Nuancering af kortlagte boligejendomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nuancering af kortlagte boligejendomme"

Transkript

1 Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr

2

3 Indhold 1 BAGGRUND JORDFORURENINGSLOVEN KORTLÆGNING BOLIGERKLÆRINGER LOVÆNDRINGEN NUANCERING AF KORTLÆGNINGEN 6 2 FORMÅL VEJLEDNING OM NUANCERING MÅLGRUPPER ANDRE VEJLEDNINGER 8 3 HVILKE KORTLAGTE AREALER SKAL NUANCERES? LOVENS BESTEMMELSER AREALER DER SKAL NUANCERES AREALER DER IKKE SKAL NUANCERES 10 4 BESKRIVELSE AF SYSTEMET NUANCERINGSKATEGORIER GRUNDLAG FOR NUANCERING BELÆGNING AFDAMPNING OG AFVÆRGE 15 5 ADMINISTRATIVE OPGAVER LOVGRUNDLAG ANVENDELSE PROCEDURER FOR UNDERRETNING OFFENTLIGGØRELSE 18 BILAG 1 LISTE OVER LITTERATURREFERENCER 19 BILAG 2 FORURENINGSKATEGORIER 20 BILAG 3 EKSEMPEL KATALOG 23 3

4 4

5 1 Baggrund 1.1 Jordforureningsloven Med jordforureningsloven (lov nr. 370 af 2. juni 1999) /1/ blev der i år 2000 lagt en ramme for den offentlige jordforureningsindsats. Amtsrådene fik til opgave at varetage den primære jordforureningsindsats med fokus på de områder, hvor der er knyttet særlige drikkevandsinteresser til grundvandet, indvindingsoplande til almene vandforsyninger og arealer med bolig, børneinstitution og offentlig legeplads. Som en del af kommunalreformen er det vedtaget, at de opgaver på jordforureningsområdet, som hidtil har været varetaget af amterne, pr. 1. januar 2007 skal overføres til regionerne. Enkelte borgernære opgaver skal varetages af kommunerne. Bestemmelserne herom er fastlagt i Lov nr. 568 af 24. juni 2005 om ændring af lov om forurenet jord (udmøntning af kommunalreformen), jf. lovens 8 og 8 a /2/. 1.2 Kortlægning Kortlægningen af forurenede arealer efter jordforureningsloven sker på 2 niveauer, de såkaldte vidensniveauer. Kortlægningen på vidensniveau 1 (i det følgende forkortet til V1) bygger på oplysninger om tidligere og eventuelle nuværende aktiviteter og virksomheder, som kan have medført jordforurening på et areal. Kortlægningen på vidensniveau 2 (i det følgende forkortet til V2) bygger som hovedregel på tekniske undersøgelser af jorden. V2-kortlægning kan dække over meget forskellige sagstyper. F.eks. omfatter V2-kortlægningen ejendomme med en dybtliggende immobil forurening, der udelukkende udgør et problem ved gravearbejde i det forurenede område samt ved jordflytning. En sådan forurening udgør typisk ikke nogen risiko for boliganvendelsen af en ejendom. I den anden ende af skalaen omfatter V2-kortlægningen ejendomme, der er kraftigt forurenede med f.eks. klorerede opløsningsmidler, hvor forureningen udgør en akut risiko for indeklimaet i en bolig. Til trods for de forskellige former for forurening og forskellen på de problemer og risici, forureningen forårsager, har det vist sig, at ejendomme kortlagt på V2 ofte opfattes og behandles ens af offentligheden. Det er svært for ikkefagfolk at skelne mellem de forskellige forureningssituationer og den risiko, der er forbundet med at bo på de forurenede ejendomme. Derfor kan der opstå problemer i forbindelse med kreditvurdering og ejendomssalg. I Miljøstyrelsens vejledning Kortlægning af forurenede arealer nr. 8, 2000 /7/ er kortlægningssystemet nærmere beskrevet. 1.3 Boligerklæringer For at hjælpe boligejere af de V2 kortlagte arealer, hvor forureningen ikke udgør en risiko for boliganvendelsen, er der i jordforureningsloven indført for- 5

6 skellige muligheder for at få erklæringer om et areals forureningstilstand (jf. jordforureningslovens 21, stk. 3, 30 stk. 6 og 11). Da der imidlertid ikke er standarder for udarbejdelse af disse erklæringer, og da de ofte er meget tekniske, har boligejere, købere og långivere haft vanskeligt ved at tolke dem. Boligerklæringerne har derfor ofte ikke den ønskede effekt. 1.4 Lovændringen Efter de første knap 4 år med jordforureningsloven afgav miljøministeren i december 2003 en redegørelse om jordforureningsloven til Folketingets Miljøog Planlægningsudvalg. På baggrund heraf nedsatte miljøministeren i 2005 en arbejdsgruppe, der kom med forslag til en ændring af jordforureningsloven. Målsætningerne for arbejdet bag lovændringen var at: udarbejde enklere og klarere regler på området, målrette og prioritere indsatsen, så den tager udgangspunkt i den konkrete risiko, fastholde det høje sundhedsmæssige beskyttelsesniveau - herunder det særlige hensyn til børn - og at afhjælpe de ulemper, kortlægningen medfører for borgerne. Efter to på hinanden følgende udvalgsarbejder i Kriteriegruppen (som rapporterede i december 2004) og Jordforureningsgruppen (som rapporterede i december 2005) kom forslaget til en lovændring af jordforureningsloven. Den 24. maj 2006 vedtog et bredt flertal i Folketinget ændringen af jordforureningsloven (Lov nr. 507 af 7. juni 06) /3/. 1.5 Nuancering af kortlægningen Ved lovændringen (Lov nr. 507 af 7. juni 06) /3/ blev det indført ( 12 a), at regionerne som led i kortlægningen på V2 skal indplacere forurening på boligejendomme i en forureningskategori (nuancering af kortlægningen) afhængig af risikoen ved forureningen i forhold til anvendelsen af arealet. Bestemmelsen blev indført i tilknytning til jordforureningslovens bestemmelser ( 12) om underretning af ejere af forurenede arealer om kortlægning. Systemet for nuancering af kortlægningen indeholder en inddeling af kortlagte arealer i 3 nuanceringskategorier (F0, F1 og F2). F0: Forureningen udgør ingen risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse som bolig, F1: Forureningen udgør ingen risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse til boligformål, hvis simpel rådgivning om ejendommens anvendelse efterleves, eller F2: Forureningen udgør eller kan udgøre en risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse til bolig, eller der foreligger ikke viden nok til at nuancere kortlægningen ( 12 a, stk. 1). 6

7 Nuanceringssystemet er inspireret af systemet om tilstandsrapporter ved huskøb. Et lignende system har inden lovændringen været anvendt i flere amter, heriblandt Fyns og Vestsjællands Amt, og har her reduceret problemer ved låntagning. Nuanceringen af kortlægningen foretages på grundlag af den foreliggende viden. Det betyder, at regionen ikke skal foretage selvstændige undersøgelser med henblik på at kunne give en nuancering. Nuanceringen af kortlægningen er en forenklet og standardiseret måde, hvorpå de oplysninger, som myndigheden har om et givet vidensniveau 2-kortlagt areal, kan formidles. Nuanceringen af kortlægningen sker som basis ud fra samme teknisk-faglige baggrund som kortlægningen. Bestemmelsen om nuancering af kortlægningen ( 12 a) træder i kraft 1. januar

8 2 Formål Nuanceringen af kortlægningen skal hjælpe boligejere til lettere at forstå betydningen af den kortlagte forurening på deres ejendom. Den skal ligeledes hjælpe dem, der står for at skulle købe, sælge eller belåne en forurenet boligejendom. Systemet skal også gøre de professionelle aktører på området, som f.eks. ejendomsmæglere, advokater og realkreditinstitutter, i stand til bedre at kunne vurdere de praktiske konsekvenser for anvendelsen af boligen, når grunden er forurenet. Således er baggrunden for bestemmelsen ( 12 a) et ønske om, i det omfang det er muligt, at mindske generne for ejerne af boligejendomme kortlagt på V Vejledning om nuancering Nærværende vejledning er udarbejdet til brug for regionernes nuancering af V2-kortlagte boligejendomme. 2.2 Målgrupper Målgruppen for vejledningen er de sagsbehandlere i regionerne, der konkret skal arbejde med kortlægning og nuancering. Men vejledningen vil også være relevant for kommuner, rådgivende ingeniører og andre, som beskæftiger sig med bygge- og jordarbejder på kortlagte arealer. 2.3 Andre vejledninger Vejledningen supplerer følgende vejledninger fra Miljøstyrelsen: Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6-11, 1998: Oprydning på forurenede lokaliteter /4/ Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 13, 1998: Prøvetagning og analyser af jord /5/ Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 7, 2000: Rådgivning af beboere i lettere forurenede områder /6/ Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 8, 2000: Kortlægning af forurenede arealer /7/ 8

9 3 Hvilke kortlagte arealer skal nuanceres? 3.1 Lovens bestemmelser I forbindelse med en afgørelse om kortlægning på V2 af et areal, der anvendes til bolig, skal regionsrådet ud fra den foreliggende viden nuancere kortlægningen på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle anvendelse til boligformål [..] ( 12 a, stk. 1). Regionsrådet skal revidere nuanceringen af kortlægningen, når der foreligger videregående undersøgelser eller andre nye oplysninger, der gør dette muligt ( 12 a, stk. 2). Kortlægningen af andre ejendomme end boligejendomme, der er kortlagt på V2, og som overgår til boliganvendelse samt kortlægning af boligejendomme, som den 1. januar 2007 er kortlagt på V2, skal efter skriftlig anmodning fra ejeren nuanceres efter stk. 1 ( 12 a, stk. 3). 3.2 Arealer der skal nuanceres Nuanceringssystemet omhandler udelukkende den forurening, der har betydning for arealanvendelsesproblematikken. Det betyder, at en evt. risiko for grundvandet ikke har indflydelse på nuanceringen af det enkelte areal. I de tilfælde, hvor forureningen udgør en risiko for grundvandet, har nuanceringen ingen betydning for en eventuel indsats overfor forureningen. Nedenstående opstilling viser, hvilke typer forurenede arealer, der er omfattet af nuanceringssystemet, og hvilke der ikke er omfattet. V2-kortlagte arealer med boliganvendelse Nuanceringssystemet gælder for V2-kortlagte arealer med boliganvendelse. Blandet bolig og erhverv Den del af arealet, der er V2-kortlagt og som anvendes til boligformål (herunder udearealer, der anvendes til have m.m.), er omfattet af nuanceringen. Landbrugsejendomme med bolig Den del af arealet, der er V2-kortlagt, og som anvendes til boligformål (herunder udearealer, der anvendes til have m.m.), er omfattet af nuanceringen. V2-kortlagte arealer med mere end én bolig På kortlagte arealer, hvor der ligger flere forskellige boliger eller etagebyggeri, kan der forekomme situationer, hvor risikoen for de enkelte boliger på arealet er forskellig. Det bør her overvejes, at hver bolig får deres egen nuancering. V2-kortlagte arealer med boliganvendelse med flere forskellige forureninger Hvis der inden for et areal med boliganvendelse er flere forskellige forureninger, kan det forekomme, at risikoen for arealanvendelsen ikke er sammenfaldende for forureningerne. I sådanne tilfælde er det den forurening, der udgør størst risiko for arealanvendelsen, der er bestemmende for arealets nuancering. 9

10 Boligejendomme kortlagt på V2 før 1. januar 2007 Arealer med boliganvendelse, kortlagt på V2 før nuanceringssystemets ikrafttrædelse 1. januar 2007, er omfattet af nuanceringen, såfremt ejeren af boligejendommen skriftligt anmoder om det. V2-kortlagte arealer uden boliganvendelse, der overgår til boliganvendelse Ejendomme uden bolig kortlagt på V2, der efter en 8-tilladelse overgår til boliganvendelse, vil være omfattet af nuanceringen, såfremt ejeren skriftligt anmoder om det. 3.3 Arealer der ikke skal nuanceres V1-kortlagte arealer Arealer kortlagt på V1 nuanceres ikke. Dette gælder også, hvis én del af en boligejendom er kortlagt på V1 og én del er kortlagt på V2. I dette tilfælde vil det kun være den V2-kortlagte del af boligejendommen, der skal nuanceres. Andre anvendelser end boliganvendelsen V2-kortlagte arealer, hvor der ikke er boliganvendelse, er ikke omfattet af nuanceringen eksempler herpå er institutionsbyggeri, offentlige legepladser og rekreative arealer. Institutionsbyggeri, der anvendes til helårsbeboelse f.eks. ældreboliger, vil dog være omfattet af nuanceringen, uanset at de kan kategoriseres som institution. 10

11 4 Beskrivelse af systemet Nuanceringssystemet tager udgangspunkt i en opdeling i 3 forureningskategorier (F0, F1 og F2). F0: Forureningen udgør ingen risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse som bolig, F1: Forureningen udgør ingen risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse til boligformål, hvis simpel rådgivning om ejendommens anvendelse efterleves F2: Forureningen udgør eller kan udgøre en risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse til bolig, eller der foreligger ikke viden nok til at nuancere forureningen. 11

12 Nedenstående figur 1 illustrerer forureningssituationen for de tre kategorier. Nuancering af V2 kortlagte boligarealer * Skematisk oversigt Forureningskategori FO Terræn O,5 m. Ikke forurenet jord/bygning/fast belægning Forurenet jord, der begrunder kortlægning Forureningskategori F1 Terræn O,5 m. ** Lettere forurenet jord Forurenet jord, der begrunder kortlægning Forureningskategori F2 Terræn Forurenet jord, der begrunder kortlægning * I figuren ses bort fra afværgeanlæg og afdampning. ** Lettere forurenet jord jf. bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord /8/. 4.1 Nuanceringskategorier I det følgende gives en kort beskrivelse af de 3 nuanceringskategorier og skillefladen imellem dem. En oversigt over de 3 nuanceringskategorier og generelle restriktioner for alle kategorierne fremgår af bilag 2. 12

13 Forureningskategori 0 (F0) betegner et V2-kortlagt areal, hvor forureningen ikke udgør en risiko for den aktuelle anvendelse til bolig. Forureningen, der begrunder kortlægningen, er ikke tilgængelig ved almindelig brug af arealet. Der skal være minimum 0,5 meter uforurenet jord, en bygning eller fast belægning ovenpå den forurening, der begrunder kortlægningen. Ved fast belægning forstås asfalt, beton, fliser og lignende. Se afsnit 4.3. Der kan være forureningssager fra før 1. januar 2007, hvor man på en boliggrund afsluttede med et uforurenet jordlag tyndere end 0,5 meter, idet amtet vurderede, at der ikke var risiko for boliganvendelsen. I sådanne tilfælde kan regionen efter konkret vurdering fravige 0,5 meter-kriteriet for forureningskategori F0. Efter en oprydningsindsats kan der være efterladt markeringsnet, der adskiller forurenet og uforurenet jord. Eventuelle bidrag fra forureningen til den ovenstående luft overskrider ikke afdampningskriteriet. Eventuel afdampning kan være reduceret til under afdampningskriteriet ved passiv ventilation, membran eller særlige gulvbelægninger. Forureningen er kortlagt for at sikre, at den forurenede jord ikke utilsigtet flyttes, og for at undgå kontakt med den forurenede jord. Endvidere kan arealet være kortlagt af hensyn til forureningens grundvandsrisiko. I henhold til jordforureningslovens 8 skal ejere af kortlagte arealer søge kommunen om tilladelse ved bygge- og anlægsarbejder. Da forureningen på en boligejendom, der kan nuanceres som F0, ikke udgør en risiko for boliganvendelsen af ejendommen, vil der på disse arealer ikke kunne forventes en yderligere offentlig indsats af hensyn til arealanvendelsen. Derfor vil en F0-nuanceret ejendom typisk kunne få en boligerklæring. Forureningskategori 1 (F1) betegner et V2-kortlagt areal, hvor forureningen ikke udgør en risiko ved arealets aktuelle anvendelse til bolig, hvis simpel rådgivning om arealets anvendelse efterleves. Forureningen, der begrunder kortlægningen, er ikke tilgængelig ved almindelig brug af arealet. Den øverste 0,5 m jord er lettere forurenet jf. Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord /8/. Den simple rådgivning er knyttet til den lettere forurening, som findes helt op til terræn. Efter en oprydningsindsats kan der være efterladt markeringsnet, der adskiller forurenet jord fra lettere forurenet jord. Eventuelle bidrag fra forureningen til den ovenstående luft må ikke overskride afdampningskriteriet. Eventuel afdampning kan være reduceret til under afdampningskriteriet ved passiv ventilation, membran eller særlige gulvbelægninger. Da forureningen på en ejendom, der kan nuanceres som F1, ikke udgør en risiko for boliganvendelsen af ejendommen, hvis simpel rådgivning om ejendommens anvendelse efterleves, vil der på disse arealer ikke kunne forventes en yderligere offentlig indsats af hensyn til arealanvendelsen. Derfor vil en F1- nuanceret ejendom typisk kunne få en boligerklæring. 13

14 Forureningskategori 2 (F2) betegner et V2-kortlagt areal, hvor forureningen kan udgøre eller udgør en risiko for arealets aktuelle anvendelse til bolig, eller hvor der ikke foreligger viden nok om forureningen til at nuancere kortlægningen som F0 eller F1. Forureningen, der begrunder kortlægningen, er terrænnær, eller bidraget fra forureningen til den ovenstående luft overskrider afdampningskriteriet f.eks. på grund af gas fra tidligere lossepladser. Til denne nuanceringskategori hører også arealer, hvor der er igangsat aktive permanente og/eller midlertidige afværgeanlæg, som har til formål at nedbringe risikoen for boliganvendelsen. Dertil kommer arealer, hvor det er usikkert, om alle forureningskilder er undersøgt. Da forureningen på en boligejendom, der nuanceres som F2, udgør eller kan udgøre en risiko for boliganvendelsen af ejendommen, vil der på disse arealer kunne forventes yderligere offentlig indsats af hensyn til arealanvendelsen. Derfor vil en F2-nuanceret ejendom ikke kunne få en boligerklæring. Eksempler I eksempelkataloget i bilag 3 fremgår eksempler på forureningstyper i de enkelte kategorier. 4.2 Grundlag for nuancering Nuanceringen foretages på baggrund af forureningens risiko ved den aktuelle fysiske anvendelse og indretning af arealet. Hvis nuanceringen skal have den ønskede effekt, er det vigtigt, at den er baseret på et fagligt set dækkende grundlag. Det er afgørende, at der er tillid til beslutningen, der tages om det enkelte areals nuancering. For at beslutningen om nuanceringen kan tages på et forsvarligt grundlag, er det nødvendigt at stille krav til det dokumentationsniveau, som ligger til grund for beslutningen om, hvilken nuancering kortlægningen skal have. Udgangspunktet for nuanceringen er, at der skal foreligge en undersøgelse med et omfang svarende til minimum en kortlægningsundersøgelse for en punktkildeaktivitet. For at nuancere et kortlagt areal som F0 eller F1 bør følgende som udgangspunkt være gældende: Undersøgelsen skal være foretaget med udgangspunkt i en udredning af arealets anvendelseshistorie. Alle skønnede væsentlige kilder til forurening skal være identificeret. Der skal være foretaget en afgrænsning i det omfang det er nødvendigt for at foretage en risikovurdering. Der skal være udført en risikovurdering. Hvis forureningskoncentrationen og udbredelsen er utilstrækkeligt belyst, eller der er tvivl om alle kilder er undersøgt, eller hvis forureningen vurderes at 14

15 udgøre eller kunne udgøre en risiko for den aktuelle boliganvendelse, skal arealet nuanceres som F2. Det er relevant at understrege, at det ikke er sigtet med vejledningen at give retningslinier for eller ændre på praksis for gennemførelse af V2- kortlægningsundersøgelser jf. /7/. Nuanceringen af kortlægningen foretages på baggrund af den foreliggende viden. Det betyder, at regionen ikke skal foretage selvstændige undersøgelser med henblik på at kunne give en nuancering. Nuanceringen af kortlægningen er blot en forenklet og standardiseret måde, hvorpå de oplysninger, som myndighederne har om et givet V2-kortlagt areal, skal formidles. Erfaringerne fra amter, der har afprøvet ordningen, viser, at nuanceringen af kortlægningen kan ske på det foreliggende grundlag og ikke kræver flere undersøgelser, end der traditionelt udføres som grundlag for kortlægning på vidensniveau 2. Et flertal af de forurenede boligejendomme forventes imidlertid nuanceret som F2 efter kortlægningsundersøgelsen. Typisk først efter videregående undersøgelser kan der for disse arealer tages stilling til, om de skal nuanceres som F0 eller F Belægning Belægning på et udeareal, der anvendes til boligformål, kan være afgørende for, hvordan et areal skal nuanceres. En grund med en terrænnær forurening kan nuanceres som F0, hvis forureningen er afskærmet af en fast belægning, og forureningens eventuelle bidrag til den ovenstående luft ikke overskrider afdampningskriteriet. Belægning kan derfor medføre en lavere nuanceringskategori. Ved fast belægning forstås asfalt, beton, fliser eller lignende. Hvis et areal befæstes med en fast belægning f.eks. et større flisebelagt areal, der iflg. regionens vurdering sikrer boliganvendelsen, kan kortlægningen nuanceres som F0, og der kan ikke forventes yderligere offentlig indsats overfor forureningen mht. sikring af boliganvendelsen. Belægningen må ikke efterfølgende fjernes uden kommunens forudgående tilladelse efter jordforureningslovens 8. Hvis der omvendt udlægges et mindre fliseareal eller anden belægning til afskærmning af forureningen, f.eks. over et terrænnært hotspotområde (f.eks. ved en tidligere placering af en tjæregryde), og regionen vurderer, at der fortsat er behov for offentlig indsats af hensyn til boliganvendelsen på arealet, vil arealet forsat være nuanceret som F2. Sammen med orientering om nuanceringen af kortlægningen bør regionen orientere ejere/brugere af arealerne om konsekvenserne af anlæggelsen af belægninger på det kortlagte areal. 4.4 Afdampning og afværge Foranstaltninger, der reducerer afdampningen fra en forurening, kan være afgørende for, hvordan et areal skal nuanceres. 15

16 Hvis afdampningen fra en forurening er reduceret til under afdampningskriteriet ved et aktivt permanent og/eller midlertidigt afværgeanlæg, skal forureningen nuanceres som F2. Hvis afdampningen fra en forurening er reduceret til under afdampningskriteriet med foranstaltninger så som passiv ventilation, membran eller særlige gulvbelægninger, kan kortlægningen nuanceres som F0. Dertil gælder vejledningens øvrige kriterier for nuancering. 16

17 5 Administrative opgaver 5.1 Lovgrundlag Nuanceringen af V2-kortlægningen af boligejendomme er fastlagt i lov om forurenet jord, 12 a. 5.2 Anvendelse Det fremgår af 12 a, stk. 1, at regionsrådet, i forbindelse med en afgørelse om kortlægning på V2 af et areal der anvendes til bolig, ud fra den foreliggende viden, skal nuancere kortlægningen på baggrund af den risiko den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle anvendelse til boligformål. Bestemmelsen træder i kraft 1. januar Jf. 12 a, stk. 2, skal regionsrådet revidere nuanceringen af kortlægningen, når der foreligger videregående undersøgelser eller andre nye relevante oplysninger, der gør dette muligt. Jf. 12 a, stk. 3, skal kortlægningen af andre ejendomme end boligejendomme, der er kortlagt på V2, og som overgår til boliganvendelse, samt kortlægningen af boligejendomme, som den 1. januar 2007 er kortlagt på V2, nuanceres efter skriftlig anmodning fra ejeren. Ændringer i grænseværdier og retningslinjer vil kunne medføre et behov for en fornyet nuancering. I den forbindelse er det vigtigt, at datoen for seneste nuancering fremgår af både breve og databaser. Regionens nuancering følger de almindelige forvaltningsretlige regler. 5.3 Procedurer for underretning Jf. 12 a, stk. 4, skal regionen underrette ejeren, kommunen og skatteforvaltningen om en nuancering af kortlægningen. Grundlaget for nuanceringen af kortlægningen skal oplyses, herunder i hvilket omfang der kan forventes at ske en revision af nuanceringen. Underretning om nuancering af kortlægningen sker sammen med underretning om kortlægningen. Miljøstyrelsens vejledning Kortlægning af forurenede arealer /7/ beskriver procedurer for underretning af ejeren. Jf. 12 a, stk. 4, skal ejere underrette lejere om nuanceringen af kortlægningen. Bestemmelser om underretning af ejer og lejer om nuancering af kortlægningen findes i jordforureningslovens 12 a stk. 4. Bestemmelser om udarbejdelse af boligerklæringer fremgår af lovens 21, stk. 3 samt 30, stk. 6. Når kortlægningen på et areal bliver nuanceret, skal det fremgå af kortlægningsskrivelsen samt af boligerklæringer. Arealer med boligerklæringer kan nuanceres som enten F0 eller F1. 17

18 5.4 Offentliggørelse Oplysning om nuancering af kortlægningen skal jf. 12 a, stk. 5, ikke indføres i matrikelregisteret efter 14, medmindre miljøministeren fastsætter regler herom. 18

19 Bilag 1 Liste over litteraturreferencer 1. Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 2. Lov nr. 568 af 24. juni 2005 om ændring af lov om forurenet jord (udmøntning af kommunalreformen) 3. Lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring af lov om forurenet jord (Ændring af kortlægning af forurenede arealer m.v.) 4. Miljøstyrelsen: Vejledning nr. 6-11, 1998: Oprydning på forurenede lokaliteter. Hovedbind samt 5 bilagsbind 5. Miljøstyrelsen: Vejledning nr. 13, 1998: Prøvetagning og analyser af jord 6. Miljøstyrelsen: Vejledning nr. 7, 2000: Rådgivning af beboere i lettere forurenede områder 7. Miljøstyrelsen: Vejledning nr. 8, 2000: Kortlægning af forurenede arealer 8. Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om definition af lettere forurenet jord.. 19

20 Bilag 2 Forureningskategorier Forureningskategori 0 (F0) Beskrivelse Forureningen udgør ingen risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse til bolig. Forureningen, der begrunder kortlægningen ligger enten under bygning eller fast belægning eller under 0,5 meter uforurenet jord. Forureningen er kortlagt for at sikre, at den forurenede jord ikke utilsigtet flyttes, og for at undgå kontakt med forurenet jord. Endvidere kan arealet være kortlagt af hensyn til forureningens grundvandsrisiko. Eventuelt bidrag fra forureningen til den ovenstående luft overskrider ikke afdampningskriteriet. Eventuel afdampning kan være reduceret til under afdampningskriteriet ved passiv ventilation, membran eller særlige gulvbelægninger. Fremtidig Indsats Der kan ikke forventes yderligere offentlig indsats over for forureningen mht. sikring af boliganvendelsen på denne ejendom. Generelle restriktioner gældende for alle kategorier Der må ikke flyttes jord fra en kortlagt ejendom uden anmeldelse til kommunen. Bygge- og anlægsarbejde (herunder etablering og fjernelse af faste belægninger) på den kortlagte del af ejendommen kræver en tilladelse fra kommunen efter reglerne i 8 i lov om forurenet jord /1/. 20

21 Forureningskategori 1 (F1) Beskrivelse Forureningen udgør ingen risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse som bolig, hvis simpel rådgivning om ejendommens anvendelse efterleves. Det er minimum 0,5 meter jord oven på den forurening, der begrunder kortlægningen. Den tilgængelige jord (de øverste 0,5 m) jord er lettere forurenet jf. Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord /8/. Eventuelt bidrag fra forureningen til den ovenstående luft overskrider ikke afdampningskriteriet. Eventuel afdampning kan være reduceret til under afdampningskriteriet ved passiv ventilation, membran eller særlige gulvbelægninger. Fremtidig Indsats Der kan ikke forventes yderligere offentlig indsats over for forureningen mht. sikring af boligarealanvendelsen på denne ejendom. Forholds regler Simpel rådgivning om ejendommens anvendelse efterleves. F.eks. skal der ved gravearbejde i lettere forurenet jord tages forholdsregler mod kontakt med den forurenede jord, jf. vejledning om rådgivning af beboere i lettere forurenede områder /6/. Generelle restriktioner gældende for alle kategorier Der må ikke flyttes jord fra en kortlagt ejendom uden anmeldelse til kommunen. Bygge- og anlægsarbejde (herunder etablering og fjernelse af faste belægninger) på den kortlagte del af ejendommen kræver en tilladelse fra kommunen efter reglerne i 8 i lov om forurenet jord /1/. 21

22 Beskrivelse Forureningskategori 2 (F2) Forureningen udgør, eller kan udgøre, en risiko ved arealets aktuelle anvendelse til bolig, eller der foreligger ikke nok viden om forureningen til at nuancere kortlægningen som F0 eller F1. Forureningen, der begrunder kortlægningen, kan ligge tæt på terræn, hvorfor der kan være risiko for kontakt med forureningen. Bidraget fra forureningen til den ovenstående luft kan overskride afdampningskriteriet. Der kan være iværksat aktive permanente og/eller midlertidige afværgeanlæg, som har til formål at nedbringe risikoen for boliganvendelsen. Der kan være givet midlertidig rådgivning omkring arealanvendelsen. Omfanget af forureningskoncentration og -udbredelse kan være utilstrækkeligt belyst. Der kan være tvivl, om alle kilder er undersøgt. Fremtidig Indsats Forholds regler Der er behov for en yderligere indsats f.eks. i form af uddybende videregående undersøgelser og/eller oprensning af forureningen. Der skal tages forbehold for kontakt med den forurenede jord. Eventuel vejledning og forholdsregler fra regionen om den konkrete forurening bør følges. Generelle restriktioner gældende for alle kategorier Der må ikke flyttes jord fra en kortlagt ejendom uden anmeldelse til kommunen. Bygge- og anlægsarbejde (herunder etablering og fjernelse af faste belægninger) på den kortlagte del af ejendommen kræver en tilladelse fra kommunen efter reglerne i 8 i lov om forurenet jord /1/. 22

23 Bilag 3 Eksempel katalog Forureningskategori 0 (F0) Restforureninger efter regionernes egne oprensninger, frivillige oprensninger eller værditabsoprensninger, hvor restforureningen ikke udgør en risiko for boliganvendelsen. Det betyder, at forureningen enten ikke er terrænnær (ligger under 0,5 m uforurenet jord) eller at forureningen ligger under bygninger eller fast belægning, og at forureningen ikke giver anledning til en afdampningsrisiko. Restforureninger med fyringsolie, der er beliggende under bygninger eller fast belægning og som ikke giver anledning til en afdampningsrisiko. Boliger i etageejendomme hvor det er dokumenteret, at den konstaterede forurening i stueplan ikke udgør en risiko for lejligheder, der anvendes til bolig i den konkrete ejendom. Eksempelvis en lejlighed på 4. sal over et renseri. Forurening under fast belægning. Forureningen, som begrunder kortlægningen, ligger under et fast asfaltbelagt areal (eller anden fast belægning), og evt. bidrag fra forureningen til den ovenstående luft overskrider ikke afdampningskriteriet. Ved ovenstående eksempler kan en eventuel afdampning være reduceret til under afdampningskriteriet ved passiv ventilation, membran eller særlig gulvbelægning. 23

24 Forureningskategori 1 (F1) Lettere terrænnær forurening med PAH eller tjære (jf. definition af lettere forurening i bekendtgørelsen om definition af lettere forurenet jord) fra diffuse kilder eller punktkilder, der ligger oven på en stærkere forurening, der er kortlagt jf. kortlægningsvejledningen. Forureningen giver ikke anledning til en afdampningsrisiko. Grunde hvor den terrænnære jord er delvist uforurenet og delvist lettere forurenet (jf. definition af lettere forurenet i bekendtgørelsen om definition af lettere forurenet jord). Derudover er der en dybtliggende stærkere forurening, der er kortlagt jf. kortlægningsvejledningen. Forureningen giver ikke anledning til en afdampningsrisiko. Ved ovenstående eksempler kan en eventuel afdampning være reduceret til under afdampningskriteriet ved passiv ventilation, membran eller særlig gulvbelægning. 24

25 Forureningskategori 2 (F2) Grunde med PAH-forurening hvor forureningen er terrænnær, og koncentrationerne begrunder en kortlægning. Det kan f.eks. dreje sig om stejlepladser og gasværksgrunde. Grunde med blyforurening fra f.eks. elværker hvor forureningen er terrænnær, og koncentrationerne begrunder en kortlægning. Grunde i forbindelse med renserier, lossepladser servicestationer m.m., hvor det vurderes, at indeklimaet påvirkes uacceptabelt. Eksempelvis tidligere renserier hvor afdampningen fra forureningen udgør en risiko for indeklimaet og/eller udeluften. Tidligere renserigrunde hvor der er aktive afværgeforanstaltninger, der nedbringer forureningens indeklimapåvirkning. Det kan f.eks. dreje sig om en grund, hvor der ved undersøgelsen er konstateret forhøjede poreluftsværdier under gulv. Ud fra JAGG-beregninger er der risiko for indeklimaet, og der gives rådgivning om at lufte ofte ud for at nedbringe indeklimakoncentrationen, indtil amtet undersøger forureningssituationen nærmere. Evt. opstilles der midlertidige luftrensere frem til en større indsats kan gennemføres. Terrænnær forurening fra træimprægnering, metalstøberier m.m. med tungmetaller som f.eks. nikkel og arsen i et omfang, der begrunder kortlægning. Terrænnær eller dybtliggende forurening med olie/benzin, hvor det er vurderet at forureningsindholdet kan udgøre en risiko for arealanvendelsen. Eksempelvis hvis afdampningen fra forureningen udgør en risiko for indeklimaet og/eller udeluften. 25

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER Cand.scient. Ulla Højsholt Miljøstyrelsen, Jord & Affald ATV MØDE JORDFORURENING 2007 SCHÆFFERGÅRDEN 14. Juni 2007 RESUMÉ Gennem jordstyringen kan myndighederne og

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november Inger Kirsten Bang Kroer Askedalsvej 2 Bjødstrup 8410 Rønde Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november 2006 8-76-5-739-75-06 Keld Juhl Knudsen 89446104 Lokalitetsnr.: 739-0120 Anna Marie Sørensen

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Udfordringer ved nuancering af boligejendomme med indeklimatrussel

Udfordringer ved nuancering af boligejendomme med indeklimatrussel Udfordringer ved nuancering af boligejendomme med indeklimatrussel Pouel Pedersen ATV Jord og Grundvand, Schæffergården, 26.11.2015 Oversigt Praktisk forekommende spørgsmål Nuanceringssystemets udformning

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0282 UL/bib. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klagerne. J.nr. 2010-0282 UL/bib. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Nævnet har modtaget klagen den 17. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse Publication date: 2015 Citation for published version (APA): Baaner, L. (2015). Undervisningsnote om jordflytning:

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om forurenet jord

Forslag til Lov om ændring af lov om forurenet jord Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om forurenet jord (Ændring af kortlægning af forurenede arealer m.v.) 1 I lov nr. 370 af 2. juni 1999

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Indsatsplan for jordforurening 2008

Indsatsplan for jordforurening 2008 Regional Udvikling, Jordforureningsgruppen Indsatsplan for jordforurening 2008 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2008 Regional Udvikling Indsatsplan for jordforurening 2008 INDSATSPLAN

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Anmeldelser af jordflytninger/anmeldepligt 5. Ikrafttrædelse Bilag A:

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 133 Offentligt. Redegørelse om jordforurening 2004

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 133 Offentligt. Redegørelse om jordforurening 2004 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 133 Offentligt Redegørelse om jordforurening 2004 Redegørelse Nr. x 2005 2 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 6 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 LOVGIVNING

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Maj? 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 2. Lovgrundlag 1 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 1 4. Anmeldelse af jordflytninger 1

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN Funktionsleder, cand.pharm. Irene Edelgaard Miljøstyrelsen ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET 4.

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal 2008-11053 Att: Fuldmægtig Pia Lund Dokumentnr. 2008-41451

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Dato: 22. april 2014 Brevid 2280173 Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Baggrund På ejendommen Tujavej 15 i Køge, har der i en periode fra før 1960 til midt 80érne ligget

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering Teknik & Miljø, september 2009 Udarbejdet af: Faxe Kommune Teknik & Miljø Frederiksvej 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Afdeling: Byg og Miljø Dato: MÅNED ÅÅÅÅ TEKNIK OG MILJØ Regulativ for områdeklassificering og jordstyring i Norddjurs Kommune Ændringer skrevet med rødt. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89

Læs mere

Appendiks 3: Paradigmer for breve

Appendiks 3: Paradigmer for breve DOKUMENT NR. 9 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende aktiviteter Appendiks 3: Paradigmer for breve Indholdsfortegnelse 04-50-15

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

1 of 10. Regulativ for jordstyring

1 of 10. Regulativ for jordstyring 1 of 10 Regulativ for jordstyring Marts 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag 2 3. Definitioner 2 4. Gyldigheds- og anvendelsesområde 2 5. Anmeldelse af jordflytninger 2 5.1 Anmeldelse

Læs mere

Risikovurdering. Definition

Risikovurdering. Definition Risikovurderinger Definition Risikovurdering En risikovurdering er en vurdering af de miljø-og sundhedsmæssige konsekvenser af en forurening. Tager udgangspunkt i konkrete situationer og bygger på oplysninger

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner NOTAT 12. november 2007 Journal nr. 029799-421201 Bilag 1: Baggrundsnotat om områdeklassificering af lettere forurenede arealer, udpegning af analysefri zoner og anmeldelse og dokumentation i forbindelse

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR?

HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR? HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR? Afdelingsleder Jan Huus Vestergaard Forurenede Grunde, Natur og Miljø Vestsjællands Amt ATV MØDE

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Hjælp min boliggrund er forurenet. Få hjælp med værditabsordningen

Hjælp min boliggrund er forurenet. Få hjælp med værditabsordningen Hjælp min boliggrund er forurenet Få hjælp med værditabsordningen Hjælp til uheldige boligejere Der er hjælp at hente hvis du er én af de uheldige boligejere der har købt en bolig på en forurenet grund.

Læs mere

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 Miljøstyrelsen og regionerne i Danmark Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume/konklusion... 3 2 Formål... 9 3 Definition af store

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 10.04.2008 Regulativ om jordstyring i Nordfyns Kommune Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Ny lovgivning Den 1. januar 2008 trådte 50 a i Jordforureningsloven i kraft, hvorefter

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet NOTAT Brevid: 1907830 Dato: 20. november 2012 Forslag til Indsatsplan 2013 for jordforureningsområdet Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen overfor jordforurening. Indsatsen består blandt andet

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering,

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, Jordflytning flytning Jordflytning 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, som medførte en udvidelse af anmeldepligten ved

Læs mere

Håndbog i jordforureningslovens 8

Håndbog i jordforureningslovens 8 Håndbog i jordforureningslovens 8 Teknik og Administration Nr. 2 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 2 1.2 Læsevejledning... 2 2. Lovgrundlaget i oversigt... 5 3. 8-proceduren fra

Læs mere

Regulativ for jordflytning

Regulativ for jordflytning Regulativ for jordflytning Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag 2 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 2 4. Anmeldelse af jordflytninger 2 4.1 Anmeldelse af jord 3 4.2 4.3 Iværksættelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord Aalborg Kommune Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej VVM undersøgelse - forurenet jord COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1)

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1) Side 1 af 20 LBK nr 282 af 22/03/2007 Gældende (Jordforureningsloven) Offentliggørelsesdato: 30-03-2007 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1151 af 17/12/2003 LOV nr 507 af 07/06/2006

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1)

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1) LBK nr 1427 af 04/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-707-00083 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

TILLADELSER GRUNDKURSUS I JORDFORURENING. Lone Frederiksen, Odense Kommune

TILLADELSER GRUNDKURSUS I JORDFORURENING. Lone Frederiksen, Odense Kommune TILLADELSER GRUNDKURSUS I JORDFORURENING Lone Frederiksen, Odense Kommune Ansøgning Byggesag Forespørgsel Projekt Anmeldelse af jordflytning 21-01-2016 2 Skal projektet have en tilladelse efter 8? Kortlagt

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Dato: 12.12.2014 Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Fakta arkets indhold: Side 1: - Sådan arbejdes der med at stoppe forureningen Side 2: - Risikovurdering

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere