Skolernes overordnede trafikpolitik Tønder Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolernes overordnede trafikpolitik Tønder Kommune"

Transkript

1 Skolernes overordnede trafikpolitik Tønder Kommune Udarbejdet af: Team Plan og Trafik i samarbejde med Team Børn og Skole Tønder Kommune

2 Forord I henhold til Tønder Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2008 samt Færdselskommissionens Nationale Handlingsplan for trafiksikkerhed anbefales det, at alle skoler skal have en trafikpolitik, som er understøttet af kommunen og det lokale politi. Tønder Kommune forventer derfor, at alle skoler i løbet af efteråret 2013 udarbejder en Trafikpolitik, der som minimum indeholder de stillede minimumskrav. Politikken offentliggøres på skolens hjemmeside ultimo I Skolernes Overordnede Trafikpolitik findes endvidere mål for, hvad Tønder Kommune som minimum forventer, at skolernes færdselsundervisning indeholder, og hvilke evaluerende prøver eleverne deltager i. Den overordnede trafikpolitik er udarbejdet i et samarbejde mellem Børn & Skole og Team Plan & Trafik. 2

3 Indholdsfortegnelse Forord 2 Indholdsfortegnelse 3 Skolernes trafikpolitik 4 Hvorfor en trafikpolitik? 4 Hvad skal skolernes trafikpolitik indeholde? 4 Færdselsundervisning 6 Ansvar for skolens færdselsundervisning 8 Samarbejde med politiet 10 Samarbejde med SSP 11 Færdselskontaktlærerens rolle 12 Kampagner og anden påvirkning 13 Skolestartskampagne 13 LYS PÅ - med Ludvig 13 Alle Børn Cykler 13 Cykelbane 13 Knallertkontrakt 13 Kom godt hjem fra fest 14 Trafikinformatør 14 Lastbilbesøg 14 Cykel- / gåbus 15 Bilag 1 - Trafikpolitik 16 Bilag 2 Knallertkontrakt 20 Bilag 3 Kørselsplan 21 Bilag 4 Færdselsundervisningens trinmål 22 3

4 Skolernes trafikpolitik Skolebestyrelsen har inden for folkeskolens rammer ansvaret for undervisningens kvalitet og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse. Det betyder, at det påhviler skolebestyrelsen at udarbejde principper for gennemførelse af det obligatoriske emne færdselslære. Sådanne principper kan eksempelvis udstikkes vha. en trafikpolitik. Skolebestyrelsen bør således være en aktiv medspiller i formuleringen af skolens trafikpolitik. Hvorfor en trafikpolitik? Over 90 % af de skoler der har en trafikpolitik, har oplevet en positiv effekt af deres trafikpolitik. Politikken har især medført en mere hensigtsmæssig adfærd ved skolen om morgenen både blandt elever og forældre. Desuden har politikken ofte ført til, at flere elever er begyndt at cykle eller gå til skole i stedet for at blive kørt i bil. Det er godt for elevernes sundhed, klimaet og trafikafviklingen ved skolen. De skoler, som har indført en trafikpolitik, oplever generelt en større effekt af de utraditionelle trafiktiltag. Det gælder særligt effekten af tiltag, som skal få forældre og andre til at ændre adfærd fx ved at parkere i kortere tid om morgenen, parkere længere væk fra skolen eller måske ligefrem følge deres barn i skole på cykel i stedet for i bil. En trafikpolitik sætter fokus på, at alle har et ansvar for, at trafikken bliver afviklet sikkert og trygt. I en god trafikpolitik er alle relevante parter blevet inddraget. Det sikrer ejerskab og bedre adfærd i trafikken. Dermed tager alle parter deres del af ansvaret i erkendelse af, at Teknisk Forvaltning ikke altid kan løse problemerne gennem flere cykelstier, chikaner og større parkeringspladser. Hvad skal skolernes trafikpolitik indeholde? Indholdet i trafikpolitikken skal afspejle de lokale problemstillinger og ønsker. Derfor må der nødvendigvis være forskel fra skole til skole. De fleste skoler har som formål at forbedre de kaotiske forhold foran skolen om morgenen. Og den mest udbredte effekt af trafikpolitikkerne er, at der er skabt en mere hensigtsmæssig adfærd i trafikken. Skolen bør dog ikke blot have fokus på at forbedre forholdene om morgenen, men også indføre aspekter, som fx færdselsundervisning og fremme af cykeltrafik generelt, i trafikpolitikken. For at sikre, at politikken ikke blot indeholder de af Tønder Kommune stillede minimumskrav, er det en god idé at søge inspiration i Trafikpolitikker fra andre skoler. Skolerne kan også søge inspiration i konkrete eksempler på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside. En trafikpolitik behøver ikke at være lang og detaljeret. Et par sider med vigtige budskaber samt konkrete handlinger, tidsfrist og ansvarlig person er tilstrækkeligt. I Tønder Kommune skal skolernes trafikpolitik som minimum indeholder følgende emner: - Transport til og fra skole o Morgenmylder o På gåben o På cykel o I bil o I bus o Skolepatruljens rolle 4

5 o Anbefalet skolevej - Ekskursion o På cykel o I bil o I bus - Færdselsundervisning o klasse o klasse o klasse - Rollemodeller En beskrivelse af på hvilke årgange forældrene informeres om trafikpolitikken og dens indhold. Samt overvejelser over på hvilke årgange trafik er et tema på forældremødet. I Bilag 1 findes eksempler på, hvad de forskellige emner i trafikpolitikken kan indeholde. Figur 1: Eksempel på en trafikpolitik. Kilde: Bedsted Børnecenter. 5

6 Færdselsundervisning I henhold til Folkeskolelovens 7 er færdselslære et obligatorisk emne i grundskolen. Det forventes derfor, at skolerne udarbejder en undervisningsplan for alle klassetrin. Færdselslære skal tages op regelmæssigt gennem hele skoleforløbet. Dette understreges af ulykkesstatistikkerne, der viser, at ældre børn og unge oftere kommer til skade i trafikken end yngre børn. Derfor er det af afgørende betydning, at man fastholder fokus på færdselsundervisningen også på de ældste klassetrin. I de yngste klasser arbejdes med rollen som fodgænger, på mellemtrinnet med cyklen og i de ældste klasser med repetition og attituder. De ældste elever skal samtidig diskutere holdninger til alkohol, knallerter, medansvar, hjem fra fester osv. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig de i Faghæfte 20 beskrevne færdigheder og kundskaber. Se Bilag 4 Færdselsundervisningens trinmål. Til undervisning i færdselslære forestår Rådet for Sikker Trafik udarbejdelse og distribution af materialer, som dækker hele skoleforløbet. Der findes også forlagsproducerede eller lokalt udarbejdede materialer til emnet. Som helhed er det naturligt, at materialerne indgår i skolebibliotekets eller i færdselskontaktlærerens samling. Materialerne bør naturligvis vurderes efter, om de indholdsmæssigt lever op til kravene i læseplanen. Det forventes, at undervisningen er praktisk og nærværende med stor involvering af eleverne, således at disse bliver sikre og ansvarsfulde trafikanter. Der kan indgå mange typer af materialer, fx billeder, skønlitterære tekster, faglige hæfter, film, egne lokale fotooptagelser, it-baserede undervisningsmaterialer og kampagnematerialer, se Tabel 1. 6

7 Praktiske aktiviteter gå cykle måle, tælle iagttage, se, lytte besøge (skolepatruljen, skadestue...) få besøg af (trafikinformatør, politi, lastbilchauffør, læge...) tage på tur arbejde med regler træne motoriske færdigheder vise sin kunnen for andre lege reaktions- og stoplege lege lys- og reflekslege lade de store børn undervise de mindre tælle forskellige trafikantkategorier (hvem forurener mest/mindst?) arbejde med trafikplanlægning arbejde med computerprogrammer (simulering, beregning, tekst og billeder) male, tegne, bygge fotografere, illustrere synge (fx færdselssange) reparere (fx cykler) spille spil undersøge regler undersøge overholdelse af regler undersøge færdselstavler lave kampagne praktiske øvelser, fx alarmering og aflåst sideleje standsning af ulykker, blødninger rollespil i forbindelse med førstehjælp Tabel 1: Forslag til praktiske og teoretiske/faglige aktiviteter. Kilde: Undervisningsministeriet. Teoretiske/faglige aktiviteter undres, fundere, forarges læse (skøn- og faglitteratur) skrive (fabulere, digte, rapportere, forespørge...) analysere (fx årsagssammenhænge, debatter) interviewe (fx om sikker skolevej) lytte (fx til foredrag) samtale (fx om farlige trafiksituationer) tælle og registrere se på film, video, billeder planlægge (tur, undervisningsforløb) invitere (fx gæstelærere) producere undervisningsmateriale til andre læse om (kroppen, sikkerhed, regler, trafikulykker, statistik...) læse om kroppens reaktioner i forbindelse med uheld og ulykker planlægge (fx sin ønskeby) informere (fx i skolebladet) beregne (fx alkoholforbrænding) undersøge kampagner Eleverne skal i løbet af folkeskolen have gennemført følgende evaluerende prøver, se figur 2: - Gåprøven (0. klasse) - Den lille cyklistprøve (3. klasse) - Cyklistprøven (6. klasse) - Skillevej (9. klasse) Det kan være en fordel at skabe en fast tradition på den enkelte skole for, hvornår de evaluerende prøver foregår i skoleforløbet. Prøverne skal ses som integrerede dele af undervisningsforløbet og ikke som enkeltstående aktiviteter. Det samme vil være tilfældet med inddragelse af gæstelærere (trafikambassadører, politi, SSP, lastbilchauffør, læge, ) i undervisningen. 7

8 For yderligere inspiration se: %20-%20Faerdselslaere.aspx Skillevej Figur 2: Evaluerende prøver. Kilde: Rådet for Sikker Trafik med egen rettelse på 9. årgang. Ansvar for skolens færdselsundervisning Skolebestyrelsen har inden for folkeskolens rammer ansvaret for undervisningens kvalitet og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse. Det betyder, at det påhviler skolebestyrelsen at udarbejde principper for gennemførelse af det obligatoriske emne færdselslære. Det er således skolebestyrelsen, som bør være en aktiv medspiller i formuleringen af skolens trafikpolitik. Trafikpolitikken bør både indeholde planer for færdselsundervisningen og regler for færdsel i og omkring skolen, se side 4 - Skolernes trafikpolitik. Det påhviler skolelederen at træffe beslutning om, hvilke fag undervisningen i det obligatoriske emne færdsel skal foregå i, eller om den gives af klasselæreren i forbindelse med klassens tid. For at sikre, at færdselslære tages op i undervisningen med jævne mellemrum i hele skoleforløbet, er det nødvendigt, at en af klassens lærere er ansvarlig for at koordinere planlægningen. Denne lærer tager initiativ til, at undervisningsforpligtelsen over for emnet aftales og tilrettelægges i klasseteamet eller blandt klassens lærere. Det er hensigtsmæssigt at planlægge for et skoleår ad gangen, idet man samtidig tager hensyn til langtidsperspektivet i det samlede skoleforløb. Et praktisk hjælpemiddel som klassens logbog vil naturligt kunne støtte hukommelsen, lette overgangen ved eventuelle lærerskift og give gode muligheder for at planlægge med progression. Fastlæggelse af undervisningen i færdselslære indgår som en del af den samlede plan for undervisningen på den enkelte skole, evt. i form af en årsplan, hvori skolen fastlægger de 8

9 tilbagevendende aktiviteter, fx cyklistprøver og lejrskoler, og placering af de obligatoriske emner på relevante klassetrin. 9

10 Samarbejde med politiet Overalt i kommunen kan politiet medvirke ved skolernes færdselsundervisning. Politiet er en værdifuld samarbejdspartner, som i kraft af sin myndighed er i stand til at formidle trafiksikkerhed med stor autoritet. På skolen kan færdselskontaktlæreren være den, der har forbindelsen til det lokale politi, ligesom han oftest vil være orienteret om, i hvilket omfang politiet kan tilbyde at medvirke ved undervisningen. Det er naturligvis også muligt for den enkelte klasselærer selv at tage kontakt til politiet i forbindelse med undervisningen. Ansvaret for færdselsundervisningen påhviler lærerne. Politiets medvirken skal ses som et meget værdifuldt supplement til lærernes undervisning. Politiet kan med stor fordel medvirke i forbindelse med skolestart, gå- og cyklistprøver og cykel-, refleks- og lygtekontrol. Til undervisning på de ældste klassetrin er det en god idé at invitere politiet i forbindelse med information om knallertkørsel, trafik og alkohol, konsekvenser af ulykker mv. Det er en god ide, at politiet deltager i udvalgte forældremøder og arrangementer i løbet af skoleforløbet. Det kan være i forbindelse med skolestart, hvor der sættes fokus på trafikken omkring skolen især hensigtsmæssig adfærd i forbindelse med elevernes ankomst til skolen. Senere i skoleforløbet kan det være værdifuldt at inddrage politiet ved forældremøder, hvor problemstillinger vedrørende fx rusmidler, kriminalitet og knallertkørsel er på dagsordenen. Klasselærer / færdselskontaktlærer kontakter selv områdets kontaktbetjent, se Tabel 2, for at aftale dennes deltagelse i eksempelvis: Cyklistprøven Gåprøven Færdselsundervisningen/foredrag (trafik og alkohol, konsekvens af ulykker, information om knallertkørsel) Skolepatrulje Forældremøder (i forbindelse med skolestart, rusmidler eller knallertkørsel) Cykel, lygte- og reflekskontrol Kontaktbetjent Jens K. Farsinsen, Jan Nielsen, Palle Helmersen, Knud Nielsen, Bent Jepsen, Tabel 2: Kontaktbetjente fordelt på område. Kilde: Eget materiale. Område Løgumkloster Bredebro / Højer Toftlund Skærbæk Tønder 10

11 Samarbejde med SSP Overalt i kommunen kan kommunens SSP medarbejdere medvirke ved skolernes færdselsundervisning. Der kan desuden aftales deltagelse ved forældremøder eller andre arrangementer hvor trafik er på dagsordenen. SSP medarbejderne har stor erfaring med de problematikker, der kan opstå når unge færdes i trafikken. SSP kan derfor medvirke til drøftelser omkring holdninger, udfordringer og risikofelter omkring unge og knallertkørsel, unge og alkohol i trafikken og unge, der f.eks. kører med ældre kammerater i byen. Samtidig kan SSP medvirke til generelle drøftelser omkring tydelige forældre og klare aftaler. Disse emner indgår i SSPs indsats i både mellemtrinnet og i overbygningen. Det er derfor oplagt at inddrage SSP på forældremøder eller i klassesammenhænge omkring trafiksikkerhed på f.eks. 5. årgang og i overbygningen enten i 7. eller 9. årgang. Det er SSP, der afholder Lokalråd+ møder i de fire distrikter. På disse møder, der som minimum afholdes kvartalsvis, er trafiksikkerhed fra januar 2013 et fast punkt på dagsordenen. Her kan politi, skole og SSP drøfte konkrete emner i relation til trafikpolitikken eller i trafiksikkerhedsmæssige forhold i lokalområdet. Lokalråd+ er i dialog med Lokalrådet i Tønder Kommune. SSP er organiseret under Ungdomsskolen og kan kontaktes på tlf:

12 Færdselskontaktlærerens rolle Det anbefales, at skolen udpeger en lærer til at fungere som færdselskontaktlærer. Hvis skolen har en færdselskontaktlærer, er det dennes opgave at give råd og vejledning til skolens øvrige lærere i forbindelse med færdselsundervisning. Den væsentligste vejledning gives til klasselærerne, som koordinerer deres klasses færdselsundervisning. Derudover kan også lærere i andre fag, hvor færdsel eller emner med relation til færdsel behandles, have brug for vejledning fra færdselskontaktlæreren. Kontaktlæreren formidler kendskab til undervisningsmaterialer og giver råd om, hvordan undervisningen kan tilrettelægges. Kontaktlæreren er ansvarlig for tilsynet med skolens materialer og hjælpemidler til færdselsundervisning eventuelt i samarbejde med skolebibliotekaren. Det er kontaktlæreren, der bestiller de relevante materialer hjem til klasserne samt sørger for at supplere og udbygge skolens samling af materialer til færdselsundervisning. Færdselskontaktlæreren er ansvarlig for koordinering af færdselskampagner, fx refleks-, lygteog cyklistkampagner. Kontaktlæreren sikrer en løbende kontakt med politiet, Rådet for Sikker Trafik og Tønder Kommune. Denne kontakt hindrer dog ikke, at klasselærere også selv tager kontakt til de pågældende samarbejdsparter. Hvis der på skolen er oprettet en skolepatrulje, er det en stor fordel, at det er færdselskontaktlæreren, der ligeledes fungerer som patruljeinstruktør. Tønder Kommune afholder i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik et årligt færdselspædagogiske kursus for bl.a. færdselskontaktlærere og politifolk. Disse kurser må for kontaktlærernes vedkommende betragtes som supplerende uddannelse. Det anbefales, at skolernes færdselskontaktlærer påtager sig følgende opgaver: - Trafikpolitik (evt. i samarbejde med skolebestyrelsen, skoleleder m.fl.) - Skolepatruljen - Cyklistprøven for 6. klasserne - Den lille cyklistprøve for 3. klasserne - Videreformidler budskaber og materialer fra Rådet for Sikker Trafik, politiet og Tønder Kommune - Den generelle kontakt til Rådet for Sikker Trafik, den lokale betjent og Tønder Kommune - Deltagelse i netværk på kommunalt plan 12

13 Kampagner og anden påvirkning Nogle kampagner koordineres på kommunalt plan og andre bestemmer skolerne selv, om de ønsker at deltage i, ligesom de selv tilmelder sig. Skolestartskampagne Skolestartskampagnen Pas på de små i trafikken har til hensigt at minde forældre om, at det er vigtigt, at de træner trafik med deres børn, og at de i samarbejde med skole og politi gør en indsats for at ruste deres børn til at færdes sikkert i trafikken ved skolestart og efterfølgende. Tønder Kommune tilmelder hvert år skolerne til skolestartskampagnen og bestiller materialer til alle elever, der skal starte i 0. klasse. Politiet afholder samtidig en skolestartskampagne med hastighedskontrol ved alle landets skoler i ugerne omkring skolestart. Det er dog en god idé at inddrage politiet i forbindelse med andre af de aktiviteter, som foregår på skolerne ved skolestart. Tønder Kommune opfordrer derfor skolerne til selv at kontakte det lokale politi for at: få foretaget yderligere kontrol som supplement til politiets kampagne få foretaget kontrol af skolepatruljens arbejde invitere politiet til at deltage i forældremøder i forbindelse med skolestart invitere politiet til at komme og møde eleverne den første skoledag LYS PÅ - med Ludvig LYS PÅ - med Ludvig er for alle 4. klasser i hele landet. Skolerne kan selv tilmelde klasserne til kampagnen på Alle Børn Cykler Alle Børn Cykler er en tilbagevendende cykelkampagne for skolebørn i alle aldre. Skolerne kan selv tilmelde klasserne til kampagnen på Alle Børn Cykler arrangeres i samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Cyklist Forbund. Cykelbane På FællesNettet kan skolerne booke en af Tønder Kommunes to cykelbaner. Skolerne skal selv afhente cykelbanen på den skole der senest har haft banen booket. Få desuden inspiration til sjov cykeltræning i Dansk Cyklist Forbunds Cykellege-bog på: Knallertkontrakt Skadestuerne får jævnligt unge på år ind med voldsomme skader, fordi de er kørt galt på en knallert. Det er skader, der kan få betydning for resten af de unges liv. For nogen unge og deres forældre vil en skriftlig kontrakt om knallertkørsel kunne motivere til at overholde loven. 13

14 Kontrakten beskriver familiernes regler omkring knallertkørsel. Det kan f.eks. være, at han/hun lover at køre med hjelm, ikke at køre spirituspåvirket og først køre knallert, når han/hun er 16 år. Se Bilag 2 Knallertkontrakt. Der findes meget mere information om emnet på: lert Kom godt hjem fra fest I Tønder Kommune er det pga. de ofte store afstande mellem hjem og fest, et særligt stort problem med transport til og fra fest. Det er således ofte ikke muligt at benytte offentlige transportmidler, da disse kun køre på særlige strækninger, eller taxa, da de store afstande gør turene urimeligt dyre. For nogen familier vil der være en fordel at indgå i en kørselsturnus, hvor familierne på forhånd har aftalt, hvem der skal køre til/fra fest. Se eksempel på Bilag 3 Kørselsplan. Der findes meget mere information om emnet på: Trafikambassadør Siden 1987 har Trafikinformatørerne taget rundt i Danmark og fortalt unge om deres oplevelser. Korpset er anerkendt som en væsentlig aktør i færdselssikkerhedsarbejdet i Danmark. Foredraget er et led i forebyggelsen af de mange ulykker med unge, der bliver dræbt og kvæstet i trafikken i Midt- og Vestjylland. Tilbuddet er målrettet de årige unge, som snart skal tage kørekort eller netop har fået deres kørekort. Foredraget er gratis og varer typisk 2 x 45 minutter. Antallet af tilhørere bør højest være personer. Skolerne kan bestille er besøg her: Læs mere om Sikker Trafik LIVE her: Lastbilbesøg Trafiksikkerhed i Øjenhøjde er en kampagne målrettet børn fra klasse. Målet er at lære, hvordan man mest hensigtsmæssigt forholder sig til lastbiler i trafikken. Se mere om kampagnen på: 14

15 Cykel- / gåbus Nogle familier kan have gavn af at få hjælp til at koordinere en cykel- / gåbus, hvor forældrene på skift følger flere børn end deres egne til skole. 15

16 Bilag 1 - Trafikpolitik Morgenmylder Transport til og fra skole Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå i skole. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle. Af hensyn til trafiksikkerheden, elevernes sundhed og miljøet anbefaler skolen, at biltransport til og fra skole begrænses til et absolut minimum. På gåben På cykel Emnet sættes på dagsordenen for forældremøder i 0. og 1. klasse. Det forventes, at eleverne følger de anbefalinger til den sikre skolevej, som er beskrevet i skolens trafikpolitik. I klasse er børnenes motorik og deres evne til at vurdere hastighed og afstand ikke fuldt udviklet. Det anbefales derfor, at børnene kun cykler i selskab med voksne. Skolen anbefaler generelt, at børnene cykler til skole fra 3. klasse. Skolevejen skal / bør være øvet mange gange sammen med en forælder, før børnene kører på egen hånd. I bil I bus På cykel I bil Husk cykelhjelm og evt. lygter! Af hensyn til trafiksikkerheden, elevernes sundhed og miljøet anbefaler skolen, at biltransport til og fra skole begrænses til et absolut minimum. Hvis det alligevel er nødvendigt at elever transporteres i bil bør de anviste afsætningspladser benyttes. (indsæt kort med illustration af afsætningspladser) Elever, der kommer med bus, stiger normalt af ved holdepladsen på Kongensgade ud for / nær DUS en. Ekskursion Det forventes at eleverne: - er bekendtgjort med ruten - er ledsaget af et passende antal voksne - har bestået den lille cyklistprøve - bærer cykelhjelm og refleksvest Læreren vil på ekskursion altid bære cykelhjelm. Det forventes at: - hastighedsgrænserne til enhver tid 16

17 overholdes - føreren altid kører efter forholdene - føreren altid er opmærksom på, at alle elever har sele på - føreren altid er frisk og veludhvilet, og naturligvis ikke er påvirket af nogen former for rusmidler Køretøjet altid er i en sådan stand, at det ikke udsætter passagerne for unødig fare I bus Den enkelte lærer fortæller, hvor og hvordan børnene skal vente på bussen og hvordan de skal opføre sig i bussen. Færdselsundervisning klasse Undervisningen skal være konkret! Fokus er bevægelse i lokalområdet med de regler, viden om samspil og egen ansvarlighed, som dette naturligt rummer. Der skal være mange praktiske øvelser og iagttagelser ude i trafikken. Eleverne skal gennemføre gåprøven i børnehaveklassen. I slutningen af forløbet øves på en midlertidig cykelbane i skolegården. Eleverne skal gennemføre den lille cyklistprøve i løbet af klasse klasse Cyklen er et meget væsentligt tema Skolerne kan gennemføre cykling i trafikken i klasse. Der skal afholdes cyklistprøver i 6. klasse. Fokus rettes mod transport på cykel i lokalområdet, men også udenfor. Rundt omkring de praktiske øvelser og cyklistprøven skal der være plads til at beskrive forhold, der har betydning for den enkeltes sikkerhed og sammenhængen med egen og andre trafikanters adfærd klasse Emnerne er mere overordnede Det handler om elevernes ansvar og holdninger i forhold til risiko i trafikken og medansvar for andre. Emner som f.eks. alkohol og trafik skal diskuteres. I SSP-læseplanen beskrives alkohol som et obligatorisk emne for den præventive 17

18 undervisning i udskolingen. Færdselsreglerne skal være kendte på et generelt plan i forhold til egen færden, og der arbejdes med selvstændige vurderinger af samspil, trafik og risici. Skolerne kan arbejde med følgende gratis materialer i fagene dansk og samfundsfag fra Rådet for Sikker Trafik: Skillevej 360 grader Sikker Trafik LIVE Det anbefales, at man på et forældremøde i 7. klasse diskuterer følgende emner: - Knallertkontrakt - Kom godt hjem fra fest SSP inddrages i forbindelse med denne indsats både omkring unge og alkohol i trafikken og om knallertsikkerhed og forældreholdninger. Forældre I 9. klasse kan trafikambassadørerne inddrages. Rollemodeller Mål for undervisningen skal opnås i et samarbejde mellem forældre og skole. Færdselsundervisningen hjælper på vej, men træningen og forståelsen skal eleverne også have med hjemmefra. Forældre spiller hovedrollen i børnenes trafiktræning, men skolen bidrager aktivt. Børn skal opleve trafiktræningen som en naturlig del af deres hverdag uanset hvor de befinder sig. Derfor har vi alle en vigtig rolle overfor børnene. Da børnene lærer af det, de ser eller hører, voksne gør eller siger, er det af vital betydning, at de voksne, børnene møder i trafikken, opfører sig hensigtsmæssigt. Derfor forventer vi, at: De voksne følger færdselsloven De voksne bruger de af skolen anviste af og pålæsningspladser På forældremøder indgår skolen i en dialog om deres ansvar og rolle som det gode eksempel. Skolen vil fra tid til anden følge op på problemstillinger i relation til trafikpolitikken. 18

19 Skolens ansatte Materiale og argumenter findes på sikkertrafik.dk/skolepolitik. Alle skolens ansatte forventes at overholde færdselsloven og signalere rigtig og sikker adfærd i trafikken. Det gælder i egne biler (sele, hastighed, parkering) og når de ansatte kører på cykel til og fra skole (orientering, tegngivning, cykelhjelm, bagage hensigtsmæssigt anbragt mm.) Biler skal parkeres på P pladserne. Skolens ældste elever Ansatte opfordres til at bruge cykelhjelm, hvis de kører på cykel til og fra skole. Skolen vil gennem undervisningen og på andre måder gøre de ældste elever opmærksomme på, at de ofte fungerer som rollemodel for de mindre elever. 19

20 Bilag 2 Knallertkontrakt 3 knallertregler, som ikke er til forhandling i vores familie Jeg er mindst 16 år gammel, når jeg kører knallert Det betyder: Jeg kører ikke på knallert, inden jeg er fyldt 16 Jeg kører ikke på knallert, før jeg har fået mit knallertkørekort Jeg kører altid med mit kørekort og andre relevante papirer på mig Som forældre holder vi øje med, at vores søn/datter ikke kører på knallert, før han/hun har erhvervet knallertkørekort Jeg holder min knallert i lovlig og sikker stand Det betyder: Jeg kører ikke mere end 30 km/t. Jeg tuner ikke min knallert Jeg køber ikke ulovlige dele til min knallert Som forældre holder vi øje med, at vores søn/datters knallert er i lovlig stand Jeg kører i trafikken på en god og sikker måde Det betyder: Jeg kører altid med hjelm Jeg kører ikke to på en knallert Jeg kører ikke, når jeg har drukket Som forældre hjælper vi vores søn/datter med at overholde færdselsloven X-by, den x. september 2013 X-by, den x. september 2013 (søn/datters underskrift) (mor/fars underskrift) 20

21 Bilag 3 Kørselsplan Denne kørselsplan omfatter følgende elever fra 8.a. på Distriktsskolen i Løgumkloster: Anders Andersen Andersensvej Løgumkloster Tlf.: XXXX XXXX Mor/far: Tlf.: XXXX XXXX Bent Bentsen Bentsvej Løgumkloster Tlf.: XXXX XXXX Mor/far: Tlf.: XXXX XXXX Christian Christiansen Christiansvej Løgumkloster Tlf.: XXXX XXXX Mor/far: Tlf.: XXXX XXXX Daniel Danielsen Danielsvej Løgumkloster Tlf.: XXXX XXXX Mor/far: Tlf.: XXXX XXXX Regler: Forældrene til de fire unge mennesker aftaler hermed på skift at stå til rådighed, når der i forbindelse med fest er brug for transport. Er man forhindret i at køre i forbindelse med en fest, forsøger man selv at bytte med en anden forælder. Lykkes det ikke at bytte, har man pligt til at løse opgaven på anden vis. De fire unge mennesker har altid førsteret til en plads i bilen, hvorfor venner, kærester m.fl. må finde alternative transportmuligheder. Aftalen omfatter naturligvis kun klassefester. Det forventes altid at chaufføren: - Har lovpligtig forsikring. (Omfatter alle passagerer) - overholder gældende hastighedsgrænser - kører efter forholdene - er opmærksomme på at alle har seler på - er frisk og veludhvilet, og naturligvis ikke påvirket af nogen former for rusmidler - sørger for at køretøjet er i en acceptabel stand Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Kørselsplan Anders Andersen Bent Bentsen Christian Christiansen Daniel Danielsen Anders Andersen Bent Bentsen Christian Christiansen Daniel Danielsen Anders Andersen 21

22 Bilag 4 Færdselsundervisningens trinmål Trinmål efter 3. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin Trinmål efter 9. klassetrin Sikker trafikal adfærd kende færdselsregler med henblik på at bevæge sig sikkert som fodgænger i lokalområdet fortælle om handlemuligheder i relation til egen sikkerhed i lokalområdet fortælle om forskellige trafikanters adfærd kende færdselsregler med henblik på at cykle i kendt og ukendt område beskrive forhold, der har betydning for egen sikkerhed i kendt og ukendt område beskrive sammenhængen mellem egen og andre trafikanters adfærd kende færdselsregler i relation til egen og andres færden vurdere faktorer, der har betydning for egen og andre trafikanters sikkerhed vurdere hensigtsmæssig, rigtig eller forkert adfærd i forskellige trafiksituationer balancere og manøvrere på cykel i lukket område orientere sig sikkert i trafikken og give tydelige tegn før stop og sving færdes sikkert på cykel i kendt og ukendt område, herunder overholde vigepligtsregler, følge afmærkning og placere sig rigtigt på vejen Samspil og risici kende til bløde og hårde trafikanter give eksempler på, hvad der har betydning for egen sikkerhed i trafikken herunder mødet med andre trafikanter fortælle om døgnets og årstidernes betydning for trafikanter give eksempler på sikker cyklistadfærd kende til betydningen af hastighed, vejgreb og udsyn, samt begreberne reaktionstid, bremselængde og standselængde kende til egne og andre trafikanters ansvar og forpligtelser, styrker og svagheder give eksempler på risiko i forhold til forskellige tidspunkter og årstider kende til sikker cyklistadfærd i samspil med andre trafikanter Ansvarlighed i trafikken vurdere risici i forbindelse med køretøjer, trafikanter og veje beskrive risikofaktorer i konkrete trafikale situationer bedømme risiko i forhold til forskellige tidspunkter og årstider beskrive egen og andre trafikanters ansvar og forpligtelser 22

23 give eksempler på handlinger, der viser god og dårlig trafikadfærd give eksempler på de mest basale forholdsregler ved tilskadekomst i trafikken, herunder at tilkalde hjælp Tabel 3: Trinmål fordelt på klassetrin. Kilde: Faghæfte 20, Undervisningsministeriet beskrive årsager til og virkning af uhensigtsmæssig adfærd i trafikken kende til forskellige stimulanser, der påvirker den trafikale adfærd kende til forholdsregler ved tilskadekomst i trafikken, herunder alarmering og almindelig førstehjælp beskrive og vurdere forskellige holdninger til ansvarlighed i trafikken beskrive risiko ved sammenblanding af stimulanser og trafik beskrive og vurdere forholdsregler ved ulykker, herunder standsning af ulykken og livreddende førstehjælp 23

Trafikpolitik for. Ludwig Andresen Schule. November 2011

Trafikpolitik for. Ludwig Andresen Schule. November 2011 Trafikpolitik for Ludwig Andresen Schule November 2011 Formål: Ludwig Andresen Schule har som mål af øge trafiksikkerheden på og omkring skolen for såvel børn som voksne. Ansvar for skolens færdselsundervisning

Læs mere

Hornbæk Skole og SFO er

Hornbæk Skole og SFO er Trafikpolitik for Hornbæk Skole og SFO er Det er smart at være sikker 1 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene i Hornbæk ved: At så mange

Læs mere

Kristrup Skoles trafikpolitik

Kristrup Skoles trafikpolitik Kristrup Skoles trafikpolitik Vores ambitioner er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og skolens personale kan færdes sikkert til og fra skole samt omkring skolen og i lokalområdet

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Trafikpolitik Fjordskolen

Trafikpolitik Fjordskolen Trafikpolitik Fjordskolen Fjordskolen Fjordvej 46 (0-5. klasse) Thorsensvej 11 (6-10. klasse) 4800 Nykøbing F. www. fjordskolen-guldborgsund.dk Indholdsfortegnelse Fjordskolen Side Forord... 3... 4 På

Læs mere

Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen

Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen Indholdsfortegnelse Lyngbjerggårdskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Skolens trafikpolitik.. 6 På vej.. 7 Undervisning. 11 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17 3 Forord

Læs mere

Sønderlandsskolens trafikpolitik

Sønderlandsskolens trafikpolitik Sønderlandsskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre, lærere og pædagoger kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik for. Rådet for Sikker Trafik har erfaring med, at trafikpolitik på skolerne er et godt værktøj til at skabe mere sikker trafik.

Trafikpolitik for. Rådet for Sikker Trafik har erfaring med, at trafikpolitik på skolerne er et godt værktøj til at skabe mere sikker trafik. Trafikpolitik for Her på skolen vil vi gerne være med til at gøre noget for at skabe sikker trafik for vores børn og unge, det kræver en målrettet indsats fra dem der benytter skolen. Rådet for Sikker

Læs mere

Trafikpolitik Filipskolen

Trafikpolitik Filipskolen Trafikpolitik Filipskolen Indholdsfortegnelse Filipskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13 Samarbejde... 15 3 Forord

Læs mere

Emne. Handling Tidsfrist Ansvarlig

Emne. Handling Tidsfrist Ansvarlig Ødis Skoles trafikpolitik Vi ønsker at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. På vej til skole Mindre morgenmylder

Læs mere

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted - 2 - Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at eleverne, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden.

Læs mere

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Indholdsfortegnelse Østskolen, Waldorfskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13

Læs mere

Trafikpolitik Frejlev Skole

Trafikpolitik Frejlev Skole Trafikpolitik Frejlev Skole Indholdsfortegnelse Frejlev Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 14 Samarbejde

Læs mere

Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik

Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik Hedelyskolen. Hedelyskolens trafikpolitik

Trafikpolitik Hedelyskolen. Hedelyskolens trafikpolitik Trafikpolitik Hedelyskolen 1 Indholdsfortegnelse HEDELYSKOLEN 1. Forord 2. Den trafiksikre skolevej 3. Skolens trafikpolitik 4. Trafikafvikling i og omkring skolen 5. Undervisning 6. Voksne som rollemodeller

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

På vej Retningslinjer til børn, forældre, lærere om, hvordan vi færdes i trafikken rundt om skolen.

På vej Retningslinjer til børn, forældre, lærere om, hvordan vi færdes i trafikken rundt om skolen. Udkast Mål for trafikpolitikken Trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Espergærdeskolen. Det sker bl.a. ved At så mange børn som muligt går eller cykler til skole.

Læs mere

Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik

Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik Det er Østskolen, afd. Hylleholts ambition at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og medarbejdere kan færdes sikkert omkring skolen i og

Læs mere

Hylleholt Skoles Trafikpolitik

Hylleholt Skoles Trafikpolitik Hylleholt Skoles Trafikpolitik Det er Hylleholt Skole ambition, at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik Ulsted Skole

Trafikpolitik Ulsted Skole Trafikpolitik Ulsted Skole Indholdsfortegnelse Ulsted Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde

Læs mere

Krogårdskolens trafikpolitik

Krogårdskolens trafikpolitik Krogårdskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Færdselslære. Faghæfte 20

Fælles Mål 2009. Færdselslære. Faghæfte 20 Fælles Mål 2009 Færdselslære Faghæfte 20 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 22 2009 Fælles Mål 2009 Færdselslære Faghæfte 20 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 22 2009 Indhold Formål

Læs mere

Trafikpolitik ved Bogense Skole

Trafikpolitik ved Bogense Skole Trafikpolitik ved Bogense Skole Bogense Skole vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen aktivt arbejder for, at så mange elever

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Espergærde Skoles trafikpolitik - handlingsplan

Espergærde Skoles trafikpolitik - handlingsplan Espergærde Skoles trafikpolitik - handlingsplan Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Forældrefolder. Trafikpolitik 2014. Hadbjerg Skole

Forældrefolder. Trafikpolitik 2014. Hadbjerg Skole Forældrefolder Trafikpolitik 2014 Hadbjerg Skole Trafikpolitik for Hadbjerg Skole Kære forældre Hadbjerg Skole har udarbejdet en trafikpolitik ud fra et ønske om at skabe sikre og trygge skoleveje og samtidig

Læs mere

Trafikpolitik Sofiendalskolen

Trafikpolitik Sofiendalskolen Trafikpolitik Sofiendalskolen Indholdsfortegnelse Sofiendalskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 16 Samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Hyllehøjskolens trafikpolitik

Hyllehøjskolens trafikpolitik Hyllehøjskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Trafikpolitik Nibe Skole

Trafikpolitik Nibe Skole Trafikpolitik Nibe Skole Indholdsfortegnelse Nibe Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16 Samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave

Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at skoler laver en trafikpolitik, fordi en trafikpolitik: 1. Målretter arbejdet med at give børn og unge gode trafikvaner

Læs mere

Trafikpolitik Ferslev Skole

Trafikpolitik Ferslev Skole Trafikpolitik Ferslev Skole Indholdsfortegnelse Ferslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 16 Samarbejde

Læs mere

Brorsonskolens trafikpolitik

Brorsonskolens trafikpolitik Brorsonskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og skolens medarbejdere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på

Læs mere

Spjald Skoles Trafikpolitik

Spjald Skoles Trafikpolitik Spjald Skole Spjald Skoles Trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på

Læs mere

Trafikpolitik Klostermarksskolen

Trafikpolitik Klostermarksskolen Trafikpolitik Klostermarksskolen Indholdsfortegnelse Klostermarksskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 9 Rollemodeller... 13 Samarbejde...

Læs mere

viceinspektøren i samarbejde med færdselskontaktlærer Klasselærere

viceinspektøren i samarbejde med færdselskontaktlærer Klasselærere Arden Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Trafikpolitik Gandrup Skole

Trafikpolitik Gandrup Skole Trafikpolitik Gandrup Skole Indholdsfortegnelse Gandrup Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 16 Samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik Gammel Hasseris Skole

Trafikpolitik Gammel Hasseris Skole Trafikpolitik Gammel Hasseris Skole Indholdsfortegnelse Gammel Hasseris Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel..

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Trafikpolitik Byplanvejens Skole

Trafikpolitik Byplanvejens Skole Trafikpolitik Byplanvejens Skole Indholdsfortegnelse Byplanvejens Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Den trafiksikre skolevej... 6 Skolens trafikpolitik... 7 På vej... 8 Undervisning... 11

Læs mere

Trafikpolitik Filstedvejens Skole

Trafikpolitik Filstedvejens Skole Trafikpolitik Filstedvejens Skole Indholdsfortegnelse Filstedvejens Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Den trafiksikre skolevej... 6 Skolens trafikpolitik... 7 På vej... 8 Undervisning... 11

Læs mere

Borup Ris Skolens. Trafikpolitik. - skoleåret 2012/2013

Borup Ris Skolens. Trafikpolitik. - skoleåret 2012/2013 Borup Ris Skolens Trafikpolitik - skoleåret 2012/2013 Forord I henhold til Næstved Kommunes Trafikstrategi og Færdselskommissionens Nationale Handleplan for trafiksikkerhed anbefales det, at alle skoler

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Tvis Skoles trafikpolitik

Tvis Skoles trafikpolitik Tvis Skole har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er udgangspunkt for skolens samlede arbejde med trafiksikkerhed: Tvis Skoles trafikpolitik Skolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge

Læs mere

Denne politik er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelsen og skolen.

Denne politik er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelsen og skolen. Trafikpolitik Politikken ønsker, at skolens elever kan færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen arbejder for, at alle elever er selvtransporterende til og fra skolen. Trafikvanerne dannes tidligt, og

Læs mere

Svinninge Skole og SFO Hovedgaden 76 F. 4520 Svinninge Tlf. 7236 7690 E-mail: svinningeskole@holb.dk

Svinninge Skole og SFO Hovedgaden 76 F. 4520 Svinninge Tlf. 7236 7690 E-mail: svinningeskole@holb.dk Trafikpolitik ved Svinninge skole Svinninge skole vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen aktivt arbejder for, at alle elever

Læs mere

Højboskolens trafikpolitik

Højboskolens trafikpolitik Højboskolens trafikpolitik Skolebestyrelsen og skolens ledelse på Højboskolen har i 2013 udarbejdet nærværende Trafikpolitik for at bevidstgøre forældrekredsen, skolens elever og skolens ansatte om vigtigheden

Læs mere

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Side 1 10 gode grunde til at lave trafikpolitik på landets skoler Et godt værktøj for skoler og kommuner. I denne pjece giver vi 10 gode grunde til, hvorfor en trafikpolitik

Læs mere

DAGINSTITUTIONERNES OVERORDNEDE TRAFIKPOLITIK. Helle Vibeke Hansen Pædagogisk Konsulent Børn & Skole Kultur & Fritid

DAGINSTITUTIONERNES OVERORDNEDE TRAFIKPOLITIK. Helle Vibeke Hansen Pædagogisk Konsulent Børn & Skole Kultur & Fritid DAGINSTITUTIONERNES OVERORDNEDE TRAFIKPOLITIK Helle Vibeke Hansen Pædagogisk Konsulent Børn & Skole Kultur & Fritid Hvorfor en Overordnet Trafikpolitik? Det er i kredsrådet besluttet, at alle daginstitutioner

Læs mere

Trafikpolitik Seminarieskolen

Trafikpolitik Seminarieskolen Trafikpolitik Seminarieskolen Indholdsfortegnelse Seminarieskolen Forord side 4 Skolevejsanalysen 5 Den trafiksikre skolevej 6 Skolens trafikpolitik 7 På vej 8 Undervisning 12 Rollemodeller 15 Samarbejde

Læs mere

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Ved krydsning af hovedvejen skal fodgængerfeltet altid anvendes (cyklister trækker over). Der er skolepatrulje, se herom nedenfor.

Ved krydsning af hovedvejen skal fodgængerfeltet altid anvendes (cyklister trækker over). Der er skolepatrulje, se herom nedenfor. ØRUM SKOLE Ørum Skoles trafikpolitik Mål: Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og de ansatte kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik for Skals Skole/SFO

Trafikpolitik for Skals Skole/SFO September 2011 Skals Skole Trafikpolitik for Skals Skole/SFO Forord Det anbefales, at alle skoler skal have en trafikpolitik, som er understøttet af kommunen og det lokale politi. Trafikpolitikken opstiller

Læs mere

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke!

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke! SIKKER SKOLETRAFIK Netværksmøde i Tønder 31. oktober For mange børn og unge kommer til skade i trafikken DERFOR! Børnene er fremtidens trafikanter og fremtidens borgere De hårde fakta Der er en ung involveret

Læs mere

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole På vej Voldumegnens Friskole vil på alle måder medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Trafikpolitik på X Skole

Trafikpolitik på X Skole Trafikpolitik på X Skole Til skolens ledelse, skolebestyrelsen og den ansvarlige for færdselsundervisningen og skolepatruljearbejdet - Inspiration til en ny handlingsplan Et samarbejde mellem Skole- og

Læs mere

Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal

Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal 1 Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken.

Læs mere

Trafikpolitik for Ødsted Skole Indhold:

Trafikpolitik for Ødsted Skole Indhold: Trafikpolitik for Ødsted Skole Indhold: På vej Undervisning Rollemodeller Samarbejde Husk hjelmen På vej Selvtransporterende børn Træning giver rutine og overblik, og er den bedste vej til sikre trafikanter.

Læs mere

Børnehaven Svalehusets trafikpolitik

Børnehaven Svalehusets trafikpolitik Børnehaven Svalehusets trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også

Læs mere

SNEJBJERG SKOLES TRAFIKPOLITIK

SNEJBJERG SKOLES TRAFIKPOLITIK SNEJBJERG SKOLES TRAFIKPOLITIK AMBITION Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Vi vil på

Læs mere

Vinding Skoles Trafikpolitik

Vinding Skoles Trafikpolitik Vinding Skoles Trafikpolitik Skolebestyrelsen ved Vinding Skole har i flere år drøftet, hvorledes sikkerheden for elever, der går og cykler til og fra skole kunne bedres. Et innovativt trafikprojekt i

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro

Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro Mål for Sct. Jørgens Skoles trafikpolitik At samarbejde med forældrene om at gøre børnene i stand til at færdes sikkert i trafikken. At gøre børnenes vej til

Læs mere

Tillykke! I er nu tæt på at have en trafikpolitik. Og skabe sikre rammer for skolens elever.

Tillykke! I er nu tæt på at have en trafikpolitik. Og skabe sikre rammer for skolens elever. Tillykke! I er nu tæt på at have en trafikpolitik. Og skabe sikre rammer for skolens elever. På de næste sider finder du et eksempel på en trafikpolitik, der rummer alle de punkter, som Rådet for Sikker

Læs mere

Grydemoseskolen Helsingør Kommune TRAFIKPOLITIK. Grydemoseskolens Trafikpolitik

Grydemoseskolen Helsingør Kommune TRAFIKPOLITIK. Grydemoseskolens Trafikpolitik Grydemoseskolens Trafikpolitik Udarbejdet efteråret 2011 Forord: Elever, forældre og medarbejdere oplever hver morgen en spidsbelastet trafiksituation på parkeringspladsen omkring Grydemoseskolen. Antallet

Læs mere

Trafikpolitik for Højby Friskole

Trafikpolitik for Højby Friskole Trafikpolitik for Højby Friskole Undervisning Formålet med undervisningen er, at eleverne lærer at færdes i trafikken uden risiko for sig selv eller andre. De skal kende til de relevante færdselsregler

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

På vej til skole På vej til skole Side 1

På vej til skole På vej til skole Side 1 Side 1 Skoledagen starter allerede på vej til skole En god tommelfingerregel siger, at omkring 10-12-års alderen kan børn selv overskue trafikken. Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk

Læs mere

Smørhullets trafikpolitik

Smørhullets trafikpolitik Smørhullets trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Dette vil på

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Trafikal adfærd 4 Ulykkeshåndtering 5 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 6 Trafikal adfærd 6

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Mål ken skal medvirke til at skabe tryghed og sikkerhed på skolevejen. Skolen ønsker, at elever cykler eller går i skole i så høj grad som muligt. Elever, forældre og medarbejdere har hver især ansvar

Læs mere

Kildemarkskolens Trafikpolitik

Kildemarkskolens Trafikpolitik 1 Kildemarkskolens Trafikpolitik Ambitionen med trafikpolitikken er at give de bedste forudsætninger for at elever, forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Arbejdet

Læs mere

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen Skoledagen starter allerede på vej til skole Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk med sig, og vejen til skolen er ingen undtagelse. Det er vigtigt, at dit barn allerede i en tidlig alder

Læs mere

Trafikpolitik på skoler. - en erfaringsopsamling

Trafikpolitik på skoler. - en erfaringsopsamling Trafikpolitik på skoler - en erfaringsopsamling Trafikpolitik på skoler - En erfaringsopsamling Udarbejdet af Via Trafik med støtte fra Pulje til mere cykeltrafik Dato: Januar 2011 2 Trafikpolitik på skoler

Læs mere

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Indhold: 1. Forord hvorfor har Nørrebro Park Skole en trafikpolitik og hvad vil vi med den 2. På vej til og fra skole hvordan skaber vi en sikker trafikvej for eleverne

Læs mere

Minihjelm, lærervejledning 4.- 6. klasse

Minihjelm, lærervejledning 4.- 6. klasse Minihjelm, lærervejledning 4.- 6. klasse Indhold: Baggrund og mål Forslag til aktiviteter Involvering af forældre Inddrag politiet Mere om cykelhjelm Baggrund Hvorfor minihjelm i undervisningen på mellemtrinnet?

Læs mere

Solsikkens trafikpolitik

Solsikkens trafikpolitik Solsikkens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Minihjelm, lærervejledning 7.- 9. klasse

Minihjelm, lærervejledning 7.- 9. klasse Minihjelm, lærervejledning Indhold: Mål Forslag til aktiviteter Involvering af forældre Inddrag politiet Mere om cykelhjelm Mål At eleverne får en forståelse for sammenhængen mellem valg og konsekvens

Læs mere

Jelling. Oktober-november 2013

Jelling. Oktober-november 2013 Jelling Oktober-november 2013 Program Dag 1 Onsdag den 30. oktober Hvorfor undervise i færdsel? Børn og unge i trafikken -hvad skal de lære? Materialer til undervisningen Dag 2 Onsdag den 6. november qplanlægge

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik

Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og personale kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Østkolen,

Læs mere

sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer

sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer Test din viden! Velkommen til sikkertrafik.dk/skole På vores portal finder du alt, hvad du skal bruge til færdselsundervisningen. Alle materialer er

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Trafikpolitik. Toftlund Distriktsskole

Trafikpolitik. Toftlund Distriktsskole Trafikpolitik Distriktsskole FORMÅL OG INDHOLD Distriktsskoles trafikpolitik har som formål: At skabe trygge forhold på skolevejen At sikre fælles rammer for trafiksikkerheden i forbindelse med skolens

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

TRAFIKPOLITIK I DAGINSTITUTIONER I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS ANDERS HØRKJÆR PEDERSEN INGENIØR TEAM PLAN, BYG OG TRAFIK TØNDER KOMMUNE

TRAFIKPOLITIK I DAGINSTITUTIONER I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS ANDERS HØRKJÆR PEDERSEN INGENIØR TEAM PLAN, BYG OG TRAFIK TØNDER KOMMUNE TRAFIKPOLITIK I DAGINSTITUTIONER I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS ANDERS HØRKJÆR PEDERSEN INGENIØR TEAM PLAN, BYG OG TRAFIK TØNDER KOMMUNE Hvorfor skal daginstitutionerne udarbejde en Trafikpolitik?

Læs mere

Trafikpolitik for Bedsted Friskole

Trafikpolitik for Bedsted Friskole Trafikpolitik for Bedsted Friskole Februar 2014 Beliggenhed Bedsted er en landsby beliggende i den østlige del af Tønder Kommune. Bedsted Friskole er beliggende i den vestlige del af Bedsted by. Bested

Læs mere

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Trafiksikkerhed En fælles opgave for skole og forældre 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Indholdsfortegnelse Læs om Hvad er en trafikpolitik?..................................................................................

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 20. Færdselslære

Fælles Mål. Faghæfte 20. Færdselslære Fælles Mål Faghæfte 20 Færdselslære Fælles Mål Faghæfte 20 Færdselslære Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 5-2005 Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Schwander Kommunikation

Læs mere

1974 FOLKESKOLENS LÆSEPLANSUDVALG

1974 FOLKESKOLENS LÆSEPLANSUDVALG UNDERVISNINGSVEJLEDNING FOR FOLKESKOLEN - UDKAST 21 Færdselslære 1974 FOLKESKOLENS LÆSEPLANSUDVALG I KOMMISSION HOS LÆRERFORENINGERNES MATERIALEUDVALG FORORD Nærværende udkast til undervisningsvejledning

Læs mere

Minihjelm, lærervejledning 0.-3. klasse

Minihjelm, lærervejledning 0.-3. klasse Minihjelm, lærervejledning Indhold: Baggrund og mål Forslag til aktiviteter Involvering af forældre Inddrag politiet Mere om cykelhjelm Baggrund Hvorfor minihjelm i undervisningen i indskolingen? Børn

Læs mere

Bring virkeligheden ind i undervisningen

Bring virkeligheden ind i undervisningen Find gratis materialer til udskolingen på sikkertrafik.dk/skole Nemme og overskuelige materialer med gode beskrivelser, som efterlader læreren på sikker grund. Jeg giver mine varmeste anbefalinger til

Læs mere

Trafik politik for Børnegården

Trafik politik for Børnegården Trafik politik for Børnegården Formål Trafikpolitikken sætter fokus på, at alle har et ansvar for, at trafikken bliver afviklet sikkert og trygt. I trafikpolitikken er alle relevante parter blevet inddraget.

Læs mere