HVIDOVRE - en demensvenlig kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRE - en demensvenlig kommune"

Transkript

1 1 HVIDOVRE - en demensvenlig kommune Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025

2 2 Hvidovre en demensvenlig kommune Borgere med demens og deres pårørende skal leve et trygt og værdigt liv, hvor de mødes med forståelse for deres situation, ønsker og behov. Livet med en demenssygdom skal stadig nydes og indsatserne skal derfor bidrage til et trygt og godt hverdagsliv med kompetent individuelt tilrettelagt pleje og omsorg, og meningsfulde aktiviteter. Regeringen vedtog den 15. december 2016 den Nationale Demenshandlingsplan Med afsæt i den nationale demenshandlingsplan har Hvidovre Kommune i foråret 2017 udviklet en lokal demenshandlingsplan. Hvidovre Kommune har inddraget en bredt sammensat gruppe af personer med interesse for demensområdet, der er kommet med input til udarbejdelsen af planen. Hvidovre Kommunes demenshandlingsplan skal fungere som en overordnet ramme for initiativerne på demensområdet. Planen skal bygge videre på alle de gode initiativer, vi har i kommunen, men også sætte retning for ny udvikling. HVORFOR EN DEMENSHANDLINGSPLAN? Handlingsplanen sætter den overordnede ramme for indsatsen for borgere med demens og deres pårørende. Hvidovre Kommunes demenshandlingsplan ligger i forlængelse af kommunens Sundheds- og Forebyggelsespolitik og Værdigheds politik og danner grundlaget for arbej det på demensområdet. Medinddragelse, selvbestemmelse og dialog med borgere og pårørende sikrer, at indsatser og tilbud tilrettelægges ud fra en individuel vurdering, og understøtter borgere med demens og deres pårørende i et værdigt liv med aktiviteter og udfoldelsesmuligheder. Den Nationale Demenshandlingsplan Den Nationale Demenshandlingsplan opstiller tre nationale mål for området; Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner, flere borgere med demens skal udredes, og endelig skal en forbedret pleje- og behandlingsindsats nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin. Den nationale demenshandlingsplan opstiller 5 fokusområder: 1. Tidlig opsporing og kvalitet i udredning 2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabi litering 3. Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens 4. Demensvenlige samfund og boliger 5. Øget viden og kompetenceniveau I Hvidovre Kommune har vi udvalgt 4 fokusområder, som vi vil arbejde med lokalt med samme fokus.

3 3 HVAD ER EN DEMENSVENLIG KOMMUNE? En demensvenlig kommune skaber et lokalsamfund, hvor borgere med demens og deres pårørende kan færdes trygt og fortsat føle sig inkluderet på trods af sygdom. Det kan for eksempel betyde at butikker, virksomheder og kommunale enheder er demens venlige, og at naboer, venner og børn får mere viden om demens. Mange borgere med en demenssygdom oplever social isolation. Sygdommen gør, at de kan have svært ved at bidrage i socia le relationer og deltage i aktiviteter i lokal samfundet. At finde vej, at møde en af nabo erne, at huske hvad man skal til træning en, eller hvad det var, man skulle handle, bliver uoverskueligt.

4 4 Hvad ved vi? At deltage aktivt i livet har betydning for sygdommens forløb og livskvaliteten for menne sker med demenssygdomme. Demenssygdom me ændrer menneskets betingelser for hver dagslivet både på det individuelle plan og i relation til omgivelserne. Forskning viser, at målrettet træning og sociale aktiviteter påvirker hjernen positivt, og i flere tilfælde forhaler sygdomsprocessen. Fysisk træning, støtte til strukturering og udførelse af hverdagsaktiviteter samt sociale relationer i den rette sammenhæng, er eksempler på aktiviteter med en positiv dokumenteret effekt. De nærmeste pårørende til et menneske med demens har behov for løbende rådgivning og støtte for at kunne fortsætte med at skabe tryghed i hverdagen. Forskning viser, at omsorgsgivere til et menneske med demens oplever forringet trivsel og har forøget risiko for selv at blive syg. Derfor er rådgivning og støtte til pårørende en vigtig faktor i et demensforløb. Mennesker med demenssygdomme føler sig ofte socialt isoleret både i lokalsamfundet og fra nære relationer. Teknologiske hjælpemidler kan bidrage til øget selvstændighed og støtter borgeren i at udvikle strategier for at leve livet i den ændrede livssituation. Demenssygdomme udvikler sig over år, og behovet for pleje ændrer sig. Vidensniveauet hos det sundhedsfaglige personale har betydning i forhold til at kunne justere og igangsætte initiativer, så borgeren med demens lever et så velbefindende liv som muligt med sin sygdom. I Danmark skønnes der at være ca mennesker med en demenssygdom. Demenssygdomme rammer hele familien og vedkommer knap mennesker på landsplan. Demens sygdomme kan ikke helbredes og er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark. Betegnelsen demens dækker over 200 uhelbredelige hjernesygdomme, der langsomt nedbryder hjernen og udvikler sig over år. Risikoen for demens stiger med alderen, og demens skyldes altid sygdom. En demens diagnose, som er stillet tidligt i et sygdoms forløb, giver borgeren mulighed for at få den rette behandling, og gør Hvidovre Kommune i stand til at sætte ind med rette tilbud og støtte tidligt i forløbet. En tidlig indsats kan være med til at udskyde en forværring af sygdommen.

5 5 Det gør vi allerede Hvidovre Kommune har fokus på demensområd et. Både professionelle og frivillige er en del af indsatsen. Vi har tradition for at samarbejde tværfagligt, og benytter for eksempel kommunens biblioteker, kirker og natur i indsatser, som støtter borgere med demens og deres pårørende. Kommunen har to demenskoordinatorer, der tilbyder rådgivning og vejledning til borgere med demens og deres pårørende. Der er dagtilbud for borgere med demens, netværksgrupper og motionstilbud med fokus på socialt samvær. Der tilbydes ligeledes pårørendeforløb, hvor pårørende kan dele erfaringer, og få støtte og vejledning til at håndtere livet, når ens ægtefælle har demens. Der er fokus på medarbejdernes kompetencer inden for demens. Det seneste tiltag har været kurset Nænsom Voldsforebyggelse, som plejepersonalet har deltaget i. I foreningsregi eksisterer der også målrettede tilbud. Besøgsvenner og søndagscafe er blandt tilbuddene, som kommunen støtter op omkring i form af lokaler, 18 midler og samarbejde med demenskoordinatorerne. Dag- og aktivitetstilbud tilbydes både for plejecenterbeboere med demens, samt hjemmeboende borgere med demens. Der er på et af plejecentrene etableret stimuli-stue, der er bofællesskab for borgere med demens, sansehaver og der tilbydes demensvenlige aktiviteter såsom erindringsdans.

6 6 Det vil vi arbejde for Hvidovre Kommunes demenshandlingsplan består af fire overordnede temaer, som sætter rammen for udvikling af området frem mod år De fire temaer er der arbejdet med på de afholdte workshops. Input fra workshop deltagerne til temaerne kan læses bagerst i handlingsplanen. De fire temaer er: 1: Det demensvenlige Hvidovre 2: Rådgivning og oplysning 3: Kompetenceudvikling 4: Tilbud på demensområdet RÅDGIVNING OG OPLYSNING DET DEMENSVENLIGE HVIDOVRE En demensvenlig kommune er et lokalsamfund, hvor borgere med demens og deres pårørende kan færdes trygt og fortsat føle sig inkluderet på trods af sygdom. Det kan for eksempel betyde at butikker, virksomheder og kommunale enheder er bevidste om de problemer som borgere med demens oplever. Naboer, venner og børn får mere viden om demens. I Hvidovre Kommune vil vi arbejde for, at: være et inkluderende og forstående lokalsamfund. indrette boliger, der kan sætte rammen om et trygt og sikkert hjem. udbrede Demensven konceptet til forretninger, foreninger og Hvidovreborgere generelt, også børn og unge. Rådgivning og oplysning er med til at sikre bedre mulighed for en tidlig opsporing og udredning for demens. En demensdiagnose, som er stillet tidligt i et sygdomsforløb, giver borgeren mulig hed for at få den rette behandling, og gør Hvidovre Kommune i stand til at sætte ind med rette tilbud og støtte tidligt i forløbet. En tidlig indsats er medvirkende til at forebygge forværring af sygdommen. De nærmeste pårørende til et menneske med demens har behov for løbende rådgivning og støtte for at kunne fortsætte med at være en tryghedsskabende faktor i hverdagslivet. Sundhedsstyrelsen peger på, at mange pårørende først og fremmest ønsker, at deres indsats bliver anerkendt. I Hvidovre Kommune vil vi arbejde for, at: tydeliggøre hvor borgere og samarbejdspartnere kan henvende sig med demensrelaterede spørgsmål. udarbejde en oplysningsstrategi, så information og indsatser bliver udbredt. sikre rådgivning til borgere og pårørende. styrke forløbskoordinationen, så nydiagnosticerede hurtigt får kendskab til muligheder og tilbud i kommunen. styrke aflastning af pårørende til borgere med demens og øge fleksibiliteten i forhold til mulighed for afløsning og aflastning i eller uden for hjemmet i aften og nattetimerne.

7 7 TILBUD PÅ DEMENSOMRÅDET At deltage aktivt i livet har betydning for livskvalitet og rehabilitering for mennesker med demenssygdomme. Demenssygdomme ændrer menneskets betingelser for et hverdagsliv både på det individuelle plan og i relation til omgivelserne. KOMPETENCEUDVIKLING Demenssygdomme udvikler sig over år, og behovet for pleje ændrer sig. Det kommer derfor borgerne til gavn, når det sundhedsfaglige personale har den rette viden og kompetencer og er i stand til at omsætte det i praksis. Vidensniveauet hos det sundhedsfaglige personale har betydning i forhold til at kunne justere og igangsætte initiativer, så borgeren med demens lever et så velbefindende liv som muligt med sin sygdom. I Hvidovre Kommune vil vi arbejde for, at: det sundhedsfaglige personale, også nyansatte, tilegner sig basisviden om demens, bliver i stand til at anvende dette i praksis og løbende får holdt deres viden ved lige. lægge en plan for videre kompetenceudvikling med henblik på at styrke og målrette indsatsen. tilbyde ansatte med borgerkontakt for eksempel i Borgerservice, Jobcenteret, bibliotekerne etc. undervisningsforløb om demenssygdomme. etablere en form for Parkinsonkoordinatorfunktion. Teknologiske hjælpemidler bidrager til øget selvstændighed og rehabilitering ved at kompensere for det kognitive funktionstab. Teknologiske hjælpemidler bidrager også til, at borgeren med en demenssygdom kan udvikle strategier for at leve livet i den ændrede livssituation I Hvidovre Kommune vil vi arbejde for, at: sikre rette rehabiliterende indsatser og aktivitetstilbud til borgere med demens. skabe meningsfulde og værdige over gange mellem indsatserne. udforske teknologiens potentiale i arbej det med at give mennesker med en demenssygdom mest mulig selvstændighed, frihed og sikkerhed. Oprette en form for velfærdsteknologisk bibliotek, hvor man kan låne/afprøve forskellige velfærdsteknologiske hjælpemidler. Styrke samspillet med den frivillige verden med henblik på at skabe meningsfulde indsatser på demensområdet. Udvide pårørendegrupper og forløb til flere forskellige pårørende eksempelvis børn af forældre med demens.

8 Udfoldelse af demenshandlingsplanen Den Nationale Demenshandlingsplan, samt input for workshopdeltagerne har dannet baggrund for ovenstående anbefalinger til handlinger og indsatser i Hvidovre Kommune, med henblik på at styrke demensområdet. I de kommende år frem mod 2025 vil Hvidovre Kommune løbende sætte fokus på eksisterende tilbud, og videreudvikle samt iværksætte nye tiltag inden for rammerne af handlingsplanens anbefalinger. 8

9 9 De fire temaer og workshopinput Det demensvenlige Hvidovre Workshoppen foreslår, at der sættes fokus på indretning af demensvenlige boliger, og at der skabes oplysningskampagner og informationsaftener om demens målrettet forretninger, foreninger og borgerne generelt, for at styrke forståelsen for demens i lokalsamfundet. Tabuet omkring demens ønskes nedbrudt, og jo mere vi taler om det jo mere nedbrydes tabuet og eventuelle fordomme. Ligesom der er et ønske om at Kommunens børn og unge medtænkes som målgruppe for informationsindsatserne. Rådgivning og oplysning Workshoppen peger på, at der er behov for at styrke samarbejdet mellem hospital, kommune og praktiserende læger, og det skal være nemt at finde frem til, hvor i kommunen man henvender sig med demens relaterede spørgsmål, ligesom både hospital og praktiserende læge skal kende kommunale tilbud og indsatser. Workshoppen foreslår at udvide pårørende tilbud, så de bliver mere fleksible og eksempelvis også tilbydes i aftentimerne. Der blev også peget på behov for aften/nat aflastning og en form for tryghedshotel med mulig hed for overnatning samt vejledning og aktivitetstilbud i dagtimerne.

10 10 Kompetenceudvikling Workshoppen peger på, at alle medarbejdere i plejen bør have basisviden om demens og viden om god kommunikation. Ansatte med borgerkontakt for eksempel i Borgerservice, Jobcenter, Biblioteker mv. bør gene relt have et overordnet kendskab til demens, ligesom det blev foreslået at oprette en Parkinson koordinatorfunktion. Det foreslås, at oprette et særligt demensvenligt vikarkorps, som udelukkende brug es hos borgere med demens. Tilbud på demensområdet Workshoppen foreslår, at Hvidovre Kommune udbyder et passende varieret udbud af dagtilbud på plejecentre og/eller andre steder med aktiviteter målrettet hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende. Det ønskes, at dagtilbud er fleksible og forskellige og målrettet borgere i forskellige aldersgrupper, da demenssygdomme udvikler sig i forskellige faser og yngre som ældre borgere med demens får tilbud om meningsfulde aktiviteter. I forhold til velfærdsteknologi peges der på, at ikke alle bør afprøve de samme ting samtidig, da borgere med demens er forskellige og har forskellige behov. Derfor blev der foreslået, at oprette et velfærdsteknologi bibliotek, hvor borgere med demens kan låne og afprøve forskellige velfærdsteknologiske hjælpemidler inden de bestilles hjem. En pointe i relation hertil er, at et sådant bibliotek skulle være for både plejecenterbeboere og hjemmeboende. Workshoppen foreslår mere struktur på samspillet mellem kommunen og den frivillige verden, og at man styrker forståelsen for demens i foreningerne. Kørselsordning til borgere med demens er vigtig for at understøtte hverdagslivet samt mulighederne for at deltage i aktiviteter.

11 11 Følgende grupper har deltaget i udarbejdelsen af Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan Borgere med demens Pårørende til borgere med demens Hvidovre Ældreråd Repræsentanter fra lokalrådene Repræsentanter fra Ældre Sagen i Hvidovre Repræsentanter fra Parkinson cafe Hvidovre Repræsentanter fra Kirkerne i Hvidovre Repræsentanter fra dagtilbud på demensområdet Repræsentanter fra Alzheimer foreningen Repræsentanter fra Hvidovre hjemmepleje Repræsentanter fra Hvidovres plejecentre Repræsentanter fra Genoptræningen Repræsentanter fra Sundhedscenteret Repræsentanter fra Visitationen

12 12 Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025

Fanø Kommune en demensvenlig kommune. Fanø Kommunes demensstrategi og demenshandlingsplan 2025

Fanø Kommune en demensvenlig kommune. Fanø Kommunes demensstrategi og demenshandlingsplan 2025 Fanø Kommune en demensvenlig kommune Fanø Kommunes demensstrategi og demenshandlingsplan 2025 1 Fanø En demensvenlig kommune Fanø Kommune vil være en demensvenlig kommune. Det betyder at vi understøtter

Læs mere

Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm Social- og Sundhedsudvalget, november 2017

Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm Social- og Sundhedsudvalget, november 2017 Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2018 2020 Social- og Sundhedsudvalget, november 2017 Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2018 2020 Den Nationale Demenshandlingsplan

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2019-2025 Indhold Forord 3 Solrød Kommune - en demensvenlig kommune 3 Indledning 5 En strategi bygget på involvering 5 Fokusområder 6 1. Støtte til mennesker med demens 7 2. Støtte til pårørende

Læs mere

Handleplan på demensområdet Januar 2018 december 2019

Handleplan på demensområdet Januar 2018 december 2019 Handleplan på demensområdet Januar 2018 december 2019 Indledning Rødovres demenshandleplan afspejler de nye tanker og visioner på området, både lokalt, regionalt og nationalt. Lokalt bygger den på Rødovres

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Demensstrategi Det gode, værdige og aktive hverdagsliv med demens

Demensstrategi Det gode, værdige og aktive hverdagsliv med demens Demensstrategi 2018-2025 Det gode, værdige og aktive hverdagsliv med demens Udgiver: Social & Sundhed Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk Maj 2018 Ældre & Handicap INDLEDNING En

Læs mere

DEMENSSTRATEGI. Gribskov Kommune Februar Rapportnavn måned år 1

DEMENSSTRATEGI. Gribskov Kommune Februar Rapportnavn måned år 1 DEMENSSTRATEGI Gribskov Kommune 2019-2022 Februar 2019 Rapportnavn måned år 1 Indholdsfortegnelse DEMENSSTRATEGI... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Formål... 4 Hvorfor en demensstrategi?... 4 Værdier...

Læs mere

- et værdigt liv med demens

- et værdigt liv med demens DEMENSSTRATEGIEN 2019-2022 Sund hele vejen - et værdigt liv med demens Indholdsfortegnelse Demensstrategien "Sund hele vejen et værdigt liv med demens" 2019-2022... 4 Personen kommer i første række...

Læs mere

Demenspolitik. Lolland Kommune 2017

Demenspolitik. Lolland Kommune 2017 Einer, demensramt: Da jeg fik at vide, at jeg havde demens, gik alt ned i et sort hul, men der er ikke noget at gøre, andet end at komme op på hesten igen og ud Demenspolitik Lolland Kommune 2017 Godkendt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2019-2023 Indledning Varde Kommune er en demensvenlig kommune. Det er vi for at skabe det bedst mulige liv for de, som rammes af demens og deres pårørende. Demens er en samlebetegnelse for

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Program 1 Introduktion til Marselisborg og dagens program 2 Udvikling af en demensstrategi hvorfor og

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

DYNAMIK HJERTERUM PÅLIDELIGHED Demensstrategi [1]

DYNAMIK HJERTERUM PÅLIDELIGHED Demensstrategi [1] DYNAMIK HJERTERUM PÅLIDELIGHED Demensstrategi 2017-2021 [1] INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund 3 Vision 5 Strategi 5 Fokusområder 6 1. Forebyggelse og tidlig opsporing 6 2. Information samt nedbrydelse af tabu

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Oplæg til Demensstrategi Indhold

Oplæg til Demensstrategi Indhold Oplæg til Demensstrategi Indhold Oplæg til Demensstrategi... 0 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 I LEMVIG KOMMUNE OPFATTES DEMENS SÅLEDES... 3 LEMVIG KOMMUNES VISION... 3 LEMVIG KOMMUNE FOKUSERER DERFOR PÅ...

Læs mere

INDHOLD FORORD... 3 INDLEDNING... 4 I LEMVIG KOMMUNE OPFATTES DEMENS SÅLEDES... 5 VISION FOR DEMENSOMRÅDET... 5 LEMVIG KOMMUNE FOKUSERER DERFOR PÅ...

INDHOLD FORORD... 3 INDLEDNING... 4 I LEMVIG KOMMUNE OPFATTES DEMENS SÅLEDES... 5 VISION FOR DEMENSOMRÅDET... 5 LEMVIG KOMMUNE FOKUSERER DERFOR PÅ... PLAN INDHOLD FORORD... 3 INDLEDNING.... 4 I LEMVIG KOMMUNE OPFATTES DEMENS SÅLEDES... 5 VISION FOR DEMENSOMRÅDET.... 5 LEMVIG KOMMUNE FOKUSERER DERFOR PÅ... 6 Demensplanens opbygning... 7 1. Tidlig opsporing

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbe. TC/SR/MSJ Dato:03.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål Horsens Kommune

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2018-2022 Ingen står alene med Demens Indledning Demens er en sygdom, der rammer mange mennesker, og som forandre os og vores adfærd rigtigt meget. Derfor påvirker det ikke kun den demente,

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

Et værdigt liv med demens

Et værdigt liv med demens Et værdigt liv med demens DEMENSSTRATEGIEN 2015-2018 Demensstrategien - Et værdigt liv med demens 2015 2018 I 2010 blev en national handlingsplan for demensindsatsen offentliggjort. Handlingsplanen peger

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016-2021 Baggrund Demensstrategien består af 12 målsætninger for de kommunale indsatser på demensområdet. Målsætningerne skal tilsammen medvirke til, at borgere med demens i Herning Kommune

Læs mere

Demensvenlig Vejen. Demensstrategi Vejen Kommune

Demensvenlig Vejen. Demensstrategi Vejen Kommune Demensvenlig Vejen Demensstrategi Vejen Kommune Indledning Demens er betegnelsen for en gruppe sygdomme, der udvikler sig i en række faser med forskellige symptomer og forskellige behov. Demens er en sygdom,

Læs mere

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: En tidlig indsats for borgere med demens En målrettet indsats tidligt i borgerens

Læs mere

DEMENSSTRATEGI I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende leve et værdigt og aktivt liv VISION.

DEMENSSTRATEGI I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende leve et værdigt og aktivt liv VISION. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE DEMENSSTRATEGI 2019 2019-2024 VISION I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende leve et værdigt og aktivt liv sundhed & omsorg INDLEDNING Stevns Kommune

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

DEMENS STRATEGI I ODENSE KOMMUNE

DEMENS STRATEGI I ODENSE KOMMUNE DEMENS STRATEGI I ODENSE KOMMUNE INDLED NING I det følgende beskrives Odense Kommunes strategi for demensområdets forskellige tiltag og indsatser. Ældre- og Handicapudvalget besluttede i efteråret 2015

Læs mere

DEMENS STRATEGI I ODENSE KOMMUNE

DEMENS STRATEGI I ODENSE KOMMUNE DEMENS STRATEGI I ODENSE KOMMUNE INDLED NING I det følgende beskrives Odense Kommunes strategi for demensområdets forskellige tiltag og indsatser. Ældre- og Handicapudvalget besluttede i efteråret 2015

Læs mere

DEMENSSTRATEGI I HOLBÆK KOMMUNE SAMMEN OM DEMENS

DEMENSSTRATEGI I HOLBÆK KOMMUNE SAMMEN OM DEMENS DEMENSSTRATEGI I HOLBÆK KOMMUNE 2019-2023 SAMMEN OM DEMENS 2 Forord Den strategi, som du sidder med i hænderne her, er resultatet af et grundigt arbejde. Strategien tager sit udgangspunkt i Holbæk Kommunes

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Et godt liv med demens

Et godt liv med demens Et godt liv med demens Som borgere møder vi medborgere med demens og deres pårørende alle steder i Roskilde Kommune. Som os andre kommer de på biblioteket, i butikkerne og i bussen. Derfor skal vi som

Læs mere

Værdighedspolitik En værdig ældrepleje

Værdighedspolitik En værdig ældrepleje Værdighedspolitik 2018 En værdig ældrepleje Livskvalitet og selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng Mad og ernæring En værdig død Pårørende Ny værdighedspolitik Værdighedspolitik Kommunerne

Læs mere

Et godt liv med demens

Et godt liv med demens Et godt liv med demens Demensstrategi 2019-2023 Den 18. januar 2018 Som borgere møder vi medborgere med demens og deres pårørende alle steder i Roskilde Kommune. Som os andre kommer de på biblioteket,

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ÆLDREPOLITIK Ældrepolitik for Norddjurs Kommune 2017-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Menneskesyn og kerneværdier 4 Det gode ældreliv er at kunne selv 6 Det gode ældreliv er at bestemme selv 8 Det gode

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2017-2020 Skønnet antal borgere med demens i Faxe Kommune Fordeling af demensdiagnoser Procentvis forekomst af demens hos +60 årige Den Nationale Handlingsplan for demens Ny national handlingsplan

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 30. maj 2018 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 30. maj 208 godkendt Syddjurs Kommunes værdighedspolitik 2016-2020. Værdighed er en forudsætning

Læs mere

emens Demensstrategi Ingen står alene med Demens

emens Demensstrategi Ingen står alene med Demens emens Ingen står alene med Demens Demensstrategi 2018-2022 Indledning Demens er en sygdom, der rammer mange mennesker, og som forandre os og vores adfærd rigtigt meget. Derfor påvirker det ikke kun den

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND. Albertslund Kommunes værdighedspolitik

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND. Albertslund Kommunes værdighedspolitik ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik 2019-2021 Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den tredje alder. Ældre borgere

Læs mere

Ældrepolitikken udkast

Ældrepolitikken udkast Ældrepolitikken 2019-2022 1. udkast Struktur forslag Forord Baggrund tendenser på ældreområdet Den demografiske udvikling, flere ældre Sund aldring Forandringer i sundhedsvæsenet, det nære sundhedsvæsen,

Læs mere

STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET

STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET 2015-2019 Velfærd og Sundhed Politisk besluttet i Horsens Byråd 28. oktober 2015 FORMÅL Horsens Kommune har igennem en årrække været toneangivende på demensområdet. Tilbud er

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6

1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6 1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6 INKLUDERENDE SAMFUND 6 SPOTTE OG OPSPORE DEMENS 7 SAMMENHÆNGENDE FORLØB

Læs mere

I Varde Kommunes værdighedspolitik indgår herudover følgende områder: 8) Værdighed også for demensramte 9) Oplevelser i naturen.

I Varde Kommunes værdighedspolitik indgår herudover følgende områder: 8) Værdighed også for demensramte 9) Oplevelser i naturen. Dato 02.aug.2018 Dok.nr. 116912/18 Sagsnr. 18-4735 Ref. chzo Værdighedspolitik Kommunerne skal i hver byrådsperiode udarbejde en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Politikken vedtages i byrådet.

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbehandlere: TC/SR/MSJ Dato: 25.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål

Læs mere

Høje Taastrup 12. juni Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

Høje Taastrup 12. juni Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Høje Taastrup 12. juni 2017 Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Ann og Jørgen: Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Alzheimerforeningen deler

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Strategi-og handleplan på demensområdet

Strategi-og handleplan på demensområdet Strategi-og handleplan på demensområdet. 2017-2019 Indhold Indledning... 2 Den nationale Demenshandleplan 2017-2025... 3 De tre nationale mål... 3 5 nationale fokusområder... 4 Viborg kommunes Strategi

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune 1 VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune 2018-2021 2 december 2018 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen. Det er den

Læs mere

Hvad er demens? (Kilde: Nationalt Videnscenter for demens) Foto: colourbox. Forsidefoto: Rico Bergholdt Hansen, Ambrosius Ege, Tåsinge

Hvad er demens? (Kilde: Nationalt Videnscenter for demens) Foto: colourbox. Forsidefoto: Rico Bergholdt Hansen, Ambrosius Ege, Tåsinge Demenspolitik 1 Hvad er demens? Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, der svækker hjernens funktioner. Det viser sig først og fremmest ved dårlig hukommelse, men også andre mentale færdigheder

Læs mere

DSR 17. marts Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

DSR 17. marts Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen DSR 17. marts 2016 Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Alzheimerforeningen deler håbet om En fremtid

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne o Daghjem o Samværsgrupper for borgere med demens o Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer 2017 Kvalitetsstandarden

Læs mere

Værdighedspolitik Visionen i politik for seniorliv

Værdighedspolitik Visionen i politik for seniorliv Værdighedspolitik 2016 Visionen i politik for seniorliv Et aktivt, værdigt, meningsfyldt og trygt seniorliv. Et værdigt liv er altså et af de fem pejlemærker i Varde Kommunes politik for seniorliv. Ny

Læs mere

Opfølgning tur til Nederlandene.

Opfølgning tur til Nederlandene. Opfølgning tur til Nederlandene. På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets studiebesøg i Nederlandene den 3. 6. November 2015, blev der igangsat et omfattende arbejde i forhold til tilgang og opgavevaretagelse

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Indsats på demensområdet

Indsats på demensområdet Indsats på demensområdet Sammenhæng og tryghed i demensindsatsen Når et menneske rammes af en demenssygdom, påvirker det livsvilkårene for personen selv og de pårørende. Aalborg Kommune gør en indsats

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Udkast til. Demensstrategi for Ringsted Kommune

Udkast til. Demensstrategi for Ringsted Kommune Udkast til Demensstrategi for Ringsted Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Nationalt fokus på demens... 3 Demensstrategiens formål og målgruppe... 3 Vision... 4 Temaer... 4 1 Tidlig opsporing og kvalitet

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018 Indhold Forord...4 Vision...5 Om ældre/målgruppe for politikken... 6 Temaer...10 Fællesskab...12

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Værdighedspolitik FORORD

Værdighedspolitik FORORD VÆRDIGHEDSPOLITIK Værdighedspolitik FORORD Hvad er et godt og værdigt ældreliv, og hvordan støtter borgere, foreningsliv, medarbejdere og politikere op om et sundt og aktivt ældreliv? I Esbjerg Kommune

Læs mere

Bedre rammer for demens

Bedre rammer for demens Bedre rammer for demens DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 I Danmark skal mennesker med demens have et godt liv. Selvom man får en demenssygdom, skal man kunne bevare sin livskvalitet og selvbestemmelse. Vores

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Demensstrategi Holstebro Kommune efterår 2017

Demensstrategi Holstebro Kommune efterår 2017 Demensstrategi Holstebro Kommune efterår 2017 Holstebro Kommunes målsætning på demensområdet er at bidrage til for den demensramte og for pårørende og netværk omkring den demensramte 15 02 2018 2 Hvorfor?

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune 1 VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune 2018-2021 2 april 2019 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen. Det er den politisk

Læs mere

Værdigheds-politik

Værdigheds-politik Værdigheds-politik 2018-2021 for ældreområdet Forord Herlev Kommune kan her præsentere Værdighedspolitik 2018-2021. Med værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle og styrke

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Status på demensområdet i Frederikssund Kommune

Status på demensområdet i Frederikssund Kommune Status på demensområdet i Frederikssund Kommune Maj 2018 Rapporten beskriver den aktuelle status på demensområdet i Frederikssund Kommune med et overblik over igangværende indsatser på demensområdet. Demens

Læs mere

Demensstrategien er overordnet og må opfølges af mere konkrete handleplaner

Demensstrategien er overordnet og må opfølges af mere konkrete handleplaner Sundhed og Omsorg Sagsnr. 298156 Brevid. 3111968 Ref. BETI Dir. tlf. 3084 1391 betinaa@roskilde.dk NOTAT: Opsamling på høringssvar til demensstrategien 15. marts 2019 I høringsprocessen er der indkommet

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Politikker og indsatser på ældreområdet fra Helsingør Kommunes perspektiv

Politikker og indsatser på ældreområdet fra Helsingør Kommunes perspektiv Politikker og indsatser på ældreområdet fra Helsingør Kommunes perspektiv v/ Margrethe Kusk Pedersen, Centerchef, Center for Sundhed og Omsorg, Helsingør Kommune Dagens program 1. Ældreområdet i Helsingør

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Danske Ældreråd 16. november 2015. Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

Danske Ældreråd 16. november 2015. Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Danske Ældreråd Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Ann og Jørgen: Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Støt demente og pårørende med 100 kroner

Læs mere

Høringsudkast til Demensplan for Skive Kommune

Høringsudkast til Demensplan for Skive Kommune Høringsudkast til Demensplan for Skive Kommune 2018-2022 Godkendt af udvalget for Social- og Ældre den xx. xxxxxx 2017 [03] Demensplan for Skive Kommune 2018-2022 INDHOLD Indledning... [02] Hvad er demens?...

Læs mere

fælles demens om livet med I Brønderslev Kommune er vi Brønderslev Kommunes demensstrategi

fælles demens om livet med I Brønderslev Kommune er vi Brønderslev Kommunes demensstrategi I Brønderslev Kommune er vi fælles om livet med demens Brønderslev Kommunes demensstrategi 2018-2025 Indledning De sidste års massive nationale fokus på demens, med blandt andet udgivelsen af Den Nationale

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Værdighedspolitik 2018 Sundhed, Handicap og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange

Læs mere

Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden

Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden Forord Ole Bollesen Udvalgsformand i Udvalget for Sundhed, ældre og social. 1 HANDLEPLAN FOR DEMENSINDSATSEN I SYDDJURS KOMMUNE 2017-2021 Med Syddjurs Kommunes

Læs mere

Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden

Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden Forord Ole Bollesen Udvalgsformand i Udvalget for Sundhed, ældre og social. Mange af os har oplevet at have demens helt tæt på. Det rammer hårdt, når ens elskede

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Hvidovre Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 8.880.000 kr. Tilskud

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK

VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2021 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. XX. XXXXXXX 2018 1 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til seniorområdet. Siden

Læs mere

? Tilbud og indsatser på demensområdet. Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg

? Tilbud og indsatser på demensområdet. Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg ??? Tilbud og indsatser på demensområdet Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg? Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby Fotos: Stockbyte/Getty

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

INDLEDNING. Strategiens afsender og kompetenceområde: Strategiens anvendelse og målgruppe: Læsevejledning: Gyldighed:

INDLEDNING. Strategiens afsender og kompetenceområde: Strategiens anvendelse og målgruppe: Læsevejledning: Gyldighed: DEMENSSTRATEGI 1 INDLEDNING I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki: Hvad er en strategi? Strategien fastsætter hvad der i Thisted Kommune vil blive gjort for at indfri

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018

Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 Indledning Med Københavns Kommunes Ældrepolitik 2015-2018; Lev stærk hele livet, ønsker vi, at københavnerne skal leve et godt liv, hvor følelsen

Læs mere