Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: CVR-nr.: januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013"

Transkript

1 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: CVR-nr.: januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) INDLEDNING PROJEKTSTART Tilskud og tilsagnsbrev Tilsagnshaver (den projektansvarlige virksomhed) Acceptskema (skema 01) Projektinformationsskema (skema 02) PROJEKTFORLØB Bogføring Hvem og hvilke udgifter ydes der tilskud til? Tilskud fra EU eller andre tilskudsordninger Udbetaling af tilskud (skema økonomi 04, 06 og 07 ) Ændringer af projekt skal godkendes Skat og moms Årsrapportering (skema 03) Oplysninger (supplerende) til EUDP-sekretariatet Bortfald/tilbagebetaling af tilsagn PROJEKTAFSLUTNING Slutregnskab (skema økonomi 04, 06 og 07 ) Revision Afslutningsskema (skema 05) Slutrapport Offentliggørelse af projektresultater STRAFANSVAR BILAG Bilag A. Skema over revisionskrav for institutioner og virksomheder, som ikke er omfattet af Rigsrevisionen (jf. afsnit 3.2.2) Bilag B. Standardpåtegning uden modifikation på et slutregnskab for en tilskudsmodtager, der har modtaget under kr i tilskud Bilag C. Revisionsinstruks for revision af slutregnskaber for tilskudsmodtagere, der har modtaget kr eller derover i tilskud Nærværende Generelle vilkår incl. bilag samt diverse skemaer findes på

2 2 INDLEDNING Tilskud til udvikling og demonstration af nye energiteknologier kan ydes i henhold til: lov nr. 555 af 6. juni 2007 om Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP loven), der er sat i kraft med bekendtgørelse nr. 637 af 20. juni 2007 om ikrafttræden af 3-5 bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2008 om ikrafttræden af 1-2 og 7-19 bekendtgørelse nr. 133 af 27. februar 2008 om EUDP administration EU Kommissionens godkendelse af 12. december 2007 af EUDP samt nærværende Generelle vilkår for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) (i det følgende kaldet Generelle vilkår. Nærværende Generelle vilkår gælder i forbindelse med tilsagn om tilskud fra EUDP. Af de Generelle vilkår fremgår hvilke oplysninger og rapporteringer, som skal indsendes til EUDPsekretariatet i forbindelse med gennemførelsen af et projekt samt tidsfrister herfor. De Generelle vilkår kan opdateres årligt, såfremt der er behov for justering af procedurer, formularer mv. Seneste version, som er gældende for alle ikke-afsluttede projekter, findes på Eventuelle projektspecifikke vilkår for tilsagn fremgår af det enkelte tilsagnsbrev fra EUDP. Fristerne for indsendelse af materiale til EUDP-sekretariatet fremgår af oversigten over tidsfrister (tidsfristskema). Dette samt nedenstående skemaer kan hentes på Der anvendes følgende skemaer: 01 Acceptskema senest én måned efter tilsagnsdato 02 Projektinformationskema senest én måned efter tilsagnsdato 03 Årsrapportskema årligt pr. 31. juli for seneste 12 måneders periode (1/7-30/6) 04 Anmodning om udbetaling højst 1 gang i kvartalet 05 Afslutningsskema senest 3 måneder efter slutdato 06 Slutregnskab senest 3 måneder efter slutdato Ændring af Generelle vilkår i forhold til version november 2008 og marts 2011 version: Der er (pr. 27. maj 2010) foretaget følgende ændringer: I 2.2 er overheadsats for offentlige institutioner ændret til 44 %. Udbetalingsprocedure i 2.4 er præciseret. Der stilles nu krav om en kort projektstatus sammen med alle udbetalingsanmodninger. Endvidere stilles der krav om fremsendelse af udgiftsopgørelser for hver deltager sammen med den samlede udbetalingsanmodning. Forsinkelser skal meddeles straks (2.5) Udformning af slutregnskab i 3.1 er præciseret (skal omfatte slutregnskab for hver deltager) Dato for årsrapportering er ændret til 31. juli (2.7). Den 24. september 2010 er endvidere Risø adresse opdateret side 4 og 10. Den 10. marts 2011 er bilag A rettet mht. registreret og statsautoriseret revisor Den 16. januar 2013 er henvisninger til DTU Risø opdatering af databasen DENP på grundlag af projektinformationsskemaer og afslutningsskemaer fjernet, da det erstattes af projektgalleriet på

3 3 1. Projektstart Tilskud til et projekt meddeles med et tilsagnsbrev, som sendes til tilsagnshaver (den projektansvarlige virksomhed). Tilsagnshavers accept af tilsagnet bekræftes ved at returnere et Acceptskema sammen med et Projektinformationsskema (se nedenfor). 1.1 Tilskud og tilsagnsbrev Det maksimale tilskud til projektet fremgår af et tilsagnsbrev til tilsagnshaver. Af tilsagnsbrevet fremgår endvidere en tilskudsprocent for hver tilskudsmodtager. I praksis udbetales tilskuddet under projektets udførelse på grundlag af opgørelser af de enkelte projektdeltageres afholdte udgifter. Disse sendes til tilsagnshaver, som indsender en samlet udbetalingsanmodning for projektet til EUDP-sekretariatet. Tilsagnshaver skal under projektets udførelse påse, at de individuelle tilskudsprocenter overholdes. Ved projektets afslutning fremgår tilskud pr. projektdeltager af slutregnskabet. I tilsagnsbrevet anføres eventuelle projektspecifikke vilkår. Der kan for eksempel være tale om opfyldelse af milepæle, som fremgår af ansøgningen eller om aftaler om rettigheder. Såfremt der ikke foreligger de fornødne oplysninger eller dokumenter, kan EUDP-sekretariatet eventuelt først give et betinget tilsagn og efterfølgende - når betingelserne for det betingede tilsagn er opfyldt - et tilsagn. 1.2 Tilsagnshaver (den projektansvarlige virksomhed) Tilsagnshaver (den projektansvarlige virksomhed) er overfor EUDP-sekretariatet økonomisk og faglig ansvarlig for projektets gennemførelse og dets resultater samt for offentliggørelse af disse (se afsnit herom). Det indebærer, at tilsagnshaver modtager tilskuddet samt afregner og koordinerer alle økonomiske og faglige forhold over for øvrige projektdeltagere i projektet. Endvidere indebærer det, at tilsagnshaver fremsender diverse skemaer, oplysninger, rapporter, slutregnskab mv. for det samlede projekt til EUDP-sekretariatet i henhold til nærværende Generelle vilkår, se de enkelte afsnit herom, og eventuelle projektspecifikke vilkår i tilsagnsbrevet. 1.3 Acceptskema (skema 01) Acceptskemaet (skema 01) indsendes senest en måned fra tilsagnsbrevets dato til EUDPsekretariatet. Med Acceptskemaet påtager tilsagnshaver (den projektansvarlige virksomhed) sig at gennemføre projektet i henhold til den godkendte ansøgning og til nærværende Generelle vilkår. Såfremt Acceptskemaet ikke modtages inden for denne tidsfrist, bortfalder tilsagnet. På Acceptskemaet angiver tilsagnshaver oplysninger til brug for udbetaling (pengeinstitut, reg.nr. og kontonummer). Det er en betingelse for tilskud, at aktiviteten ikke er påbegyndt, før der er givet tilsagn om tilskud (EUDP-loven 10, stk. 2).

4 4 1.4 Projektinformationsskema (skema 02) Projektinformationsskemaet (skema 02) sendes elektronisk til EUDP-sekretariatet, att. senest én måned efter tilsagnsbrevets dato (sammen med Acceptskemaet (skema 01)). Projektinformationsskemaets oplysninger danner grundlag for registrering af de støttede energiforsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, se evt. EUDP-sektretariatet offentliggør oplysninger om de støttede projekter (projekttitel, tilskudsbeløb, tilsagnshaver samt eventuelt øvrige projektdeltagere). 2. Projektforløb Dette afsnit om projektforløbet indeholder bestemmelser om en række forhold, herunder bogføring, tilskudsberettigede udgifter, udbetaling af tilskud samt om godkendelse af ændringer i projektet. Alle væsentlige ændringer af projektet skal godkendes af EUDP-sekretariatet. Endvidere skal EUDP-sekretariatet årligt orienteres om projektets forløb. De nærmere bestemmelser fremgår af følgende afsnit. 2.1 Bogføring Såvel tilsagnshaver (den projektansvarlige virksomhed) som øvrige projektdeltagere skal sikre, at der omkring forvaltningen af projektudgifterne er tilrettelagt en betryggende og effektiv forretningsgang, der sikrer korrekt bogføring, herunder at bogføringen er indrettet således, at udgifterne vedrørende det enkelte projekt i henhold til EUDP s tilsagn holdes adskilt fra bogføringen af såvel tilsagnshavers som de øvrige deltageres øvrige indtægter og udgifter samt adskilt fra andre projekter, der opnår tilsagn om tilskud efter tilskudsordningen. Udgifterne skal føres på særskilte konti i hovedbogholderiet. Slutregnskabet for det samlede projekt udarbejdes af tilsagnshaver. Det omfatter det samlede projekt for alle deltagere fra projektstart til projektafslutning, se afsnit om slutregnskab. 2.2 Hvem og hvilke udgifter ydes der tilskud til? Tilskudsmodtagere Tilskud ydes til offentlige og private erhvervsvirksomheder eller videninstitutioner med hjemsted i Danmark (EUDP-lov 7, stk. 1). Prisudvikling Ved budgetlægningen skal der være taget hensyn til løn- og prisudvikling under projektforløbet, idet tilsagnet ikke efterfølgende reguleres herfor.

5 5 Totale udgifter Et projekts totale budgetterede udgifter fremgår af det budget, der ligger til grund for tilsagnet, med eventuelle skriftligt godkendte ændringer. Såvel budget, Anmodning om udbetaling (skema 04) som slutregnskab (skema 06) skal indeholde oplysninger for alle projektdeltagere om alle udgifter og indtægter ved projektet. Opdeling i poster Udgifterne skal specificeres under følgende hovedposter: Lønudgifter (tilskud til lønudgifter ydes på grundlag af de faktisk udbetalte lønninger). Apparatur, udstyr (over kr.). (Leasing eller køb af større apparatur og udstyr angives i budgettet). Indkøb i øvrigt, materialer. Rejseudgifter. Rejser omfattet af projekttilskuddet skal foretages og opgøres i henhold til de til enhver tid gældende rejseregler og satser for ansatte i statens tjeneste (cirkulære nr af 19. december 2007). Se satser på adressen Fremmede tjenesteydelser, konsulentbistand (excl. moms, se afsnit om skat og moms). Rapportering og formidling. Anlægsudgifter Andet (skal specificeres). Overhead (generalomkostninger, der er direkte knyttet til projektet). Beregning af overhead skal kunne dokumenteres. For offentlige institutioner kan indregnes 44 % af samtlige tilskudsberettigede udgifter. Der ydes ikke tilskud til: udgifter afholdt før tilsagnsdato, se afsnit om Acceptskema, almindeligt IT-udstyr, kontorartikler mv., der forudsættes indeholdt i overhead dækning af udgifter i forbindelse med sygdom, orlov og lignende, dækning af revisorhonorar (dækkes af overhead) driftslignende bevillinger køb af grund og relaterede omkostninger myndighedsbehandling moms. 2.3 Tilskud fra EU eller andre tilskudsordninger Der kan ske samfinansiering af projekter fra EUDP og andre tilskudsordninger, herunder EU's tilskudsordninger. Afgørende herfor er det samlede procentvise tilskud, som projektet modtager, samt projektets karakter og deltagere. EUDP-sekretariatet skal oplyses om opnåelse af evt. øvrige tilskud til projektet, ligesom sådanne tilskud skal indgå i slutregnskabet. 2.4 Udbetaling af tilskud (skema økonomi 04, 06 og 07 ) Anmodning om udbetaling indsendes af tilsagnshaver for hele projektet. Tilskuddet udbetales under projektets udførelse på grundlag af opgørelser af de enkelte deltageres afholdte udgifter og de i tilsagnsbrevet meddelte tilskudsprocenter. De enkelte deltageres opgørelse af afholdte udgifter sendes samlet af tilsagnshaver som en samlet udbetalingsanmodning for projektet til EUDP-sekretariatet vedlagt de enkelte deltagers udgiftsopgørelser (skema økonomi 06,07 og 08).

6 6 Udbetalingsskemaet nummereres fortløbende. Med anmodning om udbetaling indsender tilsagnshaver en kort statusbeskrivelse (10-15 linjer) om projektets forløb.. Anmodning om udbetaling kan højst ske kvartalsvis. Der skal ikke indsendes faktura. Tilskuddet udbetales til tilsagnshaver. Tilsagnshaver skal påse, at der ikke udbetales højere procentvis tilskud til de enkelte deltagere end anført i tilsagnsbrevet. Tilskud udbetales til afholdte udgifter på grundlag af de godkendte budgetposter for det samlede projekt. Endvidere sker udbetaling af tilskud på grundlag af de godkendte gennemsnitlige timepriser og overheadprocent. Der udbetales ikke tilskud til udgifter ud over de enkelte budgetposter for det samlede projekt. Hvis der ønskes tilskud til udgifter ud over de enkelte budgetposter, skal ændringerne forud være godkendt af EUDP-sekretariatet, jf. afsnittet Ændringer skal godkendes. Udbetaling af tilskud kan tilbageholdes, hvor der mangler forfaldent afsluttende materiale. Udbetaling af tilskud tilbageholdes, såfremt årsrapportering mangler eller er utilfredsstillende i henhold til Generelle vilkår. 2.5 Ændringer af projekt skal godkendes Eventuelle ændringer i projektet i løbet af projektperioden i forhold til det aftalte projekt (budget, finansiering, tidsplan, projektbeskrivelse, nøglemedarbejdere hos tilsagnshaver og øvrige deltagende parter) skal godkendes skriftligt af EUDP-sekretariatet. Forsinkelser i projektets fremdrift i forhold til den godkendte tidsplan skal straks meddeles EUDPsekretariatet. 2.6 Skat og moms Skat Tilskud skal oplyses til skattemyndighederne af tilskudsmodtager, som er indberetningspligtig. Moms Tilskud fra EUDP er momsfrie. Der skal ikke skal svares merværdiafgift af tilskud, med mindre opgaverne er rekvirerede af energiadministrationen. Der henvises til Økonomistyrelsens vejledning om effektiv tilskudsforvaltning, 9. juli 2004, side 12, se evt. Endvidere gælder: Tilskud til projekter udført af momsregistrerede institutioner, virksomheder mv., som er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven, skal opgøres på grundlag af udgifterne eksklusiv købsmoms. Tilskud til projekter udført af ikke-momsregistrerede institutioner, m.v. skal opgøres på grundlag af udgifterne inklusiv købsmoms. 2.7 Årsrapportering (skema 03) Årsrapporten har til formål at gøre det muligt for EUDP-sekretariatet at vurdere projektets fremdrift i forhold til aftalegrundlaget.

7 7 Der rapporteres om projektets forløb årligt pr. 31. juli for seneste 12 måneders periode (1/7-30/6). Årsrapportering sker ved anvendelse af Årsrapportskema (skema 03). Årsrapport skal indsendes uanset, om projektet er påbegyndt eller ej, eller der ikke har været udgifter ved projektet. Udbetaling af tilskud kan tilbageholdes, såfremt årsrapportering mangler eller er utilfredsstillende i henhold til Generelle vilkår. På årsrapportskemaet oplyses: budgetteret årsfordeling af samlede udgifter og faktisk årsforbrug (i kr.) projektets faglige fremdrift (hvilke faser eller hovedaktiviteter, der er afsluttet, opfyldelsen af de faglige delmål, hvilke resultater, der er opnået) om tidsplanen følges. Hvis ikke, oplyses årsag og konsekvenser for realisering af projektmålene og resultatudnyttelsen. Det angives endvidere hvilke foranstaltninger, der tænkes foretaget for at indhente forsinkelsen. Såfremt projektet indgår i sammenhæng med andre projekter angives, om forsinkelsen vil have konsekvenser herfor. Såfremt projektet er bagud i forhold til tidsplanen, skal der indsendes en revideret tidsplan EUDP-sekretariatet til godkendelse. eventuelle kommentarer til videre forløb eventuelle publikationer mv. (offentliggjorte publikationer, artikler mv. og afholdte workshops mv. eventuelle supplerende oplysninger (fx kommentarer til samarbejdet med eventuelle projektpartnere, ændringer i projektets aktualitet). For deltagere, der har fået tilsagn om 10 mio. kr. eller derover i tilskud pr. projekt, og hvis revision ikke er omfattet af Rigsrevisionen, skal revisor med en påtegning på årsrapporten bekræfte, at virksomhedens økonomiske forhold ikke giver anledning til bemærkninger, og at de fremsendte udbetalingsanmodninger svarer til bogføringen. 2.8 Oplysninger (supplerende) til EUDP-sekretariatet Såfremt det fremsendte materiale ikke er tilstrækkeligt for vurderingen af projektforløbet, kan EUDPsekretariatet til enhver tid anmode tilsagnshaver (den projektansvarlige virksomhed) eller projektdeltagere om yderligere oplysninger om såvel faglig som økonomisk dokumentation enten i form af fakturaer eller i form af en revisorpåtegnet opgørelse af projektets omkostninger på det pågældende tidspunkt. 2.9 Bortfald/tilbagebetaling af tilsagn Tilsagnet bortfalder, hvis der ikke indsendes Accept inden én måned fra tilsagn om tilskud er givet. Tilsagn kan helt eller delvis bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt (EUDP-loven 14) hvis: tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilskud eller under projektforløbet, vilkår for tilskud ikke opfyldes, projektet ikke er afsluttet inden for den tidsfrist, der er fastsat i afgørelsen om tilskud (tilsagnet). Uudnyttede resttilsagn bortfalder automatisk, når et projekt er afsluttet og slutudbetaling har fundet sted. Endvidere kan for meget udbetalt tilskud kræves tilbagebetalt.

8 8 3. Projektafslutning Ved afslutningen af et projekt skal der samlet fremsendes følgende materiale senest 3 måneder efter projektafslutning: Slutregnskab for projektet (skema 06), jf. afsnittet om 'Slutregnskab' og afsnittet om 'Revision'. Sendes til EUDP-sekretariatet, att. Afslutningsskema (skema 05), jf. afsnittet om 'Afslutningsskema'. Sendes elektronisk til EUDP-sekretariatet, att. Slutrapport, eventuelle artikler m.v., som ikke tidligere er indsendt, jf. afsnittet om 'Slutrapport.' og afsnittet om 'Offentliggørelse af projektresultater'. Slutrapporten sendes elektronisk til EUDP-sekretariatet, att. Udbetaling af tilskud kan tilbageholdes, hvor der mangler forfaldent afsluttende materiale. 3.1 Slutregnskab (skema økonomi 04, 06 og 07 ) Senest 3 måneder efter afslutningen af et projekt indsender tilsagnshaver et samlet revideret slutregnskab for projektet til EUDP-sekretariatet, jævnfør afsnittet om 'Revision'. Med det samlede regnskab indsendes slutregnskab for hver projektdeltager. Slutregnskabet skal omfatte alle afholdte udgifter til projektet, både udgifter afholdt af tilskudsmodtagere og af projektdeltagere, der ikke har modtaget tilskud. Til brug for udarbejdelsen af det samlede slutregnskab modtager tilsagnshaver revisorpåtegnede regnskaber fra projektets tilskudsmodtagere, jævnfør afsnittet om Revision. For øvrige projektdeltagere, der ikke har modtaget tilskud, modtager tilsagnshaver dokumentation for afholdte udgifter som minimum i form af en underskrift fra den økonomiske ansvarlige. Slutregnskabet udarbejdes ved brug af skema 06. Af regnskabet skal fremgå: navn på tilsagnshaver projekttitel EUDP s journalnummer budget- og regnskabstal for projektets totale udgifter og indtægter, specificeret på budgetposter en oversigt over eventuelt indkøbt apparatur og andet udstyr en specifikation af udgiftsposten andet projektets budgetterede og faktiske finansiering specificeret på de enkelte finansieringskilder. For hver part skal fremgå modtaget i tilskud, egen finansiering, tilskud modtaget fra 3. part (herunder f.eks. tilskud fra EU) og totaludgift. Sammen med slutregnskabet indsendes Afslutningsskema og Slutrapport. 3.2 Revision EUDP-sekretariatetet har ret til at få udleveret nødvendig dokumentation for de afholdte udgifter.

9 9 Nedenstående krav om revision afhænger af virksomhedstype og af, hvor stort et tilskud, projektdeltageren har modtaget. Som anført i afsnittet om Slutregnskab modtager tilsagnshaver eventuelle revisorerklæringer fra projektets øvrige deltagere. For aflæggelse af slutregnskab gælder: 1. For statslige institutioner og virksomheder, hvis revision er omfattet af Rigsrevisionen, skal slutregnskabet uanset tilskuddets størrelse godkendes ved underskrift af institutionens leder eller en særligt bemyndiget medarbejder. 2. For institutioner og virksomheder, hvis revision ikke er omfattet af Rigsrevisionen, men hvis revision udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, af BDO Kommunernes Revision Aktieselskab eller af andre kommunale revisionsorganer, skal slutregnskabet revideres i overensstemmelse med det under 2b og 2c anførte. Se oversigt i Bilag A. I tilfælde af revisorskift i projektperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen. 2a For tilskudsmodtagere, der har modtaget tilskud på kr. og derunder er der intet revisionskrav. (Kopi af regningsbilag vedr. de tilskudsberettigede udgifter vedlægges det attesterede slutregnskab.) 2b. For tilskudsmodtagere, der har modtaget mellem og kr. i tilskud gælder følgende revisionsbestemmelser: Ved revisionen efterprøves om slutregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med det meddelte tilsagn, EUDP-lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et teknologisk udviklings- og demonstrationsprogram, bekendtgørelse nr. 133 af 27. februar 2008 om administration af EUDP samt nærværende Generelle vilkår. Som led i revisionen er revisor pligtig at påse, at der omkring forvaltningen af projektudgifterne er tilrettelagt en betryggende og effektiv forretningsgang, der sikrer en korrekt bogføring, jf. afsnittet om Bogføring. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af tilskuddet. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 lov om revision af statens regnskaber mv. jf. Rigrevisorloven (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997, se især 3, stk. 2 og 3-7.) Det afsluttende projektregnskab påtegnes af revisor, se bilag B Standardpåtegning uden modifikation. 2c. For tilskudsmodtagere, der har modtaget tilskud på over kr. skal revisionen foretages i overensstemmelse med vedhæftede Revisionsinstruks, bilag C. Der gøres særlig opmærksom på 2, 4 og 7, stk. 2. Ifølge 4 i lov om revision af statens regnskaber m.m. (rigsrevisorloven) kan Rigsrevisionen direkte kræve forelagt til gennemgang regnskaber fra institutioner mv., der modtager tilskud fra staten.

10 10 For indsendelse af årsrapport gælder: For tilskudsmodtagere, der modtager 10 mio. kr. eller derover i tilskud pr. projekt, skal revisor i forbindelse med årsrapporten erklære, at virksomhedens økonomiske forhold er tilfredsstillende, og at de fremsendte udbetalingsanmodninger svarer til bogføringen. 3.3 Afslutningsskema (skema 05) Senest 3 måneder efter afslutningen af et projekt sendes Afslutningsskema (skema 05) elektronisk til EUDP-sekretariatet (sammen med Slutrapport og Slutregnskab). På skemaet angives: projektets deltagere, projektets finansiering fordelt på finansieringskilder. en sammenfatning på dansk af projektets formål (må højst omfatte 2000 karakterer), udførelse og resultater (herunder evt. indhøstede erfaringer fra projektforløbet) samt væsentlige afvigelser fra de oprindelige resultatforventninger, et engelsk resumé af projektet. Resumeet skal følge den danske sammenfatning, men herudover lægge vægt på de dele af projektet, som har særlig international interesse, rapporttitler mv. Hvis der anføres flere dokumenter, skal det fremgå hvilke af disse, der udgør projektets slutrapportering, resultatudnyttelse og eventuelle nye aktiviteter, herunder resultaternes anvendelsesmuligheder og aktiviteter, der er iværksat eller evt. kan iværksættes for, at resultaterne kan udnyttes samt omtale af eventuel videre forskning, udvikling, demonstration eller anden aktivitet, som de opnåede resultater kan berettige til. Oplysningerne på skemaet er beregnet for en bredere kreds, og de skal være udformet således, at læseren umiddelbart får et indtryk af projektets indhold og resultater. Skemaet anvendes i forbindelse med registrering af afsluttede projekter i en database vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter. 3.4 Slutrapport Senest 3 måneder efter afslutningen af et projekt sendes i elektronisk form (som word- eller PDF-fil) slutrapporter og andre rapporter, artikler mv., der er udarbejdet i forbindelse med projektets gennemførelse til EUDP-sekretariatet (sammen med Afslutningsskemaet og Slutregnskabet) Da opnåede resultater fra de udførte projekter som hovedregel skal dokumenteres i alment tilgængelige rapporter. Slutrapporteringen skal ske på dansk eller engelsk. Hvis slutrapporteringen ikke sker på dansk, skal der foreligge en dansk sammenfatning. Rapporterne skal altid indeholde et engelsk resumé. Ved fremsendelse af rapporter mv. skal angives projektets titel og EUDP s journalnummer. 3.5 Offentliggørelse af projektresultater Rettigheder til de opnåede resultater mv. fra projekter, der er gennemført under programmet, skal være fastlagt ved projektets start ud fra de projektdeltagende institutioners regler herfor, bortset fra opgaver, der er rekvireret af EUDP-sekretariatet. Projektresultater, der ikke giver anledning til immaterielle rettigheder, kan udbredes til anden side.

11 11 Offentliggørelsen sker for at sikre, at resultaterne anvendes i den videre udvikling på energiområdet. EUDP lægger vægt på, at resultater i videst muligt omfang fører til kommerciel anvendelse. Det påhviler tilsagnshaver at sikre, at relevante resultater offentliggøres, se afsnit om Slutrapport. I tilfælde, hvor særlige - f.eks. konkurrencemæssige - forhold tilsiger det, kan det aftales med EUDP-sekretariatet, at offentliggørelse af resultater foregår under hensyn til kommercielle interesser. Det kan fx være tilfældet i forbindelse med patentering. Ved offentliggørelse af projektets resultater eller ved omtale af projektet i pressen mv. skal det fremgå, at projektet har modtaget tilskud fra EUDP. EUDP-sekretariatet skal forhåndsorienteres, når projektresultater offentliggøres ved udsendelse af pressemeddelelse eller i tilfælde af større pressedækning. 4. Strafansvar Tilsagnshaver (den projektansvarlige virksomhed) og øvrige projektdeltagere afgiver oplysninger om projektet og projektets økonomi under strafansvar, jf. EUDP-loven Bilag A. Oversigt over revisionskrav for institutioner og virksomheder, som ikke er omfattet af Rigsrevisionen B. Standardpåtegning uden modifikation på et slutregnskab for en tilskudsmodtager, der har modtaget under kr i tilskud C. Revisionsinstruks for revision af regnskaber på projekttilskud på kr eller derover, af 29. oktober 2008.

12 12 Bilag A Bilag A. Skema over revisionskrav for institutioner og virksomheder, som ikke er omfattet af Rigsrevisionen (jf. afsnit 3.2 i Generelle vilkår) Tilskud Revisor Revisionsinstruks Revisionspåtegning Revisionserklæring (3.2.2a) Nej Nej Nej under (3.2.2b) Registreret revisor, statsautoriseret revisor eller BDO Kommunernes Revision Nej Følg generelle vilkår, afsnit om revision Anvend standardpåtegning over (3.2.2c) Registreret revisor, statsautoriseret revisor eller BDO Kommunernes Revision Ja bilag C Individuel

13 13

14 14 Bilag B Klima- og Energiministeriet EUDP-sekretariatet Juni 2008 Bilag B. Standardpåtegning uden modifikation på et slutregnskab for en tilskudsmodtager, der har modtaget under kr i tilskud Den uafhængige revisors påtegning Til EUDP-sekretariatet Påtegning på slutregnskab Vi har revideret slutregnskab for (indsæt) tilskudsmodtager: i projektet: med EUDP journal nr.: med totale udgifter kr.: for perioden: Ledelsens ansvar for slutregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et slutregnskab, der giver et retvisende billede i forhold til projektet. Det er ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af slutregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, herunder: lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram bekendtgørelse nr. 637 af 20. juni 2007 om ikrafttræden af 3-5 bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2008 om ikrafttræden af 1-2 og 7-19 bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2008 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Generelle vilkår om udbetaling af tilskud evt. projektspecifikke vilkår i tilsagnsbrevet finanslovens Tilskud til energiforskning Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om slutregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at slutregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i slutregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i slutregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Revisionen omfatter en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er

15 15 i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, herunder: lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram bekendtgørelse nr. 637 af 20. juni 2007 om ikrafttræden af 3-5 bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2008 om ikrafttræden af 1-2 og 7-19 bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2008 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Generelle vilkår om udbetaling af tilskud evt. projektspecifikke vilkår i tilsagnsbrevet finanslovens Tilskud til energiforskning Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at slutregnskabet giver et retvisende billede af NN-tilskudsmodtagers udgifter, evt. indtægter samt evt. aktiver og passiver i forbindelse med deltagelsen i ovennævnte projekt. Det er ligeledes vor opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, herunder: lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram bekendtgørelse nr. 637 af 20. juni 2007 om ikrafttræden af 3-5 bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2008 om ikrafttræden af 1-2 og 7-19 bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2008 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Generelle vilkår om udbetaling af tilskud evt. projektspecifikke vilkår i tilsagnsbrevet finanslovens Tilskud til energiforskning Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af NN-tilskudsmodtagers slutregnskab for ovennævnte projekt har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af tilskuddet. Ledelsens ansvar NN-tilskudsmodtagers ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af tilskuddet, og at oplysningerne i slutregnskabet til EUDP-sekretariatet er dokumenterede og retvisende for NN-tilskudsmodtagers deltagelse i ovennævnte projekt. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik har vi for ovennævnte projekt undersøgt, om NN-tilskudsmodtager har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået NN-tilskudsmodtagers slutregnskab for ovennævnte projekt. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

16 16 Konklusion Ved den udførte revision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i relation til ovennævnte projekt på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Revisors navn og underskrift, sted og dato for revisorpåtegning/erklæring samt Revisionsfirmaets navn og adresse og telefonnummer

17 17

18 18 Bilag C Klima- og Energiministeriet EUDP-sekretariatet Oktober 2008 Bilag C. Revisionsinstruks for revision af slutregnskaber for tilskudsmodtagere, der har modtaget kr eller derover i tilskud Nærværende revisionsinstruks omfatter revision af regnskaber for projekter, der har modtaget tilskud ydet med hjemmel i: Finanslov Tilskud til Energiforskning og Lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) samt bekendtgørelse nr. 133 af 27. februar 2008 om EUDP. Revisionsinstruksen har hjemmel i lov om EUDP 13 stk.1, nr. 2. Revisionsinstruksen omfatter institutioner og virksomheder, hvis revision ikke er omfattet af Rigsrevisionen. Revisionsinstruksen omfatter ikke tilskud til rekvirerede opgaver for Energistyrelsen som f.eks. bistand til administration af tilskudsordningen, afholdelse af konferencer, deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, information om ordningerne og projektresultaterne m.v. samt generelt tilskud under kr Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, af BDO Kommunernes Revision Aktieselskab eller af andre kommunale revisionsorganer. Stk. 2. I tilfælde af revisorskift i projektperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen. 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 i lov om revision af statens regnskaber mv. (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 med senere ændringer) nærmere præciseret nedenfor i stk. 2 og 3 samt 3-7. Stk. 2. Ved revisionen efterprøves om projektregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de meddelte tilsagn, ovennævnte love og bekendtgørelser samt Generelle vilkår for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse m.v. for tilsagn fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), i det følgende kaldet Generelle Vilkår. Stk. 3. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet. 3. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets størrelse betydning for revisionens omfang. 4. Ved revisionen skal revisor efterprøve: pkt. 1. Om projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl eller mangler. pkt. 2. Om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder de bestemmelser og vilkår, som er angivet i EUDP s tilsagnsbrev samt Generelle vilkår incl. revisionsinstruks.

19 19 pkt. 3. At projektet er udført i overensstemmelse med den projektansøgning og det budget, der ligger til grund for tilsagnet om tilskud med senere ændringer herunder, at projektet er gennemført inden for den fastsatte frist. pkt. 4. Om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed. pkt. 5. At der i projektregnskabet ikke er medtaget udgifter, som er afholdt før EUDP s tilsagn forelå. pkt. 6. Om projektet eventuelt har opnået EU-tilskud. (Har projektet modtaget EU-tilskud, skal det fremgå af regnskabet). Stk. 2. Revisionen foretages sædvanligvis i forbindelse med afslutningen af projektet. Stk. 3. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser. 5. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af projektregnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder opnåede mål og resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. 6. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse derom samt påse, at tilskudsmodtager inden 3 uger giver Tilsagnshaver (som ansvarlig koordinator over for EUDP-sekretariatet) samt EUDP-sekretariatet meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere EUDP-sekretariatet. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen. Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde. 7. Det reviderede projektregnskab forsynes med en påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Forbehold skal fremgå af påtegningen. Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision jf. 4. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol. Stk. 3. Tilskudsmodtager indsender genpart af revisionsberetningen sammen med det revisorpåtegnede projektregnskab til Tilsagnshaver. Tilsagnshaver udarbejder et samlet slutregnskab for projektet på grundlag af de øvrige projektdeltageres akkumulerede udgifter for hele projektperioden. Det samlede slutregnskab påtegnes af tilsagnshavers revisor. Tilsagnshaver indsender genpart af revisionsberetningen samt det revisorpåtegnede slutregnskab til EUDP-sekretariatet. 8. Nærværende instruks træder i kraft den 29. oktober 2008 med virkning for projekter, der får udbetalt tilskud efter denne dato.

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere