Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer."

Transkript

1 Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side i ansøgningen, samt at der for enkelte punkter er angivet et maksimalt antal linier/sider. Undlad venligst sideskift midt i en tabel f.eks. skemaet med projektets budget. Indsendelse af ansøgningen Ansøgningen skal indsendes til Promilleafgiftsfonden i ét underskrevet eksemplar pr. post eller pr. mail med projektets titel eller ansøgers navn i emnefeltet. Ved indscannede udgaver af den underskrevne ansøgning skal opløsningen være høj, således, at teksten står klar. Ansøgningen skal derudover indsendes pr. mail i word. Ansøgningen skal være fonden i hænde senest torsdag den 13. september 2012 kl Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. 2. Hovedformål i henhold til Landbrugsstøtteloven Promilleafgiftsfonden kan i henhold til Landbrugsstøtteloven yder tilskud til projekter, der falder under et af følgende hovedformål: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og medfinansiering af EU-programmer. Angiv her projektets primære formål jf. ovennævnte hovedformål. Såfremt der er tale om medfinansiering af EU-programmer, så skal det angives hvilket EU-program der er tale om. Bemærk at der kun skal angives et formål. 3. Hjemmel i henhold til aktivitetsbekendtgørelsen Fondens midler skal anvendes i overensstemmelse med EU s statsstøtteregler. Dette vil primært blive vurderet med udgangspunkt i Bekendtgørelse om støtte til fordel for primærlandbrugsproduktion omfattet af EU statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. jf. Bekendtgørelse nr af 21. september Det skal således her angives, hvilken konkret hjemmel der kan ligge til grund for projektet f.eks. 11 eller 2 stk.1 nr. 4a. Vær opmærksom på at det som følge af ovenstående kan være nødvendigt at dele et projekt op i 2 projekter med hver sin ansøgning.

2 4. Projektets formål, effekt og indhold kort præsentation/sammendrag (15-20 linier). Der skal anføres en kort, præcis og læsevenlig præsentation / sammendrag af projektet. 5. Den samlede projektperiode Start: Afslutning: Her angives den samlede projektperiode. Projektstart: (måned/år) - Projektafslutning: (måned/år) uanset om projektet er etårigt eller flerårigt. 6. Projektets samlede omkostninger i hele projektperioden 20xx 20xx 20xx I alt Regnskab/budget Tilskud fra fonden kr kr. % Hvis projektet er flerårigt, angives et overslag for projektets samlede udgifter. Det oplyses, om der tidligere er bevilget tilskud fra fonden til projektet, og om man forventer at søge om tilskud i de efterfølgende år. Hvis nødvendigt, så sæt gerne en linje mere ind. Overflødige linier må også gerne slettes. 7. Projektejer / Ansøger Navn, CVR nr. og adresse og adresse anføres. Projektansvarlig Navn, telefonnummer og anføres 8. Projektejers / Ansøgers pengeinstitut Pengeinstitut samt konto anføres (reg. nr. og kontonummer). 9. Revisor eller regnskabsansvarlig, hvis offentlig institution Revisors navn og kontaktoplysninger anføres. Revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor. Er ansøger en statsinstitution skal navn og kontaktoplysninger for den regnskabsansvarlige anføres. 10. Dato Titel, navn og underskrift OBS: punkt 1 10 skal være på ansøgningens 1. side. 2

3 11. Beskrivelse af ansøger (5-10 linier) Der laves en kort beskrivelse af ansøger. Det skal i den forbindelse oplyses, om der er tale om en forening, organisation, offentlig institution eller anden juridisk enhed. Ansøgers/projektdeltagers kompetencer inden for det pågældende område nævnes kort. Det afgørende kriterium for at der er tale om en offentlig institution er, at institutionen er optaget på finansloven med en driftsbevilling, og at institutionens regnskab derfor også skal revideres af Rigsrevisionen. 12. Status for projektet, hvis der er tale om et igangværende projekt, som fonden støtter (5-10 linier) Det gives en kort status for projektet f.eks. om der er fremdrift i projektet og om eventuelle foreløbig resultater. 13. PROJEKTBESKRIVELSE 13.1 Projektets baggrund - hvorfor er der behov for handling Giv en kort beskrivelse af hvorfor der er behov for handling og derfor behov for nærværende projekt. (max linier) 13.2 Projektets formål og forventningerne til effekten af projektets indsats Formulerer formålet med projektet og angiv de realistiske og relevante forventninger til effekter dvs. nytten og de afledte virkninger af projektets indsats for erhvervet. Effekterne bør beskrives så konkret som muligt Projektets sammenhæng og synergieffekter til viden på området og andre projekter Beskriv en eventuel sammenhæng og synergi med igangværende eller afsluttede projekter hos ansøger eller i andet regi. Er projektet f.eks. et delprojekt ud af flere i et større forskningsprogram med flere parter? 13.4 Projektets indhold - projektaktiviteter og forventede resultater - hvordan skal effekterne skabes (max 2 sider) I punkt 13.2 er formålet og forventningen til effekten dvs. virkningen beskrevet. I dette punkt redegøres der for, hvordan man vil opnå dette dvs. hvilke aktiviteter vil blive gennemføres i projektet for at opnå den effekt, man gerne vil opnå. Beskriv således projektets konkrete indhold samt de forventede resultater/leverancer/produkter/output gerne opdelt i arbejdspakker Hvis projektet er flerårigt, skal der laves en oversigt over hele perioden, dog med vægt på de aktiviteter, der skal gennemføres i det år, der aktuelt søges om midler til. Der må ikke være tvivl om, hvornår de respektive aktiviteter gennemføres Projektets organisering, herunder evt. samarbejde med andre parter Beskriv den planlagte organisering af projektet f.eks. nedsættelse af styregruppe, følgegruppe, samarbejde med andre. Eventuel anden form for samarbejde med parter, som ikke er direkte involveret i projektet, kan også nævnes, hvis det er relevant. 3

4 Bemærk hvis samarbejdspartner skal betragtes som selvstændig ansøger/tilskudsmodtager, skal denne indsende særskilt ansøgning på projektet. Anvend i så fald samme titel på projektet Effektvurdering af projektet Fonden vil hvert år gennemføre effektvurderinger af støttede projekter. Beskriv hvordan projektets effekter vil kunne vurderes. Hvis det er gennem målbare/kvantitative parametre, så nævn disse. Identificer de forhold/fund/ som vil være indikatorer for, at projektets effekter vil blive skabt Plan for offentliggørelse, formidling og vidensdeling Plan for offentliggørelse, formidling og vidensdeling anføres. Bemærk at ved forsknings- og udviklingsprojekter er der særlige krav jf. 11 i Bekendtgørelse nr af 21. september 2010 om støtte til fordel for primærlandbrugsproduktion omfattet af EU statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde. 14. Projektets finansiering i tilskudsåret 2013 Ansøgte/bevilgede tilskud/bidrag for tilskudsåret 2013 anføres både i t.kr. og i %. Hvis der søges eller er bevilget andre tilskud/bidrag skal det oplyses det ud for de enkelte poster, hvilke ordninger der er tale om. Hvis der under en ordning er flere tilskudsformer/typer, skal det præciseres hvilken type/form der er tale om. Tilskud fra fonden er offentlige tilskud. Ved andre offentlige tilskud forstås tilskud fra de øvrige produktionsafgiftsfonde indenfor jordbruget, kommuner og regioner, ministerielle tilskudsordninger, EUordninger o.l. Projektets samlede tilskudsgrundlag i 2013 t.kr. 100 % Det ansøgte tilskud i Promilleafgiftsfonden t.kr. % Eget bidrag t.kr. % Andre offentlige tilskud: Ansøgt Bevilget Andre private tilskud/bidrag: 1. t.kr. % 14.1 Bemærkninger til projektets finansiering Eventuelle bemærkninger vedrørende finansieringen kan nævnes her. t.kr. t.kr. % % 15. Projektets budget i tilskudsåret 2013 Det er projektets samlede budget for 2013, som skal anføres. De tilskudsberettigede udgifter skal være direkte forbundet med projektet og nødvendige for projektets gennemførelse. Fondens bevillinger er 1-årige. Der skal således opstilles et realistisk budget for Aktiviteterne skal ligeledes kunne gennemføres indenfor kalenderåret. 4

5 A. Interne lønomkostninger B. Ekstern bistand C. Udstyr D. Øvrige projektomkostninger E. Administrative omkostninger / overhead Projektets samlede omkostninger F. Indtægter fra projektet G. Anslået scrapværdi for udstyr Projektets samlede tilskudsgrundlag Det samlede budget (1.000 kr.) Det ansøgte tilskud fra fonden Tilskuddets andel af samlede tilskudsgrundlag (%) Omkostninger er opgjort: Hvis ansøger er momsregistreret, skal omkostningerne være eksklusiv moms. Det oplyses, om omkostninger er opgjort med eller uden moms ved at sættes kryds nedenfor. Ansøger er momsregisteret og omkostninger er opgjort uden moms: Ansøger er ikke momsregisteret og omkostninger er opgjort med moms: 16. Specifikation og bemærkninger til de enkelte hovedposter i budgettet (skal udfyldes) Det skal specificeres, hvilke udgiftstyper, der er budgetteret med under de enkelte hovedposter i budgettet. Ved ekstern bistand forstås f.eks. bistand fra en forsker ved et universitet. Ved øvrige projektomkostninger forstås omkostninger til materialer, møder, rejser i begrænset omfang, revision mm. Kreditnotaer og rabatter skal modregnes udgifterne. Eventuelle indtægter skal fratrækkes omkostningerne. Hvis der er indkøbt udstyr, skal scrapværdien angives og fratrækkes. A. Interne lønomkostninger Lønkategori timesats kr. pr. time timeforbrug I alt kr. I alt B. Ekstern bistand C. Udstyr D. Øvrige projektomkostninger F. Indtægter fra projekter G. Anslået scrapværdi for udstyr 5

6 17. Specifikation af administrative omkostninger / overhead i budgettet jf. punkt 15 Såfremt der i ansøgningen budgetteres med overhead/indirekte administrative omkostninger skal disse angives i form af procenttillæg og samlet beløb. Alt efter beregningsmetoden bag det budgetterede overhead udfyldes enten række I eller II. Administrationsomkostningernes andel I. Beregnet og fordelt i forhold til lønudgift II. Beregnet og fordelt i forhold til samlede projektomkostninger Anvendt procenttillæg % Samlet beløb t.kr. Hvilke omkostningstyper er medtaget i beregningen af indirekte administrative omkostninger? Opmærksomheden henledes på, at der skal være tale om et økonomisk rimeligt og sædvanligt forhold mellem projektets aktiviteter og dertil knyttede administrative omkostninger. 6

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Ansøgning om tilskud i vejledning

Ansøgning om tilskud i vejledning Ansøgning om tilskud i 2019 - vejledning Juni 2018 Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte afsnit. A H: Kapitel 1 Kapitel 2 Projektets

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2018

Ansøgning om tilskud i 2018 Hesteafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2018 1. juni 2017 Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte afsnit. A H: Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Vejledning. Ansøgning om tilskud i 2018

Vejledning. Ansøgning om tilskud i 2018 Vejledning August 2017 Ansøgning om tilskud i 2018 A. Projektets titel Titlen skal være kort og samtidig sigende for projektets indhold B. Projektejer/ansøger Navn Adresse Hjemmeside Telefon og mail CVR-nummer

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet

Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet 15. november 2011 Vejledning vedrørende skabelon for Projektbeskrivelse for 2013 projekt Der bedes udfyldt og indsendt en skabelon for hvert projekt.

Læs mere

Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Fåreafgiftsfonden

Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Fåreafgiftsfonden Juni 2013 Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Fåreafgiftsfonden 1. Generelt om Fåreafgiftsfonden Fåreafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 23. april

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: Viden og kompetencer

Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: Viden og kompetencer Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: Viden og kompetencer ID Udfyldes af sekretariat Fonden for økologisk landbrug-viden og kompetencer 2019 A. Projektets titel Titlen skal være kort og samtidig sigende

Læs mere

Ansøgning om tilskud i vejledning

Ansøgning om tilskud i vejledning Ansøgning om tilskud i 2019 - vejledning Juni 2018 Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte afsnit. A H: Kapitel 1 Kapitel 2 Projektets

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrugs ordinære pulje

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrugs ordinære pulje Juni 2015 Vejledning for ansøgning om tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrugs ordinære pulje 1. Generelt om Promilleafgiftsfonden for landbrug Promilleafgiftsfonden for landbrug har hjemmel i landbrugsstøtteloven,

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2018

Ansøgning om tilskud i 2018 Fjerkræafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2018 6. juni 2017 Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte afsnit. A H: Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Eksportfremme

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Eksportfremme Fonden for økologisk landbrug Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Eksportfremme Juni 2017 Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: National Afsætning

Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: National Afsætning Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: National Afsætning ID Udfyldes af sekretariat Fonden for økologisk landbrug-national Afsætning 2019 A. Projektets titel Titlen skal være kort og samtidig sigende for

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter September 2015 1. Generelt om Produktionsafgiftsfonden Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Læs mere

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Frøafgiftsfonden Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 8. juni 2017 Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte afsnit. A H: Kapitel 1

Læs mere

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Promilleafgiftsfonden for landbrug Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Juni 2017 Særpulje for fåresektoren Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Vejledning vedrørende skabelon for Projektbeskrivelse for 2016 projekt

Vejledning vedrørende skabelon for Projektbeskrivelse for 2016 projekt Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet 28. november 2014 Vejledning vedrørende skabelon for Projektbeskrivelse for 2016 projekt Du skal udfylde og indsende en skabelon for hvert nyt projekt.

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Fjerkræafgiftsfonden...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Maj Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug

Maj Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug Maj 2016 Vejledning om tilskud Promilleafgiftsfonden for landbrug Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Promilleafgiftsfonden for landbrug...1 2 Promilleafgiftsfonden for landbrugs formål og strategi...1 3

Læs mere

Maj Vejledning om tilskud fra. Frøafgiftsfonden

Maj Vejledning om tilskud fra. Frøafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud fra Frøafgiftsfonden Indhold Frøafgiftsfonden... 1 1. Generelt om Frøafgiftsfonden... 3 2. Frøafgiftsfondens formål og strategi... 3 3. Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

November Vejledning om tilskud. Svineafgiftsfonden

November Vejledning om tilskud. Svineafgiftsfonden November 2015 Vejledning om tilskud Svineafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Svineafgiftsfonden... 1 2 Svineafgiftsfondens formål og strategi... 1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug august 2016 Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Særpulje Køkkenomstilling 2017 1. Om puljen Udover Fondens ordinære pulje, er der fra politisk side afsat

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Juni 2015 Pulje for Økologisk Eksportfremme 1. Puljens formål I december 2014 indgik regeringen (S og R) sammen med Enhedslisten og SF en aftale om udmøntning af økologipenge afsat på finansloven. Aftalen

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Juni 2015 Pulje for National Afsætningsfremme 1. Puljens formål I december 2014 indgik regeringen (S og R) sammen med Enhedslisten og SF en aftale om udmøntning af økologipenge afsat på finansloven. Aftalen

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2019

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2019 Maj 2018 Vejledning Ansøgning om tilskud i 2019 Ansøgningsskemaet består af 3 dele. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte dele. Ansøgningsskemaet er tilgængeligt på hjemmesiden.

Læs mere

Juni Vejledning om tilskud. Kartoffelafgiftsfonden

Juni Vejledning om tilskud. Kartoffelafgiftsfonden Juni 2016 Vejledning om tilskud Kartoffelafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kartoffelafgiftsfonden...1 2 Kartoffelafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden juni Ansøgning om tilskud i 2018

Kartoffelafgiftsfonden juni Ansøgning om tilskud i 2018 Ansøgning om tilskud i 2018 1. Projektets titel Genbank for kartofler 2. Projektansøger/ejer a. Danespo A/S, Ryttervangen 1, 7323 Give b. CVR-nummer: 10440831 c. web-adresse: www.danespo.com d. Navn og

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug 2015 Pulje for tilskud til gennemførelse af omlægnings-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek i primærsektoren i 2016 1. Puljens formål I Økologiaftalen 2015-2018 er der afsat 19 mio. kr. til at fremme

Læs mere

November Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug

November Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug November 2016 Vejledning om tilskud Promilleafgiftsfonden for landbrug Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen...1 2 Fondens formål og strategi...1 3 Lovgrundlag...1 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...2

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Årstallet er året for gennemførelse af ansøgningsrunderne. Tilskuddet bliver givet til gennemførelse af indsatsen i det efterfølgende kalenderår.

Årstallet er året for gennemførelse af ansøgningsrunderne. Tilskuddet bliver givet til gennemførelse af indsatsen i det efterfølgende kalenderår. Fonden for økologisk landbrug Juli 2016 1. Om puljen Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Særpulje for tilskud til omlægnings-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek + kompetenceopbygning

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Elektronisk system til udtagning af kødsaftprøver 4. Hovedformål

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden

Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden Fjerkræafgiftsfonden Juni 2017 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Fjerkræafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for revision

Læs mere

Mælkeafgiftsfonden Juni 2016

Mælkeafgiftsfonden Juni 2016 Mælkeafgiftsfonden Juni 2016 Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Mælkeafgiftsfonden 1. Generelt om Mælkeafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden er oprettet i 1972 og har hjemmel i Landbrugsstøtteloven,

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2019

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2019 Maj 2018 Vejledning Ansøgning om tilskud i 2019 Ansøgningsskemaet består af 3 dele. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte dele. Ansøgningsskemaet er tilgængeligt på hjemmesiden.

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug April 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fonden for økologisk landbrug Når der modtages støtte fra Fonden for økologisk landbrug vil de særlige krav,

Læs mere

- Ansøgning om tilskud i 2014

- Ansøgning om tilskud i 2014 - Ansøgning om tilskud i 2014 Projektets titel: Markedsadgang gennem videnopbygning, videndeling og nationalt samarbejde inden for fødevare- og veterinærområdet 1.1 Projektejer / ansøger: Brancheforeningen

Læs mere

Juni Vejledning om tilskud. Kartoffelafgiftsfonden

Juni Vejledning om tilskud. Kartoffelafgiftsfonden Juni 2017 Vejledning om tilskud Kartoffelafgiftsfonden Indholdsfortegnelse Vejledning om tilskud...1 1 Om vejledningen...1 2 Kartoffelafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Lovgrundlag...1 4 Støttemuligheder

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

november 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden

november 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden november 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Lovgrundlag...1 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...2

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde Direktoratet for FødevareErhverv Juridisk enhed Revideret juni 2007 Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. I vejledningen gennemgås nogle af de punkter

Læs mere

Juni Fonden for økologisk landbrug. Vejledning om tilskud

Juni Fonden for økologisk landbrug. Vejledning om tilskud Juni 2017 Fonden for økologisk landbrug Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Juni Sukkerroeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Juni Sukkerroeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Juni 2017 Sukkerroeafgiftsfonden Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug August 2015 Pulje for udvikling af økologisk svineproduktion 1. Puljens formål I december 2014 indgik den daværende regering (S og R) sammen med Enhedslisten og SF en aftale om udmøntning af økologipenge

Læs mere

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Journal nr. Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven I henhold til

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskemaet skal udfyldes og vedlægges ansøgningen. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse sendes til:

Læs mere

Vejledning til ansøgning:

Vejledning til ansøgning: Vejledning til ansøgning: Puljen for bedre mad til ældre i eget hjem Ansøgningsfrist: d. 1. juni 2017 kl.12.00 Ansøgningsskema sendes udfyldt og underskrevet til Sundheds- og Ældreministeriet sum@sum.dk

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Juni 2016 Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Særpulje for tilskud til Eksportfremme i 2017 1. Om puljen Udover Fondens ordinære pulje, er der fra politisk side afsat yderligere midler

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning til ansøgning for pulje vedr. sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre

Vejledning til ansøgning for pulje vedr. sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre Vejledning til ansøgning for pulje vedr. sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre Generelt Ansøgningsskemaet indeholder 5 delskemaer: Skema 1: Generelle oplysninger om projektet Skema

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2017

Ansøgning om tilskud i 2017 1. Genbank for kartofler. Ansøgning om tilskud i 2017 2. Ansøger og projektansvarlig a. Navn og adresse: Danespo A/S, Ryttervangen 1, 7323 Give b. CVR-nummer: 10440831 c. web-adresse: www.danespo.com d.

Læs mere

Byerne og det stigende havvand. Pilotprojekter ANSØGNINGSSKEMA

Byerne og det stigende havvand. Pilotprojekter ANSØGNINGSSKEMA Byerne og det stigende havvand Pilotprojekter ANSØGNINGSSKEMA ANSØGNINGSSKEMA Ansøgning om støtte fra Byerne og det stigende havvand - Pilotprojekter, 1. ansøgningsrunde Vi skal have modtaget ansøgningsmaterialet

Læs mere

Maj Kartoffelafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Maj Kartoffelafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Maj 2018 Kartoffelafgiftsfonden Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Maj Promilleafgiftsfonden for landbrug Vejledning om tilskud

Maj Promilleafgiftsfonden for landbrug Vejledning om tilskud Maj 2019 Promilleafgiftsfonden for landbrug Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Maj Fonden for økologisk landbrug Vejledning om tilskud

Maj Fonden for økologisk landbrug Vejledning om tilskud Maj 2019 Fonden for økologisk landbrug Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: Dato: 3. november 2016

Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: Dato: 3. november 2016 Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 16-0171-00006 Dato: 3. november 2016 Høring over udkast til bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Hesteafgiftsfonden Juni 2019

Hesteafgiftsfonden Juni 2019 Juni 2019 Vejledning om tilskud fra 1. Om vejledningen Denne vejledning har til formål at oplyse ansøgere og tilskudsmodtagere hos fonden om de regler og vilkår, der gælder for ansøgninger til fonden,

Læs mere

Juni Kvægafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Juni Kvægafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Juni 2019 Kvægafgiftsfonden Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER D E T L O K A L E B E S K Æ F T I G E L S E S R Å D F O R AAR H U S Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema 1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER 1.1 Ansøger Her angives hvem, der søger bevillingen, her under

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til forsøgs- & udviklingsarbejde på efterskoler

Vejledning til ansøgning om tilskud til forsøgs- & udviklingsarbejde på efterskoler Vejledning til ansøgning om tilskud til forsøgs- & udviklingsarbejde på efterskoler Forår 2019 Efterskoleforeningen administrerer på vegne af Undervisningsministeriet en årlig pulje til forsøgsog udviklingsarbejde

Læs mere

Til ansøgningsskema Øget brug af videotolkning

Til ansøgningsskema Øget brug af videotolkning VEJLEDNING Til ansøgningsskema Øget brug af videotolkning Skema 1 Generelle oplysninger om projektet 1.1 Projektets titel anføres i rubrik 1.1 1.2 Ansøgerorganisationens navn, adresse og CV-nummer. Projektleders

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet)

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet) Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes

Læs mere

Mælkeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Mælkeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Juni 2017 Mælkeafgiftsfonden Vejledning om tilskud Mælkeafgiftsfonden c/o Landbrug & Fødevarer, Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Århus N www.mælkeafgiftsfonden.dk kul@lf.dk tlf. 3339 4810 Vejledning om

Læs mere

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet BEK nr 1099 af 21/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j. nr. 2302-09-180 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Juni Svineafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Juni Svineafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Juni 2019 Svineafgiftsfonden Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Mælkeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Mælkeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud April 2019 Vejledning om tilskud c/o Landbrug & Fødevarer, Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Århus N www.mælkeafgiftsfonden.dk kul@lf.dk tlf. 3339 4810 Vejledning om tilskud 1. Om vejledningen Denne vejledning

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Eksempel. * Titel. * Ejendom. * Formål og udfordring(er) * Løsning. * Filantropiske mål. * Formidling

Eksempel. * Titel. * Ejendom. * Formål og udfordring(er) * Løsning. * Filantropiske mål. * Formidling Ansøgningsskema Alle obligatoriske felter er markeret med * Alle obligatoriske felter markeret med * skal udfyldes, før du kan indsende Vi ansøgningsskemaet. modtager kun ansøgninger Du har mulighed via

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Vejledning vedrørende udbetaling af midler fra tilgængelighedspuljen

Vejledning vedrørende udbetaling af midler fra tilgængelighedspuljen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning vedrørende udbetaling af midler fra tilgængelighedspuljen Trafik-,

Læs mere

Hovedbyer på forkant Ansøgningsskema

Hovedbyer på forkant Ansøgningsskema 2. oktober 2018 Hovedbyer på forkant Ansøgningsskema Side 1 6 Den samlede ansøgning må højst fylde 10 sider (A4), dertil kan vedlægges bilag. Under hvert enkelt punkt er det forventede indhold og omfang

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA (SKEMA A) og BUDGETSKEMA (SKEMA B)

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA (SKEMA A) og BUDGETSKEMA (SKEMA B) VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA (SKEMA A) og BUDGETSKEMA (SKEMA B) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema for tilskud til projekter inden for bevaringsarbejdet med danske husdyr- og

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere