LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15"

Transkript

1 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK

2 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin Ved afslutningen af yngstetrinnet forventes det, at eleverne: Arbejde med tal og algebra - kender til de naturlige tal og titalssystemet - kender til begreber som en halv og en kvart - kan simpel addition - kan simpel subtraktion - kender til forberedende multiplikation - kan tælleremser og talrækkefølger - kender til tidsbegrebet, f.eks. hele og halve timer - kender til brug af decimaltal, f.eks. i forbindelse med penge - kan anvende simple hovedregning, skriftlige notaer og konkrete materialer - kan anvende lommeregner - har stiftet bekendtskab med enkle regneark. deltage i udvikling af metoder til addition og subtraktion på baggrund af egen forståelse bestemme antal ved hjælp af addition, subtraktion samt enkel multiplikation og division inden for de naturlige tal løse konkrete problemer ved hjælp af hovedregning, lommeregner, it og enkle skriftlige beregninger kende eksempler på brug af decimaltal og enkle brøker fra hverdagssituationer Arbejde med geometri - kender til geometrisk sprogbrug til beskrivelse af dagligdags ting, f.eks. om former beliggenhed og størrelser - kan udføre enkel måling af afstand og rum - kan udføre tegning af enkle, konkrete modeller fra virkeligheden - kan foretage undersøgelser og beskrivelser af mønstre, fx ved symmetri

3 - kender til undersøgelser og eksperimenter inden for geometri, f.eks. ved anvendelse af computer arbejde med enkle, konkrete modeller og gengive træk fra virkeligheden ved tegning foretage enkel måling af afstand, flade, rum og vægt arbejde med sammenhænge mellem tal og geometri ved hjælp af tallinjen forbinde tal og regning med geometriske repræsentationer og konkrete materialer Anvendt matematik - kan vælge og bruge regningsarter i forskellige praktiske sammenhænge - har viden om, hvordan tal kan forbindes med begivenheder i dagligdagen - kan indsamle og ordne ting efter antal, form, størrelse og andre egenskaber - kender til behandling af data, f.eks. ved hjælpe af lommeregner og computer - kender til "tilfældighed" gennem spil og eksperimenter. bruge matematik i relevante hverdagssituationer erhverve en begyndende forståelse for matematik som beskrivelsesmiddel. Problemløsning og kommunikation - kender til matematikfaglige udtryk fra dagligdagen - kender til problemløsning som et element i arbejdet med matematik - kan samarbejde med andre om at løse problemer, hvor matematik benyttes - kan beskrive enkle løsningsmetoder, f.eks. med tegning - kender forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber til løsning af matematiske problemer - kan gennemføre eksperimenter og undersøgelser med sigte på at finde mønstre. i arbejdet med statistik og sandsynlighed at indsamle, ordne og behandle data opnå erfaringer med tilfældighed og chance i eksperimenter og spil.

4 Læringsmål Mellemtrin Arbejde med tal og algebra: - kender til de hele tal, decimaltal og brøker - kan knytte talforståelse sammen med hverdagserfaringer, herunder brug af de fire regningsarter - kan knytte talforståelse sammen med hverdagserfaringer, herunder brug af de fire regningsarter - kan knytte talforståelse sammen med hverdagserfaringer, herunder brug af de fire regningsarter - kan regne med tid - kender til at kunne bestemme stør-relser ved måling og beregning - kan regne med decimaltal - kan anvende procentbegrebet i forbindelse med hverdagserfaringer - kender til sammenhængen mellem procent, decimaltal og brøker - kender til eksempler på sammen-hænge og regler inden for de fire regningsarter - kender til valg og brug af hen-sigtsmæssige metoder og hjælpe-midler til beregning - kender til udvikling og benyttelse af regneregler - kan anvende simpel hovedregning, skriftlige notater og konkrete mate-rialer - kan anvende lommeregner og com-puter ved gennemførelse af bereg-ninger, f.eks. regneark - kender til enkle funktioner - kender til enkle ligninger - kender koordinatsystemet og her-under sammenhængen mellem tal og ligninger - har viden om eksempler på brug af variable, f.eks. formler og enkle ligninger - finde løsninger til enkle ligninger ved uformelle metoder - Arbejde med geometri - kan grundlæggende geometriske begreber, f.eks. vinkler og parallelitet - kan måling og beregning af omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer - kan lave undersøgelser og beskri-velser af enkle figurer tegnet i planen - kender til fysiske modeller og enkle tegninger af dem, f.eks. som ar-bejdstegning eller isometrisk teg-ning - kender til geometriske metoder og begreber til beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen, f.eks. fi-gurer og mønstre i mosaikker og tekstiler - kender til tegning, undersøgelser og eksperimenter med geometriske figurer, f.eks. ved benyttelse af computer - kende grundlæggende geometriske begreber som linjer,vinkler, polygoner og cirkler - spejle, dreje og parallelforskyde, bl.a. i forbindelse med arbejdet med mønstre - arbejde med koordinatsystemet og opnå en begyndende - forståelse for sammenhængen mellem tal og geometri

5 Anvendt matematik - kan vælge og bruge regningsarter i forskellige sammenhænge - kan anvende og har forståelse af enkle informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk - har viden om problemstillinger, der er knyttet til sundhed, fritid og na-tur - kan udføre enkle procentberegnin-ger, f.eks. ved rabatkøb - kender til beskrivelse og fortolk-ning af data og informationer i tabeller og diagrammer - kan foretage indsamling og behand-ling af data samt udføre simulerin-ger, f.eks. ved hjælp af en computer - har viden om anvendelse af faglige redskaber, f.eks. tal, grafisk afbildning og statistik, til løsning af matematiske problemstillinger fra dagligliv, familieliv og det nære samfund - kan eksperimentere i situationer hvori tilfældighed og chance ind-går. Problemløsning og kommunikation - kender eksperimenterende og un-dersøgende arbejdsformer, f.eks. i behandling af spørgsmål som: Hvordan går det hvis...? og Mon det er sådan fordi...? - kender til opstilling af hypoteser og efterfølgende ved gætte og prøve efter medvirker til at opbygge fag-lige begreber og indledende gene-raliseringer - kan anvende matematik ved pro-blemløsning i samarbejde med an-dre - kan anvende beskrivelser af løs-ningsmetoder gennem samtale og skriftlige noter - kender til formulering, løsning og beskrivelse af problemer og i for-bindelse hermed kan anvende for-skellige metoder, arbejdsformer og redskaber - kan undersøge, systematisere og finde matematiske begrundelser ud fra arbejdet med konkrete materialer

6 Trinmål for faget matematik ældstetrin Ved afslutningen af ældstetrinnet forventes det, at eleverne Arbejde med tal og algebra: kender til de rationale tal samt udvidelsen til reelle tal kender til den kulturhistoriske betydning af udviklingen af tallene som beskrivelsesmiddel kan arbejde undersøgende, f.eks. med systematiske optællinger og tallenes indbyrdes størrelser som led i opbygningen af en generel talforståelse kan undersøge og beskrive forandringer og strukturer i f.eks. tal-følger, figurrækker og mønstre kan bestemme størrelser ved måling og beregning kan anvende procentbegrebet kan anvende brøker i forbindelse med løsning af ligninger og algebraiske problemer kender forskellige skrivemåder for tal kan anvende formler, kendte såvel som ikke kendte, f.eks. i forbindelse med beregning af rente og rumfang kan vælge og bruge hensigtsmæssige metoder og hjælpemidler til beregning kan udvikle og benytte regneregler kan anvende hovedregning, skriftlige notater og konkrete materialer kan anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger og problemløsninger kan anvende funktionsbegrebet, f.eks. procentuel vækst kan løse enkle ligninger og ved inspektion løse enkle uligheder kan bestemme løsninger til ligninger og ligningssystemer med grafiske metoder kan forstå og anvende udtryk, hvor der indgår variable Arbejde med Geometri kan anvende forskellige geometriske figurers egenskaber kan benytte grundlæggende geometriske begreber, f.eks. størrelsesfor hold og liniers indbyrdes beliggenhed kan anvende målingsbegrebet, f.eks. måling og beregning af omkreds, areal og rum kan anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens kan fremstille tegninger efter givne forudsætninger kan foretage undersøgelser, beskrivelser og vurdering af sammenhæng mellem tegning og tegnet objekt kan fremstille arbejdstegning, isometrisk tegning eller perspektivtegning ved beskrivelse af den omgivende verden

7 kan foretage beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen, f.eks. figurer og mønstre i mosaikker og tekstiler ved hjælp af geometri kan anvende computer til tegning, undersøgelser og beregninger vedrørende geometriske figurer kan udføre enkle geometriske beviser kan udføre enkle geometriske beregninger bl.a. ved hjælp af Pythagoras sætning arbejde undersøgende med enkel trigonometri i forbindelse med retvinklede trekanter og beregne sider og vinkler Anvendt matematik kan foretage valg af regningsarter, benytte procentbegrebet og anvende forholdsregning i forskellige sammenhænge kender til eksempler på problemstillinger knyttet til samfundsmæssig udvikling, f.eks. økonomi, teknologi, natur, miljø, kultur, fritid og sundhed kan regne med rente og renteberegninger, bl.a. i tilknytning til opsparing, simpel låntagning og kreditkøb kan foretage undersøgelser af matematiske modeller, f.eks. formler og funktioner kan foretage statistiske beskrivelser af indsamlede data, hvor der lægges vægt på metode og fortolkning kan udføre simuleringer, f.eks. ved hjælp af en computer kan foretage økonomiske overvejelser vedrørende dagligdagens indkøb, transport, boligforhold, lønopgørelse og skatteberegninger kan anvende det statistiske sandsynlighedsbegreb kan anvende computeren til beregning, simuleringer, undersøgelser, og beskrivelser, f.eks. om samfundsmæssige forhold kan anvende matematik som et alsidigt værktøj til løsning af praktiske og teoretiske problemer. -læse faglige tekster samt forstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk Problemløsning og kommunikation kan forstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk kan benytte eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer og formulere resultater af den faglige indsigt, der er opnået kan løse problemer ved hjælp af matematik i samarbejde med andre kan problemformulere skriftligt og mundtligt, beskrive fremgangsmåder og angive løsninger på forståelig vis

8 kan vælge hensigtsmæssige faglige metoder, arbejdsformer og redskaber ved løsning af problemstillinger af tværgående art kan anvende systematiseringer og matematiske ræsonnementer kan benytte variable og symboler, når regler og sammenhænge skal bevises kan benytte geometrisk tegning til at formulere hypoteser og gennemføre ræsonnementer kan forstå, at valget af en matematisk model afspejler en bestemt værdinorm kan veksle mellem praktiske og teoretiske overvejelser ved løsning af matematiske problemstillinger arbejde individuelt og sammen med andre om problemløsning i mundtligt og skriftligt arbejde give respons til andre i arbejdet med matematik, bl.a. ved at spørge aktivt. Tilføjet emne: Statistik, kombinatorik og sandsynlighedsregning Anvende statistiske begreber til beskrivelse, analyse og fortolkning af data. Tilrettelægge og gennemføre enkle statistiske undersøgelser Læse, forstå og vurdere anvendelsen af statistik og sandsynlighed i forskellige medier Udføre og tolke eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår Forbinde sandsynlighed med tal vha. statistik, enkle kombinatoriske overvejelser og simple modeller.

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Der undervises i matematik på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:!!!! Formål Formålet med undervisningen i matematik

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Matematik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Arbejde

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN FAG: matematik KLASSE:

Læs mere

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 1 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 32 33 Cirklen 34 35 eleverne tager manglende prøver eleverne og læreren sætter mål for årets arbejde i matematik

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3.

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. Den tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1.klasse

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for mellemtrin for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2 2. Opbygningen af mål og handleplaner 2 Målene 2 Handleplanerne 2 Idekatalog / materialer

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med

Læs mere

Matematik. Undervisningsvejledningen indeholder afsnit om:

Matematik. Undervisningsvejledningen indeholder afsnit om: Undervisningsvejledningen indeholder afsnit om: Fagsyn - hvad er kernen i faget og hvordan bidrager faget til at opfylde avu s formålsparagraf. Didaktiske overvejelser om kriterier for undervisningens

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere