3. klasse 6. klasse 9. klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. klasse 6. klasse 9. klasse"

Transkript

1 Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning og ordning, herunder titalssystemet sikker i, er usikker i de rationale tal og kendskab til tallenes ordning, tallinjen og titalssystemet nogenlunde sikker i, er usikker i de reelle tal og kan anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge sikker i, er usikker i at bruge tælleremser og arbejde med talfølger og figurrækker sikker i, er usikker i at undersøge og systematisere i forbindelse med arbejdet med talfølger og figurrækker arbejde med talfølger og forandringer med henblik på at undersøge, systematisere og generalisere sikker i, er usikker i at deltage i udvikling af metoder til addition og subtraktion. sikker i, er usikker i at deltage i udvikling af metoder til multiplikation og division på baggrund af egen forståelse

2 sikker i, usikker i at bestemme antal ved hjælp af addition, subtraktion samt enkel multiplikation og division inden for de naturlige tal sikker i, usikker i at anvende de fire regningsarter til antalsbestemmelse ved hjælp af hovedregning, lommeregner, it og skriftlige beregninger anvende de fire regningsarter til antalsbestemmelse ved hjælp af hovedregning, lommeregner, it og skriftlige beregninger sikker i, usikker i at kende eksempler på brug af decimaltal og enkle brøker fra hverdagssituationer sikker i, usikker i at anvende brøker, decimaltal og procent i praktiske sammenhænge og kende sammenhængen mellem brøker, decimaltal og procent nogenlunde sikker i, er usikker i at regne med brøker, bl.a. i forbindelse med løsning af ligninger og algebraiske problemer sikker i, usikker i at løse konkrete problemer ved hjælp af hovedregning, lommeregner, it og enkle skriftlige beregninger sikker i, usikker i at kende procentbegrebet og bruge enkel procentregning sikker i, usikker i at anvende forstå og anvende procentbegrebet

3 regningsarternes hierarki kende regningsarternes hierarki samt begrunde og anvende regneregler sikker i, usikker i at kende til eksempler på brug af variable, bl.a. i formler, enkle ligninger og funktioner forstå og anvende formler og matematiske udtryk, hvori der indgår variable sikker i, usikker i at finde løsninger til enkle ligninger ved uformelle metoder løse ligninger og enkle ligningssystemer og ved inspektion løse enkle uligheder sikker i, usikker i at kende til koordinatsystemet, herunder sammenhængen mellem tal og tegning bestemme løsninger til ligninger og ligningssystemer grafisk forstå og anvende formler og matematiske udtryk, hvori der indgår variable

4 anvende funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer arbejde med funktioner i forskellige repræsentationer geometri sikker i, usikker i at tale om dagligdags ting og billeder i et uformelt geometrisk sprog med udgangspunkt i former, størrelser og beliggenhed sikker i, usikker i at benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen kende og anvende forskellige geometriske figurers egenskaber sikker i, usikker i at kende grundlæggende geometriske begreber som linjer, vinkler, polygoner og cirkler benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder størrelsesforhold og linjers indbyrdes beliggenhed sikker i, usikker i at undersøge og beskrive mønstre, herunder symmetri sikker i, usikker i at spejle, dreje og parallelforskyde, bl.a. i forbindelse med arbejdet med mønstre

5 sikker i, usikker i at foretage enkel måling af afstand, flade, rum og vægt sikker i, usikker i at undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. med brug af it og konkrete materialer sikker i, usikker i at arbejde med sammenhænge mellem tal og geometri ved hjælp af tallinjen sikker i, usikker i at arbejde med enkle, konkrete modeller og gengive træk fra virkeligheden ved tegning sikker i, usikker i at undersøge metoder til beregning af omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer sikker i, usikker i at bruge it til at undersøge og konstruere geometriske figurer sikker i, usikker i at arbejde med koordinatsystemet og opnå en begyndende forståelse for sammenhængen mellem tal og geometri sikker i, usikker i at undersøge og konstruere enkle figurer i planen kende og anvende målingsbegrebet, herunder måling og beregning i forbindelse med omkreds, flade og rum bruge it til tegning, undersøgelser, beregninger og ræsonnementer vedrørende geometriske figurer arbejde med koordinatsystemet og forstå sammenhængen mellem tal og geometri fremstille skitser og tegninger efter givne forudsætninger sikker i, usikker i at forbinde tal og regning med geometriske repræsentationer og konkrete sikker i, usikker i at forbinde tal og regning med geometriske repræsentationer gengive algebraiske sammenhænge i geometrisk repræsentation

6 materialer sikker i, usikker i at arbejde med enkle eksempler på målestoksforhold og ligedannethed i forbindelse med tegning kende og anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens sikker i, usikker i at arbejde med tredimensionelle modeller og enkle tegninger af disse geometriske repræsentationer undersøge, beskrive og vurdere sammenhænge mellem tegning (model) og tegnet objekt udføre enkle geometriske beregninger, bl.a. ved hjælp af Pythagoras' sætning arbejde undersøgende med enkel trigonometri i Er meget sikker i, sikker i, nogenlunde sikker i, usikker i at forbindelse med retvinklede trekanter og beregne sider og vinkler

7 statistik og sandsynlighed sikker i, usikker i at indsamle, ordne og behandle data sikker i, usikker i at indsamle, behandle og formidle data, bl.a. i tabeller og diagrammer arbejde med enkle geometriske argumenter og beviser anvende statistiske begreber til beskrivelse, analyse og fortolkning af data sikker i, usikker i at gennemføre enkle statistiske undersøgelser tilrettelægge og gennemføre enkle statistiske undersøgelser sikker i, usikker i at læse, beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer læse, forstå og vurdere anvendelsen af statistik og sandsynlighed i forskellige medier sikker i, usikker i at opnå erfaringer med tilfældighed og chance i eksperimenter og spil. sikker i, usikker i at udføre eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår. udføre og tolke eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår

8 forbinde sandsynlighed med tal vha. statistik, enkle kombinatoriske overvejelser og simple modeller matematik i anvendelse sikker i, usikker i at bruge matematik i relevante hverdagssituationer sikker i, usikker i at arbejde med enkle problemstillinger fra dagligdagen, det nære samfundsliv og naturen arbejde med problemstillinger vedrørende dagligdagen, bl.a. i forbindelse med privatøkonomi, bolig og transport sikker i, usikker i at vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske sammenhænge sikker i, usikker i at anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. beregningsmetoder, enkle procentberegninger og grafisk afbildning til løsningen af praktiske problemer anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. procentberegninger, formler og funktioner som værktøj til løsning af praktiske problemer sikker i, usikker i at erhverve en sikker i, usikker i at se matematikkens

9 begyndende forståelse for matematik som beskrivelsesmiddel. muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel. erkende matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag. behandle eksempler på problemstillinger knyttet til den samfundsmæssige udvikling, hvori bl.a. økonomi, teknologi og miljø indgår udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af it Matematiske arbejdsmåder sikker i, usikker i at deltage i udvikling af metoder med støtte i bl.a. konkrete materialer og illustrationer sikker i, usikker i at deltage i udvikling af metoder med støtte i bl.a. skriftlige notater og illustrationer deltage i udvikling af strategier og metoder med støtte i bl.a. it sikker i, usikker i at arbejde eksperimenterende og undersøgende sikker i, usikker i at undersøge, systematisere og begrunde matematisk undersøge, systematisere og

10 med inddragelse af konkrete materialer sikker i, usikker i at modtage, arbejde med og videregive enkle skriftlige og mundtlige informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk sikker i, usikker i at arbejde individuelt og sammen med andre om løsning af praktiske problemstillinger og matematiske opgaver sikker i, usikker i at indgå i dialog om matematik, hvor elevernes forskellige ideer inddrages med mulighed for inddragelse af konkrete materialer og andre repræsentationer samt ved brug af it sikker i, usikker i at læse enkle faglige tekster samt anvende og forstå informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk sikker i, usikker i at arbejde individuelt og sammen med andre om praktiske og teoretiske problemstillinger, problemløsning samt øvelser sikker i, usikker i at arbejde med problemløsning i en proces, hvor andres forskellige forudsætninger og ideer inddrages. forberede og gennemføre mindre præsentationer af eget arbejde med matematik ræsonnere med henblik på at generalisere læse faglige tekster samt forstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk arbejde individuelt og sammen med andre om problemløsning i mundtligt og skriftligt arbejde forberede og gennemføre mundtlige og skriftlige præsentationer af eget arbejde med matematik, bl.a. med inddragelse af it veksle mellem praktiske og teoretiske overvejelser ved løsningen af matematiske problemstillinger give respons til andre i arbejdet med matematik, bl.a. ved at spørge

11 Matematiske kompetencer aktivt. Tankegangskompetence Problembehandlingskompetence Modelleringskompetence Ræsonnementskompetence sikker i, usikker i at indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik sikker i, usikker i at løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed for intuitiv tænkning, inddragelse af konkrete materialer eller egne repræsentationer sikker i, usikker i at opstille, behandle og afkode enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. vha. regneudtryk, tegninger og diagrammer sikker i, usikker i at ræsonnere og argumentere intuitivt om konkrete matematiske aktiviteter og følge andres sikker i, usikker i at formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes sikker i, usikker i at løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed for intuitiv tænkning, egne repræsentationer og erhvervet matematisk viden og kunnen sikker i, usikker i at opstille, behandle, afkode og analysere enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. ved hjælp af regneudtryk, tegninger, diagrammer sikker i, usikker i at udtænke og gennemføre uformelle og enkle formelle matematiske ræsonnementer skelne mellem definitioner og sætninger, mellem enkelttilfælde og generaliseringer og anvende denne indsigt til at udforske og indgå i dialog om forskellige matematiske begrebers rækkevidde og begrænsning opstille, afgrænse og løse både rent faglige og anvendelsesorienterede matematiske problemer og vurdere løsningerne, bl.a. med henblik på at generalisere resultater opstille, behandle, afkode, analysere og forholde sig kritisk til modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. ved hjælp af regneudtryk, tegning, diagrammer, ligninger, funktioner og formler udtænke, gennemføre, forstå og vurdere mundtlige og skriftlige

12 Repræsentationskompetencen Symbolbehandlingskompetence Kommunikationskompetence Hjælpemiddelkompetence mundtlige argumenter sikker i, usikker i at bruge uformelle repræsentationsformer sammen med symbolsprog og arbejde med deres indbyrdes forbindelser sikker i, usikker i at afkode og anvende enkle matematiske symboler, herunder tal og regnetegn, samt forbinde dem med dagligdags sprog sikker i, usikker i at udtrykke sig og indgå i dialog om enkle matematiske problemstillinger sikker i, usikker i at kende og anvende hensigtsmæssige hjælpemidler, herunder konkrete materialer, lommeregner og it, bl.a. til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge og følge mundtlige og enkle skriftlige argumenter sikker i, usikker i at bruge uformelle og formelle repræsentationsformer og forstå deres indbyrdes forbindelser sikker i, usikker i at afkode og anvende matematiske symboler, herunder variable og enkle formler samt oversætte mellem dagligsprog og symbols sikker i, usikker i at sætte sig ind i og udtrykke sig såvel mundtligt som skriftligt om fremgangsmåder og løsninger i forbindelse med matematiske problemstillinger sikker i, usikker i at kende, vælge og anvende hensigtsmæssige hjælpemidler, herunder konkrete materialer, lommeregner og it, bl.a. til eksperimenterende udforskning af matematiske ræsonnementer og arbejde med enkle beviser afkode, bruge og vælge hensigtsmæssigt mellem forskellige repræsentationsformer og kunne se deres indbyrdes forbindelser forstå og benytte variable og symboler, bl.a. når regler og sammenhænge skal vises, samt oversætte mellem dagligsprog og symbolsprog indgå i dialog samt udtrykke sig mundtligt og skriftligt om matematikholdige anliggender på forskellige måder og med en vis faglig præcision, samt fortolke andres matematiske kommunikation kende forskellige hjælpemidler, herunder it, og deres muligheder og begrænsninger, samt anvende dem hensigtsmæssigt, bl.a. til eksperimenterende

13 Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Mål matematiske sammenhænge udforskning af matematiske sammenhænge, til beregninger og til præsentationer

14 Mål tal og algebra NN skal lære/blive mere sikker i de naturlige tals opbygning og ordning, herunder titalssystemet NN skal lære/blive mere sikker i de rationale tal og kendskab til tallenes ordning, tallinjen og titalssystemet NN skal lære/blive mere sikker i reelle tal og kan anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge bruge tælleremser og arbejde med talfølger og figurrækker undersøge og systematisere i forbindelse med arbejdet med talfølger og figurrækker arbejde med talfølger og forandringer med henblik på at undersøge, systematisere og generalisere deltage i udvikling af metoder til addition og subtraktion. deltage i udvikling af metoder til multiplikation og division på baggrund af egen forståelse bestemme antal ved hjælp af addition, subtraktion samt enkel multiplikation og division inden for de naturlige tal anvende de fire regningsarter til antalsbestemmelse ved hjælp af hovedregning, lommeregner, it og skriftlige beregninger anvende de fire regningsarter til antalsbestemmelse ved hjælp af hovedregning, lommeregner, it og skriftlige beregninger

15 kende eksempler på brug af decimaltal og enkle brøker fra hverdagssituationer anvende brøker, decimaltal og procent i praktiske sammenhænge og kende sammenhængen mellem brøker, decimaltal og procent regne med brøker, bl.a. i forbindelse med løsning af ligninger og algebraiske problemer løse konkrete problemer ved hjælp af hovedregning, lommeregner, it og enkle skriftlige beregninger kende procentbegrebet og bruge enkel procentregning anvende regningsarternes hierarki forstå og anvende procentbegrebet kende regningsarternes hierarki samt begrunde og anvende regneregler kende til eksempler på brug af variable, bl.a. i formler, enkle ligninger og funktioner forstå og anvende formler og matematiske udtryk, hvori der indgår variable

16 finde løsninger til enkle ligninger ved uformelle metoder løse ligninger og enkle ligningssystemer og ved inspektion løse enkle uligheder kende til koordinatsystemet, herunder sammenhængen mellem tal og tegning bestemme løsninger til ligninger og ligningssystemer grafisk forstå og anvende formler og matematiske udtryk, hvori der indgår variable anvende funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer arbejde med funktioner i forskellige repræsentationer geometri tale om dagligdags ting og billeder i et uformelt geometrisk sprog med udgangspunkt i former, størrelser og beliggenhed benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen kende og anvende forskellige geometriske figurers egenskaber

17 kende grundlæggende geometriske begreber som linjer, vinkler, polygoner og cirkler benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder størrelsesforhold og linjers indbyrdes beliggenhed undersøge og beskrive mønstre, herunder symmetri spejle, dreje og parallelforskyde, bl.a. i forbindelse med arbejdet med mønstre foretage enkel måling af afstand, flade, rum og vægt undersøge metoder til beregning af omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer kende og anvende målingsbegrebet, herunder måling og beregning i forbindelse med omkreds, flade og rum undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. med brug af it og konkrete materialer arbejde med sammenhænge mellem tal og geometri ved hjælp af tallinjen arbejde med enkle, konkrete modeller bruge it til at undersøge og konstruere geometriske figurer arbejde med koordinatsystemet og opnå en begyndende forståelse for sammenhængen mellem tal og geometri undersøge og konstruere enkle figurer i bruge it til tegning, undersøgelser, beregninger og ræsonnementer vedrørende geometriske figurer arbejde med koordinatsystemet og forstå sammenhængen mellem tal og geometri fremstille skitser og tegninger efter

18 og gengive træk fra virkeligheden ved tegning planen givne forudsætninger forbinde tal og regning med geometriske repræsentationer og konkrete materialer forbinde tal og regning med geometriske repræsentationer arbejde med enkle eksempler på målestoksforhold og ligedannethed i forbindelse med tegning gengive algebraiske sammenhænge i geometrisk repræsentation kende og anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens arbejde med tredimensionelle modeller og enkle tegninger af disse geometriske repræsentationer undersøge, beskrive og vurdere sammenhænge mellem tegning (model) og tegnet objekt udføre enkle geometriske beregninger, bl.a. ved hjælp af Pythagoras' sætning arbejde undersøgende med enkel trigonometri i forbindelse med retvinklede trekanter og beregne sider og vinkler

19 statistik og sandsynlighed indsamle, ordne og behandle data indsamle, behandle og formidle data, bl.a. i tabeller og diagrammer arbejde med enkle geometriske argumenter og beviser NN skal lære/blive mere sikker i at anvende statistiske begreber til beskrivelse, analyse og fortolkning af data gennemføre enkle statistiske undersøgelser tilrettelægge og gennemføre enkle statistiske undersøgelser læse, beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer læse, forstå og vurdere anvendelsen af statistik og sandsynlighed i forskellige medier opnå erfaringer med tilfældighed og chance i eksperimenter og spil. udføre eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår. udføre og tolke eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår forbinde sandsynlighed med tal vha. statistik, enkle kombinatoriske overvejelser og

20 simple modeller matematik i anvendelse bruge matematik i relevante hverdagssituationer arbejde med enkle problemstillinger fra dagligdagen, det nære samfundsliv og naturen arbejde med problemstillinger vedrørende dagligdagen, bl.a. i forbindelse med privatøkonomi, bolig og transport vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske sammenhænge anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. beregningsmetoder, enkle procentberegninger og grafisk afbildning til løsningen af praktiske problemer anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. procentberegninger, formler og funktioner som værktøj til løsning af praktiske problemer erhverve en begyndende forståelse for matematik som beskrivelsesmiddel. se matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel. erkende matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag. behandle eksempler på problemstillinger knyttet til den samfundsmæssige udvikling, hvori

21 bl.a. økonomi, teknologi og miljø indgår udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af it Matematiske arbejdsmåder deltage i udvikling af metoder med støtte i bl.a. konkrete materialer og illustrationer deltage i udvikling af metoder med støtte i bl.a. skriftlige notater og illustrationer deltage i udvikling af strategier og metoder med støtte i bl.a. it arbejde eksperimenterende og undersøgende med inddragelse af konkrete materialer modtage, arbejde med og videregive enkle skriftlige og mundtlige informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk arbejde individuelt og sammen med andre om løsning af praktiske problemstillinger og matematiske opgaver indgå i dialog om matematik, hvor undersøge, systematisere og begrunde matematisk med mulighed for inddragelse af konkrete materialer og andre repræsentationer samt ved brug af it læse enkle faglige tekster samt anvende og forstå informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk arbejde individuelt og sammen med andre om praktiske og teoretiske problemstillinger, problemløsning samt øvelser arbejde med problemløsning i en undersøge, systematisere og ræsonnere med henblik på at generalisere læse faglige tekster samt forstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk arbejde individuelt og sammen med andre om problemløsning i mundtligt og skriftligt arbejde forberede og gennemføre

22 elevernes forskellige ideer inddrages proces, hvor andres forskellige forudsætninger og ideer inddrages. forberede og gennemføre mindre præsentationer af eget arbejde med matematik mundtlige og skriftlige præsentationer af eget arbejde med matematik, bl.a. med inddragelse af it Matematiske kompetencer veksle mellem praktiske og teoretiske overvejelser ved løsningen af matematiske problemstillinger give respons til andre i arbejdet med matematik, bl.a. ved at spørge aktivt. Tankegangskompetence Problembehandlingskompetence indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed for intuitiv tænkning, inddragelse af konkrete materialer eller egne repræsentationer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed for intuitiv tænkning, egne repræsentationer og erhvervet matematisk viden og kunnen skelne mellem definitioner og sætninger, mellem enkelttilfælde og generaliseringer og anvende denne indsigt til at udforske og indgå i dialog om forskellige matematiske begrebers rækkevidde og begrænsning opstille, afgrænse og løse både rent faglige og anvendelsesorienterede matematiske problemer og vurdere løsningerne, bl.a. med henblik på at generalisere resultater

23 Modelleringskompetence Ræsonnementskompetence Repræsentationskompetencen Symbolbehandlingskompetence Kommunikationskompetence opstille, behandle og afkode enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. vha. regneudtryk, tegninger og diagrammer ræsonnere og argumentere intuitivt om konkrete matematiske aktiviteter og følge andres mundtlige argumenter bruge uformelle repræsentationsformer sammen med symbolsprog og arbejde med deres indbyrdes forbindelser afkode og anvende enkle matematiske symboler, herunder tal og regnetegn, samt forbinde dem med dagligdags sprog udtrykke sig og indgå i dialog om enkle matematiske problemstillinger opstille, behandle, afkode og analysere enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. ved hjælp af regneudtryk, tegninger, diagrammer udtænke og gennemføre uformelle og enkle formelle matematiske ræsonnementer og følge mundtlige og enkle skriftlige argumenter bruge uformelle og formelle repræsentationsformer og forstå deres indbyrdes forbindelser afkode og anvende matematiske symboler, herunder variable og enkle formler samt oversætte mellem dagligsprog og symbols sætte sig ind i og udtrykke sig såvel mundtligt som skriftligt om fremgangsmåder og løsninger i forbindelse med matematiske problemstillinger at opstille, behandle, afkode, analysere og forholde sig kritisk til modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. ved hjælp af regneudtryk, tegning, diagrammer, ligninger, funktioner og formler udtænke, gennemføre, forstå og vurdere mundtlige og skriftlige matematiske ræsonnementer og arbejde med enkle beviser afkode, bruge og vælge hensigtsmæssigt mellem forskellige repræsentationsformer og kunne se deres indbyrdes forbindelser forstå og benytte variable og symboler, bl.a. når regler og sammenhænge skal vises, samt oversætte mellem dagligsprog og symbolsprog indgå i dialog samt udtrykke sig mundtligt og skriftligt om matematikholdige anliggender på forskellige måder og med en vis faglig præcision, samt fortolke andres matematiske

24 Hjælpemiddelkompetence kende og anvende hensigtsmæssige hjælpemidler, herunder konkrete materialer, lommeregner og it, bl.a. til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge NN skal opnår større kendskab til kende, vælge og anvende hensigtsmæssige hjælpemidler, herunder konkrete materialer, lommeregner og it, bl.a. til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge kommunikation kende forskellige hjælpemidler, herunder it, og deres muligheder og begrænsninger, samt anvende dem hensigtsmæssigt, bl.a. til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge, til beregninger og til præsentationer

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN FAG: matematik KLASSE:

Læs mere

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 1 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 32 33 Cirklen 34 35 eleverne tager manglende prøver eleverne og læreren sætter mål for årets arbejde i matematik

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Der undervises i matematik på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:!!!! Formål Formålet med undervisningen i matematik

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Matematik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Arbejde

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3.

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. Den tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1.klasse

Læs mere

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for mellemtrin for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2 2. Opbygningen af mål og handleplaner 2 Målene 2 Handleplanerne 2 Idekatalog / materialer

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

Spil, leg og lær. Lise Marie Steinmüller list@aabc.dk

Spil, leg og lær. Lise Marie Steinmüller list@aabc.dk Spil, leg og lær Lise Marie Steinmüller list@aabc.dk Velkommen til Til hvem Urolige drenge Drenge med behov for læring i trygge afgrænsede rammer Drenge med behov for praksisnær læring Drenge med behov

Læs mere