58/EF af 12. juli 2002 om

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger WAVINS ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES Vi beskytter dine oplysninger og giver dig fuld gennemsigtighed og kontrol over dem Dette er erklæringen om personoplysninger og cookies for webstedet http://dk.wavin.com/

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

BESTEMMELSER OM IKKE-MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER

BESTEMMELSER OM IKKE-MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER 4.4.1. BESTEMMELSER OM IKKE-MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 9. MAJ 10 6 EUROPA-PARLAMENTTS PRÆSIDIUM HAR under henvisning til artikel 25, stk. 2,

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Oplysninger om databeskyttelse

Oplysninger om databeskyttelse Oplysninger om databeskyttelse Beskyttelse af dine data er et væsentligt anliggende for os Hvad er personoplysninger? Princippet om anonym behandling Vi byder dig velkommen til vores hjemmeside og sætter

Læs mere

Blip Systems A/S Hækken 2 Vester Hassing 9310 Vodskov

Blip Systems A/S Hækken 2 Vester Hassing 9310 Vodskov Blip Systems A/S Hækken 2 Vester Hassing 9310 Vodskov 26. marts 2015 Sag /JV Afgørelse Erhvervsstyrelsen finder ikke, at systemet Bliptrack s indsamling af MACadresser fra brugeres terminaludstyr er omfattet

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende:

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende: Arbejdsmarkedsudvalget L 74 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Sendt til hlo@adir.dk og ope@adir.dk. 14. juli 2008 Vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 2130/05/DA WP115 Udtalelse 5/2005 fra Artikel 29-Gruppen om brug af lokaliseringsdata med henblik på at yde tillægstjenester Vedtaget den 25. november 2005

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35)

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) THE JOINT SUPERVISORY BODY OF EUROPOL DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) DEN FÆLLES KONTROLINSTANS

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Persondatapolitik for VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Persondatapolitik for VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Persondatapolitik for VIAVANA.COM 1 Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt 1.1. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11733/04/DA WP 97 Udtalelse nr. 8/2004 om information til passagerer om overførsel af PNRoplysninger vedrørende flyvninger mellem EU og USA Vedtaget den 30.

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 844/14/DA WP 217 Udtalelse 6/2014 om den registeransvarliges legitime interesser som omhandlet i artikel 7 i direktiv 95/46/EF Vedtaget den 9. april 2014 Artikel

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Privatlivspolitik for nef Fiber A/S.

Privatlivspolitik for nef Fiber A/S. Privatlivspolitik for nef Fiber A/S. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Juridiske aspekter af online marketing

Juridiske aspekter af online marketing Juridiske aspekter af online marketing Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om online marketing den 13. december 2001 2 Internet-juraens 1. læresætning Forbrugerbeskyttelse i den nye økonomi

Læs mere

Konkurrencer og markedsføring

Konkurrencer og markedsføring Konkurrencer og markedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 2. Konkurrencer som led i markedsføring... 1 3. Samtykke til markedsføring gennem konkurrencer... 2 4. Oplysningspligt... 3 4.1. Gratis konkurrencer...

Læs mere

Markedsføringslovens 6

Markedsføringslovens 6 07-05-2015 NATIONALMUSEET Markedsføringslovens 6 Linda Christiansen, fuldmægtig, cand.jur. 6, stk. 1 Forbud mod spam En erhvervsdrivende må ikke uanmodet rette henvendelse til nogen via telefax, automatiske

Læs mere

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK Det glæder os, at du er i interesseret i vores selskab. Det er os meget magtpåliggende at beskytte vores besøgendes privatliv. Vi gør derfor alt, hvad vi kan,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

C 279/20 Den Europæiske Unions Tidende 23.9.2011

C 279/20 Den Europæiske Unions Tidende 23.9.2011 C 279/20 Den Europæiske Unions Tidende 23.9.2011 Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse vedrørende forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015

MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015 MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015 AGENDA MARKEDSFØRINGSLOVENS 6, STK. 1 MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2 MARKEDSFØRING PÅ FACEBOOK 3 FAKTA -Eksisteret siden 2004 -I 2010 den mest besøgte hjemmeside

Læs mere

Privatlivspolitik for DV Partner ApS.

Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Udtalelse nr. 02/2012 om ansigtsgenkendelse i online- og mobiltjenester

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Udtalelse nr. 02/2012 om ansigtsgenkendelse i online- og mobiltjenester ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 00727/12/DA WP 192 Udtalelse nr. 02/2012 om ansigtsgenkendelse i online- og mobiltjenester Vedtaget den 22. marts 2012 Gruppen er nedsat ved artikel 29 i direktiv

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Computershare Aktionær e-mails

Computershare Aktionær e-mails Computershare Aktionær e-mails Introduktion Agenda De praktiske muligheder Hvilke regler er i spil? Hvor går grænsen? 1. De praktiske muligheder De praktiske muligheder Oplysningerne -Navn/ virksomhed

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE 18.7.2008 C 181/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR TABESKYTTELSE Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger

Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger 5005/99/endelig udg. WP 18 Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger Henstilling 2/99 om beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med aflytning

Læs mere

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse Jan Trzaskowski!"# Forbud mod uopfordret kommerciel e-post Nyhedsbreve Autosignaturer, flyttemeddelelser, pressemeddelelser etc. Løbende kundeforhold Krav til samtykket Frivilligt, informeret og specifikt

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

TYPER AF MARKEDSFØRING

TYPER AF MARKEDSFØRING TYPER AF MARKEDSFØRING Typer 1. Behavioral/location based marketing 2. Targeting banner / online tracking 3. Datamining 4. Permission marketing (MFL 10) 5. Direct marketing (MFL 10) Markedsføringsloven

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere