Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder"

Transkript

1 Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

2 Kolofon Vejledning for procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen 15. december 2014 Bidragyder(e): Center for Jordbrug, Planter Fotograf(er): Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Websted: ISBN

3 Indholdsfortegnelse 1. Formål Læsevejledning til ikke kontrollører Retsgrundlag Den generelle kontrolinstruks Overordnede oplysninger Om procesaudit på godkendte prøvetagningssteder Kontroladresser Tidsfrister Sikkerheds- og hygiejneforskrifter Gennemførelse af audit Hvad skal medbringes ved procesaudit Gennemførelse af audit Afvigelser, bemærkninger og forslag Auditrapport Skema til afvigelser og bemærkninger Efter kontrollen Kontrollørens opgaver i forhold til virksomheden Registrering af rapporter for procesaudit 2014 og skemaer Frist for indsendelse af rapporter Ikrafttrædelse og ophævelse af instrukser...11 Bilag 1 Rapport fra procesaudit Bilag 2 Skema til afvigelser og bemærkninger...13 Side 3 af 14

4 1. Formål NaturErhvervstyrelsen gennemfører procesaudit som en del af den samlede kontrol på prøvetagningssteder, der er godkendte til at benytte autoriserede prøvetagere. Procesaudit er en ren teknisk audit, og den retter sig mod på den automatiske prøvetagning. Fokus er på overholdelse af "Instruks i prøvetagning af frø". Virksomhedernes kvalitetshåndbøger vil kun blive inddraget i mindre grad ved procesaudit. 1.1 Læsevejledning til ikke kontrollører Vejledningen er skrevet til de kontrollører, der udfører procesaudit. Derfor kan der være internt sprogbrug og henvisninger til interne dataprogrammer, som personer udenfor NaturErhvervstyrelsen ikke har adgang til. Hvis der er bilag knyttet til vejledningen, vil de normalt være tilgængelige. Der kan dog være tilfælde, hvor vi har vurderet, at de pågældende informationer ikke skal være offentligt tilgængelige, hvorfor enkelte bilag vil være klassificeret som interne arbejdsdokumenter, der kun er tilgængelige for medarbejdere i NaturErhvervstyrelsen. Vejledningen revideres årligt, men kan dog tilrettes efter behov i løbet af året. Ændringer vil blive offentliggjort i form af en revideret vejledning på hjemmesiden samtidigt med, at Natur- Erhvervstyrelsens medarbejdere modtager ændringerne. 2. Retsgrundlag Bekendtgørelser om sædekorn, grønsagsfrø og markfrø samt den gældende betalingsbekendtgørelse findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside under lovstof om frø og korn. Bekendtgørelserne giver mulighed for, at en virksomhed eller afdeling kan autoriseres til at benytte autoriserede prøvetagere, ligesom reglerne om autorisation af prøvetagere er beskrevet. Gebyrer for godkendelse af prøvetagningssted fremgår af betalingsbekendtgørelsen. Gebyr for udførelse af procesaudit indgår som en del af virksomhedens registreringsgebyr. Bekendtgørelse nr. 95 af 30. januar 2014 om sædekorn (opdateres primo 2015) Bekendtgørelse nr. 94 af 30. januar 2014 om grønsagsfrø (opdateres primo 2015) Bekendtgørelse nr af 26. september 2014 om markfrø (opdateres primo 2015) Bekendtgørelse Autorisation af prøvetager Autorisation til at benytte autoriseret prøvetager Sædekorn Bilag 4, pkt. II Bilag 4, pkt. III Grønsagsfrø Bilag 5, pkt. II Bilag 5, pkt. III Markfrø Bilag 4, pkt. II Bilag 4, pkt. III 2.1. Den generelle kontrolinstruks Den generelle kontrolinstruks beskriver de forhold, der gælder for alle kontroller. Den omfatter blandt andet information om offentlighedsloven, retssikkerhedsloven og forvaltningsloven. Den generelle kontrolinstruks kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: ntrolinstrukser/den%20generelle%20kontrolinstruks/ins_den-generelle pdf Side 4 af 14

5 3. Overordnede oplysninger 3.1. Om procesaudit på godkendte prøvetagningssteder Procesaudit udføres af medarbejdere fra NaturErhvervstyrelsens lokalafdelinger. Procesaudit er en del af den samlede kontrol på godkendte prøvetagningssteder. Procesaudit er en ren teknisk audit, og den retter sig mod på den automatiske prøvetagning. Prøvetagningssteder, der er godkendte til at benytte autoriserede prøvetagere, og som benytter automatisk prøvetagning, vil, som udgangspunkt, modtage én procesaudit i Antal procesaudit pr. prøvetagningssted kan dog blive øget, hvis der ud fra en risikobetragtning vurderes at være behov herfor, ligesom procesaudit vil kunne foregå uanmeldt Kontroladresser NaturErhvervstyrelsen orienterer procesauditørerne, inden starten af hvert kalenderår, om planlagte audits fordelt på de to halvår. Dette sker via til procesauditørerne, ligesom oversigten over de planlagte audits er tilgængelig for procesauditører og lokalafdelinger på NaturErhvervstyrelsens intranet Tidsfrister Procesaudit skal udføres i henhold til den udsendte oversigt, under hensyntagen til virksomhedens ønsker. Samtidigt er det af betydning, at der vælges en dag, hvor der produceres, og hvor relevante personer er til stede på prøvetagningsstedet Sikkerheds- og hygiejneforskrifter Først og fremmest følges NaturErhvervstyrelsens sikkerhedsforskrifter for kontrollører og prøvetagere. Sikkerhedsforskrifterne findes på intranettet Hvis arbejdet udføres på en virksomhed, der har egen sikkerhedsorganisation og sikkerhedsregelsæt, skal både virksomhedens anvisninger og regler samt NaturErhvervstyrelsens sikkerhedsforskrifter følges. Brug af sikkerhedssko er obligatorisk, hvis der arbejdes med trucks og tunge kasser. Tunge løft mv. overlades til virksomheden, hvorfor kontrolløren aftaler med virksomheden, at en medarbejder står til rådighed til at flytte produkter mv., så kontrolløren kan komme til udpegede kolli eller procesudstyr. Den generelle kontrolinstruks, kap. 4 og 5, indeholder plantesundhedsmæssige og veterinære forskrifter for, hvordan man forholder sig ved kontrolbesøg. Den generelle kontrolinstruks kan findes på ntrolinstrukser/den%20generelle%20kontrolinstruks/ins_den-generelle pdf Side 5 af 14

6 4. Gennemførelse af audit 4.1. Hvad skal medbringes ved procesaudit Auditrapport og skema til afvigelser og bemærkninger printes fra NaturErhvervstyrelsens intranet og medbringes ved procesaudit. Herudover orienterer kontrolløren sig om den seneste version af Instruks i prøvetagning af frø og status på afvigelser fra seneste procesaudit på stedet (auditrapporter samt status på afvigelser 2014 kan findes i Captia sagsgruppe 3053, hvor der er oprettet en sag pr. virksomhed for 2014). Endvidere kan eget prøvetagningsudstyr og/eller kontrolvægte medbringes Gennemførelse af audit Procesauditøren er bemyndiget af NaturErhvervstyrelsen til at udføre procesaudit på styrelsens vegne og har ansvaret for, at det udføres teknisk forsvarligt. Virksomheden skal stille de informationer til rådighed, der er nødvendige for at udføre procesaudit, herunder relevante dokumenter. Til brug for forberedelsen af procesaudit 2015 har NaturErhvervstyrelsen udarbejdet en oversigt over de relevante prøvetagningssteder. Oversigten findes i Captia-sag , og dokumentet har titlen Oversigt over prøvetagningssteder, der skal have procesaudit Procesauditøren kontakter i god tid det enkelte prøvetagningssted for at aftale et tidspunkt for procesaudit. Planter har en kontaktliste som procesauditørerne kan rekvirere. Det er vigtigt, at der vælges en dag, hvor der produceres på stedet, og hvor relevante personer kan være til stede. Procesauditøren oplyser sit telefonnummer til virksomheden, således at vedkommende kan kontaktes, hvis nødvendigt. Ved procesauditørens ankomst orienteres virksomheden om forløbet af denne procesaudit, herunder formålet med og omfanget af audit samt forventet tidsplan. Forløbet kan variere fra gang til gang og fra sted til sted. Procesaudit tager udgangspunkt i en praktisk gennemgang af aktiviteterne på prøvetagningsstedet. Det vil sige, at procesauditøren observerer, mens de sædvanlige aktiviteter foregår på stedet. Der er ikke behov for, at en medarbejder fra virksomheden følger procesauditøren under audit, men der skal være en medarbejder til rådighed til at svare på spørgsmål og fremvise relevant dokumentation. Hvis der er tvivl om, hvorvidt virksomheden udfører aktiviteterne i overensstemmelse med "Instruks i prøvetagning af frø", vil procesauditøren gøre opmærksom på dette i løbet af audit og søge at belyse forholdet, se også pkt. 4.5 om udfyldelse af skema til afvigelser og bemærkninger. Procesauditøren udfører procesaudit på baggrund af en checkliste, se pkt Da der, som udgangspunkt, kun udføres én procesaudit pr. prøvetagningssted i 2015, skal samtlige punkter dækkes under audit Afvigelser, bemærkninger og forslag Hvis procesauditøren ser, at retningslinjerne i Instruks for prøvetagning af frø ikke er overholdt, eller hvis auditøren vurderer, at der er stor risiko for, at instruksen ikke altid vil kunne overholdes, orienteres virksomheden om dette. Side 6 af 14

7 Procesauditøren kan: a) beskrive afvigelsen i et skema og bede virksomheden om at fastslå årsag til afvigelsen og om at fastsætte korrigerende handlinger (se bilag 2) b) give en skriftlig bemærkning i et skema (se bilag 2). Bemærkning benyttes i de tilfælde, hvor der ikke er konstateret en afvigelse, men hvor risikoen for, at der sker en afvigelse, er stor. Dette kan f.eks. være i forbindelse med arbejdsgange, hvor ansvaret ikke er klart defineret, eller hvor udstyr er uhensigtsmæssigt placeret f.eks. en blyant ved en logbog. c) Hvis der ikke er umiddelbar risiko for overtrædelser, men alene tale om forbedringsmuligheder, kan procesauditøren foreslå forbedringsmuligheder og enten mundtligt gøre opmærksom på dette og eller skrive en generel bemærkning i auditrapporten (se bilag 1). Eksempler på afvigelser (ikke udtømmende liste): 1. Logbog for automatisk prøvetagning er ikke ført. 2. Partier er mærket med forkerte oplysninger, ulæseligt eller på en måde, så mærkesedlerne kan udskiftes (f.eks. påsat med hæfteklammer). 3. Produktion i forseglet anlæg, selvom forseglingen er brudt (og prøvetager ikke er til stede). Herunder f.eks. at prøveopsamlingsbeholdere/posestrenge ikke er forseglede. 4. Der skrives med blyant i logbogen for den automatiske prøvetagning, eller der er rettet, uden at der er tilføjet dato og initialer (med kuglepen). 5. Forældede tabeller eller tekst fra Instruks i prøvetagning af frø er opsat i prøvetagningsrum eller ved produktionslinjen. Der skal i denne forbindelse mindes om, at autoriserede prøvetagere er pålagt samme prøvetagningsregler som officielle prøvetagere. Den eneste forskel er, at autoriserede prøvetagere gerne må lave andet end prøvetagningsarbejde i virksomheden. Afvigelsen skal være åbenlys for både virksomhedens repræsentant og procesauditøren. Det vil sige, at der ikke kan registreres en afvigelse på "en formodning" eller "en fornemmelse". Et eksempel er produktion i uforseglet anlæg uden autoriseret prøvetagers tilstedeværelse. I dette tilfælde skal det være uomtvisteligt, at den autoriserede prøvetager ikke er til stede i virksomheden, og virksomhedens repræsentant skal bekræfte det med sin underskrift. Det enkelte prøvetagningssted kan have speciel tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen f.eks. til at benytte stempel til underskrift på prøvemærkesedler eller til at producere store partier af græsfrø. I så fald er det virksomhedens ansvar at kunne dokumentere, at NaturErhvervstyrelsen har givet denne tilladelse. Hvis virksomheden ikke kan fremlægge dokumentation, skal procesauditøren notere det som en afvigelse. Afvigelsen vil dog kunne lukkes, ved at virksomheden efterfølgende fremviser dokumentationen Auditrapport Auditrapporten 2015 (bilag 1) fungerer som tjekliste under besøget. Samtlige punkter skal dækkes. De enkelte punkter er uddybet nedenfor. Følgende punkter fremgår af Rapport fra procesaudit : Sted og deltagere (øverste boks): udfyld afdeling, deltagere fra virksomheden, procesauditør inkl. initialer, andre deltagere samt dato for procesaudit. Side 7 af 14

8 Afrapportering: Lukning af afvigelser og opfølgning på bemærkninger fra sidste besøg For afvigelser undersøges det, om de korrigerende handlinger har haft den ønskede effekt, og hvis ja, så lukkes afvigelsen. Hvis ikke, så lukkes afvigelsen, og samtidig oprettes en ny afvigelse, der beskriver, hvad der fortsat er galt og der henvises til den tidligere afvigelse. For bemærkninger vurderer procesauditor, om forholdet er bragt i orden. Hvis det ikke er tilfældet, overvejer auditor, om der skal oprettes en afvigelse på området. Auditors overvejelser kan, hvis det skønnes relevant, anføres i feltet Generelle bemærkninger. Forseglet produktionslinje er korrekt plomberet I en forseglet produktionslinje skal alle åbninger, inspektions- og renselemme mm være lukkede og plomberede under produktion. Det fremgår af Oversigt over prøvetagningssteder, der skal have procesaudit 2015, om virksomheden benytter forseglet anlæg. Plombering skal være foretaget af prøvetager. Til plombering kan anvendes rulleplomber eller forseglingsetiketter (formular 56). Hvis der er anvendt rulleplomber skal printet fra plombetangen være læseligt på plomben. Hvis der anvendes forseglingsetiketter skal forseglingsetiketter være under prøvetagers kontrol, hvilket betyder, at prøvetager skal opbevare lager af disse etiketter, og at prøvetager skal holde styr på, hvad der udleveres af forseglingsetiketter til andet brugregistrere og dokumentere forbruget i virksomheden (et egentligt regnskab for forseglingsetiketter kræves ikke pt). Prøveopsamlingsbeholdere er plomberet og nummer kan læses på plombe Beholdere til opsamling af prøver skal være lukket med plombering. Det gælder både anlæg, der kan opsamle prøver fra flere partier, f.eks. posestrenge og kasseautomater, og anlæg, der opsamler prøver fra ét parti f.eks. i en papirsæk. Plombering skal være foretaget af prøvetager. Til plombering kan anvendes rulleplomber eller hængelås/opsamling af prøve i aflåst skab, som kun prøvetager har nøgle til. Hvis der er anvendt rulleplomber skal printet fra plombetangen være læseligt på plomben. Fokus 2015: a) Posestrenge skal have plombe i både top og bund b) Tilløb til prøveopsamlingsbeholder skal være sikret f.eks. i form af et spændbånd med rulleplombe eller en lang studs på en ubøjelig slange. Log-bog for automatiskprøvetagning er ført korrekt for 5 partier (udvalgt af Planter) Virksomheden skal føre logbog over automatisk prøvetagning, f.eks. i en udprintet version af NaturErhvervstyrelsens foreslåede version. Hvis den udprintede version anvendes skal det være seneste version, hvor siderne er nummereret i formatet side x af 50. Tjek at alle sider er der. Virksomheden kan også føre logbog elektronisk i så fald, bed om at se logbogen for de pågældende partier. For 5 partier, se oversigtsarket i sagen Virksomheder 2015 i Captia-sagen , tjekkes om logbogen er korrekt ført (herunder, at evt. rettelser er korrekt udført), og om der er udtaget tilstrækkeligt med primærprøver. Side 8 af 14

9 Kopiprøver er korrekt plomberet og mærket for 5 partier (udvalgt af Planter) Prøver, herunder kopiprøver, skal plomberes og mærkes jf. kapitel 6 i Instruks i prøvetagning af frø. For 5 partier, se oversigtsarket i sagen Virksomheder 2015 i Captia-sagen , tjekkes om: prøvemærkeseddel er korrekt udfyldt (bemærk at nogle virksomheder har tilladelse til at bruge stempel til underskrift og dato) posen er lukket korrekt (der må ikke kunne komme støv fra posen ned i prøven, når posen åbnes) om plombering er udført korrekt. Der må anvendes prøvemærkesedler til lukning, eller plombering med rulleplombe. Hvis der er anvendt rulleplomber skal printet fra plombetangen være læseligt på plomben. Mærkning på 5 partier er korrekt og læselig Prøvetager udvælger 5 partier, hvis muligt skal der indgå partier fra samtlige produktionslinjer på virksomheden. Tjek: at printet på mærkesedlen er læseligt, og at printet er korrekt placeret på mærkesedlen at mærkesedlen er korrekt udfyldt (alle nødvendige oplysninger, og ingen oplysninger der er certificering uvedkommende i det farvede felt ) mærkesedlen er sat korrekt på (f.eks. ingen hæfteklammer) Vægt til afvejning af prøver er afprøvet af virksomheden Vægte, der bruges ved neddeling af prøver, og/eller ved kontrol af prøvestørrelse, skal tjekkes jævligt af virksomheden. Virksomheden skal have en procedure for dette tjek og dokumentation for, at tjekket er foretaget. Udskrifter fra Instruks i prøvetagning af frø er seneste version Gennemgå opslagstavler i prøvetagerrum og arbejdsområde ved de automatiske prøvetagere og se, om der er opsat udskrifter fra Instruks i prøvetagning af frø. Hvis det er tilfældet, skal det være seneste version af de pågældende dokumenter. Dokumentation for seneste afprøvning af automatiske prøvetagere Automatiske prøvetagere, samtlige i anlægget, skal afprøves årligt, og der skal være dokumentation for afprøvningen. Det fremgår af virksomhedens godkendelse af de automatiske prøvetagere, hvor mange der er på afdelingen (godkendelsen findes i Captia-gruppe og selvfølgelig også hos virksomheden). Generelle bemærkninger: Procesauditøren skriver eventuelt med egne ord nogle generelle bemærkninger f.eks. forbedringsforslag. Afslutning af besøget (nederste 2 bokse): antal afvigelser, antal bemærkninger, hvem rapporten er afleveret til, procesauditørens underskrift og dato Procedure ved afvigelser og bemærkninger Der udfyldes ét skema for hver afvigelse eller bemærkning (bilag 2). Retningslinjer for anvendelse af fotodokumentation findes i den generelle kontrolinstruks, kapitel 8. Side 9 af 14

10 Procedure ved afvigelser 1. Auditøren udfylder skemaet til og med punktet beskrivelse af afvigelse/bemærkning og orienterer virksomheden om de følgende trin i proceduren, herunder en frist for virksomhedens indsendelse af skemaet til NaturErhvervstyrelsen. Hvis der er behov for øjeblikkelige handlinger, aftales handlingerne og en frist for udførelse, og såvel handlinger som frist noteres på skemaet. 2. Auditor og virksomhedens repræsentant underskriver og daterer i felterne umiddelbart under punktet Årsag til afvigelse/bemærkning. 3. Virksomhedens repræsentant udfylder Årsag til afvigelse/bemærkning og Korrigerende handlinger, hvorefter der underskrives, dateres og indsendes til NaturErhvervstyrelsen som med titlen Procesaudit korrigerende handling virksomhedens navn til 4. NaturErhvervstyrelsens enhed Planter vurderer virksomhedens forslag til korrigerende handlinger og returnerer skemaet, underskrevet og dateret, til virksomheden med angivelse af, om handlingerne er accepterede. 5. Ved førstkommende procesaudit vurderer procesauditor, om de korrigerende handlinger har haft den ønskede effekt og hvis det er tilfældet, lukkes afvigelsen. Hvis det ikke er tilfældet lukkes den oprindelige afvigelse, og der oprettes i stedet en ny afvigelse. Beskrivelsen af afvigelsen skal være nøjagtig, fuldstændig, nyttig (hjælpsom) og kortfattet. Afvigelsesskemaet skal indeholde alle de informationer, der er nødvendige, for at virksomheden efterfølgende kan undersøge (fastslå) rigtigheden af oplysningerne. Specielt er det vigtigt, at beviset for afvigelsen er baseret på observationer, målinger eller test, og at det kan verificeres. Ligeledes er det vigtigt at angive hvilken del regler eller Instruks, der er overtrådt. Procedure ved bemærkninger 1. Auditøren udfylder skemaet til og med punktet beskrivelse af afvigelse/bemærkning og orienterer virksomheden om de følgende trin i proceduren. 2. Auditor og virksomhedens repræsentant underskriver og daterer i felterne umiddelbart under punktet Årsag til afvigelse/bemærkning. 3. Virksomhedens repræsentant udfylder Årsag til afvigelse/bemærkning og Korrigerende handlinger, hvorefter der underskrives og dateres. 4. Ved førstkommende procesaudit vurderer procesauditor, om forholdet er bragt i orden. Hvis det ikke er tilfældet, overvejer auditor, om der skal oprettes en afvigelse på området. 5. Efter procesaudit 5.1. Procesauditørens opgaver i forhold til virksomheden Procesauditøren gennemgår rapport for procesaudit 2015 samt afvigelser 2014, der er lukket ved besøget, med firmaets repræsentant. Skemaer med afvigelser og bemærkninger 2015 gennemgås ligeledes, og der skelnes klart mellem afvigelser og bemærkninger. Ved afvigelser 2015 kan der være behov for øjeblikkelige korrigerende handlinger, og der vil altid skulle fastsættes en frist for, at virksomheden, for hver afvigelse, indsender en beskrivelse af korrigerende handlinger til NaturErhvervstyrelsen. Side 10 af 14

11 Auditøren daterer og underskriver rapport og afvige/bemærknings-skemaer. Ligeledes påser auditøren, at virksomhedens repræsentant underskriver afvige/bemærknings-skemaer. Auditøren tager kopi af auditrapport, afvige/bemærknings-skemaer 2015 samt kopi af afvigeskemaer 2014, der er lukket ved dette besøg. Originalerne afleveres til virksomheden, og kopierne medtages Registrering af rapporter for procesaudit 2015 og skemaer Kopi af auditrapport 2015, kopi af afvige/bemærknings-skemaer 2015 samt kopi af afvigeskemaer 2014 (der er lukket ved besøget) indscannes og registreres på virksomhedens sag i Captia som ét dokument med titlen Procesaudit 2015 virksomhedens navn. Auditøren sender herefter et link fra Captia med dokumentet med til NaturErhvervstyrelsen mailens titel skal være Procesaudit 2015 virksomhedens navn Frist for indsendelse af rapporter Auditrapporterne registreres i Captia senest 7 dage efter audits afslutning. Hvis der er konstateret meget alvorlige afvigelser, som ville kunne føre til fratagelse af stedets godkendelse til at benytte autoriserede prøvetagere, skal auditrapport og afvigelsesskemaer dog registres i Captia straks efter besøget, og der sendes ligeledes link til dokumentet straks, så NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse og give virksomheden klagevejledning. 6. Ikrafttrædelse og ophævelse af instrukser Denne instruks træder i kraft 1. januar Den erstatter den tidligere vejledning i procesaudit, og omfatter præciseringer af udførelsen af procesaudit herunder beskrivelse af årets fokusområder. Side 11 af 14

12 Bilag 1 Rapport fra procesaudit 2015 Side 12 af 14

13 Bilag 2 Skema til afvigelser og bemærkninger Side 13 af 14

14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V ISBN (web) Tlf.: Fax.:

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier

Instruks for kontrol af bananmodnerier Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J. nr. 13-3410-000001 Instruksen træder i kraft marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol. J.nr Instruksen træder i kraft maj 2016

Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol. J.nr Instruksen træder i kraft maj 2016 Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J.nr. 16-3410-000003 Instruksen træder i kraft maj 2016 Kolofon Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol Denne

Læs mere

8. Forsegling af partier

8. Forsegling af partier Side 1 af 8 8. Forsegling af partier Ved forsegling forstås, at de enkelte enheder (f.eks. kasse, sæk, container, silo) er lukket på en sådan måde, at de ikke kan åbnes og lukkes igen, uden at forseglingen

Læs mere

16. Fornyet prøvetagning

16. Fornyet prøvetagning Side 1 af 6 16. Fornyet prøvetagning Fornyet prøvetagning af partier produceret her i landet er beskrevet i følgende punkter, mens fornyet prøvetagning af partier fra udlandet er beskrevet i kapitel 18.

Læs mere

6. Håndtering af prøver

6. Håndtering af prøver Side 1 af 7 6. Håndtering af prøver Umiddelbart efter neddeling af den sammensatte prøve til originalprøve og duplikatprøver, skal poserne med original- og duplikatprøverne mærkes og forsegles. Såfremt

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter Februar 2014 Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier 1 Indledning Det muligt at producere partier af

Læs mere

8. Forsegling af partier

8. Forsegling af partier Side 1 af 7 8. Forsegling af partier Ved forsegling forstås, at de enkelte enheder (f.eks. kasse, sæk, container, silo) er lukket på en sådan måde, at de ikke kan åbnes og lukkes igen, uden at forseglingen

Læs mere

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen 2009 Gældende fra 17. februar 2009, Sagsnr. 08-2721-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn

Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-31020-000020 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekornspartier, hvor der ikke foretages analyse på prøve fra alle partier (Produktion af store partier)

Vejledning i produktion af sædekornspartier, hvor der ikke foretages analyse på prøve fra alle partier (Produktion af store partier) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter August 2012 Vejledning i produktion af sædekornspartier, hvor der ikke foretages analyse på prøve fra alle partier (Produktion

Læs mere

Bilag 27 Mærkesedler og forseglingsetiketter

Bilag 27 Mærkesedler og forseglingsetiketter Side 1 af 28 Bilag 27 Mærkesedler og forseglingsetiketter Oversigten rummer: Prøvemærkesedler side 2 Mærkesedler til partier, indledning side 3 Mærkesedler til partier side 4 Dæk- og forseglingsetiketter

Læs mere

9. Indberetning til NaturErhvervstyrelsen

9. Indberetning til NaturErhvervstyrelsen Side 1 af 28 9. Indberetning til NaturErhvervstyrelsen Virksomhedens og prøvetagers opgaver ved indberetning Et parti skal anmeldes til certificering af den virksomhed, der producerer eller importerer

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn

Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn BEK nr 941 af 11/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0114-000005 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Aktivitet 3322 J.nr. 11-31040-000001 Instruksen træder i kraft den 15. april 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn Lovtidende A Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn I medfør af 1, stk. 3, nr. 9, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og 25 i lov

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Instruks om overvågning for planteskadegørere

Instruks om overvågning for planteskadegørere Instruks om overvågning for planteskadegørere Overvågningsinstruksen Produkt 53201 m.fl. 1. februar 2013 (Sagsnr. 12-370-000002) jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Notat om forsegling og udstedelse af certifikater i forbindelse med samlæsning særligt på kødog fjerkrævirksomheder

Notat om forsegling og udstedelse af certifikater i forbindelse med samlæsning særligt på kødog fjerkrævirksomheder Fødevarestyrelsen KONTOR FOR INTERNATIONAL HANDEL J.nr.: 2011-20-7560-00004/LTM Revideret d. 22.05.2015/LIGA Notat om forsegling og udstedelse af certifikater i forbindelse med samlæsning særligt på kødog

Læs mere

Møde i arbejdsgruppen for certificering 26. januar 2016 hos NaturErhvervstyrelsen

Møde i arbejdsgruppen for certificering 26. januar 2016 hos NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Den 27. januar 2016 Sagsnr.: 16-31011-000001 Møde i arbejdsgruppen for certificering 26. januar 2016 hos NaturErhvervstyrelsen Deltagere: Holger Lunden Nielsen og Smith, Lars Jørgen

Læs mere

Ændringsskema Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn

Ændringsskema Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn NaturErhvervstyrelsen Planter Den 03. november 2016 Sagsnr.: 16-0114-000014 KRBA (Ændring af gældende BEK nr. 941 af 11. 8.2015) Ændringsskema Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Mærkesedler til prøver

Mærkesedler til prøver Side 1 af 26 Mærkesedler til prøver Formular 44 Grøn Mærkning af prøver af partier, hvoraf der skal udtages efterkontrolprøver (kapitel 6.2) Efterkontrolprøve udtaget af et parti, der tidligere har været

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden

Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden 2010-2013 Sagsnummer 12-5521-000001 Maj 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Instruks for kontrol med

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê

séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê = mä~åíéçáêéâíçê~íéí= séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê = gìäá=ommv= = = = = = = jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá Plantedirektoratet Sektor for Frø og Sædekorn Skovbrynet

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om sædekorn

Høring over udkast til bekendtgørelse om sædekorn Til adressaterne på vedlagte liste Den 19. december 2013 Sagsnr.: 13-31020-000010 KSJ Høring over udkast til bekendtgørelse om sædekorn Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i høring: Bekendtgørelse

Læs mere

4. Prøvetagning og prøvetagningsinstrumenter

4. Prøvetagning og prøvetagningsinstrumenter Side 1 af 28 4. Prøvetagning og prøvetagningsinstrumenter I dette kapitel kan man læse om: 1. Hvor mange primær prøver der minimum skal udtages af et parti. 2. Hvilke prøvetagningsinstrumenter man må bruge,

Læs mere

Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder, J. nr. 13-37410-000002

Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder, J. nr. 13-37410-000002 Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder, 2013 J. nr. 13-37410-000002 Oktober 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT Denne manual er gældende for: Skrillinge Russelbæk Vandværk - og redegør for vandværkets procedurer, i forbindelse med udtagning af vandmålere til stikprøvekontrol. Udarbejdet

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Bilag 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE INSTRUKS 21.12.2007 J.nr.: 2007-20-23-02286/ Erstatter

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok revideret udgave

Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok revideret udgave Dato: 3. september 2015 Sagsnummer: 15-379-000040 Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok revideret udgave Kolofon Kontrolinstruks til undersøgelseszone

Læs mere

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Formål Formålet med audit er at vurdere, om virksomheden udfører det specificerede arbejde i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer, herunder

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger

Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger Aktivitet 2043 Marts 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger

Læs mere

Bilag 10 Kvalitetsstyring

Bilag 10 Kvalitetsstyring Bilag 10 Kvalitetsstyring Side 1 af 6 Bilag 10 Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende og dokumentere sit kvalitetssikringssystem. Hvis kvalitetssikringen ikke indeholder de nedenfor beskrevne opgaver,

Læs mere

Instruks i prøvetagning af frø

Instruks i prøvetagning af frø 1 Instruks i prøvetagning af frø Indledning Side 1 af 7 Del 1 Indledning 1 Definitioner og generel introduktion 2 Partiets størrelse 3 Prøvetagning og prøvetagningsinstrumenter 4 Prøvestørrelser og neddeling

Læs mere

Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune

Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune Bilag 19 Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune i henhold til Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af den 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til

Læs mere

Instruks for Audit af virksomheder, som fremstiller træemballage til eksportformål

Instruks for Audit af virksomheder, som fremstiller træemballage til eksportformål Instruks for Audit af virksomheder, som fremstiller træemballage til eksportformål 2013 Aktivitet 3053 J.nr. 11-3613-000003 Involverede lokalafdelinger: Vejen, Ringsted, Randers Kolofon Instruks for Audit

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning for kyndige biavlere

Vejledning for kyndige biavlere Vejledning for kyndige biavlere Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for kyndige biavlere Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug,

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Vejledning Denne instruks

Læs mere

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Introduktion Standarden omfatter følgende områder: producenten transportører af levende klovbærende

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Kontrol af gødning. Analyseresultater Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. NaturErhvervstyrelsen

Kontrol af gødning. Analyseresultater Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. NaturErhvervstyrelsen Kontrol af gødning Analyseresultater 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Kontrol af gødning Analyseresultater 2013 Denne offentliggørelse er udarbejdet af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

SVEJSEPASSEKRETARIATET

SVEJSEPASSEKRETARIATET SVEJSEPASSEKRETARIATET Ansøgningsblanket og checkliste til præ-evaluering og audit i henhold til SBC 244:2007, Særlige Ansøgerens navn (Svejseskolens navn, der skal anføres på certifikatet): Vejledning

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser

2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser Side 1 af 9 2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser 2.1 Definitioner For at lette brugen af instruksen er ord og begreber, der bruges i forbindelse med prøvetagning, beskrevet.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn

Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn Udsalgssteder som har aftale med NaturErhvervstyrelsen kan formidle salg af fisketegn købt via Internettet. Det er en forudsætning for indgåelse af aftale

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014 Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Kolofon Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Hjemmesidevejledning

Hjemmesidevejledning v Hjemmesidevejledning Ministeriets krav til informationer på frie grundskolers hjemmesider Friskoler og private grundskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om friskoler og private grundskoler...

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse.

Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse. Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse. Institutionen skal påse, at ledelses- og revisorerklæringer er Økonomisk-Administrativt

Læs mere

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Side 2 af 16 Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August 2009 Sagsnummer 09-55701-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere