RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013"

Transkript

1 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) GENERELT Ansøgningsskemaet kan hentes på Kulturstyrelsens hjemmeside. Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes elektronisk med underskrifter af foreningens tegningsberettigede/organisationens ledelse. INDLEDNING Udgangspunktet for administrationen af tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse er folkeoplysningslovens 44, stk. 1, 1. pkt.: "Kulturstyrelsen yder tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse vedrørende virksomhed efter lovens afsnit I til landsdækkende folkeoplysende organisationer m.fl." og forarbejderne hertil: Midlerne skal anvendes til at styrke organisationernes lokale folkeoplysende arbejde efter denne lov. Bestemmelsen omfatter også tilskud til paraplyorganisationernes bistand til medlemsorganisationernes lokale arbejde efter denne lov. Den frie folkeoplysende virksomhed med tilskud efter folkeoplysningsloven finansieres af kommunerne og deltagerne/medlemmerne. Virksomheden forestås af en folkeoplysende forening, jf. folkeoplysningslovens kapitel 2 om folkeoplysende foreninger som grundlag for tilskud. Staten yder støtte til landsdækkende folkeoplysende foreninger m.fl. med henblik på at styrke ikkeadministrativ konsulentvirksomhed og udviklingsarbejde samt at efteruddanne ledelse, ansatte og tilsvarende med en fast tilknytning til en lokal medlemsforening.

2 Det er en forudsætning for at modtage tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse, at de landsdækkende folkeoplysende organisationer m.fl. har gennemført virksomhed for ledelse, ansatte og tilsvarende med en fast tilknytning til en lokal medlemsforening, der med kommunale tilskud gennemfører virksomhed efter lovens kapitel 4 om den folkeoplysende voksenundervisning og kapitel 5 om det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Virksomhed i henhold til loven er således enten folkeoplysende voksenundervisning, der rummer undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, jf. lovens kapitel 4, eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, der rummer idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, jf. lovens kapitel 5. ANSØGNING Tilskudsberettigede organisationer er: 1. Landsdækkende oplysningsforbund. 2. Landsdækkende idrætsorganisationer 3. Landsdækkende idébestemte og samfundsengagerende organisationer 4. Sammenslutninger af folkeoplysende organisationer (paraplyorganisationer) for de i nr. 1-3 nævnte organisationer, hvis formål er at være fællesrepræsentation De i nr. 1-3 nævnte organisationer skal som medlemmer have folkeoplysende foreninger, jf. lovens 3, i alle landets 5 regioner. Derudover skal de i nr. 1-4 nævnte organisationer have en foreningsstruktur med egne vedtægter og egen økonomi. Der kan ansøges om tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse på baggrund af et budget over de forventede udgifter. Ansøgningsskemaer, der ikke er korrekt udfyldt, returneres. Nyt og korrekt udfyldt skema skal indsendes inden for den frist, Kulturstyrelsen fastsætter ved returneringen. Hvis Kulturstyrelsen ikke inden for den fastsatte frist har modtaget et korrekt udfyldt ansøgningsskema, tages ansøgningen ikke i betragtning ved fordelingen af tilskud. GENERELT OM TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE Indenfor den på den årlige finanslov afsatte beløbsramme yder Kulturstyrelsen tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse til landsdækkende folkeoplysende organisationer m.fl.

3 Den afsatte beløbsramme til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse er fordelt i tre puljer således: pct. til landsdækkende oplysningsforbund, herunder paraplyorganisationer, hvoraf 15 pct. afsættes til et grundtilskud pct. til landsdækkende idrætsforbund, herunder paraplyorganisationer, hvoraf 35 pct. afsættes til et grundtilskud pct. til landsdækkende idébestemte og samfundsengagerende organisationer, herunder paraplyorganisationer, hvoraf 35 pct. afsættes til et grundtilskud. Den del af de tre puljer, der ikke er afsat til grundtilskud, afsættes til aktivitetstilskud, der fordeles ligeligt til henholdsvis konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse. Tilskuddet skal anvendes indenfor formålet og til de i ansøgningen anførte aktiviteter i det kalenderår, hvori tilskuddet er givet. Det afsatte beløb fordeles forholdsmæssigt mellem ansøgerne. Det bevilligede tilskud kan maksimalt udgøre 2/3 af foreningens samlede udgifter til kurser og konsulentaflønning. Uanset dækningsgraden af det ansøgte beløb gives tilskud under forudsætning af, at de i budgettet anførte aktiviteter gennemføres. Kulturstyrelsen kan kræve tilskuddet helt eller delvist tilbagebetalt, hvis de i budgettet anførte aktiviteter ikke gennemføres, eller hvis tilskuddet er anvendt uden for formålet. TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED Der kan ansøges om tilskud til konsulentvirksomhed, når den ydes til ledelse, ansatte og tilsvarende med en fast tilknytning til en lokal medlemsforening, der med kommunale tilskud gennemfører virksomhed efter folkeoplysningslovens kap. 4 eller 5. Konsulenten skal være ansat og direkte lønnet af organisationen, og udgiften skal indgå i organisationens regnskab. Konsulentvirksomhed omfatter følgende aktiviteter: 1) Rådgivning og vejledning af ledelse, ansatte og tilsvarende med en fast tilknytning til en lokal medlemsforening om forhold vedrørende lovens kap. 4 og 5. 2) Tilrettelæggelse og afholdelse af medarbejderuddannelse vedrørende lovens kap. 4 og 5. 3) Udviklingsarbejde vedrørende lovens kap. 4 og 5.

4 Ved ansøgning om tilskud oplyses det forventede antal konsulentårsværk og den forventede lønudgift til konsulenter. Et konsulentårsværk udgøres af 1924 timer. Årsværket angives med en decimal. Et konsulentårsværk udregnes således: ansættelsesuger x timetal = årsværk 1924 Ved opgørelse af lønudgift til konsulenter medregnes alene den del af lønudgiften, der vedrører den folkeoplysende del af konsulentarbejdet. En konsulent med konsulentfunktioner på flere lovgivningsområder eller lignende, kan i opgørelsen af antal konsulenter således ikke medregnes for konsulenttid anvendt med henblik på organisationens virke inden for anden lovgivning (fx serviceloven, lov om specialundervisning for voksne, arbejdsmarkedslovgivningen) eller ved virksomhed, der ikke er reguleret ved lov (fx administration, salg af kurser uden offentlig støtte, international virksomhed, eventuelt med støtte fra EU). Udgiften fratrækkes en eventuel lønrefusion fra anden side, f.eks. en anden organisation. Tilskud beregnes på baggrund af det forventede antal konsulentårsværk. Der gives alene tilskud til de dele af et årsværk, der kan henføres til folkeoplysningsloven. Administrative opgaver, der hører under organisationens daglige drift, kan ikke indgå i tilskudsgrundlaget. Eneste undtagelse er, når en organisation kun har ansat en medarbejder i alt. Da kan vedkommende for en mindre del af sit arbejde beskæftige sig med administration og alligevel tælle som en fuldtidskonsulent. En sekretariatsleder eller tilsvarende af en organisations kontor vil således typisk ikke kunne medregnes i opgørelsen af antal konsulenter, med mindre vedkommende rent faktisk udøver en konsulentfunktion, der kan henføres direkte til loven. I givet fald vil kun denne del af virksomheden (årsværket) kunne medregnes. Der kan ikke indregnes frivillige medarbejdere i opgørelsen over konsulenter. TILSKUD TIL MEDARBEJDERUDDANNELSE Der kan ansøges om tilskud medarbejderuddannelse i form af kurser, seminarer og lignende, som er et led i uddannelse eller fortsat uddannelse for ledelse, ansatte og tilsvarende med en fast tilknytning til en lokal medlemsforening, der med kommunale tilskud gennemfører virksomhed i henhold til lovens kapitel 4 og 5. Kurset skal være relevant for den pågældendes funktion i foreningen.

5 Der kan ansøges om tilskud til kursusvirksomhed, som forestås/arrangeres af den landsdækkende organisation, og som ligger ud over organisationens almindelige virke i forhold til det aktive medlem i en lokalforening. Kursusregnskabet skal indgå i organisationens regnskab. Kurset skal afholdes inden for landets grænser, og antallet af undervisningstimer må ikke overstige 12 timer pr. døgn. Ved ansøgning om tilskud oplyses det forventede antal deltagertimer og de forventede kursusudgifter. Tilskud til medarbejderuddannelse gives på baggrund af antallet af deltagertimer. Deltagertimerne (kursister x timer) skal opgøres for hvert enkelt kursus for sig. Kursusudgifterne udregnes som nettobeløb. Deltagerbetaling og eventuel anden medfinansiering skal trækkes fra. Tilskud beregnes på baggrund af det forventede antal deltagertimer. I medarbejderuddannelse/kursusvirksomhed medregnes ikke uddannelse af ansatte i ansøgers egen organisation. REGNSKAB OG REVISION Der skal aflægges regnskab for 2012 i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om regnskab og revision af Kulturstyrelsens puljemidler m.v. I hovedtræk betyder det, at: Hvis organisationen i det foregående år har modtaget tilskud på under kr. skal regnskabet/ansøgningen gennemgås og underskrives af en regnskabskyndig person, som ikke behøver at være revisoruddannet. Hvis tilskuddet var på kr. eller derover skal regnskabet/ansøgningen gennemgås af en statsautoriseret eller registreret revisor. Regnskabet skal aflægges senest samtidig med ansøgningen om tilskud. Nye ansøgere skal aflægge regnskab for tilskudsåret 2013 i Hvis der ikke aflægges regnskab rettidigt, kan Kulturstyrelsen kræve det udbetalte tilskud tilbagebetalt.

6 Ved aflæggelse af regnskab for tilskudsåret 2012 skal regnskabet indeholde oplysninger om: 1) Modtaget tilskud fra Kulturstyrelsen til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse i regnskabsåret. 2) Udgifter til konsulentvirksomhed og navn, ansættelsesperiode samt en kort arbejdsbeskrivelse af den enkelte konsulents aktivitet i regnskabsåret. 3) Udgifter til medarbejderuddannelse og kursusnavn, målgruppe for kurset og kursusbeskrivelser i regnskabsåret. 4) Deltagerbetaling og eventuel anden medfinansiering i form af eksempelvis sponsorater eller tilskud fra andre organisationer eller fonde i regnskabsåret. Kulturstyrelsen kan foretage stikprøvekontrol af regnskab og øvrige økonomioplysninger samt indhente supplerende oplysninger om tilskuddets anvendelse med henblik på at sikre, at tilskuddet er anvendt inden for formålet. UDBETALING AF TILSKUD Udbetaling af tilskuddet sker via nem-konto. Derfor skal der på ansøgningsskemaet anføres et CVR-nr/SE-nr., og så vil det dertil knyttede kontonummer være udbetalingskontoen. Har organisationen ikke et sådant nummer, skal der udfyldes et særligt kontooplysningsskema. Skemaet, der skal indsendes sammen med ansøgningsskemaet, kan findes på kulturstyrelsens hjemmeside.

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere