HANDLINGSPLAN FOR IT-UNDERSTØTTELSE AF SUNDHEDSAFTALERNE I REGION SJÆLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR IT-UNDERSTØTTELSE AF SUNDHEDSAFTALERNE I REGION SJÆLLAND - 2011-2012"

Transkript

1 Udkast: HANDLINGSPLAN FOR IT-UNDERSTØTTELSE AF SUNDHEDSAFTALERNE I REGION SJÆLLAND Indhold: Indledning 1. Overordnede mål og principper for IT-samarbejdet Organisation 3. Handlingsplan for Side 1

2 Indledning Den nye Sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen for perioden fastslår overordnet, at der på området for dokumentation og kommunikation sættes ind omkring: Tydelig og fælles planlægning og implementering på IT-området I 2014 foregår kommunikationen mellem sygehuse, psykiatri, kommuner og praksissektoren helt overvejende elektronisk, bl.a. ved brug af Medcom-standarder. Kommunikation om koordinering af behandling foregår direkte mellem fagpersoner. Der gøres forsøg med anvendelse af nye teknologiske løsninger, herunder telemedicin. (Det indledende afsnit Sundhed en fælles opgave side 8) Set i forhold til den tidligere periode af Sundhedsaftalerne er dette både en fortsættelse af de hidtidige initiativer for IT-samarbejdet og en markering af, at IT-understøttelsen fremover tillægges stadig større betydning og at samarbejdet derfor skal styrkes. Denne handlingsplan om IT-understøttelsen af Sundhedsaftalerne skal opfattes som opfølgning på disse overordnede målsætninger og udgør således en fælles strategi eller udviklingsplan for IT-understøttelsen af samarbejdet mellem sygehuse og kommuner i Region Sjælland. Planen består af tre dele - et sæt overordnede målsætninger for IT-samarbejdet, en kort beskrivelse af samarbejdets organisation og en mere konkret handlingsplan for de fælles aktiviteter i perioden Sidstnævnte handlingsplan forudsættes senere revideret med opfølgning og nye initiativer for den efterfølgende periode Overordnede mål og principper for IT-samarbejdet. Udviklingen indenfor sundhedsområdet har gennem de senere år medført ændrede opgavefordelinger mellem de forskellige sektorer og aktører - praksislæger, speciallæger, sygehuse og kommuner. På sygehusene ses øget specialisering, mere ambulant behandling og kortere indlæggelsestider. Kommunerne har overtaget større opgaver omkring genoptræning og rehabilitering. Med øgede kommunale indsatser på forebyggelsesområdet får praksislægerne flere henvisningsmuligheder for de besøgende borgere. Med denne udvikling vokser forekomsterne af patientforløb på tværs af sektorerne og med flere aktører involveret. Og med denne udvikling vokser dermed også behovene for informationsudveksling. De indgåede Sundhedsaftaler lægger derfor stor vægt på de tværgående samarbejder og på at sikre den nødvendige koordinering og informationsudveksling mellem de involverede parter. Det overordnede formål med IT-indsatserne er derfor at understøtte de tværgående samarbejder mellem sektorerne ved at skabe digitale muligheder for den faglige kommunikation omkring de tværgående forløb for regionens borgere. Side 2

3 IT-indsatserne skal hjælpe til at den nødvendige og rette information følger borgerne/patienterne i de forskellige overgange mellem de involverede sundhedsaktører. IT-indsatserne skal dermed bidrage til det helt overordnede mål for Sundhedsaftalerne, at det samlede sundhedsvæsen virker og opleves som sammenhængende for borgerne. Der er i de nye Sundhedsaftaler angivet det mere konkrete mål for IT-indsatserne at: I 2014 foregår kommunikationen mellem sygehuse, psykiatri, kommuner og praksissektoren helt overvejende elektronisk, bl.a. ved brug af Medcom-standarder. Dette mål stemmer godt overens med kommunernes og regionernes fælles strategier og initiativer i øvrigt. I den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi udgivet af Kommunernes Landsforening hedder det for området Social og Sundhed bl.a.: Konkrete indsatser og mål: - Udbredelse af Det Fælles Medicinkort til alle landets kommuner. - MedCom meddelelser mellem kommuner og praktiserende læger, sygehuse og apoteker skal udbredes. - Anvendelsen af sundhed.dk skal øges. Mål: - I 2012 anvender mere end 2/3 Det Fælles Medicinkort, og i 2015 anvendes Det Fælles Medicinkort af alle kommuner. - I 2015 anvender alle kommuner MedCom-standarderne. - I 2015 har alle kommuner lagt indhold på sundhed.dk. Mellem regionerne er der etableret et fælles tværgående IT-samarbejde under betegnelsen Regionernes Sundheds-IT-organisation, RSI, som for området Sammenhæng og samarbejde bl.a. har opstillet følgende mål/pejlemærker: : e-journalen: Alle regionernes sygehuse kan levere relevante data fra PAS og epj til e-journalen, og alle sygehuse har adgang til e-journalen via den kliniske itarbejdsplads : Regionerne vil koordinere it-understøttelsen af kronikerindsatsen : De 5 regioner stiller fælles landsdækkende datakilder til rådighed for sundhedsvæsnets øvrige parter i takt med, at de udvikles : Alle regioner har integreret FMK i deres medicinsystemer : Danske Regioner vil sammen med regeringen arbejde for, at de praktiserende læger og speciallæger stiller data til rådighed for den nationale sundheds-journal : MedCom-standarder er fuldt udbredt i regionernes sygehuse : Regionerne kan udveksle billeder mellem samtlige sygehuse i Danmark : Regionerne udbygger e-journalen til at blive den nationale sundhedsjournal. Den nationale sundhedsjournal får en forbedret og mere intelligent brugergrænseflade, hvorfra der kan opnås adgang til væsentligste data (journalnotater, cave, laboratoriedata, medicin og billeddiagnostiske data) Målet i Region Sjællands Sundhedsaftaler med kommunerne omkring digitaliseringen for 2014 kan på denne baggrund ses i fuld overensstemmelse med de generelle visioner og bestræbelser, som gælder for sundheds-it i hele landet. Side 3

4 M.h.t. udviklingen frem mod det opstillede mål gælder følgende generelle principper: - IT-udviklingen koordineres gennem fælles handlingsplaner og aftaler om konkrete initiativer Afsnit 3 i denne plan er en sådan fælles handlingsplan gældende for Det forudsættes at handlingsplanen justeres til ny version med opfølgning og nye initiativer for den efterfølgende periode der anvendes fortrinsvis løsninger baseret på nationale standarder fra Medcomsamarbejdet og lignende organisationer - udvikling af nye løsninger søges i videst muligt omfang koordineret nationalt med de øvrige regioner og kommuner Sidstnævnte principper er en fortsættelse fra det hidtidige IT-samarbejde og har bl.a. til formål at sikre at IT-udviklingen kan ske på den mest effektive og økonomisk fordelagtige måde for alle parter. I en sektor med mange aktører og mange leverandører kan IT-udviklingen kun ske rationelt som nationalt koordineret og baseret på anvendelse af fælles standarder. 2. Organisation IT-samarbejdet mellem parterne foregår i det regi, som er givet af den overordnede samarbejdsorganisation for Sundhedsaftalerne i Region Sjælland - jf. Samarbejdsaftalens overordnede del s. 15 og værktøjskassens generelle dele s Der er for IT-området etableret en Tværgående Regional Udviklingsgruppe om IT (TRUIT) med særligt kommissorium for at følge og iværksætte initiativer omkring digital kommunikation vedr. borgere/patienter i forhold til sundhedsaftalerne. Denne udviklingsgruppe er sammensat af repræsentanter fra regionen, kommunerne og praksissektoren. TRUIT refererer via Sekretariatet for Sundhedsaftalerne til den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftalerne og derfra videre til Sundhedskoordinationsudvalget. TRUIT s opgaver er bl.a. at udarbejde forslag til planer og initiativer til digitalisering af informationsudvekslingen omkring patientforløbene på tværs af sektorerne. Ud over de fælles opgaver ifølge gruppens kommissorium er det medlemmernes opgave i deres egne organisationer at involvere relevante parter, informere relevante ledelsesniveauer og virke for de respektive parters aktive medvirken i de fælles projekter og aktiviteter. Hvor der er tale om væsentlige spørgsmål og/eller spørgsmål med væsentlig økonomisk/ressourcemæssig betydning - som f.eks. udførelsen af større anskaffelser og projekter ifølge den fælles IT-handlingsplan eller lignende - indstiller TRUIT til den Administrative Styregruppe at rette henvendelser til alle parter på relevant ledelsesmæssigt niveau. Dette for at sikre fælles konsensus og forpligtende indsats omkring opgaverne fra alle parter. Som supplement til TRUIT er der på kommunesiden etableret en netværksorganisation i form af en erfa-arbejdsgruppe med deltagelse af alle regionens kommuner i relation til Med- Side 4

5 com og tværgående digital kommunikation. Region Sjælland deltager ad hoc som observatør og samarbejdspartner i dette forum. De konkrete projekter for planlægning, anskaffelse og implementering af IT-løsninger i forhold til det tværgående IT-samarbejde gennemføres suverænt af de respektive parter selv. D.v.s. regionen, de enkelte kommuner og de enkelte praksislæger finansierer og gennemfører selv deres nødvendige bidrag til de fælles løsninger. I det tværgående IT-samarbejde inddrages efter behov også konsulenter fra Medcomorganisationen. Side 5

6 3. Handlingsplan for IT-initiativer Denne handlingsplan for IT-initiativer til understøttelse af Sundhedsaftalerne i Region Sjælland omfatter en række initiativer på 3 hovedområder: 1. Konkrete IT-initiativer/projekter o Sygehus/kommune-advis o Korrespondencer o Forløbsunderstøttelse o Fødselsanmeldelse o Videokonferencer o Telemedicinsk sårbehandling o Fælles elektronisk medicinkort, FMK o Elektroniske henvisninger med bilag o Kommunale rammeaftaler 2. Undersøgelser/afklaringer o Emneopklaringer af de faglige aftaleområder o Opklaringer omkring nye teknologier og nye muligheder 3. Evalueringer o Evalueringer af de digitale løsninger 3.1. Konkrete IT-initiativer/projekter De konkrete IT-initiativer og projekter er her opdelt i to grupper: - Initiativer mellem sygehuse og kommuner - Initiativer i forhold til praksissektoren Sygehus/Kommune-samarbejdet: Initiativ 1 - Sygehus/Kommune-adviskommunikationen De automatiske Medcom-advismeddelelser omkring indlæggelser/udskrivninger fra sygehuse til kommuner har nu kørt tilstrækkeligt længe og er udbredt til alle kommuner - med enkelte tekniske udeståender. M.h.p. færdiggørelse og konsolidering af Sygehus/Kommune-adviskommunikationen gennemføres to aktiviteter på området: 1. Kommunernes returadvis er til sygehusene med kontaktinformation kvalitetetssikres/kontrolleres m.h.t. indhold og 2. Der gennemføres en informationskampagne og vejledning på sygehusene omkring anvendelsen af kontaktinformationerne. I denne informationskampagne indgår også generel information om advismeddelelserne og betydningen af at sygehuspersonalet foretager tidstro registreringer omkring patienterne ind- og udskrivninger. Side 6

7 o Kvalitetssikring mellem sygehuse og kommuner - sommeren 2011 o Informationskampagne på sygehusene - efterår 2011 Initiativ 2 - Korrespondencemeddelelser Medcom s korrespondencemeddelelse er at sammenligne med en fri , men systemmæssigt indbygget i de forskelligeborger/klient/patient-rettede journalsystemer og derfor mere velegnet til udveksling af informationer vedrørende patienter. Da det samtidig er baseret på en særligt sikret teknologi udenom Internettet er det den foretrukne kommunikationskanal for fri udveksling af personfølsomme data mellem sundhedsmæssige journalsystemer. Der er i Sundhedsaftalerne en meget stor mængde af kommunikationer mellem parterne, som umiddelbart og med fordel kunne digitaliseres ved anvendelse af Medcom s korrespondencemeddelelse. Region Sjællands sygehuse er teknisk set forberedt til at indgå i den Medcombaserede korrespondencekommunikation, men har indtil nu ikke benyttet denne i forhold til kommunerne. Der er samtidig fra andre regioner erfaringer, som tilsiger at åbningen af korrespondencekommunikationen bør foregå gennem kontrollerede projekter, hvor der er opmærksomhed omkring at finde fornuftige anvendelsesmønstre og aftaler om indhold. Der iværksættes derfor som minimum 2 pilotprojekter - 1 indenfor somatikken og 1 indenfor psykiatrien - omkring konkret afprøvning af korrespondancekommunikation med kommunerne. Formålet med disse pilotprojekter er at få afprøvet løsningerne i praksis, at få udviklet retningslinier og aftaler om det mere indholdsmæssige samt at etablere aftaler om servicemål m.h.t. tidsvinduer for adressering og forventelige svartider. o Korrespondencemeddelelsen som kommunikationskanal åbnes i forhold til kommunerne fra starten af efteråret o Forberedelse af 2 pilotprojekter gennemføres over sommeren o Pilotprojekterne gennemføres i efteråret o Erfaringsopsamling omkring korrespondencemeddelelsen gennemføres i løbet af Initiativ 3 Forløbsunderstøttelse Der er i Medcom-regi udviklet 4 nye meddelelsesstandarder til understøttelse af den tværgående sygehus/kommune-kommunikation efter strukturreformen og som støtte til Sundhedsaftalerne omkring ind- og udskrivningsforløb for borgere/patienter mellem sygehuse og kommunale pleje/hjælpeordninger: - Indlæggelsesrapport - fra kommune til sygehus - Forløbsplan - fra sygehus til kommune - Melding om færdigbehandling - fra sygehus til kommune - Udskrivningsrapport - fra sygehus til kommune Side 7

8 Disse standarder er i 2011 under udvikling og aftestning blandt de relevante leverandører af IT-løsninger til sygehuse og kommuner. Det forventes at IT-leverandørerne vil være klar til at kunne levere de nødvendige systemtilretninger/moduler i driftssikre udgaver fra starten af På denne baggrund iværksættes i Region Sjælland et implementeringsprojekt for disse elektroniske meddelelser fra starten af i to faser for aftestning/pilotdrift og udbredelse. Der etableres i foråret 2012 et pilotprojekt med udgangspunkt i f.eks. Ortopædkirurgisk Afdeling Holbæk i forhold til forskellige omkringliggende kommuner. Det vil her blive prioriteret at de deltagende kommuner repræsenterer alle relevante EOJsystemer for regionen. På basis af pilotprojektet og med eventuelle tilretninger i de involverede IT-systemer vil løsningen derfor blive rullet ud til at omfatte alle kommuner i løbet af efteråret Pilotforsøg - forår Udrulning til alle kommuner - efterår 2012 Initiativ 4 - Fødselsanmeldelse til kommunal sundhedspleje. Der er i Medcom-regi en standard for kommunikation af fødselsanmeldelse fra sygehusenes fødeafdelinger til de kommunale hjemmesygeplersker omkring fødsler. Det er i Medcom- og RSI-sammenhænge besluttet at de regionale sygehuse/fødselsafdelinger vil kunne advisere den kommunale sundhedspleje om nyfødte elektronisk via denne standard inden af udgangen af Region Sjællands sygehus-it forventer vil være forberedt til at kunne håndtere fødselsanmeldelserne elektronisk inden udgangen af Kommunerne tilkendegiver i løbet af sommeren/efteråret 2011 deres interesse og forberedthed for elektronisk fødselsanmeldelse. - Region Sjælland iværksætter pilotprojekt omkring fødselsanmeldelsen i løbet af Den elektroniske fødselsanmeldelse udbredes til alle fødeafdelinger inden udgangen af Initiativ 5 - Videokonferencer. Der er i flere sammenhænge udtrykt interesse for anvendelse af videokonferenceteknologi i forbindelse med de tværgående mødeaktiviteter i de faglige samarbejder. Med anvendelse af videokonferencer vil der åbenlyst kunne spares mange ressourcer og tid, som i dag anvendes til fysiske transport og fremmøde. Side 8

9 Der er imidlertid samtidig en del uafklarede spørgsmål omkring denne kommunikationsteknologi i forhold til patientrelaterede konferencer. Hvor der er tale om udrednings- og planlægningsmøder med deltagelse af patienter og eventuelt pårørende kan der være både etiske/samarbejdsmæssige og praktiske udfordringer forbundet med anvendelse af videokonferencer. For at få belyst dette nærmere gennemføres et eller flere afprøvningsprojekter omkring anvendelse af videokonferencer i det tværsektorale samarbejde.. - Teknisk afprøvning blandt TRUIT s medlemmer - efterår Forsøg med videokonferencer til mødeaktiviteter uden patientdeltagelse - forår Forsøg med videokonferencer til mødeaktiviteter med patientdeltagelse - forår/efterår 2012 Initiativ 6 - Telemedicinsk sårbehandling. Der er i Region Sjælland gennemført et ABT-projekt omkring telesårbehandling med deltagelse af Sårambulatoriet i Næstved og forskellige kommuner. Den anvendte løsning fortsætter indtil videre i drift. Det er i denne sammenhæng et naturligt initiativ at udrulle denne løsning til anvendelse over hele Region Sjælland, d.v.s. med deltagelse af alle relevante sygehusafdelinger og som tilbud til alle kommuner. - Region Sjælland udbreder anvendelsen af den digitale telesårbehandling til alle relevante Sygehusafdelinger inden udgangen af Praksissektoren. Praksissektorens samarbejde med de øvrige parter i sundhedsvæsenet er reguleret af de lægefaglige overenskomster mellem PLO og speciallægeforeningerne på den ene side og Danske Regioner på den anden side. Der er i den seneste PLO-overenskomst en række vigtige IT-punkter, som både fortsætter og viderudvikler det IT-samarbejde, som har været mellem praksissektoren på den ene side og sygehuse og kommuner på den anden side. Denne IT-handlingsplan for det tværgående IT-samarbejde i Region Sjælland bygger på den indgåede overenskomst og tager de initiativer, som er indeholdt i denne som udgangspunkt for en øget inddragelse af praksissektoren i den digitale kommunikation. Der skal i denne version af IT-handlingsplanen kun kort nævnes nogle af de vigtigste områder, hvor der indenfor sygehuse og kommuner er særlige initiativer i forhold til praksissektoren. Side 9

10 Praksissektoren og sygehusene. Initiativ 7 - Fælles elektronisk medicinkort, FMK Region Sjælland har for sin elektroniske medicinhåndteringsløsning udviklet integration til den fællesnationale FMK-løsning og deltaget i pilotforsøg omkring denne sammen med forskellige praksislæger. Region Sjælland følger dermed de nationale planer omkring FMK-løsningen og regner med at have udbredt dette i løbet af 2011 til alle relevante sygehusafdelinger. For at opnå den fulde kvalitative og kvantiative virkning af FMK-løsningen som kommunikationskanal for informationer omkring borgernes medicineringer er det vigtigt at også praksissektoren sideløbende ibrugtager denne løsning. - Region Sjællands sygehuse udbreder anvendelsen af FMK-løsningen inden udgangen af Praksissektoren gennemfører en tilsvarende udbredsle af FMKanvendelsen inden udgangen af Intitativ 8 - Elektroniske henvisninger med bilag. Der er i sygehusenes eksisterende IT-systemer ikke muligheder for at modtage supplerende digitale dokumenter som bilag til de elektroniske henvisninger. Dette har været et tilbagevendende ankepunkt gennem mange år og antagelig medvirkende faktor til at den elektroniske henvisning ikke har samme høje udbredelsesniveau som de modsatrettede elektroniske udskrivningsbreve. Der er nu i Medcom-regi iværksat et projekt omkring en ny henvisningsstandard, d.v.s. en ny version af den elektroniske henvisning, som også kan håndtere medfremsendelse af elektroniske bilag. Region Sjællands IT-systemer på sygehusene vil blive tilrettet/udvidet med nye funktionaliteter for at kunne håndtere denne nye Medcom-standard. - Region Sjællands sygehus vil kunne modtage elektroniske henvisning med vedhæftede bilag inden udgangen af Praksissektoren og kommunerne. Den seneste PLO-overenskomst har for IT-understøttelsen af samarbejdet mellem praksissektoren og kommunerne givet et udkast til rammeaftale, som kan indgås mellem kommunerne og praksislægerne via de kommunale lægelige samarbejdsudvalg. Denne rammeaftale omfatter tre vigtige områder for en øget og mere effektiv digital kommunikation mellem parterne: Side 10

11 Elektronisk konsultation mellem læge og kommunalt plejepersonale via Medcom s korrespondencemeddelelse Anvendelse af Medcom s formater for LÆ-blanketter Anvendelse af Medcom s meddelelsesformater for henvisning til kommunale forebyggelses- og træningstilbud. På basis af dette anbefaler denne handlingsplan: Initiativ 9 - Kommunale rammeaftaler Der bør i alle kommuner via de kommunale lægesamarbejdsudvalg etableres rammeaftaler med praksissektoren til understøttelse af mere konkrete projekter indenfor de nævnte områder. Sådanne projekter kan være: Anvendelse af Medcoms korrespondencemeddelelse til f.eks. receptfornyelse. Anvendelse af Medcoms sygehushenvisningsmeddelelse for henvisning til kommunal forebyggelse m.v. - Kommunerne etablerer rammeaftaler med praksislægerne hurtigst muligt. - Kommunerne gennemfører konkrete projekter omkring den elektroniske kommunikation med praksislægerne inden udgangen af Undersøgelser/afklaringer. Ud over konkrete projekter til etablering og udvidelse af den digitale kommunikation gennemføres undersøgelser og afklaringer om mulige supplerende initiativer. Dette kan være på to hovedområder eller i to retninger: Initiativ 10 - Faglige opklaringer omkring IT-behov/muligheder Der gennemføres i samarbejdsorganisationen omkring Sundhedsaftalerne fælles undersøgelser og opklaringer vedr. de konkrete forhold og arbejdsgange indenfor de forskellige faglige områder mellem TRUIT og de relevante faglige udviklingsgrupper. Sådanne opklaringer skal bidrage til at identificere og kvalificere konkrete muligheder for IT-understøttelse på de enkelte områder af det samlede tværgående samarbejde. Resultaterne vil kunne implementeres løbende eller som initiativer ved kommende revision af IT-handlingsplanen. Sådanne opklaringer kan gennemføres som workshops, arbejdsmøder m.v. Rækkefølge/prioritering af TRUIT s gennemgange af de faglige områder tilrettelægges nærmere i samarbejde med Sekretariatet og Styregruppen for Sundhedsaftalerne. Side 11

12 - Det tilstræbes, at der gennemføres sådanne fælles udredninger af ITbehov og muligheder for de enkelte faglige områder med et interval på 3 om året. Initiativ 11 - Nye teknologier og nye muligheder. Der opstår i den teknologiske udvikling til stadig nye teknikker og løsninger, som gør det muligt at anvende IT på områder, hvor det ikke tidligere var forudset at der kunne være indsatsmuligheder. Der kan også være projekter og konkrete løsninger i andre regioner eller i andre områder, som kan være relevante at overveje. Det er derfor en del af opgaverne under IT-handlingsplanen, at samarbejdsorganisationen holdes orienteret om fremkomsten af sådanne nye muligheder eller nye projekter. - Opklarende følgeaktiviteter omkring nye lovende teknologier eller nye projekter andre steder er en løbende aktivitet i IT-samarbejdet Evalueringer Som opfølgning på det hidtidige IT-samarbejde og de gennemførte initiativer gennemføres: Initiativ 12 - Evalueringer af den digitale indsats. Der gennemføres evalueringer af de forskellige etablerede elektroniske kommunikationsstrømme m.h.p. at konstatere deres faktiske anvendelse/udbredelse, kvaliteten af meddelelserne, deres effekter m.v. TRUIT og de forskellige parters involverede IT-organisationer medvirker til opklaringer under fastlæggelsen af mål og metoder for sådanne evalueringer. Selve evalueringerne gennemføres udenfor TRUIT s og de involverede IT-organisationers regi. Tidsplaner: - Resultaterne af alle praktisk rettede projekter/initiativer for ITunderstøttelse bør som udgangspunkt evalueres ½ år efter deres afslutning. Side 12

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 5. februar 2013 Torben Gaarskær 1 Kommunerne sætter dagsordenen 5. februar 2013 Torben Gaarskær 2 Det nære sundhedsvæsen Ambitiøst udviklingsprojekt

Læs mere

Juni 2010. På RSI s vegne. Jens Andersen

Juni 2010. På RSI s vegne. Jens Andersen Pejlemærker for sundheds-it 2010 1 Juni 2010 Regionerne etablerede i februar måned 2010 Regionernes Sundheds-It Organisation (RSI) med en styregruppe i spidsen sammensat af direktionerne og IT-cheferne

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2010-2014 Den fælles IT-handlingsplan Overordnet status April 2012 Iniativ/Projekt Overordnede mål 1 Sygehus/kommune-adviser At de automatiske advis er om ind- og udskrivning samt kontaktinformation

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet. Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Viggers Journal nr.: E-mail: Rikke.Viggers@regionsyddanmark.dk Dato: 26. februar Telefon: 29201214 Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Læs mere

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er:

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er: Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. (Dette er version 3) Indsatsområde:

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 14. januar 2013 Torben Gaarskær 1 Sundhedsaftalen 2010-2014 14. januar 2013 Torben Gaarskær 2 Målsætninger inden for 5 hovedområder Styrke

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om it-understøttelsen af sygehusenes

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

2. møde i styregruppen for MedCom VI torsdag d. 29 maj 2008. Ad Budgetrammer og projektbeskrivelser for MedCom6.

2. møde i styregruppen for MedCom VI torsdag d. 29 maj 2008. Ad Budgetrammer og projektbeskrivelser for MedCom6. 17-02-2008 Indstillinger 2. møde i styregruppen for MedCom VI torsdag d. 29 maj 2008 Ad Budgetrammer og projektbeskrivelser for MedCom6. Vedr. budgetrammer indstilles til MedComs styregruppe At følgende

Læs mere

4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7. IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark

4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7. IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark 4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7 IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark Det danske sundhedsdatanet - i Syddanmark Almen læger 300 lægepraksis Ca. 16 forskellige journalsystemer Apoteker

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Politisk mål og vision med sundhedsaftale 2015-2018 IT og digitalisering Der skal fortsat arbejdes med mulighederne

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2010-2014 Den fælles IT-handlingsplan Overordnet status 23.11. 2012 Iniativ/Projekt Overordnede mål 1 Sygehus/kommune-adviser At de automatiske advis er om ind- og udskrivning samt kontaktinformation

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område E-sundhedsobservatoriet 3. oktober 2014 Jeanette Jensen, MedCom Susanne Heinrich, Psykiatrien, region Syddanmark Psykiatri er på den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sammenhængende patientforløb (beretning nr.

Læs mere

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation 27. februar 2013 Sundhedsaftalerne Sundhedskoordinationsudvalg udarbejder generelt udkast til sundhedsaftalerne Sundhedsaftaler fastsætter rammerne

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed STOP Janteloven Udlandet siger: Denmark is world leading in E-health Mange i DK siger: Ja, MEN der er jo et PROBLEM..

Læs mere

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland 1. Indledning 1 2. Governance for tværsektoriel sundheds-it - Nationalt niveau 1 3. Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Læs mere

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Fælles medicinkort v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Medicinoplysninger opstår hos flere forskellige parter og anvendes mange forskellige steder SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Regionernes Sundheds-it organisation RSI

Regionernes Sundheds-it organisation RSI Regionernes Sundheds-it organisation RSI Lisbeth Nielsen Kontorchef Danske Regioner Pol. 28/10-05 Agenda 1. Baggrund 2. Organisering 3. RSIs aktuelle aktiviteter: Projekter EPJ-review Fælles pejlmærker

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0

Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0 Notat Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0 Dato: 3. februar 2014 Initialer: mkr Koncern IT Alleen 15 4180 Sorø Mobil: 40 74 75 86 E-post: mkr@regionsjaelland.dk

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Nordjylland Kommunalbestyrelserne i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Mariagerfjord Kommune, Morsø Kommune, Rebild

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Digitaliseringsstrategien og MedComs aktuelle arbejde med MedCom9 Organisatorisk understøttelse af MedComkommunikationen, henvendelse

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Rikke Viggers riv@medcom.dk Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Intro til MedCom8 kommune LÆ-blanketter Fødselsanmeldelse projekter Genoptræningsplan

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Hvorfor bekymrer læger sig om it?

Hvorfor bekymrer læger sig om it? Hvorfor bekymrer læger sig om it? DI-ITEK, 18. november 2010 Agenda Hvad mener om Sundheds-it? Hvad mener vi om de eksisterende løsninger? Hvad mener vi om det fremadrettede arbejde? Hvad kan lægerne bidrage

Læs mere

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis Mette Brøsted Nielsen Agenda 1. Baggrund 2. Hvor er vi nu? 3. Hvad har vi fået ud af det? 4. Fremtiden, hvad skal der arbejdes med? 5. Konklusion

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb SAM:BO Samarbejde om borgerforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb Fra hidtil til fremover Hvad går ud? Sund Dialog (Fyn) Patientens vej (Ribe) Samarbejdsaftale Sønderjyllands

Læs mere

Kommunernes muligheder for at IT- tværsektorielle patientforløb og borgerservice. E-sundhedsobservatoriet Torsdag den 22.

Kommunernes muligheder for at IT- tværsektorielle patientforløb og borgerservice. E-sundhedsobservatoriet Torsdag den 22. Kommunernes muligheder for at IT- understøtte sammenhængende, tværsektorielle patientforløb og borgerservice E-sundhedsobservatoriet Torsdag den 22. oktober 2009 1 Hvor står vi? 2 Hvad er sammenhæng? Sammenhæng

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Fælles Medicinkort Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles centraldatabase med medicinoplysninger Et samlet overblik over

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste Fra DGOP til G-GOP Processen for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner Dette notat beskriver processerne for at gennemføre implementeringen af ny version kommunikationsstandard for

Læs mere

N O T A T. EPJ-historien...

N O T A T. EPJ-historien... N O T A T EPJ-historien... Med Handlingsplan for Elektronisk Patientjournal (HEP) i 1996 støttede Sundhedsministeriet med en pulje pilotprojekter på enkeltafdelinger/sygehuse i de daværende amter. Pilotprojekterne

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

IT i sundhedssektoren

IT i sundhedssektoren Januar 2012 2 IT i sundhedssektoren Resume Denne analyse drejer sig om holdningen til elektroniske journaler i sundhedssystemet blandt de iteksperter, der er beskæftiget på områderne hospitalsbyggeri,

Læs mere

Kommune projekter i MedCom /MedCom7

Kommune projekter i MedCom /MedCom7 Kommune projekter i MedCom 2010-2011/MedCom7 Projektlinjer Hjemmepleje-sygehus Udbredelse standard for genoptræningsplaner Udbredelse elektroniske lægeblanketter Fødselsanmeldelse, børnedatabase Konsolidering

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Sjælland Kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,

Læs mere

2. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk

2. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk 2. møde national sygehuskommune arbejdsgruppe Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk lektronisk kommunikation Hjemmepleje/Sundhedscenter Lægepraksis - Sygehus Apotek Korrespondance Henvisning forebyggelse

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018 Region Hovedstaden Sundhedsaftale 2015-2018 1 Sundhedsaftalens opbygning Politisk aftaledel: Mål og visioner Administrativ aftaledel: Indsatsbeskrivelser Bilagsdel: Konkrete aftaler, vejledninger m.m.

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik Region Hovedstaden Forebyggelses- politik 24. juni 2008 Baggrund Regionsrådet har i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer besluttet at udarbejde en forebyggelsespolitik, der skal være retningsgivende

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Brugerne i centrum side 3 Oplevet kvalitet side 3 Mål med brugerinddragelse side

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere