HOLSTEBRO HANDICAPRÅD AKTIVITETSOVERSIGT 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLSTEBRO HANDICAPRÅD AKTIVITETSOVERSIGT 2012"

Transkript

1 HOLSTEBRO HANDICAPRÅD AKTIVITETSOVERSIGT 2012

2 LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE Handicapråd 37a Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker handicap. Stk. 2 Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker handicap. Stk. 3 Handicaprådet sammensættes af 3-7 lemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 lemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens lemmer. Handicaprådet vælger selv sin formand. Stk. 4 Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om handicaprådets virksomhed og sammensætning. Under henvisning til Retssikkerhedslovens 37a afgiver Holstebro Handicapråd herved sin beretning for året i form af en aktivitetsoversigt. Holstebro Handicapråd har i det forgangne år behandlet en række emner og temaer - i større eller mindre omfang - og er blevet orienteret om væsentlige politikområder inden for Rådets virkefelt. Denne oversigt beskriver således - i korte træk - Rådets væsentligste aktiviteter i Desuden oplistes de høringssvar og udtalelser, som Rådet har afgivet i årets løb. DE BEHANDLEDE EMNER / TEMAER LISTET I VILKÅRLIG RÆKKEFØLGE: Høringspligten - Servicelovens 83, 84 og 86 (kvalitetsstandarder og årlig revision af samme) VVM-undersøgelse - motorvej Herning/Holstebro (borgermøde) Rapporter fra arbejdsgruppe - kvalitetsvurdering af handicaptoiletter og handicap P- pladser i Holstebro Kommune (handleplaner) - viderebehandles i DH s Tilgængelighedsudvalg Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger - temadag på Teknologisk Institut i Odense (fællesarrangement Holstebro Ældreråd) - Center for Robotteknologi Nyt bybus-net (høringspart Holstebro Ældreråd) Døgnrehabilitering - opstart af afdeling på Plejecenter Thorshøj ( Vi vil klare os selv ) Projekt KLAP (Landsforeningen Evnesvages Vel) Arbejdsgruppe - handicappolitik / handleplaner (handicapidræt m.v.) Orientering om høringssvar til Regionen vedr. Psykiatriplan (forvaltningens udøvelse) Deltagelse i borgermøde - indledende møde om det nære sundhedsvæsen Deltagelse i tema-møder om tilgængelighed (Dansk Handicap Forbunds regionale møder) Handicap P-plads-undersøgelse (Danske Handicaporganisationer) og forvaltningens afslag på en sådan Ældrekommissionens rapport om Livskvalitet og selvbestemmelse i plejeboliger Omkonstituering - ændring af Byrådets konstituering (nyt politisk lem af Rådet) Omkonstituering - ændring af Danske Handicaporganisationers repræsentation (stedfortræders indtræden i Rådet) Omkonstituering - ændring af Rådets repræsentation i Bruger- og Pårørende-råd Drøftelse af og orientering om opgaver for Dialogforum Midtjylland - DASSOS Orienteringspjece om Rådets opgaver og virke Ændret målgruppe / beboergruppe på Plejeboligerne Skredsande - dialogmøder m.v. Opfølgning på den lokale handicappolitik - byggende på kompensations-, sektoransvars-, solidaritets- og ligebehandlingsprincipperne - handleplaner og fokusområder (arbejdsgruppe) Orientering om ændringer i loven omkring ledsagerordningen og tabt arbejdsfortjeneste Holstebro Kommunes handicappris - nu og fremover 2 3

3 Fællesmøder mellem formændene fra Holstebro Ældreråd og Holstebro Handicapråd samt formanden for Social- og Sundhedsudvalget og direktørerne for Social og Arbejdsmarked og Kultur og Sundhed (dialog og fælles orientering) Deltagelse i konferencer og workshops emner inden for rådets virkefelt, herunder VISO-arrangementer, KL-konferencer m. fl. Forløbsprogrammer i Sundhedscenter-regi Vederlagsfri fysioterapi Træning i varmtvands-bassin (Regionens opsigelse af aftale vedr. bassinleje) Drøftelse af begrebet Diagnosesamfundet - opfølgning på deltagelse i VISO-konference Fællesmøde mellem rådslemmerne og de personlige stedfortrædere Psykiatri- og handicapområdet / de højt specialiserede områder Udpegning af lemmer til Holstebro Handicapråd (procedure og tidsplan) Den fremtidige sekretariatsbetjening (rådgivning, support, forvaltningsforankring og administrativ assistance) Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) Rådets informationsstrategi 2012 (synlighed i borgernes bevidsthed) Socialstyrelsens orientering om og indbydelse til deltagelse i Vær til at afprøve og formidle forældrekurser Gennemgang og vurdering af planforslag - Plansystemet - videresendelse til DH Holstebro Tilgængelighedsudvalg af relevante forslag Deltagelse i Det Gode Køkkens bruger/borger-panel - forslag til mad til hjemmeboende pensionister m.fl. Handicapvenlig pjece (forslag fra Erhvervs- og Turisme-enheden) Implementering af FN s handicapkonvention Barrierer og udfordringer i handicappedes sagsforløb ( indgange til det offentlige ) Drøftelse af småbørnsvejlederens opgaver og virke Forslag til det kommunale drifts- og anlægsbudget for året 2012 og 2013 Inddragelse af handicap-aspektet i sagsfremstillingerne til de politiske udvalg og Byrådet Besparelser på det kommunale driftsbudget for 2012 samt overslagsårene Fortsat drøftelse af tidlig inddragelse i sager vedr. tilgængelighed, herunder manglende høringer og korte høringsfrister Løbende planlægning af egen virksomhed og aktiviteter Deltagelse i Velfærdsteknologi- og Handicapmesse i Frederikshavn Generel drøftelse af vilkår for og tilbud til familier børn handicap Møder forskellige interessegrupper, sammenslutninger og foreninger samt forvaltningsarbejdere Løbende redigering af afsnit på Holstebro Kommunes hjemmeside - orientering om Rådets opgaver, Rådets sammensætning samt dagsorden til og referater fra Rådets møder Botilbud til domfældte udviklingshæme - sikkerhedsforanstaltninger og personalekompetencer Høringsreglerne / høringspligten i forbindelse fælleskommunale udbud og inddragelse af brugerorganisationerne ved udbud af hjælpemidler Fortsat delegation til Danske Handicaporganisationer - Holstebro Afdelings Tilgængelighedsudvalg af høring og udtalelser om specifikke tilgængelighedsforhold Forløbsprogram for lænderygsmerter (Sundhedscenteret) Forskellige orienterende skrivelser og beretninger fra ministerier, Kommunernes Landsforening, Det Centrale Handicapråd og fra Danske Handicaporganisationer Referater fra møderne i Bruger- og Pårørenderåd - møder ved Bostedet Welschsvej, Hyldgården, Skredsande og Rydehjemmet Drøftelse af udvalgte temaer fra KL s Sociale Temamøde

4 Forskellige institutionsbesøg i efteråret 2012 (værksteder, væresteder og plejeboliger) Styrke dialogen mellem de tre parter i rådet samt øvrige interessenter Botilbuddet Lillelund - personer en kombination af psykiatrisk lidelser og misbrugsproblematikker - behov for skærmninger Lige muligheder for alle Detailregnskab for 2011 og Holstebro Kommunes Årsberetning for 2011 Orientering om ansættelse af personer i jobpraktik og løntilskud Anlægsprojekter relation til det nære sundhedsvæsen Orientering om Beredskabsplan ved vold og trusler mod personalet i Social og Arbejdsmarkeds tilbud Opførelse af institution for unge - udvidelse af Hyldgården (kravsspecifikationer) Samarbejdsaftale for Center for Sundhed mellem Region Midtjylland og Holstebro Kommune Adgangsforholdene ved Vegen Mølle og Vegen Å-stien (kørestolsbrugere m.v.) Adgangsmuligheder - påtænkt hængebro over Storåen ved Mejrup (DH s Tilgængelighedsudvalg) Drøftelse af konsekvenserne ved lukning af Liselund Oplæg til Holstebro Kommunes strategi for digitalisering og velfærdsteknologi Behovet for ansættelse af en handicapkonsulent / handicapidrætskonsulent I øvrigt henvises til referaterne af Rådets møder - som oplistet på hjemmesiden 6 7

5 RÅDET HAR I ÅRET 2012 AFGIVET HØRINGSSVAR PÅ FØLGENDE OMRÅDER: Tilsynsrapporter botilbud opført som plejeboliger (Psykiatri og Handicap) Folkeoplysningspolitik for Holstebro Kommune Ændringer i Holstebro Kommunes skolestruktur - herunder skolenedlæggelser Sundhedsaftale vedr. den palliative indsats og indsatsen for personer demens (delaftaler) Vedtægt for Bruger- og Pårørende-rådene ved plejeboligerne / botilbuddene i Holstebro Kommune (revision) Strukturtilpasning på daginstitutionsområdet i Vinderup Rammeaftalen 2013 på det specialiserede socialområde Fælleskommunalt udbud af genbrugshjælpemidler (høring til forvaltningsniveau) Udbygning af Holstebro Rådhus (DH s Tilgængelighedsudvalg) Opførelse af Lægehus i Ulfborg (DH s Tilgængelighedsudvalg) Oplæg til Holstebro Kommunes budget for anlæg og drift 2013 Styringsaftalen, som en del af Rammeaftalen for det sociale område 2013 Godkendelse af pladser til unge fra år på Vesterbrogade 7A - satellit for kommende institution ved Hyldgården Fælleskommunalt udbud af rollatorer (høring til forvaltningsniveau) Retningslinier for brugere og de pårørendes indflydelse og inddragelse (supplement til Vedtægt for Bruger- og Pårørende-råd) Rammeaftalen udviklingsstrategien I øvrigt henvises til oversigten over Rådets høringssvar på hjemmesiden OM HOLSTEBRO HANDICAPRÅD HVAD ER HOLSTEBRO HANDICAPRÅD? Holstebro Handicapråd er nedsat af byrådet. Det er bindeled mellem byrådet og de borgere, HVAD ER HOLSTEBRO HANDICAPRÅD? der har et handicap. Holstebro Handicapråd er nedsat af byrådet. Det er bindeled mellem byrådet og de Rådet borgere, består af der 10 har lemmer. et handicap. Det er: 5 Rådet repræsentanter består af 10 fra lemmer. handicaporganisationerne Det er: i kommunen 2 arbejdere 5 repræsentanter fra administrationen fra handicaporganisationerne i kommunen i kommunen 3 lemmer 2 arbejdere fra byrådet fra administrationen i kommunen Hvert lem 3 lemmer har en personlig fra byrådet stedfortræder. Medlemmerne Hvert lem og de har personlige en personlig stedfortrædere stedfortræder. er valgt for en 4-årig periode. Handicaprådet Medlemmerne vælger og selv de personlige sin formand. stedfortrædere er valgt for en 4-årig periode. Handicaprådet vælger selv sin formand. HOLSTEBRO HOLSTEBRO HANDICPRÅDS HANDICAPRÅDS HOVEDOPGAVER HOVEDOPGAVER Rådets Rådets formål formål er: er: at rådgive at rådgive og udvikle og udvikle ideer ideer på handicapområdet på i Holstebro i Holstebro Kommune Kommune at være at være til at til skabe at skabe et godt et godt samarbejde samarbejde mellem mellem byrådet byrådet og borgere og borgere handicap handicap at formidle synspunkter om lokale forhold mellem byrådet og borgere handicap at formidle synspunkter om lokale forhold mellem byrådet og borgere handicap at være til at lægge rammer for, hvordan kommunen tilrettelægger og udvikler at være sine tilbud til til at borgere lægge rammer handicap for, hvordan kommunen tilrettelægger og udvikler sine tilbud til borgere handicap at være til at styrke de principper, som kommunens handicappolitik bygger på, at være blandt andet til at principperne styrke de principper, om solidaritet som og kommunens lige behandling handicappolitik bygger på, blandt andet principperne om solidaritet og lige behandling Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for borgere Byrådet handicap. skal høre Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for borgere handicap. Handicaprådet rådgiver rådgiver byrådet byrådet i alle spørgsmål, i alle spørgsmål, der har der har handicappede handicappede at gøre, at og gøre, kan og behandle kan alle behandle spørgsmål, alle spørgsmål, som drejer som sig om drejer borgere sig om borgere handicap. handicap. Livets rejse Hjælpemidler Vederlagsfri fysioterapi Budgetter Tilgængelighed 8 9

6 MØDEDATOER HOLSTEBRO HANDICAPRÅD TORSDAG DEN 17. JANUAR 2013 KL (FÆLLESMØDE MED DE PERSONLIGE STEDFORTRÆDERE) KL (ORDINÆRT MØDE) TORSDAG DEN 21. FEBRUAR 2013 TORSDAG DEN 14. MARTS 2013 TORSDAG DEN 25. APRIL 2013 TORSDAG DEN 23. MAJ 2013 TORSDAG DEN 13. JUNI 2013 TORSDAG DEN 8. AUGUST 2013 TORSDAG DEN 12. SEPTEMBER 2013 TORSDAG DEN 31. OKTOBER 2013 TORSDAG DEN 21. NOVEMBER 2013 TORSDAG DEN 19. DECEMBER 2013 KL RÅDETS JULEMIDDAG/AFSLUTNING Godkendt af Holstebro Handicapråd den 13. december

7 HOLSTEBRO HANDICAPRÅD HOLSTEBRO HANDICAPRÅD Navn og adresse Handicaporganisationerne: Formand: Anne Lise Slyk Jytte Lauridsen Telefon Privat Telefon Mobil Mail-adresse Jørgen Ahler Knud Erik Aagaard Kristensen Erik Nørgaard Holstebro byråd: stedfortrædende formand: Anne Lise Holst Jensen Pernille Bloch Eli Vium Forvaltningen: referent: Kirsten Vinther Løgsted Kirsten Inge Laursen Revideret januar 2013

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere