Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder"

Transkript

1 Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Aktivitet 3322 J.nr Instruksen træder i kraft den 15. april 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

2 Kolofon Denne instruks er udarbejdet af Plantedirektoratet 2011 Bidragyder(e): Frø og Planter Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse 1. Formål Retsgrundlag Almindelige bestemmelser Generelt Kontroladresser Tidsfrister for kontrollens gennemførelse Sikkerhedsregler og plantesundhedsmæssige forskrifter Kontrollens omfang og gennemførelse Hvad medbringes ved kontrolbesøget? Gennemførelse af kontrolbesøg Virksomhedsoplysninger Udfyldelse af formular GA 297 og GA 340 (Tillæg C og D) Behandling af formularer Kontrollørens opgaver Frist for indsendelse af formularer Opfølgning fra Frø og Planter Instruksens ikrafttrædelse og ajourføring...6 Tillæg A: Oversigt over sagsgangen ved avlskontrol af frøarealer...7 Tillæg B: Fælles Excel-regneark Status for Kontrollen :...8 Tillæg C: GA 297. Plantesundhedskontrol af frømarker med henblik på eksport...9 Tillæg D: Formular GA 340. Plantepatologisk undersøgelse...10 Tillæg E: Sagsbehandling i Frø og Planter Introduktion Kontrolinstruksen er skrevet til de kontrollører, der udfører kontrollen. Da den er skrevet til Plantedirektoratets kontrollører, kan der være internt sprogbrug og henvisninger til interne dataprogrammer, som personer udenfor Plantedirektoratet ikke har adgang til. Hvis der er bilag knyttet til instruksen, vil de normalt også være tilgængelige, men der kan være tilfælde, hvor vi har vurderet, at den kontrollerede har mulighed for omgå kontrollen, hvis de pågældende informationer er offentligt tilgængelige. Af denne grund kan enkelte bilag være klassificeret som interne arbejdsdokumenter, der kun er tilgængelige for medarbejdere i Plantedirektoratet. Der vil ske en årlig revision af kontrolinstruksen. Der kan dog i løbet af året forekomme rettelser/ændringer af instruksen. Disse vil blive offentliggjort i form af en revideret kontrolinstruks på hjemmesiden samtidigt med, at kontrollørerne modtager ændringerne. 1

4 1. Formål Avlskontrol af frøafgrøder består i markinspektion for planteskadegørere. Markinspektionen er i visse tilfælde en forudsætning for, at der senere kan udstedes plantesundhedscertifikat for frøpartiet, idet nogle importlande har krav om en sådan markkontrol. Kontrollen udføres udelukkende efter bestilling fra det frøfirma, der har indgået kontrakt om dyrkning af frøafgrøden. Ved markinspektionen skal det undersøges, om der er nærmere angivne planteskadegørere i afgrøden. Frøfirmaet skal, ved anmodningen om kontrol, anføre hvilke skadegørere, der skal kontrolleres for. 2. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov nr. 198 af 12. marts 2009 om planteskadegørere https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse nr. 34 af 23. januar 2009 om planteskadegørere https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse nr. 32 af 23. januar 2009 om planter https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse nr. 233 af 10. april 2008 om udførsel af planter og planteprodukter mm. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Plantedirektoratets prisliste for serviceydelser Almindelige bestemmelser 3.1. Generelt Avlskontrol udføres udelukkende fra Plantedirektoratets lokalafdelinger i Ringsted, der dækker Sjælland, Bornholm og Lolland-Falster, samt i Odense, der dækker Fyn og Jylland. Et frøfirma, som ønsker markinspektion, bestiller kontrollen ved at udfylde og sende formular GA 297, Anmeldelse om plantesundhedskontrol af frømarker med henblik på eksport, til Frø og Planter. En oversigt over sagsgangen findes i tillæg A. Frø og Planter modtager formularerne, tildeler dem et avlskontrolnummer og taster bestillingerne i et fælles Excel-regneark Status for Kontrollen 2011.xls, se tillæg B (L:\FROPLA\PLANTER\ Avlskontrol frømarker\avlskontrol 2011/Status for kontrollen 2011). Herefter sendes bestillingerne til lokalafdelingerne. Frø og Planter taster følgende oplysninger fra formular GA 297 i det fælles Excel-regneark: Avlskontrolnummer Frøfirma (Rekvirent) Kontroladresse (Avler) Tidligste høsttidspunkt Afgrøde Areal (ha eller m 2 ved væksthusafgrøder) Lokalafdeling 2

5 3.2. Kontroladresser Frø og Planter udsender de modtagne bestillinger til lokalafdelingerne, efterhånden som disse modtages, og bliver registreret i det fælles Excel-regneark. Der skal udføres markinspektion i forbindelse med samtlige bestillinger. Markbesigtigelsen kan udføres uden forudgående varsling og uden kontakt til avleren. Frø og Planter har opfordret frøfirmaerne til at fortælle de enkelte avlere, at deres mark vil blive inspiceret i forbindelse med avlskontrol Tidsfrister for kontrollens gennemførelse Hver mark skal inspiceres én gang inden høst. Det optimale tidspunkt afhænger af flere faktorer, f.eks. mulighederne for at færdes i afgrøden, hvilke skadegørere der er specielt alvorlige i den pågældende afgrøde, og vejret i den pågældende dyrkningssæson. Dog kontrolleres roemarker 2 gange, hvis der er bestilt kontrol for både rizomania og andre skadegørere, da rizomania-kontrol skal udføres så tidligt i vækstsæsonen, at symptomer på evt. andre skadegørere ikke kan ses endnu. Arealerne skal, som udgangspunkt, besigtiges så tæt på høst som muligt, dog inden afmodning/ nedvisning, og i høje afgrøder, som f.eks. majroe, kan det være nødvendigt at besigtige i god tid inden høst. Ved en sen kontrol undgås det, at der overses symptomer på sent udviklede skadegørere, f.eks. kan bladskimmel brede sig meget hurtigt i spinat. Tilsvarende kan et bladlusangreb (med tilhørende potentiel virusoverførsel) udvikle sig hurtigt. Frøfirmaets vurdering af det tidligste høsttidspunkt er oplyst på formularen. Det faktiske høsttidspunkt kan dog ligge tidligere, specielt i varme og tørre år, eller hvor afgrøden er påvirket af planteskadegørere eller ukrudt. Der er eksempler på, at afgrøden er høstet op til 3-4 uger før det tidligst angivne tidspunkt. Ved tilrettelæggelse af kontrollen skal der tages hensyn til afgrødeudviklingen i det pågældende år, og kontrollen skal udføres på et tidspunkt, hvor det er muligt at iagttage særligt alvorlige planteskadegørere. For eksempel bør kontrol af roemarker for rizomania udføres i starten af juni, og gerne i en varm periode, idet der her er optimale betingelser for at se symptomer. Som udgangspunkt skal markafgrøder inspiceres senest: 15. juni: roer (rizomania) 30. juni: majroe, purløg, raps og korn (vintersæd) 15. juli: blomkål, hvidkål, grønkål og kinakål, spinat, ærter, rucola, roer og korn (vårsæd) 31. juli: persille og radise I væksthusafgrøder, som f.eks. agurk, Capsicum, og Gerbera, lægges kontrollen ligeledes så sent som muligt, så evt. symptomer på skadegørere kan nå at udvikle sig. Kontakt evt. avleren for at høre om den aktuelle kulturs udvikling. 3

6 3.4. Sikkerhedsregler og plantesundhedsmæssige forskrifter Sikkerhedsforskrifter ligger på intranettet under Sikkerhed > Sikkerhedsforskrifter for distrikterne. Plantesundhedsmæssige forholdsregler er beskrevet i Den generelle Kontrolinstruks, der findes på intranettet under Regler > Kontrolinstrukser > Den generelle Kontrolinstruks. Husk at spørge om seneste sprøjtning i marken før du påbegynder kontrollen, og udsæt kontrollen, hvis marken lige er sprøjtet. 4. Kontrollens omfang og gennemførelse 4.1. Hvad medbringes ved kontrolbesøget? Kontrolløren medbringer følgende udstyr for at kunne udføre kontrollen korrekt: - Poser og redskaber til udtagning af eventuelle planteprøver. Anmeldelses-formular fra frøfirmaet. 4.2 Gennemførelse af kontrolbesøg Det er vigtigt at hele arealet gås igennem for symptomer på skadegørere, dels fordi nogle importlande har 0-tolerance over for visse skadegørere, dels fordi selv et lille angreb under gunstige forhold kan udvikle sig betydeligt i tiden fra kontrol til høst. På større arealer uden sprøjtespor må du efter bedste evne dække arealet jævnt. Hvis det er vanskeligt at færdes i afgrøden, eller er det svært at kontrollere den f.eks. på grund af lejesæd eller ukrudt, så noter det i rapporten. Ved kontrollen skal der først og fremmest ses efter de skadegørere, som frøfirmaet har anført i bestillingen. Tydelige symptomer på andre skadegørere noteres dog, og det er også nyttigt at være opmærksom på skadedyrsangreb, da f.eks. bladlus kan sprede virussygdomme. På Plantedirektoratets hjemmeside findes oversigter over relevante skadegørere i en visse frøafgrøder. Desuden findes en liste over skadegørere med angivelse af, om de findes i Danmark. Oversigterne findes på under Gartneri > Eksport ud af EU > Eksport af frø > Planteskadegørere (tabellen). Er der symptomer på nogle af de skadegørere, som frøfirmaet har angivet eller på EUkarantæneskadegørere, sendes plantemateriale med symptomer til undersøgelse i Plantedirektoratets Laboratorium. Materialet vedlægges formular GA 340. Af tidligere års kontroller ser det ud til, at et markbesøg tager 1-4 timer, og at arealets størrelse er af mindre betydning for tidsforbruget end afgrødens beskaffenhed og typen af skadegørere, som der skal kontrolleres for Virksomhedsoplysninger Ved bestilling af kontrol oplyser frøfirmaet (i formular GA 297): Frøfirmaets navn, adresse og Avlerens navn, adresse, telefonnummer og CVR-nr Arealets størrelse og beliggenhed, inkl. kortskitse Udlægspartiets referencenr. og/eller mærke Planteart, sort, kategori og generation 4

7 Tidligste høsttidspunkt Skadegørere, som kontrollen skal omfatte. Frøfirmaets kontaktperson Er kortskitsen ikke i overensstemmelse med virkeligheden, eller må du bruge uforholdsmæssig megen tid på at tyde den, kan du kontakte avleren eller Frø og Planter. Vi vil herefter rekvirere nyt materiale fra frøfirmaet Udfyldelse af formular GA 297 og GA 340 (Tillæg C og D) Den øverste halvdel af formular GA 297, der rummer oplysninger om dyrkningsstedet og udlægspartiet, udfyldes af frøfirmaet. Frø og Planter opbevarer en kopi af formularen og sender, originalen til lokalafdelingen.. I det nederste felt af formular GA 297 skal du anføre resultatet af kontrollen. Feltet Plantedirektoratets bedømmelse af avlen udfyldes. Oplys, om afgrøden er sund og uden skadegørere, se afsnit 4.1. Feltet skal også dateres og underskrives. Hvis du indsender materiale til laboratorieundersøgelse, skal det noteres i formular GA 297. Formular GA 340, der består af en original med 3 kopier, skal bruges, hvis du indsender plantemateriale til laboratoriet. Du skal udfylde følgende felter: Skriv Ikke VAKS Akt øverst på formularen avlskontrolnummer (A11xxx), som fremgår af formular GA 297 avlerens navn og adresse samt frøfirmaets navn plantenavn og sort formodet skadegører samt angrebsgrad og placering symptomer/sygdomsforløb (kort, men præcist, det er en stor hjælp) indsendelsesdato, samt dit navn og lokalafdeling. Prøven mærkes med en LIMS stregkode fra din rulle. Identisk stregkode sættes på kontrolrapporten (GA 297) samt alle sider på GA 340 (original og de 3 kopier). Du skal i alt bruge 6 identiske stregkoder. Laboratoriet returnerer den hvide original af formularen sammen med et analysebevis med resultat af undersøgelsen og arkiverer den røde kopi. Endvidere sender laboratoriet kopi af analysebeviset sammen med den gule kopi til Frø og Planter. 5. Behandling af formularer 5.1. Kontrollørens opgaver Kontrolløren udfører markbesigtigelse af frøarealet og udfylder formular GA 297 samt eventuelt formular GA 340, se afsnit 4.4. Er der indsendt plantemateriale til undersøgelse, skal den blå kopi af formular GA 340 arkiveres på lokalafdelingen. Originalen samt rød og gul kopi sendes med plantematerialet til Plantedirektoratets Laboratorium Efter kontrolbesøget sendes den udfyldte formular til Frø og Planter, og der arkiveres en kopi på lokalafdelingen. Resultatet af laboratorieundersøgelsen arkiveres ligeledes. Hvis der i prøven er påvist en skadegører, skal der gives besked til frøfirmaet. 5

8 Tidsregistrering foretages i det fælles Excel-regneark (se afsnit 3.1). Du skal taste følgende data: Dine initialer Dato for kontrolbesøg Det samlede tidsforbrug inkl. forberedelse og kørsel (oprundet til nærmeste hele time) Om der er indsendt prøve til laboratoriet (ja/nej) Frist for indsendelse af formularer Udfyldte formularer sendes til Frø og Planter senest 7 dage efter kontrolbesøget. Oplysninger om kontrollerne tastes i det fælles Excel-regneark senest 7 dage efter kontrolbesøget. Hvis kontrollen ikke kan gennemføres, f.eks. fordi afgrøden var skårlagt eller høstet på kontroltidspunktet, meddeles dette straks telefonisk til Frø og Planter Opfølgning fra Frø og Planter Se tillæg E. 6. Instruksens ikrafttrædelse og ajourføring Denne instruks træder i kraft 15. april 2011, hermed ophæves tidligere instrukser på området. 6

9 Tillæg A: Oversigt over sagsgangen ved avlskontrol af frøarealer Frøfirma bestiller avlskontrol ved at udfylde og sende formular GA 297 til Frø & Planter. Kontrol-data indtastes i fælles Excel-regneark. Formularen sendes til lokalafdeling Odense eller Ringsted. Kontrolløren udfører markkontrol og udtager evt. planteprøver til laboratorieundersøgelse. Rapport sendes til Frø & Planter. Timeforbrug mv. indtastes i fælles Excel-regneark Frø & Planter sender avlskontrolrapport og faktura til frøfirma. Laboratoriet tester den indsendte prøve og sender resultatet til Frø & Planter og til lokalafdelingen. 7

10 Tillæg B: Fælles Excel-regneark Status for Kontrollen : (L:\FROPLA\PLANTER\ Avlskontrol frømarker\avlskontrol 2011/Status for kontrollen 2011) Status for Kontrollen 2011.xls 8

11 Tillæg C: GA 297. Plantesundhedskontrol af frømarker med henblik på eksport Formularen findes på Plantedirektoratets hjemmeside under Gartneri > Eksport ud af EU > Eksport af frø > Frømarker: 9

12 Tillæg D: Formular GA 340. Plantepatologisk undersøgelse Formularen består af en original med 3 kopier i gennemslag i hhv. rød, gul og blå. Formularen bestilles i papirarkivet i Sorgenfri. 10

13 Tillæg E: Sagsbehandling i Frø og Planter. 1. Frø og Planter anmoder firmaer om bestillinger ved brev ultimo marts. 2. Modtagne bestillinger nummereres fortløbende (A11xxx), indskannes og tastes i Excel (se afsnit 3.1). Nummereringsstempel findes hos LSP. Når skemaerne er nummereret, indskannes de husk også at kopiere kortskitsen - og gemmes til senere brug når avlskontrolmeddelelsen skal udstedes. 3. Bestillinger sendes til lokalafdelingerne senest medio april. 4. Frø og Planter påser i perioden juni - september, at rapporter og tastning i Excel håndteres rettidigt af kontrollørerne. 5. Efter udført kontrol returneres avlskontrolrapporterne fra kontrollørerne samt evt. resultater fra laboratorieprøver. 6. Frø og Planter udsteder avlskontrolmeddelelser til de enkelte firmaer, når samtlige firmaets rapporter foreligger. Fakturering sker snarest herefter. Avlskontrolmeddelelsen skrives på den nederste halvdel af bestillingsformularen, som er gemt i enheden. Det originale avlskontrolskema med kontrollørens påtegninger samt evt. undersøgelsesresultater og en kopi af avlskontrolmeddelelsen arkiveres i Frø og Planter. I meddelelsen til firmaet skal det altid anføres, hvis der har været udtaget prøver til undersøgelse, og undersøgelsesmetoden skal anføres. Informationer til frøfirmaet, som ikke direkte vedrører avlskontrollen eller de skadegørere, som der er rekvireret undersøgelse for, gives ikke i avlskontrolmeddelelsen. 7. Frø og Planter fakturerer frøfirmaerne for kontrollen (grundgebyr og kontrollørens timeforbrug) og for laboratorieanalyser. Instruks for laboratoriets analyse og fakturering af prøver: Prøven vurderes indledende visuelt af en erfaren laboratoriemedarbejder, således at der kun iværksættes analyse af prøven, hvis symptomerne på planten svarer til det mulige skadegørerbillede fra en af de af skadegørere, som frøfirmaet har bestilt kontrol for. Der faktureres for analyse/forbrugt tid i laboratoriet. Laboratoriet skriver, hvad virksomheden skal faktureres for på formularen med analyseresultatet (gul kopi af formular GA 340) og sender den til Frø og Planter. Der skal ikke faktureres for analyser for EU-karantæneskadegørere, idet det betragtes som en del af den danske overvågningsindsats Frø og Planter skal følge op med information til kontrollører, som gentagne gange indsender prøver med symptomer, der ikke hænger sammen med de skadegørere, som der er bestilt inspektion for. Ligeledes skal der informeres til alle involverede kontrollører, hvis der inden for en sæson indsendes prøver med samme atypiske symptomer, der efter en vurdering i laboratoriet viser sig at være forårsaget af abiotiske faktorer, som for eksempel vejrlig. Der faktureres ikke for sådanne prøver 11

14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby ISBN (web) Tlf.: Fax.:

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Oktober 2004 Gældende fra den 18. oktober 2004 Ministeriet

Læs mere

Vejledning for kyndige biavlere

Vejledning for kyndige biavlere Vejledning for kyndige biavlere Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for kyndige biavlere Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug,

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation

Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere