Skoleåret 15/16. Boglige fag, linjer & valgfag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleåret 15/16. Boglige fag, linjer & valgfag"

Transkript

1 Skoleåret15/16 Bogligefag,linjer&valgfag

2 Glæddigtilefterskolelivet DuervelkommenpåSolgården Vikanikkeandetendsige,atduskalglædedigtilatkommepåefterskole!Efterskoleliveteren livsstilforalledeansattepåsolgården,ogvivilgålangtforatgivedigditbedsteskoleår nogensinde. Tændtpåspændendeundervisning Viertændtepå,atduskallæredansk,engelsk,matematikogalledeandrefag.Viønsker,atdufår fagligeudfordringerognyekompetenceruanset,omdeteridebogligefagellerivalgfagsblokkene. Viertændte,ogdettrorviogså,atdubliver! Kristenefterskole PåSolgårdenfårkristentroenlovtilatværeenstordelafdagligdagen.Bibelenbliverbrugt,ogdet gladebudskabomjesusbliverbl.a.formidletvedandagter,lovsangogfællessamlinger.viønskerat væreentydeligkristenskolebyggetpåsundeværdier! Forvandlendefællesskab Detheltunikkevedefterskolener,atfællesskabetfårtid,rumogplads.Dufåretår,hvorduoplever mangenyevenskaberogfårvennerforlivet!forvandlendefællesskabervoresslogan,ogvimener detikkekuniord menogsåmidtidagligdagen! Viglæderostilatmødedigoglæredigbedreatkende! MedarbejdernepåSolgården

3 Duharfritvalg! Vælgdinefag Nusidderdumedhæftet Bogligefag,linjer&valgfag 2015/16.Ethæfte,somgiverdigetoverblik overalledemuligheder,duharforatsammensætteetgodtogspændendeskemafordit efterskoleophold. PåEfterskolenSolgårdentilbydervimangeforskelligefagkombinationer bådealmindeligeskolefag menogsåvalgfagoglinjer.hvordandukombinererditskemaerheltditvalg. Etskemabeståraffemforskelligeelementer: Bogligefag Linjefag Valgfag Fritidsfag 8 12ugentligefritimer Dukanlæsemereomdeenkeltetilbudpådefølgendesider. Onlinetilmeldingafskemaønsker Påvoreshjemmesideskalduudfyldedineønskertilditskoleskemasenestden20.marts. Findwww.solgaarden.dk/aktuelt gåtilmenupunktet Nyeeleversdag ogfølgvejledningen. Harduproblemermedskemaudfyldning kontaktkarstenolesenpåe

4 Velkommentilskoleåret15/16 Uniktskoleår Ikketoskoleårerens,ogviarbejderheletidenpåatjustereogudviklevoretilbud.Forudfor skoleåret vilvigernepræsenterenogetafdet,somdubliverendelafpåSolgården. 6spændendelinjer PåSolgårdenkanduvælgemellem6forskelligelinjer.Pålinjernekommerdutilatmærkesjæleni faget.enlinjehar4 5timeriskemaetomugen,ogudoverlinjenkanduogsåvælgemellemenmasse valgfag. Masseraffodbold&volleyball Sidsteskoleårintroduceredevimulighedenforatgåidybdenmedfodboldogvolleyball,hvordeter muligtatfåoptil4timerafhvertfagomugen.detharværetenstorsucces,sådetfortsættervi med. Musik,cross fitoglagkagebagning. VælgerdumusikpåSolgården,bliverduudfordrettilatdygtiggøredigindenforenrækkemusikalsk fagområder.duharmulighedforatspilleibandogsyngeikorpåforskelligeniveauer,ogsomnoget nyttilbyderviogsåstompoginstrumentlære. Ivalgfagspalettenharvinogleheltnyefagistøbeskeen.Cross fiteretnytsportsvalgfag,ogher bliverderlagtoptilatsvedeigennemgennemmangeartedeaktiviteter.viintroducerertonye madlavningsfag,hvordui Lagkagerdersmager og Gourmetmadlavning kommertilatarbejde medmadpådekorativeogvelsmagendemåder. Valgfagforalle Vitilbyderikommendeskoleårrigtigmangevalgfag,derrepræsentererforskelligefagområder. Fageneharforskelligelængdealteftertilslutning,oghvordandepasserindiskemaet.

5 Efterskoleliv Erasmus+ etinternationaltskoleprojekt Idesenesteskoleårharviengageretosietspændendeudvekslingsprojekt,somerfinansieretafEU. ViharansøgtomatkommetilatdeltageietnytprojektogherkaneleverfraSolgårdenvælgeat deltageietvalgfag,hvorviarbejdermeddeninternationaledimension.defiresamarbejdslandeer Tyskland,Norge,ItalienogSlovenien. Adventure aktiviteter Igenidetkommendeskoleårvilvisøsætteetadventure forløb,hvoralleskolenseleverpåskiftfår mulighedforatafprøveforskelligeområderindenforadventure livet,hvorderbl.a.erhavkajak, svedhytteogadventure racepåprogrammet. Mangespændendeoplevelserpåaktivitetsplanen PådenvedlagteaktivitetsplanfordetkommendeskoleårfinderIenforeløbigoversigtoverde aktiviteter,somelevernekansefremtililøbetafskoleåret. Iløbetafåreterderogsåmangeanderledesdage,hvorderbl.a.erprojektopgaver,brobygning, avisprojekt,fagdage,linjedage,sportsstævner,musicalogtureudidetdanskeland.

6 9.klassepåSolgården Højfaglighedoggodlæring I9.klassemøderduenspændendeogsolidundervisning,derbyggeroptilfolkeskolens afslutningsprøver(fp9) Bogligefagi9.klasse I9.klassehardumangeforskelligeobligatoriskefag.Tyskervalgfrit. Obligatoriskefag: Dansk matematik engelsk fysik/kemi biologi geografi historie samfundsfag kristendom fællestimer Angåendefransk: Duharogsåmulighedforatvælgefranski9.klasse,mendetkræverdog,atduharhaftfranski7. &8.klasse.Antalletafundervisningstimertilrettelæggesudfrastørrelsenpåfranskholdet. Væropmærksompå,atduskalafsluttetysk/franski9.klasse,hvisdugernevilpåbegyndeen gymnasialungdomsuddannelseefter9.eller10.kl.

7 10.årgangpåSolgården 10.årgangpåSolgården I10.klasseskalduvælgemellemtoforskelligemåderatgåiskolepå. Dukanvælgemellem: 10around enprojektorienteretklasse. 10classic entraditionel10.klasse. Uansetomdutænkerpåattageenerhvervsuddannelseellervælgeengymnasialuddannelseefter Solgården,erderfritvalgmellemdetoklasser. Pådennesidekandulæseomdentraditionelle10.klasse(10classic),ogpånæstesidedrejerdet sigom10around. 10classic: Spændendeogvedrørendeundervisning,hvorderbl.a.inddrageslæringsstile,somermedtil atsikreenvarieretundervisning,hvorduopleveratlærepåforskelligemåder. Indholdetiundervisningenertilrettelagtudfraministerietsbestemmelsertilfagene,ogdu hardenormalebogligefagfor10.klasse. Duafslutteråretmeddealmindelige10.kl.prøver. 10classicharfølgendeobligatoriskefag: Dansk matematik engelsk samfundsfag kristendom fællestimer Valgfriefag:Fysik/kemi tysk

8 Velkommenpå10around Duskalvælge10around,hvisduvilprøvenogetnyt! Duharlysttilatprøveenanderledesundervisning,hvordererfokuspånyearbejdsformer.Dervil bliveveksletmellementeoretiskogpraktisktilgangtilstoffet. Undervisningenvilværeemne ogprojektbaseret,ogklassenvilhaveindflydelsepå,hvilkeemner dertagesop.herarbejdervimedheltandreemner,enddugørienalmindelig10.klasse derer pladstilattageemnerop,somrørersigherognu. På10aroundudfordresdupåfølgendeområder Dinselvstændighed,ansvarlighed,evnetilstruktureringogprioritering. Undervisningividensindsamling:Interviewteknik,optimeretnetsøgningoget bibliotekskursus. Undervisningiformidling:Fremlæggeogpræsentereemnerforandregennemrapporter, filmogundervisning. Undervisningudenforskolen:Praktik,brobygningogforskelligevirksomhedsbesøg. Individuelleudviklingssamtaler. DereringenalmindeligFS10prøve,menensærlig Solgårdenprøve,hvorderfremlægges foretpanelafinternesåvelsomeksternecensorer. Dervilværeogsåværeengelskogmatematikpåskemaetmedprøvemulighed. Påtidligereholdharnogleafdisseemnerværetispil:Etnaturfagligtprojektomenergi,etetik forløb,envirksomhedsbeskrivelse,kulturmøder,indtrykogudtryk,kroppen,drama,glimtfraden politiskeverden 10aroundharfølgendeobligatorisketimer: 10aroundtimer,hvorviarbejdermedovenståendeprojekter Engelsk matematik kristendom Fællestimer 10aroundharlinjerogvalgfagsomalleandreelever

9 Elevermedsærligebehov Lovominklusion Regeringenhari Lovominklusion givetnogleretningslinjerforspecialundervisning.påsolgården liggerdenyeretningslinjertætopaddenpraksis,viharhaftpåområdetgennemflereår. Elevermedsærligebehov Inklusioneromdrejningspunktet, nårvitaleromundervisningaf elevermedsærligebehovpå Solgården. Viønskeratgiveeleverneen oplevelseaflivsduelighed.derfor bestræberviospå,ateleverne opleversigsomennaturligdelaf bådeundervisningogdagligdagpå skolen. Forventningertilelevermedsærligebehov Foratsikresammenhængiundervisningenbedeselevermedsærligebehovmedbringeen skriftligudtalelsefraderesnuværendeskoleomelevensfagligeogsocialefærdigheder. Denneudtalelsemedbringestil Nyeeleversdag. ForatværeelevmedsærligebehovpåSolgårdenskalelevensomudgangspunkthave modtagetspecialundervisningtidligere. Hvadkanelevermedsærligebehovforvente Undervisningpåmindrehold. Vigivermålrettethjælpifagene:Dansk,engelskogmatematikmedudgangspunktielevens behov. Imangetimervilderværeunderstøttendeundervisning. Elevermedsærligebehovkanikkeforventeatdeltageityskundervisningen. Elevenskalregnemedatblivetagetudafnogletimeriløbetafugenforatskabehulleri skemaettilundervisningen. Harduspørgsmål: Skulleduhavelysttilathøremereellerønskeratafklarespørgsmålpåområdet,såringgernetil EbbaAndersenpåtelefon

10 Seksforskelligelinjer Seksforskelligelinjer PåSolgårdentilbydervihele6linjer,derhverhar4 5ugentligetimer.Dukommerpålinjernei dybdenmedetområde,sominteressererdig.duskalvælgeénaffølgendelinjer: Musiklinjen Motor &tekniklinjen Sportslinjen Kreativlinjen Medielinjen Bibellinjen(Kunfor10.klasse) På fradagligdagenpålinjerne.

11 Seksforskelligelinjer Musiklinjen Hererlinjenfordig,somerheltvildmedmusikogbrænderforatlevedinmusikalitetud. Dukommertilatspille,syngeoglyttetilforskelligmusik ogsålærerduenmasseommusik! Motor &tekniklinjen Herfårdulovtilatrodemedmotorer,gamlebilerogsvejseijern. Linjenerfordig,somvilhavebeskidtefingreogsynes,deterperfektatbrugetidiet værksted! Sportslinjen Hererderfuldfartoverfeltetmedethavafspændendesportsgrenepåprogrammet.Du bliverudfordretialtligefraspinningtilboksningogfravandpoloogtilbaseball. Dudyrkerenmasseforskelligsportligefratraditionelleboldspiltilnyespændende sportsgrene! Kreativlinjen Hererderpladstilkreativitet!Vitagermåsketilhavetogfinderdrivtømmer,somvilaver kunstudaf.andregangesætterviosudogtegner,ellermåskeerdettidtilatarbejdemed glas,keramikellergummi. Påkreativlinjenerdermasserafmulighederogaltidsuperhyggeligt. Medielinjen Lysttilatblivedygtigtilatoptagevideo,redigeredemogseetfærdigtprodukt?På medielinjenlærerduatarbejdemedvideo,kommunikationogbilledbehandlingiphotoshop Pålinjenvilderogsåværeforløbomkringlydoglys! Bibellinjen Detteerlinjenfordig,derkanli at grave ibibelen.dukommertilatlæreenhelmasseom denkristnetro,kristentbørnearbejde,ogdufåretgrundtigkendskabtilbibelensbøger. Dennelinjekankunvælgesafelever,dergåri10.kl. Dererenegenbetalingpå4.500kr.forstorturen,dergårtilIsrael.

12 Valgfagsbeskrivelse PåSolgårdenkanduvælgemellemmangeforskelligevalgfag.Dukanfåheltoptil10forskellige valgfagpåditskoleskema.fageneslængdekanvarierealteftertilslutningogindhold. Fagenebliveroprettet,hvisderernok,dermeldersigpåetfag.Herunderkandulæselidtmereom deforskelligevalgfagellerfindmereinfopå KREATIVEVALGFAG Billedkunst Vilaverbillederpåmangeforskelligemåder:Tegning, maling,collagemm.derbliverbådebundneogfrie opgaver. Gallakjoler Harduerfaringmedatsy,ogdrømmerduomatsydin egenflottegallakjole?herkandulærepersonlig måltagning,tilpasningafmønstreogsy teknikker. Glaskunst Viskæreriglasogbrænderdetderefterikeramikovnen. Dukanlavevinduesophæng,fade,fyrfadsstager, glasfigurerogmegetandet.allekanværemed,blotdu harlysttilateksperimentere. Smykker Fagetgiverdigmulighederforatfremstillesmykkeri forskelligematerialer.dukanlaveringe,kæder,armbånd, øreringeogwiresmykker,ogaltefterlystogbehovkandu lavelette,enkletingellermerefantasifuldesmykker.der vilevt.blivetaleomegenbetalingvedstorproduktion. Syning Visyrpåmaskineogihånden.Sylige,hvadduharlyst,til ogsågerneomsyningafgenbrugstøj.vibrugerfærdige mønstre,oglaverdemlidtom,såideenbliverefterdin smag.prøvatsyflotteperler/broderemønstreellerlave metaltrykpådineting. MUSIKALSKEVALGFAG Band1(Megetøvede) Dettetilbuderfordig,somermegetøvetpådit instrumentogharbanderfaring.dukommertilatfyreden afmedandrepåsammeniveausomdig.band1er samtidigskolebandet,somkommertilatakkompagnere storekor bådepåogudenforskolen. Band2(Øvede) Dettetilbudertildig,somerøvetpåetinstrumenteller meddinstemme.duharlysttilatspillesammenmed andreogblivebedretilatspilleellersynge.band2 medvirkerbl.a.vedmusikcafeerpåskolen. Band3(Begynderniveau) Dettetilbudertildig,somligeerbegyndtatspillepået instrumentellersynge ogtildigsomgernevillæreat spille.dufåtiptilforskelligeinstrumenterisamspilmed andre. Kor Komogværmedietdejligtfællesskabistorekor.Herer pladstildig,somharsungetikorførogtildig,derbare harlysttilatsynge.visyngerrock,popoggospel.vi syngervedforskelligearrangementerpåogudenfor skolen. Lillekor Harduvalgt kor,kandukommetilenlilleoptagelses prøveogbliveendelaflillekoret.lillekorerfordig,der kanli atsynge.lillekoreterfleregangeudeikirkerog missionshuseforatoptrædemedderesrepertoire. StompNYHED Fagetfordig,somelskerrytmer.Vivilarbejdemedmange forskelligerytmemønstreinspireretaflatinamerikanskog afrikanskrytmik.vibyggerellerfinderselvvore instrumenterinaturen,pålossepladserogiidrætshallen. Dubehøverikkeværemusikeriforvejen,bareduharlyst tilatlegeoglære. GymnasieforberedendemusikteoriNYHED Skalduviderepågymnasietoghavemusikder,kandu tyvstarteidettevalgfag.viarbejdermednodelære, nodelæsning,harmonisering,analyse,hørelæreog rytmelære.dubehøverikkehavearbejdetmedmusikteori før,menduskalha lysttilatarbejdemedmusikteori.

13 Valgfagsbeskrivelse SPORTSLIGEVALGFAG Badminton(megetøvede) Fageterfordig,derharspilletendelbadminton tidligere,ogsomønskeratudvikledigyderligere både fysisk,teknisk,taktiskogmentalt.fageterethelårsfag, ogderbliverlagtvægtpåtræningogkamp.videltager desudeniholdkampeogturneringer. Badminton(øvede) Fagetertildig,somharspilletbadmintonførogikke længerefølerdigpåbegynderniveau.vitrænerde grundlæggendeslagoglavertekniskeøvelser.dereri fagetlagtvægtpåkampogtræning. Badminton(Begyndere) Fageterfordig,derønskeratlæreatspillebadminton ellerharprøvetdetensmulefør.vitrænerdegrund læggendeslagogspillerspillet. Fodboldbasis og Fodbold Plus+ (drenge) Fageterfordig,derervildmedudendørsfodboldog gernevilblivebedregennemleg,styrketræning, løbetræning,teknik,taktikogspilforståelse.videltageri forskelligefodboldturneringer.alledervælgerfodbold får Fodboldbasis itotimeromugenogkanderudover vælge2lektioner Fodbold Plus+,hvorderbl.a.ogsåer indendørsfodboldpåskemaetogmerefokuspåtaktikog teknik. Fodboldbasis og Fodbold Plus+ (piger) Fageterfordig,derervildmedudendørsfodboldog gernevilblivebedre.videltageriforskelligefodbold turneringer.alledervælgerfodboldfår Fodboldbasis i totimeromugenogkanderudovervælge 2lektioner Fodbold Plus+,hvorderbl.a.ogsåer indendørsfodboldpåskemaetogmerefokuspåtaktikog teknik. CrossfitNYHED Mærkpulsenogdithjertebanke.Indenformedfede beatsiørerneogudenformedvindenihåretogmudder optilknæene,mensduflytterettraktordæk. Bådepigerogdrengekanfåtrænethelekroppenien afvekslendetræningienvifteafdisciplinersåsom dogmefitness,styrketræning,cirkeltræning,motions boksning,træningmedegenkropsvægt,militær træning ogengodblandingafdethele. Blandetidræt Fageterfordig,somikkeerdenstoresportsfreak,men gernevilhavelidtmotionogsvedpåpanden.hvisdu ikkeharvalgtidrætiditskema,fårduautomatiskdette valgfag. Svømning sjovivand DerermulighedforatbenytteTarmsvømmehal.Der givesundervisning,menogsåtidtillegogsjovitarm svømmehal. Volley basis og Volley Plus+ (drenge) Dettefagerfordig,somgerneviludvikledine færdighederindenforvolleyball.vitrænergrundslag, arbejdermedteknikogtaktiksamtspillerkampe.vi deltageriturneringer.alledervælgervolleyballfår Volley basis itolektioneromugenogkanderudover vælge2lektioner Volley Plus+,hvorderermerefokus påtaktikogteknik. Volley basis og Volley Plus+ (piger) Dettefagerfordig,somgerneviludvikledine færdighederindenforvolleyball.vitrænergrundslag, arbejdermedteknikogtaktiksamtspillerkampe.vi deltageriturneringer.alledervælgervolleyballfår Volley basis itolektioneromugenogkanderudover vælge2lektioner Volley Plus+,hvorderermerefokus påtaktikogteknik. Volleyballiklub Hvisduharlysttilattrænemerevolleyball,erdetmuligt fordigatdeltageitræningensammenmedskjernkfum engangomugen.duvilhermødeklubspillere,derkan inspirererdigogudvikledigsomvolleyballspiller.deter etkravfordettefag,atduharvolley basisog

14 Valgfagsbeskrivelse BLANDEDEVALGFAG Filmoptagelse&redigering Vibrugerskolensudstyrtilatlavesmåfilmkliptil youtube.dulæreratoptage,redigereoglæggeudpå Youtube. Legomindstorm Kandulideatrodemedteknikogrobotter,såerdetlige fagetfordig.viprogrammererdesjovelego robotterog deltagermåskeilego First Leaugekonkurrencen. Filmcafé Viserenmasseforskelligefilm ligefrakortfilmtil almindeligespillefilmfraind ogudland.visnakkerom filmene finderpointer,budskaberogmeningenmed filmene. Fiskeri VitagerudogfiskeriSkjernÅ,put andtakesøereller forsøgeratfangeenafdeglubskegedderilokalesøer. Noglegangevilviogsålavelidtfriluftliv,hvorvibl.a. lavermadoverbålellertagerudinaturen. Bokart(drenge/piger) Fordig,derønskerfartogspændingmedstorsikkerhed. Vikørerpåskolensegenbane. GourmetmadlavningNYHED NufårduchancenforatlavemadálaBrødrenePrice ellerjamieoliver.vilavernoglelækremadretter,hvor friskeråvarer,krydderurterogspændendeingredienser indgåriopskrifterne.vislutterafmedatspisemaden sammenpåmadholdet. KagerdersmagerNYHED Chokolade,fondantogflødeskum.ErduopslugtafMette Blomsterbergogskønnekager såerfagetherfordig.vi laversmukkelagkagerogskønnekager. Hverdagspsykologi Detteerfaget,hvordukanfåsvarpå,hvorfordetersurt atværeældstebarn,ellerhvorforyngstebarnetaltid bliverforkælet!ellermåskeerdumereinteressereti, hvordandukanaflæseandreskropssprogeller,hvordan mankanbekæmpeeksamensangst.visnakkeromlivsstil ogidentitet. Massage&afspænding(kunforpiger) Idettefaglærerduatgivemassage.Dulærerom muskelgrupperogomafspændingsøvelser. UdvekslingsprojektNYHED HardulysttilatarbejdemedskolensnyeErasmus+ projekt,såhardumulighedenforatdeltageiet spændendeprojekt.iløbetafskoleåretkommerholdeten turtiltysklandogdeltagerietudvekslingsprojekt.faget løberover10uger,ogviskalbl.a.lavesmåopgaveri forbindelsemedprojektet.derkanværemax8eleverpå holdet,ogdervilblivelavetenoptagelsessamtale. Lektiecafé(matematikognaturfag) Hardubrugforhjælptilatfålavetdinelektieri matematikognaturfagene(fysik,kemi,geografi,biologi), erhermulighedenfordet. Lektiecafé(dansk) Hardubrugforhjælptilatfålavetdinelektieridansk,er hermulighedenfordet. Lektiecafé(sprog) Hardubrugforhjælptilatfålavetdinelektieriengelsk ogtysk,erhermulighedenfordet.

15 Fritidsfag FRITIDSFAG Fritidsfagerfagsomiudgangspunktetikkeerskemalagt, mensomviifællesskabfinderhullertilidinfritid,nårførst duerpåskolen nogleaffageneforegåromaftenen. Besøgstjeneste Herhardumulighedforatværenogetforetandet menneske.dufårenfast ven,duskalbesøgehveruge. Denne ven vilværeetældremenneske,somduskal besøge,snakkemed,hjælpemedindkøbellerlignende. Følgpedellen Hererettilbudtildig,dergernevilfølgepedellennogle timeromugen.dukommertilatstiftebekendtskabmed forskelligepedelopgaverog"gåtilhånde"medforskellige projekterrundtompåskolen. Jagttegn(Egenbetaling) Ivinterperiodenkanderviaungdomsskolentages jagttegn.undervisningenforegårpåsolgårdenellerenaf kommunensfolkeskoler.derskalpåregnesegenbetaling påca.3.500kr. Køkkentjeneste Hererettilbudomatdeltageitilberedningogservering afaftensmadsamtoprydningbagefter.køkkentjeneste træderistedetforpraktiskarbejdeellerdagligrengøring påområderne. Traktorkørekort(Egenbetaling) Pådenlokaleungdomsskolekandumodtageunder visning,somgiverdigmulighedforaterhverveet traktorkørekort.undervisningenforegåromaftenen,og kuneleverfraringkøbing Skjernkommunekanvælgedet. Prisca.3.500kr. Klaverundervisning(Egenbetaling) Individuellelektionerá20min.25gangeiløbetafåret. Derundervisesbådeiklassiskogrytmiskklaver,altefter interesse.egenbetaling70kr.pr.gang.dervilvære mulighedforatfå2gratisprøvelektionerved skoleåretsbegyndelse. Guitarundervisning(Egenbetaling) Individuellelektionerá20min.25gangeiløbetafåret. Egenbetaling70kr.pr.gang.Dervilværemulighedforat få2gratisprøvelektionervedskoleåretsbegyndelse. Basundervisning(Egenbetaling)NYHED Individuellelektionerá20min.25gangeiløbetafåret. Egenbetaling70kr.pr.gang.Dervilværemulighedforat få2gratisprøvelektionervedskoleåretsbegyndelse.

16 Ønsker til skoleskemaet Husk at indtaste dine ønsker til skoleskemaet på senest fredag den 20/3

Boglige fag, linjer & valgfag - 2012/13

Boglige fag, linjer & valgfag - 2012/13 Boglige fag, linjer & valgfag - 2012/13 EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN - en skole, der vil dig noget Det er dit valg... Velkommen på efterskole Nu sidder du med hæftet Boglige fag, linjer & valgfag - 2012/13. Et

Læs mere

Boglige fag, linjer & valgfag - 2013/14

Boglige fag, linjer & valgfag - 2013/14 EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN Boglige fag, linjer & valgfag - 2013/14 Forvandlende fællesskab Det er dit valg... Velkommen på efterskole Nu sidder du med hæftet Boglige fag, linjer & valgfag - 2013/14. Et hæfte,

Læs mere

Boglige fag, linjer & valgfag - 2014/15

Boglige fag, linjer & valgfag - 2014/15 Boglige fag, linjer & valgfag - 2014/15 Det er dit valg... Velkommen på efterskole Nu sidder du med hæftet Boglige fag, linjer & valgfag - 2014/15. Et hæfte, som giver dig et overblik over alle de muligheder,

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Efterskolen Solgården

Efterskolen Solgården Efterskolen Solgården - Forvandlende fællesskab Ved at gå på efterskole får man bare det fedeste forhold til sine venner, man er sammen 24/7, så vi lærer virkelig hinanden at kende. Vi mærker, at lærerne

Læs mere

EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN. Boglige fag, linjer & valgfag - 2010/11 EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN. - en skole, der vil dig noget

EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN. Boglige fag, linjer & valgfag - 2010/11 EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN. - en skole, der vil dig noget EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN - en skole, der vil dig noget Boglige fag, linjer & valgfag - 2010/11 Det er dit valg... Velkommen på efterskole Nu sidder du med hæftet Boglige fag, linjer

Læs mere

LINJER & VALGFAG SKOLEÅRET 2017/18 EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN

LINJER & VALGFAG SKOLEÅRET 2017/18 EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN LINJER & VALGFAG SKOLEÅRET 2017/18 EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN Spændende valgfag og linjer Et skoleskema også med linjer og valgfag På Solgården tilbyder vi syv spændende linjer og en lang række valgfag. Disse

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Bio 1 AN BMX CP Dansk 1 AN Fællestime AN, Fransk RB Krea GP. Prøvepsykologi LH. Sammenspil RS Udefodbold KH. Samf 1 AN Tysk 1 JH Dansk 1 AN

Bio 1 AN BMX CP Dansk 1 AN Fællestime AN, Fransk RB Krea GP. Prøvepsykologi LH. Sammenspil RS Udefodbold KH. Samf 1 AN Tysk 1 JH Dansk 1 AN Klasse 8a Geo 1 KH Hist 1 KM Mat 1 KH Fysik 1 LEH Idræt 1 KH 08:45-08:50 09:35-10:05 Mat 1 KH Hist 1 KM Tysk 1 JH Fysik 1 LEH Idræt 1 KH 10:50-10:55 Bio 1 AN BMX CP Dansk 1 AN Fællestime AN, Mat 1 KH 11:40-11:45

Læs mere

* - Skemaændring kun fredag. Initialer

* - Skemaændring kun fredag. Initialer SKEMA FOR 8./9. KLASSE 08.50-09.35 Matematik - BR Samfundsfag - EP Matematik - BR Engelsk - EP Historie - NA 09.55-10.40 Geografi - BR Engelsk - EP Dansk - EP Matematik - BR Biologi - BR 10.45-11.30 Kristendom

Læs mere

Gør en god skole bedre. et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Tidsplan Proces fra udspil november 2012 til udmøntning august 2014 Nov. 2012 Forår 2013 Juni 2013 Oktober 2013 Ultimo 2013 Primo 2014 Aug. 2014 Reformudspil

Læs mere

Oversigt for vikariater i Børn og Unges rotationsprojekt for ledige lærere foråret 2013

Oversigt for vikariater i Børn og Unges rotationsprojekt for ledige lærere foråret 2013 Oversigt for vikariater i Børn og Unges rotationsprojekt for ledige lærere foråret 2013 Bakkegårdskolen Bjørnshøjvej 1 8380 Trige 87136306 pres@aarhus.dk Vi søger en vikar med disse linjefag: dansk, billedkunst

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Karakterstatistik for Januar 2013

Karakterstatistik for Januar 2013 nasievej 10 Januar 2013 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Datalogi, niveau C - Mundtlig Dramatik, niveau C - Mundtlig Engelsk, niveau B - Mundtlig Erhvervsøkonomi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:15 08:30 Morgensang Morgensang Morgensang Morgensang Morgensang. Rytmik Motorik Ballet.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:15 08:30 Morgensang Morgensang Morgensang Morgensang Morgensang. Rytmik Motorik Ballet. 0. klasse Klasselærer: (0.-1.-2.) Inger / 12:10 12:55 Det Kongelige Teaters skole i Odense Jernbanegade 20 DK-5000 Odense C 1. 2. klasse Klasselærer: Billedkunst (0.-1.-2.) Inger / Rytmisk/klassisk grundskole

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig)

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) 2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Valgfag B* B* Naturgeo. C Matematik C 1 Samf..

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 På den enkelte skoles hjemmeside kan du se det fulde stillingsopslag, du er naturligvis også velkommen til at kontakte skolen for nærmere oplysninger

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om HP og skolereformen mv. Hindholm Privatskole

Velkommen til informationsmøde om HP og skolereformen mv. Hindholm Privatskole Velkommen til informationsmøde om HP og skolereformen mv. Skolereformen i folkeskolen Regeringens/kommunernes mål: Højere kvalitet: flere timer (især dansk, matematik, sprog og kreative/musiske fag). Derudover

Læs mere

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole . Klasse 9. og 10. klasse R Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer Skolevej 2 8410 Rønde www.rhe.dk post@rhe.dk 8637 1955 Du kan følge de fag, du kender fra folkeskolen og gå til

Læs mere

ENGELSK A FRANSK A. B-niveau: Fysik, Naturgeografi, Biologi, Matematik, Samfundsfag, Idræt, Musik/Billedkunst

ENGELSK A FRANSK A. B-niveau: Fysik, Naturgeografi, Biologi, Matematik, Samfundsfag, Idræt, Musik/Billedkunst ENGELSK FRNSK,, Et valgfag på i 2.g giver mulighed for at løfte samfundsfag, matematik fysik op til -niveau i 3.g. samfundsfag fysik skal du også vælge matematik i 3.g :,, iologi,,,, Musik/illedkunst :

Læs mere

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100%

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Årsevaluering Vandel Efterskole 2013-2014 (elever) Oversigt Svarpersoner=112 Udgivet: 6.6.2014 Køn? 1. Dreng 44 39,29% 2. Pige 68 60,71% Marker dit boområde 1. Forfatter 13 11,61% 2. Maler 10 8,93% 3.

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2016 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Beskrivelse af 10. klasses tilbud i henholdsvis ungdomsskolen og folkeskolen efter den nye 10. klasse lovgivning

Beskrivelse af 10. klasses tilbud i henholdsvis ungdomsskolen og folkeskolen efter den nye 10. klasse lovgivning Beskrivelse af 10. klasses tilbud i henholdsvis ungdomsskolen og folkeskolen efter den nye 10. klasse lovgivning 1. Skitse over Ungdomsskolens 10. klasse i 2008/09 Nedenfor illustreres i en skitse hvorledes

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2018 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

FSA Obligatoriske fag

FSA Obligatoriske fag Bilag om prøveafvikling FSA Obligatoriske fag Dansk 1 obligatorisk skriftlig prøve bestående af 3 dele og 1 obligatorisk mundtlig prøve. < 10 elever: 8 timer + 1,67 timer pr. elev 10=> elever: 18 timer

Læs mere

Bliv bedre rustet til din ungdomsuddannelse

Bliv bedre rustet til din ungdomsuddannelse Vi lærer dig at studere Høj faglighed på dit niveau Bliv bedre rustet til din ungdomsuddannelse Mere faglighed Mere indflydelse Mere udvikling 10.klasse på Bjerget Efterskole er noget helt særligt. Vi

Læs mere

Prøveaftale for skoleåret 2016/17 vejledning (bilag til Silkeborgaftalen af 7. marts 2016)

Prøveaftale for skoleåret 2016/17 vejledning (bilag til Silkeborgaftalen af 7. marts 2016) 1. maj 2016 Prøveaftale for skoleåret 2016/17 vejledning (bilag til Silkeborgaftalen af 7. marts 2016) Prøveafvikling... 1 Administrativ vejledning... 1 Eksempel... 2 Folkeskolens 9. klasseprøver (FP9)

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/16

Indholdsplan for skoleåret 2015/16 Indholdsplan for skoleåret 2015/16 En oversigt over indholdet af et efterskoleophold på Efterskolen Solgården Version 1.0 Ver Forfattet af: Peter Jensen Efterskolen Solgården Skoleåret 2015/16 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

Klasse. 1.b. Dansk 18 JEC 18 VLM 11 BL 11 HH 10 VI 10 AM 9 KH CL 9 LO 3 JEC 3 VLM 3 BE 3, 3 HH2, KH 1 3 VI 3 AM2, LEN1 3 CL 3 HEL1, JP2

Klasse. 1.b. Dansk 18 JEC 18 VLM 11 BL 11 HH 10 VI 10 AM 9 KH CL 9 LO 3 JEC 3 VLM 3 BE 3, 3 HH2, KH 1 3 VI 3 AM2, LEN1 3 CL 3 HEL1, JP2 klasse klasse klasse Kontaktlærere JEC VLM BL HH VI AM KH LO FAG 0.a 0.b 1.a 1.b.a.b 3.a 3.b Timer lærer Interesserede Timer lærer Interesserede Timer lærer Interesserede Timer lærer Interesserede Timer

Læs mere

Ølstykke 10. klasse Center

Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center 2016/2017 Ølstykke 10. klasse Center - et ungdomsmiljø udelukkende for 10. klasse Ølstykke 10. klasse Center er en skole udelukkende for 10. årgang. Derfor har vi gjort meget

Læs mere

Fritidsaktiviteter på Tingbjerg Heldagsskole. Det meste er gratis. Program EFTERår 2015

Fritidsaktiviteter på Tingbjerg Heldagsskole. Det meste er gratis. Program EFTERår 2015 Fritidsaktiviteter på Tingbjerg Heldagsskole Det meste er gratis Program EFTERår 2015 Nu går ISA i gang igen! ISA er et projekt, hvor skolens ældste elever sammen med lærere og foreninger arrangerer forskellige

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Fag Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

INTERNATIONAL KUNST & DESIGN SCIENCE SPORT

INTERNATIONAL KUNST & DESIGN SCIENCE SPORT SNEKKERSTEN SKOLE INTERNATIONAL KUNST & DESIGN SCIENCE SPORT temalinjer i udskolingen 14/15 VEL KOM MEN 4 UDSKOLINGSLINJER PÅ SNEKKERSTEN SKOLE Efter sommerferien skal vi, på Snekkersten Skole, i gang

Læs mere

DET ER DIT VALG! MF10 er et frivilligt skoleår. De fleste vælger 10. klasse af én eller flere grunde:

DET ER DIT VALG! MF10 er et frivilligt skoleår. De fleste vælger 10. klasse af én eller flere grunde: MF10 er et frivilligt skoleår DET ER DIT VALG! De fleste vælger 10. klasse af én eller flere grunde: FAGLIG UDVIKLING»Jeg vil gerne blive bedre til nogle af fagene«afklaring OM UNGDOMSUDDANNELSE»Jeg er

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE elever 8. årgang - udskolingslinjerne Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle elever i 8. årgang. 79 elever ud af årgangens

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag AN AL YS E N O T AT 23. november 2012 Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag Megafon har netop foretaget en spørgeskemaundersøgelse, som kortlægger, i hvilket omfang lærere underviser i fag, som

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Evaluering af undervisningen

Evaluering af undervisningen 1 Evaluering af undervisningen Skoleåret 2015/16 Refleksioner: Eleverne har besvaret nedenstående spørgeskema. Svarene er behandlet på lærermøde. Generelt meget stor hed med undervisningen, såvel fagligt

Læs mere

DET ER DIT VALG! MF10 er et frivilligt skoleår. De fleste vælger 10. klasse af én eller flere grunde:

DET ER DIT VALG! MF10 er et frivilligt skoleår. De fleste vælger 10. klasse af én eller flere grunde: 2009/2010 MF10 er et frivilligt skoleår DET ER DIT VALG! De fleste vælger 10. klasse af én eller flere grunde: FAGLIG UDVIKLING»Jeg vil gerne blive bedre til nogle af fagene«afklaring OM UNGDOMSUDDANNELSE»Jeg

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE - elever 7. årgang Du kan her se resultat af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle elever i 7. årgang. 91 elever ud af årgangens 103 elever har svaret,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

0. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8.10 8.30 Morgenbånd Morgenbånd Morgenbånd Morgenbånd Morgenbånd 8.30 9.50 Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning 9.50 10.10 Bevægelsesbånd

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

2018: Sproglig studieretning (Kulturlinjen)

2018: Sproglig studieretning (Kulturlinjen) 18: Sproglig studieretning (Kulturlinjen) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Latin C Fag Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb Spansk A 325 Engelsk A 335

Læs mere

sport musik design tro

sport musik design tro sport musik design tro Mit år på DE har ændret mig. Det er svært at forklare præcis hvordan, men jeg er blevet stærkere og har lært at passe på mig selv. Jeg har fået dybe venskaber her og faktisk også

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skrivelse til skolens elever i 7. + 8. klasse og deres forældre 3. Billedkunst 4. Drama 5. Hjemkundskab 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skrivelse til skolens elever i 7. + 8. klasse og deres forældre 3. Billedkunst 4. Drama 5. Hjemkundskab 6. VALGFAG 2013/14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skrivelse til skolens elever i 7. + 8. klasse og deres forældre 3 Billedkunst 4 Drama 5 Hjemkundskab 6 Håndarbejde 7 Musik - stjerne for en aften 8 Sløjd 9 Sport &

Læs mere

Kompetencedækning i Silkeborg Kommune

Kompetencedækning i Silkeborg Kommune Kompetencedækning i Silkeborg Kommune Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

...10.klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C

...10.klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C ...10.klasse Vinderup Realskole 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C Man får et godt sammenhold og venner for livet. Undervisningen er i top og lærerne

Læs mere

StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART StudiePlanner Find DIN retning! 2 2-ÅRIG EN 2-ÅRIG -EKSAMEN er en gymnasiel uddannelse, som giver dig adgang til de videregående uddannelser. er kendetegnet af flerfaglighed og valgfrihed og giver dig

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning Privatskolen Nakskov april 2017

Evaluering af den samlede undervisning Privatskolen Nakskov april 2017 Evaluering af den samlede undervisning Privatskolen Nakskov april 2017 Evaluering af den samlede undervisning på Privatskolen er udført på følgende måde. 1. Lærerne blev bedt om at svare på følgende spørgsmål:

Læs mere

Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver

Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver Elevens navn: Cpr. nr.: Klasse: Skole: Bilaget opbevares i elevens sagsmappe på skolen. Fag FP9 Prøve Ekstra forberedelse Forlænget tid under

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst)

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst) Side 1 af 5 Hold Holdstart Varighed Fag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag SU-timer 602 1508 1 år Billedkunst 0 B 12:00-15:55 12:00-15:55 8,89 604e 1508 ½ år Biologi 0 C 8:00-11:25 8:30-11:25 6,67 606

Læs mere

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Skolens nye tiltag omkring er linjer og valgfag er evalueret ud fra et spørgeskema til eleverne. Evalueringen tager punkt i skolens værdigrundlag Glamsbjerg Fri-

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2017-2018 MERE INFO AVU STRUER 2017-18 DANSK Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk F Dansk E Dansk D ENGELSK Engelsk Intro - Basis Engelsk G Engelsk F Engesk E Engelsk D DSA - Dansk som andetsprog

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2014/15

Indholdsplan for skoleåret 2014/15 Indholdsplan for skoleåret 2014/15 En oversigt over indholdet af et efterskoleophold på Efterskolen Solgården Version 1.0 Ver Forfattet af: Peter Jensen Efterskolen Solgården Skoleåret 201-15- 8. juli

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2013-14

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2013-14 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 2. Opsamling efter lærer-lockout i foråret 2013 side 5 3. Projektugefokus side 5 4. Skolerejser side 5 5. Plan for

Læs mere

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger.

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Alle arbejder vi sammen efter følgende formål og værdier: Sct.

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser)

Læs mere

FREMTIDENS SKOLE. linjer i 7. - 9. klasse

FREMTIDENS SKOLE. linjer i 7. - 9. klasse FREMTIDENS SKOLE linjer i 7. - 9. klasse»eggeslevmagle Skole tilbyder tre linjer for elever i 7. klasse. Linjerne fortsætter i 8. og 9. klasse. Du skal vælge mellem Sportslinjen, Science-/IT-linjen og

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

- Overbygningen 2012

- Overbygningen 2012 Korup skole - Overbygningen 2012 et nyt syn på, hvordan skolen kan styrke elevernes evne til at arbejde selvstændigt og dermed forberede dem yderligere på ungdomsuddannelserne. Projekt 2012 Idéen udspringer

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere