Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018"

Transkript

1 Promilleafgiftsfonden for landbrug Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Juni 2017 Særpulje for fåresektoren Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte afsnit. A H: Kapitel 1 Kapitel 2 Projektets titel, kort sammendrag og oplysninger om projektansøger angives. OM PROJEKTET Faktuelle oplysninger om projektet PROJEKTBESKRIVELSE Projektet beskrives, og der redegøres for, hvordan der vil blive målt på de forskellige elementer. Projektbeskrivelsen er bygget kronologisk op, jf. figuren nedenfor. Der er en logisk intuitiv sammenhæng mellem de forskellige elementer. Baggrund og formål Aktiviteter Leverancer (output) Effekter på kort og mellemlangt sigt Effekter på langt sigt (samfund) Baggrund og formålet beskriver, hvorfor projektet skal gennemføres, og hvad formålet med projektet er. Formålet kan fx være at fremme produktionen af bæredygtige afgrøder til energi, at forbedre dyrkningsprocesser for korn eller at fremme afsætningen af oksekød. Aktiviteter beskriver, hvordan formålet skal opnås. Eksempler på aktiviteter kan fx være at gennemføre markforsøg, udarbejde vejledninger til landmænd eller gennemføre en afsætningskampagne målrettet børnefamilier. Leverancer beskriver de umiddelbare output, der forventes at komme ud af projektet. Leverancer skal være specifikke, målbare og realistiske. De skal gerne være opstillet i punktform, og det skal fremgå, hvordan leverancerne vil blive opgjort. Eksempler på leverance kan være at udarbejde ny vejledning om forebyggelse af klovsyge eller en strategi for ukrudtsbekæmpelse. Effekter på kort og mellemlangt sigt beskriver, hvilke forventede effekter projektet har for den enkelte landmand. Det skal fremgå, hvem der får noget ud af, at projektet gennemføres, og hvad målgruppen får ud af projektet. Det kan fx angives, at landmanden får mulighed for at udvide sin produktion og dermed opnå en omsætningsstigning på 5 pct. Hvis (nogle af) effekterne på kort og mellemlangt sigt forventes realiseret i projektperioden, skal det fremgå, hvordan de vil blive målt. Effekter på langt sigt beskriver, hvilke forventede effekter projektet har for samfundet som helhed i form af forbedret miljø, øget konkurrenceevne, flere arbejdspladser m.v. Under dette punkt skal ansøgeren sandsynliggøre, hvordan resultaterne får samfundsmæssig betydning. Det forventes ikke, at disse effekter kan måles i projektperioden Kapitel 3 De enkelte elementer er yderligere beskrevet under punkterne i ansøgningsskemaet. PROJEKTØKONOMI Projektets økonomi og finansiering angives, herunder hvor meget der ansøges om i Fonden.

2 Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Særpulje for fåresektoren A. Projektets titel Titlen skal være kort og samtidig sigende for projektets indhold B. Sammendrag af projektets formål og indhold (maks. 10 linjer) På baggrund af projektbeskrivelsen, jf. punkt 2,udarbejdes et kort, præcist og læsevenligt sammendrag af projektets formål og aktiviteter. Sammendraget skal være beskrivende for projektet og skal kunne stå alene. Forkortelser skal undgås. C. Det ansøgte tilskud i 2018 Der søges om t.kr. svarende til pct. af projektets samlede tilskudsgrundlag i Det angives i hele tusinder, hvor meget der søges om fra fonden i 2018 jf. oplysningen i budgetskemaet. D. Projektejer/ansøger Navn Adresse Hjemmeside Telefon og mail CVR-nummer E. Projektleder Navn Telefon og mail Ansøger skal være en juridisk enhed Herunder også ansøgers hjemmeside Fondens afslag/tilsagn vil blive mailet til projektlederen. Angiv venligst, hvis tilbagemeldingen fra fonden skal ske på anden vis. F. Kort om ansøger Angiv faktuelle forhold om ansøger. Juridisk enhed Fx Forening f.m.b.a Etableringsår Fx 1995 Årsværk Fx 54 årsværk Omsætning Fx 45 mio. kr. Soliditetsgrad Fx 26 pct. G. Ansøgers pengeinstitut: Angiv navn på pengeinstitut, registreringsnummer og kontonummer. Et eventuelt tilskud vil blive overført til det oplyste kontonummer. H. Dato samt navn og titel på organisationsansvarlig Anfør dato samt navn og titel for personen, som på ledelsesniveau har ansvaret for at sikre projektets gennemførelse. Dato: Titel og navn: Side 2 af 10

3 1. OM PROJEKTET 1.1. Projektet i forhold til fondens strategi Markér hvilket indsatsområde i fondens strategi, projektet hører under. Hvis projektet hører under flere indsatsområder, angives det primære indsatsområde. Marker ét felt Bæredygtig drift Dyrevelfærd og dyresundhed Fødevaresikkerhed og sundhed Ny teknologi og nye produktionsmetoder Nye højkvalitetsprodukter Maddannelse og viden til forbrugere Nye markedsområder 1.2. Projektets produktionsform Af hensyn til efterfølgende statistik angiv venligst, hvilken produktionsform projektet henvender sig til. Marker ét felt I højere grad den konventionelle end den økologiske sektor I højere grad den økologiske end den konventionelle sektor Både den konventionelle og den økologiske sektor Udelukkende den konventionelle sektor Udelukkende den økologiske sektor 1.3. Hjemmel for projektet Fondens midler skal anvendes i overensstemmelse med EU s statsstøtteregler. Dette vil primært blive vurderet med udgangspunkt i aktivitetsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 977 af 28. august 2015 om støtte til fordel for primærlandbrugsproduktion omfattet af EU statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promilleog produktionsafgiftsfonde m.v. Læs mere herom i vejledningen om tilskud. Angiv, hvilken hvilket kapitel, der vurderes at kunne ligge til grund for projekter. Ved imødekommelse af projektet vil fondens vurdering fremgå af tilsagnet. Såfremt der er tale om medfinansiering af initiativer under EU-programmer, skal det angives, hvilket EU-program der er tale om. Vurdering af hjemmel for projektet. De nedenfor nævnte kapitler er fra aktivitetsbekendtgørelsen. Marker ét felt Kapitel 2: Støtte til videnoverførsel og informationsaktioner samt rådgivning Kapitel 3: Støtte til forskning og udvikling Kapitel 4: Støtte til afsætningsfremme Kapitel 5: Støtte til sygdomsforebyggelse og -bekæmpelse ifm. med dyresygdomme og skadegørere Andet: Andet kan eksempelvis være Erhvervsudviklingsordningen under Det danske Landdistriktsprogram. Særligt vedrørende projekter med hjemmel i kapitel 3 om støtte til forskning og udvikling Når der søges om tilskud til forskning og udvikling med hjemmel i kapitel 3 stilles der krav til ansøger, jf. punkt 4.1 i fondens vejledning om tilskud. Ansøger skal ved at sætte kryds erklære sig herom. På vegne af ansøger erklærer jeg, at ansøger opfylder kravene til at være en offentlig eller privat forsknings- og vidensformidlingsorganisation. Side 3 af 10

4 2. PROJEKTBESKRIVELSE 2.1 Projektperiode Der er tale om en 1-årig særpulje. Der kan kun søges om tilskud til gennemførelse af aktiviteter i Start: Januar 2018 Afslutning: December Projektets baggrund og formål (10-20 linjer) Beskriv baggrunden for, hvorfor der er behov for at gennemføre projektet, og hvad formålet med projektet er. Endvidere anføres en kort status, hvis det er et igangværende projekt. Obs. Beskrivelse af hvordan projektets formål skal indfries, skal beskrives i det efterfølgende punkt. Det kan her oplyses, hvis ansøger er én eller flere partnere i et større sammenhængende projekt fx et GUDP-projekt. Baggrund Formål 2.3. Projektets aktiviteter (2-3 sider) Beskriv, hvordan formålet skal opnås, dvs. de aktiviteter som planlægges gennemført for at opnå projektets formål. De kvantitative mål for aktiviteterne nævnes. Det kan for eksempel være omfang af forsøg og test, antal kampagner og formidlingsaktiviteter. For projekter, hvori der fremkommer ny viden, skal planen for offentliggørelse, formidling og vidensdeling beskrives. Det skal fremgå, om det sker som en del af projektet og/eller efter projektets afslutning. Opdel eventuelt projektet i arbejdspakker. Ved en arbejdspakke forstås aktiviteter, som kan stå alene og gennemføres uden at være afhængig af andre dele af projektet. Tilskudsgrundlaget for de enkelte arbejdspakker kan anføres her og/eller under punkt 3.4 Overordnede bemærkninger til budgettet. Hvis projektet har flere arbejdspakker, kan der indledes med en kort overordnet beskrivelse, som knytter arbejdspakkerne sammen / som er en fællesnævner for arbejdspakkerne. Aktiviteterne i de enkelte arbejdspakker kan derefter beskrives. Der skal være en klar sammenhæng mellem de beskrevne aktiviteter og de udgifter, som indgår i budgettet. Hvis der er tale om en indsats, som strækker sig over flere år, skal aktiviteter over årene beskrives. Der skal dog lægges vægt på de aktiviteter, der gennemføres i det år, der aktuelt søges om midler til. Hvis ansøger er én af partnerne i et større sammenhængende projekt eller indsats, er det de arbejdspakker, som ansøger har ansvar for, og som der søges om tilskud til, som skal beskrives. Samarbejde og sammenhængen over til de andre partneres aktiviteter omtales. Det skal tydeligt fremgå, hvis der grundet et forståelseshensyn er omtalt aktiviteter i projektbeskrivelsen, som ikke er finansieret af projektet. Der henvises til fondens vejledning om efterfølgende ændringer af projektindhold. Side 4 af 10

5 2.4. Projektets leverancer Under dette punkt beskrives de vigtigste leverancer, som projektet resulterer i. Det vil sige det umiddelbare output, produkter o.l. som skabes som følge af aktiviteterne beskrevet under pkt. 2.3 Leverancer skal være specifikke, målbare og realistiske. De skal gerne være opstillet i punktform, og det skal fremgå, hvordan leverancerne vil blive opgjort i opfølgningen på projektet. Eksempel på leverancer kan være at udarbejde fire nye vejledninger, at projektet har resulteret i en strategi for optimering af dyrkningsprocesserne i relation til at optimere gødskningen i vinterafgrøder eller at projektet har resulteret i dokumenteret viden om klimaændringers betydning for produktionen. I større projekter med flere arbejdspakker anbefales det, at leverancerne angives pr. arbejdspakke Projektets forventede effekter på kort og mellemlangt sigt Beskriv, hvilke konkrete effekter projektet forventes at resultere i på kort og mellemlangt sigt. Såfremt der er tale om flere typer af effekter, skal disse opgøres enkeltvis. Beskrivelsen skal indeholde en vurdering af, hvornår effekterne forventes at blive realiseret. Derudover angives kvalificerede begrundelser for, hvorfor det er sandsynligt, at de planlagte aktiviteter vil medføre de forventede leverancer og vil kunne give anledning til de forventede effekter. Eksempel på en beskrivelse af forventet effekt på bedriftsniveau: Det forventes, at projektet gennem udvikling af bedre arbejdsgange kan skabe et større udbytte pr. hektar. Målet er en stigning i udbyttet pr. hektar på 1 pct. inden for en periode på 3-5 år. Målgruppen er i størrelsesordenen landmænd og i alt hektar. 2.6 Projektets effekter på langt sigt Beskriv hvorledes projektet vil bidrage til fondens strategiske målsætninger. Hvilke forventede effekter kan projektet få for samfundet som helhed i form af for eksempel forbedret miljø, øget konkurrenceevne, flere arbejdspladser m.v Kvalitet og faglighed Projektets grundlag Beskriv, hvordan projektet hænger sammen med eller bygger oven på viden, der allerede findes inden for det pågældende område. Ressourcepersoners kompetencer Beskriv 2-3 linjer om nøgleressourcers kompetencer og erfaring på området. Projektets organisering og styring Beskriv kort, hvordan projektet vil blive styret, og hvad der vil blive gjort for at sikre, at projektet kan gennemføres med de ressourcer og indenfor den tid, der er sat af til det. Side 5 af 10

6 3. PROJEKTØKONOMI 3.1 Projektets budget og finansiering i 2018 Fondens bevillinger er etårige og følger kalenderåret. Der skal således opstilles et realistisk budget for Projektets samlede budget for 2018 anføres inden for de hovedposter, som fremgår af budgetskemaet. De tilskudsberettigede udgifter skal være direkte forbundet med projektet og nødvendige for projektets gennemførelse. Der skal være sammenhæng mellem projektets aktiviteter, jf. projektbeskrivelsen, og de udgifter, som indgår i budgettet. Der kan fx kun indgå udgifter til indkøb af foder, hvis det af projektbeskrivelsen fremgår, at der gennemføres foderorsøg. Der kan kun indgå udgifter til formidling, fx layout og trykning, hvis det af projektbeskrivelsen fremgår, at der skal udarbejdes en publikation. Kun udgifter medtaget i budgettet er tilskudsberettigede. Hvis der i budgettet fx ikke er medtaget mødeudgifter, kan tilskuddet ikke dække finansieringen heraf, uanset om mødeudgifter er en tilskudsberettiget udgift. Udgifterne, som medtages i budgettet for 2018, skal vedrøre aktiviteter, som gennemføres i bevillingsåret Udgifter kan dog godt betales efter udløbet af bevillingsperioden fx 15. januar Anden projektfinansiering, herunder egenfinansiering, skal fremgå af budgettet, således at projektets samlede finansiering fremgår. Finansieres projektet fx med 85 pct. fra fonden og 15 pct. fra anden side, finansieres de enkelte hovedposter i budgettet ligeledes i forholdet Tilskud fra fonden er offentlige tilskud. Ved andre offentlige tilskud forstås tilskud fra de øvrige produktionsafgiftsfonde inden for jordbruget, kommuner og regioner, ministerielle tilskudsordninger, EU-ordninger o.l. I fondens vejledning om tilskud er det beskrevet, hvornår ændringer af budgetmæssig karakter skal godkendes. Side 6 af 10

7 3.1 Projektets budget og finansiering i 2018 Ansøger skal udfylde budget- og finansieringsskemaet i excel-arket, der ligger som et selvstændigt dokument. Når budget- og finansieringsskemaet er udfyldt, kopieres skemaet ind i som et billede på samme placering, som det indsatte eksempel. Det viste eksempel slettes. Projektets samlede budget i tilskudsåret 1. januar december 2018 Overhead Model I %-tillæg Timeløn med overhead Budget kr. Interne lønudgifter Antal timer Timeløn før overhead 1. Ledelse og specialviden , Konsulent , Tekniker , Sekretær , Interne lønudgifter i alt (uden overhead) 644 Ekstern bistand 365 Udstyr Værdi før afskrivning 45 Værdi efter 0 45 Øvrige projektudgifter 409 Udgifter før administrative omkostninger / overhead Overhead beregnet som tillæg til intern løn - Model I Overhead beregnet som et tillæg til tilskudsgrundlaget - Model II %-tillæg Projektets samlede udgifter Indtægter Projektets samlede tilskudsgrundlag Overheads andel af projektets samlede tilskudsgrundlag 9% Projektets samlede finansiering i tilskudsåret 1. januar december 2018 Budget 2018 % kr. Det ansøgte tilskud fra Fonden 100% Eget bidrag Andre offentlige tilskud ansøgt bevilget Andre private tilskud: ansøgt bevilget I alt 100% kontrollinje - skal være 0 0% 0 Opgørelse af udgifter med eller uden moms - sæt kryds 1. Udgifter er opgjort uden moms x 2. Udgifter er opgjort med moms Model I: Administrative omkostninger/overhead er beregnet og fordelt i henhold til internt timeforbrug og lønudgifter. Model II: Administrative omkostninger/overhead er beregnet som x pct. af projektets tilskudsgrundlag Side 7 af 10

8 3.2 Overordnede bemærkninger til budgettet Overordnede bemærkninger til budgettet nævnes her. Det skal beskrives, hvorledes sparsomlighedskriteriet er iagttaget. Er ekstern bistand for eksempel erhvervet på en økonomisk hensigtsmæssig måde under hensyn til pris, kvalitet, kvantitet mv. Tilskudsgrundlaget for de enkelte arbejdspakker, jf. punkt 2.3 kan anføres her. Eksempel: AP 1: 343 t.kr. AP 2: 625 t.kr. AP 3: 465 t.kr. I alt: t.kr Bemærkninger til projektets finansiering Hvis der søges, eller er bevilget andre tilskud, skal det i skemaet under projektets finansiering oplyses, hvilke ordninger der er tale om. Der anføres et beløb enten i feltet ansøgt eller i feltet bevilget ikke begge steder. Hvis der under en ordning er flere tilskudsformer/typer, skal det præciseres, hvilken type der er tale om. For eksempel Erhvervsudviklingsordningen videnoverførsel. Såfremt der budgetteres med finansiering fra andre ordninger fx GUDP eller Erhvervsudviklingsordningen eller andre offentlige programmer, skal ansøger være opmærksom på, at de støtteberettigede udgifter i projektet i sin helhed skal overholde kravene, som regulerer den ordning, som afgiftsfondens midler skal samfinansieres med. Reglerne i administrationsbekendtgørelsen om beregning af overhead skal eksempelvis vige for regler, der gælder for opgørelse af overhead i det regelsæt, der samfinansieres med. Til gengæld skal de formelle regler om udarbejdelse af regnskab mm i administrationsbekendtgørelsen overholdes i forbindelse med indsendelse af regnskab til fonden. Der skal derfor indsendes regnskab hvert år, selvom det samfinansierede projekt er flerårigt. Eventuelle andre bemærkninger til finansieringen kan nævnes her. Se fx den vejledende tekst under punkt 2.2 og Specifikation og bemærkninger til de enkelte hovedposter i budgettet Intern løn Under Intern løn kan der medtages omkostninger til medarbejdere, som er ansat af ansøger. Medtagne lønudgifter kan ikke overstige de faktisk udbetalte lønudgifter inklusiv sociale bidrag. I budgetskemaet er det timeløn uden overhead, som skal indtastes. Angiv eventuelle supplerende bemærkninger til udgifter til intern løn. Ekstern bistand Der kan søges om tilskud til ekstern bistand, fx analyser og konsulentbistand. Det skal i så fald oplyses, hvilken eller hvilke typer ekstern bistand, der gøres brug af. Det skal anføres, hvor mange udgifter der er budgetteret med til hver type ekstern bistand. Når ekstern bistand består af konsulentbistand, skal timeantal og timeprisen oplyses. Vær opmærksom på, om der foreligger intern fakturering. Hvis ansøger budgetterer med udgifter fra en enhed, der har sammenfaldende interesser med ansøger i form af indbyrdes ejerforhold, familiemæssige relationer, bestemmende indflydelse eller en fælles tilknytning til samme større organisatoriske enhed, skal det være kostprisen, der budgetteres med. Side 8 af 10

9 Udstyr Som udgangspunkt er det ansøger selv, som skal stille det nødvendige udstyr til rådighed for gennemførelse af projektet. Såfremt der er behov for indkøb af projektrelevant udstyr, skal der redegøres herfor. Udgifter til udstyr er støtteberettigede i det omfang, hvor de afholdes til projektet og i den periode, de anvendes til det støttede projekt. Det er dermed kun afskrivningsudgifter under projektets varighed beregnet på grundlag af alment anerkendt regnskabspraksis, som er støtteberettigede. Projektperioden kan maksimalt være 1. januar 31. december i det pågældende år, som et tilsagn er givet for. Udstyr under kr. kan straksafskrives. I budgetskemaet skal der oplyses følgende beløb: Værdi før afskrivning samt Værdi efter afskrivning. Derved beregnes afskrivningerne, dvs. støtteberettigede beløb automatisk. Er der tale om leje af udstyr, skal dette nævnes. Øvrige projektudgifter Øvrige projektudgifter, som er nødvendige for projektets gennemførelse, skal specificeres. Øvrige udgifter kan for eksempel være: Materialer som anvendes i projektet, og som ikke kan genbruges efter projektet. Det kan være forsøgsmaterialer såsom såsæd og foder. Afholdelse af møder såsom lokaleleje, forplejning o.l. Medarbejderes rejseudgifter. Budgetteres der med udgifter til studieture, skal det anføres, hvor mange medarbejdere, der forventes at deltage. Kørsel i egen bil skal ske efter statens laveste takster. Medarbejderes deltagelse i konferencer o.l. som har betydning for at gennemføre de planlagte aktiviteter i projektet, herunder deltagergebyr, rejseomkostninger, overnatning o.l. Revisionsudgifter. Kontormaterialer, IT-udstyr, fagbøger mm til generel anvendelse betragtes ikke som en projektudgift, men kan indgå i beregningen af de administrative omkostninger / overhead. Indtægter i projektperioden Forventede indtægter, kreditnotaer og rabatter skal fratrækkes udgifterne. Det oplyses hvilke indtægter, der budgetteres med. Indtægter kan fx være deltagerbetaling til et arrangement. Hvis der i løbet af projektperioden opnås indtægter, som ikke indgik i budgettet, medtages indtægterne i projektregnskabet, hvorved det samlede tilskudsgrundlag reduceres. Administrative omkostninger / overhead som finansieres af projektet Dokumenterede administrative omkostninger / overhead kan dækkes af fonden. Der kan i beregningen af overhead alene medregnes udgifter, som udgør en integreret del af den tilskudsberettigede aktivitet. Omkostningerne, som indgår i beregningen af overhead, skal være afholdte og betalt ved regnskabsaflæggelsen. Overhead er som udgangspunkt en forholdsmæssig andel af de udgifter, der er nødvendige for tilskudsmodtagers faglige aktiviteter, men som ikke kan henføres til specifikke aktiviteter eller forretningsområder. Det er typisk udgifter som el, vand, varme, kontorhold, husleje, bogholderi, regnskab, administration og lignende. Det skal oplyses, hvilke udgifter der er medtaget i beregningen af administrative omkostninger / overhead. Der skal være et økonomisk rimeligt og sædvanligt forhold mellem projektets aktiviteter og det dertil knyttede overhead. Hvis der af tilskuddet søges om finansiering af overhead/administrative omkostninger som en del af ansøgers tilskudsberettigede aktiviteter, skal dette fremgå af budgetskemaet. Kravet gælder for alle typer af tilskudsmodtagere, dvs. også for statsinstitutioner og universiteter. Side 9 af 10

10 Nedenfor fremgår to modeller, hvorpå overhead kan opgøres og medregnes. Hvis der ikke søges om tilskud til dækning af overhead, kan det anføres her. Dette vil desuden fremgå af budgetskemaet idet der ikke vil stå et beløb ud for posten administrative omkostninger. Model I Administrative omkostninger/overhead er beregnet og fordelt i henhold til internt timeforbrug og lønudgifter på det enkelte projekt. Det anvendte procenttillæg tillagt lønnen angives i budgetskemaet under intern løn. Det samlede beløb, der er indregnet til dækning af overhead/administrative omkostninger, beregnes herefter automatisk. Model II Administrative omkostninger/overhead er beregnet som x pct. af projektets tilskudsgrundlag. Den anvendte procentsats angives i budgetskemaet. Det samlede beløb, der er indregnet til dækning af overhead/administrative omkostninger, beregnes herefter automatisk. Side 10 af 10

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug April 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fonden for økologisk landbrug Når der modtages støtte fra Fonden for økologisk landbrug vil de særlige krav,

Læs mere

Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden

Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden Fjerkræafgiftsfonden Juni 2017 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Fjerkræafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for revision

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Maj Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug

Maj Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug Maj 2016 Vejledning om tilskud Promilleafgiftsfonden for landbrug Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Promilleafgiftsfonden for landbrug...1 2 Promilleafgiftsfonden for landbrugs formål og strategi...1 3

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Maj Vejledning om tilskud fra. Frøafgiftsfonden

Maj Vejledning om tilskud fra. Frøafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud fra Frøafgiftsfonden Indhold Frøafgiftsfonden... 1 1. Generelt om Frøafgiftsfonden... 3 2. Frøafgiftsfondens formål og strategi... 3 3. Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Juni Sukkerroeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Juni Sukkerroeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Juni 2017 Sukkerroeafgiftsfonden Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter September 2015 1. Generelt om Produktionsafgiftsfonden Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Læs mere

November Vejledning om tilskud. Svineafgiftsfonden

November Vejledning om tilskud. Svineafgiftsfonden November 2015 Vejledning om tilskud Svineafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Svineafgiftsfonden... 1 2 Svineafgiftsfondens formål og strategi... 1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Årstallet er året for gennemførelse af ansøgningsrunderne. Tilskuddet bliver givet til gennemførelse af indsatsen i det efterfølgende kalenderår.

Årstallet er året for gennemførelse af ansøgningsrunderne. Tilskuddet bliver givet til gennemførelse af indsatsen i det efterfølgende kalenderår. Fonden for økologisk landbrug Juli 2016 1. Om puljen Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Særpulje for tilskud til omlægnings-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek + kompetenceopbygning

Læs mere

November Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug

November Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug November 2016 Vejledning om tilskud Promilleafgiftsfonden for landbrug Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen...1 2 Fondens formål og strategi...1 3 Lovgrundlag...1 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...2

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug august 2016 Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Særpulje Køkkenomstilling 2017 1. Om puljen Udover Fondens ordinære pulje, er der fra politisk side afsat

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Fjerkræafgiftsfonden...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Vejledning vedrørende skabelon for Projektbeskrivelse for 2016 projekt

Vejledning vedrørende skabelon for Projektbeskrivelse for 2016 projekt Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet 28. november 2014 Vejledning vedrørende skabelon for Projektbeskrivelse for 2016 projekt Du skal udfylde og indsende en skabelon for hvert nyt projekt.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Juni Vejledning om tilskud. Kartoffelafgiftsfonden

Juni Vejledning om tilskud. Kartoffelafgiftsfonden Juni 2016 Vejledning om tilskud Kartoffelafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kartoffelafgiftsfonden...1 2 Kartoffelafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug 2015 Pulje for tilskud til gennemførelse af omlægnings-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek i primærsektoren i 2016 1. Puljens formål I Økologiaftalen 2015-2018 er der afsat 19 mio. kr. til at fremme

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Mælkeafgiftsfonden Juni 2016

Mælkeafgiftsfonden Juni 2016 Mælkeafgiftsfonden Juni 2016 Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Mælkeafgiftsfonden 1. Generelt om Mælkeafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden er oprettet i 1972 og har hjemmel i Landbrugsstøtteloven,

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Fåreafgiftsfonden

Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Fåreafgiftsfonden Juni 2013 Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Fåreafgiftsfonden 1. Generelt om Fåreafgiftsfonden Fåreafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 23. april

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet

Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet 15. november 2011 Vejledning vedrørende skabelon for Projektbeskrivelse for 2013 projekt Der bedes udfyldt og indsendt en skabelon for hvert projekt.

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

november 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden

november 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden november 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Lovgrundlag...1 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...2

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Juni 2016 Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Særpulje for tilskud til Eksportfremme i 2017 1. Om puljen Udover Fondens ordinære pulje, er der fra politisk side afsat yderligere midler

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 19. september

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). De udfyldte

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Mælkeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Mælkeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Juni 2017 Mælkeafgiftsfonden Vejledning om tilskud Mælkeafgiftsfonden c/o Landbrug & Fødevarer, Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Århus N www.mælkeafgiftsfonden.dk kul@lf.dk tlf. 3339 4810 Vejledning om

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger ANSØGER a) Ansøger Udfyld felterne. Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver.

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi

Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi 2018-2021 1 Forord Promilleafgiftsfonden for landbrug udarbejder hvert fjerde år en strategi for fondens virke. Dette dokument beskriver fondens strategi for

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Journal nr. Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven I henhold til

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde Direktoratet for FødevareErhverv Juridisk enhed Revideret juni 2007 Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. I vejledningen gennemgås nogle af de punkter

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL )

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL ) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL 15.75.18.60.) Ansøgningsfrist d. 15. april 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2017

Ansøgning om tilskud i 2017 1. Genbank for kartofler. Ansøgning om tilskud i 2017 2. Ansøger og projektansvarlig a. Navn og adresse: Danespo A/S, Ryttervangen 1, 7323 Give b. CVR-nummer: 10440831 c. web-adresse: www.danespo.com d.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning Ansøgningspuljens formål Målgruppe Forventede resultater Ansøgerkreds...

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning Ansøgningspuljens formål Målgruppe Forventede resultater Ansøgerkreds... Vejledning til ansøgning om støtte i 2016 fra Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål (SærligSoc) 07.18.19.50. Ansøgningsfrist den 19. april 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017 Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn 22. august 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Kristian Laugesen krlau@holb.dk - 7236 8067 Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse 15.13.11.10 Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF-puljen) 15.13.15.10. Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskemaet skal udfyldes og vedlægges ansøgningen. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse sendes til:

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

1 Indledning Baggrund Puljens formål og målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Vurdering af ansøgninger...

1 Indledning Baggrund Puljens formål og målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Vurdering af ansøgninger... Sundheds- og Ældreministeriet Dato: xx. 2017 Puljeopslag Udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre ( 16.65.30.35.) Ansøgningsfrist d. 15. november 2017 kl. 12:00 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Ansøgningsskema, beskrivelsesskema for indsatsen og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet)

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet) Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( )

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( ) VEJ nr 9205 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016)

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Finanslovens 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 30. oktober 2015

Læs mere

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges.

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges. Tilskud til udarbejdelse af ansøgninger om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter eller godkendelse af et aktivstof på biocidforordningens bilag I Ansøgningsskema Udfyldt ansøgningsskema med

Læs mere