OVERSKUDS- VARME GENERISK CASE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSKUDS- VARME GENERISK CASE"

Transkript

1 OVERSKUDS- VARME GENERISK CASE Efterår

2 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds produktionsproces. En internationalt kendt industriel symbiose er Kalundborg Symbiosis, hvor en række virksomheder udveksler både materialer, energi og vand. Læs om Kalundborg Symbiosis og om Symbiosis Center på: Grøn Industrisymbiose er et program under Erhvervsstyrelsen, hvor der, i samarbejde med de Danske Regioner, er nedsat en task force med formålet at identificere og facilitere symbioser i hver af de fem danske regioner. Læs mere om Grøn Industrisymbiose på: INDHOLD 1 OVERSKUDSVARME 2 UDNYTTELSESMULIGHEDER 3 ØKONOMISK GEVINST 4 MILJØMÆSSIG GEVINST 5 BARRIERER SYMBIOSER MED OVERSKUDSVARME HOVEDPOINTER Industrisymbioser med udnyttelse af overskudsvarme skaber både økonomiske og miljømæssige gevinster, og der er meget store potentialer, der venter på at blive indfriet. Overskudsvarme er lig med ressourcespild, med mindre overskudsvarmen kan udnyttes til et andet formål. Derved kan spild vendes til en ressource, der kan skabe bedre økonomi og mindske miljøbelastningen. STORE BESPARELSER OG MILJØGEVINSTER Overskudsvarme er ofte et billigere alternativ til almindelig opvarmning. I nogle tilfælde kan udnyttelse af overskudsvarme endda medføre optimering af andre processer eller spare investeringer i andet udstyr til køling eller opvarmning, hvilket kan styrke økonomien i et overskudsvarmeprojekt. Industrisymbioser, der udnytter overskudsvarme, kan således være med til både at øge ressourceeffektiviteten og styrke konkurrenceevnen samt mindske miljøbelastningen. ANVENDELSESMULIGHEDER Overskudsvarme findes i mange brancher og i mange slags processer, og den kan ofte nyttiggøres. Enten internt i virksomheden, i samarbejde med nærliggende virksomheder eller leveret til det lokale fjernvarmeselskabs net. Hvis en virksomhed kan anvende overskudsvarmen i egne processer, er varmen gratis og kan tilmed fortrænge anden form for fossilenergi, hvilket medfører økonomiske og miljømæssige gevinster. Anvendes varmen til rum-opvarmning, eller sælges den, kan det ofte - selv under nuværende lovgivning/afgiftsstruktur - give en økonomisk gevinst for både køber og sælger. Samtidig kan anvendelsen give en væsentlig miljømæssig effekt, der både kan tilskrives dem der leverer overskudsvarmen, og dem der udnytter den. Virksomheder, der enten genererer overskudsvarme eller kunne være interesserede i at modtage det, kan kontakte enten Symbiosis Center (www.symbiosecenter.dk) eller den nationale Task Force for Grøn Industrisymbiose under Erhvervsstyrelsens program for Grøn Omstilling (www.grønomstilling.dk) for at få mere viden og bistand til at identificere og udvikle symbiosepotentialerne. 2

3 1 OVERSKUDSVARME Overskudsvarme er et energioverskud fra en proces f.eks. trykluft- eller køleanlæg, hvor opvarmning er en nødvendig del eller et resultat af processen. Overskudsvarme optræder mange steder. Navnlig hvor der er motorer og maskiner, herunder hydraulikanlæg og hvor der sker opvarmning eller nedkøling. Som inspiration til installationer og processer, hvor virksomheder kan finde overskudsvarme, det måske kan betale sig at udnytte, kan nævnes: Motorer/ maskiner/ procesanlæg (vand/ oliekøling og evt. udstødning) Kedelanlæg Store hydrauliske anlæg og trykluftsanlæg Inddampning Tørring Indfrysning Brænding, smeltning, støbning og sintring Fremstillingsprocesser - Raffinering - Kemiske processer Køling - Køling af fordærvelige varer i supermarkeder, frysehuse og fremstillingsvirksomhe der (eks. fødevarevirksomheder) - Køling af datacentre og serverrum - Køling af spildevand - Komfortkøling (større aircondition anlæg) SYMBIOSE EKSEMPEL FOR-ANALYSE FANDT STORE MILJØMÆSSIGE OG ØKONOMISKE GEVINSTER Fødevareingrediensvirksomheden CP Kelco, kemikalieproducenten Sun Chemicals, medicinalvirksomheden FeF Chemicals og gulvproducenten Junckers genererer i dag store mængder varme fra bl.a. køletårne og processer. En for-analyse finansieret med midler fra Erhvervsstyrelsens program for Grøn Industrisymbiose har undersøgt mulighederne for at udnytte denne varme som fjernvarme hos projektholderen VEKS - Vestegnens Kraftvarmeselskab. Samarbejdspartnerne undersøgte muligheden for at anvende overskudsvarme som fjernvarme i det storkøbenhavnske fjernvarmesystem. På denne måde kan overskudsvarme fra virksomhederne være med til at forsyne hovedstaden med CO 2 -neutral fjernvarme. SYMBIOSE EKSEMPEL - FRA KØLEVARME TIL VARM ØKONOMI Virksomheden Coldstar ved Vejle opbevarer fødevarer for dagligvaresektoren og cateringkunder i et stort kølet transit /distributionslager på mere end m 2. Kølingen af dette lager og varerne giver anledning til en væsentlig mængde overskudsvarme som virksomheden er gået sammen med Trefor Varme for udnytte. Varmen fra køleprocessen ledes i øjeblikket direkte ud til omgivelserne. Ved at indbygge en varmepumpe og en varmeveksler i køleanlægget, vil Coldstar kan overskudsvarmen høstes og nyttiggøres til fjernvarme der distribueres gennem Trefor Varmes fjernvarmenet. 2 UDNYTTELSESMULIGHEDER Overskudsvarme kan udnyttes enten som procesvarme i en anden (industriel) proces, til rumopvarmning (komfortvarme) eller til fjernvarme ved at afsætte den til nærliggende virksomheder eller et nærliggende fjernvarmenet. PROCESVARME Den mest rentable udnyttelse af overskudsvarme er oftest i egen eller andre virksomheders proces, da afgiftssystemet betyder at der i disse tilfælde vil være lave eller ingen afgifter at tage hensyn til. Udnyttelse til proces kræver ofte høje og stabile temperaturer og stabil produktion. Derfor kombineres udnyttelsen ofte med andre opvarmningskilder for at sikre bedst mulig forsyningssikkerhed. Forvarmning af procesvand, tørreprocesser og nogen former for rengøring er eksempler på områder hvor temperatur og mængdekravene kan være mere fleksible. 3

4 RUMVARME Udnyttelsen af overskudsvarme til rumvarme er ofte lettere og kan ske ved lavere temperaturer. Ideel udnyttelse sker gennem lavtemperatursystemer med en stor varmekapacitet, som eks. gulvvarmesystemer. Udnyttelse af overskydende varme til rumvarme forudsætter afgiftsberegning, da udnyttelsen vurderes at være komfort frem for proces. FJERNVARME Tidligere krævede de fleste fjernvarmeselskaber yderst stabile temperaturer og mængder af overskudsvarme, og de krævede ganske bebyrdende og langsigtede aftaler med de virksomheder, der skulle levere varmen. Det har været en barriere for at overskudsvarmen blev udnyttet i samarbejde med fjernvarmeselskaber. Fjernvarmeselskaberne er i dag ofte blevet bedre til at håndtere svingende varmemængder. Selskaberne har nogle steder sænket temperaturkravet en smule, og da de udnyttede mængder nu kan indrapporteres som en energibesparelse for selskabet kan der dermed indhentes tilskud gennem energiselskabernes energispareforpligtelser. Det er derfor blevet væsentligt lettere at få aftaler på plads om levering af overskudsvarme til fjernvarmenettet, på vilkår der ikke forpligter virksomhederne i belastende omfang. Teknologien er stadig ny, men i dag er det tillige muligt at hæve temperaturen i den leverede varme via en varmepumpe. I dag er der endvidere store muligheder for tilskud gennem energispareordningen til varmepumpeprojekter 1, udregnet som varmen leveret minus forbrugt elektricitet. Tilskuddet (med aktuelle priser) kan potentielt dække op til % af investeringen i sådanne varmepumpeløsninger, hvilket gør tilbagebetalingstiden kort og projektøkonomien meget attraktiv. 3 ØKONOMISK GEVINST Den mulige økonomiske gevinst ved udnyttelsen af overskudsvarme afhænger af energimængden, der kan nyttiggøres, omkostningerne til etablering af det nødvendige udstyr til nyttiggørelsen, prisen på den energi overskudsvarmen fortrænger, og hvilke afgifter der skal betales. Disse ting afhænger igen af de konkrete forhold, eks. hvor høj temperatur overskudsvarmen er til rådighed ved, hvor langt der er til modtageren af energien, og til hvilket formål overskudsvarmen skal nyttiggøres. Hvis varmen rentabelt kan nyttiggøres, vil den økonomiske gevinst for virksomheden der afsætter energien oftest optræde i form af en indtægt fra salg af den overskydende energi til modtagervirksomheden. Den økonomiske gevinst for virksomheden som modtager overskudsvarmen kommer af en reduktion i omkostninger til den energi virksomheden bruger til opvarmning. I de tilfælde hvor den afsættende virksomhed har et stort kølebehov, kan udnyttelse af den bortkølede energi som overskudsvarme betyde reducerede omkostninger til køling. I andre tilfælde kan udnyttelsen af overskudsvarme føre til en økonomisk gevinst, da behovet for at etablere reserve- eller spidslastkapacitet kan reduceres eller helt fjernes. Det samme kan være tilfældet, hvis overskudsvarme kan udnyttes, så en ellers nødvendig udvidelse eller omlægning af eksisterende energianlæg ved modtager virksomheden kan undgås. SYMBIOSE EKSEMPEL ØKONOMISK GEVINST VED KØGE ENERGISYMBIOSE Symbioseprojektet med de fire industrivirksomheder i Køge viste, at der især ved CP KELCO var store miljø- og økonomiske potentialer ved at udskifte virksomhedens store køletårne med varmepumper som potentielt kan levere ca MWh overskudvarme som 85 C fjernvarme til VEKS. Projektet belyste, at det er rentabelt at installere varmepumper ved CP KELCO, da tilbagebetalingstiden kun er ca. 3 år med en ekstra indtægt for CP KELCO på ca. 2 mio. kr. per år. 1 4

5 Ved projektets øvrige deltagere blev der endvidere fundet mindre potentialer, men pga. lave temperaturer og den enkelte enhedsoperation var økonomien her ikke lige så attraktiv. SYMBIOSE EKSEMPEL ØKONOMISK GEVINST VED COLDSTAR OG TREFORS SYMBIOSE Den økonomiske gevinst for Coldstar kommer ved at sælge overskudsvarme til Trefor Varme. Overskudsvarmen er dermed gået fra at være et spild produkt til at være et aktiv for virksomheden. Trefor Varme vil få mulighed for at opkøbe CO 2 -neutral fjernvarme til en pris, der er lavere end værkets laveste produktionspris hvilket vil være med til at reducere omkostningerne til varme for selskabets forbrugere. 4 MILJØMÆSSIG GEVINST Overskudsvarme repræsenterer en uudnyttet energiressource, der kan nyttiggøres med store miljøfordele, da udnyttelsen oftest fortrænger andre former for opvarmning og derigennem øger den overordnede ressourceeffektivitet. Flere analyser viser et meget stort potentiale for udnyttelse af overskudsvarme i industrien. Energistyrelsen skønner i en rapport fra 2009 at overskudsvarmepotentialet der virksomhedsrentabelt kan udnyttes er af størrelsesordenen TJ pr. år, hvilket svarer til ca. 3 % af industriens samlede energiforbrug 2. Hvis den virksomhed eller det fjernvarmeselskab, der kan udnytter overskudsvarmen, kan reducere det eksisterende brændselsforbrug, kan udledningen af CO 2 og skadelige partikler til atmosfæren reduceres. Navnlig hvis brændslet, der fortrænges, er af fossil oprindelse, som eks. gas, olie eller kul. Hvis der tilmed kan etableres en fleksibel udnyttelse af overskudsvarmen, eks. ved at etablere en bufferkapacitet så varmeleverancen til modtageren kan styres, kan det muliggøre til en bedre udnyttelse af modtagerens forsyningsanlæg og endnu større reduktioner i det samlede energiforbrug. Overordnet fører udnyttelse af overskudsvarme til en bedre ressourceudnyttelse og energieffektivitet gennem nyttiggørelse af en energiressource der ellers vil være spildt og en reduktion i brugen af andre opvarmningskilder. SYMBIOSE EKSEMPEL MILJØMÆSSIG GEVINST VED KØGE ENERGISYMBIOSE Udover de store økonomiske gevinster for CP KELCO vil projektet medføre en stor miljømæssig gevinst. Ved at reducere behovet for køling i CP KELCOs køletårne reduceres energiforbruget og der opnås en reduktion i udledningen af drivhusgasser svarende til 140 tons CO 2 per år og en vandbesparelse til køling på ca m 3 pr. år. Den lavere CO 2 udledning fra VEKS - ved at anvende overskudsvarme som fjernvarme i stedet for varme produceret på andre kilder - er ca tons CO 2 pr. år. SYMBIOSE EKSEMPEL MILJØMÆSSIG GEVINST VED COLDSTAR OG TREFORS SYMBIOSE Overskudsvarme fra store køleanlæg kan minimeres, men ikke fuldstændigt undgås. En del af den tilførte drivenergi vil sammen med en del af den bortkølede energi være til rådighed for genvinding og der vil være en miljømæssig gevinst i at udnytte denne overskydende energimængde. Det forventes, at varmegenvindingen vil kunne generere MWh pr. år, hvilket svarer til mere end 330 gennemsnitlige familiehuses årlige varmeforbrug. Det betyder at den energimængde der ellers skulle tilføres kan spares og knappe ressourcer bevares. Fordi overskudsvarmen fortrænger varme produceret delvist på fossile brændsler resulterer projektet samtidig i en reduktion i CO 2 -udledningen på mere end tons pr. år. 2 Virksomhedsrentabel udnyttelse af overskudsvarme, Energistyrelsen, februar

6 5 BARRIERER Den største barriere mod udnyttelse af overskudsvarme i en grøn industrisymbiose kan være manglende vilje til at undersøge og forfølge mulighederne. Måske af frygt for, at de fire primære barrierer gør det besværligt, dyrt eller risikabelt at udnytte overskudsvarmen. De fire primære barrierer virksomhederne skal forholde sig til kan være: 1. Forsyningssikkerhed for modtageren, herunder fornøden temperatur og tilgængelighed 2. Samtidighed mellem produktion og forbrug af overskudsvarme 3. Afgifter 4. Investeringsbehov/ tilbagebetalingstid Forsyningssikkerhed: Hvis modtageren af overskudsvarmen bliver afhængig af stabil leverance, kan manglende levering, herunder forkert temperatur eller mængde, være et problem for, eller helt stoppe, modtagervirksomhedens produktion. Derfor vælger mange virksomheder at sikre alternative forsyningsmuligheder såfremt overskudsvarmen ikke er til stede i fornødent omfang. Enten ved at bevare eksisterende systemer eller ved at integrere muligheden for at bruge alternative varmekilder hvis leverancen af overskudsvarme skulle svigte. Samtidighed: En vigtig parameter i forbindelse med udnyttelse af overskudsvarme er samtidigheden mellem tilgængeligheden af overskudsvarmen og hvornår varmen kan nyttiggøres. Et eksempel kunne være overskudsvarme fra et trykluftanlæg, som er tilgængelig året igennem, men kun nyttiggøres om vinteren til rumvarme. Et andet eksempel er en produktionsproces, hvor overskudsvarme er tilgængelig om formiddagen, men afsætningsmulighederne er om eftermiddagen. For at sikre et højt udbytte af overskudsvarmeprojekter bør samtidighed mellem hvornår energien er til rådighed og hvornår der er behov for den derfor tilstræbes. Dette kan sikres igennem en omlægning af produktionsmønstre eller etablering af bufferkapacitet der gør det muligt at gemme energien til der er behov for den. Afsætning af overskudsvarme til fjernvarmenet vil generelt ikke være så tidsafhængigt over kortere tidsskalaer da der er en stor inerti og et stort varmebehov i fjernvarmenettene. Her er sæsonudsving til gengæld en udfordring der skal adresseres idet der er en stor variation i varmebehovet om sommeren og om vinteren i fjernvarmenet. Afgifter: Afgifter nævnes til stadighed som den måske største barriere, men selv hvis der skal svares afgift tjener investeringer i udnyttelse af overskudsvarme sig ofte hjem, da varmen som udgangspunkt koster kr. 0 pr. kwh før udnyttelsesomkostninger og eventuel afgift. Hertil kommer at miljøeffekten ved udnyttelse af overskudsvarme er uafhængig af eventuelle afgifter. Energistyrelsen har lavet en vurdering af barrierer og muligheder for udnyttelse af

7 overskudsvarme, hvor det blev tydeliggjort, at afgifterne i forbindelse med udnyttelse af overskudsvarme kan konkurrere med de øvrige energiafgifter. Som det ses af ovenstående, vil der i forbindelse med udnyttelse af overskudsvarme netto blive betalt mindre afgifter. Således er afgiftslovgivningen rent faktisk til fordel for udnyttelse af overskudsvarme og potentielt er afgiftsfordelen faktisk dobbelt så høj, hvis varmen også kan udnyttes udenfor fyringssæsonen (f.eks. til varmt brugsvand) da overskudsvarmeafgiften ikke er i spil her. Denne generiske case for industrisymbioser med nyttiggørelse af overskudsvarme har til formål at inspirere til en højere nyttiggørelse af dette ved at beskrive de generelle muligheder for og udbytte ved sådanne symbioser. Casen må ikke bruges som dimensionerings- eller beslutningsgrundlag. Investering/ tilbagebetalingstid: I nogle overskudsvarmeprojekter er tilbagebetalingstiden så lav, at der ikke gives støtte via grøn symbioseordningen, da det anses for åbenlyst at virksomhederne bør udnytte muligheden af eget initiativ. I andre kan der være længere tilbagebetalingstid. Oftest vil virksomheder etablere et samarbejde om udnyttelse af overskudsvarme hvis tilbagebetalingstiden er under 4-5 år, hvilket har været tilfældet i hovedparten af de projekter der gennemføres via programmet Grøn Industrisymbiose. Casen er udarbejdet af Niras A/S, ved: Camilla Tang, Christian Risborg, Christian Eriksen og Erik C. Wormslev Med input fra Asger Søndberg og Nicki Møller, GREENET, samt Linda Høibye fra COWI A/S for Erhvervsstyrelsen og Symbiosis Center 7

Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme

Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme Juni 2006 1. Sammenfatning I Regeringens handlingsplan for en fornyet energispareindsats tilkendegives

Læs mere

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1 Afgifter og økonomi for eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemer version 2014 Dansk Fjernvarme JT 24-04-2013 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 Disponering... 3 Konklusion og anbefaling...

Læs mere

VedvarendeEnergi HURTIG OMSTILING TIL VEDVAREN- DE ENERGI. Hurtig omstilling til vedvarende energi. Industri og Landbrug

VedvarendeEnergi HURTIG OMSTILING TIL VEDVAREN- DE ENERGI. Hurtig omstilling til vedvarende energi. Industri og Landbrug VedvarendeEnergi HURTIG OMSTILING TIL VEDVAREN- DE ENERGI Hurtig omstilling til vedvarende energi. Industri og Landbrug November 2013 Projektnummer: 881 Version: 1. udgave 2013 Udarbejdet af: CJE og PMP

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011

Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Side 2 af 125 Projektdeltagere Brædstrup Totalenergianlæg A/S (projektleder) Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Kontaktperson:

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne...

Læs mere

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg.

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Energiopsamling og lagring i fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. December 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Fjernvarme fra Fynsværket 3. Væksthusgartnernes

Læs mere

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Frederikshavn Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Han Herred Dronninglund Thisted Nykøbing Mors Bjerringbro Ans Gl. Rye Skjern Lading-Fajstrup Brædstrup

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

VindVarme. Skitseprojekt om fjernvarme fra vindmøller og varmepumper. 1. Sammenfatning

VindVarme. Skitseprojekt om fjernvarme fra vindmøller og varmepumper. 1. Sammenfatning 17-02-2010 mt VindVarme Skitseprojekt om fjernvarme fra vindmøller og varmepumper 1. Sammenfatning I dette notat er sammenfattet en række analyser, som er gennemført for at kvalificere de konkrete muligheder

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE

BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE Til Roskilde Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2014 BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE 2 Revision 03 Dato 13-08-2014 Udarbejdet af Nadeem

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE 2 INDLEDNING Energibesparelser er blevet et dansk særkende. Vi har forstået, at en forbedring af vores boliger med energibesparende virkemidler gør boligen både bedre

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Undertitel: En samfundsøkonomisk analyse af potentialet for overskudsvarme fra dagligvarebutikker i det danske fjernvarmesystem SYNOPSIS:

Undertitel: En samfundsøkonomisk analyse af potentialet for overskudsvarme fra dagligvarebutikker i det danske fjernvarmesystem SYNOPSIS: Studienævn for Planlægning og Geografi Vestre Havnepromenade 5 DK 9000 Aalborg Tlf. 99 40 83 41 allis@plan.aau.dk www.sadp.aau.dk 0 Titel: Overskudsvarme fra dagligvarebutikker Undertitel: En samfundsøkonomisk

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling

IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling fagligt notat Fjernkøling Vidensbehov om fjernkølingsteknologien til IDA`s klimaplan. Ved H. Bach Christensen, IDA energi 1 1. Systemperspektiv for teknologien. Beskrivelse af teknologien. Definitorisk

Læs mere