Dato: TEKNISK FORVALTNING BRØNDBY RÅDHUS Park Allé 160, 2605 Brøndby Tlf.: Fax: Mail:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: TEKNISK FORVALTNING BRØNDBY RÅDHUS Park Allé 160, 2605 Brøndby Tlf.: Fax: Mail:"

Transkript

1 Dato: Notat vedrørende tilladelse til blødgøring af drikkevand - ændring af vandbehandlingsanlæg på Brøndbyvester Vandværk, Sydgårdsvej 25, Brøndby. Matr.nr. 116-a, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Baggrund For at give borgerne i Brøndby en forbedret vandkvalitet og udnytte de samfundsmæssige gevinster, der er ved at blødgøre vandet, har HOFOR den 23. april 2013 søgt om tilladelse til at blødgøre vandet i Brøndby Kommune ved hjælp af kalkfældning. Processen, som kaldes pelletmetoden, går ud på at tilsætte en base (natriumhydroxid (NaOH)) til vandbehandlingen, så kalken fælder ud. Dermed reduceres drikkevandets indhold af calcium og indholdet af nikkel. Hårdhedsgraden reduceres fra ca. 30 dh 0 til ca. 10 dh 0. Kalkfældning bygger på en teknologi, der er kendt i blandt andet Sverige og Holland. Svenske og hollandske erfaringer med indførelse af blødt vand viser, at vandforsyningerne får færre klager, og at forbrugerne er meget positive. HOFOR fik den 11. december 2013 tilladelse til blødgøring af drikkevandet i Brøndby Kommune ved hjælp af kalkfældning. Tilladelsen var delt op i 2 trin: Trin 1: omfatter principiel tilladelse til blødgøring af alt drikkevand i Brøndby Kommune samt et pilotprojekt med kalkfældning ved hjælp af pelletmetoden på Brøndbyvester Vandværk Trin 2: omfatter tilladelse til ombygning af værket samt etablering af kalkfældningsanlæg Trin 1 er gennemført, og viste at pelletmetoden er en egnet metode til blødgøre vandet på Brøndbyvester Vandværk. HOFOR har derfor den 17. november 2014 søgt om tilladelse til at gennemføre trin 2, dvs. at ændre vandbehandlingen og etablere blødgøring af drikkevand på Brøndbyvester Vandværk ved kalkfældning (pellet-metoden). Samtidig med etablering af blødgøring vil beluftningen af råvandet blive ændret til lukket kassettebeluftning, og skyllevandet fra sandfiltrene vil blive dekanteret og genbrugt. Drikkevandet vil endvidere blive UV-belyst før udpumpning fra vandværket, som en ekstra hygiejnisk barriere. Blødgøringsanlægget og ombygningen af vandværket vil stort set blive placeret inden for de nuværende fysiske rammer på Brøndbyvester Vandværk. Bygningshøjden vil blive forøget med ca. 3 meter over en mindre del af bygningen for at give plads til blødgøringsanlægget. Sags nr.: Dok.nr.: Cpr./Cvr.nr. TEKNISK FORVALTNING BRØNDBY RÅDHUS Park Allé 160, 2605 Brøndby Tlf.: Fax: Mail: Rådhuset er åbent: Mandag til onsdag kl torsdag kl , fredag kl Telefonerne er åbne: Mandag til onsdag kl , torsdag kl , fredag kl. 9-12

2 Forbrugernes holdning og behov HOFOR har løbende fået henvendelser fra forbrugere og boligselskaber, som ønsker det hårde vand blødgjort. På baggrund af ovenstående besluttede HOFOR derfor i 2013 at gennemføre en repræsentativ undersøgelse i Brøndby blandt private forbrugere, boligselskaber og virksomheder om deres holdninger til blødt vand. Resultaterne af undersøgelsen viser, at 76 % af privatforbrugerne foretrækker blødgjort vand frem for det hårde vand. De vægter især miljøfordele som mindre forbrug af sæbe, kemikalier og energi samt mindre rengøring og afkalkning. Flertallet af erhvervskunderne ønsker ligeledes blødt vand og vægter især de økonomiske besparelser ved øget levetid på installationer og mindre afkalkning, vedligehold og energitab. Samfundsøkonomisk beregning HOFOR har ligeledes fået undersøgt fordele og ulemper ved kalkfældning i forhold til økonomi og miljø. Undersøgelserne, som er gennemført af COWI, viser blandt andet, at der med blødgøring opnås længere levetid på installationer, reduktion af kemikalieforbruget i private hjem og virksomheder, mindre energiforbrug til husholdningsapparater og varmeanlæg, reduktion af CO 2 udledning, mindre slid på husholdningsmaskiner samt lettere rengøring i hjemmet og i industrien. Ulemper er tilsætning af fældningskemikalie samt risiko for flere cariestilfælde. Til brug for beslutningsprocessen i HOFORs vandbestyrelse, om at rulle blødt vand ud på alle HOFORs vandværker, blev den samfundsøkonomiske vurdering i april 2014 opdateret endnu en gang. Figur 1 og 2 viser de udgifter hhv. gevinster, der er forbundet med blødt vand. De samlede udgifter kan opgøres til 3,5 kr./m 3. Heraf udgør udgifter, der vedrører investeringer og drift, og som vil påvirke vandtaksten, 1,8 kr./m 3. Gevinsterne er opgjort til 7,9 kr./m 3. Således er den samlede samfundsmæssige besparelse på 4,4 kr./m 3. Figur 1: Udgifter i forbindelse med blødt vand. Der vil være udgifter for HOFOR på 1,8 kr./m3 (1,4+0,4) til investeringer og drift. Side 2 af 13

3 Figur 2: De vigtigste forbrugergevinster, der er ved at indføre blødt vand. De vigtigste forbrugergevinster, der er ved at indføre blødt vand, er en besparelse på 3,2 kr./m 3, i det forbrugeren sparer tid i forbindelse med rengøring og afkalkning, og en besparelse på 1,1 kr./m 3 til vaskepulver og sæbeforbrug. For en familie på fire personer vil man kunne opnå (netto)besparelser på ca. 500 kr. per år, som opnås gennem mindre forbrug af el, rengøringsmidler, sæbe, shampoo og afkalkningsmidler samt længere levetid (50 %) på elkedel, kaffemaskine, vaskemaskine og opvaskemaskine. Besparelsen fordrer altså i høj grad, at kunderne ændrer adfærd, i det besparelsen ikke kommer af sig selv. Konsekvenser for ledningssystemet HOFOR har ved besøg på anlæg i Sverige og Holland spurgt til om der blev iagttaget nogle problemer i forbindelse med opstart af det det bløde vand og efterfølgende om der er blevet registreret nogle problemer på ledningsnettene eller hos forbrugerne. Alle henvendelser er blevet besvaret med, at der ikke er registreret problemer ved indførelsen af det bløde vand, men at det kræver en stor informationsindsats at få forbrugerne til at erkende det bløde vand og dermed at få dem til at ændre adfærd i form af eksempelvis at reducere deres sæbeforbrug. HOFOR s beregninger over den fremtidige vandkvalitet viser, at HOFOR levere en vandkvalitet, der ikke er kalkaggressiv og dermed ikke vil påvirke nuværende belægninger og rør i hverken ledningsnet eller installationer. For at eftervise dette i praksis gennemfører HOFOR en undersøgelse i samarbejde med FORCE Technology på udvalgte installationer i Brøndby Kommune. Undersøgelsen skal gennemføres udvalgte steder før og efter indførslen af blødt vand. Undersøgelsen vil forventeligt strække sig over en periode på min. ½ år. HOFOR forventer at undersøgelsen vil vise, at med indførslen af det bløde vand vil kalkudfældningerne standses, men de vi ikke blive opløst. Sundhedsmæssige problemstillinger For at klarlægge de sundhedsmæssige effekter af kalkfældning på vandværket har HOFOR anmodet DTU om at udarbejde en rapport vedrørende de sundhedsmæssige effekter ved pelletmetoden. Af DTUs rapport fremgår det, at der er stor usikkerhed forbundet med forudsigelse af cariesniveauet efter blødgøring, og dertil kommer en række andre observationer: stor reduktion i caries over de seneste årtier, der skyldes andre forhold end drikkevandskvaliteten Side 3 af 13

4 udlandets brug af blødgøring gennem adskillige år uden, at det har givet anledning til bekymring meget stor mangel på viden om de grundlæggende processer for calciums betydning for caries. Sundhedsstyrelsens udtalelse Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med gennemførsel at trin 1 udtalt sig om de sundhedsmæssige aspekter ved at blødgøre vandet centralt. Sundhedsstyrelsen udtaler bl.a.: Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at redegørelsen om sundhedseffekterne på et velunderbygget grundlag redegør afbalanceret for de sundhedsmæssige problemstillinger i forbindelse med blødgøring af drikkevand. Det er videre Sundhedsstyrelsen vurdering, at der er en lang række fordele forbundet med det påtænkte projekt, men også nogle ulemper. Blandt andet må nedsættelsen af nikkelindholdet betragtes som positiv, mens nedsættelsen af calcium må forventes at øge forekomsten af caries, som det omtales i den medsendte redegørelse om sundhedseffekterne, og det giver Sundhedsstyrelsen anledning til bekymring. Der er som omtalt i redegørelsen om sundhedseffekterne også andre forhold, man skal være opmærksom på, og her vil Sundhedsstyrelsen særligt pege på problemstilingen omkring osteoporose (knogleskørhed forvaltningens bemærkning). Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunen overvejer, om der kan findes acceptable måder, hvorpå mulige negative helbredsmæssige effekter af blødgøringen af drikkevandet kan imødegås. Sundhedsstyrelsen finder, at projektet har forsøgsmæssig karakter, og skal derfor anbefale, at kommunen stiller krav om regelmæssig afrapportering. Alt i alt er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at fordelene i forbindelse med gennemførelse af det konkrete projekt formentlig vil være større end ulemperne, og at det derfor vil være forsvarligt, at Brøndby Kommune giver tilladelse til den påtænkte blødgøring af drikkevand Sundhedsstyrelsens udtalelse til anlægget Da der foretages yderligere ændringer af vandbehandlingen på Brøndbyvester Vandværk etablering af nyt iltningsanlæg, UV-anlæg og genanvendelse af filterskyllevand - har Brøndby Kommune sendt udkast af tilladelse til gennemførsel af trin 2 til kommentering hos Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen har ingen bemærkninger til de påtænkte ændringer. Valg af anlæg HOFOR har valgt at blødgøre vandet ved hjælp af pelletmetoden, dels på baggrund af rapporten fra COWI om Central blødgøring af drikkevand fra april 2011, dels ved besigtigelse af anlæg i Sverige, Holland og Frankrig. Samlet fremgår det heraf, at pelletmetoden er den anvendte metode ved de anlæg, som HOFOR har besigtiget og også fremhæves i rapporten, som den mest egnede til store vandværker med en produktion på mere end ca m 3 /år. HOFOR har valgt at anvende natriumhydroxid til at hæve ph, da dette giver den ønskede hårdhedsreduktion, således at det blødgjorte vand stadig kan opblandes med hårdt vand uden at blive kalkaggressivt. Dette er vigtigt, da der i praksis vil være forhold, hvor muligheden for en opblanding mellem blødgjort og hårdt vand vil være til stede. Side 4 af 13

5 Desuden har pelletmetoden den store fordel, at den kun fjerner calcium fra drikkevandet, hvilket sundhedsmæssigt er en fordel i forhold til hjerte- karsygdomme. De øvrige metoder fjerner også en del af vandets indhold af magnesium, hvilket har en negativ effekt i forhold til hjerte- karsygdomme. Beskrivelse af vandbehandlingsanlægget Kalkfældningen finder sted i en såkaldt pelletreaktor, hvor råvand tilføres under en dysebund i bunden af reaktoren (Se figur 3). I reaktoren, der er ca. 7 m høj, svæver fint sand ved hjælp af en opadgående vandstrøm. Sandet er vasket og renset kvartssand med en kornstørrelse på ca. 0,3-0,4 mm. Kalkfældningen startes ved at tilsætte natriumhydroxid til vandet lige over dysebunden. Natriumhydroxiden har en fødevarekvalitet med en koncentration på ca %. Ved denne øgning af ph-værdien, fra ca. 7 til ca. 9, startes kalkfældningen, som finder sted på de svævende sandkorn. Det er krystallinsk calciumcarbonat, der udfældes på sandkornene, som dermed danner de såkaldte pellets, der bliver stadigt større og til sidst falder mod bunden af reaktoren, hvor de dagligt udtømmes. Der tilføres løbende fint renset sand til erstatning for de pellets, der tappes fra reaktoren. Sammen med udfældning af calciumcarbonat udfældes fra råvandet også langt det meste af råvandets jern og mangan-indhold. Der udfældes også en stor del nikkel, skønsmæssigt mere end 40 %. Samlet giver det nogle meget hårde lysebrune pellets med en størrelse på ca. 1-2 mm. Efter udløb fra pelletreaktoren justeres ph-værdien til ca. 7,8 ved hjælp af tilsætning af kuldioxid. Derefter iltes vandet, inden den afsluttende efterfiltrering ved traditionel sandfiltrering. Figur 3: Principskitse af pelletreaktor Side 5 af 13

6 Vandbehandlingen er vist på figur 4. Foruden anlægget til blødgøring bliver der etableret genanvendelse af filterskyllevand og som ekstra sikring et UV-anlæg ved afgang fra vandværk. Figur 4: Forenklet flowdiagram Der er valgt et design med 3 parallelle kolonner, hvor én kolonne er stand-by, og hver af de resterende kolonner behandler vand fra henholdsvis Brøndbyvester og Regnemark i normalsituationen. Ved periodevis manglende eller lav indvinding fra Brøndbyvester kildeplads kan der blødgøres vand fra Regnemark i 2 kolonner. Der er etableret omfattende overvågning af anlægget. Bl.a. bliver vandkvaliteten efter blødgøringen overvåget kontinuert ved on-line måling af turbiditet, ph og ledningsevne. Ved valgte setpunkter gives alarmer for høj turbiditet, høj ledningsevne eller lav eller høj ph værdi. Ved en høj-høj ph værdi stoppes blødgøringsanlægget. Forbrugsstoffer På figur 5 er vist forbruget af stoffer i drikkevandsproduktionen og der er under figuren givet en beskrivelse af de enkelte stoffer. Figur 5: Forbrug af stoffer til drikkevandsproduktion på Brøndbyvester Vandværk Side 6 af 13

7 Sanddosering Som sandmateriale benyttes kvartssand. Der skal bruges 160 kg sand pr. døgn. Sandet leveres med tankbil og blæses ind i lagersilo. Herfra føres det med et transportbånd over i en opslemningstank, hvor sandet vaskes fri for støv for at undgå stigende turbiditet i udløbsvandet fra pelletanlægget. Samtidig skal der tilsættes f.eks. natriumhypoklorit for desinfektion af sandet inden tilførsel. Natriumhydroxid Natriumhydroxid i fødevarekvalitet leveres fra tankbiler til lagertanke. Typisk leveres m 3 per tankfuld. Der skal anvendes l NaOH pr døgn Spædevand For at fordele natriumhydroxid jævnt i dysesystemet skal det opblandes med vand blødgjort til en hårdhedsgrad på mindre end 0,1 dh. En delstrøm af det producerede vand på Brøndbyvester blødgøres fuldstændigt ved ionbytning. Ionbytteren regenereres med saltopløsning. Der skal anvendes 30 kg salt pr døgn. ph justering Efter blødgøring i pelletanlæggene er vandet kalkfældende og ph over den tilladelige værdi i drikkevand. For at få vandet i kalkligevægt dvs. der ikke udfælder kalk i rentvandet skal der tilsættes syre i form af kuldioxid gas. Der skal anvendes 50 kg CO 2 pr. døgn. Produktion af restprodukter Restprodukter fra drikkevandsproduktionen er vist på figur 6. Figur 6: Produktion af restprodukter Restprodukterne omfatter kalkpiller, ca kg/døgn og slam, i form af ca. 16 kg suspenderet stof (SS)/døgn fra skylning af sandfiltre. Restprodukterne bortskaffes i henhold til gældende regler. Kalkpillerne udtages flere gange dagligt ved en kornstørrelse på maksimalt 1 1,2 mm Side 7 af 13

8 Kalkpillerne ledes til containere med filter-/drænsystem for tilbageholdelse af piller og afledning af overskudsvand. Drænvandet ledes til kloak. HOFOR har forespurgt NaturErhvervstyrelsen om kalkpellets fra blødgøring af drikkevand kan markedsføres som jordforbedringsmiddel/kalkningsmiddel, og har i den forbindelse medsendt analyser af kalkpellets. Det er NaturErhvervsstyrelsens opfattelse, at kalkpellets vil kunne markedsføres som jordforbedringsmiddel. Det jordbrugsmæssige/markedsmæssige værdi af produktet kan NaturErhvervstyrelsen ikke vurdere på basis af analyserne, men det må afgøres ved forsøg i praksis, eventuelt ved brug af Videncenter for Landbrug. Håndtering af skyllevand I forbindelse med produktionen af drikkevand på Brøndbyvester Vandværk vil der være følgende former for skyllevand, jf. figur 7: - Filterskyllevand - vand fra skylning af kvartssand i opslemningstank - vand fra regenerering af ionbytteranlæg - vand fra afvanding af kalkpiller Figur 7: Udledning af skyllevand til kloak Filterskyllevand For at minimere ressourcespildet vil HOFOR genbruge det skyllevand, som genereres ved skylning af sandfiltrene. Dette skyllevand andrager ca. 70 m³/døgn ( m³/år). Den nuværende rentvandsbeholder er opdelt i 4 kamre på hver ca m³. Kapacitetsmæssigt har HOFOR imidlertid kun behov for 2 kamre som drikkevandsreservoir. Til at håndtere filterskyllevandet, bliver de resterende 2 kamre ombygget, så de indeholder 2 bundfældningsbeholdere á 100 m³ og en slambeholder á 100 m³. Efter bundfældning pumpes den klare vandfase til filtrering i lukkede filtre, efterfølgende UV behandling og ledes herefter retur til indløbsmanifolden til de 4 eksisterende kvartsfiltre (sandfilter) på Brøndbyvester Vandværk. Slamfasen pumpes over i en slamlagertank. Det klarede vand herfra ledes retur til Bundfældningsbeholderne, og det koncentrerede slam bortkøres efter behov med slamsuger. Side 8 af 13

9 Ved eventuel fejl på genbrugsanlægget pumpes den fulde mængde skyllevand fra bundfældningsbeholderne til afløb. Skyllevand fra regenerering af ionbytteranlæg Ionbytteranlægget leverer blødgjort vand til fortynding af natriumhydroxid, før det doseres til kalkpillekolonnerne. Når ionbytningskapaciteten er opbrugt, regenereres anlægget med rent salt (NaCl) og skylles med rentvand. Ved regenereringen sker der en ionbytning af natriumioner i saltet med calciumioner bundet i ionbytningsanlægget. Det resulterende skyllevand ledes til kloak med en mængde på ca. 2 m³/døgn. Vand fra afdræning af kalkpiller Når sandet i kalkpillekolonnerne har opnået den ønskede størrelse, fjernes de fra kolonnerne og ledes til en container. Vandet, der afvandes fra kalkpillerne i containeren, ledes til kloak med en mængde på m³/døgn. Vandkvalitet Vandkvaliteten vil blive påvirket af de råvarer og kemikalier, der tilsættes i forbindelse med kalkfældningsprocessen. Hårdhed Ca Mg Na HCO3 Cl SO4 ph Ni dh mg/l µg/l Råvand (BV) 32, ,9 33 Rentvand (RM) 20, ,4 < 1 Efter blødgøring 6,2-8, ,9-9,1 < 1 20 Efter ph-justering 6,2-8, ,8-8,0 < 1 20 Efter opblanding 10, ,8 7 Krav (5-30) (200) > ,5 20 Tabel 1 Vandkvalitet før og efter blødgøring og efter opblanding med ikke blødgjort vand fra HOFOR. BV: Brøndbyvester Vandværk. RM: Regnemark Vandværk Vandets hårdhed, herunder indholdet af calcium, vil efter blødgøring og opblanding være reduceret fra hårdhedsgrader til ca. 10 hårdhedsgrader. Det tilsatte natriumhydroxid (NaOH) er af fødevarekvalitet og indeholder ikke spor af andre kemikalier. Vandets indhold af natrium stiger som følge af tilsætningen af natriumhydroxid. For at overholde drikkevandskriteriet for natrium, vil vandet blive opblandet med ikke blødgjort vand fra Regnemarkværket. Kalkfældningen reducerer alene vandets indhold af calcium og fjerner ca. 40 % af vandets indhold af nikkel. Der ændres ikke på vandets indhold af magnesium og fluorid, der især er vigtige parametre for hjerte-karsygdomme og tandsundhed. Ved at reducere hårdheden til 10 dh undgås samtidig kemiske reaktioner, når vandet blandes med vand af anden hårdhed, ligesom tæring af rørene undgås. I forbindelse med blødgøringen sker der en mindre reduktion i vandets indhold af bikarbonat. Den tilsatte mængde CO 2 bidrager ikke med andet end det ønskede ph-fald samt med hydrogencarbonat til vandet. Side 9 af 13

10 Smagen af drikkevandet påvirkes ikke af blødgøringen. Dette er verificeret i forbindelse med smagstest hos akkrediteret smagspanel samt ved blindtest blandt forbrugerne. Den mikrobiologiske kvalitet af vandet bliver ikke påvirket ved kalkfældningsprocessen, da det tilsatte sand bliver desinficeret inden tilsætning, og natriumhydroxid og CO 2 er rene kemikalier. Vandindvinding i Brøndby Kommune HOFOR forventer at kunne indvinde en samlet vandmængde i Brøndby Kommune på ca m³ pr. år, ved blødgøring af drikkevandet til en hårdhedsgrad på 10 ⁰dH. Begrænsningen fra indvindingstilladelsens på m 3 /år til m³/år sker som følge af råvandets store hårdhed samt saltindhold. Mængden er fastsat som den maksimalt mulige, når drikkevandets højst tilladte indhold af natrium skal overholdes, efter vandet er blevet blødgjort. Det samlede leverede drikkevandsvolumen bliver ca m³/år bestående af blødgjort vand fra Brøndbyvester Vandværk opblandet med blødgjort samt ubehandlet rentvand fra Regnemark Vandværk. Det vil ved gennemgang af boringerne samt ved udførelse af nye boringer blive forsøgt at optimere råvandskvaliteten specielt med hensyn til hårdhed og saltindhold. Således vil det fremover, hvis det lykkes af finde mindre saltholdigt samt mindre hårdt vand være muligt at øge egenindvindingen ud over de m³. Indvindingen har siden 2005 ligget konstant omkring m³ årligt med undtagelse af 2013, hvor den kun var på m³ (jf. nedenstående figur) Indvinding (m 3 /år) Vandspejlet i Brøndby har tilsvarende været relativt konstant jf. (jf. nedenstående figur). Side 10 af 13

11 Vandspejlskote m En kommende vedvarende årlig indvinding på m³ vil derfor ikke ændre vandspejlet væsentligt i forhold til den nuværende situation, og der vil derfor ikke blive en forøget sekundær nikkeludvaskning. HOFOR vil fortsat efter ombygningen af værket have stor fokus på at styre indvindingsboringerne efter fast vandspejl og i konstant drift, så variationerne i vandspejlet i grundvandsmagasinet begrænses. Teknisk Forvaltnings bemærkninger For at give borgerne i Brøndby en forbedret vandkvalitet og udnytte de samfundsmæssige gevinster, der er ved at blødgøre vandet, er det Teknisk Forvaltnings vurdering, på basis af Sundhedsstyrelsens udtalelse og på baggrund af det gennemførte pilotprojekt, at Brøndby Kommune kan give tilladelse til at ændre vandbehandlingen på Brøndbyvester Vandværk, således at vand, der leveres til borgene i Brøndby Kommune, får en hårdhed på 10 dh. Begrundelsen for tilladelsen er uddybet nedenfor. Brøndbyvester Vandværk bliver det første vandværk i Danmark, der foretager central blødgøring af vand. Resultatet af pilotforsøget viser, at pelletmetoden er egnet til at blødgøre råvandet på Brøndbyvester Vandværk samt rentvand fra Regnemarkværket.. Resultatet af pilotprojektet viser, at: - hårdheden kan reduceres som ønsket - der dannes de ønskede hårde krystallinske pellets - pelletmetoden er robust og driftssikker - den pelletmetode, som er anvendt på råvand fra Brøndbyvester, også reducerer råvandets indhold af jern og mangan med over 95 %, og at metoden derved fungerer som et forfilter - nikkel medudfældes. Det vurderes, at fjernelsen vil være >40 % - enkeltfiltrering kan fuldende vandbehandlingen og give den ønskede vandkvalitet Side 11 af 13

12 - de dannede pellets fra blødgøringen af både råvand fra Brøndbyvester og rentvand fra Regnemark kan forventes anvendt som jordforbedringsmiddel. Den fremtidige vandkvalitet vil være påvirket af de råvarer og kemikalier, der tilsættes i forbindelse med kalkfældningsprocessen. Smagen af vandet vil ikke ændre sig, og vandet vil overholde kvalitetskravene til drikkevand. Der vil ske en stigning af natriumindholdet i drikkevandet, fordi der tilsættes natriumhydroxid. Det resulterende natriumindhold vil holde sig under grænseværdien for natrium. Kalkfældningen reducerer vandets indhold af calcium, og en del af vandets indhold af nikkel medudfældes. Der ændres ikke på vandets indhold af magnesium og fluorid, der især er vigtige parametre for hjerte-karsygdomme og tandsundhed. Den mikrobiologiske kvalitet af vandet bliver ikke påvirket ved kalkfældningsprocessen, da det tilsatte sand bliver desinficeret inden tilsætning, og natriumhydroxid og CO 2 er rene kemikalier. For at få den ønskede samfundsøkonomiske effekt er det vigtig at gennemføre informationskampagner, der indeholder målrettet information til de forskellige typer af vandforbrugere. Informationskampagnen skal sikre, at forbrugerne opnår besparelserne ved reduceret sæbe-, kemikalie- og elforbrug, og for boligselskabers og en lang række andre erhvervsgruppers tilfælde i forhold til besparelser i f.eks. varmtvandsanlæg, installationer, vaskerier og kantiner. Ved etablering af blødgøringsanlægget, UV-anlæg og genbrug af filterskyllevand ændres vandbehandlingen på Brøndbyvester Vandværk fra at være simpel til at være videregående vandbehandling. Teknisk Forvaltning forventer ikke at indførelsen af blødt vand får konsekvenser hverken for ledningsnet eller installationer. Den vandkvalitet HOFOR levere er ikke kalkaggressivt og vil ikke påvirke nuværende belægninger i ledningsnet og installationer. Ved indførelsen af det bløde vand vil kalkudfældningerne blive standset, men de vil ikke blive opløst. Der bliver stillet vilkår om HOFOR skal eftervise dette i en undersøgelse. UV-anlæg Der er ikke noget krav om etablering af UV-anlæg ved afgang fra udpumpningsanlæg for drikkevand i Danmark, men det finder stadig større anvendelse som en ekstra hygiejnisk barriere i de danske vandforsyninger. UV-anlæg har ved normal drift ingen indflydelse på vandkvaliteten, men vil forebygge, at en eventuel mikrobiologisk forurening får konsekvenser for drikkevandet Naturstyrelsen anbefaler, at der stilles krav om, at drikkevandskvaliteten skal være overholdt, før vandet behandles med UV. Brøndby Kommune stiller derfor vilkår om, at drikkevandskvaliteten skal være overholdt, før vandet behandles med UV. Ved etablering af genanvendelse af filterskyllevand sker der en optimering af driften på Brøndbyvester Vandværk, således at de oppumpede vandmængder udnyttes bedre (ca m 3 /år). Det nye beluftningsanlæg en lukket kassette-beluftning vurderes at være effektiv og uproblematisk. Det giver en bedre hygiejne end den åbne iltningstrappe i dag. Side 12 af 13

13 De dannede kalkpellets fra vandet fra Regnemark og Brøndbyvester Vandværk kan anvendes som jordforbedringsmiddel. HOFOR skal finde aftager på kalkpellets. For at sikre vandkvaliteten er der opstillet et omfattende analyseprogram og overvågningsprogram. Etablering af blødgøringsanlægget har ingen indflydelse på, hvor meget vand der indvindes i Brøndby Kommune. HOFOR vil kunne opretholde den indvinding, der er i dag på ca m 3 om året. Med etablering af blødgøring er det indholdet af natrium i drikkevandet, som er den begrænsende faktor for, hvor meget vand der kan indvindes i Brøndby Kommune. Det blødgjorte vand skal fortyndes med ikke blødgjort vand for at overholde kvalitetskravene til drikkevand. Med den nuværende vandbehandling er det indholdet af nikkel i drikkevandet, der er den begrænsende faktor, idet vandet, som bliver indvundet i Brøndby Kommune, skal fortyndes op med vand med et mindre indhold af nikkel for at kunne overholde kvalitetskravet. Side 13 af 13

Notat om HOFORs ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Søndersø ved hjælp af kalkfældning

Notat om HOFORs ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Søndersø ved hjælp af kalkfældning D. 1. april 2015 Notat om HOFORs ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Søndersø ved hjælp af kalkfældning Indhold 1. Udrulning af blødgøring på HOFORs vandværker og ansøgning

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Thorsbro ved hjælp af kalkfældning

Ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Thorsbro ved hjælp af kalkfældning Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Att.: Lone Annbritt Jacobsen Vandressourcer & Miljø Direkte tlf. 2795 4016 E-mail nebu@hofor.dk Dato 29.04.2016 Ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet

Læs mere

Pilotprojektet (Trin 1) er gennemført og viste, at pelletmetoden er en egnet metode til at blødgøre vandet på Brøndbyvester Vandværk.

Pilotprojektet (Trin 1) er gennemført og viste, at pelletmetoden er en egnet metode til at blødgøre vandet på Brøndbyvester Vandværk. N HOFOR Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att. Søren Lind, soli@hofor.dk Dato: 18-03-2015 Tilladelse til blødgøring af drikkevand - ændring af vandbehandlingsanlæg på Brøndbyvester Vandværk, Sydgårdsvej

Læs mere

MINDRE KALK I VANDET. Blødere vand til forbrugerne

MINDRE KALK I VANDET. Blødere vand til forbrugerne MINDRE KALK I VANDET Blødere vand til forbrugerne 2 Mindre kalk i vandet betyder lavere energiforbrug til husholdningsapparater og varmeanlæg. Det giver fx en årlig besparelse på 18,3 mio. kwh for hele

Læs mere

Central blødgøring Teknologi og Tendens. IDA Miljø 7/3 2017

Central blødgøring Teknologi og Tendens. IDA Miljø 7/3 2017 Central blødgøring Teknologi og Tendens IDA Miljø 7/3 2017 Lidt Baggrund Vandets hårdhed i Danmark Total hårdhed: I Danmark ønskes typisk blødgøring til 8 12 dh Størst potentiale for blødgøring i øst /GEUS

Læs mere

Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017

Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017 Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017 Hvorfor taler vi om blødgøring af drikkevand og hvad kan du selv gøre? I Danmark lever mere end

Læs mere

Blødgøring af drikkevand centralt på vandforsyningerne

Blødgøring af drikkevand centralt på vandforsyningerne Blødgøring af drikkevand centralt på vandforsyningerne DANVA's Årsmøde 27. maj 2011 Lizzi Andersen 1 Baggrund Hårdhed 1000 m 3 % af sum 5-10 30.896 19,7 10-15 29.159 18,5 15-20 37.347 23,8 20-25 59.148

Læs mere

Blødgøring hos Nordvand - Muligheder og perspektiv

Blødgøring hos Nordvand - Muligheder og perspektiv Blødgøring hos Nordvand - Muligheder og perspektiv Bo Lindhardt, Nordvand IDA Miljø 7. marts 2017 Kompleks problemstilling Teknik Samfunds effekt Interessenter Hårdhed? Kravværdierne til drikkevand er

Læs mere

Københavns Energi. Disposition. Forarbejdet. Vandkvalitet. Pilotprojekt - Sandfilter. Delkonklusion. Pilotprojekt Blødgøring

Københavns Energi. Disposition. Forarbejdet. Vandkvalitet. Pilotprojekt - Sandfilter. Delkonklusion. Pilotprojekt Blødgøring Dansk Bestyrelsesmøde Vand Konference 25. August 1-2. november 28 211 Københavns Energi Pilotanlæg ved renovering af Værket ved Marbjerg 1 Disposition Forarbejdet Vandkvalitet Pilotprojekt - Sandfilter

Læs mere

Blødgøring af drikkevand ved brug af pellet-metoden

Blødgøring af drikkevand ved brug af pellet-metoden Blødgøring af drikkevand ved brug af pellet-metoden Erfaring med adoptering af pelletreaktoren til danske vandværker ved Karsten Jensen Danwatec Oversigt Pille reaktor Hvorfor pellet reaktor? Vores erfaringer

Læs mere

Blødt Vand En udredning af de økonomiske, forbrugermæssige, klima- og miljømæssige gevinster ved at reducere kalkindholdet

Blødt Vand En udredning af de økonomiske, forbrugermæssige, klima- og miljømæssige gevinster ved at reducere kalkindholdet Blødt Vand En udredning af de økonomiske, forbrugermæssige, klima- og miljømæssige gevinster ved at reducere kalkindholdet Borgerrepræsentationen vedtog den 31. oktober 2013 et medlemsforslag stillet af

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 2 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

Husholdningsapparater m.m. får forlænget levetid. NOTAT. Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Bo Lindhardt Nordvands bestyrelse Kopi til

Husholdningsapparater m.m. får forlænget levetid. NOTAT. Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Bo Lindhardt Nordvands bestyrelse Kopi til NOTAT Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Fra Bo Lindhardt Til Nordvands bestyrelse Kopi til MULIGHEDERNE FOR CENTRAL BLØDGØRING AF DRIKKEVANDET HOS NORDVAND STATUS FEBRUAR 2016 Nordvands

Læs mere

BLØDERE VAND SEMINAR FOR KOMMUNER OG FORSYNINGER. 28. september 2017

BLØDERE VAND SEMINAR FOR KOMMUNER OG FORSYNINGER. 28. september 2017 BLØDERE VAND SEMINAR FOR KOMMUNER OG FORSYNINGER 28. september 2017 PROGRAM 14.00-14.15 Velkomst ved Frank Brodersen 14.15-15.00 Oplæg om: Anlægget udformning, teknik og drift v. Erling V. Fischer, HOFOR

Læs mere

Bilag 1. Projektbeskrivelse

Bilag 1. Projektbeskrivelse ilag nlæg og Teknik :. marts 07 E-mail: fhar@hofor.dk beskrivelse har besluttet at igangsætte arbejdet med levering af blødere vand til vores forbrugere. Det betyder at der skal etableres blødgøringsanlæg

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Marbjerg ved hjælp af kalkfældning

Ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Marbjerg ved hjælp af kalkfældning Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Att.: Maria Ammentorp Sørensen Vandressourcer & Miljø Direkte tlf. 2795 4016 E-mail nebu@hofor.dk Dato 31.07.15 Ansøgning om tilladelse til

Læs mere

Blødgøring af drikkevand

Blødgøring af drikkevand Roskilde 4-5-2017 Blødgøring af drikkevand Henrik Blomhøj Teknisk Rådgiver Kalk i drikkevandet Hvor i landet 60 % af Danmarks vandmængde er hårdt ( + 12 dh o ) Kalk i drikkevandet Gener i husstanden Fordele

Læs mere

Kvaliteten af grund og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi

Kvaliteten af grund og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi Kvaliteten af grund og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi > Hvilke metoder bruges til vandbehandling i Danmark og hvordan påvirkes drikkevandskvaliteten. Christian Stamer, Krüger A/S CS@kruger.dk

Læs mere

! " # $%&%" "" ' (!" " " # $%&% )! $%&% " $%&% "" * " + # "" +"( , "" - + (. ""! " + ( + "!. ( " +$%&% + " + + $,% ' " # $$%%

! # $%&% ' (!  # $%&% )! $%&% $%&% * + # +( , - + (. ! + ( + !. ( +$%&% + + + $,% ' # $$%% 34135198!" # $$%% &''%$(! " # $%&%" "" ' (!" " " # $%&%" )! $%&% " $%&% "" * " + # "" +"( $%&%, "" - + (. ""! " + ( + "!. ( " +$%&% + " + + $,% ' " 8 9*)! : '*;) - 6 "3/%!"!! #$%& ' ( ' )& *#%%& )* ' *

Læs mere

Tilladelse til midlertidig ændring af vandbehandling med tilsætning af CO 2 på

Tilladelse til midlertidig ændring af vandbehandling med tilsætning af CO 2 på Bakkebølle vandværk v/ Vordingborg Forsyning Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 25 00 www.vordingborg.dk Journal nr. 2012-3400 Erik Rasmussen/jmsa

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Videregående vandbehandling - set ud fra en sundhedsmæssig synsvinkel

Videregående vandbehandling - set ud fra en sundhedsmæssig synsvinkel Videregående vandbehandling - set ud fra en sundhedsmæssig synsvinkel Henrik L Hansen Ledende embedslæge, kontorchef Embedslægerne Syddanmark Sundhedsstyrelsen Drikkevand er afgørende for folkesundheden

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010

Dansk Vand Konference 2010 Dansk Vand Konference 2010 DANVA, Århus 12-13. oktober 2010 Kalkudfældning i PE ledninger De problemer det kan medføre Og løsninger Henrik Aktor Lad os lige få det på plads! Hvad er problemet Kalkudfældninger

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE BILAG 1 Dato 2013-11-19 Udarbejdet af STP Kontrolleret af LSC Godkendt af STP Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af drikkevand

Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af drikkevand Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af drikkevand Lizzi Andersen, COWI A/S 1 Indhold Samfundsøkonomisk screening Forhold, der har betydning for resultatet Hvor indgår de sundhedsrelaterede data?

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

2 Generelle forudsætninger 2. Oversigt over delposter vedr. forbrugsbesparelser 10

2 Generelle forudsætninger 2. Oversigt over delposter vedr. forbrugsbesparelser 10 HOFOR SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING AF BLØDGØRING AF VAND TIL HUSHOLDNINGER I HOFOR'S EJERKOMMUNER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

Fordele og ulemper ved forskellige blødgøringsteknologier på vandværket

Fordele og ulemper ved forskellige blødgøringsteknologier på vandværket Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 06, 2017 Fordele og ulemper ved forskellige blødgøringsteknologier på værket Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2016 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Blødgøring hvad mener kunderne?

Blødgøring hvad mener kunderne? Blødgøring hvad mener kunderne? En præsentation af kundeundersøgelser blandt private forbrugere og erhvervsvirksomheder i København 2011-2012 Dorthe von Bülow, Ejerrelationer Københavns Energi og de fusionerede

Læs mere

Blødgøring af drikkevand. Juni 2016 Henrik Juul

Blødgøring af drikkevand. Juni 2016 Henrik Juul STØTTET AF VTU -FONDEN OG MILJØMINISTERIETS PULJE FOR GRØN TEKNOL OGI Blødgøring af drikkevand Juni 2016 Henrik Juul Fordele og ulemper Fordele Næsten halvering af sæbeforbrug Reduceret fosforbelastning

Læs mere

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Foredrag på VTU-fondens seminar den 11. juni 2013 ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S Karlstrup Kalkgrav 1 Projektsamarbejde om nikkelrensning

Læs mere

Tilladelsen gives på visse vilkår i overensstemmelse med den hydrauliske og miljøtekniske vurdering. Tilladelsen gælder i forsøgsperioden.

Tilladelsen gives på visse vilkår i overensstemmelse med den hydrauliske og miljøtekniske vurdering. Tilladelsen gælder i forsøgsperioden. Park-, Vej- og Miljøcenter HOFOR Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att. Neel Bussenius Mail: nebu@hofor.dk Sagsbehandler: Nicolai Christensen Telefon: 43577755 Email: nrc@ishoj.dk Journal nummer:

Læs mere

Vand parameter beskrivelse

Vand parameter beskrivelse Vand parameter beskrivelse Farve Vandets farve har ikke i sig selv en sundhedsmæssig betydning, men har selvfølgelig en betydning for indtrykket af drikkevandets kvalitet - se også jern, mangan og NVOC.

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 3 VANDBEHANDLING 3.1 Procesidentifikation Vand anvendt til fremstilling af færdigt produkt skal være af drikkevandskvalitet. Vandbehandling har til formål at bibringe vandet denne kvalitet samt eventuelt

Læs mere

Tilladelse til installation af omvendt osmoseanlæg på Yderby Lyng Vandværk

Tilladelse til installation af omvendt osmoseanlæg på Yderby Lyng Vandværk Yderby Lyng Vandværk a.m.b.a Oddenvej 354 Yderby Lyng 4583 Sjællands Odde Formanden@ybl.dk Den 9. oktober 2015 Tilladelse til installation af omvendt osmoseanlæg på Yderby Lyng Vandværk Odsherred Kommune

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Demonstrationsanlæg til blødgøring af drikkevand Appendiks 1-9

Demonstrationsanlæg til blødgøring af drikkevand Appendiks 1-9 Demonstrationsanlæg til blødgøring af drikkevand Appendiks 1-9 Fyrtårnsprojekt Fremtidens drikkevandsforsyning Arbejdspakke 5 2016 Titel: Forfattere: Demonstrationsanlæg til blødgøring af drikkevand Sille

Læs mere

Forsyning Ballerup A/S

Forsyning Ballerup A/S Juli 2015 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Peter B. Nielsen og Sonsoles Quinzanos, Liselotte Clausen Udgave/dato: 9. juli 2015 Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED CVR 57446412 www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860

Læs mere

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024 BILAG Vandforsyningsplan 2012-2024 1-1 1. GEOLOGISKE FORHOLD De geologiske forhold i Gladsaxe Kommune kan kort beskrives som kvartære aflejringer af varierende udbredelse underlejret af kalk og kridt.

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 2 VANDKVALITET 2.1 Procesidentifikation Vand bruges under forskellige forhold i bryggerier til forskellige formål. Dette dokument beskriver, hvilke krav der (med hensyn til lovgivning og proces) bør stilles

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand BLÅT TEMA Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning for almindelige stoffer, udpumpning, måling, styring, alarmanlæg m.m., nyheder, tips og idéer 73 Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning

Læs mere

Tilladelse til UV-belysning af drikkevand

Tilladelse til UV-belysning af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. april 2014 Tilladelse til UV-belysning af drikkevand Ekstraordinær belysning af drikkevand med UV-lys efter bl.a. renovering af

Læs mere

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.2 BYGNINGSFOTO PRINCIPSKITSE 7. Vinding Vandværk Side 7.3 INSTALLATIONSFOTOS Filter Rentvandpumper 7. Vinding Vandværk Side 7.4 REGISTRERINGSSKEMA

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

VandCenter Syd A/S Vandværksvej 7 5000 Odense C. VandCenter Syd (CVR nr. 17414003)

VandCenter Syd A/S Vandværksvej 7 5000 Odense C. VandCenter Syd (CVR nr. 17414003) VandCenter Syd A/S Vandværksvej 7 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf.

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Selektiv ionbytning kan fjerne nikkel i drikkevand

Selektiv ionbytning kan fjerne nikkel i drikkevand Selektiv ionbytning kan fjerne nikkel i drikkevand Ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI Dansk Vandkonference DANVA, 2. november 2011 1 Karlstrup Vandværk af 1959 Grænseværdi for nikkel i drikkevand er

Læs mere

Blødt Kalkfrit Vand Direkte Fra Hanen

Blødt Kalkfrit Vand Direkte Fra Hanen Blødt Kalkfrit Vand Direkte Fra Hanen Blødt Vand Grøn Fremtid Teknisk data Blødgørings anlæg Teknisk data Greenline 25 Greenline 40 Tank størrelse til Ion-bytter 9 l 11 l Max. Flow ved hårdhed mindre end

Læs mere

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vandforsyningsselskaber skal i medfør af 29 i Bekendtgørelse 1584 af 10-12-2015

Læs mere

Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling

Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling Bo Lindhardt Chef for Vand, Nordvand og Formand for DANVA s Vandforsyningskomite Dansk vandforsyning: - simpel vandbehandling

Læs mere

Drikkevandets hovedbestanddele

Drikkevandets hovedbestanddele Drikkevandets hovedbestanddele Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst,men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldessom regel et højt indhold af organisk stof (humus)

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Vandkvalitet Vi har både godt og rigeligt vand fra vores boringer i St. Fuglede og ved Svallerup Strand. Der har i 2014 ikke været konstateret pesticider i vores drikkevand.

Læs mere

Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Vejledning nr. 317 06/2008 Emne: Sådan læses en vandanalyse fra 1. januar 2002 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Min første artikel om, hvordan en vandanalyse læses,

Læs mere

Ferritslev Vandværk. Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune

Ferritslev Vandværk. Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune Ferritslev Vandværk Administration Ådalen 27 5863 Ferritslev 6598 1905 Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune Hermed ansøges om lånegaranti overfor Kommunekredit for et lån på kr. 600.000,-

Læs mere

MILJØVURDERING AF BLØDGØRING AF VAND

MILJØVURDERING AF BLØDGØRING AF VAND NOVEMBER 2015 NORDVAND MILJØVURDERING AF BLØDGØRING AF VAND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 NORDVAND MILJØVURDERING

Læs mere

Stevnstrup Vandværk, tilladelse udskiftning af filter-, udpumpningsanlæg og tilslutningstilladelse til afledning af filterskyldevand

Stevnstrup Vandværk, tilladelse udskiftning af filter-, udpumpningsanlæg og tilslutningstilladelse til afledning af filterskyldevand Stevnstrup Vandværk v/ Rene Dyrholm Stationsvej 37, Stevnstrup 8870 Langå Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 07-05-2015

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid. Vordingborg kommune. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid. Vordingborg kommune. 1 Baggrund Vordingborg kommune Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet Marienborg Gods Vandværk Godskontoret Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Sendt pr. e-mail til: Birgitte.natorp@marienborg.dk Lars.haugaard@marienborg.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf.

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Fordele og ulemper ved forskellige blødgøringsteknologier på vandværket

Fordele og ulemper ved forskellige blødgøringsteknologier på vandværket Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 22, 2017 Fordele og ulemper ved forskellige blødgøringsteknologier på værket Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Sådan læses en vandanalyse

Sådan læses en vandanalyse Sådan læses en vandanalyse Drikkevandets hovedbestanddele: Drikkevandets hovedbestanddele: Farvetal Jern, Fe Turbiditet Mangan, Mn Lugt og smag Bikarbonat, HCO 3 Temperatur Klorid, Cl ph 2 Sulfat, SO 4

Læs mere

Anvendelse af ren ilt på vandværket. Dansk Vand Konference 2014 Af Sonsoles Quinzaños. Indhold. Teknologi og udfordringer

Anvendelse af ren ilt på vandværket. Dansk Vand Konference 2014 Af Sonsoles Quinzaños. Indhold. Teknologi og udfordringer Anvendelse af ren ilt på vandværket Teknologi og udfordringer Dansk Vand Konference 2014 Af Sonsoles Quinzaños Indhold 1. Baggrund 2. Ren ilt produktion 3. Erfaring fra de nye ren ilt anlæg 4. Fordele

Læs mere

Ansøgers navn og adresse: Marienborg Gods Marienborg Allé 3 A 4780 Stege

Ansøgers navn og adresse: Marienborg Gods Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Ansøgers navn og adresse: Marienborg Gods Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Afsender: Vordingborg Kommune Teknik og Miljø Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg 55363636 Dato: Sag nr. Ansøgning om tilladelse

Læs mere

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark STANDARD nr. 317 Side 1 af 4 1 00 Emne: Sådan læses en vandanalyse fra 1. januar 2002 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Læs mere

Tilladelse til genindvinding af filterskyllevand på Farum Vandværk

Tilladelse til genindvinding af filterskyllevand på Farum Vandværk Furesø Kommune Center for By og, Miljø Tilladelse til genindvinding af filterskyllevand på Farum Vandværk Furesø Vandforsyning a.m.b.a. Fredtoftevej 9 3520 Farum 23.01.2015 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...

Læs mere

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej Tørring. Tilladelse til etablering af nyt vandværk til Ølholm Vandværk

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej Tørring. Tilladelse til etablering af nyt vandværk til Ølholm Vandværk Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-16-14 10.9.2014

Læs mere

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk Telefon: 76 81 24 41

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk Telefon: 76 81 24 41 TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: GVA-2013-00160 Sagsnavn: Grejsvej 10, 7100 Vejle - 16h Grejs By, Grejs - Tilsyn med vandværk - Grejs Vandværk Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk

Læs mere

Temadag om vandbehandling og korrosion

Temadag om vandbehandling og korrosion Konditionering og delstrømsrensning af fjernvarmevand Hvorfor konditionering? Overblik over delstrømsrensning Kemikaliedosering Delstrømsrensning Massebalancer Anlæg til delstrømsrensning Temadag om vandbehandling

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet KALK RØRVIG ApS Unionkul A/S Kalkbrænderiløbskaj 4 2100 København Ø Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet Odsherred Kommune sender hermed et påbud om at forbedre

Læs mere

Drikkevand. Hasmark Vandværk

Drikkevand. Hasmark Vandværk Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel BOMOSEN 4 HASMARK 4 OTTERUP DÄNEMARK ANALYSERAPPORT Ordrenr. 939 Analyse nr. Ordre Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere

Tilladelse til midlertidig brug af UV-anlæg på Store Heddinge Vandværk

Tilladelse til midlertidig brug af UV-anlæg på Store Heddinge Vandværk STORE HEDDINGE VANDVÆRK Erikstrupvej 15 4660 Store Heddinge 21. APRIL 2017 JOURNALNUMMER 13.02.01-K08-1900-10 Tilladelse til midlertidig brug af UV-anlæg på Store Heddinge Vandværk Gyldighedsperiode: 6.

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand. Tambohus Vandværk Indvindingstilladelse Tambohus Vandværk ligger Tambogade 23, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 8.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale handleplaner.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand. Bremdal Vandværk Indvindingstilladelse Bremdal Vandværk er beliggende på Fjordvejen 28b, 7600 Struer og har en pr. februar 2000 samt tillæg af november 2010 en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år. Denne

Læs mere

75 års erfaring med filtrering i lukkede trykfiltre din garanti for rent drikkevand!

75 års erfaring med filtrering i lukkede trykfiltre din garanti for rent drikkevand! 75 års erfaring med filtrering i lukkede trykfiltre din garanti for rent drikkevand!»silhorko VAND er det reneste Vand, om det kan man sige med Rette, at alt andet Vand i vort vandrige Land, er det rene

Læs mere

SAMN FORSYNING DRIKKEVAND. Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn.

SAMN FORSYNING DRIKKEVAND. Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn. SAMN FORSYNING DRIKKEVAND Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn. VAND - EN VIGTIG RESSOURCE Samn Forsyning varetager årligt indvindning, behandling

Læs mere

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver 2333 5545 Deltagere: Anders Skriver (formand), btyrelsmedlem Karsten B. Jensen samt driftsansvarlige Knud Erik Nielsen, Revsøre Smedie samt Jakob Nørby fra Svendborg Kommune

Læs mere

Behovet for videregående vandbehandling fra et vandforsyningssynspunkt. Hydrogeolog Johan Linderberg, Vandcenter Syd

Behovet for videregående vandbehandling fra et vandforsyningssynspunkt. Hydrogeolog Johan Linderberg, Vandcenter Syd Behovet for videregående vandbehandling fra et vandforsyningssynspunkt Hydrogeolog Johan Linderberg, Vandcenter Syd Præmisser for vores arbejde Overholde krav til drikkevand ved forbrugeren Bemærk: Ingen

Læs mere

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark STANDARD nr. 317 Side 1 af 4 100 Emne: Sådan læses en vandanalyse fra 1. januar 2002 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand til fælles vandforsyning

Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand til fælles vandforsyning Sagsnr. Modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand til fælles vandforsyning Ansøgning om tilladelse til vandindvinding og til udførelse eller ændring af vandindvindings- eller behandlingsanlæg

Læs mere

Nordvand A/S. Analyse af muligheder for central blødgøring. Teknisk økonomisk analyse

Nordvand A/S. Analyse af muligheder for central blødgøring. Teknisk økonomisk analyse 04.02.2015 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Peter B. Nielsen og Sonsoles Quinzanos, Liselotte Clausen Udgave/dato: 04/02 2015 Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED CVR 57446412 www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark STANDARD nr. 317 Side 1 af 4 1-00 Emne: Sådan læses en vandanalyse - fra 1. januar 2002 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere