PLAST GENERISK CASE Forår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAST GENERISK CASE Forår 2015 1"

Transkript

1 PLAST GENERISK CASE Forår

2 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds produktionsproces. En internationalt kendt industriel symbiose er Kalundborg Symbiosis, hvor en række virksomheder udveksler både materialer, energi og vand. Læs om Kalundborg Symbiosis og om Dansk SymbioseCenter på: Grøn Industrisymbiose er et program under Erhvervsstyrelsen, hvor der, i samarbejde med de Danske Regioner, er nedsat en task force med formålet at identificere og facilitere symbioser i hver af de fem danske regioner. Læs mere om Grøn Industrisymbiose på: INDHOLD 1 PLAST 2 UDNYTTELSESMULIGHEDER 3 ØKONOMISK GEVINST 4 MILJØMÆSSIG GEVINST 5 BARRIERER SYMBIOSER MED PLAST HOVEDPOINTER Symbioser med genanvendelse af forskellige plastfraktioner skaber betydelige økonomiske og miljømæssige gevinster. Det skyldes, at plast typisk er fremstillet ved anvendelse af olie, som svinger kraftigt i pris og udgør en begrænset ressource. Derudover udledes der store mængder drivhusgasser, når plast produceres og afbrændes. Både industrien og husholdninger anvender og bortskaffer store mængder plast. Fra industrien stammer en stor del af plasten fra emballageaffald samt spild fra produktion og bearbejdning af plastprodukter. Dertil kommer den store mængde plast fra husholdninger, som ikke udsorteres i de fleste kommuner. STORE BESPARELSER OG MILJØGEVINSTER For virksomheder med blandet plastaffald er der typisk omkostninger forbundet med bortskaffelse af plastfraktioner. Ved at genanvende plastfraktionerne kan der ofte opnås en omkostningsneutral eller endda positiv økonomi og miljømæssig gevinst ved at indgå i en industrisymbiose. De økonomiske gevinster sker typisk ved, at plastaffaldet erstatter primære plastfraktioner hos de virksomheder, der producerer plastprodukter. Den modtagende virksomhed reducerer omkostningerne til indkøb af råmaterialer og afkobler sig også fra de risici, der er forbundet med fluktuerende råvarepriser. Endnu større økonomiske gevinster kan typisk opnås ved direkte genanvendelse af plastprodukterne dvs. uden omsmeltning. Den største andel plast (ca. 71 %) forbrændes i dag, 4 % deponeres og de resterende 25 % genanvendes. Der er således store potentialer for at opgradere anvendelsen af plastaffald og dermed mindske anvendelsen af olie, omkostninger og miljømæssige påvirkninger 1. ANVENDELSESMULIGHEDER Flere af de virksomheder, der anvender plast som råmateriale i deres produktion, kan typisk anvende plastaffald som erstatning for primær plast. Virksomheder, der enten har plast som affald eller kunne være interesserede i at modtage regenerat, kan kontakte enten Dansk SymbioseCenter ( eller den nationale Task Force for Grøn Industrisymbiose under Erhvervsstyrelsens program for Grøn Omstilling ( for at få mere viden og bistand til at identificere og udvikle symbiosepotentialerne. Anvendelsesmulighederne afhænger af en række forhold såsom renhed af plastprodukterne, pris, farve, overholdelse af krav til f.eks. fødevarekontakt mv

3 1 PLAST Plast er en betegnelse for mange typer af materiale med specifikke egenskaber. Grundlæggende er plast en betegnelse for materialer, der er baseret på råolie. Størstedelen af materialet består af lange polymerer/molekylkæder, der har forskellige længder og typer af sidekæder. I forbindelse med genanvendelse af plast er den kemiske struktur af stor betydning, hvilket bl.a. udtrykkes som plastens flydeforhold. Man kan opdele plast i to hovedgrupper: Termoplast Hærdeplast Termoplast bliver blødt, når det varmes op og hårdt, når det køles ned igen. Hærdeplast hærder efter, at det er formet og kan ikke blive blødt igen. Grundet disse karakteristika efter afkøling, har disse to hovedgrupper af plast således også forskellige potentialer ved genanvendelse i nye produkter. De mest anvendte plasttyper er termoplast og eksempler herpå er 2 : HDPE En high density polyethylen, der er den mest almindelige plasttype med utallige anvendelser, bl.a. dunke, rør, kasser, afløbsrør, armaturer, olietanke og folie. Bruges endog som konstruktionsplast, dvs. teknisk plast. Ofte kan PP bruges i stedet (se nedenfor). LDPE En low density polyethylen, der er det mest almindelige materiale til folie og andre emballagetyper. PP Polypropylen er den lille konstruktionsplast med mange anvendelser. Forbruget af PP er vokset stærkt, da prisen er ret lav. PA eller nylon Polyamid er en stærk plast (nylon), der bruges både til folie og tekniske konstruktioner såsom hængsler og lejer. Kan skræddersys til mange formål. PVC PolyVinylChlorid er det mest anvendte materiale til rør, profiler, vinduer, tagrender mv. Findes både som hård PVC og blød PVC tilsat en blødgører bl.a. til slanger. PS Polystyren kendes fra utallige emballager, f.eks. plastbægre og anvendes også til varmeisolering. Konkurrerer med andre plastmaterialer til emballageformål som f.eks. PP, PC og PET (sodavandsflasker). ABS En flot teknisk plast med høj glans, som f.eks. anvendes til LEGO-klodser og afløbsrør. Prisen er høj. Ofte anvendes blandinger af polymerer i produktionen af primær plast, og der tilsættes ofte også fyldstoffer for at opnå de egenskaber, som køberen ønsker. Ved omsmeltning af plasten med genanvendelse for øje, forkortes polymerers længde og dermed også flydeforhold. Det er således af stor betydning at teste plastaffalds karakteristika for at kunne sikre optimal genanvendelse. Restfraktioner af plast findes i praktisk talt alle virksomheder i varierende mængder. Den store udbredelse skyldes, at mange virksomheder modtager produkter, der er indpakket i plastemballage. Derudover kan der forekomme store mængder plast hos de private affaldsselskaber, der opkøber plast hos andre virksomheder. 2 UDNYTTELSESMULIGHEDER Der er store muligheder for at øge genanvendelsen af plast, hvilket er i overensstemmelse med at plast er et fokusområde i regeringens ressourcestrategi. En opgørelse fra plastbrancheforeningen viser, at 71 %, eller af alt plastaffald ender i de danske forbrændingsanlæg 3, hvilket ses af omstående figur (tilpasset efter plastbrancheforeningens illustration): 2 Viden om de typiske plastfraktioner stammer fra Plastindustriens hjemmeside, se specifikt mere på:

4 Samlet forbrug Eksport Eksport 4% Deponering Forarbejdningsvirk somheder 13% 9% 27% Forbrugerefterspørgsel Plastaffald % 20% 22% Import ca Import % Genindvinding Bygge- og anlægsprodukter Emballage Fritids- og legetøjsartikler Andre færdigvarer Tekniske artikler Husholdningsudstyr % % Genanvendelse Energiudnyttelse Det til trods for at plast er et materiale, der egner sig godt til genanvendelse. Eksempelvis er plast et stabilt materiale, der ikke nedbrydes hurtigt under opbevaring hos virksomhederne, genbrugspladserne, private affaldsselskaber mv. Disse egenskaber bevirker, at plastaffald er særligt egnet til at indgå i industri symbioser. Der findes ofte et bedre alternativ end forbrænding af plast, hvor man kan opnå økonomiske og miljømæssige gevinster ved genanvendelse. De to eksempler sidst i dette afsnit beskriver to konkrete symbioser, der er blevet identificeret i forbindelse med Erhvervsstyrelsens program for Grøn Industrisymbiose. Udnyttelse af plastaffald kan betragtes som en pyramide, hvor man øger fraktionens værdi (økonomisk og miljømæssigt) for hver gang man går et niveau op i pyramiden. Plastaffaldets anvendelsesmuligheder er forskellige fra situation til situation og bestemt også afgjort af plastens renhed, egenskaber, farve, flydeforhold mv. I nogle tilfælde kan plasten indgå i direkte genbrug uden omsmeltning, hvilket må betragtes som optimalt. I den anden ende er spektret er forbrænding, hvor varmen udnyttes til andre formål. I midten af pyramiden er genanvendelse af plast til nye produkter, hvor plastens iboende energi og egenskaber udnyttes i det nye plastprodukt. Udnyttelse af plastaffald på højere trin i pyramiden er generelt stigende i takt med ressourcestrategiens mål om mere genanvendelse og stigende råvarepriser. Derudover er teknologiudviklingen på sorteringsanlæggene også med til at skabe et marked for genanvendt plast i bedre kvaliteter. Stadigt flere danske virksomheder får fokus på alternative materialer og dermed at mindske trækket på de primære ressourcer til fordel for virksomhedens økonomi og image. Eksempler på produkter med plastaffald (regenerat af plast) er: Sportsbander Inventar til stalde Terrasseplanker Emballage (f.eks. plastposer) Tagsten Facadeplader Sokkelelementer Faskiner til nedsivning af regnvand Legeplads-applikationer Udendørs borde og bænke Dette er blot nogle få af de mange eksempler, der er på anvendelse af genanvendt plast i nye produkter. Mulighederne for genanvendelse af plast er således mange og antallet af nye anvendelser øges hele tiden. I det følgende præsenteres aktuelle eksempler på genanvendelse af de plastfraktioner, der oftest forekommer i Danmark: nemlig blandet plast, som i dag ender hos affaldsforbrændingsselskaberne. 4

5 PLAST FRA GAMLE KABLER Som beskrevet tidligere forbrændes en stor andel af det plast, der er blevet anvendt én gang. Dette er tilfældet med plast fra kabler. I det konkrete eksempel, hvor der er opstået en industriel symbiose, er der indledt et samarbejde mellem nkt cables A/S og SP Extrusion. Plast fra nkt cables A/S' egne, brugte kabler granuleres i dag inden plasten afsættes til forbrænding. For at undgå afbrænding og dermed tab af energimængden i plasten, kan plasten genanvendes. I dette konkrete tilfælde er det plasttypen PEX, der anvendes til et bedre formål end forbrænding - f.eks. terrasseplanker, som SP Extrusion producerer på deres fabrik i Spentrup ved Randers. Her ekstruderes plasten i den ønskede form. Plasttyperne til terrasseplanker kan variere og der accepteres også mindre urenheder i plasten, hvilket sikrer, at denne anvendelse af plasten kan realiseres til trods for, at denne plast fra kabler indeholder mindre mængder metal. BLANDET DEPONERINGS- OG FORBRÆNDINGSEGNET PLAST Hos mange af de større affaldsselskaber modtages der store mængder af forskellige materialetyper. Disse materialer er typisk indsamlet fra industrivirksomheder i nærområdet. Ofte er plastsammensætningen ikke kendt, og i nogle tilfælde indeholder plasten også mindre urenheder. Derudover er plasten ofte ukendt eller plasttyperne er blandet som f.eks. PET; PP, HDPE, LDPE mv. Da disse affaldsselskaber ofte kan granulere plasten, er det muligt at producere regenerat, der kan indfødes direkte i ekstruderingsmaskiner. Hermed er grundlaget skabt for at producere produkter, der består udelukkende af regenerat og dermed er et bæredygtigt alternativ til eksisterende produkter på markedet. Et konkret eksempel herpå er Aage Vestergaard Larsen, som dagligt indsamler mange forskellige typer af plast, der både kan genanvendes, må forbrændes eller deponeres. Gennem arbejdet med industrielle symbioser er mulighederne for genanvendelse af det plast, der forbrændes og deponeres, afdækket. Denne plast er blevet granuleret, hvorefter den kan indgå i en symbiose med SP Extrusion, som ekstruderer denne plast til nye produkter. 3 ØKONOMISK GEVINST Økonomien i plastsymbioser er typisk omgærdet af fortrolighed, da afregningspriserne udgør en konkurrenceparameter både mht. afsætning af plastfraktioner og modtagelse af fraktioner. Dog er der gennemført et nationalt studie, hvor det oplyses, at pris ved handel med rene plastfraktioner kan variere fra 400 DKK til mere end DKK pr. ton plast4. Generelt kan det siges, at sorteret og rent plast handles typisk til en markant højere pris end blandet plast. Det estimeres, at der kan forekomme en besparelse på maksimalt 5 DKK pr. kg plast. Men det må understreges, at priserne afhænger af en række forhold såsom renhed, farve, kvalitet, leveringssikkerhed mv. For den industrielle symbiose mellem affaldsselskabet Aage Vestergaard Larsen og plastmodtageren SP Extrusion er besparelsen vurderet til at være over DKK pr. år. Prisen er en indikation af prislejet ved genanvendelse af 800 regenerat. Der er udelukkende indregnet besparelser ved undgåede udgifter til deponiog forbrændingsafgift. Der er ikke taget højde for eventuelle meromkostninger, der måtte være ved transport samt granulering af plasten. For den anden symbiose med deltagelse af nkt cables A/S og SP Extrusion forventes det, at SP Extrusion kan aftage 100 af denne plast pr. år. Prisen er fortrolig og den økonomiske besparelse kan således ikke oplyses. Ved anvendelse af de generelle data fra Miljøstyrelsens projekt estimeres det, at plasten fra nkt cables har en værdi på DKK pr. år. Miljøprojekt nr fra 2014: "Automatisk affaldssortering teknologier og danske udvikling. og produktionskompetencer" 5 fra Miljøstyrelsen. 4

6 4 MILJØMÆSSIG GEVINST Via LCA studier er det påvist, at der spares (eller at man undgår en emission) på ca. 1,5 kg CO 2 -ækv./kg ved anvendelse af genanvendt plast i stedet for primær plast 5. Beregninger for specifikke plasttyper kan gennemføres ved anvendelse af Plastbranchens Plastberegner, som findes på Derudover spares miljøet for et betydeligt træk på olie, som er en begrænset fossil ressource. Samlet set er der store potentielle miljømæssige gevinster, der realiseres ved anvendelse af regenerat som erstatning for primært plast. For den industrielle symbiose mellem affaldsselskabet Aage Vestergaard Larsen og plastmodtageren SP Extrusion vurderes den miljømæssige gevinst at være omtrent CO₂-ækv./år. Udover en besparelse i drivhusgasser, vil der også forekomme en række andre gevinster såsom: - Mindsket/forsinket emission af øvrige stoffer og dermed reducerede miljøeffekter såsom forsuring, fotokemisk ozondannelse mv. ved afbrænding af plasten. - Undgået anvendelse af primære råstoffer (olie mv.) - Produktion af bæredygtige produkter. For den anden konkrete case, hvor kabler fra nkt cables A/S genanvendes til produktion af terrasseplanker forventes det, at der undgås en emission af drivhusgasser på ca. 150 CO 2 -ækv./år. Det vides ikke, hvor meget olie, der anvendes til at producere 100 plast, som erstattes af affaldsplast fra nkt cables A/S. Men sikker er det, at man undgår et olieforbrug ved at anvende regenerat fra nkt cables A/S. Og da olie er en begrænset ressource, er det væsentlig at begrænse dette forbrug. 5 BARRIERER Der kan være tekniske, lovgivningsmæssige og økonomiske barrierer, der vanskeliggør realisering af en industrisymbiose. I det følgende gennemgås eksempler herpå. Afsnittet er ikke udtømmende, men har til hensigt at italesætte nogle af de overvejelser og hindringer, der typisk dukker op ved genanvendelse af diverse plastfraktioner. Nogle af barriererne nødvendiggør afklaringer, udredninger, tests mv. for at industrisymbiosen kan realiseres og dermed også giver en økonomisk gevinst for de deltagende parter. I disse situationer kan tilskudsordningen for Grøn Industrisymbiose i nogle tilfælde være en uvurderlig hjælp til virksomhederne for at komme i gang med denne omstilling. FRAKTIONERING AF PLAST Indsamling af plast fra industrivirksomheder foregår som oftest via private affaldsselskaber, som afhenter plasten og sælger den til højest bydende i ud- og indland. Nogle af virksomhederne skiller de enkelte plastfraktioner ad og andre virksomheder får dem afhentet i en beholder, hvor al plast er sammenblandet. I mange kommuner ses det desuden, at der ikke er krav til virksomheder om fraktionering, og alt affald derfor blandes sammen. Blandede plastfraktioner kræver højere omkostninger at genanvende og der gives derfor typisk en væsentligt lavere afregningspris for disse. Fraktionering kan dog være omkostningstung for virksomhederne i form af mandetimer eller investering i udstyr til sortering. FORSYNINGSSIKKERHED Produktionsvirksomheder er dybt afhængige af forsyningssikkerheden af råvarer. Ligeledes er plastvirksomheder, der anvender regenerat i deres produktion, afhængige af at modtage denne regenerat på det rigtige tidspunkt, til den rigtige kvalitet og pris mv. Hos mange virksomheder er fokus endnu ikke rettet mod de økonomiske gevinster, der er i affald herunder plastaffald. Virksomhedernes fokus er rettet mod deres primære produkter og dermed ikke nyttiggørelse af de ressourcer, der er i deres affald. Derudover har virksomhederne ofte heller ikke fokus på påvirkning af leverandørernes emballering af produkter og dermed heller ikke mængden og typen af plast, der genereres. 5 Jf. tingtaler.dk. Emissionsfaktoren udtrykker en gennemsnitlig værdi for primært plast og regenerat generelt. Der er ikke fokuseret på en specifik plasttype. 6

7 Det bevirker, at systematisering af indsamling, sortering og salg ikke er i fokus hos de virksomheder, der genererer plastaffaldet hvilket kan være en barriere for genanvendelse hos de virksomheder, der anvender regenerat som et råmateriale i deres produktion af plastprodukter. Sortering hos den virksomhed, der genererer plastaffald, kan derfor være en nøgle til at skabe økonomi i at genanvende plasten. PLASTENS KVALITET MHT. EGENSKABER SÅSOM FLYDEFORHOLD MV. Som beskrevet tidligere er plast ofte designet til specifikke formål og tilsat fyldstoffer mv. for at opnå særlige egenskaber til det specifikke formål, plasten skal anvendes til. I nogle tilfælde begrænser sammensætningen samt indholdet af fyldstoffer den videre anvendelse af plasten i nye produkter. Eksempler herpå er tilsætning af sort farve (også kaldet carbon black), som vanskeliggør udsortering i plasttyper. Et andet eksempel er produkter, der tilsættes phthalater, hvilket reducerer mulighederne for genanvendelse, da flere og flere firmaer og forbrugere kræver plastprodukter uden blødgørere. Farvet plast mindsker mulighederne for farvevalg ved genanvendelse, og derfor er gennemsigtigt plast mest værdifuldt, da det ved genanvendelse kan farves efter ønske. Plast i blandede farver tilsættes typisk en mørk farve for at opnå en ensartet farve. Når genanvendt plast bliver indsamlet er det derudover ofte blandet i forskellige plasttyper. Anvendelsesmulighederne for genanvendt plast er størst, hvis plasten er udsorteret i de enkelte plasttyper. Enten kan dette gøres ved kildesortering (hos virksomhederne) eller på et sorteringsanlæg, hvor NIR scannere kan scanne de enkelte plasttyper. En sådan proces fordyrer naturligvis materialet. Et andet forhold er omsmeltningen af plast, som bryder en del af de lange polymerkæder og dermed reducerer plastens flydeforhold. Ofte bruges genanvendt plast derfor i en kombination med primært plast, så de tekniske krav til materialet kan mødes. PRIS Prisen for regenerat er reguleret af markedspriserne, da plastaffald omsættes (sælge og købes) på det åbne marked. I nogle tilfælde hvor fraktionerne er blandede, er der behov for sortering og eventuelt også vask af plasten. Denne behandling af plasten øger prisen for regenerat, hvilket i nogle tilfælde kan blive så høj, at prisen nærmer sig den for primært plast. I flere tilfælde er der set eksempler på danske firmaer, der indkøber plastaffald fra Tyskland samt andre tilstødende lande til en konkurrencedygtig pris. Denne generiske case for industrisymbioser med nyttiggørelse af plastaffald har til formål at inspirere til en højere nyttiggørelse af dette ved at beskrive de generelle muligheder for og udbytte ved sådanne symbioser. Casen må ikke bruges som dimensionerings- eller beslutningsgrundlag. Casen er udarbejdet af COWI A/S ved: Linda Høibye Med bidrag fra Christian Eriksen fra NIRAS A/S. for Erhvervsstyrelsen og Dansk SymbioseCenter. 7

BYGGE- MATERIALER GENERISK CASE

BYGGE- MATERIALER GENERISK CASE BYGGE- MATERIALER GENERISK CASE Forår 2015 1 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for bundlinjen og miljøet Gladsaxe Tirsdag d. 9. juni 2015 Christian Eriksen, NIRAS AGENDA Baggrund om industrisymbioser Kalundborg Symbiosen Definitionen af en industriel

Læs mere

Plastaffald i den cirkulære økonomi 28.februar 2017 Genanvendelse af sort plast Sortering af sort plast i Tyskland

Plastaffald i den cirkulære økonomi 28.februar 2017 Genanvendelse af sort plast Sortering af sort plast i Tyskland Plastaffald i den cirkulære økonomi 28.februar 2017 Genanvendelse af sort plast Sortering af sort plast i Tyskland B.Malmgren-Hansen Vand og Ressourcer, Teknologisk Institut, Aarhus Sortering af sort plast

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

RESTTRÆ GENERISK CASE

RESTTRÆ GENERISK CASE RESTTRÆ GENERISK CASE Forår 2015 1 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds

Læs mere

Grøn omstilling et initiativ forankret i Erhvervsstyrelsen

Grøn omstilling et initiativ forankret i Erhvervsstyrelsen Grøn omstilling et initiativ forankret i Erhvervsstyrelsen Industriel symbiose - den korte version Industriel symbiose to former: Klassisk: Via marked: Industriel symbiose er et ressourcesamarbejde mellem

Læs mere

Skanderborg, 3. december 2013. Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk

Skanderborg, 3. december 2013. Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk Skanderborg, 3. december 2013 Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk Hvem er jeg? Jesper Algren, projekleder Innovationsteamet, Regional Udvikling Arbejder bl.a. med: Hvad

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

SEKUNDAVAND GENERISK CASE

SEKUNDAVAND GENERISK CASE SEKUNDAVAND GENERISK CASE Efterår 2014 1 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

SYRER OG BASER GENERISK CASE

SYRER OG BASER GENERISK CASE SYRER OG BASER GENERISK CASE Efterår 2014 1 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Statistik for plastemballage 2003

Statistik for plastemballage 2003 Statistik for plastemballage 2003 Miljøprojekt Nr. 1035 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren,

Læs mere

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast.

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Plast Niveau: 9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Forløbet består af 6

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Ressourcestrategien og planen: Opfølgning og sammenhæng med EU-kommissionens udspil 2. juli om cirkulær økonomi og nye genanvendelsesmål

Ressourcestrategien og planen: Opfølgning og sammenhæng med EU-kommissionens udspil 2. juli om cirkulær økonomi og nye genanvendelsesmål Ressourcestrategien og planen: Opfølgning og sammenhæng med EU-kommissionens udspil 2. juli om cirkulær økonomi og nye genanvendelsesmål v/ Morten Carlsbæk, DAKOFA Netværket for Affald, energi og klima

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Grøn omstilling et initiativ forankret i Erhvervsstyrelsen

Grøn omstilling et initiativ forankret i Erhvervsstyrelsen Grøn omstilling et initiativ forankret i Erhvervsstyrelsen Industriel symbiose - den korte version Industriel symbiose to former: Klassisk: Via marked: Industriel symbiose er et ressourcesamarbejde mellem

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 340 Offentligt 7. oktober 2010 hjo/j.nr. 02.01.0011-12 Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Der har længe været

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Bioplast og miljøet. Hvad er fup og hvad er fakta?

Bioplast og miljøet. Hvad er fup og hvad er fakta? Bioplast og miljøet Hvad er fup og hvad er fakta? Introduktion: Hvad er bioplast? Bioplast anvendes primært som betegnelse for polymerer fremstillet ud fra biologiske råvarer, fx majs. Den mest anvendte

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for miljøet og for bundlinjen! 18. November 2014 Erik C. Wormslev, NIRAS De basale teser Vi arbejder med få hovedteser for energi og ressourcer: Kvalitet holder længere

Læs mere

Vi er medvirkende til at reducere CO2 udslippet med > tons per år

Vi er medvirkende til at reducere CO2 udslippet med > tons per år Vi er medvirkende til at reducere CO2 udslippet med > 20.000 tons per år ATV konference Hvor meget plast findes i DK? Kan genanvendelsesgraden af plast øges i Danmark? Hvor meget plast findes i Danmark,

Læs mere

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder Notat Dato 10. marts 2015 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder En meget stor del af de opgaver, som Reno Djurs har ansvaret for, løses af private

Læs mere

Indsamling og genanvendelse af hård PVC. Nemt for dig godt for miljøet

Indsamling og genanvendelse af hård PVC. Nemt for dig godt for miljøet Indsamling og genanvendelse af hård PVC Nemt for dig godt for miljøet WUPPI gør det nemt for dig at tage miljøansvar Danmark er det eneste land, som gennem lovgivning sikrer, at PVC-affald indsamles til

Læs mere

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 Notat Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 8. januar 2014 Dok.nr.: 2013/0024904-3 Indledningsvist skal Frederiksberg

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

ORGANISKE RESTFRAKTIONER GENERISK CASE

ORGANISKE RESTFRAKTIONER GENERISK CASE ORGANISKE RESTFRAKTIONER GENERISK CASE Efterår 2014 1 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en

Læs mere

SPILDEVANDS- SLAM GENERISK CASE

SPILDEVANDS- SLAM GENERISK CASE SPILDEVANDS- SLAM GENERISK CASE Efterår 2014 1 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Undervisningsforløb om plast:

Undervisningsforløb om plast: Øvelsesvejledning samt en plan for et uv-forløb om plast. Desuden er der en prøve, som mine elever har udarbejdet og en elevs forsøg på at lave et flow-chart over analysen i WOW - DetEtPlast. Det skal

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt / Overvejelser vedrørende central sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt DAKOFA konference 20. januar 2015 / Hvem er vi? 9 ejerkommuner 400.000 indbyggere / 20.000 virksomheder Gadstrup

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Region Hovedstaden Udfordringer for håndtering af affald og ressourcer i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden Udfordringer for håndtering af affald og ressourcer i Region Hovedstaden Udfordringer for håndtering af affald og ressourcer i Region Hovedstaden Sofie Dam Specialkonsulent, Ph.d. Klima og ressourcer Center for Regional udvikling Agenda Kort om Region Hovedstaden og vores hospitaler

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI Frem mod 2020 er der markante samfundsøkonomiske gevinster ved at udnytte disponibel kapacitet i de danske affaldsenergianlæg. Øget import af affald

Læs mere

Mekanisk sortering af plastaffald fra husholdninger

Mekanisk sortering af plastaffald fra husholdninger Mekanisk sortering af plastaffald fra husholdninger Udvikling af dansk sorteringskoncept Miljøprojekt nr. 1724, 2015 Titel: Mekanisk sortering af plastaffald fra husholdninger Redaktion: Jesper Vange Heinzl,

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr

VEUD ekstraopgave Opgave nr Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk. 40 spørgsmål til termoplast & tegningsforståelse. Introduktion til termoplast 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen:

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere

Effektvurdering hvad opnår vi ved øget genanvendelse?

Effektvurdering hvad opnår vi ved øget genanvendelse? Effektvurdering hvad opnår vi ved øget genanvendelse? Arbejdsgruppen bag Task Forcens formål er at Arbejde for at de politiske ønsker om 50% genanvendelse af de tørre fraktioner og det organiske affald

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Plastemballagers genanvendelighed Design kriterier for emballager

Plastemballagers genanvendelighed Design kriterier for emballager Plastemballagers genanvendelighed Design kriterier for emballager Plastic ZERO - LIFE10 ENV/DK/098 - with the contribution of the LIFE financial instrument of the European Union Genanvendelse sparer ressourcer

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

TEKSTILER GENERISK CASE

TEKSTILER GENERISK CASE TEKSTILER GENERISK CASE Forår 2015 1 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Danmark fri for fossil plastik i 2050

Danmark fri for fossil plastik i 2050 PLASTIKPOLITIK Danmark fri for fossil plastik i 2050 Plastikproblemet vokser hastigt til skade for natur, miljø og klima. EU er på vej med en plastikstrategi, og i Danmark har regeringen varslet en plan

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

OVERSKUDS- VARME GENERISK CASE

OVERSKUDS- VARME GENERISK CASE OVERSKUDS- VARME GENERISK CASE Efterår 2014 1 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Sortering af plastog metalaffald fra nordjyske kommuner den 3. vej. [Serietitel og årstal]

Sortering af plastog metalaffald fra nordjyske kommuner den 3. vej. [Serietitel og årstal] Sortering af plastog metalaffald fra nordjyske kommuner den 3. vej [Serietitel og årstal] Titel: den 3. vej Redaktion: Hanne Johnsen, Bjørn Malmgren-Hansen, Dorthe Ladefoged, Thomas Lyngholm Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Disposition Indsatser og mål/effekter Genanvendelse af organisk dagrenovation Genanvendelse af plast Statslige initiativer og projekter EU Meddelelse

Læs mere

til forbrænding Hvis erhvervsaffaldet blev frit - hvordan skal forbrænding i Danmark så organiseres?

til forbrænding Hvis erhvervsaffaldet blev frit - hvordan skal forbrænding i Danmark så organiseres? DEBATOPLÆG Frit erhvervsaffald til forbrænding Hvis erhvervsaffaldet blev frit - hvordan skal forbrænding i Danmark så organiseres? Europas mest effektive affaldsbehandling RenoSam har dokumenteret, at

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Fremstilling af profiler af plast-husholdningsaffald. v/ Flemming Christiansen, SP Moulding A/S 27. Januar 2016

Fremstilling af profiler af plast-husholdningsaffald. v/ Flemming Christiansen, SP Moulding A/S 27. Januar 2016 Member of SP Group A/S Fremstilling af profiler af plast-husholdningsaffald v/ Flemming Christiansen, SP Moulding A/S 27. Januar 2016 1 Indhold: SP Group og SP Extrusionpræsentation Ekstruderingsråvare,

Læs mere

Genanvendelse af tagpap

Genanvendelse af tagpap «From Roof to Road» Innovative recycling of bitumen felt roofing material Genanvendelse af tagpap Karsten Rasmussen 11. maj 2012 1 Workshop genanvendelse af tagpap Indhold Historien Konceptet Udfordringerne

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Dansk Affaldsforening, Affaldsdage 11.11.2016 Funktionsleder Niels Bukholt Stort fokus på bygge- og anlægssektoren Ellen McArthur fundation 0,8-1,1 mia. kr.

Læs mere

Evaluering. Forsøg med indsamling af EPS til genanvendelse Sagsnr. 15/135 Dok.nr. 976/17 Initialer LRE. Side 1 af 8

Evaluering. Forsøg med indsamling af EPS til genanvendelse Sagsnr. 15/135 Dok.nr. 976/17 Initialer LRE. Side 1 af 8 Evaluering Forsøg med indsamling af EPS til genanvendelse 09-02-2017 Sagsnr. 15/135 Dok.nr. 976/17 Initialer LRE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indhold 1 Baggrund... 3 2 Forsøgskoncept... 3 3 Resultater... 4

Læs mere

EPS-emballage pakker produkterne miljøansvarligt

EPS-emballage pakker produkterne miljøansvarligt EPS-emballage pakker produkterne miljøansvarligt PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter Fortæller varens historie I et moderne samfund kan emballage ikke undværes. Emballage er en forudsætning

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

N O T A T HANDLEPLAN FOR ØGET SORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD. Kommentarer og anbefalinger til det videre arbejde med planen

N O T A T HANDLEPLAN FOR ØGET SORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD. Kommentarer og anbefalinger til det videre arbejde med planen N O T A T 20.11. 2015 SIDE 1 AF 6 HANDLEPLAN FOR ØGET SORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD Kommentarer og anbefalinger til det videre arbejde med planen I forbindelse med den, af Allerød, Fredensborg, Hørsholm

Læs mere

vc vc Håndbog til hjælp ved sortering af PVC-affald

vc vc Håndbog til hjælp ved sortering af PVC-affald vc vc Håndbog til hjælp ved sortering af PVC-affald PP1 PVC Kolofon 2 Udgiver: Miljøstyrelsen Udgivelsesår: 2001 Titel: Håndbog til hjælp ved sortering af PVC-affald Udførende institutioner: Miljøstyrelsen,

Læs mere

Dansk affaldsforening 28/4-2015

Dansk affaldsforening 28/4-2015 Agenda Temadag om papir og pap Dansk affaldsforening 28/4-2015 Side:1 Agenda Agenda 1. Velkommen 2. Hvem og hvad er DanFiber 3. Papirmarkedet i Danmark 4. Hvad kan afsættes og hvor 5. Sporbarhed og kvalitet

Læs mere

Miljøvurdering af forsøgsordning for indsamling af emballageaffald i Odense

Miljøvurdering af forsøgsordning for indsamling af emballageaffald i Odense Odense Renovation A/S Miljøvurdering af forsøgsordning for indsamling af emballageaffald i Odense Rapport August 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Indhold 1. Indledning 2. Miljøministeriets rammer og sigtelinjer 3. Regulering og andet nært forestående

Læs mere

CASI BORGERPANEL DANMARK 18.-19. APRIL 2015 TEKNOLOGIRÅDET

CASI BORGERPANEL DANMARK 18.-19. APRIL 2015 TEKNOLOGIRÅDET VISIONSKATALOG CASI BORGERPANEL DANMARK 18.-19. APRIL 2015 TEKNOLOGIRÅDET FIRE VISIONER FOR EN BÆREDYGTIG FREMTID Vision 1: Bæredygtig elektronik Det er vores vision at alt elektronik er bæredygtig på

Læs mere

Ressourcestrategi og affaldsstrømme

Ressourcestrategi og affaldsstrømme Ressourcestrategi og affaldsstrømme Seminar on Automation in Waste Handling systems May 13th, 2013 Inge Werther, DAKOFA Ressourceeffektivitet affaldet som ressource Miljøminister Ida Auken 2 kriser, der

Læs mere

Foreningens task force ressourceplan. 9. oktober 2015 Nils Olsen AffaldPlus

Foreningens task force ressourceplan. 9. oktober 2015 Nils Olsen AffaldPlus Foreningens task force ressourceplan 9. oktober 2015 Nils Olsen AffaldPlus Task forcen består af Formand udpeget af K-kredsen (vakant) Stinne Stokkebo, ARWOS Hardy Mikkelsen, RenoDjurs Helena Nielsen,

Læs mere

Plastindustrien i Danmark. Miljøpolitik2008

Plastindustrien i Danmark. Miljøpolitik2008 Plastindustrien i Danmark Plastindustriens miljøpolitik Plastindustriens miljøpolitik er vores svar på, hvordan vi tager kampen op med miljø- og klimaudfordringer. Plast sparer energi og skal være med

Læs mere

Anmodning om vejledende udtalelse vedrørende klassificering af affald

Anmodning om vejledende udtalelse vedrørende klassificering af affald Miljøstyrelsen 1-november-2015 Strandgade 29 Sagsnummer: 13/23715 1401 København K Sagsbehandler: Sendes pr mail til: mst@mst.dk Rikke Bøgeskov Hyttel Tlf.: 51611323 Anmodning om vejledende udtalelse vedrørende

Læs mere

Plastkortlægning 7. december 2015 Vores reference: 30.3198.89. Årsager til forskelle i de indsamlede mængder

Plastkortlægning 7. december 2015 Vores reference: 30.3198.89. Årsager til forskelle i de indsamlede mængder Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 72 207 207 +45 7220 7207 www.sweco.dk Teknisk notat CVR-nr. 48233511 Plastkortlægning 7. december 2015 Vores reference: 30.3198.89 Udarbejdet Kontrolleret Kopi

Læs mere