Nr. 2 - Juni Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk"

Transkript

1 Nr. 2 - Juni Årgang

2 Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej 29, 2900 Hellerup Birkestien 2, 4581 Rørvig Næstformand & klubhus: Otto Graham, Fagotvej 90, 2730, Herlev Skansehagevej 49, 4581 Rørvig Kasse & kartotek: Ole Carsten Pedersen, J.P.E.Hartmans Allé 2-B, 2500 Valby Kirkevænget 11-13, 4581 Rørvig Sekretær: Ole Thøger Nielsen, Priorvej 4, 3th, 2000 Frederiksberg Materiel og sponsorer: Peter Fibiger-Lundberg, Østervej 4, 3480 Fredensborg Langesølodden 5, 4581 Rørvig Undervisning: Lars Skriver, Sophienberg Vænge 30, 2960 Rungsted Kyst Langesømosevej 16, 4581 Rørvig Surf: Nikolaj Christensen, Strandboulevarden 110, 3tv, 2100 Østerbro Bentvedsvej 22, 4581 Rørvig Kajak: Marianne Ek, Smedestræde 4, 4581 Rørvig Junior: Anders Brandt-Jacobsen, Frederiksberg Allé 38,3, 1820 Frb.C Kirkestien 23, 4581 Rørvig Laurits Qwist Bilén, Rothesgade 15, sttv, 2100 København Ø Nørrevangsvej 18, 4581 Rørvig Landkrabber: Katrine Kirk, Skt. Hans Torv 3, 4.tv., 2200 N Langesølodden 11, 4581 Rørvig Forretningsudvalg Materieludvalg Aktivitetsudvalg Kajakudvalg Festudvalg Ole Brix Andersen, Otto Graham, Ole Carsten Pedersen Peter F-L, Sven Bilén, Nina Dürr-Kæseler Ole Thøger, Lars Skriver, Nina Dürr-Kæseler Marianne Ek, Kirsten Vintersborg, Per Haugen Kartine Kirk Havnefoged: Lars Kenneth Holm, Toldbodvej 86, 4581 Rørvig Agterspejlet, redaktør: Sven Bilén, Rahbeks Allé 9C,3-1, 1749 København V Nørrevangsvej 18, 4581 Rørvig Agterspejlet, annoncer: Malene Botved Christiansen, Isørevej 105, 4581 Rørvig WEB-redaktør: Deadline for næste nummer er 1. september 2011 Ungdomsvenlig sejlklub RØS var en af de første sejlklubber, der i 2008 blev godkendt som ungdomsvenlig sejlklub af Dansk Sejlunion. Det passer jo særdeles fint med, at RØS bruger de fleste af sine kræfter og penge på ungdomsmedlemmerne. Godkendelsen er på åremål. Vi har nu været igennem en fornyelse af certificeringen, og Dansk Sejlunion har ikke overraskende fornyet certifikatet. Et af de synlige tegn på certificeringen er et flag med DS logoet. Det vil kunne ses på standeren som bevis på, at klubbens arbejde værdsættes. Det siger sig selv, at DS hermed også anerkender det store arbejde, der udføres af AKledere, følgebådsførere, landkrabber og andre ildsjæle. Tak for jeres indsats! Det materiale, der ligger til grund for certificeringen følger her. Ole Brix Andersen Rørvig Sejlklubs forlængelse af status som Ungdomsvenlig Sejlklub Nedenstående er udarbejdet efter den vejledning/disposition, DS har lagt på sin hjemmeside og efter konsultation med konsulent Jens Peter Illum. Introduktion RØS er stiftet i 1965 af en gruppe engagerede forældre og sejlere med det formål at skabe muligheder for, at børn og unge kunne sejle i Rørvig. Klubben har nu 330 medlemmer, heraf er 276 aktive, ligeligt fordelt på juniorer og seniorer. Klubbens aktiviteter er fokuseret i og omkring ferieperioder og weekends, fortrinsvis i skolesommerferien, men i de senere år er aktiviteterne udbredte, således at de strækker sig fra Påske til efterårsferie. Kajakroerne er aktive hele året. RØS er således i højest tænkelige grad en ungdomsvenlig sejlklub, hvilket også afspejlet i medlemssammensætning og aktiviteter. For så vidt angår vedtægter, reglement, regnskaber, generalforsamlingsreferater, seneste aktivitetsoversigt, indmeldelsesprocedurer, kontingenter og elektroniske udgaver af vores klubblad Agterspejlet henvises til klubbens hjemmeside HYPERLINK roervig-sejlklub.dk Ungdomsleder RØS s formand for aktivitetsudvalget, Ole Thøger Nielsen, er medlem af bestyrelsen og koordinerer alle aktiviteter med hovedvægten på ungdomsaktiviteter. Der er i henhold til vedtægterne 2 juniormedlemmer i bestyrelsen med henblik på at kanaliserer juniormedlemmernes synspunkter til bestyrelsen. Planlagte aktiviteter RØS afholder sejladstræning for begyndere og øvede sejlere fra påske til september. Det omfatter træning og kapsejlads i weekender og småferier, samt alle hverdage i sommerfer-

3 ien. Undervisningen sigter imod at få sejlerne bragt op på et niveau, hvor de kan aflægge DS diplom-prøverne. Dertil kommer ugentlige grill-aftener, udflugter i nærområdet. For at fastholde de lidt ældre juniorer og unge seniorer arrangeres der sejlads for de rutinerede sejlere i denne gruppe. De daglige træningssejladser opdeles i aktiviteter for begyndere og rutinerede sejlere. Herved skabes der gode vilkår for både begyndere og rutinerede, og det indgår i bestræbelserne på at fastholde de årige sejlere i erkendelse af, at hvis vi mister dem som juniorer, er det lidet sandsynligt, at de vender tilbage som seniorer. Handlingsplan med mål for ungdomsafdelingen Klubbens formål er i henhold til vedtægterne: 1) At varetage medlemmernes fælles interesse vedrørende sejlsport, 2) at dygtiggøre medlemmerne i sejlsport og i de regler og sikkerhedsforanstaltninger, der er forbundet hermed, ved at foranstalte undervisning, 3) at arrangere kapsejladser, fællesture og lign. til fremme af sejlsporten og 4) at udbrede interessen for sejlsport. RØS har følgende vision for ungdomsarbejdet: At introducere først og fremmest børn og unge men også interesserede seniorer - til sejlsporten. At udvikle børns grundlæggende sejlerfærdigheder ved at tilbyde undervisning og prøve i Dansk Sejlunions diplomsejlerskole. At skabe tidssvarende rammer for udøvelsen af sejlsporten, herunder både, sikkerhedsudstyr, instruktion, omklædning og klubfaciliteter i øvrigt. At fastholde de unges interesse for sejlsporten ved at tilbyde tilstrækkelig variation af bådtyper (joller, windsurfer og kølbåde) og aktiviteter i øvrigt. At fastholde de unge som engagerede medlemmer snarere end at have stort gennemtræk. At Rørvig Sejlklub er mødestedet for klubbens ungdomsmedlemmer for at fremme nye venskaber gennem sejlsporten. At tilstræbe en fællesskabsfølelse omkring Rørvig Sejlklub ved skabe en tradition omkring arrangementer, der inddrager både børn og voksne. Sejladsaktiviteter i sommerferien Vi tilbyder sejladstræning alle hverdage i sommerferien samt kapsejlads i hver weekend. Alle klubbens kapsejladser omfatter Optier, joller og surfere. RØS har flere gange været vært for Isefjordkredsens Opti sommerstævner. Der arrangeres hvert år ture og andre aktiviteter for de unge. Forældrepolitik RØS drives af frivillig arbejdskraft, hvorfor forældrene har en afgørende rolle i klubben. Dette beskrives i vedtægter, indmeldelsesmateriale, vejledningen for aktivitetslederne og klubbladet. Også de ikke-sejlkyndige forældre inddrages i klubarbejdet som såkaldte landkrabber. Forældrene tilbydes uddannelse som både sejlere og instruktører, og klubben finansierer kurser. RØS beskriver i et skrift, der udleveres til alle i forbindelse med indmeldelse, forventningerne til forældrene. Det rækker fra gode råd om børnenes påklædning til opfordringer om at melde sig som medhjælpere (landkrabber) og aktivitetsledere. Det understreges, at RØS er en klub af og for frivillige, og at alle forventes at give en hånd med. Trænere (aktivitetsledere) Ingen modtager løn for deres arbejde i RØS. Klubben stiller krav om uddannelse for aktivitetsledere og følgebådsførere og afholder prøver for nye følgebådsførere. Der er udgivet en skriftlig vejledning for aktivitetslederne. Klubben støtter aktivitetsledernes deltagelse i sejlunionens trænerkurser. Vi har fra tid til anden fået hjælp fra Dansk Sejlunion til gennemførelse af træningssessioner. Omklædningsfaciliteter RØS har i 2007 taget et nyt stort klubhus med omklædningsrum og badefaciliteter for drenge og piger i brug. I en sektion af klubbens bådhal er der grejskabe, som medlemmerne kan leje til opbevaring af tøj og udstyr. Adgang til klubfaciliteter. Alle klubbens medlemmer kan erhverve nøgle til klubhuset, som derved er til rådighed på Budget RØS s budget er helt overvejende afsat til ungdomsarbejdet. Der er kun minimale udgifter forbundet med seniorernes aktiviteter. Seniorernes kontingent bidrager således i det store og hele til at finansiere ungdomsarbejdet. RØS s regnskab og budget kan findes på vores hjemmeside. Diplomsejlerskolen Undervisningen i RØS sigter imod at få sejlerne til at bestå prøverne i diplomsejlerskolen. RØS var blandt de første sejlklubber, der gik over til at anvende DS s diplomsejlerskole i undervisning og prøveaflæggelse. Det er en betingelse for status som øvet sejler med mulighed for at sejle på egen hånd (mindst 3 i følge), at de 6 første prøver i diplomsejlerskolen er bestået.

4 alle tidspunkter af året. Det gælder både klublokale, omklædningsrum og grejrum. De kan således på alle tidspunkter komme ud at sejle forudsat at de opfylder betingelserne i reglementet mht sikkerhed. Rum for ungdomssejlere. Klubhuset bruges næsten udelukkende af ungdomssejlerne uden for de daglige træningssejladser om formiddagen. Vinteraktiviteter Klubben har i de senere år ikke gennemført vinteraktiviteter, fordi kun et fåtal af ungdomsmedlemmerne bor i Rørvig om vinteren, og fordi der ikke har været tilstrækkeligt mange interesserede til at danne et hold. Dette kan dog ændre sig, idet vi vinder flere lokale medlemmer i øjeblikket. Vi har tidligere arrangeret teoriundervisning i Københavnsområdet om vinteren. Vinterundervisningen vil blive genoptaget, når og hvis der er interesse for det. I de seneste år har vi holdt teoriundervisning i det tidlige forår. Rentefrie lån Klubben yder ikke lån til finansiering af indkøb af både. Til gengæld kan medlemmerne vederlagsfrit låne klubbens Optier (12 stk), joller (10 stk) og sejlbrædder (5 stk). Sikkerhedspolitik Førere af følgebåde skal have aflagt en prøve over for en af bestyrelsen udpeget sagkyndig. Prøve skal aflægges, uanset om man har duelighedsbevis, speedbådskørekort el.lign. Prøve kan først aflægges, når man er fyldt 16 år. Føreren af en følgebåd er til enhver tid ansvarlig for, at båden er i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand. I tvivlstilfælde kontaktes materieludvalget eller en af de prøvesagkyndige. Der skal altid være følgende om bord: ankergrej, padle, line, RØS VHF radio. Ved indmeldelse skriver sejleren under på (forældremyndighedens indehaver for juniorer), at han/hun er gjort bekendt med klubbens vedtægter og reglement. Det er en betingelse for indmeldelse i klubben, at man kan svømme 200 meter 600 meter for kajakroere. Sejleren skal altid benytte redningsvest/sejlervest. Aktivitetslederen afgør om det er forsvarligt at gennemføre træningspas, men det er til enhver tid sejleren selv (eller forældremyndighedens indehaver), som afgør, om der ønskes at sejle. Der startes ikke sejlads med joller ved mere end 12m/s. Windsurfere kan sejle ved højere vindhastigheder, hvis de finder at kunne magte det. En aktivitetsleder skal give tilladelse til sejlads uden for de programsatte træningstider, hvis der sejles i klubbens joller, og der skal i så fald være mindst 3 øvede sejlere sammen. Sejlere frigives som øvede sejlere efter at have gennemført de 6 første prøver i DS diplomsejlerskole. Der må kun sejles i området ud for Rørvig havn afgrænset af en linie Skansehage/ Skredbjerg. RØS er medlem af Dansk Sejlunion og er dermed dækket af DIF s kollektive forsikringer. Forsikringerne dækker ansvar og arbejdsskade for frivillige og ansatte i klubben. Forsikringerne dækker ikke den aktive. Den aktive skal selv forsikre sig, hvis det ønskes. Klubbens joller/brætter og følgebåde dækkes ikke af den kollektive forsikring, men er særskilt ansvarsforsikret. Medlemmerne har pligt til at ansvarsforsikre deres fartøjer. Med venlig hilsen Salg af maling, udstyr og plejeprodukter Malerfirma ApS Skebjergvej 33-hal Smørum Telefon: Telefax:

5 Nyt fra kajakafdelingen Grundlovsdagen, hvor nogle tog ud på den mest fantastiske tur til Kattegat - og nogle badede fra broen og andre solede sig - rigtig sommer... Ellers har det ikke været særlig meget kajakvejr det sidste stykke tid - meget blæst og dårligt vejr - og vandet der stadig var for koldt, hvis vi dumpede i. Men ellers møder vi op hver tirsdag kl senere på sommeren kl ring bare til mig og få det checket - vi aftaler jo fra gang til gang - hvor vi så kan gå ud og nyde det pragtfulde aftenlys - som forsvinder sent, nu. Kirsten og jeg var en tur i lørdags imellem Skansebugtens både, der lå for anker og lystfiskere, der stod i vandkanten og kastede, ænder der snadrede, andet der bare plaskede og svirrede. Vi var først tilbage sent - sikke en fjord! orange farver i alle afskygninger og den stadig lysende blå himmel. Vandet var som satin, ganske let i bevægelse.. Ellers venter vi på kursusdage, hvor 5 af os skal på opfølgende kursus i kajakroning, redning og andet, så vi kan blive godkendt af bestyrelsen, som mulige instruktører. Dog er det lidt svært med kommunikationen med kajakkursus-udbyderen, så vi venter bare. Ellers går vi ud på tur søndage kl. 11, sommetider med frokostpakker og kaffe - hvis vejret tillader! Vi plejer lige at ringe rundt, hvis vejret er tvivlsomt. Ellers mødes vi på vandet o g til de mange hyggelige grill-aftener, som finder sted hver onsdag hele sommeren igennem. hilsener Marianne fra Kajakudvalget Vi håber dog på en dejlig varm sommer med masser af ro-dage. TAK TIL VORES SPONSORER! NORDEA Vi kan igen i år takke Nordea for et flot bidrag. Deres bidrag har gjort det muligt for RØS at indkøbe 2 nye Tera joller og 4 jollevogne, således at der nu er jollevogne til alle klubbens Tera joller. Dette er blevet muligt da Dansk Sejlunion og Torm sammen, ligesom tidligere år, har givet støtte til netop dette. Igen tak til Nordea for det flotte bidrag og til Hans Bidstrup for benarbejdet. Sponsorudvalget RØS HOME HOME Nykøbing/Rørvig har også valgt at støtte RØS. Derfor vil deres logo være at se på Trifoilen fremover. Vi takker mange gange for støtten. Sponsorudvalget RØS Agterspejlet søger ny redaktør! Det er høj tid at give depechen videre til den næste i rækken. Agterspejlet udgives tre ganger per år, laves p.t. i Indesign, og alt materiel (og lidt hjælp til at komme igang) vil den gamle redaktør gerne hjælpe med. Kontakt Sven, Nørrevangsvej RØRVIG Rørvig / VVS / Kloak I RØRVIG Alt godt til grillen KIOSK REPARATION AF PLÆNEKLIPPERE AUTOSERVICE FRISK BAGERBRØD HVER DAG - HELE UGEN

6 Nyt fra havnens brugerråd Rørvig Vi samler på glade kunder Smedestræde 9, 4581 Rørvig Tlf.: x138_RC_ann_generelt 18/09/08 14:46 Side 1 Højt til himlen. Havet lige her. Tid til øjeblikket. Kajakhus og grejhus til kajakklubben Dette var endnu engang ønsket på dagsordenen af kajakklubben. Under mødet meddelte RKK dog at ansøgningen om et kajakhus var en fejl, og brev trukket tilbage. Ønsket om et hus til grej er forståeligt p.g.a. klubbens antal medlemmer og udstyr, imidlertid kunne brugerrådet ikke gå ind for den ønskede placering, hvorfor Havnefogeden og RKK optager forhandling om en løsning. Klager Havnefogeden har modtaget en henvendelse fra en sejler i havnen, som beklager sig over at RØS klubhus ikke er åbent for hvem som helst, og at terrassen ikke må bruges af andre end klubmedlemmer. Det sidste er naturligvis ikke korrekt, terrassen må naturligvis gerne benyttes af andre, når RØS ikke har aktiviteter. Havnefogeden inviterer sejleren til en snak i klubhuset! En mere alvorlig klage er videresendt fra Borgmesteren til behandling i brugerrådet. Klagen vedrører Rørvig Kajakklub. Breugerrådet har bedt kajakklubbens bestyrelse om en udtalelse før rådet behandler klagen. Havnen Flydebroen er på plads med nye stolper nu kun 2 stk så risikoen for flænsede sejl er midsket. Nye fenderlister i stedet for dæk a.h.t. til nedstigning i joller og kajakker. Kajakbroen har også fender lister hele vejen rundt. Flere af broerne er blevet repareret og nogle er udvidet. Nyt redningsudstyr er placeret flere steder på havnen. Kommunens planafdeling arbejder p.t. med forslag til hvordan til- & frakørsel til færgen skal ske når det nye færgeleje kommer i drift. Konference Hotel Selskaber Rørvig Centret rummer alle muligheder indenfor konference, hotel og selskaber, hver for sig, eller kombineret. Dit arrangement vi være omgivet af noget af Danmarks skønneste natur. Her er hav og klitter, søer og skove, hedestrækninger og den idylliske havn. Ta en snak med vores bookingdame Caja Hilstrøm om de mange muligheder. Otto Graham R ØRVIG C ENTRET K ONFERENCER & KURSER FERIEHUSE Nørrevangsvej Rørvig Tel Rørvig Auto Aps Yanmar & Lambardini Marine Toldbodvej Rørvig Tlf

7 Nyt fra Rørvig Foreningsråd RFR Generalforsamling Den årlige generalforsamling fandt sted den 17. april med meget stor opbakning fra medlemsforeningerne. RFR har i det forløbne år fået 2 nye medlemsforeninger : Rørvig Hjertestarteforening og Rørvig Kajakklub (genindmeldelse). Rørvig plakat Salget af Rørvig plakat 2010 som også RØS sælger har indbragt mere end kr. til RFR og restoplaget sælges i Udover RFR har de enkelte foreninger også haft en pæn fortjeneste, så det gælder bar om at hænge i med salget. Der er i foreningsrådet enighed om at overskuddet skal bruges på et eller flere projekter som har almen interesse for Rørvigs beboere faste som sommerhuse. Kreative forslag modtages gerne. Nyt forretningsudvalg Fast punkt på dagsordenen er valg til forretningsudvalget. Posterne besættes af repræsentanter fra: Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn, Rørvig Landliggerforening, Rørvig Handels- og Håndværkerforening, Rørvig Naturfredningsforening og Rørvig Sejlklub. Suppleanter er Rørvig Idrætsforening og Rørvig Bådelaug. Lokalplan for Rørvig By Kommunens planafd. arbejder med udarbejdelse af en Hvidbog med alle indvendinger. Før Byrådet træffer beslutning er RFRs forretningsudvalg blevet lovet en gennemgang af hvidbogen. Otto Graham Træfældning Flisning af grenaffald Brændeflækning Stubfræsning Topkapning Grenknusning Havearbejde Græsslåning Fliselægning Grøftegravning Nedrivning af sommerhuse Rep. og vedligeholdelse af grusveje Totalforsikret V/ Søren Christensen Mobil Standerhejsning 2011 Lørdag den 23. april 2011 var det tid for at hejse vores stander for at markere at sæson nr. 46 var indledt! Traditionen tro fristes man til at sige, var linen til standeren slidt over grundet den kraftige blæst i vinterens løb, så da vi ikke kunne nå at lægge masten ned, måtte standeren sættes på strutten. Det foregik uden det store besvær. Naturligvis skulle standeren op på sin rette plads, hvorfor forskellige muligheder for at få en line op til blokken i toppen, uden at masten skulle ned at ligge, blev undersøgt. Dem der har været med til sådan en nedlægning, ved at det ikke er helt nemt, så det ville vi gerne undgå. Rørvig Centret havde samme problem med sin meget høje flagstang (17 m), så vi forsøgte at etablere et samarbejde omkring linemontering. To forskellige mobilkran løsninger var i spil, men disse fik havari. Så det blev droppet. Centret skulle have festligheder og havde brug for at få flaget op, så de lavede en aftale med Odsherreds Brandvæsen. Den fik vi mulighed for at hægte os på, så vi fik besøg af stigebilen og et par friske brandmænd,som på rekordtid fik en ny line på plads. Et par af os fik tilbudt en gratis tur i kurven, hvorfor vi nu også har luftfotos af klubhuset og havnen. Et par eksempler kan ses her i bladet. En stor TAK til Odsherreds Brandvæsen for velvillig assistance! Otto Graham

8 Voksenhjælp til surfafdelingen søges! Vi har brug for voksenkræfter i surfafdelingen, for at kunne bemande sommerugerne. Uden voksne ingen sejlads. Du behøver ikke selv at være flyvende på vandet - det vigtigste er at du vil stå for lidt lavpraktisk instruktion, hjælpe børnene med at rigge, og være med til at sørge for, at alle der går på vandet kommer sikkert op igen. Så ring eller send en mail til mig, hvis du er frisk på at bruge nogle formiddagdage i løbet af sommerferien på en rigtig god sag. Nikolaj Christensen, , RØS Grillaften for medlemmer & deres nærmeste familie hver onsdag uge kl OPDATERING AF ADRESSER OG TELEFONNUMRE RØS kontakt til medlemmer sker bl.a. via Agterspejlet der udkommer 3 x pr. år. I de mellemliggende perioder er det vigtigt, at vi kan udsende informationer til medlemmerne. Vi har derfor behov for at kontrollere, om vi har de korrekte adresser, da vi mere og mere kan/vil benytte denne kommunikationsform. Vi vil også gerne være sikre på, at vi har de rigtige telefonnumre. Har du fået ny adresse eller telefon?, eller er du i tvivl om vi har de rigtige?, så send en mail til kassereren med relevante oplysninger. Adressen er: På forhånd tak for hjælpen! DET GAMLE RØRVIG Bed & Breakfast Medbring eget kød & en ret til tilbehørs-buffeten Pris: 50 kr. pr. voksen / 25 kr. pr. barn under 13 Drikkevarer købes i baren v. Marianne Ek Smedestræde 4, 4581 Rørvig Tlf / Mob Tilmelding på opslagstavlen i gangen Som alt andet i Sejlklubben, afvikles grillaftenerne af ulønnede medlemmer. Hvis du har mulighed for at afsætte et par timer til at hjælpe, så meld dig på opgaveoversigten der hænger i klubuset. Spørgsmål rettes til Katrine, tlf, eller til RØS gruppen på Facebook

9 R Ø S vimpel og kasket Sejlsæsonen er nu i gang så hvad med at få en frisk RØS vimpel på dit fartøj? Vi har også fået ny forsyning af kasketter med RØS logo, noget for enhver RØS er Priser: Vimpel eller kasket kr. 75:00 stk. Købes hos AK-leder eller landkrabbe Tekstboks til baggrund Tekstboks til baggrund Filial info Logo Et godt kort til ferien Billede 0 kroner i årligt kortgebyr - med Danske 24/7 Med Danske 24/7 kan du få American Express Card uden årligt kortgebyr. Kortet giver dig både forsikringsdækninger og mulighed for kredit. Vi skal dog vurdere din økonomi, før vi kan tilbyde dig kortet. Læs mere på danskebank.dk og se, hvor meget du kan få for 0 kroner, hvis du klarer de fleste bankforretninger selv. Og bestil kontoen online.

10 MEDLEMSTILBUD RØRVIG PLAKAT 2010 Til højre ser du et prøvetryk af den nye Rørvig plakat. Idéen kommer fra en gammel Rørvig turisthåndbog fra 30 erne med bl.a. færgens sejlplaner. Plakaten er produceret af RFR- Rørvig Foreningsråd. Formatet er 50 x 70 cm hvilket gør at den passer til standardrammer. Prisen er kun 125 kr Skriv dig på bestillingslisten i klubhuset, eller send en mail til: gerne med telefonnummer, så hører du fra os når den er klar til afhentning/betaling. Ved køb via klubben støtter du RØS med et pænt beløb - tak. Otto Graham

11 Oplev stemningen på Rørvig Havn

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - April 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - April 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - April 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Agterspejlet. Sommer 2013. To nye både på havnen Sejl-unionen 100 år A-Band Rock-aften NR. 2 - SOMMER 2013-41. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB

Agterspejlet. Sommer 2013. To nye både på havnen Sejl-unionen 100 år A-Band Rock-aften NR. 2 - SOMMER 2013-41. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB NR. 2 - SOMMER 2013-41. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB To nye både på havnen Sejl-unionen 100 år A-Band Rock-aften Sommer 2013 WWW.ROERVIG-SEJLKLUB.DK Bestyrelse Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. oktober 2012 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 20. oktober 2012 Formandens beretning Generalforsamlingen den 20. oktober 2012 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2012. Hovedemnerne i denne beretning er: Medlemmer, aktiviteter og undervisning, sponsorer, klubhuset og fremtiden.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 2 - Juni 2008-35. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 2 - Juni 2008-35. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 2 - Juni 2008-35. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent:

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Formanden bød velkommen. Anne Bornø valgtes enstemmigt til dirigent. Anne Bornø takkede for valget og konstaterede, at

Læs mere

Sommer 2012 Aktivitetsoversigt sommeren 2012 Forsikringer Nyt fra Kajakafdelingen

Sommer 2012 Aktivitetsoversigt sommeren 2012 Forsikringer Nyt fra Kajakafdelingen NR. 2 - SOMMER 2012-40. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Foto: Claus Brandt-Jacobsen Sommer 2012 Aktivitetsoversigt sommeren 2012 Forsikringer Nyt fra Kajakafdelingen WWW.ROERVIG-SEJLKLUB.DK Åbent

Læs mere

Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden http://www.roervig-sejlklub.dk/blivmedlem.

Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden http://www.roervig-sejlklub.dk/blivmedlem. Rørvig Sejlklub Havnen Toldbodvej 85 4581 Rørvig www.roervig-sejlklub.dk info@roervig-sejlklub.dk Foråret 2015 Kære kommende medlem, I det vedlagte materiale vil jeg gerne fortælle lidt om Rørvig Sejlklub,

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Agterspejlet. Sommer 2014. Klubmesterskab Voksensejlads Speedbådsbevis Loppemarked. Nr. 2 - SOMMER 2014-42. Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB

Agterspejlet. Sommer 2014. Klubmesterskab Voksensejlads Speedbådsbevis Loppemarked. Nr. 2 - SOMMER 2014-42. Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 2 - SOMMER 2014-42. Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Klubmesterskab Voksensejlads Speedbådsbevis Loppemarked Sommer 2014 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Agterspejlet. Efterår 2013 www.roervig-sejlklub.dk. Følgebåds dåb Halloween-fest Standernedhaling DM i KONA surf 2013 Generalforsamling 2013

Agterspejlet. Efterår 2013 www.roervig-sejlklub.dk. Følgebåds dåb Halloween-fest Standernedhaling DM i KONA surf 2013 Generalforsamling 2013 Nr. 3 - efterår 2013-41. Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Følgebåds dåb Halloween-fest Standernedhaling DM i KONA surf 2013 Generalforsamling 2013 Efterår 2013 www.roervig-sejlklub.dk Bestyrelse

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Vejledning for RØS aktivitetsledere

Vejledning for RØS aktivitetsledere Juni 2014 Vejledning for RØS aktivitetsledere Medlemskab og indmeldelse... 3 Aktivitetsplan for ugen... 3 Undervisningsplan... 3 Den daglige sejlads... 5 Vejrlig og sikkerhed... 6 Sejladsområde... 7 Uddeling,

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

SBK Junior. Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub

SBK Junior. Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub SBK Junior Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub 1 Kære ny forældre I første omgang vil vi gerne sige mange tak på vegne af vores entusiastiske børn og unge fordi

Læs mere

2 Forretningsudvalg. 6 2.1 Forretningsudvalgets formål er: 6 2.2 Forretningsudvalgets medlemmer 6 2.3 Funktioner. 6

2 Forretningsudvalg. 6 2.1 Forretningsudvalgets formål er: 6 2.2 Forretningsudvalgets medlemmer 6 2.3 Funktioner. 6 Forretningsorden 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt 4 1.1 Formål, revision: 4 1.2 Bestyrelsen 4 1.3 Kontingent 4 1.4 Regler for brug af klubbens midler 4 1.5 Ansøgninger om tilskud 4 1.6 Forsikringer

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Agterspejlet. sommer 2015 RØS 50 ÅRS JUBILÆUM. Jubilæumsfest Åbent hus Stjernesejladser Grøn energi RØS tøj 2015. www.roervig-sejlklub.

Agterspejlet. sommer 2015 RØS 50 ÅRS JUBILÆUM. Jubilæumsfest Åbent hus Stjernesejladser Grøn energi RØS tøj 2015. www.roervig-sejlklub. Nr. 2 - sommer 2015-43. Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB RØS 50 ÅRS JUBILÆUM Jubilæumsfest Åbent hus Stjernesejladser Grøn energi RØS tøj 2015 sommer 2015 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Nr. 3 - efterår 2012-40. Årgang. Agterspejlet

Nr. 3 - efterår 2012-40. Årgang. Agterspejlet Nr. 3 - efterår 2012-40. Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Indkaldelse til Generalforsamling Kajaktur i Sankt Anna skærgård Det uofficielle danske mesterskab i KonaOne Resultater stjernesejladser

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

V4 / PROGRAM 2015. Opdateret 1. marts 2015. Følg med på http://www.psk.dk/ungdom/ PSK Ungdom Program 2015

V4 / PROGRAM 2015. Opdateret 1. marts 2015. Følg med på http://www.psk.dk/ungdom/ PSK Ungdom Program 2015 V4 / PROGRAM 2015 Opdateret 1. marts 2015 Følg med på http://www.psk.dk/ungdom/ PSK Ungdom Program 2015 Forældremøde og trænermøde (intro) Dato 19. marts 18:00 Sted Skipperkroen Opti VM aften med Oliver

Læs mere

RØRVIG SEJLKLUB FØLGEBÅDSFØRER UDDANNELSE. Ver. W 14-2

RØRVIG SEJLKLUB FØLGEBÅDSFØRER UDDANNELSE. Ver. W 14-2 1 KONTAKT OPLYSNINGER Navn:.. Adresse:.. Sommer:.... Mobiltelefon:..... Mail:... Sejler erfaring:... Indmeldt i RØS som aktivt medlem den Samtykkeerklæring til børneattest afleveret til Ole B A d.. Børneattest

Læs mere

En Sejlklub med puls titel på oplæg

En Sejlklub med puls titel på oplæg En Sejlklub med puls titel på oplæg Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører center kultur og

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Må beklage at jeg ikke kan skrive norsk endnu, men vil begynde at prøve at lære at skrive det.

Må beklage at jeg ikke kan skrive norsk endnu, men vil begynde at prøve at lære at skrive det. Kære Norske Zoom 8 sejlere. Som ny national coach for Zoom 8 Norge, vil jeg gerne byde jer velkommen til VM i Kaløvig - Danmark. Jeg ser meget frem til, at være en del af det norske hold. Må beklage at

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

GENERALFORSAMLINGENS PUNKT 4: Teknisk ændring i klubbens opdeling af medlemmer 4

GENERALFORSAMLINGENS PUNKT 4: Teknisk ændring i klubbens opdeling af medlemmer 4 Forklaring til farverne i de enkelte paragraffer: Rød farve: Ordlyd der slettes Grøn farve: Ordlyd der tilføjes Gul farve: Der byttes om rækkefølgen af sætninger, uden at ændre ordlyd. GENERALFORSAMLINGENS

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB.

LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB. LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB. 1 Klubbens navn er Silkeborg Sejlklub i forkortelse SSK med hjemsted i Silkeborg Kommune, og dens stander er blå med hvidt sejlskib og bogstaverne SSK. Klubbens formål er:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere