Læreplan for Matematik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreplan for Matematik"

Transkript

1 Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion

2 A2 Matematik december 2004

3 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder.) Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig grundlæggende matematiske begreber og arbejdsmetoder. Eleverne skal opnå fortrolighed med, hvordan fagets begrebsområder opbygges. Eleverne skal opnå øvelse i at skaffe sig viden og i at erkende, formulere og løse matematiske problemer, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Undervisningen skal sikre, at eleverne tilegner sig den matematiske viden og de færdigheder, som er nødvendige for deres videre læring i andre fag. Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne erfarer, at matematik både er et redskab til problemløsning og til kreativ virksomhed. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler deres fantasi og nysgerrighed. Eleverne skal udvikle deres bevidsthed om de muligheder, som faget rummer. Undervisningen skal gøre eleverne i stand til at tage et medansvar for egen læring. Stk. 3. Undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i dagligdags sammenhænge. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår øvelse i, selvstændigt og i fællesskab, at finde egne løsningsmetoder gennem undersøgende og problemløsende aktiviteter. Stk. 4. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Undervisningen skal endvidere medvirke til, at eleverne bliver i stand til at forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk samfund. Bemærkninger til formålet I stk. 1 beskrives de faglige færdigheder og arbejdsmetoder den enkelte elev skal opnå. Eleverne skal kunne forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører daglig liv, samfundsliv og naturforhold. I stk. 2 beskrives, at den enkelte elev skal kende til matematik både som et redskabsfag og et kreativt fag. Eleverne skal, gennem tro på egne kræfter, udbygge deres matematiske viden med henblik på et videre uddannelsesforløb efter folkeskolen. I stk. 3 beskrives elevens forståelse af og brug af færdigheder i dagligdags sammenhænge. Eleverne skal, selvstændig og i samarbejde med andre, gennem matematik i skolen udvikle et redskab til brug i det daglige liv. Matematik - december 2004 A3

4 I stk. 4 beskrives fagets rolle i forhold til kultur og samfund set i relation til den enkelte elev som ansvarligt medlem i et demokratisk samfund. Eleverne skal kunne forstå matematik både som en del af kulturen og som en del af samfundet, både på det nære og globale plan. Fagets placering Matematik er et af hovedfagene i folkeskolen, og der undervises i matematik på alle klassetrin. I dag er skolefaget matematik primært et anvendelsesfag, hvor det tidligere var et videnskabsfag. Det betyder, at der er viden og færdigheder, som eleverne skal tilegne sig. Det skal de for at kunne bruge deres matematiske kompetencer i praktiske anvendelsessituationer, i og uden for skolen. Matematik i skolen er tillige et redskabsfag, hvor elevernes matematiske kompetencer er en nødvendighed for læringen i andre fag. Dette gælder bl.a. for naturfag med fysik, samfundsfag og lokale valg med praktiske og kreative fagområder som hjemkundskab, håndarbejde, sløjd m.v. I matematik skal de grundlæggende begreber og arbejdsmetoder udvikles som helheder ge n- nem hele skoleforløbet, både i selve faget matematik, og når matematik indgår i tværfaglige undervisningsforløb, projekter eller andre tematiske forløb. Læringssyn og arbejdsmetoder Læringssyn Læreplanen bygger på den grundtanke, at matematik er et fag for alle elever, og at den bedste indlæring sker, når undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev med løsning af og arbejde med konkrete opgaver, som motiverer eleven, og som relaterer til elevens begrebsverden. Læreplanen bygger endvidere på den grundtanke, at viden ikke bare kan overføres fra en person til en anden. Viden er noget den enkelte elev selv danner, når der reflekteres over egne erfaringer og oplevelser. Eleverne skal have mulighed for og tid til at foretage disse refleksioner. Der skal være opmærksomhed omkring den forskel, der ligger i, at eleverne er blevet undervist i noget fagligt, har arbejdet med det, har tilegnet sig en færdighed og har gjort denne færdighed til en kompetence. Et eksempel: Eleverne i en klasse er i gang med at arbejde med et bestemt delmål, og læreren har netop gennemgået den faglige del af stoffet. Herefter skal eleverne selv arbejde med opgaver, der relaterer til det netop gennemgåede stof. Nogle elever har med det samme forstået, hvad det faglige går ud på og løser de stillede opgaver uden problemer. De elever har tilegnet sig en færdighed. Andre elever skal have lidt mere tid og måske hjælp til opgaverne for at komme i gang. Denne hjælp kan sagtens komme fra en af de elever, der allerede besidder færdigheden. For den elev, der er i stand til at formidle sin færdighed videre til en anden elev, er færdigheden på vej til at blive til en kompetence. En tilegnet færdighed bliver dog først til en handlekompetence, når den enkelte elev kan anvende kompetencen i andre sammenhænge, end færdigheden er blevet præsenteret i, og på et hvilket som helst tidspunkt. Det er vigtigt at have for øje, at alle elever lærer, men ikke alle elever lærer lige hurtigt og på samme måde. Derfor er det nødvendigt hele tiden at have den enkelte elevs udviklingstrin for øje. Eleverne har forskellige forudsætninger, og derfor er det også vigtigt at arbejde med matematikken på mange forskellige måder og variere undervisningen. A4 Matematik december 2004

5 I undervisningen skal læringsmålene og heraf afledte delmål samt hensigten med opgaverne og evalueringskriterierne være klare og tydelige for eleverne. De skal forstå, hvilket mål de arbejder hen imod, og hvorfor de arbejder fx på en bestemt måde, og således være klar over, hvad det er, de skal lære. Arbejdsmetoder Læringssyn og arbejdsmetoder hænger uløseligt sammen, og de lægger op til en høj grad af konkretisering i undervisningen. De arbejdsmetoder, der vælges, skal have sammenhæng med det faglige stof, elevernes forudsætninger og den aktuelle undervisningssituation, så det bedst mulige resultat opnås. Samtidig skal eleverne være bekendt med forskellige arbejdsformer som individuelt arbejde, arbejde 2 og 2 sammen, gruppearbejde og klasseundervisning. Klasseundervisning Klasseundervisning bruges til at give alle elever de samme informationer og instruktioner samtidigt. Den er særdeles velegnet til faglige oplæg før individuelt arbejde, arbejde sammen 2 og 2 og/eller gruppearbejde. Klasseundervisning bruges ligeledes, når et fagligt tema eller projekt skal evalueres med løsninger, beskrivelser, erfaringer og konklusioner. Klasseundervisning kan også bruges, når læreren bredt vil fastslå, hvilken viden og færdigheder eleverne har på et givent område. Individuelt arbejde Individuelt arbejde bruges til at give eleverne mulighed for selvstændigt at arbejde med det fa g- lige stof, og for at give eleverne den fornødne ro og tid til refleksion og fordybelse. Individuelt arbejde kan også bruges, når læreren vil fastslå, hvilke færdigheder eleverne har på et givent område. Arbejde sammen 2 og 2 Arbejde sammen 2 og 2 bruges for at give eleverne mulighed for at udveksle viden og løsningsstategier for et problem samt for at give mulighed for, at eleverne lærer af hinanden. Samarbejde med andre elever er vigtigt, og eleverne skal lære, at de ikke kun kan lære af læreren. Arbejde sammen 2 og 2 kan også bruges, når eleverne skal repetere færdigheder eller selv vil fastslå, hvilke færdigheder de har på et givent område. Gruppearbejde Gruppearbejde bruges blandt andet for at give eleverne mulighed for at tale om matematik sammen, og det er en nødvendighed for at styrke den mundtlige dimensio n i faget. Gruppestørrelserne afhænger af den stillede opgaves art. Eleverne skal have mulighed for at arbejde i forskelligt sammensatte grupper, både for at øve samarbejdet, og for at læreren kan få et overblik over, hvordan de enkelte elever samarbejder og kommunikerer om faget. Lokalet Det er vigtigt, at der veksles mellem forskellige arbejdsmetoder for at gøre undervisningen afvekslende for eleverne. Undervisningslokalet skal derfor være indrettet, så det er velegnet til de forskellige arbejdsformer. Der skal være plads til værksteder med konkrete materialer og arbejdskort, og der skal være plads til klasseundervisning eller gruppearbejde på andre tidspunkter. Matematik - december 2004 A5

6 Undervisningslokalet skal også være præget af det aktuelle stof, eleverne arbejder med, idet der skal være plads til udstillinger af elevprodukter, arbejdsanvisninger m.m. Lokalet vil hele tiden ændre sig og afspejle elevernes praktiske arbejde med matematik som anvendelsesfag og kreativt fag. Desuden skal en del af undervisningen foregå uden for klassens fire vægge, så eleverne klart får en fornemmelse for, at gennem faget matematik får de et beskrivelsesmiddel til belysning af det omgivende samfund. Planlægning af undervisningen Introduktion af nye faglige områder Undervisningen i matematik skal ved introduktion af nye faglige områder planlægges, så alle elever i en klasse arbejder inden for det samme område og hen imod det samme læringsmål, men ikke nødvendigvis på den samme måde. Metoder og materialer må varieres, så hver enkelt elev arbejder ud fra egne forudsætninger og behov. Emne- og temaarbejde Ved emne- og temaarbejde i faget og i tværfaglige sammenhænge skal der ved planlægningen af forløbet tages hensyn til elevernes interesser og faglige færdigheder. Det skal desuden være klart hvilke læringsmål, der bliver opfyldt ved valg af forskellige aktiviteter med tilknytning til emnet/temaet, og hvilken faglig relevans aktiviteterne har. Aktiviteterne skal naturligt hænge sammen for at belyse et emne eller tema, men de skal samtidig have en faglig tilknytning eller udfordring. Problemløsning Problemløsning i matematikundervisningen har mange forskellige aspekter, og det afhænger af elevernes alder og interesser, hvad der kan arbejdes med. Det kan være at løse et praktisk problem som at bygge en geometrisk model, det kan være at afdække systematikken i en sammenhæng med forskellige tal, det kan være at foretage beskrivelser, hvor beregninger og grafer indgår m.m. Ved valg af opgaver med problemløsning som element er det vigtigt, at alle elever får udfordringer, der passer til deres forskellige forudsætninger og behov. Det skal desuden være klart hvilke læringsmål, der bliver opfyldt ved aktiviteten. Færdigheder Færdigheder i matematikundervisningen afhænger af den enkelte elevs alder og udviklingstrin. For at eleverne kan opnå de færdigheder, der er beskrevet i læringsmålene, er det grundlæggende vigtigt, at begrebsindlæringen er i overensstemmelse med den enkelte elevs udvikling og forståelse. Færdigheder kan ikke opnås ved træning af bestemte opgavetyper alene. Færdigheder kan heller ikke opnås ved udelukkende gentagelse, hverken mundtligt eller skriftligt. Færdigheder opbygges ved varieret belysning af faglige emner samt relevante og tankevækkende opgaver, så elevens lyst og engagement til matematik bevares og udbygges. A6 Matematik december 2004

7 Gamle traditioner Matematik er et fag med traditioner i den undervisning, der gives i folkeskolen. Nogle af de traditioner, der er, kan bevares og videreudvikles, andre må kraftigt revideres. Tidligere har megen matematikundervisning kort kunnet beskrives således, at læreren gennemgik det faglige stof på tavlen, og eleverne løste herefter opgaver i tilknytning hertil i kladdehæfter. Det var således læreren, der talte, og eleverne, der svarede på lærerens spørgsmål. Derudover har der været den indgroede tradition, at et facit til en opgave var enten rigtigt eller forkert. Nye tendenser Inden for de sidste 10 år har der været en kraftig opblødning af den ovenfor skitserede undervisning. Mange matematiklærere er helt klar til at anvende nye arbejdsformer, og de har stort kendskab til konkrete materialer og anvender dem i undervisningen. Ligeledes stilles elevernes over for opgaver med flere løsningsmuligheder, og der lægges vægt på forskellige løsningsstategier. Disse nye tendenser skal bevares og videreudvikles, så eleverne opnår endnu bedre faglige resultater end i dag. Mundtligt arbejde Den mundtlige dimension i faget skal styrkes gennem hele skoleforløbet, idet kommunikation nu indgår som læringsmål fra 1. klasse. Det sker ved at anvende arbejdsformer, der giver alle eleverne mulighed for at samtale om matematik. Samtidig må læreren i undervisningen gøre sig klart, hvordan eleverne skal udtrykke sig om faget, og hvilken grad af præcision, der stræbes efter. Samtidig skal undervisningen bygge på almindeligt sprog suppleret med den faglige terminologi (grønlandsk, dansk eller international), der er nødvendig. Skriftligt arbejde Skriftlige arbejder har traditionelt været opgaver i kladdehæfter eller blækregning. Begge dele kan stadig indgå i undervisningen, men skriftlige arbejder skal videreudvikles bl.a. gennem brug af portfoliometoden og gennem brug af andre midler fx plancher, computerprogrammer m.m. Det vil stadig være vigtigt med skriftligt arbejde, og der skal lægges vægt på, at elevernes arbejde, udover det rent faglige, skal vise, at de kan kommunikere om matematik. Arbejdsportfolio Det er hensigtsmæssigt at hver enkelt elev har en arbejdsportfolio eller arbejdsmappe. Her kan de samle deres arbejde og løbende indsætte deres skriftlige notater og tegninger, andre skriftlige arbejder, tabelkort og andet arbejde. Det skal sikres, at eleverne også skal arbejde med rumlige modeller og andre konkrete ting, som opbevares. Præsentationsportfolio Fra elevens arbejdsportfolio eller arbejdsmappe udvælges der med passende mellemrum eller efter særlige faglige forløb elevarbejder sammen med den enkelte elev til en præsentationsportfolio, der viser elevens udvikling inden for faget. Det er nødvendigt, at læreren i samarbejde med eleverne har gjort sig klart, hvilke kriterier, der skal udvælges efter for at belyse den enkelte elevs arbejde og udvikling bedst muligt. Evaluering og skole/hjem samarbejde Både arbejdsportfolio og præsentationsportfolio er et godt udgangspunkt i lærerens og elevens evaluering af undervisningen, i skolens samarbejde med elevernes hjem, samt for elevernes almindelige samtale med forældrene om arbejdet i skolen. Matematik - december 2004 A7

8 Brugsanvisning til læreplanen Læreplanen er opstillet i fire spalter, som vist i nedenstående figur Forslag til undervisningeningsmaterialer Forslag til undervis- Læringsmål Forslag til evaluering Kategori 1 4 Kategori 1 4 I denne spalte anføres de obligatoriske læringsmål for faget delt op i 4 kategorier: Arbejde med tal og algebra Arbejde med geometri Anvendt matematik Problemløsning og kommunikation I denne spalte anføres forslag til undervisningsaktiviteter, -forløb og -metoder i relation til de enkelte læringsmål eller grupper af læringsmål. Forslagene skal ses som eksempler på, hvordan der kan arbejdes med de pågældende læringsmål, og er udelukkende vejledende. o o o o I denne spalte anføres forslag til evalueringen ud fra læringsmålene i 1. spalte. Forslagene skal ses som eksempler på, hvordan der kan evalueres ud fra de pågældende læringsmål, og er udelukkende vejledende. I denne spalte anføres forslag til undervisningsmaterialer såvel materialer til elevernes brug som vejledende materialer til lærerens brug. Forslagene skal ses som eksempler på, hvilke typer af materialer, der kan anvendes i arbejdet, og er udelukkende vejledende. Læringsmålene Læringsmålene for alle tre trin er inddelt i de samme fire kategorier, som er: Arbejde med tal og algebra Arbejde med geometri Anvendt matematik Problemløsning og kommunikation Inden for hver kategori er der fastlagt læringsmål, som angiver, hvad det forventes, at eleverne kan efter hvert trin. Læringsmålene skal anvendes både fremadrettet i planlægningen af undervisningen og bagudrettet i forbindelse med evalueringen af undervisningen. Læringsmålene skal anvendes ved udarbejdelsen af årsplaner, i samarbejdet i lærerteam om den faglige og tværfaglige undervisning, i lærerens tilrettelæggelse af undervisningen, samt i lærer-elevsamarbejdet under undervisningens gennemførelse og ved den afsluttende evaluering. De kategorier, læringsmålene er opdelt i, udgør ikke skarpt adskilte områder, men dækker forskellige vinkler af det samme stof. Det vil således være normalt at sammensætte undervisningforløb, som inddrager udvalgte læringsmål fra forskellige kategorier. Når flere læringsmål kan opfyldes samtidigt ved et aktivitetsforslag, er disse læringsmål skrevet under hinanden. Læringsmålene kan være fra samme kategori eller fra forskellige kategorier. Dette er tydeliggjort ved, at læringsmål fra samme kategori er anført i almindelig skrift, mens læringsmål fra en anden kategori er anført i kursiv. Arbejde med tal og algebra er en forudsætning for arbejdet med de tre andre kategorier, og ligeledes er Arbejde med geometri en forudsætning for arbejdet med de to næste kategorier. Kommunikation, den mundtlige dimension i faget, skal have en fremtrædende rolle i arbejdet i alle de fire kategorier. Hjælpemidlerne i arbejdet er for alle kategorier og på alle tre trin mange varierede konkrete materialer samt lommeregner og computer. A8 Matematik december 2004

9 Arbejde med tal og algebra Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende tal i forskellige sammenhænge arbejde med forskellige skrivemåder for tal udvikle og benytte regneregler bestemme størrelser ved måling læse og benytte variable samt arbejde med grafisk fremstilling i koordinatsystem vælge og bruge hensigtsmæssige metoder og hjælpemidler til beregning. På alle tre trin arbejdes der med tallene og de fire regningsarter. Tallene udvides fra de naturlige tal og nul til også at omfatte de rationale tal og de reelle tal. De fire regningsarter udvikles i takt med udvidelsen af talområdet. Hovedregning, overslagsregning samt skriftlige notater er ge n- nemgående for alle de tre trin. Arbejde med geometri Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af ting fra dagligdagen arbejde med modeller og fremstille tegninger ud fra givne betingelser tolke, benytte og vurdere forskellige typer af tegning undersøge og beskrive egenskaber ved plan- og rumgeometriske figurer. På alle tre trin arbejdes med metoder og begreber inden for geometri. Tegning er et vigtigt element i undervisningen. Kravene til præcision i beskrivelser og tegninger stiger igennem de tre trin. Anvendt matematik Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at vælge hensigtsmæssig regningsart i givne situationer bruge matematik som et redskab til at beskrive eller forudsige en udvikling eller begivenhed arbejde med grafiske fremstillinger anvende statistisk og vurdere statistiske oplysninger forholde sig til sandsynlighed erkende matematikkens muligheder og begrænsninger ved anvendelse af matematiske modeller. På alle tre trin arbejdes der med anvendelse af matematik i sammenhænge i og udenfor skolen. Anvendelsesområderne skal tilpasses efter elevernes forudsætninger, og de skal være så hve r- dagsrelaterede som muligt. I arbejdet med anvendt matematik er det en forudsætning, at eleverne har tilegnet sig de færdigheder (kompetencer) i de tre andre kategorier, der er nødvendige for at løse opgaver i de anvendelsesområder, der præsenteres. Matematik - december 2004 A9

10 Problemløsning og kommunikation Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at erkende, formulere og løse problemer ud fra analyse af data og informationer argumentere for og give faglige begrundelser for fundne løsninger vurdere og tage stilling til sammenhængen mellem problemstilling og løsning overskue og behandle matematiske problemstillinger, der ikke er af rutinemæssig art benytte undersøgelser, systematiseringer og ræsonnementer til at løse problemer og erkende generelle sammenhænge veksle mellem teori og praksis anvende relevante faglige udtryk og kommunikere om fagets emner med en passende grad af præcision bruge hverdagssprog i samspil med matematikkens sprog - i form af tal, tegning og andre fagudtryk. På alle tre trin arbejdes der med redskaber, så eleverne kan løse, beskrive og formulere sig om forskellige matematiske problemer, både af almen matematisk karakter og fra det omgivende samfund. I arbejdet med problemløsning er det en forudsætning, at eleverne har tilegnet sig de færdigheder (kompetencer) i de tre andre kategorie r, der er nødvendige for at løse de matematiske og samfundsmæssige problemer, der præsenteres. Eleverne skal have mulighed for selv at vælge deres metode til at løse et problem, og de skal samtidig kunne gøre rede for den valgte metode. Forslag til undervisningen Under hvert læringsmål er der beskrevet generelle forslag til undervisningen samt et eller flere aktivitetsforslag. De generelle forslag samt aktivitetsforslagene anviser ideer og metoder til undervisningen, hvor der er lagt stor vægt på en konkretisering af de faglige problemstillinger, et højt aktivitetsniveau for både lærer og elever, den mundtlige dimension i faget, samt hvor der er taget udgangspunkt i elevernes omverden. Læringsmålene er ikke et udtryk for skærpede faglige krav til eleverne. Der er alene tale om en tydeliggørelse, og de er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i den tidligere vejledende læseplan for faget. Undervisnings- og aktivitetsforslag er derimod nye i den forstand, at de fo r- søger at beskrive en undervisningspraksis, hvor der veksles mellem mange forskellige undervisningsformer og med vægt på kommunikation om og anvendelse af matematik. Det er hensigten med aktivitetsforslagene, at de skal give ideer og anvisninger til lignende aktiviteter med et andet indhold, således at eleverne allerede er fortrolige med arbejdsformen, og at de derfor kan koncentrere sig om det nye faglige indhold. I slutningen af mange af de enkelte aktivitetsforslag er der derfor givet anvisninger på, hvordan undervisningen kan udvides og varieres, fx inden for forskellige talområder. Enkelte steder i læreplanen har rækken af aktivitetsforslag under et læringsmål en sammenhæng og får dermed karakter af et undervisningsforløb over kortere eller længere tid. De generelle undervisningsforslag og aktivitetsforslagene er ikke udtømmende i sin beskrivelse af den undervisning, der skal tilrettelægges for at nå et læringsmål. A10 Matematik december 2004

11 Forslag til evaluering Forslagene til evaluering har en tæt sammenhæng med de enkelte læringsmål. Kun når der er opstillet klare mål, kan det lade sig gøre at evaluere, om målene er nået. Hensigten med evalueringen er at klargøre, i hvilken grad den enkelte elev har nået de opstillede læringsmål. Evalueringen kan gennemføres på mange måder afhængigt af det konkrete læringsmål, fx gennem lærerens iagttagelser og vurderinger, lærerens samtaler med eleven/eleverne, lærerens eller elevernes retning af opgaver, interne prøver, osv. Læringsmålene og evalueringen skal medvirke til, at lærere og elever/forældre bliver hurtigere opmærksomme på, hvis en elev har behov for særlig støtte eller brug for flere udfordringer. Evalueringen har et fremadrettet sigte med det formål at oplyse lærere og elever/forældre om, i hvilken grad undervisningen har givet det forventede resultat for den enkelte elev, og på hvilken måde den videre undervisning skal planlægges og gennemføres. Det er vigtigt, at læreren har redegjort for både læringsmål, og hvordan de evalueres, over for både elever og forældre. Kun hvis alle, både lærer, elever og forældre, har den samme viden, kan det medvirke til en positiv udvikling i skolen. I læreplanen er der for hvert læringsmål i en kategori angivet et eller flere evalueringsforslag. Hvis der er angivet flere læringsmål under hinanden fra samme eller fra forskellige kategorier, er sammenhængen mellem læringsmål og evalueringsforslag tydeliggjort ved, at læringsmål og evalueringsforslag, der hører sammen, er opsat over for hinanden og har samme skrifttype, enten almindelig skrift eller skrifttype i kursiv. Forslag til undervisningsmaterialer Under forslag til materialer er der under de enkelte læringsmål angivet generelle konkrete og boglige materialer samt anvisninger på materialer til læreren, så man kan få inspiration rent fa g- ligt. Ud for de enkelte aktivitetsforslag er der i forslag til materialer angivet, hvilke konkrete materialer, der kræves til netop denne aktivitet. Desuden er der mange steder angivet arbejdskort og arbejdsark, som netop omhandler aktivitetsforslaget. Arbejdskort og forskellige konkrete materialer har en tæt sammenhæng, og de lægger bl.a. op til en værkstedsbaseret undervisning. Mange af de anviste konkrete materialer er udgivet på forlaget Gonge, og desuden kan en del af dem fås ved udlån fra Pilersuiffiks Fællessamling. For alle udgivne materialer er der angivet et forlag, hvor de kan bestilles. Alle relevante grønlandske udgivelser er medtaget. Herudover skal det understreges, at der i udvælgelsen af de øvrige materialer ikke er foretaget en sammenlignende vurdering af de enkelte forlagsudgivelser. De anførte materialer skal således ses som eksempler på de typer materialer, der er anvendelige, og angivelserne er ikke et udtryk for, at den pågældende udgivelse vurderes som værende af højere kvalitet end andre tilsvarende materialer. Appendiks Efter læreplanen følger følgende appendiks: C1: Angiver for ældstetrinnet de udgivne materialer i matematik, der anbefales som grundmaterialer i undervisningen på de enkelte klassetrin. C2: Angiver for ældstetrinnet, hvilke temaer eller emner, der kan indgå i tematiske og tværfaglige undervisningsforløb på de enkelte klassetrin. Temaer og emner er indholdt i de anbefalede grundmaterialer til faget. Matematik - december 2004 A11

12 Læringsmålene for matematik på alle trin Ved afslutningen af yngstetrinnet forventes det, at eleverne kender til de naturlige tal og titalssystemet kender til begreber som en halv og en kvart kan simpel addition kan simpel subtraktion kender til forberedende multiplikation kan tælleremser og talrækkefølger kender til tidsbegrebet, f.eks. hele og halve timer kender til brug af decimaltal, f.eks. i forbindelse med penge kan anvende simpel hovedregning, skriftlige notater og konkrete materialer kan anvende lommeregner har stiftet bekendtskab med enkle regneark. Ved afslutningen af mellemtrinnet forventes det, at eleverne Arbejde med tal og algebra kender til de hele tal, decimaltal og brøker kan knytte talforståelse sammen med hverdagserfaringer, herunder brug af de fire regningsarter kan tallenes ordning, tallinien, positionssystemet og de fire regningsarter kender til forandringer og strukturer i f.eks. talfølger, figurrækker og mønstre kan regne med tid kender til at kunne bestemme størrelser ved måling og beregning kan regne med decimaltal kan anvende procentbegrebet i forbindelse med hverdagserfaringer kender til sammenhængen mellem procent, decimaltal og brøker kender til eksempler på sammenhænge og regler inden for de fire regningsarter kender til valg og brug af hensigtsmæssige metoder og hjælpemidler til beregning kender til udvikling og benyttelse af regneregler kan anvende simpel hovedregning, skriftlige notater og konkrete materialer kan anvende lommeregner og computer ved gennemføre lse af beregninger, f.eks. regneark kender til enkle funktioner kender til enkle ligninger kender koordinatsystemet og herunder sammenhængen mellem tal og lignin ger har viden om eksempler på brug af variable, f.eks. formler og enkle ligninger Ved afslutningen af ældstetrinnet forventes det, at eleverne kender til de rationale tal samt udvidelsen til reelle tal kender til den kulturhistoriske betydning af udviklingen af tallene som beskrivelsesmiddel kan arbejde undersøgende, f.eks. med systematiske optællinger og tallenes indbyrdes størrelser som led i opbygningen af en generel talforståelse kan undersøge og beskrive forandringer og strukturer i f.eks. talfølger, figurrækker og mønstre kan bestemme størrelser ved måling og beregning kan anvende procentbegrebet kan anvende brøker i forbindelse med løsning af ligninger og algebraiske problemer kender forskellige skrivemåder for tal kan anvende formler, kendte såvel som ikke kendte, f.eks. i forbindelse med beregning af rente og rumfang kan vælge og bruge hensigtsmæssige metoder og hjælpemidler til beregning kan udvikle og benytte regneregler kan anvende hovedregning, skriftlige notater og konkrete materialer kan anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger og problemløsninger kan anvende funktionsbegrebet, f.eks. procentuel vækst kan løse enkle ligninger og ved inspektion løse enkle uligheder kan bestemme løsninger til ligninger og ligningssystemer med grafiske metoder kan forstå og anvende udtryk, hvori der indgår variable A12 Matematik december 2004

13 Ved afslutningen af yngstetrinnet forventes det, at eleverne kender til geometrisk sprogbrug til beskrivelse af dagligdags ting, f.eks. om former, beliggenhed og størrelser kan udføre enkel måling af afstand og rum kan udføre tegning af enkle, konkrete modeller fra virkeligheden kan foretage undersøgelser og beskrivelser af mønstre, fx ved symmetri kender til undersøgelser og eksperimenter inden for geometri, f.eks. ved anvendelse af computer Ved afslutningen af mellemtrinnet forventes det, at eleverne Arbejde med geometri kan grundlæggende geometriske begreber, f.eks. vinkler og parallelitet kan måling og beregning af o m- kreds, areal og rumfang i konkrete situationer kan lave undersøgelser og beskrivelser af enkle figurer tegnet i planen kender til fysiske modeller og enkle tegninger af dem, f.eks. som arbejdstegning eller isometrisk tegning kender til geometriske metoder og begreber til beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen, f.eks. figurer og mønstre i mosaikker og tekstiler kender til tegning, undersøgelser og eksperimenter med geometriske figurer, f.eks. ved benyttelse af computer Ved afslutningen af ældstetrinnet forventes det, at eleverne kan anvende forskellige geometriske figurers egenskaber kan benytte grundlæggende geometriske begreber, f.eks. størrelsesforhold og liniers indbyrdes beliggenhed kan anvende målingsbegrebet, f.eks. måling og beregning af o m- kreds, areal og rum kan anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens kan fremstille tegninger efter givne forudsætninger kan foretage undersøgelser, beskrivelser og vurdering af sammenhæng mellem tegning og tegnet objekt kan fremstille arbejdstegning, is o- metrisk tegning eller perspektivtegning ved beskrivelse af den omg i- vende verden kan foretage beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen, f.eks. figurer og mønstre i mosaikker og tekstiler ved hjælp af geometri kan anvende computer til tegning, undersøgelser og beregninger vedrørende geometriske figurer kan udføre enkle geometriske beviser kan udføre enkle geometriske beregninger bl.a. ved hjælp af Pythagoras sætning Matematik - december 2004 A13

14 Ved afslutningen af yngstetrinnet forventes det, at eleverne kan vælge og bruge regningsarter i forskellige praktiske sammenhænge har viden om, hvordan tal kan forbindes med begivenheder i dagligdagen kan indsamle og ordne ting efter antal, form, størrelse og andre egenskaber kender til behandling af data, f.eks. ved hjælp af lommeregner og comp uter kender til tilfældighed gennem spil og eksperimenter. Ved afslutningen af mellemtrinnet forventes det, at eleverne Anvendt matematik kan vælge og bruge regningsarter i forskellige sammenhænge kan anvende og har forståelse af enkle informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk har viden om problemstillinger, der er knyttet til sundhed, fritid og natur kan udføre enkle procentberegninger, f.eks. ved rabatkøb kender til beskrivelse og fortolkning af data og informationer i tabeller og diagrammer kan foretage indsamling og behandling af data samt udføre simuleringer, f.eks. ved hjælp af en computer har viden om anvendelse af faglige redskaber, f.eks. tal, grafisk afbildning og statistik, til løsning af matematiske problemstillinger fra dagligliv, familieliv og det nære samfund kan eksperimentere i situationer hvori tilfældighed og chance indgår. Ved afslutningen af ældstetrinnet forventes det, at eleverne kan foretage valg af regningsarter, benytte procentbegrebet og anvende forholdsregning i forskellige sammenhænge kender til eksempler på proble m- stillinger knyttet til samfundsmæssig udvikling, f.eks. økonomi, teknologi, natur, miljø, kultur, fritid og sundhed kan regne med rente og renteberegninger, bl.a. i tilknytning til opsparing, simpel låntagning og kreditkøb kan foretage undersøgelser af matematiske modeller, f.eks. formler og funktioner kan foretage statistiske beskrivelser af indsamlede data, hvor der lægges vægt på metode og fortolkning kan udføre simuleringer, f.eks. ved hjælp af en computer kan foretage økonomiske overvejelser vedrørende dagligdagens indkøb, transport, boligforhold, lønopgørelse og skatteberegninger kan anvende det statistiske sandsynlighedsbegreb kan anvende computeren til beregning, simuleringer, undersøgelser, og beskrivelser, f.eks. om samfundsmæssige forhold kan anvende matematik som et alsidigt værktøj til løsning af praktiske og teoretiske problemer. A14 Matematik december 2004

15 Ved afslutningen af yngstetrinnet forventes det, at eleverne kender til matematikfaglige udtryk fra dagligdagen kender til problemløsning som et element i arbejdet med matematik kan samarbejde med andre om at løse problemer, hvor matematik benyttes kan beskrive enkle løsningsmetoder, f.eks. med tegning kender forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber til løsning af matematiske problemer kan gennemføre eksperimenter og undersøgelser med sigte på at finde mønstre Ved afslutningen af mellemtrinnet forventes det, at eleverne Problemløsning og kommunikation kender eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer, f.eks. i behandling af spørgsmål som: Hvordan går det hvis...? og Mon det er sådan fordi...? kender til opstilling af hypoteser og efterfølgende ved gætte og prøve efter medvirker til at opbygge faglige begreber og indledende generaliseringer kan anvende matematik ved problemløsning i samarbejde med andre kan anvende beskrivelser af løsningsmetoder gennem samtale og skriftlige noter kender til formulering, løsning og beskrivelse af problemer og i forbindelse hermed kan anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber kan undersøge, systematisere og finde matematiske begrundelser ud fra arbejdet med konkrete materialer Ved afslutningen af ældstetrinnet forventes det, at eleverne kan forstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk kan benytte eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer og formulere resultater af den faglige indsigt, der er opnået kan løse problemer ved hjælp af matematik i samarbejde med andre kan problemformulere skriftligt og mundtligt, beskrive fremgangsmåder og angive løsninger på forståelig vis kan vælge hensigtsmæssige faglige metoder, arbejdsformer og redskaber ved løsning af problemstillinger af tværgående art kan anvende systematiseringer og matematiske ræsonnementer kan benytte variable og symboler, når regler og sammenhænge skal bevises kan benytte geometrisk tegning til at formulere hypoteser og gennemføre ræsonnementer kan forstå, at valget af en matematisk model afspejler en bestemt værdinorm kan veksle mellem praktiske og teoretiske overvejelser ved løsning af matematiske problemstillinger Matematik - december 2004 A15

16

17 Læreplan for Matematik *********** B: Læringsmål og forslag til undervisningen, evaluering og undervisningsmaterialer

18 Læringsmål kender til de rationale tal samt udvidelsen til de reelle tal Arbejde med tal og algebra Forslag til undervisningen Arbejdet med de rationale tal videreføres fra mellemtrinet. De irrationale tal præsenteres som kvadratrødder, kubikrødder samt p. Se også aktivitetsforslag under læringsmålet kender forskellige skrivemåder for tal. Giv eleverne et A4-ark med en tallinie med angivelse af positive og negative tal, samt talkort med rationale og irrationale tal, som de skal placere på tallinien. Elevernes A4-ark lægges i deres arbejdsportfolio. Varier og gentag aktiviteten med forskellige talkort og passende sværhedsgrad i opgaverne. Stil spørgsmål om, det mindste tal, det største tal, hvilke tal ligger der mellem to bestemte tal osv. Varier også aktiviteten, så eleverne skal finde den korrekte rækkefølge med det mindste tal først for f.eks. fem tal som: ½ ; 2 ; v2 ; 0,2 ; 2². B2 Matematik december 2004

19 Forslag til evaluering Arbejde med tal og algebra Forslag til undervisningsmateri aler Vær opmærksom på, om eleverne har forståelse af, at et irrationalt tal er et tal, der hverken kan skrives som et helt tal eller en brøk. Bemærk, om eleverne har forståelse af beregning af tilnærmelsesværdier for de irrationale tal. Bemærk, om eleverne har forståelse af de irrationale tals placering på tallinien. Vær desuden opmærksom på, om eleverne kan svare korrekt på de forskellige spørgsmål om tallenes værdi. A4-ark med en tallinie med positive og negative tal samt forskellige talkort, der skal placeres. Talkortene varieres gradvist i sværhedsgrad. Brøk Til læreren: Imatut 5, lærervejledning side 27. Til eleverne: Imatut 5, grundbog fra side 10 og arbejdshæfte fra side 7. Negative tal 1 Til læreren: Imatut 6, lærervejledning side 7. Til eleverne: Imatut 6, grundbog fra side 10 og arbejdshæfte fra side 6. Negative tal 2 Til læreren: Imatut 6, lærervejledning side 9. Til eleverne: Imatut 6, arbejdshæfte fra side 9. Negative tal 3 Til læreren: Imatut 6, lærervejledning side 14. Til eleverne: Imatut 6, arbejdshæfte fra side18. Øvrige materialer med angivelse af faglige og tværfaglige emner: Brøk Til læreren: Imatut 6, lærervejledning side 19. Til eleverne: Imatut 6, grundbog fra side 28, arbejdshæfte fra side 25. Vandretur Til læreren: Imatut 6, lærervejledning side 38. Til eleverne: Imatut 6, grundbog fra side 54. Brøk Til læreren: Imatut 7&8, lærervejledning side 10. Til eleverne: Imatut 7, grundbog fra side 4, arbejdshæfte fra side 3. Brøk 1 Til læreren: Imatut 7&8, lærervejledning side 51. Til eleverne: Imatut 8, grundbog fra side 8, arbejdshæfte fra side 35. Brøk 2 Til læreren: Imatut 7&8, lærervejledning side 83. Til eleverne: Imatut 8, grundbog fra side 48. Zenit 8, forlag Gyldendal Negative tal i dagligdagen Til læreren: Lærervejledning fra side 99. Til eleverne: Grundbog fra side 70. Zenit 8, forlag Gyldendal Kvadratrod Til læreren: Lærervejledning fra side 111. Til eleverne: Grundbog fra side 92. Brøk B Regning med brøker Til læreren: Lærervejledning fra side 75. Til eleverne: Grundbog fra side 34. Udvidelse af tallene Til læreren: Lærervejledning fra side 77. Til eleverne: Grundbog fra side 39. Kvadratrod Til læreren: Lærervejledning fra side 88. Til eleverne: Grundbog fra side 46. Andre rødder Til læreren: Lærervejledning fra side 90. Til eleverne: Grundbog fra side 54. Tegning med kvadratrødder og kubikrødder Til læreren: Lærervejledning fra side 92. Til eleverne: Grundbog fra side 56. Zenit Zoom 1, forlag Gyldendal Brøk Til eleverne: Kopimappe fra side B1 B B7. Zenit Zoom 1, forlag Gyldendal Decimaltal Til eleverne: Kopimappe fra side D1 B D4. Matematik december 2004 B3

20 Læringsmål kender til den kulturhistoriske betydning af udviklingen af tallene som beskrivelsesmiddel kender til eksempler på problemstillinger knyttet til samfundsmæssig udvikling, f.eks. økonomi, teknologi, natur, miljø, kultur, fritid og sundhed (fra Anvendt matematik) Forslag til undervisningen Undervisningen tilrettelægges, så eleverne får indsigt i - og i en vis forstand selv oplever - hvordan menneskene har skabt tallene, og hvordan tallene benyttes til at beskrive forhold fra virkeligheden. Lad eleverne arbejde med andre talsystemer, f.eks. Maya-tal, kileskrift eller romertal. Giv eleverne et ark med symboler for de forskellige tal i talsystemerne. Lad dem skrive forskellige tal i 10-talssystemet i de andre talsystemer. Fortæl eleverne om de grønlandske talnavne for tallene et til tyve. Hvilket talsystem kunne navnene lede hen til? Hvorfor har man ikke grønlandske betegnelser for større tal? Elevernes arbejde lægges i deres arbejdsportfolio. Giv eleverne et ark med forskellige tal, som de skal skrive som romertal. Herefter skriver de tallet 13 i regnearket Excel i celle A1. I celle B1 skrives formlen =Romertal(A1), og se hvad der sker. Lad eleverne skrive de tal ind i celle A1, som de selv har beregnet. Lad dem sammenligne de tal, de selv har beregnet, med de tal, som regnearket beregner. Elevernes arbejde lægges i deres arbejdsportfolio. kan arbejde undersøge n- de, f.eks. med systematiske optællinger og tallenes indbyrdes størrelser som led i opbygningen af en generel talforståelse kan løse problemer ved hjælp af matematik i samarbejde med andre (fra Problemløsning og kommunikation) Der arbejdes videre med læringsmålet kan tallenes ordning, tallinien, positionssystemet og de fire regningsarter fra mellemtrinet. Arbejdet udvides nu til også at omfatte de reelle tal. Lad eleverne arbejde sammen 2 og 2. Giv hver gruppe forskellige kuverter med kartonkort med 5 forskellige tal på, f.eks.: ½ ; 2 ; v2 ; 0,2 ; 2².Lad eleverne ordne tallene efter størrelse. Der skiftes mellem at ordne tallene med det mindste tal først eller det største tal først. Eleverne skriver resultaterne ned og deres arbejde lægges i deres arbejdsportfolio. Varier arbejdet ved, at tallene på de 5 kartonkort ændres, f.eks. 3 ; v3 ; 0,3 ; p; 3² eller 4 ; v4 ; 0,4 ; 1/4 ; 4² osv. Varier også så andre tal kommer med, f.eks. 3,41 ; p ; 3 ; 3,14 ; 3/4. Arbejdet udvides senere ved, at antallet af kartonkort med tal øges til mere end 5. Giv hver elev et A4-ark med tallinier, og tallene fra forrige aktivitetsforslag. Lad dem skrive tallene for hver opgave det rigtige sted på tallinien. Elevernes A4-ark lægges i deres arbejdsportfolio. Giv hver elev et A4-ark med tegning af mængder med angivelse de naturlige tal, de hele tal, de rationale tal og de reelle tal, og kartonkortene med tallene fra de forskellige opgaver under de forrige aktivitetsforslag. Lad eleverne placere tallene de rigtige steder i mængderne. Elevernes A4-ark lægges i deres arbejdsportfolio. B4 Matematik december 2004

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Læreplan for Naturfag

Læreplan for Naturfag Læreplan for Naturfag *********** A: Formål og Introduktion A2 Naturfag - marts 2003 Formålet for undervisningen i naturfag (Jf. 30 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

Læreplan for Personlig udvikling

Læreplan for Personlig udvikling Læreplan for Personlig udvikling *********** A: Formål og Introduktion A2 Personlig udvikling - december 2004 Formålet for undervisningen i personlig udvikling (Jf. 34 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A 2 Dansk september 2002 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Control Your Money-universet

Control Your Money-universet 1 Control Your Money-universet Lærervejledning Et undervisningsmateriale i finansiel forståelse til matematik eller tværfaglige forløb i folkeskolen på 4.-10. klassetrin. 2 Indhold Indledning... 3 Oversigt...

Læs mere

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Modelfoto Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Alle de andre gør det! 2. udgave juni 2006 Indhold Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag R. Soleste Hilberg, Ji-Mei Chang, Georgia Epaloose,

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA 15 MATEMATIKOPGAVER I PISA Et materiale for matematiklærere og andre med interesse i grundskolens matematikundervisning om hvordan danske elever besvarer matematikopgaver i den internationale PISA undersøgelse

Læs mere

MATEMATIK. i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Derfor har vi MATEMATIK

MATEMATIK. i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Derfor har vi MATEMATIK Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Derfor har vi MATEMATIK i skolen Tekst af Lone Anesen og Mette Hjelmborg AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Regneark i undervisningen

Regneark i undervisningen Regneark i undervisningen den regner selv Indledning... 3 Computeren som regnemaskine... 4 Den procesorienterede, eksperimenterende arbejdsmetode med regneark... 5 Optællinger med regnearksprogrammet...

Læs mere

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 Susanne Arne-Hansen PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere