1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6"

Transkript

1

2 1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6 INKLUDERENDE SAMFUND 6 SPOTTE OG OPSPORE DEMENS 7 SAMMENHÆNGENDE FORLØB OG OVERGANGE 7 3 VI ER FÆLLES OM AT SKABE ET MENINGSFYLDT LIV MED DEMENS 9 HJÆLP, DER ER MENINGSFULD FOR DEN ENKELTE 9 HJÆLP TIL AT GØRE DET MENINGSLØSE MENINGSFULDT 9 HJÆLP MED DE RETTE KOMPETENCER 10 4 VI ER FÆLLES OM, AT ALLE VIL KUNNE KLARE SIG SELV 11 HJÆLP MED AFSÆT I HELE FAMILIEN 11 MENINGSFULDE OG FLEKSIBEL AFLASTNING OG AFLØSNING 11 DEMENS KENDER INGEN ALDER 13 5 BILAG 14 BILAG 1 INITIATIVER I NATIONAL DEMENSHANDLINGSPLAN 14 BILAG 2 - VIDENS- OG KOMPETENCETRAPPEN 15

3 1 Indledning Nationalt Videnscenter for Demens skønner, at op imod mennesker lever med en demenssygdom, hvor cirka kun har en egentlig diagnose. Nationalt Videnscenter for Demens estimerer, at der i dag er mere end mennesker over 60 år med demens i Helsingør Kommune. Antallet af mennesker med demens over 60 år forventes at stige med 44 % fra 2015 til 2025, således at der i 2025 er omkring mennesker med demens i Helsingør Kommune. Demens er dermed et sygdomsområde i vækst. Helsingør Kommune vil med demenshandlingsplanen Vi er fælles om demens sætte retningen for, hvordan vi bedst muligt kan forebygge og opspore demenssygedomme samt skabe et trygt og værdigt liv for mennesker med demens. Vi vil, i fællesskab, gøre Helsingør Kommune til et demensvenligt samfund. Vi er fælles om demens kort fortalt Planen Vi er fælles om demens har 3 fokusområder med hver 3 målsætninger. Hvor fokusområdet: Vi er fælles om demens er rettet mod samfundet og nærmiljøet, Vi er fælles om at skabe et meningsfuldt liv med demens er rettet mod mennesket med demens og fagpersonalet, Vi er fælles om, at alle gerne vil kunne klare sig selv er rettet mod mennesket med demens og dennes familie. Vi skal, når det bruges i planen, forstås som alle kommunens medarbejdere, leverandører, borgere, forretningsdrivende, foreninger mv., der lever og færdes i Helsingør Kommune. Udmøntning af målsætningerne sker dels gennem demensforløbsprogrammet, som Helsingør Kommune i overvejende grad har fuldt implementeret, og dels ved fremadrettet at sikre tilstedeværelse af de rette: kompetencer hos medarbejdere, ydelser og teknologier til mennesker med demens, forhold for pårørende til mennesker med demens, og den rette hjælp fra omgivelserne. Fokusområderne og målsætningerne i planen skal læses som en strategisk ramme. Samlet set vil fokusområderne og målsætningerne give mulighed for at prioritere, hvilke udviklingstiltag, der vil blive igangsat i perioden , således at Helsingør Kommune bliver en demensvenlig kommune, hvor mennesker med demens lever et trygt, meningsfuldt og værdigt liv. Det betyder, at når der i dette dokument præsenteres eksempler på mulige nye tiltag, er det netop mulige tiltag, for der vil være en efterfølgende proces, hvor de endelige indsatser konkretiseres i tæt samarbejde med de relevante aktører, f.eks. andre fagcentre, frivillige, civilsamfundet, erhvervslivet mv.

4 Ligesom der vil være en vurdering af, hvilke initiativer under National demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens, Helsingør Kommune vil indgå i. Den nationale handlingsplans initiativer (uddybes i de efterfølgende afsnit samt i bilag 1) udmøntes løbende over de kommende år. Der vil der derfor være behov for en løbende vurdering, konkretisering og fremlæggelse af de endelige indsatser i planen. Nedenfor sammenfattes skematisk formål, fokusområder og målsætninger for Helsingør Kommunes demenshandlingsplan Vi er fælles om demens : Formål Fokus Målsætning At mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt, meningsfuldt og værdigt liv. A. Vi er fælles om at demens. Det betyder, at vi er fælles om at: A.1. Udvikle et inkluderende samfund, hvor alle kender og kan forholde sig til demens. B. Vi er fælles om at skabe et meningsfuldt liv med demens Det betyder, at vi er fælles om at: B.1. Den hjælp, der gives er meningsfuld for den enkelte, og motiverer til at bevare fysiske, psykiske og sociale samt mentale færdigheder. C. Vi er fælles om, at alle vil gerne kunne klare sig selv Det betyder, at vi er fælles om at: C.1. Sikre at hjælp til mennesker med demens kan tilrettelægges individuelt samt at den pårørendes behov inkluderes. A.2. Spotte og opspore demens tidligt og sikre, at udredning sker så hurtigt som muligt. A.3. Sikre trygge, meningsfulde og sammenhængende forløb og overgange mellem sektorer og mellem kommunale tilbud. B.2. Gør det meningsløse meningsfuldt og nedbringe brugen af antipsykotisk medicin og magtanvendelse. B.3. Have de rette kompetencer i organisationen og sikre, at de er i spil det rette sted. C.2. Skabe meningsfulde aflastnings- og afløsningstilbud både for mennesker med demens og for de pårørende. C.3. Sætte et særskilt fokus på de udfordringer yngre med demens har. Relation til andre politikker og handlingsplaner Regeringen har udarbejdet National demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens, der skal omsættes og implementeres i regioner og kommuner i de kommende år. Helsingør Kommunes demenshandlingsplan Vi er fælles om demens bygger på det samme værdigrundlag, som National demenshandlingsplan 2025, ligesom de fem fokusområder og de tre nationale mål fra National demenshandlingsplan 2025 indgår i planen Vi er fælles om demens (se skema nedenfor).

5 Planen Vi er fælles om demens tager ligeledes afsæt i Helsingør Kommunes vision, der lyder; Helsingør Kommune bidrager til størst mulig livskvalitet for borgerne, og Helsingør Kommunes Værdighedspolitik og Sundhedspolitik (se skema nedenfor). National demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Værdigrundlag: Værdighed, Tryghed, Indflydelse på eget liv, Respekt for forskellighed og det levede liv, En individuel, helhedsorienteret tilgang i behandling, pleje og omsorg med udgangspunkt i mennesket bag sygdommen. Meningsfulde aktiviteter og gode oplevelser i hverdagen. Fem indsatsområder: 1) Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling, 2) Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering, 3) Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens, 4) Demensvenlige samfund og boliger, 5) Øget videns- og kompetenceniveau. Tre nationale mål: 1. Danmarks skal have 98 demensvenlige kommuner. 2. Flere mennesker med demens skal udredes, og cirka 80 % skal have en specifik diagnose. 3. En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 % frem mod Helsingør Kommunes Værdighedspolitik, 2016 Værdighedspolitikkens værdier og fokusområder er en del af Vi er fælles om demens : Værdier: o Livskvalitet, o Tidlig indsats og o Respekt Fokusområder: o 1) Vedligeholde egne ressourcer i hverdagslivet, o 2) borgerindflydelse, o 3) sammenhængende forløb, o 4) samarbejde med pårørende og frivillige. Helsingør Kommunes Sundhedspolitik, Sundhedspolitikken har bærende principper. Særligt følgende fire principper relaterer sig til Vi er fælles om demens : Vi forebygger og tilbyder tidlige indsatser, så vi ikke først sætter ind, når problemerne opstår. Vi skaber sammenhængende indsatser på tværs for at sikre løsninger af høj kvalitet. Vi tager afsæt i borgernes ønsker, mål og viden om eget liv. Vi tager udgangspunkt i den bedste viden, om det der virker, og søger nye veje for at sikre borgerne de bedste muligheder for at leve det liv, de ønsker.

6 2 Vi er fælles om demens Demens er ikke en sag for den enkelte. Det er en fælles sag, fordi vi vil, at mennesker med demens kan være en del af samfundet og på den måde skabe plads til alle. Samtidigt vil vi i fællesskab spotte demens tidligt og i fællesskab medvirke til, at mennesker med demens og deres pårørende mødes med respekt og værdighed. Inkluderende samfund Det omgivende samfund og nærmiljø, som mennesker med demens og deres pårørende er en del af spiller en væsentlig rolle i forhold til, at livet med demens kan være trygt og værdigt, og mennesker med demens fortsat deltager og inkluderes som tidligere. Opbygningen af det inkluderende samfund er derfor essentielt. På nuværende tidspunkt kan demens være stigmatiserende og tabuiseret. Dette kan eksempelvis ses ved, at mennesker med Min kone var ude at gå den anden dag. Hun er begyndt at have det med at falde. Jeg synes, hun var lidt længe væk og blev urolig. Da hun kom hjem, spurgte jeg, hvor hun dog havde været, og hun fortalte, at hun var faldet, men en sød unge pige var kommet og hjulpet hende op det var dejligt, men jeg kan jo ikke vide, hvor længe hun har ligget der. Pårørende demens eller deres pårørende kan opleve at blive socialt isoleret. Enten fordi venner og familie vender sig væk og fordi de ikke ved, hvordan de skal håndtere konsekvenserne af demenssygdommen. Eller fordi man som pårørende fravælger at deltage i sociale sammenkomster for at undgå at skulle forklare eller undskylde den demensramtes ord og handlinger. Men den manglende viden om demens gør også, at mennesker med demens ikke altid møder den nødvendige hjælp og støtte i det offentlige rum. Det kan resultere i unødig forvirring hos mennesket med demens og deraf utryghed og en følelse af isolation hos den pårørende. Målsætning (A1) Vi er fælles om at udvikle det inkluderende samfund, hvor alle kender og kan forholde sig til demens. Etablering af lokale partnerskaber med civilsamfundets aktører både foreningslivet, forretningsdrivende, boligforeninger, boligforeninger mv. Formidling af viden i samarbejde med aftenskoler, teater mv. Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund (initiativ 14) Demensvenlige boliger (initiativ 16) Skaber mulighed for, at mennesker med demens kan have glæde af samvær mellem generationer. Fortsætter fokus på demensvenlig indretning.

7 Spotte og opspore demens En begyndende demens kan være svær at få øje på, og kan til tider forveksles med andre sygdomme. Ligesom andre sygdomme kan give demenslignende symptomer. Udredning og tidlig opsporing af en begyndende demens er væsentligt for et godt sygdomsforløb. Selve udredningen af en evt. demenssygdom iværksætter den praktiserende læge. Men der er mange, der kan være med til at spotte en evt. demenssygdom og dermed motivere familiemedlemmet, vennen, naboen eller beboeren og dennes pårørende til at kontakte praktiserende læge. Det kan for eksempel være varmemesteren i boligforeningen, veninden fra foreningslivet, kollegaen fra arbejdspladsen eller medarbejderen i andre af kommunens centre. Målsætning (A2) Vi er fælles om at spotte og opspore demens tidligt og sikre at udredning sker, så hurtigt som muligt. Kompetenceløft af medarbejdere bredt i Helsingør Kommune. Fokus på demens i mødet med borgere i fx hjemmeplejen, ved forebyggende hjemmebesøg, i andre center mv. Kommende nationale initiativer. Implementering af værktøjer til tidlig opsporing af demens (initiativ 1) Nye nationale kliniske retningslinjer på demensområdet (initiativ 4) Formidling af viden om demens og redskaber til andre aktører, som fx servicepersonale i boligforeninger, politiet mv. Sammenhængende forløb og overgange Demenssygdomme udvikler sig over tid fra let til svær demens. Så mange mennesker vil bevæge sig fra at være selvhjulpne til at have brug for støtte fra pårørende eller hjemmepleje og måske senere hen komme på plejehjem. De berørte vil i de forskellige faser af sygdommen møde forskellige personalegrupper, som alle får relevant viden om den pågældende. Denne viden danner grundlag for den gode pleje, omsorg og rehabilitering, der møder den enkelte netop der, hvor han eller hun er. Vi vil sikre, at den viden også bliver bragt med fra sted til sted, fx når mennesket med demens går fra at bo hjemme med hjælp fra pårørende og evt. hjemmeplejen til at flytte på plejehjem. Overgange kan også være i forhold til andre sektorer, som eksempelvis hospital og læge. Ved at lave gode overgange kan forskellige personalegrupper inddrage borgeren meningsfuldt og værdigt. Helsingør Kommune har en særlig forpligtelse overfor mennesker med demens, der ikke har pårørende, som kan hjælpe og støtte. Her kan en fagperson, som har en særlig viden om den enkelte borger, bringe den viden videre til eksempelvis lægen eller et plejehjem. Særligt i de situationer, hvor borgeren bliver indlagt på hospitalet, kan det skabe en vis

8 tryghed og ro, at hospitalspersonalet får den rette viden om borgeren med demens, der gør, at de kan medvirke til at møde borgere, hvor han eller hun er. Målsætning (A3) Vi er fælles om at sikre trygge, meningsfulde og sammenhængende forløb og overgange mellem sektorer og mellem kommunale tilbud. Sikre at overgange og kommunikation ved hospitalsbesøg og mellem kommunale enheder lettes. Flere demensegnede boliger med demensegnede omgivelser (initiativ 16) Styrket forløbskoordination

9 3 Vi er fælles om at skabe et meningsfyldt liv med demens Mennesker med demens har som alle andre brug for, at mennesket og det levede liv bag sygdommen ses og inddrages for at kunne leve et værdigt og meningsfuldt liv. Hjælp, der er meningsfuld for den enkelte For at mennesker med demens kan være herre i eget liv længst muligt, er det vigtigt, at fysiske, psykiske og sociale funktionsevner bevares længst muligt. Det vil også medvirke til at udskyde udviklingen i demenssygdommen. Plejen, omsorgen og rehabiliteringen i hjemmeplejen, plejehjem og dag- og aflastningstilbud vil danne grundlag for meningsfuld aktiv livsførelse og aktivitet med udgangspunkt i den enkeltes levede liv. Det vil sige, at alle vil have mulighed for at være fysisk og psykisk, mentalt og socialt aktive, uanset hvor fremskreden demenssygdommen er. Al hjælp vil tage udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang som et led i at holde mennesket med demens fysisk aktive gennem hele det levede liv. Ligeledes vil den fysiske træning afsæt i forskning, som har positiv effekt. Demenssygdomme påvirker hukommelsen, hvilket betyder, at mennesket med demens kan opleve handlinger som første gang hver gang. Når mennesker gør noget for første gang, så kræver det ekstra tid at forstå og lære. Den ekstra tid har mennesker med demens brug for hele tiden, for at hverdagens handlinger skal opfattes som meningsfulde og værdige. Målsætning (B1) Vi er fælles om, at den hjælp, der gives, er meningsfuld for den enkelte, og motiverer til at bevare fysiske, psykiske og sociale samt mentale færdigheder. Kompetenceløft af medarbejdere med udgangspunkt i personcentreredet pleje, omsorg og rehabilitering. Træning, der er baseret på nyeste viden om, hvilke former for træningsindsatser, som har en positiv effekt på trivsel og livskvalitet for mennesker med demens. Rette ydelser til mennesker med demens. Velfærdsteknologi til at understøtte plejen, omsorgen og rehabiliteringen af mennesker med demens. Nye nationale kliniske retningslinjer på demensområdet (initiativ 4) Håndbøger med vidensbaserede anbefalinger indenfor social- og sundhedsfaglig praksis på demensområdet (initiativ 7). Nationalt koncept for træning (initiativ 8) Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende herunder yngre med demens (initiativ 13) Hjælp til at gøre det meningsløse meningsfuldt Mennesker med demens oplever, at alt det, der tidligere har været en selvfølgelighed, ikke længere er det. Hverdagsting kan fremstå som meningsløse. Det, der opleves som meningsløst, kan skabe stor frustration, uro og til tider også en uhensigtsmæssig adfærd,

10 der kan resultere i, at mennesker med demens gør skade på sig selv eller andre eller forlader boligen uden at kunne finde tilbage. Antipsykotisk medicin bliver i nogle tilfælde brugt til at dæmpe uro og forstyrret adfærd. I mange tilfælde kan den rette pleje og omsorg have samme effekt på borgeren og derfor gøre det muligt at minimere brugen af antipsykotisk medicin og magt til de situationer, hvor der ikke er andre muligheder. Målsætning (B2) Vi er fælles om at gøre det meningsløse meningsfuldt og nedbringe brugen af antipsykotisk medicin og magtanvendelse. Kompetenceløft af medarbejdere i konflikthåndtering og implementering af redskaber til at foregribe konflikter. Kompetenceløft i forhold til medicinering og magtanvendelse. Implementering af evt. initiativer affødt af regeringens handlingsplan for demens på områderne antipsykotisk medicin a og magtanvendelse (initiativ 5,6 og 9) Øget brug af sansestimulering og teknologier. Hjælp med de rette kompetencer Demens dækker over en række komplekse og fremadskridende sygdomsforløb, som fremtræder forskelligt alt afhængig af den konkrete demenssygdom, og hvor i sygdomsforløbet den enkelte befinder sig. Det stiller særlige krav til personalet både sundhedsfagligt og pædagogisk, men det kræver også særlige kompetencer i forhold til det relationelle arbejde. Det stiller også særlige krav til, at det er de rette kompetencer og viden, der kommer i spil, således at mennesker med demens bliver mødt af personale, der lige præcis kan håndtere de udfordringer, som den pågældende har det kan være faglig viden og kompetencer, men det kan også være en borgerspecifik viden, der rummer livshistorier, vaner og ønsker. Det stiller også krav til, at al personale herunder også servicepersonale på plejehjem og i hjemmeplejen - skal have basale forudsætninger til at møde og rumme mennesker med demens på en hensigtsmæssig og værdig måde. Målsætning (B3) Vi er fælles om at have de rette kompetencer og sikre, at de er i spil det rette sted. Etablering af en kompetencestrategi for demensområdet. Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner (initiativ 22)

11 4 Vi er fælles om, at alle vil kunne klare sig selv Når mennesker rammes af demens, påvirker det ikke kun mennesket, der får sygdommen, men også deres pårørende både ægtefællen og børnene - og deres omgangskreds. Hjælp med afsæt i hele familien Mennesker med demens har ofte brug for den pårørendes hjælp til helt simple handlinger, hvilket udtrætter og belaster den pårørende. Forskning viser, at pårørende i gennemsnit hjælper den demente 6 timer om dagen (jf. opgørelse lavet af Alzheimerforeningen). Det er individuelt, om eller hvordan pårørende har brug for hjælp. Derudover er det forskelligt, hvilke opgaver, der opleves som mest værdigt, at den pårørende selv hjælper deres pårørende med demens med frem for, at personalet skal gør det. Det er derfor meget forskelligt, hvordan borgeren med demens og dennes pårørende, som et samlet hele, bedst bliver støttet og hjulpet. De fleste pårørende vil gerne sikre, at deres pårørende med demens kan blive i eget hjem så længe som muligt. Det vil for mennesker med demens være individuelt, hvornår behovet for en plejebolig opstår, hvis det opstår. Behovene for hjælp bliver oplevet forskelligt afhængigt af det pågældende menneske med demens og dennes pårørende. Derfor er der brug for, at hjælp og støtte kan tilrettelægges individuelt, og at der kan tages højde for, at det kræver længere tid og en anden pædagogisk indfaldsvinkel end andre mennesker uden demens, samt at der så få skift som muligt. Målsætning (C1) Vi er fælles om at sikre, at hjælp til mennesker med demens kan tilrettelægges individuelt samt at den pårørendes behov inkluderes. Faglig koordinering, der sikrer, at det er få medarbejdere med særlige kompetencer indenfor demensområdet omkring det enkelte menneske med demens herunder også i forhold til pårørende. Rette ydelser til mennesker med demens og deres pårørende. Meningsfulde og fleksibel aflastning og afløsning Mennesker med demens får gennem deltagelse i dag- og aflastningstilbud mulighed for at komme ud og have meningsfuld aktivitet. Samtidig giver det også de pårørende både ægtefælle og børn - mulighed for et pusterum og aflastning i hverdagen. Demenssygdommen udvikler sig forskelligt, og påvirker mennesker med demens på forskellig vis. Ja, der er ikke tid til de store tanker, for inden jeg får min kone ud af døren, og får klaret vasketøjet og de andre gøremål, så er tiden jo næsten gået. Pårørende

12 Der er derfor brug for aflastningstilbud, der kan imødekomme de forskellige behov. Det kan for nogen være en mere hensigtsmæssig aflastning, at den pårørende med demens er af sted færre dage, men af længere varighed. Eller at aflastningen sker i aften/nattetimerne, fordi det er dér, aktivitetsniveauet er højt for den pågældende. De pårørendes sociale relationer lider under, at de oftest må melde afbud til sociale arrangementer, fordi den pårørende med demens ikke kan håndtere at deltage, men heller ikke kan være alene hjemme. Derfor er der behov for afløsning af den pårørende. Meningsfuld afløsning vil derfor være i de tidsrum, hvor de fleste sociale arrangementer foregår - i eftermiddags- og aftentimerne samt i weekenderne og være af en varighed, der gør det muligt at besøge familie og venner uden for ens lokalområde Aflastning kan for nogle pårørende også være at have fælles oplevelser med deres ægtefælle med demens. I sammenhæng hvor man ikke skal forklare eller undskylde mennesket med demens ord og handlinger, fordi man er sammen med ligesindede, som forstår ens bekymring, sorg og frustrationer. Afløsningen skal varetages af det er personale, som i forvejen kommer i hjemmet for at skabe tryghed. Både mennesket med demens og den pårørende skal opleve aflastningen som tryg og genkendelig. Meningsfuld og fleksibel aflastning og afløsning kan medvirke til, at familien får mulighed for at kunne klare sig selv i længere tid, samtidig med at den pårørende også kan leve et meningsfuldt og værdigt liv. Målsætning (C2) Vi er fælles om at skabe meningsfulde aflastnings- og afløsningstilbud både for mennesker med demens og for de pårørende. Udvidet aflastningstilbud til aften og weekend. Vurdere om den nuværende afløsning kan gøres mere fleksibel. Organisering, der gør, at det er personalet, der kommer i hjemmet, der er afløsning. Arrangementer, hvor der er mulighed for oplevelser sammen med hinanden og ligesindede. Udvikle nuværende pårørendegrupper, -kurser, temamøder og samtaler. Udvikling og udbredelse af en national værktøjskasse med patient-pårørendekurser (værktøjer) (initiativ 11) Flere og bedre meningsfulde dags- og aflastningstilbud samt udbredelse af patient- og pårørendekurser (initiativ 12) Rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende herunder yngre med demens (koncept) (initiativ 13) Udvikle nuværende dag- og aflastningstilbud.

13 Demens kender ingen alder Demenssygdomme forbindes ofte med ældre mennesker, men demens kan også ramme blandt yngre, og helt særlige forhold gør sig gældende her. Det er oftest ikke demenssygdomme, som er den første umiddelbare begrundelse for de symptomer som er koblet til en begyndende demens, når sygdommen rammer yngre mennesker. De symptomer bliver oftest både af de erhvervsaktive selv og omgivelserne - tilskrevet stress, depression og andre lignende forhold. Sygdomme eller forhold, som ikke umiddelbart giver anledning til pension, men i høj grad mødes med indsatser, der kan medvirke til, at den pågældende kan blive eller vende tilbage til job. Det er oftest ikke muligt for mennesker med demens at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er kendskab til demens f.eks. i jobcentret og på arbejdspladserne særlig vigtig for denne målgruppe. For de yngre erhvervsaktives kollegaer bliver sandsynligvis tidligt i forløbet opmærksom på symptomer, og de yngre erhvervsaktive demente vil sandsynligvis ligeledes i deres sygdomsforløb have en kontakt til jobcentret. Demens blandt yngre er oftest en aggressiv form, hvor sygdomsudviklingen går hurtig, og der derfor ikke er lang tid mellem at kunne leve et normalt liv til at have brug for meget hjælp og for til sidst ikke at kunne genkende sine pårørende. De pårørende til yngre demente kan være børn og unge, som også har særlige behov i forhold til at komme gennem den krise, det er at have en forælder med demens. Ligesom pårørende til yngre med demens fortsat er erhvervsaktive, og derfor har en række forpligtelser ud over den pårørende med demens. Selv om demens ikke kender alder, så er der forskel på det liv, der leves og de interesserer og bekymringer mennesker med demens og deres pårørende har alt efter om de er 80 år eller 50 år, derfor kan tilbud ikke være ens for alle. Målsætning (C3) Vi er fælles om at sikre yngre med demens opspores tidligt, og de og deres pårørende får meningsfuld hjælp og tilbud, der tager afsæt i deres særlige udfordringer. Det inkluderende samfund skal have en særlig viden om yngre med demens. Indsatser, der rummer børn af yngre med demens Rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende herunder yngre med demens (koncept) (initiativ 13) Etablere samarbejde med omkringliggende kommuner om at tilbyde meningsfulde aktiviteter for yngre med demens, deres pårørende og deres børn.

14 5 Bilag Bilag 1 Initiativer i National Demenshandlingsplan Tidlig opsporing og bedre kvalitet udredning og behandling Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering Støtte og rådgivning Demens-venlig samfund og boliger Øget videns- og kompetence-niveau Værktøjer til tidlig opsporing af demens (værktøjer) (initiativ 1) Der er afsat 1,6 mio. kr. Håndbøger med vidensbaseret anbefalinger til social- og sundhedsfaglige praksis på demensområdet (håndbøger) (initiativ 7) Der er afsat 2,5 mio. kr. Udvikling og udbredelse af en national værktøjskasse med patientpårørendekurser (værktøjer) (initiativ 11) Der er afsat 2,5 mio. kr. Lokale og landsdækkende partnerskaber for at understøtte et demensvenligt samfund (initiativ 14) Der er afsat 25 mio. kr. Ny national forskningsstrategi på demensområdet (initiativ 19) Der er afsat 6,7 mio. kr. Fokus i almen praksis på de tidlige tegn på demens (initiativ 2). Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet (initiativ 8) Der er afsat 32 mio. kr. Flere og bedre meningsfulde dags- og aflastningstilbud samt udbredelse af patient- og pårørendekurser (gode eksempel udbredes) (initiativ 12) Der er afsat 39 mio. kr. 98 demensvenlige kommuner (initiativ 15). Permanentgørelse af Nationalt Videnscenter for Demens (initiativ 20). Færre, tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder (initiativ 3) Der er afsat 145 mio. kr. Serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne (initiativ 9) Der er afsat 0,5 mio. kr. Rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende (koncept) (initiativ 13) Der er afsat 37,5 mio. kr. Flere demensegnede boliger med demensegnede omgivelser (initiativ 16) Der er afsat 13 mio. kr. Udvikling af Den danske Klinisk Kvalitetsdatabase (initiativ 21) Der er afsat 1 mio. kr. Nye nationale kliniske retningslinjer på demensområdet (Nye retningslinjer) (initiativ 4) Der er afsat 3 mio. kr. Bedre mulighed for behandling af varigt inhabile patienter (Ny lovgivning )(initiativ 10). Indføre en national mærkningsordning for demensegnede boliger (initiativ 17) Der er afsat 2,5 mio. kr. Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner (initiativ 22) Der er afsat 145 mio. kr. Nedbringelse af forbruget af antipsykotika blandt mennesker med demens (initiativ 5) Der er afsat 6,1 mio. kr. Forsøg med demensvenlige sygehuse (initiativ 18) Der er afsat 6 mio. kr. Uddeling af årets demenspris til medarbejdere på demensområdet (initiativ 23) Der er afsat 0,3 mio.kr. Optimal tværsektorielle og tværfaglige forløb (anbefalinger) (initiativ 6) Der er afsat 2 mio. kr.

15 Bilag 2 - Videns- og kompetencetrappen Specialistviden Almen viden Alle borgere Foredrag, oplysningskampagner mv. Basisviden Personale, der ikke har plejefunktion (fx servicepersonale, husassistenter, men også personale i andre forvaltninger, politikere og ledere) ½ -2 dage Generalistviden Personale med plejefunktion og tæt borgerkontakt (fx SSA, SSH, sygeplejesker) 10 dages SOPUudddannelseom demens (1-2) Praksisnær uddannelse Praksisnær vejledning Personale, der vejleder om demens (fx demenskoordinatorer/vejledere) Specialistuddannelse Vejlederuddannelse

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2017-2025 Baggrund Demenssygdom er en hastigt voksende folkesygdom. Nationalt Videnscenter for Demens har estimeret, at der vil ske en fordobling af antallet af demente frem mod 2040 1.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Program 1 Introduktion til Marselisborg og dagens program 2 Udvikling af en demensstrategi hvorfor og

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

HVIDOVRE - en demensvenlig kommune

HVIDOVRE - en demensvenlig kommune 1 HVIDOVRE - en demensvenlig kommune Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025 2 Hvidovre en demensvenlig kommune Borgere med demens og deres pårørende skal leve et trygt og værdigt liv, hvor de mødes

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Plan for udmøntning af den nationale demenshandlingsplan 2025.

Plan for udmøntning af den nationale demenshandlingsplan 2025. Plan for udmøntning af den nationale demenshandlingsplan 2025. 1. Indledning Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,

Læs mere

ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS

ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS KORT VERSION AF DEN NATIONALE DEMENSHANDLINGSPLAN 2025 HØRINGSVERSION EFTERÅR 2016 INDHOLD Forord: Glem ikke mennesket bag demensen 3 Hvad handler denne publikation om?

Læs mere

Et værdigt liv med demens

Et værdigt liv med demens Et værdigt liv med demens DEMENSSTRATEGIEN 2015-2018 Demensstrategien - Et værdigt liv med demens 2015 2018 I 2010 blev en national handlingsplan for demensindsatsen offentliggjort. Handlingsplanen peger

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Til sundhedsministeriet Den 13. oktober 2016 The Danish Nurses Organization Sankt Annæ Plads 30 DK-1250 København K Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Tak for muligheden for at indgive

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Høringssvar vedr. oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025

Høringssvar vedr. oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025 Sundheds- og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K 14. oktober 2016 pt/mk Høringssvar vedr. oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025 Ældre Sagen takker for invitationen til at indgive

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016-2021 Baggrund Demensstrategien består af 12 målsætninger for de kommunale indsatser på demensområdet. Målsætningerne skal tilsammen medvirke til, at borgere med demens i Herning Kommune

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Indsats på demensområdet

Indsats på demensområdet Indsats på demensområdet Sammenhæng og tryghed i demensindsatsen Når et menneske rammes af en demenssygdom, påvirker det livsvilkårene for personen selv og de pårørende. Aalborg Kommune gør en indsats

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 21. maj 2015 godkendte

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbe. TC/SR/MSJ Dato:03.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål Horsens Kommune

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Bedre rammer for demens

Bedre rammer for demens Bedre rammer for demens DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 I Danmark skal mennesker med demens have et godt liv. Selvom man får en demenssygdom, skal man kunne bevare sin livskvalitet og selvbestemmelse. Vores

Læs mere

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens National handlingsplan for demens Overordnede mål 2025 1. Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013

DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013 Sundhed og Omsorg DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013 Redigeret: 09-10-2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk D E M E N S P O L I T I K I N O R D D J U R S K

Læs mere

DYNAMIK HJERTERUM PÅLIDELIGHED Demensstrategi [1]

DYNAMIK HJERTERUM PÅLIDELIGHED Demensstrategi [1] DYNAMIK HJERTERUM PÅLIDELIGHED Demensstrategi 2017-2021 [1] INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund 3 Vision 5 Strategi 5 Fokusområder 6 1. Forebyggelse og tidlig opsporing 6 2. Information samt nedbrydelse af tabu

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS

ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS NATIONAL DEMENS- HANDLINGSPLAN 2025 JANUAR 2017 INDHOLD Mennesket bag demenssygdommen 3 1 Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling 13 2 Bedre kvalitet

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Ulla Vidkjær Fejerskov, demensfaglig udviklingskonsulent Social, Job og Sundhed/Sundhed og Omsorg Onsdag den 23. november 2016 Rehabilitering

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource ISHØJ KOMMUNE Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource 2010-2013 S u n d h e d o g Æ l d r e, I s h ø j S t o r e T o r v 2 0, 2 6 3 5 I s h ø j Vision Ishøj Kommunes Seniorpolitik bygger

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

Demensstrategi 2016 2020

Demensstrategi 2016 2020 Demensstrategi 2016 2020 Forord Med nærværende Demensstrategi 2016-2020 ønsker vi at signalere, at vi tager demensudfordringen alvorligt og har ambitioner om at blive en demensvenlig kommune til gavn for

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden

Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden Forord Ole Bollesen Udvalgsformand i Udvalget for Sundhed, ældre og social. 1 HANDLEPLAN FOR DEMENSINDSATSEN I SYDDJURS KOMMUNE 2017-2021 Med Syddjurs Kommunes

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Demenspolitik 2012 Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 3 Fokusområder... 5 Udredning og afklaring... 5 Pleje- og omsorgstilbud...

Læs mere

Danske Ældreråd 16. november 2015. Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

Danske Ældreråd 16. november 2015. Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Danske Ældreråd Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Ann og Jørgen: Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Støt demente og pårørende med 100 kroner

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1 Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 28 1 Vision, Målsætning og Handlinger Vision I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende have et værdigt liv. Målsætning

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

Høringsudkast til Demensplan for Skive Kommune

Høringsudkast til Demensplan for Skive Kommune Høringsudkast til Demensplan for Skive Kommune 2018-2022 Godkendt af udvalget for Social- og Ældre den xx. xxxxxx 2017 [03] Demensplan for Skive Kommune 2018-2022 INDHOLD Indledning... [02] Hvad er demens?...

Læs mere

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Handleplan for demensområdet 2015-2018???? Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige

Læs mere

Egebjerg Kommune Hjemmeplejen. Demens

Egebjerg Kommune Hjemmeplejen. Demens Pårørendegruppe Gennem samtaler og samvær med andre i samme situation kan pårørende støtte hinanden, og pårørendegruppen arrangerer temaaftener med relevante emner. Pårørendegruppen er etableret af pårørende

Læs mere

Opfølgning tur til Nederlandene.

Opfølgning tur til Nederlandene. Opfølgning tur til Nederlandene. På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets studiebesøg i Nederlandene den 3. 6. November 2015, blev der igangsat et omfattende arbejde i forhold til tilgang og opgavevaretagelse

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Demensvenligt Danmark sådan når vi det!

Demensvenligt Danmark sådan når vi det! Demensvenligt Danmark sådan når vi det! Et oplæg fra Demensalliancen (Ældre Sagen, FOA, Dansk Sygeplejerråd, PenSam og Ergoterapeutforeningen) Demens bliver en af Danmarks største pleje og omsorgsopgaver

Læs mere

Hvad er demens? (Kilde: Nationalt Videnscenter for demens) Foto: colourbox. Forsidefoto: Rico Bergholdt Hansen, Ambrosius Ege, Tåsinge

Hvad er demens? (Kilde: Nationalt Videnscenter for demens) Foto: colourbox. Forsidefoto: Rico Bergholdt Hansen, Ambrosius Ege, Tåsinge Demenspolitik 1 Hvad er demens? Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, der svækker hjernens funktioner. Det viser sig først og fremmest ved dårlig hukommelse, men også andre mentale færdigheder

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Godkendt af Byrådet februar 2008 Indholdsfortegnelse Forord 3 Værdigrundlag 4 Målsætning 4 Demens 4 Udredning og diagnosticering 5 Personalets uddannelse 6 Socialpædagogisk

Læs mere

DSR 17. marts Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

DSR 17. marts Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen DSR 17. marts 2016 Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Alzheimerforeningen deler håbet om En fremtid

Læs mere

Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom

Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom I mange kommuner forhindres mennesker med en demenssygdom i at deltage i rehabiliterende

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Kildebakken Plejecenter. Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune

Kildebakken Plejecenter. Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune Kildebakken Plejecenter Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune Demensindsatser i Haderslev Kommune Formål: Mellem 80 100.000 danskere rammes

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent Introduktion o til demens e Den socialfaglige li opfølgning 8. maj 2012 Lena Baungård, demenskonsulent Program Kommunernes opgaver er defineret i forløbsprogrammer sundhedsaftaler d mellem Regioner og

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Belysning af beslutningsforslag på sundheds- og ældreområdet

Belysning af beslutningsforslag på sundheds- og ældreområdet Belysning af beslutningsforslag på sundheds- og ældreområdet 5. september 2016 Ældre med handicap Budgetmodel for ældre med handicap (DF) Antallet af ældre med handicap fordobles fra 2015 til 2020. I 2020

Læs mere

STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET

STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET 2015-2019 Velfærd og Sundhed Politisk besluttet i Horsens Byråd 28. oktober 2015 FORMÅL Horsens Kommune har igennem en årrække været toneangivende på demensområdet. Tilbud er

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

SU1 Nye partnerskaber med frivillige skal bryde ensomhed og psykisk mistrivsel blandt ældre

SU1 Nye partnerskaber med frivillige skal bryde ensomhed og psykisk mistrivsel blandt ældre Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU1 Nye partnerskaber med frivillige skal bryde ensomhed og psykisk mistrivsel blandt ældre Baggrund Mennesker ramt af ensomhed er mere syge og er længere

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbehandlere: TC/SR/MSJ Dato: 25.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål

Læs mere

Demenspolitik 2016-2019

Demenspolitik 2016-2019 Demenspolitik 2016-2019 1 Forord ved borgmester Skal udarbejdes. 2 Baggrund Helt særlige forhold gør sig gældende for borgere med demens. Demens er en kronisk og fremadskridende sygdom. Borgeren mister

Læs mere