Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: CVR-nr.: januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013"

Transkript

1 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: CVR-nr.: januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) INDLEDNING PROJEKTSTART Tilskud og tilsagnsbrev Tilsagnshaver (den projektansvarlige virksomhed) Acceptskema (skema 01) Projektinformationsskema (skema 02) PROJEKTFORLØB Bogføring Hvem og hvilke udgifter ydes der tilskud til? Tilskud fra EU eller andre tilskudsordninger Udbetaling af tilskud (skema økonomi 04, 06 og 07 ) Ændringer af projekt skal godkendes Skat og moms Årsrapportering (skema 03) Oplysninger (supplerende) til EUDP-sekretariatet Bortfald/tilbagebetaling af tilsagn PROJEKTAFSLUTNING Slutregnskab (skema økonomi 04, 06 og 07 ) Revision Afslutningsskema (skema 05) Slutrapport Offentliggørelse af projektresultater STRAFANSVAR BILAG Bilag A. Skema over revisionskrav for institutioner og virksomheder, som ikke er omfattet af Rigsrevisionen (jf. afsnit 3.2.2) Bilag B. Standardpåtegning uden modifikation på et slutregnskab for en tilskudsmodtager, der har modtaget under kr i tilskud Bilag C. Revisionsinstruks for revision af slutregnskaber for tilskudsmodtagere, der har modtaget kr eller derover i tilskud Nærværende Generelle vilkår incl. bilag samt diverse skemaer findes på

2 2 INDLEDNING Tilskud til udvikling og demonstration af nye energiteknologier kan ydes i henhold til: lov nr. 555 af 6. juni 2007 om Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP loven), der er sat i kraft med bekendtgørelse nr. 637 af 20. juni 2007 om ikrafttræden af 3-5 bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2008 om ikrafttræden af 1-2 og 7-19 bekendtgørelse nr. 133 af 27. februar 2008 om EUDP administration EU Kommissionens godkendelse af 12. december 2007 af EUDP samt nærværende Generelle vilkår for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) (i det følgende kaldet Generelle vilkår. Nærværende Generelle vilkår gælder i forbindelse med tilsagn om tilskud fra EUDP. Af de Generelle vilkår fremgår hvilke oplysninger og rapporteringer, som skal indsendes til EUDPsekretariatet i forbindelse med gennemførelsen af et projekt samt tidsfrister herfor. De Generelle vilkår kan opdateres årligt, såfremt der er behov for justering af procedurer, formularer mv. Seneste version, som er gældende for alle ikke-afsluttede projekter, findes på Eventuelle projektspecifikke vilkår for tilsagn fremgår af det enkelte tilsagnsbrev fra EUDP. Fristerne for indsendelse af materiale til EUDP-sekretariatet fremgår af oversigten over tidsfrister (tidsfristskema). Dette samt nedenstående skemaer kan hentes på Der anvendes følgende skemaer: 01 Acceptskema senest én måned efter tilsagnsdato 02 Projektinformationskema senest én måned efter tilsagnsdato 03 Årsrapportskema årligt pr. 31. juli for seneste 12 måneders periode (1/7-30/6) 04 Anmodning om udbetaling højst 1 gang i kvartalet 05 Afslutningsskema senest 3 måneder efter slutdato 06 Slutregnskab senest 3 måneder efter slutdato Ændring af Generelle vilkår i forhold til version november 2008 og marts 2011 version: Der er (pr. 27. maj 2010) foretaget følgende ændringer: I 2.2 er overheadsats for offentlige institutioner ændret til 44 %. Udbetalingsprocedure i 2.4 er præciseret. Der stilles nu krav om en kort projektstatus sammen med alle udbetalingsanmodninger. Endvidere stilles der krav om fremsendelse af udgiftsopgørelser for hver deltager sammen med den samlede udbetalingsanmodning. Forsinkelser skal meddeles straks (2.5) Udformning af slutregnskab i 3.1 er præciseret (skal omfatte slutregnskab for hver deltager) Dato for årsrapportering er ændret til 31. juli (2.7). Den 24. september 2010 er endvidere Risø adresse opdateret side 4 og 10. Den 10. marts 2011 er bilag A rettet mht. registreret og statsautoriseret revisor Den 16. januar 2013 er henvisninger til DTU Risø opdatering af databasen DENP på grundlag af projektinformationsskemaer og afslutningsskemaer fjernet, da det erstattes af projektgalleriet på

3 3 1. Projektstart Tilskud til et projekt meddeles med et tilsagnsbrev, som sendes til tilsagnshaver (den projektansvarlige virksomhed). Tilsagnshavers accept af tilsagnet bekræftes ved at returnere et Acceptskema sammen med et Projektinformationsskema (se nedenfor). 1.1 Tilskud og tilsagnsbrev Det maksimale tilskud til projektet fremgår af et tilsagnsbrev til tilsagnshaver. Af tilsagnsbrevet fremgår endvidere en tilskudsprocent for hver tilskudsmodtager. I praksis udbetales tilskuddet under projektets udførelse på grundlag af opgørelser af de enkelte projektdeltageres afholdte udgifter. Disse sendes til tilsagnshaver, som indsender en samlet udbetalingsanmodning for projektet til EUDP-sekretariatet. Tilsagnshaver skal under projektets udførelse påse, at de individuelle tilskudsprocenter overholdes. Ved projektets afslutning fremgår tilskud pr. projektdeltager af slutregnskabet. I tilsagnsbrevet anføres eventuelle projektspecifikke vilkår. Der kan for eksempel være tale om opfyldelse af milepæle, som fremgår af ansøgningen eller om aftaler om rettigheder. Såfremt der ikke foreligger de fornødne oplysninger eller dokumenter, kan EUDP-sekretariatet eventuelt først give et betinget tilsagn og efterfølgende - når betingelserne for det betingede tilsagn er opfyldt - et tilsagn. 1.2 Tilsagnshaver (den projektansvarlige virksomhed) Tilsagnshaver (den projektansvarlige virksomhed) er overfor EUDP-sekretariatet økonomisk og faglig ansvarlig for projektets gennemførelse og dets resultater samt for offentliggørelse af disse (se afsnit herom). Det indebærer, at tilsagnshaver modtager tilskuddet samt afregner og koordinerer alle økonomiske og faglige forhold over for øvrige projektdeltagere i projektet. Endvidere indebærer det, at tilsagnshaver fremsender diverse skemaer, oplysninger, rapporter, slutregnskab mv. for det samlede projekt til EUDP-sekretariatet i henhold til nærværende Generelle vilkår, se de enkelte afsnit herom, og eventuelle projektspecifikke vilkår i tilsagnsbrevet. 1.3 Acceptskema (skema 01) Acceptskemaet (skema 01) indsendes senest en måned fra tilsagnsbrevets dato til EUDPsekretariatet. Med Acceptskemaet påtager tilsagnshaver (den projektansvarlige virksomhed) sig at gennemføre projektet i henhold til den godkendte ansøgning og til nærværende Generelle vilkår. Såfremt Acceptskemaet ikke modtages inden for denne tidsfrist, bortfalder tilsagnet. På Acceptskemaet angiver tilsagnshaver oplysninger til brug for udbetaling (pengeinstitut, reg.nr. og kontonummer). Det er en betingelse for tilskud, at aktiviteten ikke er påbegyndt, før der er givet tilsagn om tilskud (EUDP-loven 10, stk. 2).

4 4 1.4 Projektinformationsskema (skema 02) Projektinformationsskemaet (skema 02) sendes elektronisk til EUDP-sekretariatet, att. senest én måned efter tilsagnsbrevets dato (sammen med Acceptskemaet (skema 01)). Projektinformationsskemaets oplysninger danner grundlag for registrering af de støttede energiforsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, se evt. EUDP-sektretariatet offentliggør oplysninger om de støttede projekter (projekttitel, tilskudsbeløb, tilsagnshaver samt eventuelt øvrige projektdeltagere). 2. Projektforløb Dette afsnit om projektforløbet indeholder bestemmelser om en række forhold, herunder bogføring, tilskudsberettigede udgifter, udbetaling af tilskud samt om godkendelse af ændringer i projektet. Alle væsentlige ændringer af projektet skal godkendes af EUDP-sekretariatet. Endvidere skal EUDP-sekretariatet årligt orienteres om projektets forløb. De nærmere bestemmelser fremgår af følgende afsnit. 2.1 Bogføring Såvel tilsagnshaver (den projektansvarlige virksomhed) som øvrige projektdeltagere skal sikre, at der omkring forvaltningen af projektudgifterne er tilrettelagt en betryggende og effektiv forretningsgang, der sikrer korrekt bogføring, herunder at bogføringen er indrettet således, at udgifterne vedrørende det enkelte projekt i henhold til EUDP s tilsagn holdes adskilt fra bogføringen af såvel tilsagnshavers som de øvrige deltageres øvrige indtægter og udgifter samt adskilt fra andre projekter, der opnår tilsagn om tilskud efter tilskudsordningen. Udgifterne skal føres på særskilte konti i hovedbogholderiet. Slutregnskabet for det samlede projekt udarbejdes af tilsagnshaver. Det omfatter det samlede projekt for alle deltagere fra projektstart til projektafslutning, se afsnit om slutregnskab. 2.2 Hvem og hvilke udgifter ydes der tilskud til? Tilskudsmodtagere Tilskud ydes til offentlige og private erhvervsvirksomheder eller videninstitutioner med hjemsted i Danmark (EUDP-lov 7, stk. 1). Prisudvikling Ved budgetlægningen skal der være taget hensyn til løn- og prisudvikling under projektforløbet, idet tilsagnet ikke efterfølgende reguleres herfor.

5 5 Totale udgifter Et projekts totale budgetterede udgifter fremgår af det budget, der ligger til grund for tilsagnet, med eventuelle skriftligt godkendte ændringer. Såvel budget, Anmodning om udbetaling (skema 04) som slutregnskab (skema 06) skal indeholde oplysninger for alle projektdeltagere om alle udgifter og indtægter ved projektet. Opdeling i poster Udgifterne skal specificeres under følgende hovedposter: Lønudgifter (tilskud til lønudgifter ydes på grundlag af de faktisk udbetalte lønninger). Apparatur, udstyr (over kr.). (Leasing eller køb af større apparatur og udstyr angives i budgettet). Indkøb i øvrigt, materialer. Rejseudgifter. Rejser omfattet af projekttilskuddet skal foretages og opgøres i henhold til de til enhver tid gældende rejseregler og satser for ansatte i statens tjeneste (cirkulære nr af 19. december 2007). Se satser på adressen Fremmede tjenesteydelser, konsulentbistand (excl. moms, se afsnit om skat og moms). Rapportering og formidling. Anlægsudgifter Andet (skal specificeres). Overhead (generalomkostninger, der er direkte knyttet til projektet). Beregning af overhead skal kunne dokumenteres. For offentlige institutioner kan indregnes 44 % af samtlige tilskudsberettigede udgifter. Der ydes ikke tilskud til: udgifter afholdt før tilsagnsdato, se afsnit om Acceptskema, almindeligt IT-udstyr, kontorartikler mv., der forudsættes indeholdt i overhead dækning af udgifter i forbindelse med sygdom, orlov og lignende, dækning af revisorhonorar (dækkes af overhead) driftslignende bevillinger køb af grund og relaterede omkostninger myndighedsbehandling moms. 2.3 Tilskud fra EU eller andre tilskudsordninger Der kan ske samfinansiering af projekter fra EUDP og andre tilskudsordninger, herunder EU's tilskudsordninger. Afgørende herfor er det samlede procentvise tilskud, som projektet modtager, samt projektets karakter og deltagere. EUDP-sekretariatet skal oplyses om opnåelse af evt. øvrige tilskud til projektet, ligesom sådanne tilskud skal indgå i slutregnskabet. 2.4 Udbetaling af tilskud (skema økonomi 04, 06 og 07 ) Anmodning om udbetaling indsendes af tilsagnshaver for hele projektet. Tilskuddet udbetales under projektets udførelse på grundlag af opgørelser af de enkelte deltageres afholdte udgifter og de i tilsagnsbrevet meddelte tilskudsprocenter. De enkelte deltageres opgørelse af afholdte udgifter sendes samlet af tilsagnshaver som en samlet udbetalingsanmodning for projektet til EUDP-sekretariatet vedlagt de enkelte deltagers udgiftsopgørelser (skema økonomi 06,07 og 08).

6 6 Udbetalingsskemaet nummereres fortløbende. Med anmodning om udbetaling indsender tilsagnshaver en kort statusbeskrivelse (10-15 linjer) om projektets forløb.. Anmodning om udbetaling kan højst ske kvartalsvis. Der skal ikke indsendes faktura. Tilskuddet udbetales til tilsagnshaver. Tilsagnshaver skal påse, at der ikke udbetales højere procentvis tilskud til de enkelte deltagere end anført i tilsagnsbrevet. Tilskud udbetales til afholdte udgifter på grundlag af de godkendte budgetposter for det samlede projekt. Endvidere sker udbetaling af tilskud på grundlag af de godkendte gennemsnitlige timepriser og overheadprocent. Der udbetales ikke tilskud til udgifter ud over de enkelte budgetposter for det samlede projekt. Hvis der ønskes tilskud til udgifter ud over de enkelte budgetposter, skal ændringerne forud være godkendt af EUDP-sekretariatet, jf. afsnittet Ændringer skal godkendes. Udbetaling af tilskud kan tilbageholdes, hvor der mangler forfaldent afsluttende materiale. Udbetaling af tilskud tilbageholdes, såfremt årsrapportering mangler eller er utilfredsstillende i henhold til Generelle vilkår. 2.5 Ændringer af projekt skal godkendes Eventuelle ændringer i projektet i løbet af projektperioden i forhold til det aftalte projekt (budget, finansiering, tidsplan, projektbeskrivelse, nøglemedarbejdere hos tilsagnshaver og øvrige deltagende parter) skal godkendes skriftligt af EUDP-sekretariatet. Forsinkelser i projektets fremdrift i forhold til den godkendte tidsplan skal straks meddeles EUDPsekretariatet. 2.6 Skat og moms Skat Tilskud skal oplyses til skattemyndighederne af tilskudsmodtager, som er indberetningspligtig. Moms Tilskud fra EUDP er momsfrie. Der skal ikke skal svares merværdiafgift af tilskud, med mindre opgaverne er rekvirerede af energiadministrationen. Der henvises til Økonomistyrelsens vejledning om effektiv tilskudsforvaltning, 9. juli 2004, side 12, se evt. Endvidere gælder: Tilskud til projekter udført af momsregistrerede institutioner, virksomheder mv., som er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven, skal opgøres på grundlag af udgifterne eksklusiv købsmoms. Tilskud til projekter udført af ikke-momsregistrerede institutioner, m.v. skal opgøres på grundlag af udgifterne inklusiv købsmoms. 2.7 Årsrapportering (skema 03) Årsrapporten har til formål at gøre det muligt for EUDP-sekretariatet at vurdere projektets fremdrift i forhold til aftalegrundlaget.

7 7 Der rapporteres om projektets forløb årligt pr. 31. juli for seneste 12 måneders periode (1/7-30/6). Årsrapportering sker ved anvendelse af Årsrapportskema (skema 03). Årsrapport skal indsendes uanset, om projektet er påbegyndt eller ej, eller der ikke har været udgifter ved projektet. Udbetaling af tilskud kan tilbageholdes, såfremt årsrapportering mangler eller er utilfredsstillende i henhold til Generelle vilkår. På årsrapportskemaet oplyses: budgetteret årsfordeling af samlede udgifter og faktisk årsforbrug (i kr.) projektets faglige fremdrift (hvilke faser eller hovedaktiviteter, der er afsluttet, opfyldelsen af de faglige delmål, hvilke resultater, der er opnået) om tidsplanen følges. Hvis ikke, oplyses årsag og konsekvenser for realisering af projektmålene og resultatudnyttelsen. Det angives endvidere hvilke foranstaltninger, der tænkes foretaget for at indhente forsinkelsen. Såfremt projektet indgår i sammenhæng med andre projekter angives, om forsinkelsen vil have konsekvenser herfor. Såfremt projektet er bagud i forhold til tidsplanen, skal der indsendes en revideret tidsplan EUDP-sekretariatet til godkendelse. eventuelle kommentarer til videre forløb eventuelle publikationer mv. (offentliggjorte publikationer, artikler mv. og afholdte workshops mv. eventuelle supplerende oplysninger (fx kommentarer til samarbejdet med eventuelle projektpartnere, ændringer i projektets aktualitet). For deltagere, der har fået tilsagn om 10 mio. kr. eller derover i tilskud pr. projekt, og hvis revision ikke er omfattet af Rigsrevisionen, skal revisor med en påtegning på årsrapporten bekræfte, at virksomhedens økonomiske forhold ikke giver anledning til bemærkninger, og at de fremsendte udbetalingsanmodninger svarer til bogføringen. 2.8 Oplysninger (supplerende) til EUDP-sekretariatet Såfremt det fremsendte materiale ikke er tilstrækkeligt for vurderingen af projektforløbet, kan EUDPsekretariatet til enhver tid anmode tilsagnshaver (den projektansvarlige virksomhed) eller projektdeltagere om yderligere oplysninger om såvel faglig som økonomisk dokumentation enten i form af fakturaer eller i form af en revisorpåtegnet opgørelse af projektets omkostninger på det pågældende tidspunkt. 2.9 Bortfald/tilbagebetaling af tilsagn Tilsagnet bortfalder, hvis der ikke indsendes Accept inden én måned fra tilsagn om tilskud er givet. Tilsagn kan helt eller delvis bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt (EUDP-loven 14) hvis: tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilskud eller under projektforløbet, vilkår for tilskud ikke opfyldes, projektet ikke er afsluttet inden for den tidsfrist, der er fastsat i afgørelsen om tilskud (tilsagnet). Uudnyttede resttilsagn bortfalder automatisk, når et projekt er afsluttet og slutudbetaling har fundet sted. Endvidere kan for meget udbetalt tilskud kræves tilbagebetalt.

8 8 3. Projektafslutning Ved afslutningen af et projekt skal der samlet fremsendes følgende materiale senest 3 måneder efter projektafslutning: Slutregnskab for projektet (skema 06), jf. afsnittet om 'Slutregnskab' og afsnittet om 'Revision'. Sendes til EUDP-sekretariatet, att. Afslutningsskema (skema 05), jf. afsnittet om 'Afslutningsskema'. Sendes elektronisk til EUDP-sekretariatet, att. Slutrapport, eventuelle artikler m.v., som ikke tidligere er indsendt, jf. afsnittet om 'Slutrapport.' og afsnittet om 'Offentliggørelse af projektresultater'. Slutrapporten sendes elektronisk til EUDP-sekretariatet, att. Udbetaling af tilskud kan tilbageholdes, hvor der mangler forfaldent afsluttende materiale. 3.1 Slutregnskab (skema økonomi 04, 06 og 07 ) Senest 3 måneder efter afslutningen af et projekt indsender tilsagnshaver et samlet revideret slutregnskab for projektet til EUDP-sekretariatet, jævnfør afsnittet om 'Revision'. Med det samlede regnskab indsendes slutregnskab for hver projektdeltager. Slutregnskabet skal omfatte alle afholdte udgifter til projektet, både udgifter afholdt af tilskudsmodtagere og af projektdeltagere, der ikke har modtaget tilskud. Til brug for udarbejdelsen af det samlede slutregnskab modtager tilsagnshaver revisorpåtegnede regnskaber fra projektets tilskudsmodtagere, jævnfør afsnittet om Revision. For øvrige projektdeltagere, der ikke har modtaget tilskud, modtager tilsagnshaver dokumentation for afholdte udgifter som minimum i form af en underskrift fra den økonomiske ansvarlige. Slutregnskabet udarbejdes ved brug af skema 06. Af regnskabet skal fremgå: navn på tilsagnshaver projekttitel EUDP s journalnummer budget- og regnskabstal for projektets totale udgifter og indtægter, specificeret på budgetposter en oversigt over eventuelt indkøbt apparatur og andet udstyr en specifikation af udgiftsposten andet projektets budgetterede og faktiske finansiering specificeret på de enkelte finansieringskilder. For hver part skal fremgå modtaget i tilskud, egen finansiering, tilskud modtaget fra 3. part (herunder f.eks. tilskud fra EU) og totaludgift. Sammen med slutregnskabet indsendes Afslutningsskema og Slutrapport. 3.2 Revision EUDP-sekretariatetet har ret til at få udleveret nødvendig dokumentation for de afholdte udgifter.

9 9 Nedenstående krav om revision afhænger af virksomhedstype og af, hvor stort et tilskud, projektdeltageren har modtaget. Som anført i afsnittet om Slutregnskab modtager tilsagnshaver eventuelle revisorerklæringer fra projektets øvrige deltagere. For aflæggelse af slutregnskab gælder: 1. For statslige institutioner og virksomheder, hvis revision er omfattet af Rigsrevisionen, skal slutregnskabet uanset tilskuddets størrelse godkendes ved underskrift af institutionens leder eller en særligt bemyndiget medarbejder. 2. For institutioner og virksomheder, hvis revision ikke er omfattet af Rigsrevisionen, men hvis revision udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, af BDO Kommunernes Revision Aktieselskab eller af andre kommunale revisionsorganer, skal slutregnskabet revideres i overensstemmelse med det under 2b og 2c anførte. Se oversigt i Bilag A. I tilfælde af revisorskift i projektperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen. 2a For tilskudsmodtagere, der har modtaget tilskud på kr. og derunder er der intet revisionskrav. (Kopi af regningsbilag vedr. de tilskudsberettigede udgifter vedlægges det attesterede slutregnskab.) 2b. For tilskudsmodtagere, der har modtaget mellem og kr. i tilskud gælder følgende revisionsbestemmelser: Ved revisionen efterprøves om slutregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med det meddelte tilsagn, EUDP-lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et teknologisk udviklings- og demonstrationsprogram, bekendtgørelse nr. 133 af 27. februar 2008 om administration af EUDP samt nærværende Generelle vilkår. Som led i revisionen er revisor pligtig at påse, at der omkring forvaltningen af projektudgifterne er tilrettelagt en betryggende og effektiv forretningsgang, der sikrer en korrekt bogføring, jf. afsnittet om Bogføring. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af tilskuddet. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 lov om revision af statens regnskaber mv. jf. Rigrevisorloven (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997, se især 3, stk. 2 og 3-7.) Det afsluttende projektregnskab påtegnes af revisor, se bilag B Standardpåtegning uden modifikation. 2c. For tilskudsmodtagere, der har modtaget tilskud på over kr. skal revisionen foretages i overensstemmelse med vedhæftede Revisionsinstruks, bilag C. Der gøres særlig opmærksom på 2, 4 og 7, stk. 2. Ifølge 4 i lov om revision af statens regnskaber m.m. (rigsrevisorloven) kan Rigsrevisionen direkte kræve forelagt til gennemgang regnskaber fra institutioner mv., der modtager tilskud fra staten.

10 10 For indsendelse af årsrapport gælder: For tilskudsmodtagere, der modtager 10 mio. kr. eller derover i tilskud pr. projekt, skal revisor i forbindelse med årsrapporten erklære, at virksomhedens økonomiske forhold er tilfredsstillende, og at de fremsendte udbetalingsanmodninger svarer til bogføringen. 3.3 Afslutningsskema (skema 05) Senest 3 måneder efter afslutningen af et projekt sendes Afslutningsskema (skema 05) elektronisk til EUDP-sekretariatet (sammen med Slutrapport og Slutregnskab). På skemaet angives: projektets deltagere, projektets finansiering fordelt på finansieringskilder. en sammenfatning på dansk af projektets formål (må højst omfatte 2000 karakterer), udførelse og resultater (herunder evt. indhøstede erfaringer fra projektforløbet) samt væsentlige afvigelser fra de oprindelige resultatforventninger, et engelsk resumé af projektet. Resumeet skal følge den danske sammenfatning, men herudover lægge vægt på de dele af projektet, som har særlig international interesse, rapporttitler mv. Hvis der anføres flere dokumenter, skal det fremgå hvilke af disse, der udgør projektets slutrapportering, resultatudnyttelse og eventuelle nye aktiviteter, herunder resultaternes anvendelsesmuligheder og aktiviteter, der er iværksat eller evt. kan iværksættes for, at resultaterne kan udnyttes samt omtale af eventuel videre forskning, udvikling, demonstration eller anden aktivitet, som de opnåede resultater kan berettige til. Oplysningerne på skemaet er beregnet for en bredere kreds, og de skal være udformet således, at læseren umiddelbart får et indtryk af projektets indhold og resultater. Skemaet anvendes i forbindelse med registrering af afsluttede projekter i en database vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter. 3.4 Slutrapport Senest 3 måneder efter afslutningen af et projekt sendes i elektronisk form (som word- eller PDF-fil) slutrapporter og andre rapporter, artikler mv., der er udarbejdet i forbindelse med projektets gennemførelse til EUDP-sekretariatet (sammen med Afslutningsskemaet og Slutregnskabet) Da opnåede resultater fra de udførte projekter som hovedregel skal dokumenteres i alment tilgængelige rapporter. Slutrapporteringen skal ske på dansk eller engelsk. Hvis slutrapporteringen ikke sker på dansk, skal der foreligge en dansk sammenfatning. Rapporterne skal altid indeholde et engelsk resumé. Ved fremsendelse af rapporter mv. skal angives projektets titel og EUDP s journalnummer. 3.5 Offentliggørelse af projektresultater Rettigheder til de opnåede resultater mv. fra projekter, der er gennemført under programmet, skal være fastlagt ved projektets start ud fra de projektdeltagende institutioners regler herfor, bortset fra opgaver, der er rekvireret af EUDP-sekretariatet. Projektresultater, der ikke giver anledning til immaterielle rettigheder, kan udbredes til anden side.

11 11 Offentliggørelsen sker for at sikre, at resultaterne anvendes i den videre udvikling på energiområdet. EUDP lægger vægt på, at resultater i videst muligt omfang fører til kommerciel anvendelse. Det påhviler tilsagnshaver at sikre, at relevante resultater offentliggøres, se afsnit om Slutrapport. I tilfælde, hvor særlige - f.eks. konkurrencemæssige - forhold tilsiger det, kan det aftales med EUDP-sekretariatet, at offentliggørelse af resultater foregår under hensyn til kommercielle interesser. Det kan fx være tilfældet i forbindelse med patentering. Ved offentliggørelse af projektets resultater eller ved omtale af projektet i pressen mv. skal det fremgå, at projektet har modtaget tilskud fra EUDP. EUDP-sekretariatet skal forhåndsorienteres, når projektresultater offentliggøres ved udsendelse af pressemeddelelse eller i tilfælde af større pressedækning. 4. Strafansvar Tilsagnshaver (den projektansvarlige virksomhed) og øvrige projektdeltagere afgiver oplysninger om projektet og projektets økonomi under strafansvar, jf. EUDP-loven Bilag A. Oversigt over revisionskrav for institutioner og virksomheder, som ikke er omfattet af Rigsrevisionen B. Standardpåtegning uden modifikation på et slutregnskab for en tilskudsmodtager, der har modtaget under kr i tilskud C. Revisionsinstruks for revision af regnskaber på projekttilskud på kr eller derover, af 29. oktober 2008.

12 12 Bilag A Bilag A. Skema over revisionskrav for institutioner og virksomheder, som ikke er omfattet af Rigsrevisionen (jf. afsnit 3.2 i Generelle vilkår) Tilskud Revisor Revisionsinstruks Revisionspåtegning Revisionserklæring (3.2.2a) Nej Nej Nej under (3.2.2b) Registreret revisor, statsautoriseret revisor eller BDO Kommunernes Revision Nej Følg generelle vilkår, afsnit om revision Anvend standardpåtegning over (3.2.2c) Registreret revisor, statsautoriseret revisor eller BDO Kommunernes Revision Ja bilag C Individuel

13 13

14 14 Bilag B Klima- og Energiministeriet EUDP-sekretariatet Juni 2008 Bilag B. Standardpåtegning uden modifikation på et slutregnskab for en tilskudsmodtager, der har modtaget under kr i tilskud Den uafhængige revisors påtegning Til EUDP-sekretariatet Påtegning på slutregnskab Vi har revideret slutregnskab for (indsæt) tilskudsmodtager: i projektet: med EUDP journal nr.: med totale udgifter kr.: for perioden: Ledelsens ansvar for slutregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et slutregnskab, der giver et retvisende billede i forhold til projektet. Det er ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af slutregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, herunder: lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram bekendtgørelse nr. 637 af 20. juni 2007 om ikrafttræden af 3-5 bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2008 om ikrafttræden af 1-2 og 7-19 bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2008 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Generelle vilkår om udbetaling af tilskud evt. projektspecifikke vilkår i tilsagnsbrevet finanslovens Tilskud til energiforskning Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om slutregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at slutregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i slutregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i slutregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Revisionen omfatter en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er

15 15 i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, herunder: lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram bekendtgørelse nr. 637 af 20. juni 2007 om ikrafttræden af 3-5 bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2008 om ikrafttræden af 1-2 og 7-19 bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2008 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Generelle vilkår om udbetaling af tilskud evt. projektspecifikke vilkår i tilsagnsbrevet finanslovens Tilskud til energiforskning Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at slutregnskabet giver et retvisende billede af NN-tilskudsmodtagers udgifter, evt. indtægter samt evt. aktiver og passiver i forbindelse med deltagelsen i ovennævnte projekt. Det er ligeledes vor opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, herunder: lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram bekendtgørelse nr. 637 af 20. juni 2007 om ikrafttræden af 3-5 bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2008 om ikrafttræden af 1-2 og 7-19 bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2008 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Generelle vilkår om udbetaling af tilskud evt. projektspecifikke vilkår i tilsagnsbrevet finanslovens Tilskud til energiforskning Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af NN-tilskudsmodtagers slutregnskab for ovennævnte projekt har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af tilskuddet. Ledelsens ansvar NN-tilskudsmodtagers ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af tilskuddet, og at oplysningerne i slutregnskabet til EUDP-sekretariatet er dokumenterede og retvisende for NN-tilskudsmodtagers deltagelse i ovennævnte projekt. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik har vi for ovennævnte projekt undersøgt, om NN-tilskudsmodtager har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået NN-tilskudsmodtagers slutregnskab for ovennævnte projekt. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

16 16 Konklusion Ved den udførte revision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i relation til ovennævnte projekt på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Revisors navn og underskrift, sted og dato for revisorpåtegning/erklæring samt Revisionsfirmaets navn og adresse og telefonnummer

17 17

18 18 Bilag C Klima- og Energiministeriet EUDP-sekretariatet Oktober 2008 Bilag C. Revisionsinstruks for revision af slutregnskaber for tilskudsmodtagere, der har modtaget kr eller derover i tilskud Nærværende revisionsinstruks omfatter revision af regnskaber for projekter, der har modtaget tilskud ydet med hjemmel i: Finanslov Tilskud til Energiforskning og Lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) samt bekendtgørelse nr. 133 af 27. februar 2008 om EUDP. Revisionsinstruksen har hjemmel i lov om EUDP 13 stk.1, nr. 2. Revisionsinstruksen omfatter institutioner og virksomheder, hvis revision ikke er omfattet af Rigsrevisionen. Revisionsinstruksen omfatter ikke tilskud til rekvirerede opgaver for Energistyrelsen som f.eks. bistand til administration af tilskudsordningen, afholdelse af konferencer, deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, information om ordningerne og projektresultaterne m.v. samt generelt tilskud under kr Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, af BDO Kommunernes Revision Aktieselskab eller af andre kommunale revisionsorganer. Stk. 2. I tilfælde af revisorskift i projektperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen. 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 i lov om revision af statens regnskaber mv. (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 med senere ændringer) nærmere præciseret nedenfor i stk. 2 og 3 samt 3-7. Stk. 2. Ved revisionen efterprøves om projektregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de meddelte tilsagn, ovennævnte love og bekendtgørelser samt Generelle vilkår for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse m.v. for tilsagn fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), i det følgende kaldet Generelle Vilkår. Stk. 3. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet. 3. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets størrelse betydning for revisionens omfang. 4. Ved revisionen skal revisor efterprøve: pkt. 1. Om projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl eller mangler. pkt. 2. Om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder de bestemmelser og vilkår, som er angivet i EUDP s tilsagnsbrev samt Generelle vilkår incl. revisionsinstruks.

19 19 pkt. 3. At projektet er udført i overensstemmelse med den projektansøgning og det budget, der ligger til grund for tilsagnet om tilskud med senere ændringer herunder, at projektet er gennemført inden for den fastsatte frist. pkt. 4. Om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed. pkt. 5. At der i projektregnskabet ikke er medtaget udgifter, som er afholdt før EUDP s tilsagn forelå. pkt. 6. Om projektet eventuelt har opnået EU-tilskud. (Har projektet modtaget EU-tilskud, skal det fremgå af regnskabet). Stk. 2. Revisionen foretages sædvanligvis i forbindelse med afslutningen af projektet. Stk. 3. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser. 5. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af projektregnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder opnåede mål og resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. 6. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse derom samt påse, at tilskudsmodtager inden 3 uger giver Tilsagnshaver (som ansvarlig koordinator over for EUDP-sekretariatet) samt EUDP-sekretariatet meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere EUDP-sekretariatet. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen. Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde. 7. Det reviderede projektregnskab forsynes med en påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Forbehold skal fremgå af påtegningen. Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision jf. 4. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol. Stk. 3. Tilskudsmodtager indsender genpart af revisionsberetningen sammen med det revisorpåtegnede projektregnskab til Tilsagnshaver. Tilsagnshaver udarbejder et samlet slutregnskab for projektet på grundlag af de øvrige projektdeltageres akkumulerede udgifter for hele projektperioden. Det samlede slutregnskab påtegnes af tilsagnshavers revisor. Tilsagnshaver indsender genpart af revisionsberetningen samt det revisorpåtegnede slutregnskab til EUDP-sekretariatet. 8. Nærværende instruks træder i kraft den 29. oktober 2008 med virkning for projekter, der får udbetalt tilskud efter denne dato.

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: CVR-nr.: januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: CVR-nr.: januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 Juni 2014 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Standardvilkår for projekter omfattet af Forsøgsordning med energieffektive transportløsninger

Standardvilkår for projekter omfattet af Forsøgsordning med energieffektive transportløsninger Standardvilkår for projekter omfattet af Forsøgsordning med energieffektive transportløsninger 1. Generelle forudsætninger 1.1.1 Det forudsættes, at Tilskudsmodtager har foretaget omhyggelige undersøgelser

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap BEK nr 155 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j. nr. 2016-9666 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om handicappuljen

Bekendtgørelse om handicappuljen BEK nr 214 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme September 2015 Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme 1. Generelle forhold a) Retningslinjerne er gældende for projekter

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark BEK nr 962 af 12/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin. Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.75. til 15 på finansloven for finansåret

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre BEK nr 42 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 1470-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge BEK nr 414 af 27/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8283 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.26.04. til 15 på finansloven

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område BEK nr 1694 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016 805 Senere ændringer til

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.29. til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge BEK nr 991 af 24/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne og Socialmin., Socialstyrelsen 2017-5473 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering BEK nr 1276 af 31/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09681

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.06. til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdsmiljøforskningsfonden

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdsmiljøforskningsfonden Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdsmiljøforskningsfonden Arbejdstilsynet Kontoret for Analyser og Data Arbejdsmiljøforskningsfondens sekretariat Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle vilkår

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job BEK nr 760 af 19/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-5631 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 200 af 09/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 044.84J.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2016 fastsættes: Afsnit Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Regelsæt. - for støtte fra ForskEL og ForskVE til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Regelsæt. - for støtte fra ForskEL og ForskVE til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Regelsæt - for støtte fra ForskEL og ForskVE til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Version 1.0 Senest ændret den 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser BEK nr 154 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9325 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

Egedal Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum.

Egedal Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M kda@sum.dk W sum.dk Dato: 4. november 2016 Sagsbeh.: lvp Sags nr.: 1608002 Egedal Kommune Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundheds-

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Lovtidende A. 17. august 2016.

Lovtidende A. 17. august 2016. Lovtidende A 2016 17. august 2016. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte og til integrationsprojekter I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.25.22. til

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge BEK nr 142 af 02/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8048 Senere ændringer til

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte og til integrationsprojekter

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte og til integrationsprojekter BEK nr 1151 af 05/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 4480-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden Klub Penalhus

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden Klub Penalhus BEK nr 1242 af 13/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. oktober 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., Socialstyrelsen, j.nr. 550-0002 Senere ændringer

Læs mere

Sundhedsstyrelsen kan meddele, at projektet er bevilliget støtte. De nærmere forudsætninger og støttebeløb fremgår af vedlagte tilsagnsskrivelse.

Sundhedsstyrelsen kan meddele, at projektet er bevilliget støtte. De nærmere forudsætninger og støttebeløb fremgår af vedlagte tilsagnsskrivelse. Bornholms Regionskommune Ullasvej 17 3700 Rønne Att. Lulu-Ann Jacobsen Michael Hansen Bager Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen vil gerne takke for ansøgningen om støtte

Læs mere

STANDARDVILKÅR for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til forsøgsordning med el- og plug-in hybridbiler.

STANDARDVILKÅR for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til forsøgsordning med el- og plug-in hybridbiler. STANDARDVILKÅR for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til forsøgsordning med el- og plug-in hybridbiler. Til tilsagnet er knyttet en række standardvilkår, som fremgår af det følgende. Herudover kan

Læs mere

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN)

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) 352-(.7.2175$.7 mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) og XX (herefter benævnt "projektpartner") om Projekt nr. XX: [XXprojekttitel]

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.26.04. til 15 på finansloven for finansåret 2017 i

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Afsnit

Læs mere

Norddjurs Kommune Velfærdsforvaltningen, Socialområdet Torvet 3 8500 Grenaa Att. Bo Lindballe og Hanne Nielsen

Norddjurs Kommune Velfærdsforvaltningen, Socialområdet Torvet 3 8500 Grenaa Att. Bo Lindballe og Hanne Nielsen Norddjurs Kommune Velfærdsforvaltningen, Socialområdet Torvet 3 8500 Grenaa Att. Bo Lindballe og Hanne Nielsen Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundhedsstyrelsens satspulje om fremme af unges mentale

Læs mere

Tårnby Kommune. Elisabeth Jessen

Tårnby Kommune. Elisabeth Jessen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Tårnby Kommune Elisabeth Jessen omsorg@taarnby.dk Dato: 6. april 2017 Sagsbeh.: DEPMVK Sags nr.: 1702603 Vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR BEK nr 1026 af 31/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne-og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-5145 Senere ændringer til

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

VUDP UDDELINGSVILKÅR. DATO: 3. oktober 2017 PROJEKTNR.: VUDP tn/hka. 1 Indledning

VUDP UDDELINGSVILKÅR. DATO: 3. oktober 2017 PROJEKTNR.: VUDP tn/hka. 1 Indledning VUDP UDDELINGSVILKÅR DATO: 3. oktober 2017 PROJEKTNR.: 00199 VUDP tn/hka 1 Indledning 1.1 VUDP Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram - kan efter ansøgning uddele midler til udviklingsprojekter

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Side 1 af 9 VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1 Grundlag for tilskuddet... 2 2 Acceptskrivelse... 2 3 Projektansvarlig og projektets gennemførelse... 2 4

Læs mere