MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - April Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - April 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - April Årgang

2 Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej 29, 2900 Hellerup Birkestien 2, 4581 Rørvig Næstformand & klubhus: Otto Graham, Fagotvej 90, 2730, Herlev Skansehagevej 49, 4581 Rørvig Kasse & kartotek: Ole Carsten Pedersen, J.P.E.Hartmans Allé 2-B, 2500 Valby Kirkevænget 11-13, 4581 Rørvig Sekretær: Ole Thøger Nielsen, Priorvej 4, 3th, 2000 Frederiksberg Materiel og sponsorer: Peter Fibiger-Lundberg, Østervej 4, 3480 Fredensborg Langesølodden 5, 4581 Rørvig Undervisning: Lars Skriver, Sophienberg Vænge 30, 2960 Rungsted Kyst Langesømosevej 16, 4581 Rørvig Surf: Nikolaj Christensen, Strandboulevarden 110, 3tv, 2100 Østerbro Bentvedsvej 22, 4581 Rørvig Kajak: Marianne Ek, Smedestræde 4, 4581 Rørvig Junior: Anders Brandt-Jacobsen, Frederiksberg Allé 38,3, 1820 Frb.C Kirkestien 23, 4581 Rørvig Laurits Qwist Bilén, Rothesgade 15, sttv, 2100 København Ø Nørrevangsvej 18, 4581 Rørvig Landkrabber: Katrine Kirk, Skt. Hans Torv 3, 4.tv., 2200 N Langesølodden 11, 4581 Rørvig Forretningsudvalg Materieludvalg Aktivitetsudvalg Kajakudvalg Festudvalg Ole Brix Andersen, Otto Graham, Ole Carsten Pedersen Peter F-L, Sven Bilén, Nina Dürr-Kæseler Ole Thøger, Lars Skriver, Nina Dürr-Kæseler Marianne Ek, Kirsten Vintersborg, Per Haugen Kartine Kirk Havnefoged: Lars Kenneth Holm, Toldbodvej 86, 4581 Rørvig Agterspejlet, redaktør: Sven Bilén, Rahbeks Allé 9C,3-1, 1749 København V Nørrevangsvej 18, 4581 Rørvig Agterspejlet, annoncer: Malene Botved Christiansen, Isørevej 105, 4581 Rørvig WEB-redaktør: Deadline for næste nummer er 1. juni 2011 Generalforsamling for Rørvig Sejlklub 2011 Referat af generalforsamling i RØS den Valg af dirigent Anne Bornø blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. 2 Formandens beretning Formandens beretning kan læses andetsteds i Agterspejlet og på hjemmesiden. Formandens beretning blev taget til efterretning. 3 Fremlæggelse af regnskab Regnskabet blev delt rundt på fotokopi til alle. Kasserer Ole C.P. fremlagde regnskabet og fremhævede følgende: Indtægter på i alt kr hænger direkte sammen med medlemstallet. Kommunen giver tilskud til driftsudgifter, herunder bidrag og renter på lånene, mens vi selv dækker afdragene. P.t. dækker kommunen 95% af driftsudgifterne til klubhuset, hvilket er mere end det lovfæstede. Otto oplyste, at kommunen har besluttet at fastholde tilskudsprocenten. Vi bruger ikke meget på sejlbådene, men det er en udgiftspost, som varierer meget fra år til år. Administrationen er billig I efteråret forventes det, at klubben køber lidt obligationer for overskudslikviditet, så vi forbereder os på den tid, hvor udgifterne til klubhuset i stigende grad betales af klubben selv (i takt med at kommunens bidrag til betaling af renter m.v. udgør en mindre del af ydelsen på lånet) Medlemskabet af Dansk Sejlunion giver os bl.a. disse medlemsfordele: Alle medlemmer får tilsendt tidsskriftet sejler Klubben er forsikret via DS Der holdes kurser for trænere Medlemskab er en forudsætning for at vi kan opretholde certificeringen som ungdomsvenlig sejlklub. 4 Indkomne forslag Der var ikke indleveret forslag til formanden. 5 Fastlæggelse af kontingent og indskud, samt godkendelse af budget Budgetforslaget fremgår af samme ark som regnskabet er trykt på. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og indmeldelsesgebyr, jf. Senior 600 kr./år Junior 600 kr./år Passive 150 kr./år Indmeldelsesgebyr 200 kr. (engangsbeløb)

3 Et forslag om at hæve kontingentet med 100 kr./år blev diskuteret. Forslaget blev trukket tilbage under henvisning til, at bestyrelsen vil overveje det til næste generalforsamling i lyset af konkrete finansieringsbehov. Der er ikke noget konkret behov for en kontingentforhøjelse. Der er dog behov for at spare op. Spørgsmål vedr. søskenderabat Har været drøftet på mange generalforsamlinger. Det vil være for besværligt at administrere Børnerabat gives ikke, da børnene trækker de fleste omkostninger. 6 Valg til tillidsposter Samtlige bestyrelsens indstillinger blev tiltrådt. a Bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen Følgende træder ud af bestyrelsen: Claus Brandt-Jacobsen, Henrik Andersen Anders Eriknauer Følgende blev valgt til bestyrelsen: Ole Brix Andersen (genvalgt) Otto Graham (genvalgt) Ole Thøger (genvalgt) Marianne Ek (genvalgt) Nikolaj Christensen (nyvalgt) Lars Skriver (nyvalgt) Peter Fibiger-Lundberg (nyvalgt) Katrine Kirk (nyvalgt) Anders Brandt-Jacobsen (genvalgt junior) Laurits Qwist Bilén (genvalgt junior) b seniorsuppleanter Carsten Leth Meilsøe (genvalgt) c revisorer og revisorsuppleant Carsten Keller Bruun (genvalgt) Stine Brandt (genvalgt) Marcus Christian Bech (genvalgt suppleant) Formandens beretning Generalforsamlingen den 23. oktober 2010 Så er der gået endnu et dejligt år i RØS, siden vi sidst sås til standernedhaling og generalforsamling. Og vi glæder os til Halloween festen i aften. Vi har i bestyrelsen med tilfredshed noteret os, at aktivitetsniveauet er støt stigende, og at der er fin opslutning om alt det, der foregår. De mange aktive AK-ledere, følgebådsførere, landkrabber og hjælpere har ydet en stor indsats i løbet af sæsonen. Jeg vil i denne beretning koncentrere mig om følgende emner: Medlemmer, aktiviteter, klubhuset og fremtiden. Jeg ser frem til en livlig debat bagefter. 1. Medlemmer Ved udgangen af sæsonen 2009 havde vi i alt 291 medlemmer fordelt på 114 juniorer, 136 seniorer samt 41 passive. Vi har nu 276 aktive medlemmer ligeligt fordelte på 138 juniorer og 138 seniorer samt 53 passive medlemmer. Altså i alt 329 medlemmer. Der er således tale om en fortsat fremgang i medlemstallet. Vi skal bestemt ikke være kede af succesen, tværtimod. Men jeg vil gerne påpege, at vi er ved at nå et punkt, hvor vi om ikke sprænger rammerne, så dog bliver nødt til at overveje, hvorledes vi skal håndtere de mange såvel nye som øvede sejlere. Det stiller øgede krav til AK-ledere og andre hjælpere og til bestyrelsen om koordination af alle de mange elementer. Sidste år nævnte jeg, at vi stadig havde et lille problem med, at nogle få medlemmer ikke betaler kontingent til tiden og nogle slet ikke. Det har vi stadig. Jeg håber, at de medlemmer, der ikke ønsker at fortsætte hos os, vil gøre sig den ulejlighed lige at underrette kassereren om det i tide, så vi undgår besværet og de pågældende medlemmer udgifterne ved en inddrivelse af de skyldige beløb. En anden ting er, at vi gerne vil have opdaterede medlemslister med telefonnumre og e- mail adresser. Det er nyttigt for os at kunne orientere jer pr. mail om kommende begivenheder m.v. Så vil I ikke gøre os alle den tjeneste lige at opdatere jeres oplysninger i form af en mail til kassereren. 7 Eventuelt Der blev stillet forslag om, at bestyrelsen overvejer anskaffelse af en monitor, som kan bruges til at vise DVD film m.v. i forbindelse med både undervisning og sociale aktiviteter. Jeppe opfordrede til, at der arrangeres et livredderkursus for RØS medlemmer i en weekend. Der var opbakning til forslaget. Otto oplyste, at der havde været afholdt et kursus, men på et tidspunkt, der ikke var bekvemt for de udenbys. Det kan måske gentages på et passende tidspunkt. Anne Kokholm kender en paramediciner som nok gerne vil hjælpe. For referatet: Katrine Kirk Dirigent: Anne Bornøe

4 I RØRVIG KIOSK REPARATION AF PLÆNEKLIPPERE AUTOSERVICE FRISK BAGERBRØD HVER DAG - HELE UGEN 2. Aktiviteter Daglige træningssejladser Der har været livlig aktivitet i skolesommerferien i Optierne og jollerne. Det er efterhånden normen, at der kommer mere end 30 hver dag. Takket være engagerede AK-ledere og hjælpere har vi været i stand til at leve op til den udfordring. Det er vi naturligvis glade for og siger dem tak for den store indsats. Der har været en god blanding af undervisning og mere socialt prægede aktiviteter på vandet og stranden. Det skal jo ikke være surt slid alt sammen. Vi sejler også, fordi vi synes, at det er sjovt. Det har knebet lidt mere med aktiviteterne i perioderne før og efter sommerferien. Jeg har indtrykket af, at en del juniorer gerne ville have været på vandet. Men det har ikke været muligt - først og fremmest fordi der ikke har været AK-ledere, der har påtaget sig at stå lidt tidligt op en lørdag eller søndag. Så juniorer, hvis I vil på vandet uden for sommerferien, må I hjem og tale med jeres mor eller far om at stille op som følgebådsførere. Vi har i år kunnet glæde os over en tilgang af nye AK-ledere og hjælpere. Jeg har også bemærket mig, at der er stor hjælpsomhed blandt en del af de ikke-sejlende forældre og bedsteforældre. Som jeg nævnte før, er der med den stigning i aktivitetsniveauet, vi har oplevet i de senere år, et tilsvarende stigende behov for AK-ledere og hjælpere. Traditionelt har vi bemandet sommeren med 1 AK-leder og en følgebådsfører samt en eller flere landkrabber og hjælpere på land. Vi overvejer, om der er behov for en tredje sejlkyndig til at tage sig specielt af begynderundervisningen. Jeg hører gerne jeres mening om, hvorvidt I er enige i målsætningen, og om I anser det for realistisk at mobilisere de ekstra kræfter. Vi forsøger at få det til at hænge sammen på den måde, at vi ikke forventer mere end 1 uges indsats af instruktører og hjælpere. Det er ikke rimeligt at forvente mere, når der også skal være tid til familien og passe andre gøremål. Og hvis vi skal undgå at komme i en situation, hvor vi har svært ved at bemande alle poster, er der behov for, at endnu flere forældre melder sig under fanerne. Meld jer til et kursus i at sejle følgebåd. Meld jer som landkrabber med henblik på praktisk assistance ved tilrigning og afrigning, reparationer og lignende småjobs. Meld jer til festudvalget. En udfordring er også, at det er svært at samle alle AK-ledere og andre hjælpere, så vi kan få ensrettet den måde, de daglige sejladser og undervisningen afvikles på. Det giver lidt forvirrede signaler i forhold til de unge. Vi vil i den nye bestyrelse overveje, hvorledes vi kan gøre det bedre. Salg af maling, udstyr og plejeprodukter Undervisning I foråret blev der afholdt et teorikursus over 3 lørdage med deltagelse af et antal juniorer. I løbet af sommeren har flere af de unge bestået nogle af de indledende prøver i Dansk Sejlunions diplomsejlerskole. Spørgsmålet er imidlertid, om vi ikke kan gøre det bedre. Vi vil i den nye bestyrelse arbejde med en bedre tilrettelæggelse af undervisningen for såvel begyndere som øvede, så vi får nogle flere gennem de forskellige prøver. Jeg minder i den forbindelse om, at for at få status af øvet sejler, skal man have bestået de 6 første delprøver i Dansk Sejlunions diplomsejlerskole. Malerfirma ApS Skebjergvej 33-hal Smørum Telefon: Telefax:

5 Surf Der har været en vis aktivitet i surfsektionen i sommerferieperioden, men det har været noget ustruktureret i forhold til nye surfere. Jeg vil gerne appellere til surferne om at sætte sig sammen og finde en formel for aktiviteterne i denne sektion. Det skal ikke nødvendigvis være sådan, at vi kræver samme aktivitetsniveau som for Optier og joller, men mest af hensyn til nye surfere bør vi kunne melde ud, hvornår man kan forvente, at der er en instruktør til stede. De rutinerede surfere kan jo godt få lov til at gå på vandet under opsyn af de 2 følgebåde. Især hvis det ikke er fralandsvind. Med en meget aktiv indsats fra nogle entusiastiske surfere side blev der igen i år afholdt DM i KONA surfing i september. Det var et velbesøgt stævne med 26 deltagere og med også udenlandsk deltagelse. Det fandt sted under rimelige vejrforhold og med masser af godt humør, ikke mindst om aftenen. Martin Wendelboe og Tim Aagesen, begge RØS, blev henholdsvis 1 og 2. Til lykke med det. Vi siger tak til arrangørerne og hjælperne og for det tilskud til klubkassen, der blev et af resultaterne. Surferne taler om endnu større arrangementer i de kommende sæsoner. Det lyder jo spændende. Kølbåde Der har igen i år været mere aktivitet i Ynglingen med Nina som aktiv underviser. Det er dejligt at se, at der er kommet så meget liv i denne sektion efter en periode med en vis stagnation. Kajaksektionen Skaren af kajakroere bruger vandet og klubhuset flittigt året rundt. I modsætning til Optierne og jollesejlerne er de ikke bange for lidt koldt vand. Det har stadig været svært for kajaksektionen at arrangere undervisningstilbud. Det vil vi arbejde på at forbedre til næste sæson. Vi skal ikke nødvendigvis tilbyde kompetencegivende kurser og prøver, men som for surferne har vi et behov for tydeligt at kunne fortælle nye kajakroere, hvad vi har af tilbud om begynderundervisning. Stjernesejladserne Der har været god tilslutning til Stjernesejladserne. Deltagelse i kapsejladser er stadig en af de bedste måder at lære at håndtere båden på. Resultaterne fremgår af Agterspejlet. Jeg har grund til at glæde mig over især resultatet i Laser klassen. Klubmesterskaberne Klubmesterskaberne var en stor succes med mange deltagere. Det var således med 11 Lasere det største Laser felt i mange år. For Optiernes vedkommende var der 9 deltagere. Tera-erne deltog med 4 og surferne med 3. Dejligt. Men der er rigelig plads på fjorden til endnu flere deltagere. Tak igen til Otto og hjælpere for en flot dag på og i vandet. Resultaterne fremgår af Agterspejlet. Tak også til lagkagebagerne. Ingen gik vist sultne hjem efter den del af festen. det lidt forstemmende, at så få finder tid til at deltage. Lad mig minde om, at vi er en klub bestående af frivillige, og at alle forventes at bidrage efter evne. Hvis ikke, falder tingene fra hinanden. 3. Nye joller RØS har modtaget fine gaver i form af 2 Optier i god stand. Det er Nani, som er doneret af Malene Skov, og Allegro, som er doneret af Jesper Clausen. Rigtig mange tak til jer begge. Vi skal nok passe godt på dem. Vi har en ansøgning inde hos Nordea om støtte til indkøb af en ny Tera jolle. De 3, vi har i forvejen, er blevet flittigt brugt, og der er nu også privatejede Tera joller i RØS. Vi finder, at der er god grund til at gå videre ad den vej. Policy er fortsat, at de nye juniorer skal træde deres barnesko i en Opti, men når de har tilegnet sig de basale færdigheder, kan de rykke op i en Tera og senere i Laser. Derved kan vi skabe passende udfordringer og sejlglæde hos alle. Vi vil overveje at tynde ud i bestanden af Optier, så vi ikke skal vedligeholde mere udstyr, end vi har kræfter til. Meningen er i øvrigt stadig, at sejlerne skal have deres egne både. Det gælder alle fartøjstyper. RØS udstyret er primært for de nye sejlere. 4. Klubhus Klubhuset har igen i år været samlingspunkt for en mængde arrangementer, både sejladsrelaterede og de mere festlige og sociale. Der er ingen tvivl om, at medlemmerne sætter stor pris på Landkrabbernes aktiviteter, både i det daglige og under mere festlige former. De medvirker i betydelig grad til at skabe et godt klima og socialt sammenhold mellem medlemmerne. Så en stor tak til landkrabberne! Vi har i år sagt farvel til Anne og Anne som lederne af landkrabberne og velkommen til Katrine som ny leder. Vi siger tak til de gamle og velkommen til de nye kræfter. I det forløbne år har vi gennemført en del ting, hvoraf den største naturligvis er indretning af 1.sal, incl. ny trappe og gennembrydning af væggen under denne, som muliggjorde en udvidelse af køkkenets opbevaringsplads. Vi siger igen i år tak til Thomas de Stoppelaar Alt godt til grillen Forårsklargøring og afrigning Forårsklargøring og afrigning er fortsat sørgelige kapitler. Med så mange medlemmer er

6 Rørvig Højt til himlen. Havet lige her. Tid til øjeblikket. Konference Hotel Selskaber R ØRVIG K ONFERENCER C ENTRET FERIEHUSE Vi samler på glade kunder Smedestræde 9, 4581 Rørvig Tlf.: x138_RC_ann_generelt 18/09/08 14:46 Side 1 Rørvig Centret rummer alle muligheder indenfor konference, hotel og selskaber, hver for sig, eller kombineret. Dit arrangement vi være omgivet af noget af Danmarks skønneste natur. Her er hav og klitter, søer og skove, hedestrækninger og den idylliske havn. Ta en snak med vores bookingdame Caja Hilstrøm om de mange muligheder. & KURSER Nørrevangsvej Rørvig Tel for det store arbejde, han har udført til glæde for så mange. Vi har kasseret den gamle kummefryser og det gamle køleskab begge nogle slemme strømslugere - og erstattet dem med et nyt kombineret frys/køl skab. Landkrabberne har fået deres ønske om et komfur med varmluftsovn opfyldt det øger kapaciteten ved grillaftenerne betydeligt. Der har været god gang i udlånet af klubhuset såvel til medlemmer som til lokale foreninger og institutioner. Bridgeklubben har vi f.eks en fast aftale med. På opslagstavlen hænger altid en opdateret liste over reservationer, som I gerne må holde øje med. Hvis I gerne vil bruge klubhuset, er det Otto, I skal henvende jer til. Og så et par sure bemærkninger: I relation til klubhuset må vi desværre konstatere, at mange ikke viser rimeligt hensyn over de andre sejlere og for huset. Vent nu med at gå i bad, til alt er rigget af og ryddet op. Og gør det kort. Det er ikke sjovt at være blandt de sidste der skal have bad, når der kun er koldt vand tilbage. Ikke alle har forstået rydde op efter sig i omklædningsrummene, skrabe vand af fliser og gulv i brusenicherne. Våddragter er ikke tilladt i brusebadene. I sommerens løb har vi desværre også haft nogle uheldige episoder i og omkring klubhuset. I flere tilfælde har klubmedlemmer været involveret i f.eks. affyring af ildslukkere, svineri med flasker og dåser på vor terrasse og vejen foran. Grillhuset og tilhørende møbler er heller ikke gået ram forbi. Forsøg på indtrængen i klubhuset via de øverste vinduer har såmænd også været forsøgt. Hash rygning på havnens toiletter huer heller ikke Havnefogeden, lige så lidt, som den efterfølgende oprydning. Vær opmærksom på, at uanset, om vore medlemmer er involveret eller ej, vil diverse episoder omkring klubhuset falde tilbage på klubben til skade for vort renommé i lokalsamfundet. Efter et veltilrettelagt medlemsmøde sidste år med både unge og forældre fik vi etableret en ordning med rimelige rammer for anvendelsen i et revideret ordensreglement, som indebærer, at forældrene tager et reelt ansvar for de unges benyttelse af klubhuset. Desværre har der ikke været tilslutning fra forældrene til at skrive sig på listen over dem, der gerne vil deltage i en tilsynsordning. Det kan vi gøre bedre. 5. Rørvig Havns Brugerråd og Rørvig Foreningsråd RØS er medlem af Havnens brugerråd, og vi har formandsposten, som varetages af Otto Graham. RØS er medlem af Rørvig Foreningsråd, hvor vi har formandposten i forretningsudvalget. Det er også Otto. I kan i Agterspejlet følge med i Ottos beretninger om store og små sager. Jeg vil gerne tilføje, at det med det øgede aktivitetsniveau, især på havnen, er vigtigt at følge godt med og gøre vore synspunkter gældende. Ellers sker der lige pludselig ting henover hovederne på os. Og det er aldrig rart. 6. Fremtiden Bestyrelsen vil i den kommende periode koncentrere kræfterne om følgende: Arbejde for at fastholde og udbygge det sociale sammenhold i klubben på tværs af aldersskel og alle mulige andre skel. Fastholde en balance mellem undervisning og dygtiggørelse (Diplomsejlerskole) på den ene side og leg og rekreation på den anden side. Arbejde for en mere struktureret tilgang til undervisning af begyndere og øvede sejlere.

7 Arbejde for at ensrette AK-ledernes håndtering af de daglige sejladser. Arbejde for at få flere AK-ledere, følgebådsførere, tørfisk og andre hjælpere især blandt børneforældrene. Arbejde for at få stabile sejlads- og undervisningstilbud til surferne og kajakroerne. Arbejde for at få flere aktiviteter i weekenderne uden for sommerferien. Arbejde for at udbrede budskabet om, at medlemmerne skal have egne fartøjer, veste og våddragter m.v. Klubbens udstyr er til udlån med prioritet til årets nybegyndere. Hvis I har bemærkninger til disse punkter eller andre gode ideer, er vi i bestyrelsen meget interesserede i at høre dem. Vi vil jo fortsat gerne bestræbe os på, at rammer og aktiviteter svarer til de forventninger, I som medlemmer har til klubben og bestyrelsen. 5. Afslutning Jeg vil gerne til slut benytte lejligheden til at sige tak til alle de aktive ledere, hjælpere, landkrabber, festarrangører, redaktør og annoncechef. Også en tak til Odsherred kommune og Lars havnefoged for godt samarbejde i år. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. Og endelig tak til jer, der er mødt frem og har haft tålmodighed til at lytte til mig. Ole Brix Andersen Træfældning Flisning af grenaffald Brændeflækning Stubfræsning Topkapning Grenknusning Havearbejde Græsslåning Fliselægning Grøftegravning Nedrivning af sommerhuse Rep. og vedligeholdelse af grusveje Totalforsikret V/ Søren Christensen Mobil Nyt fra havnens brugerråd Kajakhuset Huset er nu færdigt og taget i brug. RØS fik som tidligere skrevet tildelt 11 pladser i huset, men da Kajakklubben ikke har ønsket at benytte sin tildeling, har vi fået 14 pladser hvor hovedparten af vore medlemmer der selv ejer kajak har fået plads. Nogle har ønsket fortsat at benytte stativerne, hvor der nu er ledige pladser til nye kajakejere/medlemmer. RØS har påtaget sig at opkræve pladslejen for havnen, til gengæld fik vi prisen ned til kr pr. stk. P.g.a. fejlkonstruktion er de øverste pladser i huset ikke velegnede til havkajakker, men udmærket til andre typer, hvis nogen skulle eje sådanne. Marianne er vor koordinator m.h.t. pladser. Færgen Den nordre stenmole er nu forlænget ud på højde med Kongemolen. Arbejdet er udført med henblik på etablering at et nyt færgeleje længere ude langs med stenmolen. Opmarchpladsen kan så flyttes længere ud også. Færgeselskabet har kontraheret en ny færge til afløsning for Skansehage. Den nye færge skal være klar til drift i foråret Detailprojektering af det nye leje m.m. er i gang, og kommunen har frigivet penge til etableringen. Havnen i øvrigt Skørtet på Kongemolens vinkel bro er fjernet, dels ville det være kostbart at reparere og da den forlængede stenmole ved færgen nu giver læ i stedet, var der ikke behov for den. Andre forbedringer er igangsat. Flere broer er under reparation p.t. og der monteres flere hækpæle ved nogle af broerne. Såfremt der Ikke kommer meget mere is i denne vinter, er man sluppet for de store skader. Situation Ønske Løsning Skæve arbejdstider Fleksible åbningstider Betjening døgnet rundt Otto Graham Tilde Bastegaard, rådgiver Nykøbing S Afdeling Telefon

8 Kajakafdelingen i RØS i vinterhi... Ja, vi venter... men det ser ikke ud til at sneen og isen rykker - den er faktisk begyndt at pakke og færgen har flere gange måttet opgive - for lidt vand men meget is på grund af en bestemt vindretning. Vi er nogle stykker der har løbet meget på ski - faktisk siden november, så det har været bedre og billigere! end at betale i dyre domme for at komme på skiferie til Norge, eller sydpå. Dette skiføre har været som i de omtalte lande med masser af sne. Helle ringede til mig en dag og spurgte om jeg kendte nogen der brugte strl. 38 i skistøvler? Jeg ringede rundt og minsanten om jeg ikke fandt et par, som hun kunne passe - samt ski. Vi løb så ned igennem plantagen langs Højsandet - med min hund Kiki som førerhund - og det var jo fantastisk at se solen gå ned over klitterne og havet - mens vi løb afsted med røde kinder og frosne fingre i vanterne - dejligt. Vi nåede 2 dage!! Helle og Rene skulle have været på lyntur til New York, men også der var der snestorm så det blev til 2 dage i Rørvig istedet for. Ja, man ved aldrig hvad dagen bringer før solen går ned! Min veninde og jeg har haft et forkælelses-sansekursus med yoga og sund mad i røs klublokale her i vinterferien og det var en succes - Sikke en fjord at kigge på, med små lys i alle vinduer da soløvelsen skulle udføres!! Sne og is har også mange farver - det hedder en øjenåbner - hvis man kan få øje på dem...? Jeg har ellers fået arrangeret med en af vores kajakroere, Jesper Dela, at han vil stå til rådighed for kursustilbud i løbet af sommeren. Han mangler bare at få datoer og rejser på plads - men derom mere i næste nummer. Vi håber og venter og vi glæder os til at mødes igen og komme på vandet - men i øjeblikket kan vi hoppe på flagerne - fantastiske formationer og farver - og hvidt er ikke kun hvidt! men koldt.. Jeg har lige hørt fra Per, at Dybesø nu er så tyk at der kan løbes på skøjter rundt på den igen. Men ak, i løbet af ugen bliver det tøvejr nogle dage og så koldt og frost igen måske i hele marts måned - får det da ikke snart en ende... Tålmodighed er en dyd, ikke? Men ihh, hvor det kribler... Jeg har fundet et kajakcenter i nærheden af Holbæk der hedder 58 grader nord - så det har jeg tænkt på at besøge... jeg har snakket med ejeren, og vi kan helt sikkert få udstyr til fordelagtige priser. Om ikke andet.. så... ring, hvis I er heroppe så er der vin i skabet... ses vi til Standerhejsning. Marianne Ek - kajakudvalgets forkvinde i RØS - skrevet en kold dag i februar...

9 Efterlysning - glemte ting i grejrummet Hvis nogen har kendskab om et Granada 24 sejl, der ligger i grejhuset, bedes ni henvende jer til formanden. Der ligger også et antal private sejl og rigge til både opti og laser - og lidt andet - uden nogen form af identifikation. Disse kommer, hvis ikke de bliver fjernet eller bliver mærket, at fjernes, hilser formanden. Der er 3 standard sejl uden navn, som måske er klubbens. Vi tænkte det var bedst lige at sikre os, at der ikke er en anden ejer... Seljne har nr 10355, og Hvis ingen ejermand melder sig overtager klubben dem. Granada sejlet vil vi sætte til salg 1 maj hvis der ikke er nogen der savner det. Materieludvalget VI SIGER STOR TAK TIL FØLGENDE GEVINST-SPONSORER I der fikostig har sponsoreret Rørvig Sejlklub i forbindelse med lotterierne ved sommerens grillaftener og den årlige Halloweenfest. Fra Nykøbing Sj. Ny Form Sillehoved Sport Becks Herremagasin Taskepigen Helsebutiken C. Andersens Eftf. Profil Optik Ofelia Sigga Mode Matas Marcus Klarup Sport Damborg Den Gode Butik Bella Moda Sko Expert Burgaard X-Trend Bog & Idé Nyt fra Rørvig Foreningsråd RFR Den forgangne periode har været koncentreret om kommunens forslag til ny lokalplan for Rørvig By. RFRs forretningsudvalg blev inviteret til drøftelse af udkastet til lokalplanen før denne blev offentliggjort. Vi havde mange sider kommentarer/forslag som også delvis er blevet medtaget i det endelige forslag som blev udsendt. I.f.m. med arbejdet med lokalplanen er alle bevaringsværdige huse i Rørvig By blevet registreret i den såkaldte SAVE registrant, som kan findes på kommunens hjemmeside. Vær opmærksom på at bevaringsværdig ikke er det samme som fredet. Det er faktisk kun Lodsoldermandsgården, Møllen & Peters hus i Rørvig der fredet. Kommunen havde i sin plan ønsker om at ændre på fredningen af Lodsoldermandsgården, hvilket medførte store protester, ikke bare fra RFR men fra flere medlemsforeninger, og det medførte en større underskiftsindsamling, som er afleveret til kommunen sammen med Foreningsrådets protester/indvendinger. Den 15.november afholdtes offentligt høring på Sognegården, hvor kommunens folk og deres byplankonsulent gennemgik hovedpunkterne i forslaget. Der var mere end fuldt hus, og kommentarerne var mange. Alle har haft mulighed for at indsende sine indvendinger inden udgangen af november. Planafd. er nu i gang med at sammenfatte alle disse i en såkaldt hvidbog, som bliver offentliggjort i løbet af foråret. Derefter skal Byrådet tage stilling til ændringer i lokalplanforslaget og derefter godkende den endelige version. Det sker formentligt i marts måned. Vi venter spændt! Foreningsrådets Rørvig plakat 2010 som kom til salg sidste sommer, har været en stor succes. Der er solgt mere end 500 eksemplarer via medlemsforeningerne. Det har givet et pænt bidrag til RFR og foreningerne incl. RØS. Salget fortsætter i 2011 da der stadig er et restoplag, så du kan nå det endnu, hvis du ikke fik købt sidste år. Otto Graham Fra Rørvig: Rørvig Slagteren Schmith & Schmith Statoil Salka Valka Maler Hansen Cykel Ole Odsherred El-Service SuperBest STØT VORE SPONSORER DE STØTTER OS! TAK TIL HANNE FOR KONTAKT & INDSAMLING! Nørrevangsvej RØRVIG Rørvig / VVS / Kloak

10 Standernedhaling og Årets Røsser 2010 Standernedhalingen fandt som sædvanlig sted i forbindelse med generalforsamlingen. Formanden holdt den sædvanlige korte - tale om den forgangne sæson og takkede alle de aktive hjælpere m.v. Derefter rettede han en særlig tak til Anne og Anne (Bornø og Kokholm Thomsen) for deres engagement og utrættelige indsats i festudvalget og som landkrabber. Han overrakte pokalen, som følger med udnævnelsen som Årets Røsser. De blev fremhævet som skoleeksempler på, at det ikke kun er sejlere, surfere og roere, der betyder noget for RØS s trivsel. Alle kan bidrage, og alle bidrag er værdsat. Den varme applaus demonstrerede, at bestyrelsen med udnævnelsen af Anne og Anne som Årets Røsser havde truffet et populært valg. Ole Brix Andersen ÅRETS STANDERHEJSNING ER D. 23 APRIL KL. 14 Nyt udstyr til Optimistjolle, Laser eller E-jolle finder du hos WINNER. Kik ind på vores web shop og find udstyr til din jolle og dig selv. OPDATERING AF ADRESSER OG TELEFONNUMRE I MEDLEMSKARTOTEKET RØS kontakt til medlemmer sker bl.a. via Agterspejlet der udkommer 3 x pr. år. I de mellemliggende perioder er det vigtigt, at vi kan udsende informationer til medlemmerne. Vi har derfor behov for at kontrollere, om vi har de korrekte adresser, da vi mere og mere kan/vil benytte denne kommunikationsform. Vi vil også gerne være sikre på, at vi har de rigtige telefonnumre. Har du fået ny adresse eller telefon?, eller er du i tvivl om vi har de rigtige?, så send en mail til kassereren med relevante oplysninger. Adressen er: På forhånd tak for hjælpen! WINNER Optimist ApS * Krogsbjergvej 6 * 5600 Faaborg Tlf * Fax *

11 Klargøring i påsken Årets sejlsæson starter som sedvanlig med klargøring. Lørdag d. 23 april er der klargøring af joller og trifoil kl Ni har god tid at hjælpe med dette, då standerhejsningen - som ni ju alligevel skal være med til - først sker kl.14. Ni må gerne melde jeres deltagelse på mail til Peter, så er det nemmere Tekstboks at kunne til baggrund planlægge opgaverne. Tekstboks til baggrund Samme mail kan også bruges til at oplyse, hvis du har et skab Filial i grejrummet info og hvis du ønsker et skab. Logo 2 af klubbens ældre optier skal få til salg, hvis du er interesseret kan du sende en mail for at få billed og priser på dem. Klargøring af gummibåden (og alt vi ikke nåede d. 23/4) er berammet til d. 21/5 kl Vi ses! Et godt kort til ferien Materieludvalget Billede 0 kroner i årligt kortgebyr - med Danske 24/7 Med Danske 24/7 kan du få American Express Card uden årligt kortgebyr. Kortet giver dig både forsikringsdækninger og mulighed for kredit. Vi skal dog vurdere din økonomi, før vi kan tilbyde dig kortet. Læs mere på danskebank.dk og se, hvor meget du kan få for 0 kroner, hvis du klarer de fleste bankforretninger selv. Og bestil kontoen online.

12 MEDLEMSTILBUD RØRVIG PLAKAT 2010 Til højre ser du et prøvetryk af den nye Rørvig plakat. Idéen kommer fra en gammel Rørvig turisthåndbog fra 30 erne med bl.a. færgens sejlplaner. Plakaten er produceret af RFR- Rørvig Foreningsråd. Formatet er 50 x 70 cm hvilket gør at den passer til standardrammer. Prisen er kun 125 kr Skriv dig på bestillingslisten i klubhuset, eller send en mail til: gerne med telefonnummer, så hører du fra os når den er klar til afhentning/betaling. Ved køb via klubben støtter du RØS med et pænt beløb - tak. Otto Graham Knarr-sejlerne kommer igen til Rørvig Vi har fået en henvendelse fra KNARR sejlerne om at henlægge deres årlige sommerstævne til Rørvig i uge 27. Det har vi sagt JA til, ud fra vore gode erfaringer fra tidligere stævner. Programmet er endnu ikke fastlagt i detaljer, så det må vi fortælle mere om i næste nr. Een ting er sikkert, vi får brug ekstra hænder i den uge! Otto Rørvig Auto Aps Yanmar & Lambardini Marine Toldbodvej Rørvig Tlf

13 Oplev stemningen på Rørvig Havn

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej 29, 2900 Hellerup

Læs mere

Agterspejlet. Efterår 2013 www.roervig-sejlklub.dk. Følgebåds dåb Halloween-fest Standernedhaling DM i KONA surf 2013 Generalforsamling 2013

Agterspejlet. Efterår 2013 www.roervig-sejlklub.dk. Følgebåds dåb Halloween-fest Standernedhaling DM i KONA surf 2013 Generalforsamling 2013 Nr. 3 - efterår 2013-41. Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Følgebåds dåb Halloween-fest Standernedhaling DM i KONA surf 2013 Generalforsamling 2013 Efterår 2013 www.roervig-sejlklub.dk Bestyrelse

Læs mere

Agterspejlet. sommer 2015 RØS 50 ÅRS JUBILÆUM. Jubilæumsfest Åbent hus Stjernesejladser Grøn energi RØS tøj 2015. www.roervig-sejlklub.

Agterspejlet. sommer 2015 RØS 50 ÅRS JUBILÆUM. Jubilæumsfest Åbent hus Stjernesejladser Grøn energi RØS tøj 2015. www.roervig-sejlklub. Nr. 2 - sommer 2015-43. Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB RØS 50 ÅRS JUBILÆUM Jubilæumsfest Åbent hus Stjernesejladser Grøn energi RØS tøj 2015 sommer 2015 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent:

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Formanden bød velkommen. Anne Bornø valgtes enstemmigt til dirigent. Anne Bornø takkede for valget og konstaterede, at

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden http://www.roervig-sejlklub.dk/blivmedlem.

Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden http://www.roervig-sejlklub.dk/blivmedlem. Rørvig Sejlklub Havnen Toldbodvej 85 4581 Rørvig www.roervig-sejlklub.dk info@roervig-sejlklub.dk Foråret 2015 Kære kommende medlem, I det vedlagte materiale vil jeg gerne fortælle lidt om Rørvig Sejlklub,

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

Nr. 4 November 2010 37. årgang

Nr. 4 November 2010 37. årgang Nr. 4 November 2010 37. årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg! 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer,

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29 December 2008 Nr. 5 31. årgang Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 55. årgang Marts 2010 nr.1

Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 55. årgang Marts 2010 nr.1 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 55. årgang Marts 2010 nr.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... Side Formanden tager ordet... 3 Ordinær generalforsamling i Yachtklubben Furesøen d. 24.3.2010... 9

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/april 2010 Nu kan alle gå på vandet 2 Thurø Sejlklub v/ Søren Andersen Bodøvej 11 DK- 5700 Svendborg Vi støber alt i bly Udstødningsmanifolde Udlejning og salg af skibscontainere

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 Udgiver AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 22 AALBORG SEJLKLUB Skydebanevej 40, DK-9000 Aalborg Telefon: 9810-2575 Kontortid: Mandag: kl. 18.00-19.00 Website:

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 1 Marts 2012 57. årgang Beretning fra Ynglinge VM i Sidney, Australien. - se side 20 Generalforsamling d. 20. marts Indhold Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014

Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014 Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014 Svendborg Sunds Sejlklub bestyrelsen 2014 På forkant Formand Kjeld Hansen 62 22 18 64 formand@sss.dk Kystvænget 1 5700 Svendborg Næstformand Henrik

Læs mere