Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden http://www.roervig-sejlklub.dk/blivmedlem."

Transkript

1 Rørvig Sejlklub Havnen Toldbodvej Rørvig Foråret 2015 Kære kommende medlem, I det vedlagte materiale vil jeg gerne fortælle lidt om Rørvig Sejlklub, således at du (og dine forældre, hvis du er junior) ved lidt mere om, hvad Rørvig Sejlklub står for og kan tilbyde. Rørvig Sejlklub er samlingsstedet for sejlere i Optimistjoller, større joller såsom Tera, Laser, Europa, OK, Hobie Cats o.lign. samt windsurfere, kølbådssejlere og kajakroere. Vi har et trygt socialt miljø og et aktivt klubliv for både juniorer og seniorer. Vi er af Dansk Sejlunion certificeret som Ungdomsvenlig Sejlklub. Vi har mange års erfaring i at lære unge såvel som gamle at sejle. RØS er en frivillig forening uden lønnet arbejdskraft. Det er derfor en forudsætning for gennemførelse af klubbens aktiviteter, at alle deltager i klublivet med løsning af praktiske opgaver. Det gælder både medlemmerne og juniorernes forældre. Det er ikke nødvendigt at have sejlererfaring eller kajakerfaring; der er mange andre opgaver, der skal løses. Det gælder ved de daglige sejladser, men i høj grad også ved klargøring i foråret og afrigning i efteråret Nye, uøvede medlemmer på sejlerskolen for joller og windsurfere starter om mandagen i skolesommerferien, for at vi kan tilrettelægge undervisningen bedst muligt. Juniorer skal have forældrenes tilladelse. Alle skal kunne svømme 200 meter, kajakroere 600 meter. Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden Spørgsmål kan rettes til formanden eller andre medlemmer af bestyrelsen. Kontaktoplysninger fremgår af hjemmesiden. Hjemmesiden indeholder en række grundoplysninger om klubben. RØS er også aktiv på Facebook med aktuelle indlæg og mulighed for debat Med venlig hilsen Ole Brix Andersen Formand Bilag Rørvig Sejlklub en introduktion, vedtægter, reglement, RØS leveregler.

2 Rørvig Sejlklub Havnen Toldbodvej Rørvig Foråret 2015 Historie RØS blev startet i 1965 af en gruppe dengang unge entusiaster. I de første mange år holdt vi til på stranden ved færgelejet, men senere blev jollerne flyttet til det nuværende areal. I 2007 er vi flyttet ind i det nye klubhus på den sydlige del af havnen. RØS har siden 2004 som en af de første sejlklubber været certificeret af Dansk Sejlunion som Ungdomsvenlig Sejlklub. Aktiviteter RØS's aktiviteter tager sigte på at uddanne og dygtiggøre sejlerne, således at de kan færdes trygt på vandet og føle glæde ved sejlsporten. Det gør vi ved en kombination af teoretisk og praktisk uddannelse samt mindre og større kapsejladsstævner. Aktiviteterne foregår altid med en af klubbens erfarne sejlere som aktivitetsleder, der bistås af andre instruktører og landkrabber. Klubben har i henhold til loven indhentet børneattest på alle ledere. Sejladsen for jollesejlerne og windsurferne er koncentreret om skolernes sommerferie og i weekenderne før og efter. Bestyrelsen udarbejder en aktivitetsplan, der sendes ud med klubbladet Agterspejlet, oplægges på hjemmesiden og ophænges i klubhuset. Den suppleres med mere detaljerede ugentlige planer, der ophænges i klubhuset. Man skal altid sørge for at checke med ugeplanen, om der skulle være ændringer i forhold til den generelle plan. Vi lægger vægt på et godt kammeratskab, så fra tid til anden arrangerer vi ture af en halv eller hel dags varighed med madpakke. Vi sejler f.x. ned til Nakkehage ud for parkeringspladsen, hvor vi mødes med de forældre og bedsteforældre, der har organiseret madpakker m.v. Fra tid til anden bliver der også arrangeret en tur med overnatning. En af de årlige begivenheder er Skanseturen, der indledes med en fornøjelig kapsejlads til Skansebugten med start ved klubhuset. Det gælder om at være gode og hjælpsomme kammerater, da det er sidste båd på hvert hold, der tæller. Derefter mødes man med familierne på stranden i Skansebugten til hyggeligt samvær iblandet konkurrencer af forskellig art med efterfølgende spisning af den medbragte mad. Hver onsdag aften i sommerferien er der grillparty på klubbens terrasse for alle medlemmer. Sikkerhed RØS lægger den største vægt på, at al sejlads i klubbens regi foregår under betryggende forhold. Sejlads i klubbens regi, d.v.s. al sejlads i klubbens både samt i egen båd, når man deltager i de af klubben arrangerede aktiviteter, må kun finde sted i overensstemmelse med

3 det af klubbens bestyrelse vedtagne reglement og aktivitetsledernes anvisninger. Når der er flere følgebåde på vandet, er de i indbyrdes radiokontakt, og der er radiokontakt til en landkrabbe i klubhuset. Ingen må presse sig selv (eller andre) til at sejle i hårdere vejr, end vedkommende er tryg ved. I tvivlstilfælde må man spørge aktivitetslederen. Men jeg vil gerne understrege, at al sejlads i sidste ende er den enkelte sejlers ansvar (for juniormedlemmerne forældremyndighedens indehaver). Ingen må sejle eller ro uden at bære fastspændt sejlervest eller redningsvest. Det er dumt og kan medføre karantæne eller udelukkelse at forsynde sig imod denne regel. RØS råder over et mindre antal redningsveste, der kan udlånes til nye sejlere, men det forudsættes, at sejlerne selv anskaffer veste. Alle skal ved indmeldelsen kunne svømme mindst 200 meter. Det er for så vidt ikke distancen, der er det afgørende, men fortroligheden med at opholde sig i vandet. Kajakroere skal kunne svømme 600 meter. Joller og windsurfere Sigtet med den teoretiske og praktiske undervisning er at gøre det muligt for sejlerne at bestå delprøverne i Dansk Sejlunions diplomsejlerskole. Beståede prøver er en betingelse for at få status som øvet sejler og dermed få lov til at sejle uden opsyn af en aktivitetsleder. For hver uge er der i klubhuset ophængt et program, som viser, hvad træningen vil lægge vægt på de enkelte dage. Begyndere kan kun starte om mandagen af hensyn til en fornuftig tilrettelæggelse af undervisningen. På ugens hverdage mødes sejlerne kl i klubhuset. Aktivitetslederen tager beslutning om, hvilke aktiviteter, vejret tillader. I tilfælde af hårdt vejr kan aktivitetslederen beslutte, at uøvede sejlere skal blive på land. De sejlere, der ikke kan komme på vandet, bliver undervist på anden måde. Aktivitetslederen gennemgår dagens program og den undervisning/sejlads, der vil finde sted. Klubjollerne tildeles de sejlere, der ikke selv har joller. Der er prioritet til de nye sejlere. Derefter overtager instruktørerne de enkelte grupper, som er opdelt efter sejlerniveau. Instruktørerne gennemgår og forklarer de øvelser, som skal gennemføres på land og til vands. Sejlerne rigger jollerne til, og instruktørerne påser, at alle har rigget sømandsmæssigt forsvarligt til og er iført redningsvest eller sejlervest, før man sejler ud i øvelsesområdet. Det er normalt lige syd for havnen, men kan også være Skansebugten. Ca. kl. 12 vender man tilbage til havnen, får jollerne på land, rigger dem af og rydder op. Eventuelle skader på tovværk, sejl eller skrog udbedres af sejleren eller rapporteres til instruktørerne, hvis det ligger uden for sejlerens erfaring selv at udbedre skaden. I løbet af foråret og som en del af undervisningen i sommeren arrangeres der teoriundervisning. Hvis der er tilstrækkeligt mange interesserede, gennemføres der også teoriundervisning om vinteren. Kølbåde De fleste kølbådssejlere i RØS er erfarne sejlere, som ikke har behov for skemalagt instruktion. Kølbådssejlerne arrangerer ture og kapsejladser. Fra tid til anden arrangeres der stævner med andre klubber, f.x. et Knarr stævne. Nye sejlere også de, der aldrig har sejlet

4 før - har mulighed for at få instruktion i at sejle kølbåd i klubbens Yngling, som medlemmerne kan låne, når de har bestået en førerprøve. Kajak Kajakroerne er aktive det meste af året. Vi råder over 2 kajakker til brug ved uddannelse af nye roere. Kapsejladser Det store arrangement er klubmesterskaberne for Optier, joller og windsurfere. De finder sted den sidste lørdag i skolesommerferien. Klubmesterskaberne afsluttes med lagkagegilde for sejlere, kærester, forældre og bedsteforældre m.fl. Lagkagerne fremstilles af sejlerne selv eller deres familier, og der er megen ros til den flotteste. Om søndagen (se aktivitetsplanen) arrangeres der kapsejladser, de såkaldte Stjernesejladser, for Optier, joller og windsurfere. Sejladserne er åbne for alle klubbens aktive medlemmer, såvel begyndere som øvede. Der sejles i forskellige klasser, herunder altså også for uøvede. Andre sejlere fra klubber under Dansk Sejlunion må gerne deltage, men uden for præmierækken. Deltagelse i kapsejlads er en god måde at lære at håndtere en sejljolle på ved at lære af dem, der er bedre end én selv. Det er deltagelsen, mere end konkurrencen, der er det vigtige. Bådtyper RØS råder over en halv snes Optimistjoller, 8 Tera joller, 5 Laserjoller,, 5 windsurfere samt en lille kølbåd af typen Yngling. Optimistjollen er den ideelle begynderjolle, fordi den er stabil og let at håndtere. Terajollen er fortsætterjolle for de rutinerede Optisejlere. Laserjollen er for rutinerede juniorer og voksne. Klubbens både stilles vederlagsfrit til rådighed for de aktive sejlere. Der gives prioritet til nye medlemmer, således at de uden at investere i en båd kan se, om sejlsport er noget for dem. Efter det første år forudsættes det, at de køber egen båd, gerne en brugt i første omgang. Vi rådgiver gerne om køb. Herudover råder RØS over 3 følgebåde til brug for aktivitetslederen og de andre instruktører. Følgebådene må kun føres af sejlere, der er fyldt 16 år og som har aflagt en førerprøve over for en af bestyrelsen udpeget sagkyndig. Vedligeholdelse, forårsklargøring og afrigning Vedligeholdelse af klubhus, grejrum, motorbåde, joller og materiel er en fælles opgave for alle i klubben. De store nap tages ved forårsklargøringen og ved afrigningen om efteråret. Men også til daglig er der mange ting, der skal ordnes og vedligeholdes, for at materiellet altid er i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand. Det er alle klubbens medlemmers ansvar, at der altid er ryddet op efter aktiviteterne, så havneområdet fremtræder pænt og indbydende. Forsikring Medlemmernes sejlads i RØS s både er omfattet af klubbens ansvarsforsikring. RØS har ingen forsikring, der dækker medlemmernes tilskadekomst, så det tilrådes at tegne en

5 ulykkesforsikring, hvis den ikke allerede er indeholdt i familieforsikringen. RØS har ingen forsikring, der dækker medlemmernes private ejendele, herunder både, sejl og andet grej. Medlemmerne henvises derfor til at tegne egne forsikringer. Der skal være tegnet ansvarsforsikring for alle private både, windsurfere og kajakker. Alt materiel m.v. skal mærkes omhyggeligt på mærkater, der købes af klubben. Landkrabber Det er en forudsætning for, at aktiviteterne for juniorerne kan gennemføres, at juniorernes forældre og andre pårørende deltager i klublivet. Der møder hver dag sejlere op, så der er mange opgaver, der skal udføres, og instruktørerne har ikke mulighed for at tage sig af andet end de sejladsmæssige aktiviteter. De forældre, der har sejlerfaring, vil vi gerne se i kredsen af instruktører. De forældre, som ikke har sejlerfaring, opfordres til at hjælpe til som landkrabber og eventuelt at blive uddannet i sejlads. Som frivillig i RØS hjælper du ikke blot til i dit barns klub, men du vil også få mange nye kontakter og netværk, som helt sikkert vil række ud over RØS regi. Det at være hjælpende hånd i RØS giver dig mulighed for at dyrke sommeraktiviteter sammen med dit barn. Du får god tilgang til et aktivt samvær med dit barn omkring en sund fritidsinteresse. At være Landkrabbe betyder, at man hjælper til i klubhuset før, under og efter en sejladsdag. Man kommer som landkrabbe ikke på vandet. Det betyder rigtig meget for børnene, at forældrene deltager aktivt. Det har vist sig, at de børn, hvis forældre kommer aktivt i RØS, får en større tilknytning til klubben. Jo større tilknytning børnene får til RØS, desto mere aktive bliver de og dermed bedre sejlere. Så derfor: Mød op og bliv en del af dit barns sommerfritid. Påklædning Et vigtigt aspekt af sikkerheden er fornuftig påklædning. Selv om det er varmt inde på havnen, kan det hurtigt blive koldt at sidde i en båd ude på vandet. Vinden køler meget, især når man er våd. Man kan hurtigt blive så kold, at man har svært ved at håndtere båden, og så er man til fare for sig selv. Nye medlemmer skal naturligvis ikke gå hen og købe en dyr våd- eller tørdragt, før den første sejltur. Mindre kan gøre det. Minimum på en normal sommerdag er, at man har noget vindtæt på overkroppen og en T-shirt eller lignende indenunder samt korte eller lange shorts. Ikke cowboybukser eller joggingdragter! Men man vil hurtigt finde ud af, at det ideelle er en våd- eller tørdragt. Sejlertøj kan med fordel købes brugt. Vi vil meget appellere til forældrene om, at nye sejlere er iført hensigtsmæssigt tøj allerede ved den første tur. Det er synd, hvis man får en dårlig oplevelse af sin første sejltur på grund af kulde. Klubhus Medlemmerne kan benytte klubhuset uden for de tidsrum, hvor der foregår organiserede klubaktiviteter. Nøgler udlånes mod et depositum. Anvendelsen er reguleret af et særligt ordensreglement. Klubhuset kan bruges også til private sammenkomster mod et gebyr. Grejrummet I grejrummet opbevares klubbens og medlemmernes sejl og andet grej. Der er aflåselige skabe, som kan lejes for 50 kr.

6 Dansk Sejlunion og Danske Bådejere RØS er medlem af Dansk Sejlunion under Dansk Idrætsforbund I tilknytning til Dansk Sejlunion er der etableret et projekt benævnt Danske Bådejere med det formål at øge servicen over for bådejerne og synliggøre værdien af et medlemskab af en klub under Dansk Sejlunion. Gennem Danske Bådejere har medlemmerne af en sejlklub under Dansk Sejlunion mulighed for at få billige forsikringer og medlemsfordele ved køb i Medlemmer RØS har for tiden omkring 325 medlemmer, aktive såvel som passive ("pensionerede sejlere" samt forældre og ægtefæller til de aktive). De aktive medlemmer fordeler sig nogenlunde ligeligt på seniorer og juniorer. Der er flest jollesejlere, men også en del windsurfere, kølbådssejlere og kajakroere. Hovedparten af medlemmerne er bosat uden for Rørvig og kommer der i skolernes sommerferie samt i weekends. Det sætter selvfølgelig sit præg på de aktiviteter, klubben kan tilbyde. Det siger sig selv, at RØS gerne ser flere fastboende som medlemmer, og der er sket en glædelig stigning i antallet af fastboende medlemmer i de senere år. Generalforsamling og bestyrelse Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, finder normalt sted den sidste lørdag i skolernes efterårsferie. RØS ledes af en ulønnet bestyrelse, der vælges på de årlige generalforsamlinger. I bestyrelsen indgår 2 juniorrepræsentanter, således at der også kan blive taget hensyn til de unges ønsker og synspunkter. Bestyrelsen har ansvaret for klubbens daglige drift og lægger de årlige aktivitetsprogrammer, mens de fleste af aktiviteterne forestås af aktivitetslederne, der udpeges af bestyrelsen blandt klubbens erfarne medlemmer. Reglement Bestyrelsen har vedtaget et reglement, der gælder for alle klubbens medlemmer. Visse af bestemmelserne gælder dog kun for juniormedlemmerne. Reglementet udleveres ved indmeldelsen. Et eks. hænger på opslagstavlen. Klubstanderen Klubbens stander er tegnet af Claus Acton Friis. Den er blå og hvid og forestiller et vikingeskib, der er trukket halvt op på stranden, samt Nordstjernen. Inspirationen er naturligvis Isøre Ting fra vikingetiden. Isøre Ting lå i det nuværende Rørvig område vi ved ikke nøjagtigt hvor. Standeren hejses i forbindelse med forårsklargøringen og indvarsler, at en ny sæson er indledt, normalt lørdag i påskeferien. Standernedhalingen finder sted den sidste lørdag i efterårsferien efterfulgt af generalforsamling. Med venlig hilsen Ole Brix Andersen Formand

7 Vedtægter for Rørvig Sejlklub. (som senest ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 19. oktober 2013) 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Rørvig Sejlklub (RØS). Dens hjemsted er Rørvig Havn, Odsherred Kommune. Den er stiftet den 2. juli CENTRALFORBUND OG UNIONER RØS kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af relevante sportsunioner. 3. STANDER Klubbens stander er tegnet af Claus Acton Friis. Den forestiller et vikingeskib, der er trukket halvt op på stranden, og Nordstjernen. 4. FORMÅL Klubbens formål er: 1) At varetage medlemmernes fælles interesse vedrørende søsport, 2) at dygtiggøre medlemmerne i søsport og i de regler og sikkerhedsforanstaltninger, der er forbundet hermed. 5. OPTAGELSE AF NYE MEDLEMMER Som medlem optages alle, som tilslutter sig klubbens formål. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra en af forældrene eller værgen; behørig fuldmagt kan accepteres. Et eksemplar af klubbens vedtægter og gældende reglement stilles til rådighed for medlemmet. 6. MEDLEMSGRUPPER Medlemmerne opdeles i disse grupper, der betaler hver sit kontingent: 1) Seniorer: Aktive, der fylder 18 år i det pågældende kalenderår. 2) Juniorer: Aktive, der ikke er fyldt 18 år. 3) Passive

8 7. REGNSKABSÅR, KONTINGENT OG INDMELDELSESGEBYR Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august i det følgende år. Kontingent og indmeldelsesgebyr for de forskellige grupper fastsættes for hvert regnskabsår af den ordinære generalforsamling. Kontingent betales for et kalenderår, d.v.s. fra 1. januar til 31. december. Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger i reglementet, jfr. 18, hvorledes indmeldelse og medlemskab betales samt konsekvenserne af for sen betaling, herunder evt. rykkergebyr og sletning af den pågældende som medlem. 8. MEDLEMSRETTIGHEDER Medlemmerne har ret til at deltage i klubbens arrangementer og til at føre klubbens stander på deres fartøj. Kun aktive medlemmer har ret til at føre klubbens både og til at deltage i sejladser arrangeret af klubben. Sejlads med følgebåde er undergivet særlige vilkår. 9. UDMELDELSE AF KLUBBEN Udmeldelse af klubben kan kun ske med virkning fra et kalenderårs begyndelse. Udmeldelse skal ske skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest 15. november i det kalenderår, der går forud for det kalenderår, udmeldelsen vedrører, og har da virkning fra 1. januar. Hvis en rettidig udmeldelse ledsages af udbetalingsoplysninger, tilbagebetales et eventuelt depositum, som blev betalt ved medlemmets indmeldelse i klubben. Hvis udmeldelsen ikke er rettidig, fortaber medlemmet retten til tilbagebetaling. Klubben har ingen forpligtelse til at anmode om udbetalingsoplysninger. 10. EKSKLUSION Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Særlige forhold kan være men er ikke begrænset til - overtrædelse af reglementer, kontingentrestance, utilbørlig adfærd eller illoyal optræden i forhold til RØS. Beslutning om eksklusion kræver, at 2/3 af den samlede bestyrelse stemmer for. Medlemmet skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at gøre indsigelse mod eksklusionen og kan kræve spørgsmålet afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Hvis anledningen skyldes manglende kontingentbetaling, kan beslutningen dog ikke appelleres. Stk. 2. Et medlem kan endvidere ekskluderes efter forslag fra 10% af de aktive medlemmer. Eksklusionen skal vedtages på en generalforsamling. Stk. 3. I de tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har medlemmet krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse. Medlemmet har ret til at gøre indsigelse mod eksklusionen. Spørgsmålet om eksklusionen skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

9 Stk. 4. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, se 13, stk GENERALFORSAMLINGENS MYNDIGHED OG OPGAVER Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den fastlægger retningslinier for klubbens virke og vedtager de nødvendige vedtægter og bestemmelser herfor. Den vælger en bestyrelse til at lede klubbens daglige arbejde. Den vælger desuden to revisorer. 12. ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober. Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt, evt. per til de medlemmer, der har opgivet en sådan, af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder opstilling af kandidater til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest den 1. september. Forannævnte bestemmelse begrænser ikke bestyrelsens adgang til at opstille kandidater. Stk 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastlæggelse af kontingent og indskud samt godkendelse af budget 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 1 eller 2 seniorsuppleant(er), 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 7. Eventuelt. 13. GENERALFORSAMLINGENS GENNEMFØRELSE Formanden leder valget af dirigent. Dirigenten leder herefter generalforsamlingen. Stk. 2. Mødeberettiget er alle medlemmer. Stk. 3. Valgberettiget er alle aktive medlemmer. Stk. 4. Stemmeberettiget er alle aktive, fremmødte medlemmer. Ved afstemninger i forbindelse med køb, salg eller pantsætning af fast ejendom er juniorstemmer kun vejledende, og juniorernes afstemningsresultat skal offentliggøres før seniorernes stemmeafgivning. Afstemninger foretages ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis dirigenten beslutter det, eller hvis mindst 3 stemmeberettigede medlemmer anmoder om det. Beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal altid træffes ved skriftlig afstemning. Stk. 5. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig. Ved beslutning om opløsning se dog 20.

10 Stk. 6. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, se dog stk. 8 og 9. Stk. 7. Ved beslutninger om ændringer af vedtægter, skal der være mindst 2/3 flertal for forslagets vedtagelse blandt de fremmødte stemmeberettigede. Stk. 8. Ved beslutning om eksklusion af medlemmer og optagelse af medlemmer, der tidligere er ekskluderet ved generalforsamlingsbeslutning, skal der være mindst 2/3 flertal for forslagets vedtagelse blandt de fremmødte stemmeberettigede.. Stk. 9. Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger med et referat af forhandlingerne i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten. 14. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen har pligt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10 % af de aktive medlemmer skriftligt anmoder om det og angiver, hvilket emne der ønskes behandlet. Indkaldelse med dagsorden skal udsendes senest 14 dage efter anmodningens modtagelse. Indkaldelsesvarslet skal være mindst 14 dage og højest 4 uger. For ekstraordinære generalforsamlinger gælder i øvrigt samme regler som for ordinære generalforsamlinger. 15. BESTYRELSENS VALG OG SAMMENSÆTNING Generalforsamlingen vælger bestyrelsen. Der vælges højst 9 og mindst 7 seniormedlemmer og 2 juniormedlemmer. Genvalg kan finde sted. Stk. 2. Seniormedlemmerne vælges for 2 år. Juniormedlemmerne vælges for 1 år. Ved nyvalg af hele bestyrelsen afgår efter 1 år fire seniormedlemmer. Stk. 3. Generalforsamlingen vælger tillige 1 eller 2 suppleant(er) for seniormedlemmerne. Suppleanter vælges for 1 år. Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formand, næstformand og kasserer skal være seniormedlemmer. To af disse i forening tegner klubben. Stk. 5. Konstituerende møde skal afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingen. Stk. 6. Afgår flere end 4 medlemmer af bestyrelsen i utide, skal en ekstraordinær generalforsamling foretage nyvalg for resten af de afgåede medlemmers valgperiode. 16. BESTYRELSESARBEJDET Formanden eller, hvis denne er forhindret, næstformanden leder bestyrelsens arbejde. Bestyrelsesmøder indkaldes, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Mødet er kun beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller, hvis denne er forhindret, næstformanden er

11 til stede. Afgørelser afgøres ved simpelt flertal, dog ikke afgørelser omfattet af 16 stk. 2. Stk. 2. På bestyrelsesmøder, hvor forslag om køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller materiel skal behandles, skal sagen være kendt for bestyrelsen inden mødet. Mindst 2/3 af den samlede bestyrelses seniormedlemmer skal stemme for forslaget. Juniormedlemmernes stemmer er kun vejledende. Stk. 3. Der laves skriftligt referat af møder. Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, der kan handle på bestyrelsens vegne. Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges til godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastsætter forretningsudvalgets arbejdsrammer. Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver. I sådanne udvalg kan sidde bestyrelsesmedlemmer, aktive og passive medlemmer af Rørvig Sejlklub og andre. 17. AKTIVITETSUDVALG Klubbens aktiviteter udfoldes i sektioner, som etableres af og refererer til bestyrelsen. Sektionernes aktiviteter er åbne for alle medlemmer, forudsat at dette ikke strider imod sikkerhedsmæssige hensyn. Aktiviteterne i de enkelte sektioner varetages af udvalg, der selv organiserer sig - eventuelt gennem underudvalg - omkring de opgaver, der er knyttede til sektionens aktiviteter. 18. REGLEMENT Bestyrelsen udarbejder et reglement med særligt henblik på sikkerheden ved medlemmernes sejlads. Medlemmerne har pligt til at rette sig efter reglementet. De skal ved indmeldelsen gøres bekendt med det gældende reglement. 19. REVISION Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Disse vælges for 1 år. Stk. 2. Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede klubregnskab med regnskabsbilag og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og balance skal forsynes med påtegning. Stk. 3. Enhver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskabsbilag og likvidbeholdninger. Stk. 4. Det reviderede regnskab skal være færdigt og tilgængeligt senest 10 dage før den ordinære generalforsamling. Eventuelle revisionsbemærkninger skal meddeles bestyrelsen inden generalforsamlingen og skal meddeles generalforsamlingen ved

12 regnskabets fremlæggelse. 20. OPLØSNING AF KLUBBEN Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en generalforsamling, der er indkaldt i denne anledning. Til vedtagelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af klubbens medlemmer stemmer for forslaget. Stk. 2. Bestyrelsen er berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, hvis der ikke opnås flertal for forslaget på den ekstraordinære generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes tidligst 14 dage efter den første generalforsamling. Her kan beslutning om opløsning vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede aktive medlemmer. Stk. 3. Generalforsamlingen træffer samtidig beslutning om, hvordan der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Beslutningen træffes med simpelt flertal.

13 Marts 2015 Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). Dette reglement gælder for alle aktiviteter i Rørvig Sejlklub. Visse af bestemmelserne gælder efter deres indhold dog kun for juniormedlemmer af Rørvig Sejlklub, d.v.s. efter vedtægterne de medlemmer, der ikke er fyldt 19 år. I dette reglement gives bestemmelser for joller windsurfere kajakker kølbåde følgebåde 1. Al sejlads foregår på medlemmernes eget ansvar, og klubben kan ikke gøres ansvarlig for skade, der overgår medlemmerne eller deres materiel under sejlads og opbevaring. Medlemmerne opfordres til at konsultere en læge, hvis vedkommende er usikker på, om det helbredsmæssigt er forsvarligt at sejle/ro. 2. Forældremyndighedens indehaver(e) skal ved underskrift på ansøgningsblanketten give tilladelse til medlemskab af klubben for umyndige medlemmer. 3. Alle private fartøjer skal være behørigt ansvarsforsikrede. Det er forældremyndighedens indehavers ansvar, at juniormedlemmer og juniormedlemmernes privat ejede fartøjer er behørigt forsikrede i tilfælde af skade på tredjemand. 4. Alt materiel skal være mærket med klubbens, og privat materiel tillige med ejerens navn, således at det altid kan identificeres. 5. Medlemmerne skal til enhver tid overholde de anvisninger, der af hensyn til sikkerhed eller ro og orden på havnen gives af klubben eller havneopsynet. Al færdsel på havnen skal ske under tilbørligt hensyn til andres sikkerhed; det gælder ikke mindst ved manøvrering af tilriggede joller, hvor der bør gives tydeligt varsko til omkringstående personer. 6. Overtrædelse af reglementet medfører, at klubbens bestyrelse kan give medlemmet

14 karantæne i kortere eller længere tid, eller at medlemmet ekskluderes i henhold til vedtægternes 10. Jollesektionen 7. Sejlere skal være fyldt 9 år. Bestyrelsen kan dog dispensere fra alderskravet. 8. Sejlere skal kunne svømme mindst 200 meter. En svømmeprøve fra samme år eller året før skal forevises. Hvis ikke, skal der aflægges svømmeprøve. 9. Sejlere betragtes som uøvede, indtil bestyrelsen eller en af bestyrelsen udpeget person vurderer, at vedkommende har tilstrækkelige teoretiske og praktiske færdigheder i at sejle til at kunne betragtes som øvet. Det er en betingelse, at Dansk Sejlunions diplomprøver 1-6 er bestået. Det vil af opslag i klubhuset fremgå, hvem der er godkendt som øvet sejler. 10. Joller skal være forsynet med tilstrækkeligt opdriftsmiddel. 11. Joller skal være udstyret med et fastbundet øsemiddel samt en fangline. I selvlænsende joller er øsemiddel dog ikke påkrævet. 12. Sejlere skal altid bære redningsvest eller sejlervest under sejlads og når aktivitetslederen ellers skønner, at dette er nødvendigt, (f.eks. i forbindelse med badning fra strand). 13. Sejlads i klubbens joller må kun finde sted med tilladelse fra en aktivitetsleder. 14. Der må ikke være mere end 1 person i optimistjoller under sejlads. I de større enmands-joller kan aktivitetslederen tillade, at 2 personer sejler sammen. 15. Hvis sejlere ikke er under opsyn af en aktivitetsleder, må de kun sejle i klubbens både, hvis en aktivitetsleder har givet tilladelse. De skal være mindst 3 i følge, og alle sejlerne skal være øvede ifølge den i klubhuset opslåede liste. Sejlerne skal på et opslag i klubhuset notere navnene på sejlerne, tidspunkt for udsejling og tidspunkt for forventet hjemkomst samt telefonnumre på forældre eller andre pårørende. Efter hjemkomst fjernes opslaget eller hjemkomsten noteres. Bestyrelsen råder til, at disse regler også følges, hvis man sejler i egne både og på egen hånd. 16. Sejlerne må ikke uden tilladelse fra en aktivitetsleder sejle i klubbens både uden for det område, der afgrænses af en linie fra Skansehage til Skredbjerg. Bestyrelsen råder til, at disse regler også følges, hvis man sejler i egne både og på egen hånd. 17. Sejlerne må ikke krydse færgens rute, medens denne er i Rørvig Havn eller i sigte undtagen efter tilladelse fra en følgebåd. Windsurfersektionen 18. Surfere skal være fyldt 9 år. Bestyrelsen kan dog dispensere fra alderskravet. 19. Surfere skal kunne svømme mindst 200 meter. En svømmeprøve fra samme år eller året før skal forevises. Hvis ikke, skal der aflægges svømmeprøve.

15 20. Surfere betragtes som uøvede, indtil bestyrelsen eller en af bestyrelsen udpeget person vurderer, at vedkommende har tilstrækkelige teoretiske og praktiske færdigheder i at surfe til at kunne betragtes som øvet. Det er en betingelse, at Dansk Sejlunions diplomprøver for surfere1-2 er bestået. Det vil af opslag i klubhuset fremgå, hvem der er godkendt som øvet surfer. 21. Surfere skal altid bære redningsvest eller sejlervest under sejlads og når aktivitetslederen ellers skønner, at dette er nødvendigt. 22. Sejlads med klubbens surfere må kun finde sted med tilladelse fra en aktivitetsleder. 23. Hvis surfere ikke er under opsyn af en aktivitetsleder, må de kun sejle med klubbens surfere, hvis en aktivitetsleder har givet tilladelse. De skal være mindst 3 i følge, og alle surferne skal være øvede ifølge den i klubhuset opslåede liste. Surferne skal på et opslag i klubhuset notere navnene på surferne, tidspunkt for udsejling og tidspunkt for forventet hjemkomst samt telefonnumre på forældre eller andre pårørende. Efter hjemkomst fjernes opslaget eller hjemkomsten noteres. Bestyrelsen råder til, at disse regler også følges, hvis man sejler med egne surfere og på egen hånd. 24. Surfere må ikke uden tilladelse fra en aktivitetsleder sejle med klubbens surfere uden for det område, der afgrænses af en linie fra Skansehage til Skredbjerg. Bestyrelsen råder til, at disse regler også følges, hvis man sejler med egne surfere og på egen hånd. 25. Surferne må ikke krydse færgens rute, medens denne er i Rørvig Havn eller i sigte undtagen efter tilladelse fra en følgebåd. Kajaksektionen 26. Deltagelse i kajaksektionens aktiviteter er betinget af, at man er fyldt 15 år. (Bestyrelsen kan dispensere ned til 12 år). 27. Roere skal kunne svømme mindst 600 meter. En svømmeprøve fra samme år eller året før skal forevises. Hvis ikke, skal der aflægges svømmeprøve. 28. Alle kajakker skal være forsynet med en fastbundet øse. Alle kajak roere har pligt til at bære svømme- eller redningsvest. 29. Ro-sæsonen regnes fra standerhejsningen til standernedhalingen. 30. Ro-aktivitetens første trin er et grundlæggende kajakkursus, som roeren skal gennemgå i klubben, før man "kommer på vandet". Herefter betragtes roeren som uøvet (ikke frigivet) roer; al roning skal herefter registreres i ro-protokollen i klubhuset, hvor man selv ajourfører km-tal. 31. Den uøvede roer må aldrig ro alene, men skal være ledsaget af en kajak instruktør. Roningen må kun finde sted på maksimalt 1 m vand i området langs kysten. 32. Ro-aktivitetens andet trin er en prøve som skal godkendes af en af bestyrelsen udpeget person. Efter beståelse af denne prøve får roeren betegnelsen frigivet, og er dermed frigivet til roning langs kysten uden ledsagelse i sommersæsonen. Listen over frigivne roere placeres over ro-protokollen og ajourføres af den, der har godkendt

16 prøven. 33. Roning efter mørkets frembrud er kun tilladt for frigivne roere. Ved roning i mørke skal roeren medbringe en egnet, klart lysende lygte. Vedr. anvendelse se Søsportens Sikkerhedsråds pjece: Lov og ret på vandet. 34. Medlemmer, der ønsker at ro i klubbens kajakker i vintersæsonen fra standernedhaling til standerhejsning, skal være frigivne og fyldt 18 år. Derudover skal følgende regler overholdes: Man må ikke ro alene. Roning i mørke er ikke tilladt. Roerne skal have et godt kendskab til sikkerhedsforhold ved vinter-roning og de gældende regler herfor. Dette er beskrevet i Søsportens Sikkerhedsråds pjece "Kulde". Vær sikker på vejrsituationen. Roerne skal bære påklædning, som er egnet til udøvelse af vinterroning En person på land skal inden turen informeres om planlagt rute og forventet hjemkomst. Vinterroning skal foregå nær grundt vand og maksimalt 50 m fra en vanddybde på 1 m. 35. Medlemmer, der ønsker at ro langtur, skal være frigivne, være fyldt 18 år og ro ifølge med 2 frigivne roere, som er fyldt 18 år. Man skal desuden overholde følgende regler: Turen beskrives kort i ro-protokollen før afgang og efter hjemkomst. En person på land skal inden turen informeres om planlagt rute og forventet hjemkomst. 36. Reglerne i 34 og 35 gælder for roning i klubbens kajakker. Det tilrådes, at man følger reglerne også ved roning i private kajakker. 37. Efter endt roning skal kajak og andet grej af hensyn til stativerne skylles med ferskvand og aftørres, før det må lægges på den personlige plads i kajakstativet. Kølbåde 38. Førere af klubbens kølbåde skal have aflagt en prøve over for en af bestyrelsen udpeget person. Følgebåde 39. Førere af klubbens følgebåde skal have aflagt en prøve over for en af bestyrelsen udpeget person. Rørvig Sejlklub Bestyrelsen

17 Februar 2015 Rørvig Sejlklub s leveregler Værdigrundlaget i RØS er blandt andet et sæt leveregler for aktiviteter og for klublivet. Formålet med regelsættet er at beskytte såvel børn som voksne i klubben. Det er naturligt og påkrævet, at disse leveregler i høj grad sigter mod at mindske risikoen for overgreb af enhver art mod børn i klubben. Reglerne beskriver, hvordan vi bør omgås, hvilke forventninger og krav vi har til trænere og ledere, og hvilket samspil vi ønsker med forældre til børn i klubben. I RØS taler vi ordentligt til og om hinanden. Ingen nedgørende tilråb eller kommentarer om f.x. hinandens udseende. Nye ledere skal ikke fra starten have eneansvaret for et hold børn. På ture er der altid mindst to voksne, heraf mindst én godkendt (børneattest) leder, med. Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum. Ledere bader ikke alene sammen med et barn. Der må ikke fotograferes eller filmes i omklædningsrum. Ledere inviterer ikke enkelte børn hjem til sig uden forældrenes samtykke, hvis der ikke er andre til stede, f.x. egen ægtefælle, egne børn, andre voksne. Forældrene opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end vi gør og er derfor i stand til at opdage, hvis barnet mistrives. Forældre skal acceptere og følge klubbens leveregler. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at noget er galt. Bestyrelsen har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt. Der indhentes børneattester på alle med faste funktioner og roller i foreningen (bestyrelse, AK-ledere, følgebådsførere, kajakinstruktører, surfinstruktører, Ynglingeinstruktører, tutorer, landkrabber), jfr. lov om indhentelse af børneattester. Bestyrelsen

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Gråsten Sejlklub

Vedtægter for Gråsten Sejlklub 1 Navn og hjemsted 1. Gråsten Sejlklub, der er stiftet i 1929, er hjemmehørende i Sønderborg Kommune. 2. Klubnavnet Gråsten Sejlklub forkortes i al almindelighed til G.S. (GS). 2 Formål, stander og emblem

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO.

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 2 Medlemsskab af organisationen og organisationens hjemsted: DBO er underlagt

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Download the original attachment

Download the original attachment Download the original attachment Vedtægter: Odder svømmeklub 1 Navn og Hjemsted Afdelingens navn er Odder Idræts- og Gymnastikforening Frem s Svømme- og Vandpoloafdeling. Klubbens hjemsted er Odder Kommune.

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere