FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER"

Transkript

1 FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar

2 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER

3 FORURENING og UNDERSØGELSER De sidste 100 års forurening I mere end 100 år har danske virksomheder anvendt forskellige kemikalier i produktionen. Tidligere var man desværre ikke nær så opmærksom på en korrekt håndtering og på deres skadevirkninger, som man er i dag. Derfor er der i Danmark omkring grunde, som er forurenede, fordi de har rummet industri eller andre erhverv. Benzin- og servicestationer, losse- og fyldpladser, gasværker, olietanke og olielagre samt renserier er årsag til de fleste jordforureninger, vi har kortlagt i dag. Ny lov skal sikre sundhed og miljø Disse forureninger kan vi ikke bare lade ligge. Nogle forureninger kan sive ned i grundvandet og true det drikkevand vores børn og tipoldebørn skal have glæde af. Andre kan udgøre en risiko for dem, der bor på arealet. 3

4 Jordforureningsloven, der trådte i kraft i 2000, sigter derfor først og fremmest mod: At sikre, at mennesker og miljø ikke tager skade. Ved at fjerne de akutte påvirkninger eller give råd om, hvordan man uden risiko kan leve med forureningen. At sætte ind mod forureningen, hvor det giver mest miljø for pengene. For eksempel ovenpå vigtigt grundvand eller ved boliger, børnehaver og offentlige legepladser. At forebygge, at forureningen transporteres og spredes til arealer, der ikke er forurenede for eksempel ved flytning af jord. At forebygge, at fremtidige undersøgelser og oprensninger fordyres. Forureningen skal kortlægges og fjernes Indsatsen starter med at få kortlagt forureningen. Amtet kortlægger de forurenede grunde i samarbejde med kommunerne. Kortlægningen sker ved at samle oplysninger om, hvor der har ligget virksomheder og aktiviteter, der kan være skyld i jordog grundvandsforurening. Hvis amtet har kendskab til, at der er foregået aktiviteter, som gør, at jorden kan være forurenet, kortlægger amtet grunden på vidensniveau 1. Hvis der er påvist forurening, kortlægger amtet den forurenede del af grunden på vidensniveau 2. 4

5 Den værste forurening skal fjernes først Amtet benytter samtidig kortlægningen til at vurdere og prioritere, hvor de offentlige midler til at undersøge, fjerne eller nedsætte forureningen gør mest nytte. I nogle tilfælde rådgives alene, dette er tilfældet, hvis forureningen kun udgør en meget begrænset risiko. Der er desværre mange forurenede grunde i amtet. Det er dyrt at fjerne forureningen. Derfor er amtet nødt til at starte oprydningen på de grunde, hvor der er størst risiko for mennesker og drikkevand. Det er også baggrunden for, at der kan gå nogen tid fra en forurening bliver opdaget, til amtet vender tilbage og fjerner den. Når amtet vender tilbage, vil kun den del af forureningen, som udgør et miljø- og sundhedsmæssigt problem, blive fjernet. Forurenede renserigrunde Renserier er blandt de virksomheder, der ofte har forurenet jord og grundvand. Deres beliggenhed midt i boligområder gør, at forureningen berører mange mennesker. På renserier anvendes kemikalier til at få tøjet rent. Nogle steder er jorden blevet forurenet, fordi kemikalierne er spildt, hældt ud eller gravet ned i jorden. Andre steder er kemikalierne løbet ud i jorden gennem utætte tanke eller kloakker. I årenes løb er der brugt forskellige opløsningsmidler. I begyndelsen af sidste århundrede brugte man terpentin og benzin som rensevæske. Men siden 1930 erne har man mest anvendt chlorerede opløsningsmidler. 5

6 De mest almindelige midler er TCE (trichlor-ethylen) og først og fremmest PCE (perchlor-ethylen). Især PCE har vist sig at udgøre et stort miljøproblem, da det har været det mest anvendte rensemiddel. Hvorfor er PCE i jorden et problem? Stoffet nedbrydes kun langsomt i jorden. Det fordamper fra jorden op i huse oven på forureningen, hvor det påvirker indeklimaet.? Stoffet finder vej ned til grundvandet gennem sprækker i jordlagene. Det er tungere end vand og spredes derfor på en kompliceret måde i jorden og grundvandet. Derfor er det svært at rense op. Små mængder giver stor forurening. 2 liter PCE er nok til at grænseværdien for drikkevand er overskredet i den vandmængde, der årligt indvindes i en by på Svendborgs størrelse. Sådan undersøger vi forureningen Det er amtet, der har ansvaret for at undersøge og gøre en indsats i forhold til jordforurening, som ingen forurener kan gøres ansvarlig for, enten fordi forureningssagen er forældet, eller fordi udledningen ikke var ulovlig, da den fandt sted. Ved forurening med chlorerede opløsningsmidler undersøger vi dels kildegrunden og dels om forureningen har spredt sig til andre grunde. Desuden undersøger vi, om forureningen udgør en risiko for grundvand og beboere i området. Vi bruger en bred vifte af teknikker for at opklare omfanget af forureningen: 6

7 Vi borer og graver for at tage prøver af jorden og vandet. Det sker blandt andet ved hjælp af en borebil. Vi måler luften i porerne (små huller og åbninger) i jorden. Det sker ved hjælp af spyd, der stikkes i jorden, og hvorfra der suges luft op. Vi måler luften i huse ved hjælp af rør, der opsamler prøver over et stykke tid. Vi måler under gulvene ved at opsamle luftprøver. Vi undersøger kloaker ved TV-inspektion for at se, hvor rensevæsken i kloakvandet kan være sivet ud gennem utætheder i rørene. Vi måler udeluften. At vi undersøger en ejendom, betyder ikke, at den er forurenet. Vi er nødt til at undersøge et større område for præcist at kunne afgrænse forureningen. Først når vi har resultaterne af undersøgelserne, kan vi fortælle, hvor udbredt forureningen er, og hvilken risiko den eventuelt vil udgøre. Sådan mærker du målingerne I de perioder, hvor vi måler, kan du møde vore rådgivere i dit nabolag i gang med at bore, udtage jord- eller grundvandsprøver, indsamle luftprøver ude og inde og med at foretage TV-inspektion af rør og kloakker. Amtet informerer skriftligt i forvejen de grundejere, som bliver berørt at undersøgelserne. Vi søger løbende at holde alle, der berøres af forureningen, orienteret. I første omgang om resultaterne af målingerne, efterhånden som disse foreligger. I næste omgang om, hvor det er nødvendigt at afhjælpe forureningen, hvordan og hvornår det i givet fald vil ske. 7

8 MENS FORURENINGEN er DER Så giftig er PCE Der er ingen akutte sundhedsskadelige virkninger af PCE eller andre chlorerede opløsningsmidler i de mængder, der normalt findes på boliggrunde, hvor indeklimaet er påvirket. Akutte sundhedsskader ser man først ved langt højere koncentrationer. På længere sigt kan der være tale om en sundhedsrisiko, da man regner med, at PCE er kræftfremkaldende. PCE optages gennem luften ved indånding. Mængden af PCE i luften angives i mikrogram per m 3 (kubikmeter). Et mikrogram er en milliontedel af et gram. Risiko ved høje koncentrationer Renseriarbejdere og andre, der i længere tid har været udsat for meget høje koncentrationer, fra til

9 mikrogram per m 3, har døjet med svimmelhed, glemsomhed, påvirkning af nyrerne og forhøjet abortrisiko. Risiko ved lave koncentrationer Ved koncentrationer under disse meget høje niveauer kan man ikke se direkte skader hos mennesker. Ved dyreforsøg med meget høje koncentrationer har man imidlertid fundet kræft i større omfang hos forsøgsdyr, der har været udsat for PCE end hos forsøgsdyr, der ikke har været det. Desuden blev der observeret ændringer i blandt andet leverens størrelse. Da der skulle fastlægges en grænseværdi for PCE, tog man udgangspunkt i den mindste koncentration, der har givet påvirkning hos det mest følsomme forsøgsdyr. Man antog, at mennesket er mere følsomt end forsøgsdyret, og at CE9

10 menneskers følsomhed er forskellig fra individ til individ over for forskellige stoffer. Endelig erkendte man, at man ikke kender den mekanisme, der gør, at PCE i høje koncentrationer kan fremkalde skade. På den baggrund lagde man en samlet sikkerhedsfaktor ind på Det vil sige, at grænseværdien er sat gange lavere, end den mængde, der gav påvirkning hos de mest følsomme forsøgsdyr. På dette grundlag er grænseværdien for PCE nu sat til 6 mikrogram per kubikmeter luft. Det er vanskeligt at sammenligne grænseværdien for PCE med andre risici - for eksempel rygning. Skønsmæssigt er risikoen ved passiv rygning højere, end risikoen ved at blive udsat for grænseværdien af PCE. En del mennesker har fået meddelt resulatet af målinger, der sammenligner med en lavere grænseværdi på kun 0,25 mikrogram per kubikmeter luft. Den grænseværdi blev fastsat udfra en matematisk model, som man i dag ikke mener er tilstrækkeligt underbygget for PCE s vedkommende. Det er imidlertid klart, at hvad enten man beregner grænseværdien på den nye eller den gamle måde, er der tale om meget forsigtige skøn. Det betyder, at selv flere ganges overskridelse af den nye grænseværdi ikke nødvendigvis har medført eller vil medføre nogen skade, selv om man har boet i den i flere år. Eller selv om der går nogen tid, inden man kan få koncentrationen af PCE ned, hvor man gerne vil have den. 10

11 Forskellige grænseværdier De færreste mennesker kan lugte PCE i koncentrationer, der er mindre end omkring mikrogram per m 3. Arbejdstilsynets grænseværdi for miljøer, hvor PCE indgår i produktionen er på mikrogram per m 3. Miljøstyrelsen har en grænse på 10 mikrogram per kubikmeter for, hvad der må udledes til fri luft fra for eksempel et renseri i drift. Den sundhedsmæssige grænseværdi er på 6 mikrogram per m 3. Den er fastsat, så hele befolkningen, uanset alder, er beskyttet. Værdien er nyligt i sommeren 2001 blevet revurderet. Renseri mikrogram per m 3 Bolig 6 mikrogram per m 3 Skel (B-værdi) 10 mikrogram per m 3 Det kan du selv gøre Forureningen med PCE kan komme ind i boligen fra flere kilder. Rådene til, hvad man selv kan gøre så længe forureningen er til stede afhænger af forureningskilden. Der kan være tale om et renseri i drift, hvor kilden er udeluften. Der kan også være tale om, at forureningen har spredt sig og trænger op fra jorden i en vis afstand fra den oprindelige kilde. 11

12 Kælderrum Hvis afdampningen med PCE især kommer fra jorden, bør man opholde sig mindst muligt i kælderetagen. Hold lukket til kælderen og forsøg at tætne omkring de rør, der eventuelt går fra kælder til stueetage. Børn Børn er særligt følsomme. For eksempel indånder de mere luft end voksne i forhold til deres størrelse. Derfor bør udsatte kældre ikke bruges som legeplads for børn. Man bør heller ikke indrette dem til værelse for halvstore børn. Udluftning Hvis udeluften ikke er forurenet er det en god ide at lufte ud. Et godt luftskifte kan opnås ved at placere riste i krybekælder eller sokkel, i bad og køkken ved naturlig ventilation med aftrækskanaler. I de øvrige rum ved hjælp af udeluftventiler. 12

13 Haven Man kan bruge sin have almindeligt og også spise af de frugter og grøntsager, man eventuelt dyrker. Dog bør du, hvis du bor på selve den grund, hvor der er spildt PCE, kontakte embedslægen eller amtet og få råd om, hvordan du kan benytte din have.? Spørgsmål om sundhed Hvis du har spørgsmål om eventuelle sundhedsmæssige risici kan du kontakte embedslægen. 13

14 FJERNELSE af FORURENINGEN Forskellige teknikker Hvis det overhovedet er teknisk og økonomisk muligt, fjernes den væsentligste del af forureningen. Men da forureningen med PCE spredes i jorden på en kompliceret måde, er det kun sjældent at forureningen kan fjernes helt. Under alle omstændigheder vil der blive gjort en indsats, så den forurening som bliver ladt tilbage, ikke udgør en risiko. Indsatsen vil sikre de personer, der bor på stedet og det grundvand, som fortsat skal anvendes til drikkevand. Forureningen kan fjernes ved at grave eller bore den forurenede jord op og køre den væk til behandling. Den kan også fjernes på stedet ved at behandle jorden eller 14

15 grundvandet med forskellige teknikker. Endelig kan det forhindres, at forurening som må lades tilbage, damper op i huse. Nedenfor er givet en række eksempler på teknikker. Forureningen fjernes og køres væk Forureningen kan fjernes ved at grave eller bore den op. Afhængigt af, hvordan huset er bygget og funderet, kan der også fjernes forurening under huset på denne måde. Det kan gøres ved at afstive huset, fjerne den forurenede jord og erstatte den med ren jord lidt efter lidt. 15

16 Forureningen fjernes på stedet I dag findes der en bred vifte af teknikker til at fjerne PCE direkte fra jorden. Hvilken teknik der kan anvendes, afhænger af de lokale forhold, f.eks. hvordan jorden er under huset, og hvordan grundvandet strømmer. Der findes teknikker til at opvarme jorden, så forureningen damper ud af jorden og kan samles op. Der findes teknikker, hvor jorden og grundvandet tilsættes forskellige kemikalier som uskadeliggør forureningen. Og der findes teknikker, hvor forureningen suges eller blæses ud af jorden og samles op. Endelig findes der teknikker, som kan forhindre at en forurening spredes med grundvandet og derved kan dampe op i nabohuse. CE 16

17 Forureningen forhindres i at dampe ind i huset Hvis der er en forurening under huset, som det ikke er muligt at fjerne, kan man hindre at den damper ind i huset. Igen er der forskellige teknikker, afhængig først og fremmest af den enkelte ejendoms bygningsmæssige konstruktion. Hvis der ikke er PCE i luften udenfor, vil en god udluftning og ventilation både i krybekælder, kælder og beboelsesrum sikre en fortynding og fjernelse af den dårlige luft. En væsentlig del af forureningen kommer ind i huset gennem revner og sprækker i fundament og gulv. Derfor kan indtrængningen nedsættes ved at tætne revner i gulve og utætheder ved rørgennemføringer, herunder også manglende eller udtørrede vandlåse på kloaksystemet. Men PCE damper også igennem selve gulvet. Dette kan forhindres ved at male med gastæt maling, ved at bygge et nyt gastæt gulv eller ved at suge den forurenede luft væk under huset. 17

18 FORURENINGEN og EJENDOMMEN Rettigheder og pligter Hvis man bor på en grund, hvor der er kortlagt en jordforurening, kan man bruge den uændret, med mindre amtet giver besked om noget andet. Man skal dog som udgangspunkt have tilladelse fra amtet til gravearbejde ved for eksempel byggeri. Man skal søge tilladelse, hvis man vil bruge grunden til mere følsom anvendelse, for eksempel ved ændring fra industri til boligformål. Og man skal melde flytning af jord fra grunden til kommunen. Hvis man vil sælge sin ejendom har man pligt til at oplyse om forureningen. Desuden skal man være opmærksom på, at køber og ejendomsmægler kan se, at grunden er forurenet hos Kortog Matrikelstyrelsen. Samtidig er dette anført i tingbogen ved en bemærkning. 18

19 Det er også altid en god ide at orientere amtet, hvis man har planer om at sælge sin ejendom (Se afsnit om værditabsordning). Nærmere undersøgelser Der kan gå nogen tid før amtet undersøger og fjerner en forurening. Der er mange forurenede grunde i amtet, og det er dyrt at rense dem. Derfor er vi nødt til først at undersøge og rydde op på de grunde, der udgør den størst mulige trussel. Værditabsordningen Der er hjælp at hente for boligejere, som uden at vide det er blevet ejer af en forurenet grund. Hjælpen kan De få via værditabsordningen, som giver de fleste boligejere, der i god tro har købt en forurenet grund, ret til en fremskyndet oprydning. 19

20 For at blive omfattet af værditabsordningen skal grundejeren opfylde tre krav: Første krav: Kortlægning For det første skal ejendommen være kortlagt på vidensniveau 2, det vil sige være forurenet. Boligejere, hvis ejendom er kortlagt på vidensniveau 1, kan kræve, at det offentlige inden to år foretager en undersøgelse til klarlægning af, om grunden er forurenet eller ej. Andet krav: Købt i god tro For det andet skal grundejeren have købt ejendommen, efter der er blevet forurenet. Grundejeren måtte dog ikke vide - eller burde have vidst - at der var tale om en forurenet ejendom. En grundejer som har købt en ejendom der er korlagt på vidensnivau 1, er derfor ikke udelukket fra at søge værditabsordningen, hvis det viser sig at grunden er forurenet. Tredje krav: Boligformål For det tredje skal ejendommen hovedsageligt anvendes til bolig. Følgende ejendomme er ikke omfattet af ordningen: Landbrug, skovbrug, industriejendomme, etageejendomme med mere end 50% erhverv, sommerhuse og offentlige ejendomme. Egenbetaling Hvis der skal gennemføres en oprydning efter værditabsordningen, skal grundejeren betale en egenbetaling. Egenbetalingen er som udgangspunkt kroner, men størrelsen afhængder af ventetiden siden grunden blev kortlagt. Amtet kan oplyse den præcise størrelse af egenbetalingen. Egenbetalingen skal først betales, når der er gennemført undersøgelser, og der er et forslag til oprydning. Egenbetalingen indbetales umiddelbart før en egentlig projektering sættes igang. Tidsrammer En oprydning efter værditabsordningen er et stort projekt. Som hovedregel skal man regne med, at der vil gå mindst to år fra en sag startes, til den kan afsluttes. Hertil skal der lægges den ventetid, som der ind i mellem er på at få penge til oprydningen. 20

21 Ordningen betales af staten, hvor der årligt afsættes et beløb på finansloven til dette arbejde. Når der ikke er penge nok oprettes en venteliste, som fungerer efter først-til-mølleprincippet. Endelig kan det, i sager med særligt problematiske forureninger, være nødvendigt at drive et anlæg til fjernelse af forureningen. I værste fald kan det være nødvendigt at drive et anlæg i en længere årrække, før en forurening er helt under kontrol. Når ikke al forurening fjernes En sag efter værditabordningen sluttes først når boligen og haven kan anvendes uden fare for helbredet. Men det er ikke altid at al forurening fjernes. Enten fordi det ikke er muligt, eller fordi det er uforholdsmæssigt dyrt. Det betyder, at amtet opretholder kortlægningen af ejendommen, så forureningen ikke flyttes et andet sted hen. Amtet ud-steder en erklæring om at forureningen er uden betydning for boliganvendelsen, og grundejeren får den indbetalte egenbetaling tilbage. En forurening efter værditabsordningen fjerner derfor ikke hele værditabet i forbindelse med den fundne forurening, men det reducerer det og skaber sikkerhed for den fremtidige anvendelse. Ansøgning Du kan rekvirere et skema hos amtet, som kan benyttes til at ansøge amtet om at komme med i værditabsordningen. Du kan også skrive et almindeligt brev, blot det indeholder de nødvendige oplysninger. Frivillig undersøgelse eller oprensning Du kan også vælge selv at betale for at få foretaget en undersøgelse eller oprensning på ethvert tidspunkt, dog skal amtet godkende planerne. Det gælder både hvis din grund er kortlagt efter Lov om forurenet jord og hvis der i øvrigt er kendskab til forurening på grunden. Hvis du vælger selv at betale oprensningen, skal du finde en rådgiver til at beregne og planlægge oprensningen og en entreprenør til at udføre arbejdet. Kravene til dokumentation af oprensningens kvalitet og udførelse er de samme som gælder for en offentlig oprensning. 21

22 KORTE SPØRGSMÅL og SVAR Hvad er det for et stof, der skaber forureningen fra mange renserier? Det er først og fremmest stoffet PCE, der udgør et stort miljøproblem for renseriernes omgivelser. PCE nedbrydes langsomt. Det fordamper op i huse oven på forureningen. Det spredes i jord og grundvand. Og så giver selv små mængder en stor forurening.? Hvor giftigt er PCE? Der er ingen direkte giftvirkning af PCE eller andre chlorerede opløsningsmidler i de mængder, der normalt findes på boliggrunde, hvor indeklimaet er påvirket. Det er først ved langt højere koncentrationer at der er tale om sundhedsfare. Derimod kan der på langt sigt være tale om en sundhedsrisiko, hvis grænseværdien overskrides, idet man regner med, at PCE er et kræftfremkaldende stof. Er børn særligt udsatte? Børn er som regel altid mere udsatte, fordi de vokser og dermed har et hurtigere stofskifte. Samtidig indånder børn mere luft end voksne i forhold til deres størrelse. Grænseværdierne er derfor fastsat lavt af hensyn til børn. Der er dog ikke en særlig virkning ved PCE, som kun rammer børn. Rum hvor de højeste koncentrationer af PCE kan forekomme f.eks. udsatte kældre bør ikke bruges som legeplads for børn. Man bør heller ikke indrette disse rum til værelse for halvstore børn.? Må vi spise det, vi dyrker i haven? Ja, hvis ikke du bor på selve grunden, hvor der kan være spildt PCE i overfladejorden. Skal vi pakke madpakken bedre ind end før? Nej. Hvad kan vi selv gøre, indtil forureningen er væk? Hvis afdampningen med PCE især kommer fra jorden, bør man opholde sig mindst muligt i kælderetagen. Hold lukket til kælderen og tætn omkring de rør, der går fra kælder til stueetage. Hvis man bor lidt væk fra forureningskilden er det en god idé at lufte ud. 22

23 ? Hvem skal gøre noget ved forureningen? Det er et grundprincip i dansk miljølovgivningen, at forureneren betaler. Dette princip bliver også fulgt, når forureneren kan findes. Men i sager, som handler om forurening fra renserier, har disse ofte været nedlagt i mange år. I andre tilfælde er det svært at bevise, præcis hvornår og fra hvilken kilde forureningen stammer. Derfor må de offentlige myndigheder gå ind og løfte en del af opgaven med at rydde op efter forureningen. Hvad gør amtet og hvornår? Det er amtet, der har ansvaret for at undersøge og gøre en indsats i forhold til jordforurening, som ingen forurener kan gøres ansvarlig for. Amtet prioriterer løbende, hvor de offentlige midler til at fjerne eller nedsætte forureningen gør mest nytte. Derfor kan der gå nogen tid, fra en forurening bliver opdaget, til amtet vender tilbage og gør noget ved den. Der er desværre mange forurenede grunde i amtet. Det er dyrt at fjerne forureningen. Derfor er amtet nødt til at starte på de grunde, hvor der er størst risiko for mennesker og drikkevand. Hvis forureningen kun udgør en meget begrænset risiko, vil amtet ofte vælge at lade den ligge. Hvad med de renserier, der stadig er i drift? Det er kommunerne, der fører tilsyn med, at der ikke sker forurening fra de renserier, der drives i dag. Må vi sælge vores hus? Boliger på grunde, hvor der er konstateret påvirkninger af indeklimaet med chlorerede opløsningsmidler må gerne sælges. Oplys altid køberen om forureningen. Husene er optaget i et register hos Kort- og Matrikelstyrelsen, hvor købere og ejendomsmægler kan konstatere grundens tilstand. Samtidig findes der en bemærkning herom i tingbogen. Amtet kan oplyse om eventuelle konsekvenser af forureningen. Det er altid en god idé at orientere amtet, hvis man har planer om at sælge sin ejendom.? Kan vi få erstatning fra det offentlige, fordi huset har mistet noget af sin værdi? Nej. Men der er hjælp at hente for parcelhusejere og andre ejere af helårsboliger, som uforvarende er kommet i besiddelse af en forurenet grund. Hjælpen giver ejerne ret til en fremskyndet oprydning. Denne fjerner dog ofte ikke hele værditabet, men begrænser det og sikrer en sundhedsmæssig forsvarlig anvendelse af grunden. Se nærmere under afsnittet om værditabsordningen. 23

24 KORTE SPØRGSMÅL SVAR og FORURENING MED OPLØSNINGSMIDLER FRA RENSERIER

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Har du brug for mere information så kontakt: Region Hovedstaden: www.regionh.dk Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk Region Midtjylland: www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Hjælp min boliggrund er forurenet. Få hjælp med værditabsordningen

Hjælp min boliggrund er forurenet. Få hjælp med værditabsordningen Hjælp min boliggrund er forurenet Få hjælp med værditabsordningen Hjælp til uheldige boligejere Der er hjælp at hente hvis du er én af de uheldige boligejere der har købt en bolig på en forurenet grund.

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Dato: 12.12.2014 Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Fakta arkets indhold: Side 1: - Sådan arbejdes der med at stoppe forureningen Side 2: - Risikovurdering

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund Information Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund www.regionsyddanmark.dk/miljoe-raastoffer 1 Jeg vil undersøge og oprense forurening på min boliggrund hvad gør jeg? Først skal

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

INFORMATION TIL BORGERE I ROSKILDE VEST

INFORMATION TIL BORGERE I ROSKILDE VEST INFORMATION TIL BORGERE I ROSKILDE VEST Civilingeniør Tommy Koefoed Roskilde Amt ATV MØDE SUNDHED OG RISIKOOPFATTELSE RADISSON, SAS - H.C. ANDERSEN HOTEL 16. maj 2002 1. RESUMÉ I den vestlige del af Roskilde

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske?

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD Indhold Jorden i storbyområder som Frederiksberg er lettere forurenet det kræver særlige hensyn til børnene Sådan lever vi med forureningen i hverdagen

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Forurenet jord i haven

Forurenet jord i haven Koncern Miljø Følg disse fem enkle forholdsregler så kan du undgå gener Indret haven, så du ikke har bar jord nogen steder Dyrk grøntsager og frugter, der vokser tæt på jorden, i ren jord Undgå at komme

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0282 UL/bib. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klagerne. J.nr. 2010-0282 UL/bib. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Nævnet har modtaget klagen den 17. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

guide Er dit hjem udsat? Den farlige radon sider Læs om den kræftfremkaldende gas Test dit hus: Hvad kan du gøre?

guide Er dit hjem udsat? Den farlige radon sider Læs om den kræftfremkaldende gas Test dit hus: Hvad kan du gøre? Foto: Scanpix guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Den farlige radon Er dit hjem udsat? Læs om den kræftfremkaldende gas Test dit hus: Hvad kan du gøre? Radon er kræftfremkaldende

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Dato: 22. april 2014 Brevid 2280173 Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Baggrund På ejendommen Tujavej 15 i Køge, har der i en periode fra før 1960 til midt 80érne ligget

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november Inger Kirsten Bang Kroer Askedalsvej 2 Bjødstrup 8410 Rønde Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november 2006 8-76-5-739-75-06 Keld Juhl Knudsen 89446104 Lokalitetsnr.: 739-0120 Anna Marie Sørensen

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet ATV-Vintermøde, 6. marts 2012 Grontmij A/S Majbrith Langeland Tværsnit udbredelse af fri fase olie i jord og tidl. kloak

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

Lovgivning indeklima i boliger

Lovgivning indeklima i boliger Prioriteringsniveauer og deres anvendelse ATV Vingstedmøde Workshop Indeklima 8. Marts 2011 Børge Hvidberg www.regionmidtjylland.dk Lovgivning indeklima i boliger Lidt kompliceret Kommune: Region: Kommune:

Læs mere

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø Jesper Bargmann Agertoften 49 7000 Fredericia E-post: jesperbargmann123@hotmail.com 06-03-2012 Sags id.: 12/2962 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Indeklimaforureninger

Indeklimaforureninger Indeklimaforureninger v/ Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune Årsmøde for jord og grundvand ENVINA den 1. oktober 2015 Miljøafdelingen Side 1 Disposition Lovgivningsmæssig ramme En konkret indeklimasag

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi

Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi i Indhold: Overblik og oprydning kan spare dyr ventilation 4 Hvad skal ventileres væk? 5 Beskriv arbejdspladsen grundigt 5 Find forureningskilderne

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL

HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL DISPOSITION Udfordringen Indeklimamålinger, metoder og muligheder Resultater fra cases med GC-scan Konklusion Fremtiden? INDEKLIMAMÅLINGER

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

7. Udskiftning af forurenet jord i Remiseparken og Haveforeningen Langelandsvej Dok.nr.: 7631 Sagsid.: 14/14521

7. Udskiftning af forurenet jord i Remiseparken og Haveforeningen Langelandsvej Dok.nr.: 7631 Sagsid.: 14/14521 7. Udskiftning af forurenet jord i Remiseparken og Haveforeningen Langelandsvej Dok.nr.: 7631 Sagsid.: 14/14521 Åben sag Indledning Esbjerg Kommune købte remisegrunden af DSB i 2007, efter at alle jernbanespor

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø

EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø Forurener efter hvilken? NMK-11-00127 af 25. august 2014 I den konkrete sag havde kommunen meddelt påbud til en virksomhed, der havde udledt

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE Aarhus Kommune september 2016 1 LOKALER I KÆLDRE Der er interesse for at omdanne lokaler i kældre i eksisterende etageejendomme til beboelse. Men hvor det ofte er praktisk

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Intro til værktøjskassen - Indeklimaafværge

Intro til værktøjskassen - Indeklimaafværge Intro til værktøjskassen - Indeklimaafværge Trine Skov Jepsen ATV-møde nr. 57 Indeklimaafværge 26. November Hvad skal jeg vide? Etagebyggeri Kælder/ krybekælder Gulvkonstruktion Fundament Mulige spredningsveje

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR?

HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR? HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR? Afdelingsleder Jan Huus Vestergaard Forurenede Grunde, Natur og Miljø Vestsjællands Amt ATV MØDE

Læs mere

Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015

Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015 Tema: Jordforurening Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling Hans Fredborg 3. dec. 2014 Miljø (Jord & Råstoffer) www.regionmidtjylland.dk Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015 Indledning status Status

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Retningslinjer for Opbevaring af farlige stoffer

Retningslinjer for Opbevaring af farlige stoffer Retningslinjer for Opbevaring af farlige stoffer Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Miljøområdet Baggrund for retningslinjer For at undgå forureninger med farlige stoffer, bør man opbevare

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Gode råd om børns udendørsleg

Gode råd om børns udendørsleg Gode råd om børns udendørsleg Leg på på lettere forurenet jord Hjørring Kommune Miljø- & Naturkontoret Gode råd om børns udendørsleg på lettere forurenet jord Hvorfor denne pjece? Den 1. januar 2008 er

Læs mere

Organisering af indsatsområde

Organisering af indsatsområde Organisering af indsatsområde Generelt Et indsatsområde er afgrænset af en ydre afspærring, inden for hvilken skadestedet findes afgrænset af en indre afspærring. Det er indsatsleder-redningsberedskab,

Læs mere

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal 2008-11053 Att: Fuldmægtig Pia Lund Dokumentnr. 2008-41451

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere