Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves"

Transkript

1 Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

2 Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til brug ved kontrol af Overholdelse af kravet om forbud mod kartoffel avl i smittede marker Overholdelse af kravet om forbud mod opbevaring af kartofler i kuler på smittede marker Overholdelse af kravet om forbud mod gengroninger af kartofler Overholdelse af kravet om resistente sorter i marker i bufferzoner Overholdelse af kravet om fysiske barrierer i form af bræmmer omkring smittedemarker Denne vejledning er udarbejdet af Center for Planter & Landbrugslov og Jordbrugskontrol Center for Kontrol - NaturErhvervstyrelsen Foto: Colourbox Miljø- og Fødevareministeriet, 2015 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: ISBN

3 Introduktion Instruksen er skrevet til NaturErhvervstyrelsens kontrollerer, derfor kan internt sprogbrug stedvist forekomme, og der er henvisninger til data og markkort, som personer udenfor NaturErhvervstyrelsen ikke har adgang til. Der vil være en revision af kontrolinstruksen årligt eller efter behov. Der kan forekomme rettelser/ændringer af instruksen. Disse vil blive offentliggjort i form af en revideret kontrolinstruks på hjemmesiden samtidigt med, at kontrollørerne modtager ændringerne. 3

4 Formål Denne instruks beskriver de kontroller, der skal udføres på bedrifter, hvor der er konstateretkartoffelbrok. Det skal kontrolleres, om avlerne opfylder de afgørelser om påbud, som er meddelt dem i forbindelse med fund af kartoffelbrok på deres bedrift. Baggrund I efteråret 2014 blev der i Midtjylland, konstateret fund af svampen (Synchytrium endobioticum), som forårsager kartoffelbrok. Svampens hvilesporer kan overleve i jorden i op til 30 år. Kartoffelbrok er en karantæneskadegører, hvis bekæmpelse er reguleret af EU og dansk lovgivning. Kartoffelbrok er en skadegører, der angriber natskyggefamilien. Vi har som plantesundhedsmyndighed pligt til at identificere udbruddets omfang og forebygge spredning. Marker smittet med kartoffelbrok bliver pålagt forbud mod kartoffelavl i en periode. Der oprettes en bufferzone omkring de smittede marker for at forebygge spredning af smitte. I bufferzonen er det ikke tilladt at dyrke kartofler, medmindre det er en sort, der er resistent overfor den specifikke type af kartoffelbrok, der findes på den nærliggende smittede mark. Båndlæggelsesperiodens for både smittede marker og marker i bufferzone er i nogle tilfælde bestemt af smittetrykket i de enkelte smittede marker. For at afgrænse udbruddet geografisk har NaturErhvervstyrelsen i 2015 oprettet en undersøgelseszone omkring smittede marker. Der er ingen krav til marker i undersøgelseszonen. Marker i undersøgelseszonen, hvor der er sat kartofler, vil blive undersøgt for kartoffelbrok. Der er udarbejdes en særskilt instruks til kontrol af undersøgelseszone. Kartoffelbrok Kartoffelbrok er en plantesygdom, der angriber vilde arter af natskyggefamilien. Af kultiverede arter, er det kun kartoffel der er vært. Kartoffelbrok medfører at kartoffelknolden udvikler svulstagtige blomkålslignende gevækster. Det kan være svært at se symptomer på angreb af kartoffelbrok på den overjordiske del af planten. Ved angreb kan overdelens vækst være hæmmet. Ved stærke angreb, kan der forekomme små grønlige vorter på stænglens knopper eller på bladene. Kartoffelbrok spredes via sporangier, der kan ligge og hvile i jorden i op til 30 år. 4

5 Grundlag for kontrollen Kartoffelbrok er en karantæneskadegører 1, der skal bekæmpes. Kartoffelbrok udgør dog ingen sundhedsmæssig risiko for mennesker eller dyr at indtage. Kartoffelmarker, der er angrebet af kartoffelbrok, kan giver et mindre udbytte, og de inficerede kartoffel er misdannede. En mark opfattes som smittet, hvis der er fundet kartoffelblok sporangier i marken og/eller, hvis der er fundet en eller flere smittede kartoffelblok knolde i marken. Vi anser hele marken for at være smittet, når der fundet bare en levende sporangie (svampesporer) i markens jord, og/eller der er fundet en kartoffelknold, der er synligt smittet med kartoffelbrok 2. Hvis der er levende smitte i en mark, vil smitten kunne opformeres, hvis der dyrkes kartofler. Dyrkningsrestriktioner, der lægges på en smittet mark, har til formål at hindre opformering og spredning af smitten. Smitten vil kunne spredes med jord på kartofler, maskiner og lignende. Hvorvidt en mark kan beskrives som smittet med patogenet 3 for kartoffelbrok, fremgår følgende i direktiv og bekendtgørelse: Et areal anses for angrebet, såfremt der på mindst én plante på dette areal er konstateret symptomer på kartoffelbrok. Jf. Artikel 2, stk. 2 i kartoffelbrokdirektivet Angrebne arealer: Arealer, i hvilke der på mindst én plante er konstateret symptomer på kartoffelbrok. Jf. 1, stk. 3 i kartoffelbrokbekendtgørelsen. Man kan ikke fra denne ordlyd slutte, at udelukkende arealer med planter, synligt smittet med kartoffelbrok, skal anses for angrebet/smittet. Af Art. 2, stk. 1 i brokdirektivet fremgår, at Såfremt der konstateres forekomst af Synchytrium endobioticum (Schilb.)Perc., der fremkalder kartoffelbrok, afgrænser medlemsstaterne det angrebne areal.... Det vil sige, at enhver forekomst af smitte - uanset symptom - altså om den er synlig med det blotte øje på en knold og/eller findes i en jordprøve på et laboratorium, anses arealet for angrebet/smittet. 1 Rådets direktiv nr. 69/464 af 8. december 1969 om bekæmpelse af kartoffelbrok og Bekendtgørelse nr. 9 af 11. januar 1985 om bekæmpelse af kartoffelbrok 2 Rådets direktiv nr. 69/464 af 8. december 1969 om bekæmpelse af kartoffelbrok art. 2 og EPPO standart PM 9/5 3 Synchytrium endobioticum (Schilb.)Perc., er den svamp der fremkalder kartoffelbrok. 5

6 Restriktioner på bedrifter med konstateret smitte De bedrifter, der har fået konstateret kartoffelbrok, er pålagt en række restriktioner. Denne instruks omhandler kontrol af, hvorvidt restriktionerne bliver overholdt. Marker, hvor der er fundet kartoffelblok, bliver båndlagt, i form af bud mod avl af kartofler i en periode på mellem 5 og 15 år og bedrifterne skal hvert år fjerne genvækst af kartoffel. Der må heller ikke fjernes planter fra de smittede marker til udplantning på andre arealer. På marker i bufferzonen må der ikke dyrkes eller opformeres læggekartofler af nogen sort. Hvis der dyrkes kartofler til anden brug end læggekartofler, skal det være en sort, der er resistent over den patotype af kartoffelbrok, der er fundet i den tilstødende smittede mark. Smittede marker og marker i bufferzonen, må ikke sammendyrkes. Omkring smittede marker, der støder op til andre ikke smittede marker, skal der oprettes bræmmer. Bræmmerne skal udgøre en fysisk barriere mellem smittet mark og markerne i bufferzonen. En bræmme skal være mindst 5 meter bred og tilplantet med varig afgrøde og bræmmen må ikke udsættes for jordbearbejdning. Det må ikke være muligt at køre igennem bræmme med landbrugsmaskiner. Inden kontrollen vil Center for Planter & Landbrugslov sende et kontrolgrundlag i form af to bilag til de kontrollører, der skal foretage kontrollen samt til deres afdelingsleder Bilag 1 indeholder oversigtkort over bedriftens smittede marker og marker i bufferzone. Hvis patotypen for smittede marker er blevet bestemt på tidspunktet for kontrollen, vil det fremgå af bilaget. Det vil også fremgå, hvor bedrifterne skal have oprettet bræmmer eller anden fysisk adskillelse mellem smittede marker og omgivende marker. Bilag 2 indeholder et skema, der viser, hvad avlerne har anmeldt i Fællesskemaet i markerne; afgrøde, markbloknummer, marknummer og hvor stort et areal, der er anmeldt i markerne. Ud for de enkelte smittede marker i skemaet fremgår hvilken patotype af kartoffelbrok, der er fundet i marken. Ud for de enkelte marker i bufferzone står, hvilke patotype kartoffelsorterne skal være resistente mod. Følgende skal kontrolleres i markerne Ved den fysiske kontrol i markerne skal det kontrolleres om de påbud, der fremgår af afgørelsen, følges af avleren. Skemaet i bilag 2, skal udfyldes. Smittede marker: Hvad dyrkes i marker, der er registreret som smittet med kartoffelbrok Er der dyrket kartofler på marker smittet med kartoffelbrok Er der opbevaret/kulet kartofler på marker smittet med kartoffelbrok 6

7 Er der gengroning af kartofler i marken Dyrkes der planter, til videredyrkning på andre arealer (planter til plantning) Er der tegn på, at der er bortfjernet affald, jord, kompost eller gødning. Dette vurderes visuelt. Smittede marker/marker i bufferzone: Kontrol af om der er oprettet bræmmer omkring de smittede marker mod tilstødende ikke smittede marker Hvis muligt, kontrol om der kører maskiner ind og ud af smittede marker Hvis muligt, kontrol af kravet til rengøring af maskiner, der kører ud af smittede marker. Marker i bufferzone: Hvad dyrkes der i marker i bufferzone Hvis der dyrkes kartofler, bestemmes sorten visuelt hvis muligt Dyrkes der planter til videredyrkning på andre arealer (planter til plantning). Såfremt der er dyrkes kartofler i bufferzonen, skal det ved en dokumentkontrol sandsynliggøres, at der er resistente sorter og at mængden af resistente kartofler svarer til den dyrkede marks areal. Følgende skal kontrolleres ved dokumentkontrol Indkøbt læggemateriale skal kontrolleres ved en dokumentkontrol. Dette gøres for at kunne kontrollere om det læggemateriale, der er lagt i marker i bufferzone, er resistent mod den pågældende patotype af kartoffelbrok, der er konstateret i tilstødende smittede mark. Det ikke tilladt at opformerer kartofler til egen avl marker i bufferzone. Det er tilladt, at sætte læggekartofler af egen opformering i marker i bufferzonen. Dog skal sorten være resistent mod den pågældende patotype af kartoffelbrok, der er konstateret i tilstødende smittede mark. Forud for kontrollen skal avleren varsels. Dette gøres per telefon. Telefonnotatet skal gemmes på sagen i Captia. I bilag 2 fremgår ud for de enkelte marker i bufferzone, hvilken patotype læggematerialet skal være resistent overfor, samt hvor mange ha de enkelte marker er. Hermed er det muligt at kontrollere, om der er indkøbt nok resistente sorter læggemateriale til markerne, der er i bufferzone. Når kontrolbesøget hos avlerne aftales, aftales det også, at avlerne skal fremvise dokumentation for, at læggematerialet er resistente overfor den pågældende patotype af kartoffelbrok. Al dokumentation som bedrifterne fremviser for indkøb af resistent læggemateriale, samt dokumentation for at sorten er resistent overfor den pågældende patotype af kartoffelbrok, skal fotokopieres/fotograferes/indscannes og vedlægges kontrolrapporten. Dokumentkontrol af læggemateriale i marker i bufferzonen; 7

8 Hvilken sort er lagt i hvilke marker Fremlæg dokumentation for om sorten er resistent. Vurdering af om der er indkøbt nok læggemateriale af resistent sort til de enkelte marker. Når det er muligt, skal kartoffel oplysningerne i bilagene kontrolleres op imod de kartofler der er sat, i marken. Dyrkningsrestriktioner På marker der er smittet med kartoffelbrok, er der forbud mod al kartoffel avl i en periode på mellem 5 og 15 år Smittede marker og marker i bufferzonen, må ikke sammendyrkes, -de skal fysisk adskilles af bræmmer Der må ikke dyrkes læggekartofler af nogen sort i marker i bufferzonen. Hvis der dyrkes kartofler i marker i bufferzonen, skal kartoffelsorten være resistente mod den type kartoffelbrok, der findes i den smittede mark Sikkerhedsforskrifter Inden påbegyndelsen af kontrollen på en bedrift, rengøres og desinficeres støvler, stok, bukser og andre hjælpemidler, med et anerkendt desinfektionsmiddel. Mellem de enkelte marker, rengøres støvler, stok, bukser og andre hjælpemidler for jord og planterester, og støvler, stok, bukser og andre hjælpemidler desinficeres igen. NaturErhvervstyrelsens generelle sikkerhedsforskrifter for lokalafdelingen følges. Forskrifterne er udarbejdet af sikkerhedsudvalget og findes på intranettet under Personale og i Den genelle Kontrolinstruks. Husk, at spørge om seneste pesticidspøjtning af marken, før du påbegynder kontrollen og udsæt kontrollen, hvor marken lige er sprøjtet. Timereregistering Timerne skal registreres under i mtid. 8

9 Symptomer på kartoffelbrok Kartoffelbrok er en plantesygdom, der angriber kartofler og vilde arter af natskyggefamilien, men ikke andre arter. Kartoffelknolde der er smittet med Kartoffelbrok, udviser symptomer i form af at kartoffelknolden udvikler blomkålslignende svulster. Ved angreb kan overdelens vækst være hæmmet. Ved stærkt angrebet, kan der små grønlige vorter på stænglens knopper eller på bladene. Kartoffelbrok spredes via sporangier, der kan og hvile i jorden i op til 30 år. Kartoffelknold smittet med kartoffelbrok Kartoffelplanter angrebet af kartoffelbrok Opgravet kartoffelplante smittet med kartoffelbrok Smittet overdel af kartoffelplante En gennemskåret sund kartoffelknold En smittet række af kartoffelplanter 9

10 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: ISBN NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Tel DK-1780 København V Fax

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel Hvis der er rådne kartofler i den nyindkøbte pose, har kartoflerne med stor sandsynlighed kartoffelskimmel en alvorlig plantesygdom, som skyldes angreb af mikroorganismen,

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning for kyndige biavlere

Vejledning for kyndige biavlere Vejledning for kyndige biavlere Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for kyndige biavlere Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

Hold af kælegrise Januar 2015

Hold af kælegrise Januar 2015 Hold af kælegrise Januar 2015 Kolofon Hold af kælegrise Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen Dyresundhed i januar 2015 Foto: Colourbox og Skyfish Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Revideret udgave 10. september 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere