Instruks for kontrol med dyrkning af hamp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruks for kontrol med dyrkning af hamp"

Transkript

1 Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August 2011 Sagsnummer jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

2 Kolofon Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August 2011 Denne vejledning er udarbejdet af Plantedirektoratet i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv, Lægemiddelstyrelsen Fotograf(er): Bodil Pallesen, AgroTech Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Websted: ISBN Kontrolinstruksen er skrevet til de kontrollører, der udfører kontrollen. Derfor kan der være internt sprogbrug og henvisninger til interne dataprogrammer, som personer udenfor Plantedirektoratet ikke har adgang til. Hvis der er bilag knyttet til instruksen, vil de normalt også være tilgængelige, men der kan være tilfælde, hvor vi har vurderet, at den kontrollerede har mulighed for omgå kontrollen, hvis de pågældende informationer er offentligt tilgængelige. Af denne grund kan enkelte bilag være klassificeret som interne arbejdsdokumenter, der kun er tilgængelige for medarbejdere i Plantedirektoratet. Der vil ske en årlig revision af kontrolinstruksen. Der kan dog i løbet af året forekomme rettelser/ændringer af instruksen. Disse vil blive offentliggjort i form af en revideret kontrolinstruks på hjemmesiden samtidigt med, at kontrollørerne modtager ændringerne.

3 Indholdsfortegnelse 1. Formål Retsgrundlag Overordnede oplysninger Om dyrkning af hamp og støttemuligheder Kontroladresser Tidsfrister Sikkerheds- og hygiejneforskrifter Gennemførelse af kontrollen Hvad skal medbringes ved kontrolbesøget? Hvordan udfyldes kontrolrapporten? Hvordan udfyldes prøvetagningsrapporten Emballering af prøver Nummerering af prøver Forsendelse af prøver Analyseresultater Efter kontrollen Kontrollørens opgaver Registrering af kontrolrapporten Frist for indsendelse af rapporter Ikrafttræden Illustration af 2 hampeplanter Bilag 1 Kontrolrapport Bilag 2 Prøvetagningsrapport Bilag 3 Høringsbrev = 1

4 INSTRUKS FOR KONTROL MED DYRKNING AF HAMP 1. Formål. Plantedirektoratets kontrol med dyrkning af hamp har til formål at sikre, at der ikke udbetales EU-støtte til ulovlige afgrøder. EU har fastsat regler for kontrol med hamp, der søges om enkeltbetaling til. 2. Retsgrundlag. Bekendtgørelse nr. 749 af 1. juli 2008 om euforiserende stoffer. Lovbekendtgørelse nr. 445 af 23. april 2010 m.v. af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven) Rådets forordning (EF) Nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændringer af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006. (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003. Fælles sortsliste over landbrugsplantearter, 29. samlede udgave. Den Europæiske Unions Tidende, C 337, Kommissionens forordning (EF) nr. 1120/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i afsnit III i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere. Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2009 af 30. november 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem inden for rammerne af de ordninger for direkte støtte til landbrugerne, som er omhandlet i nævnte forordning og gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår krydsoverensstemmelse inden for rammerne af støtteordningen for vin. Rådets forordning (EF) Nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen). Kommissionens forordning (EF) nr. 507/2008 af 6. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelserne til Rådets forordning (EF) nr. 1673/2000 af 27. juli 2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion. (kodificeret udgave). I den elektroniske udgave af instruksen angiver den blå, understreget skriftsfarve, at der er indbygget genveje til bekendtgørelser og forordninger. 2

5 AUGUST Overordnede oplysninger. Hamp er en enårig plante, der i Danmark kan blive 2,5-3 m høj. Der er 3 kendte arter: Cannabis Sativa (Kæmpe hamp), Cannabis indica (indisk hamp) og Cannabis ruderalis (russisk hamp). Hamp er tvebo, hvilket vil sige, at hun- og hanblomster ikke befinder sig på samme plante. De øverste blade og blomsterne på hunplanterne er dækket af en klæbrig substans, hvoraf der kan udvindes en rusgift, hash. Hash er også kendt under andre navne, som for eksempel hashish, cannabis, galar, tjald, græs, pot, skunk og marihuana. Hash indeholder cannabinoider, af hvilke den vigtigste er THC, delta-9-tetrahydrocannabinol. THC-indholdet varierer mellem de forskellige sorter og mellem hampeplanter, som dyrkes under forskellige klimatiske forhold. Cannabis sativa er den art, der hyppigst anvendes som industriel hamp, til foder / mad (frøene), til strøelse og bioenergi (skæverne), til isoleringsmåtter og tekstiler (fibrene - taverne). Cannabis sativa er forædlet, så den ikke er så euforisk anvendelig som Cannabis indica eller krydsningen Cannabis indica X Cannabis sativa. En del marker med hamp høstes slet ikke. Hampen dyrkes udelukkende som foder for vildtet, der sætter pris på såvel plante som frø. Ifølge 2, stk. 1 og 2 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Bekendtgørelse nr. 749 af 1. juli 2008 om euforiserende stoffer må Cannabis (hvorved forstås alle overjordiske dele af planter tilhørende slægten Cannabis, hvorfra harpiksen ikke er fjernet. Undtaget er dog frugter af hampeplanten (hampefrø) og hampetaver i isoleret tilstand) ikke forefindes her i landet, med mindre Lægemiddelstyrelsen under ganske særlige omstændigheder og på nærmere fastsatte vilkår meddeler tilladelse dertil. I henhold til 2a i ovenfornævnte bekendtgørelse er der imidlertid åbnet mulighed for dyrkning af hampeplanter med lavt THC-indhold (mindre end 0,3 pct.). For at man kan opnå enkeltbetalingsstøtte til dyrkning af hamp, er det en betingelse, at der anvendes certificeret frø til udsæd af hampesorter, hvor planterne har et indhold af tetrahydrocannabinol (THC), der ikke overstiger 0,2 pct Om dyrkning af hamp og støttemuligheder Formål med ordningen. Formålet med ordningen er at muliggøre dyrkning af hamp med et lavt indhold af euforiserende stoffer Hvem er omfattet af ordningen? Alle hampedyrkere i Danmark, der har godkendelse til at måtte dyrke hamp, er omfattet af ordningen. Plantedirektoratets kontrol har alene lovhjemmel til at kontrollere de hampedyrkere, der har søgt om EU-støtte (enkeltbetaling) til arealer med hamp. 3

6 INSTRUKS FOR KONTROL MED DYRKNING AF HAMP 8 personer har søgt og modtaget godkendelse til at dyrke hamp i Der dyrkes hamp på 18 marker, i alt 28 ha. 1 avler har i 2011 søgt om enkeltbetaling til 1 mark med hamp og har indsendt mærkesedlen rettidigt til FødevareErhverv Udsendte vejledninger og støttemuligheder. De avlere, der ønsker at dyrke hamp, skal være godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp og ansøgningsskema findes på Plantedirektoratets hjemmeside. Det er muligt at søge om enkeltbetaling til alle marker med hamp. Der ydes også støtte til produktion af hampefibre (670 kr./ton). Betingelserne fremgår af følgende vejledninger: Vejledning om enkeltbetaling, april 2011, Støtte til forarbejdning af spindhør og hamp. Vejledning oktober 2002, der begge findes på FødevareErhvervs hjemmeside Kontroladresser Udvælgelse af kontroladresser. Ifølge KFO 73/2009, artikel 73 skal minimum 20 % af de arealer, der dyrkes med hamp, kontrolleres. Plantedirektoratet har i samråd med FødevareErhverv udvalgt 1 avler til kontrol Varsling. Som hovedregel skal kontroleftersynene aflægges uanmeldt. Dog må der ske forvarsel af kontroleftersynet med den strengt nødvendige frist, og kontroleftersynet skal indledes senest 48 timer efter, at dette er anmeldt til ansøgeren eller en repræsentant for denne. Hvis eftersynet er varslet, skal datoen og tidspunktet for varslingen anføres i kontrolrapporten. Som beskrevet i Den generelle kontrolinstruks (april 2009), punkt 3.3.2, Uvarslet kontrol, skal der ifølge retssikkerhedsloven udleveres et brev på stedet ved kontrollens begyndelse. I brevet skal sættes kryds ud for følgende tekst: og virksomheden er blevet udtaget til stikprøvekontrol EU-ordninger: Den lovgivning, kontrollen vedrører, er omtalt i det vejledningsmateriale, FødevareErhverv, Fødevarestyrelsen, Plantedirektoratet eller Mælkeudvalget har udsendt. Plantedirektoratets ret til at gennemføre kontrollen fremgår af 4 i Lov om administration af 4

7 AUGUST 2011 Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), Lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Koordinering med andre kontrolordninger. Ved tilrettelæggelsen af kontrollen, skal kontrolløren undersøge, om avlerens bedrift er udtaget til kontrol i forbindelse med andre EU-ordninger og / eller nationale ordninger. I bekræftende fald skal der, så vidt det er muligt, gennemføres kontrol af samtlige ordninger ved samme kontroleftersyn Tidsfrister. Kontrollen foretages i perioden 22. august - 9. september Sikkerheds- og hygiejneforskrifter. De sikkerhedsforskrifter, der skal iagttages i forbindelse med udførsel af kontrolarbejde, er beskrevet i Sikkerhedsforskrifter for kontrollører og prøvetagere (september 2008), punkt 4.0 Kontrol af landbrugsafgrøder og landbrug i øvrigt, punkt 4.8 Kontrol på marker. Hygiejneforanstaltninger, der skal iagttages ved besøg i stalde og på marker, hvor der færdes dyr, er beskrevet i Den generelle kontrolinstruks (april 2009), Kapitel 4, Retningslinjer for færden i husdyrbesætninger. Genveje til Plantedirektoratets Intranet er indbygget i teksten. 4. Gennemførelse af kontrollen. Kontrollen med overholdelse af ordningens bestemmelser udføres af Plantedirektoratets afdelinger på grundlag af ovennævnte bekendtgørelser, forordninger samt retningslinjerne i denne instruks Hvad skal medbringes ved kontrolbesøget? Sagsudskrifter og opmålingsudstyr skal medbringes ved kontrolbesøget. Sagsmaterialet finder du i SCAN JOUR Captia Sagsnummer /K Du kan også finde avlerens markplan i HEMA og markkortet i IMK. Opmålingen foretages med ortofoto eller GPS. Kniv til afskæring af prøvemateriale, netposer (som anvendes til kartofler), manilamærker, prøvetagningsrapport, kontrolrapport og prøvetagningsnumre skal medbringes. Foder har til hver afdeling udleveret prøvenumre, som anvendes til foder- og gødningsprøver. Disse prøvenumre skal også anvendes til hampeprøverne. 5

8 INSTRUKS FOR KONTROL MED DYRKNING AF HAMP 4.2. Hvordan udfyldes kontrolrapporten? Kontrolrapporten (Bilag 1) består af 3 dele: en generel del, der indeholder oplysninger om avleren og kontroleftersynet, en kontrol del, der indeholder oplysninger om, hvad der er kontrolleret samt et opmålingsskema. Der skal udfyldes en prøvetagningsrapport for hver prøve. Der udtages 1 prøve pr. mark. Nedenstående afsnit henviser til kontrolrapportens punkter Generel del. G-1. Oplysninger om avler. CPR nr., Avlerens ansøgningsnummer (enkeltbetaling) samt sagsnummer i SCAN JOUR Captia hentes fra Sagsmaterialet. Avlerens navn og adresse hentes ligeledes fra Sagsmaterialet. G-2. Oplysninger om kontroleftersynet. Det skal angives, om kontroleftersynet hos avler er varslet, og i bekræftende fald hvornår varslingen er foretaget. Der angives dato og klokkeslæt for kontroleftersynets begyndelse og afslutning. Det skal angives, om der i forbindelse med denne kontrol er udført kontrol af andre ordninger hos avleren / på avlerens adresse, og i bekræftende fald hvilke. Endvidere angives, hvem der har repræsenteret avleren ved kontroleftersynet. Med angivelse af hvornår rapporten er færdigudfyldt, underskriver kontrolløren rapporten og påfører sine initialer. G-3. Punkter, der har givet anledning til bemærkninger. I dette felt skal du notere de punkter i rapporten, der har givet anledning til bemærkninger. Har kontrollen ikke givet anledning til bemærkninger, afkrydses yderst til højre. G-4. Bemærkninger. Under dette punkt angives bemærkninger vedrørende kontrollen, der ikke fremgår af de øvrige punkter i kontrolrapporten, herunder avlerens eventuelle bemærkninger. Ved fejlsager skal punkt G-4. Bemærkninger først og fremmest bruges til at beskrive, hvilke uoverensstemmelser med bestemmelserne der er konstateret. Angiv det punkt i kontrolrapporten, bemærkningen vedrører. Er der behov for at skrive bemærkninger af oplysende karakter, skal dette klart fremgå af teksten. 6

9 AUGUST 2011 Vedlægger du rapporten et digitalt foto, skal du notere årsagen til, at fotoet er taget. Se endvidere Vejledning i brug af Digitalt kamera Nikon Coolpix 7900 samt håndtering af digitale billeder i PowerPoint (maj 2007) Kontrol del. A. Kontrol af marker med hamp og hampesorter. a. Avleren eller dennes repræsentant skal under kontroleftersynet udpege beliggenheden af de marker, der er omfattet af godkendelsen, så der ikke senere opstår tvivl herom. Det skal undersøges, om beliggenheden af de besigtigede arealer tilsået med hamp, er identiske med beliggenheden af de arealer, som avleren har fået godkendelse til at tilså. b. Der skal foretages en opmåling af de til kontrol udvalgte marker med hamp, som avleren har tilsået. Opmålingen skal foretages med det måleudstyr, der anvendes ved kontrol af enkeltbetalingsordningen. Ved opmåling med ortofoto og / eller GPS foretages toleranceberegning og udfyldelse af opmålingsskemaet automatisk i PDgis. Opmålingsresultatet for arealerne anføres i opmålingsskemaet. Hamp har afgrødekoden 42. c. Det anføres, om arealet af de enkelte hampemarker som minimum er 0,3 ha. d. Det skal undersøges, om der er anvendt godkendte sorter af hampefrø. Avleren skal fremvise dokumentation herfor. Dokumentationen kan være følgeseddel eller faktura (f.eks. 10 kg Felina 32, købt den 20. april 2011 hos DLF-Trifolium, Ny Østergade 9, 4000 Roskilde). B. Prøvetagning. Det anføres, hvor mange marker avleren dyrker med hamp. Der skal udtages en samleprøve fra hver mark. Hver samleprøve skal bestå af plantemateriale fra 50 planter. Da plantematerialet skal være så repræsentativt som muligt, udvælges planterne tilfældigt ved vandring i markstykket efter linjer som vist i Figur 1. Start Slut Figur 1: Vandringsretning i hampemarken ved udtagning af prøvemateriale. Ved prøvetagning afskæres fra hver af de udvalgte planter de 30 øverste cm af et skud, som mindst skal indeholde én hunblomsterstand. Prøven udtages i løbet af en dag i perioden fra 20 7

10 INSTRUKS FOR KONTROL MED DYRKNING AF HAMP dage efter begyndelse til 10 dage efter afslutning af blomstring. Hampeplanten blomstrer fra juli til september. På instruksens side 13 findes en illustration af en hampe- -plante og en hampe- -plante Hvordan udfyldes prøvetagningsrapporten? Følgende rubrikker i prøvetagningsrapporten (Bilag 2) (angivet med tal på prøvetagningsrapporten fra Foder), skal udfyldes for hver prøve. 1 Prøvenummeret påføres. 2 Avlerens navn og adresse noteres under Prøvetagningssted. 3 Hvis beliggenheden af marken er forskellig fra avlerens adresse, noteres denne under Prøven er taget (sted på virksomheden). 4 Datoen for prøvetagningen noteres. 5 Kontrollørens initialer skrives (tydeligt!) 4.4. Emballering af prøver. De afskårne plantedele fra hver mark deles i to lige store portioner, der uden at blive sammenpresset anbringes i hver sin åndbare pose. Netposer, som anvendes til kartofler, er velegnede til emballering. Når prøvetagningsrapporten er udfyldt, skal den kopieres 3 kopier. En kopi (foldet og med analyseforslaget opad) lægges ned til prøvematerialet i hver af de to portioner, inden poserne lukkes med snor Nummerering af prøver. Fra afdelingskontoret rekvireres labels med fortrykte prøvenumre og stregkoder. Det fortrykte nummer er gentaget over hinanden 6 gange i en rulle med 200 numre. 8

11 AUGUST 2011 Figur 2. Prøvenummerrække. Nummeret indeholder årstal (brug nummerruller fra 2011) efterfulgt af et 6 cifret løbenummer. Øverste nummer er yderligere udvidet med -02. Denne label er beregnet til den end af de 2 udtagne prøver, som herefter bliver 2. prøve (eller reserveprøve i daglig tale). Hver pose med prøvemateriale forsynes med et skilt (manilamærke), hvor prøvenummeret påklæbes. De to poser med plantedele fra samme mark forsynes med samme nummer. Husk at anvende prøvenummeret med -02 til den ene pose. Overskydende gentagelser af prøvenummeret benyttes til prøvetagningsrapport og eventuel kontrolrapport og bilag. Resterende prøvenumre kasseres. Vær opmærksom på, at ét prøvenummer kun må anvendes til prøver fra én mark. Den originale prøvetagningsrapport lægges i en kuvert, mærket Plantedirektoratets Laboratorium, Bygning A- 1., Skovbrynet 20, 2800 Kgs. Lyngby, og kommes i samme forsendelseskasse som prøverne. En kopi af prøvetagningsrapporten vedhæftes kontrolrapporten Forsendelse af prøver. Alle poser emballeres i papkasser, som så vidt muligt samme dag, som prøveudtagningen har fundet sted, sendes til Plantedirektoratet, Skovbrynet 20, 2800 Kgs. Lyngby, mærket Vareindlevering Bygning A, kælderen. For at undgå, at prøvematerialet brænder sammen, er det vigtigt, at poserne med prøvematerialet ikke pakkes for tæt. Prøvematerialet skal nedtørres indenfor 48 timer efter prøvetagning. Dette betyder, at der kun må foretages prøvetagning mandag, tirsdag eller onsdag Analyseresultater. Når analyseresultaterne foreligger, vil afdelingskontorerne blive orienteret om disse. Hvis et analyseresultat giver anledning til nærmere undersøgelser, modtager afdelingen nærmere besked herom fra Kontrol. 5. Efter kontrollen Kontrollørens opgaver. Som hovedregel skal du udfylde kontrolrapporten (se Bilag 1), efterhånden som kontrollen foretages. 9

12 INSTRUKS FOR KONTROL MED DYRKNING AF HAMP Den færdige kontrolrapport skal sendes til / afleveres på afdelingskontoret hurtigst muligt, således at afdelingskontoret kan overholde nedennævnte tidsfrister for behandling og ekspedition af kontrolrapporten. Forsiden til originaleksemplaret af kontrolrapporten (hovedrapport og delrapport), der udfærdiges på Plantedirektoratets brevpapir, skal være forsynet med direktoratets logo i den foreskrevne grønne farve, medens kopier gerne må være med sortfarvet logo Registrering af kontrolrapporten Kontering af eftersyn og rapporter i DAKAR. Arbejdstimeforbruget i forbindelse med kontrollen skal konteres under ydelsesnummer Hamp bedrifter Registrering i VAKS og SCAN JOUR Captia. Navne og adresser på den avler, som skal kontrolleres, er oprettet i DCK under 5091_11. Enhed for Kontrol har oprettet sagen i SCAN JOUR Captia. Sagsnummeret er: /K Når afdelingskontoret modtager en kontrolrapport fra kontrolløren, skal kontroldataene for hvert eftersyn hurtigst muligt tastes ind i DCK. Enhed for Kontrol benytter databasens oplysninger til udarbejdelse af kontrolstatistik m.v OK-rapport. Der henvises til Den generelle kontrolinstruks (april 2009), punkt 10.1, OK-sager. OK-kontrolrapporter scannes ind i SCAN JOUR Captia senest 10 dage efter datoen for afslutningen af kontroleftersynet. Og rapporterne i original sendes sammen med eventuelle bilag til Enhed for Kontrol Fejl-rapport. Der henvises til Den generelle kontrolinstruks (april 2009), punkt , Høring fra distriktet. Bilag 3 viser skabelonen til høringsbrevet. Efter udløbet af svarfristen scannes fejl-rapporten med høringsskrivelse, og eventuelle høringssvar fra avleren ind i SCAN JOUR Captia. Ved udskrivning fra PDgis dannes samtidigt en digital printfil, som efterfølgende registreres på sagen som et dokument. Alternativt kan der foretage en scanning af det udskrevne kort. Fejl-rapporten (papirudgaven) sendes til Enhed for Kontrol, der videresender denne til Lægemiddelstyrelsen. 10

13 AUGUST Frist for indsendelse af rapporter. Kontrolrapporten skal være scannet ind i SCAN JOUR Captia senest den 1. oktober Ikrafttræden. Instruksen træder i kraft den 22. august Illustration af 2 hampeplanter. plante plante blomster blomster 11

14 INSTRUKS FOR KONTROL MED DYRKNING AF HAMP Bilag 1 12

15 AUGUST

16 INSTRUKS FOR KONTROL MED DYRKNING AF HAMP 14

17 AUGUST

18 INSTRUKS FOR KONTROL MED DYRKNING AF HAMP Bilag 2 16

19 AUGUST 2011 Bilag 3 17

20 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby ISBN Tlf.: Fax.:

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August 2009 Sagsnummer 09-55701-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande.

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Sagsnummer 11-5511-000001 April 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá

Læs mere

Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden

Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden 2010-2013 Sagsnummer 12-5521-000001 Maj 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Instruks for kontrol med

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier

Instruks for kontrol af bananmodnerier Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J. nr. 13-3410-000001 Instruksen træder i kraft marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen 2009 Gældende fra 17. februar 2009, Sagsnr. 08-2721-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Dyrepræmier og øremærkning

Dyrepræmier og øremærkning Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Dyrepræmier og øremærkning www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Denne folder fortæller kort,

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger

Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger April 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Aktivitet 3322 J.nr. 11-31040-000001 Instruksen træder i kraft den 15. april 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion.

Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion. Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion. August 2012 Sagsnummer 12-5551-000001 jáåáëíéêáéíñçêc ÇÉî~êÉêIi~åÇÄêìÖçÖcáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå Kolofon Denne instruks er udarbejdet

Læs mere

Instruks for godkendelse af kontrolsteder

Instruks for godkendelse af kontrolsteder (kun for forhåndsanmeldte importsendinger) Aktivitet 2043 Februar 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Instruks for godkendelse af kontrolsteder Aktivitet 2043

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 - tilladelse til dyrkning af frugt og grønt samt andre kartofler end kartofler til stivelsesproduktion med støtte Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2012/13

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2012/13 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2012/13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol. J.nr Instruksen træder i kraft maj 2016

Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol. J.nr Instruksen træder i kraft maj 2016 Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J.nr. 16-3410-000003 Instruksen træder i kraft maj 2016 Kolofon Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol Denne

Læs mere

Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder, J. nr. 13-37410-000002

Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder, J. nr. 13-37410-000002 Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder, 2013 J. nr. 13-37410-000002 Oktober 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Instruks om overvågning for planteskadegørere

Instruks om overvågning for planteskadegørere Instruks om overvågning for planteskadegørere Overvågningsinstruksen Produkt 53201 m.fl. 1. februar 2013 (Sagsnr. 12-370-000002) jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

Plantedirektoratet. Plantedirektoratet. Kontrol af. Foder. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. www.pdir.dk

Plantedirektoratet. Plantedirektoratet. Kontrol af. Foder. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. www.pdir.dk Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Foder www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Folderen her fortæller kort, hvorfor Plantedirektoratet

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Hektarstøtte til dyrkning af spindhør og hamp

Hektarstøtte til dyrkning af spindhør og hamp Hektarstøtte til dyrkning af spindhør og hamp Vejledning Marts 2001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indhold 1. Indledning...3 2. Ansøgning...4 3. Dyrkning...5

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion.

Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion. Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion. September 2016 Sagsnummer 12-5551-000001 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af Kontrol

Læs mere

EU-kommissionen godkendte i 2000 den danske plan for udvikling af landdistrikterne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999.

EU-kommissionen godkendte i 2000 den danske plan for udvikling af landdistrikterne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999. Udgave nr. 5 SKOV- OG NATURSTYRELSEN Økonomikontoret J.nr. SN 2001-0323-0008 Ref. ARD/GJE/OEJ Vejledning om medfinansiering af offentlig skovtilplantning Den 11. oktober 2005 Indledning: EU-kommissionen

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá ê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî=

Læs mere

Instruks for kontrol med landskabsog biotopforbedrende beplantninger - For tilsagn givet i 2007, 2008 og 2009.

Instruks for kontrol med landskabsog biotopforbedrende beplantninger - For tilsagn givet i 2007, 2008 og 2009. Instruks for kontrol med landskabsog biotopforbedrende beplantninger - For tilsagn givet i 2007, 2008 og 2009. MAJ 2012 Sagsnummer 12-5201-000001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Instruks om overvågning for planteskadegørere

Instruks om overvågning for planteskadegørere Instruks om overvågning for planteskadegørere Overvågningsinstruksen - Aktivitet 3201 m.fl. 1. marts 2010 (Sagsnr. 10-360-000001) jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker

Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker December 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok revideret udgave

Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok revideret udgave Dato: 3. september 2015 Sagsnummer: 15-379-000040 Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok revideret udgave Kolofon Kontrolinstruks til undersøgelseszone

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder og skema til ændring af slutdato Maj 2010 N.B.! Hvis skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger

Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger Aktivitet 2043 Marts 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til overdragelse

Læs mere

Instruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Instruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne for handyrpræmie til tyre og stude og om identifikation og registrering af dyr i besætninger med kvæg, får og geder 2014 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne.

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Arealtilskud/Bæredygtighed/KMSJ/ Sagsnr./dok.nr.: / 12-8025-000943 Dato: 18.december 2012

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter Februar 2014 Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier 1 Indledning Det muligt at producere partier af

Læs mere

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Juli 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af oksekød og

Læs mere

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja.

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja. Vejledning om udfyldning af skema vedr. anmeldelse og ansøgning om tilladelse til pengeoverførsel til og fra iranske personer/enheder/organer, når pengeoverførslen overstiger 10.000 EUR På Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 25. maj 2005

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 25. maj 2005 Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 25. maj 2005 Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Fødevareministeriets grundnotat

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg

Vejledning om import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Eksportstøttekontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

National reserve 2011

National reserve 2011 National reserve 2011 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2011 Bemærk, at ansøgningsfristen er ændret til 29. april APRIL 2011 Kolofon National

Læs mere

Industrihamp. Etablering

Industrihamp. Etablering Side 1 af 6 Industrihamp Interessen for hamp og hampedyrkning er stor mange steder i Europa. Det skyldes ikke mindst, at hamp har et stort udbyttepotentiale og mange anvendelsesmuligheder, som der er et

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Dyr. Kontrolinstruks. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Kontrolordning 5001_2015 2015

Dyr. Kontrolinstruks. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Kontrolordning 5001_2015 2015 Kontrolinstruks Dyr Kontrolordning 5001_2015 2015 Kontrol med overholdelse af bestemmelserne for slagtepræmie til kvier, tyre og stude. Om identifikation og registrering af dyr i besætninger med kvæg,

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014 Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Kolofon Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2 16-37410-000003 Oktober 2016 Indhold Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m.

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. I medfør af 1, stk. 3, nr. 9, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 26. april 1999, 11 i lov om planteskadegørere,

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3 16-37410-000003 Januar 2017 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-818-4

Læs mere

Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok

Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok Dato: 24. juni 2015 23. juli 2015 Sagsnummer: 15-379-000040 Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok Kolofon Kontrolinstruks til undersøgelseszone

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten) i )

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten) i ) Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten) i ) I medfør af 1, stk. 1 og stk. 3, nr. 2 og 8, jf. 1 stk. 1, i lov om frø, kartofler

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2015/16

Kontrolinstruks. for. Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2015/16 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2015/16 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Bidragyder(e):

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn Lovtidende A Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn I medfør af 1, stk. 3, nr. 9, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og 25 i lov

Læs mere