Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til"

Transkript

1 Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K Sendt pr. til Forsikring & Pensions bemærkninger til Udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (Databeskyttelsesloven) Forsikring & Pension har den 7. juli 2017 modtaget udkast til forslag til databeskyttelsesloven i høring med frist senest den 22. august Forsikring & Pensions bemærkninger til lovudkastet fremgår nedenfor. Eftersom formålet med lovudkastet først og fremmest er at supplere reglerne i databeskyttelsesforordningen, jf. de almindelige bemærkninger til lovforslaget, har Forsikring & Pension også bemærkninger af overordnet karakter til forordningen og Betænkning nr. 1565/ Philip Heymans Allé Hellerup Tlf.: Fax: Danske Bank IBAN DK SWIFT-BIC DABADKKK Overordnede kommentarer til lovudkastet: Indhentelse og behandling af person- og andre kundeoplysninger udgør centralnervesystemet i forsikringsselskabernes bedømmelse af risici og forsikringsbegivenheder. Dette er kerneområder i det at drive forsikrings- og pensionsvirksomhed. Det er derfor afgørende for de danske forsikrings- og pensionsselskaber, at reguleringen af selskabernes indhentning og anden behandling af personoplysninger er så enkel og klar som muligt. Claus Tønnesen Juridisk rådgiver Dir Forsikring & Pension er på den baggrund bekymret over Justitsministeriets antagelse om, at der generelt efter databeskyttelsesforordningen er et vidt råderum for at opretholde og også indføre ny national regulering i forhold til behandlingen af artikel 6-oplysninger. Spørgsmålet om rammerne for supplerende national regulering er afgørende for forsikrings- og pensionsbranchen, der som bekendt helt tilbage fra 1998 ud over persondataloven også har været underlagt reglerne om videregivelse af kundeoplysninger i kapitel 9 i lov om finansiel virksomhed. Det er derfor vigtigt for Forsikring & Pension at fremhæve, at forsikrings- og pensionsbranchen ikke er enig med ministeriet, når det i Betænkning 1565/2017, især pkt , konkluderes, at bl.a. reglerne om videregivelse af kundeoplysninger i kapitel 9 i lov om finansiel virksomhed i deres helhed kan opretholdes. Forsikring & Pension er opmærksom på, at det flere steder i pkt i betænkningen fremhæves, at mulighederne for national regulering i forhold til private virksomheder er særlig klar i forhold til behandling efter artikel 6, stk. 1, litra c,

2 men dette billede sløres af, at det andre steder i teksten er uklart, om der alene refereres til behandling efter denne bestemmelse. Uklarheden forstærkes af den ikke ganske klare terminologi i brugen af bl.a. begreberne præcisering af.. og supplerende regulering. Det er Forsikring & Pensions opfattelse, at er der inden for artikel 6 s område kun er hjemmel til nationalt at stille supplerende krav til behandlingen af personoplysninger i forhold til behandlinger, der sker efter artikel 6, stk. 1, litra c og litra e. Baggrunden for denne opfattelse er især selve formuleringen af artikel 6, hvor det i stk. 2 og 3 i artiklen præciseres, at der i forhold til behandlinger, som sker efter litra c og e, kan indføres mere specifikke bestemmelser, og at grundlaget for behandlingen skal fremgå af EU-retten eller af medlemsstaternes nationale ret. Efter Forsikring & Pensions opfattelse lægger den klare formulering af artikel 6, stk. 2 og 3 op til en modsætningsslutning, således at der ikke i forhold til behandlinger efter de øvrige litra i artikel 6, stk. 1, kan opstilles supplerende nationale krav, som skal være opfyldt, for at oplysningerne kan behandles. Dette stemmer også med forordningens generelle formål om at skabe ensartet retstilstand på området i hele EU. Forsikring & Pension er opmærksom på, at formuleringen af visse præambelbetragtninger, herunder slutningen af præambelbetragtning 10, skaber en vis uklarhed, der dog ikke kan rokke ved den klare retstilstand, som er kommet til udtryk i formuleringen af artikel 6, stk. 2 og 3. Forsikring & Pension skal anmode Justitsministeriet om at klargøre sin opfattelse på dette vigtige punkt. Er ministeriet ikke enig i Forsikring & Pensions ovennævnte opfattelse, anmoder Forsikring & Pension om, at spørgsmålet snarest muligt forelægges for Europa-Kommissionen. Forsikring & Pension har følgende konkrete bemærkninger til lovudkastet: 1. Hjemmelen for behandling af følsomme oplysninger (lovudkastets 7/Forordningens artikel 9, stk.2, litra f) Det fremgår af lovudkastets 7, stk. 1, at forbuddet i forordningens artikel 9, stk. 1 mod at behandle de i bestemmelsen opregnede personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, bl.a. ikke gælder, når betingelserne i artikel 9, stk. 2, litra f er opfyldt, dvs. når Behandling er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når. Formuleringen af litra f svarer til bestemmelsen i Persondatalovens 7, stk. 2, nr. 4. Forsikring & Pension anser denne hjemmel og dens anvendelsesområde for helt central i forhold til selskabernes muligheder for på sikkert grundlag at behandle artikel 9-oplysninger på personforsikrings- og pensionsområdet. Det grundlæggende formål med en forsikrings- eller en pensionsaftale er således at muliggøre den registreredes fastlæggelse af et retskrav ved skadesanmeldelse og udbetaling af erstatning i hele aftaleperioden og også efter aftaleforholdets ophør, men dog indenfor eventuelle anmeldelses- og forældelsesfrister. Side 2

3 Den centrale betydning af bestemmelsen i 7, stk. 1, jf. artikel 9, stk. 2, litra f, understreges af, at samtykke som behandlingshjemmel med databeskyttelsesforordningen er blevet mere usikker, hvilket ved flere lejligheder er påpeget af såvel Datatilsynet som Justitsministeriet. Der henvises i den forbindelse til bemærkningerne i Betænkning 1565/2017, s , hvoraf fremgår, at forordningen som noget nyt, men samtidigt i upræcist omfang, skærper kravene til et samtykkes frivillighed og dermed skaber usikkerhed om samtykke som behandlingshjemmel. Denne usikkerhed vil efter Forsikring & Pensions opfattelse sandsynligvis også gøre sig gældende i forhold de former for samtykke, som kræves ved videregivelse ifølge lov om finansiel virksomhed og efter sundhedsloven ved udlevering af oplysninger fra sundhedsvæsenet. Dette forhold vil få meget væsentlig betydning for forsikrings- og pensionsselskaberne, da samtykke i en lang række situationer efter de to love er eneste vej til indhentning og kontrol af de nødvendige personoplysninger. Forsikring & Pension skal på den nævnte baggrund foreslå, at det af bemærkningerne til 7, stk. 1 kommer til at fremgå, at retskravshjemmelen i forhold til forsikrings- og pensionsområdet skal forstås således, at personoplysninger, der er eller kan vise sig at være relevante i forhold til opfyldelse af en forsikrings- eller en pensionsaftale, herunder bedømmelse af aktuelle og potentielle skadebegivenheder, kan behandles med hjemmel i bestemmelsen. Dette naturligvis forudsat, at selskaberne lever op til kravene i anden lovgivning, herunder sundhedslovens krav ved indhentelse af helbredsoplysninger fra sundhedssektoren. Som yderligere begrundelse for det nævnte forslag henviser Forsikring & Pension til, at det helt grundlæggende i at drive forsikrings- og pensionsvirksomhed, som det er kommet til udtryk i forsikringsaftaleloven ( 21-23) og i erstatningsrettens almindelige principper om dokumentation for tab og tabsbegrænsningspligt, er, at forsikringsselskaberne har mulighed for at indhente og kontrollere de nødvendige oplysninger, for at selskaberne kan bedømme rejste erstatningskrav. Kan selskaberne ikke sikkert og på effektiv måde få disse oplysninger og kontrollere deres rigtighed, vil konsekvensen ofte være, at selskabet må nægte at betale erstatning eller evt. reducere erstatningen til skadelidte, hvilket næppe har været meningen med databeskyttelsesreglerne. 2. Forsikrings- og pensionsselskabers behandling af personoplysninger til statistiske formål (lovudkastets 10/forordningens artikel 9, stk. 2, litra j) 10, stk. 1 i lovudkastet indeholder en begrænsning i forhold til forordningens art. 89, stk. 1., som efter Forsikring & Pensions opfattelse ikke er hensigtsmæssig og næppe heller tilsigtet. Det fremgår således af ordlyden i 10, stk. 1, at oplysninger som nævnt i databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 1, og artikel 10 må behandles i følgende situationer (vores understregninger): hvis dette alene sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af undersøgelserne. Side 3

4 Art. 89, stk. 1 i forordningen indeholder ikke et krav om, at statiske formål eller undersøgelser skal have væsentlig samfundsmæssig betydning, idet bestemmelsen har følgende ordlyd: Behandling til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål skal være underlagt fornødne garantier for registreredes rettigheder og frihedsrettigheder i overensstemmelse med denne forordning. Desuden er formuleringen statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1 anvendt i de øvrige bestemmelser i forordningen, der omfatter behandling til brug for statistik, herunder i art. 9, stk. 2, litra j. Det er afgørende for forsikrings- og pensionsselskaberne, at formuleringen i lovudkastets 10, stk. 1, ikke er mere snæver end forordningens art. 89, stk. 1. Det skyldes, at selskaberne i vidt omfang og for at leve op til tilsynsmæssige krav i bl.a. Solvens II-reformen fra EU, der trådte i kraft 1. januar 2016, foretager behandling af personoplysninger til statistiske formål. Statistikkerne ligger til grund for aktuarmæssige beregninger af selskabernes forsikringsrisici og hensættelser til dækning af indtrådte skader mv. og danner i mange tilfælde grundlaget for selskabernes indberetninger til Finanstilsynet. Økonomiske og administrative omkostninger ved lovforslaget Forsikring & Pension har noteret sig, at lovudkastet ikke indeholder oplysninger om de økonomiske og administrative konsekvenser af forslaget for det offentlige og for erhvervslivet. Udkastet indeholder derimod nogle bemærkninger om øgede klagemuligheder for borgerne samt visse negative administrative konsekvenser for dem. Forsikring & Pension er opmærksom på, at lovudkastet som altovervejende hovedregel er en videreførelse af gældende ret, samt at eventuelle yderligere økonomiske eller administrative byrder for det offentlige og for erhvervslivet ved databeskyttelsesreformen skyldes databeskyttelsesforordningen og dermed ikke dansk lovgivning. Forsikring & Pension finder det imidlertid misvisende, at det ikke af lovudkastet klart fremgår, at lovudkastet er en del af en større EU-initieret reform, der utvivlsomt vil medføre meget betydelige både økonomiske og administrative omkostninger for det offentlige og for erhvervslivet såvel i implementeringsfasen som i driftsfasen. Det misvisende understreges af, at der med lovudkastet på væsentlige punkter lægges op til (videreførelse af) supplerende national regulering, og at det i øvrigt af Betænkning 1565/2017 klart fremgår, at forordningen efter Justitsministeriets opfattelse indeholder meget vide rammer for opretholdelse af eksisterende eller introduktion af ny, supplerende national regulering på området. Afsluttende bemærkninger Forsikring & Pension skal afslutningsvist beklage, at høringsperioden falder sammen med den generelle sommerferieperiode i Danmark, hvor det er overordentligt vanskeligt for Forsikring & Pension at drøfte det meget omfattende, og samtidigt for forsikrings- og pensionsselskaberne helt centrale høringsmateriale, med medlemmerne. Forsikring & Pension tillader sig på den baggrund at tage forbehold for, Side 4

5 at det senere i lovprocessen kan blive nødvendigt at fremkomme med yderligere bemærkninger, som det under andre forhold havde været muligt at medtage i nærværende høringssvar. Med venlig hilsen Claus Tønnesen Side 5

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 12. december 2017 Kontor:

Læs mere

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger,

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger, Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Databeskyttelse - s supplerende bemærkninger til EU-Kommissionens forslag til forordning om databeskyttelse Den 2. juli 2012 fremsendte en række bemærkninger

Læs mere

Fysiske personer. Vi ved jo alle, hvad en person er. Det er sådan en som os selv (Peter Blume: Databeskyttelsesret, 4. udg., 2013, s. 30f.

Fysiske personer. Vi ved jo alle, hvad en person er. Det er sådan en som os selv (Peter Blume: Databeskyttelsesret, 4. udg., 2013, s. 30f. GDPR and all that Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

GDPR og arkivloven. Poul Olsen, DPO, Rigsarkivet

GDPR og arkivloven. Poul Olsen, DPO, Rigsarkivet GDPR og arkivloven Poul Olsen, DPO, Rigsarkivet Arkivformål i samfundets interesse Præambelbetragtning nr. 50: Behandling af personoplysninger til andre formål end de formål, som personoplysningerne oprindelig

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Information om PenSam s behandling af personoplysninger m.v. til dig, som ikke er kunde i PenSam

Information om PenSam s behandling af personoplysninger m.v. til dig, som ikke er kunde i PenSam Information om PenSam s behandling af personoplysninger m.v. til dig, som ikke er kunde i PenSam I PenSam passer vi godt på de personlige oplysninger, vi får i forbindelse med sagsbehandling af vores kunders

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Vejledning om obligatorisk tilpasning og supplerende information

Vejledning om obligatorisk tilpasning og supplerende information Vejledning om obligatorisk tilpasning og supplerende information 11. april 2018 11.04.2018 Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf.: 41 91 91 91 Fax: 41 91 91 92 Fri tekst fp@forsikringogpension.dk

Læs mere

1. Oplysningspligt overfor den registrerede hvor oplysningerne indsamles hos den registrerede

1. Oplysningspligt overfor den registrerede hvor oplysningerne indsamles hos den registrerede RETNIGSLINJER OM SIKRING AF REGISTREREDES RETTIGHEDER IHT. DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN Vinde Helsinge Friskole, Vestsjællands Idrætsefterskole Vinde Helsingevej 41, 4281 Gørlev CVR-nummer: 57 24 02 10

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark databeskyttelse@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E A N P E @ H U M A N R I

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 96, L 69 endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 96, L 69 endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 96, L 69 endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Dato: 27. marts 2018 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: Nanna Due Binø Sagsnr.:

Læs mere

Høringssvar om udkast til forslag til en ny databeskyttelseslov

Høringssvar om udkast til forslag til en ny databeskyttelseslov Justitsministeriet Databeskyttelseskontoret databeskyttelse@jm.dk Høringssvar om udkast til forslag til en ny databeskyttelseslov For DA er det afgørende, at en ny databeskyttelseslov etablerer et klart

Læs mere

Rigsarkivets konference 2. november 2016

Rigsarkivets konference 2. november 2016 Pligten til at huske retten til at blive glemt Rigsarkivets konference 2. november 2016 Birgit Kleis, kommitteret i Datatilsynet Persondatabeskyttelse: afvejning af hensyn Privatlivets fred Informations-

Læs mere

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017 Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen 8. november 2017 Program Baggrunden for betænkningen Betænkningens hovedkonklusioner og konkrete nedslag Det kommende lovforslag Vejledninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed

Forslag. Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2017-18 Fremsat den 28. februar 2018 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Konsekvensændringer

Læs mere

Høringssvar til bekendtgørelse om retshjælpsforsikring for gruppe 1-forsikringsselskaber

Høringssvar til bekendtgørelse om retshjælpsforsikring for gruppe 1-forsikringsselskaber Høringssvar til bekendtgørelse om retshjælpsforsikring for gruppe 1-forsikringsselskaber Følgende myndigheder og organisationer har afgivet høringssvar uden bemærkninger: FSR - danske revisorer Rigsrevisionen

Læs mere

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed U d k a s t Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven) 1 I lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark    og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark E-mail: sum@sum.dk, esl@sum.dk og anbk@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B

Læs mere

Information om Willis Towers Watsons indsamling og behandling af personoplysninger

Information om Willis Towers Watsons indsamling og behandling af personoplysninger Information om Willis Towers Watsons indsamling og behandling af personoplysninger April 2018 Information om Willis Towers Watsons indsamling og behandling af personoplysninger Med denne skrivelse informeres

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K jm@jm.dk Høringssvar fra - j.nr.: 2012-3756-0005 Justitsministeriet har den 11. maj 2012 sendt EU-Kommissionens udspil til ny databeskyttelsesregulering

Læs mere

Relationen dataansvarlig/ databehandler. v/rami Chr. Sørensen

Relationen dataansvarlig/ databehandler. v/rami Chr. Sørensen Relationen dataansvarlig/ databehandler v/rami Chr. Sørensen 1 Dataansvarlig/databehandler Se den vejledning, som Datatilsynet og Justitsministeriet har udgivet den 15. november 2017: 2 Dataansvarlig/databehandler

Læs mere

Høring over EU-Kommissionens forslag til nye EU-databeskyttelsesregler - Justitsministeriets

Høring over EU-Kommissionens forslag til nye EU-databeskyttelsesregler - Justitsministeriets Sendt via e-mail: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K 27. juni 2012 S531 - D41229 Att.: fm. Christian Wiese Svanberg Høring over EU-Kommissionens forslag til nye EU-databeskyttelsesregler

Læs mere

Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Spørgsmål 2 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag L 68 til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Lovkvalitetskontoret

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Lovkvalitetskontoret Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Lovkvalitetskontoret W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 7 7 5 L G H @

Læs mere

Finanstilsynet. Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber

Finanstilsynet. Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber Finanstilsynet Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om lønpolitik

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom. PRIVATLIVSPOLITIK FOR ELNETKUNDER Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Flow Elnet A/S, herefter netselskabet behandler personoplysninger om sine kunder, og hvilke rettigheder kunden har i den henseende.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige. Databehandleren. ErhvervsHjemmesider.dk ApS CVR Haslegårdsvej 8.

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige. Databehandleren. ErhvervsHjemmesider.dk ApS CVR Haslegårdsvej 8. Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige og Databehandleren ErhvervsHjemmesider.dk ApS CVR 36944293 Haslegårdsvej 8 8210 Aarhus V DK 1 Indhold 2 Baggrund for databehandleraftalen... 3 3 Den dataansvarliges

Læs mere

Forsikring & Pensions svar på høring om udkast til bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører

Forsikring & Pensions svar på høring om udkast til bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Kamilla Bøgebjerg Nørlem Sendt til kbn@ftnet.dk s svar på høring om udkast til bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører takker for muligheden

Læs mere

Vilkår for behandling af personoplysninger

Vilkår for behandling af personoplysninger Vilkår for behandling af personoplysninger Indsamling og behandling af personoplysninger AL Finans (ALF) indhenter oplysninger til brug for tilbud af finansielle ydelser af enhver art, herunder betalinger,

Læs mere

Sogn. Provsti. Stift. Ved fælles menighedsråd angives tillige det samlede antal af valgte medlemmer:

Sogn. Provsti. Stift. Ved fælles menighedsråd angives tillige det samlede antal af valgte medlemmer: Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget Liste nr. dag måned år kl. Menighedsrådsvalg Eventuel listebetegnelse på valgbestyrelsens vegne Kandidatliste Menighedsråd Sogn Valget af medlemmer til menighedsrådet

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar for visse administrative systemer, som stilles til rådighed af Styrelsen for It og Læring

Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar for visse administrative systemer, som stilles til rådighed af Styrelsen for It og Læring Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar for visse administrative systemer, som stilles til rådighed af Styrelsen for It og Læring 1. Indledning 1.1. Denne cirkulæreskrivelse er udarbejdet af Styrelsen

Læs mere

Forsikring & Pensions høringssvar i relation til udkast til forslag

Forsikring & Pensions høringssvar i relation til udkast til forslag Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til her@ftnet.dk s høringssvar i relation til udkast til forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK FOR ELNETKUNDER

PRIVATLIVSPOLITIK FOR ELNETKUNDER PRIVATLIVSPOLITIK FOR ELNETKUNDER Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Ravdex A/S (herefter Ravdex eller "Netselskab") behandler personoplysninger om sine kunder, og hvilke rettigheder kunden har

Læs mere

Databeskyttelsesforordningen og dansk forskning. v/ chefkonsulent Kim Taasby & jurist Anahita Khatam-Lashgari 24. maj 2018

Databeskyttelsesforordningen og dansk forskning. v/ chefkonsulent Kim Taasby & jurist Anahita Khatam-Lashgari 24. maj 2018 Databeskyttelsesforordningen og dansk forskning v/ chefkonsulent Kim Taasby & jurist Anahita Khatam-Lashgari 24. maj 2018 Databeskyttelsesforordningen og dansk forskning Intro: Grundtræk af Databeskyttelsesforordningen

Læs mere

Vejledning om informationssikkerhed

Vejledning om informationssikkerhed Vejledning om informationssikkerhed Birgitte Drewes, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Marchen Lyngby, fuldmægtig, Sundhedsdatastyrelsen Vejledningen kan downloades her: http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informationssikkerhed

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Virksomhed: CVR: Adresse: Postnummer & By: Land: Databehandleren. Virksomhed: OnlineFox CVR:

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Virksomhed: CVR: Adresse: Postnummer & By: Land: Databehandleren. Virksomhed: OnlineFox CVR: Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige: Virksomhed: CVR: Adresse: Postnummer & By: Land: og Databehandleren Virksomhed: OnlineFox CVR: 38687794 Adresse: Pilagervej 32 Postnummer & By: 4200 Slagelse

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Af de specielle bemærkninger til bestemmelsen fremgår bl.a.:

Af de specielle bemærkninger til bestemmelsen fremgår bl.a.: Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sendt til: primsund@sum.dk med kopi til pkh@sum.dk 19. januar 2016 Svar på høring over udkast til forslag til lov om elektroniske cigaretter

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

Aftale om fælles dataansvar for Dansk Boldspil-Union s fælles ITsystemer, der udbydes i Dansk Boldspil-Union s regi

Aftale om fælles dataansvar for Dansk Boldspil-Union s fælles ITsystemer, der udbydes i Dansk Boldspil-Union s regi Aftale om fælles dataansvar for Dansk Boldspil-Union s fælles ITsystemer, der udbydes i Dansk Boldspil-Union s regi Indledning Denne aftale er udarbejdet af Dansk Boldspil-Union under henvisning til databeskyttelsesforordningen

Læs mere

Hvis vi har brug for yderligere oplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere dig herom ved indsamlingen heraf.

Hvis vi har brug for yderligere oplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere dig herom ved indsamlingen heraf. Persondatapolitik Dataansvarlig ITD Forsikringsmægler A/S Lyren 1 6330 Padborg Danmark CVR-nummer: 38725440 1. Introduktion Denne persondatapolitik (herefter benævnt Politikken") beskriver, hvordan ITD

Læs mere

2. HVILKE OPLYSNINGER VI INDSAMLER FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

2. HVILKE OPLYSNINGER VI INDSAMLER FORMÅL OG RETSGRUNDLAG INFORMATION OM CAREMORE PRIVAT AGENTUR OG FORSIKRINGSAGENTURET CAREMORES INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Med denne information vil vi fortælle om, hvilke oplysninger vi indsamler om dig,

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

København d. 18. september Til Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade København K

København d. 18. september Til Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade København K Miljø- og Fødevareudvalget 2018-19 L 82 Bilag 1 Offentligt København d. 18. september 2018 Til Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade 12 1216 København K Fremsendt som e-post til mfvm@mfvm.dk, med

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Høring over udkast til lovforslag om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Lægemiddelstyrelsen har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag

Læs mere

Personoplysninger om kunder og forretningsforbindelser

Personoplysninger om kunder og forretningsforbindelser Personoplysninger om kunder og forretningsforbindelser 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 1.1 Formål 1.1.1 Hos Jysk Tagpap ApS (herefter "Selskabet") vil vi løbende komme til elektronisk/automatisk at behandle

Læs mere

SÅDAN BEHANDLER NORDDJURS KOMMUNE DINE PERSONOPLYSNINGER

SÅDAN BEHANDLER NORDDJURS KOMMUNE DINE PERSONOPLYSNINGER SÅDAN BEHANDLER NORDDJURS KOMMUNE DINE PERSONOPLYSNINGER Det er vigtigt for Norddjurs Kommune, at alle, som har givet Norddjurs Kommune personoplysninger, kan være trygge ved, at Norddjurs Kommune behandler

Læs mere

Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger Behandling af personoplysninger Orientering til kunder om Zibo Athene A/S behandling af personoplysninger. Nærværende dokument er en information til dig som kunde hos Zibo Athene A/S (herefter Zibo Athene)

Læs mere

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger Privatlivspolitik Ansøgere hos ACTAS A/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SIKKERHED VED BESTEMTE

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SIKKERHED VED BESTEMTE Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen Politikontoret jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tsp@sum.dk sum@sum.dk Høringssvar vedr. udkast til vejledning om frit sygehusvalg mv. 12.08.2013 takker for muligheden for at afgive kommentarer til udkast til vejledning

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler. Det Etiske Råd takker for tilsendelse af ovennævnte i høring.

Høring over udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler. Det Etiske Råd takker for tilsendelse af ovennævnte i høring. Til Sundheds- og Ældreministeriet Center for psykiatri og lægemiddelpolitik Holbergsgade 6, 1057 København K psykmed@sum.dk med kopi til hbj@sum.dk og jjo@sum.dk Holbergsgade 6 1057 København K Tel + 45

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v.

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. 1) Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Reni Klavsen er den dataansvarlige hos Kiropraktorerne i Frederikssund. Reni Klavsen er

Læs mere

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104)

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 5. november

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 13, L 69 endeligt svar på spørgsmål 13 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 13, L 69 endeligt svar på spørgsmål 13 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 13, L 69 endeligt svar på spørgsmål 13 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 12. december 2017 Kontor:

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 Bilag 20, L 69 Bilag 20 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 Bilag 20, L 69 Bilag 20 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 Bilag 20, L 69 Bilag 20 Offentligt Dato: 9. februar 2018 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: Anders Lotterup Sagsnr.: 2017-0037-0005 Dok.: 646053 Ændringsforslag

Læs mere

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v.

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. 1) Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Lotte Nilsson er den dataansvarlige hos Kiropraktorerne i Gilleleje. Lotte Nilsson er ansvarlig

Læs mere

opfylde vores kontraktuelle forpligtelser over for dig, samt at

opfylde vores kontraktuelle forpligtelser over for dig, samt at PRIVATLIVSPOLITIK Det er vigtigt for FloodFrame A/S ( FloodFrame ), at du føler dig tryg ved at overlade persondata til os. Det er derfor også vigtigt, at du er oplyst om, hvilke oplysninger FloodFrame

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø. Sendt pr. mail til med kopi til

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø. Sendt pr. mail til med kopi til Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til her@ftnet.dk s svar på høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om en garantifond

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Persondatapolitik. Behandling af oplysninger Leasing Fyn behandler ikke personfølsomme oplysninger.

Persondatapolitik. Behandling af oplysninger Leasing Fyn behandler ikke personfølsomme oplysninger. Persondatapolitik Behandlingen af personoplysninger er reguleret af EU s Databeskyttelsesforordning (GDPR) og Databeskyttelsesloven og gælder for direkte personoplysninger eller personhenførbare oplysninger

Læs mere

Det Etiske Råd takker for modtagelse af ovennævnte i høring.

Det Etiske Råd takker for modtagelse af ovennævnte i høring. Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K sum@sum.dk Kopi til esl@sum.dk og anbk@sum.dk Dato: 23. oktober 2018 Sagsnr.: 1807929 Dok.nr.: 719492 Sagsbeh.: UH.DKETIK Høring over udkast

Læs mere

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag.

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag. Justitsministeriet Statsretskontoret jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni 2012 J.NR.

Læs mere

PERSONDATA - HVAD ER DET FOR NOGET OG HVORDAN BRUGES DET?

PERSONDATA - HVAD ER DET FOR NOGET OG HVORDAN BRUGES DET? PERSONDATA - HVAD ER DET FOR NOGET OG HVORDAN BRUGES DET? Jimmy Povlsen og Toke Arndal Aabenraa, den 19. januar 2018 Baggrunden for persondataloven Hvorfor en persondatalov? Persondataloven af 1. juli

Læs mere

INTERN HR PERSONDATAPOLITIK FOR LIONS MD106. Nærværende gælder for MD 106, dvs. alle ansatte og medlemmer i Lions MD 106.

INTERN HR PERSONDATAPOLITIK FOR LIONS MD106. Nærværende gælder for MD 106, dvs. alle ansatte og medlemmer i Lions MD 106. INTERN HR PERSONDATAPOLITIK FOR LIONS MD106 Nærværende gælder for MD 106, dvs. alle ansatte og medlemmer i Lions MD 106. INDHOLDSFO RTEGNELSE: Generelt 3 2 Definitioner 3 3 Formål med Behandlingen af dine

Læs mere

SKABELON FOR PRIVATLIVSPOLITIK

SKABELON FOR PRIVATLIVSPOLITIK Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 171898 13. april 2018 SKABELON FOR PRIVATLIVSPOLITIK 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV SK Forsyning A/S tager behandling af dine persondata alvorligt.

Læs mere

TILLADELSE. Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring. Philip Heymans Allé Hellerup

TILLADELSE. Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring. Philip Heymans Allé Hellerup Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM) Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 3. januar 2019 Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200

Læs mere

foranlediget af bekendtgørelsen.

foranlediget af bekendtgørelsen. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte Bredgade 43 1260 København K Sendt til: Cc. til: siu-jur@ufm.dk mgp@ufm.dk 26. november 2018 Høring over udkast til ny bekendtgørelse om uddannelsesopsparing

Læs mere

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om nuværende og tidligere kunder samt mulige kommende kunder.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om nuværende og tidligere kunder samt mulige kommende kunder. Privatlivspolitik Kunder og potentielle kunder hos El-Net Øst A/S Version 2.0 juni 2018 Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

SAMTYKKEERKLÆRING. Undertegnede. Navn: Telefon: Cpr.nr.:

SAMTYKKEERKLÆRING. Undertegnede. Navn: Telefon: Cpr.nr.: SAMTYKKEERKLÆRING Undertegnede Navn: Telefon: Cpr.nr.: Ved at underskrive denne erklæring giver jeg samtykke til, at Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato 29. juni 2006 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-702-0033 Dok.: JTS40625 KOMMISSORIUM for udvalget om køberetlig regulering af produktansvar 1. Indledning Ifølge

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

CIR1H nr 9352 af 23/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj Senere ændringer til forskriften Ingen. Journalnummer: Kirkemin., j.nr.

CIR1H nr 9352 af 23/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj Senere ændringer til forskriften Ingen. Journalnummer: Kirkemin., j.nr. CIR1H nr 9352 af 23/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2018 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 7520 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om fælles dataansvar

Læs mere

SKADEANMELDELSE WebSafe

SKADEANMELDELSE WebSafe Skadeanmeldelse sendes til: anmeldelse@aig.com Eller: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 SKADEANMELDELSE WebSafe Når De udfylder denne anmeldelse, beder

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar vedrørende Moderniseringsstyrelsens fællesoffentlige systemer

Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar vedrørende Moderniseringsstyrelsens fællesoffentlige systemer CIS nr 9223 af 23/03/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. maj 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulæreskrivelse

Læs mere

Aftale vedrørende fælles dataansvar

Aftale vedrørende fælles dataansvar Aftale vedrørende fælles dataansvar Mellem Dataansvarlig 1 og Dataansvarlig 2 Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund CVR 28536364 Fælledvej 16 7200 Grindsted 1. Fælles dataansvar 1.1. Denne aftale fastsætter

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Landbrugsstyrelsen CVR Nyropsgade København V. Danmark. Databehandleren.

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Landbrugsstyrelsen CVR Nyropsgade København V. Danmark. Databehandleren. Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige: Landbrugsstyrelsen CVR 20814616 Nyropsgade 30 1780 København V Danmark og Databehandleren [Navn] CVR [CVR-nummer] [Adresse] [Postnummer og by] [Land] 1 Indhold

Læs mere

Nexø Frikirke. PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE

Nexø Frikirke. PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt... 3 1 Definitioner... 3 3 Formål med behandlingen af dine personoplysninger... 4 4 De personlige oplysninger, som vi behandler om dig...

Læs mere