Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger,"

Transkript

1 Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Databeskyttelse - s supplerende bemærkninger til EU-Kommissionens forslag til forordning om databeskyttelse Den 2. juli 2012 fremsendte en række bemærkninger til EU-Kommissionens udspil til ny databeskyttelsesregulering. vender hermed tilbage med supplerende bemærkninger og forslag til enkelte punkter i forslaget til forordning, som i særlig grad er vigtige for forsikrings- og pensionsbranchen. fremkommer endvidere sidst i denne henvendelse med forslag til den videre proces for forberedelsen af den danske deltagelse i forhandlingerne i EU om databeskyttelsesreguleringen. s supplerende bemærkninger og forslag Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Claus Tønnesen Juridisk rådgiver Dir De supplerende bemærkninger og forslag drejer sig om følgende problemstillinger: 1) Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger, i forbindelse med forsikringstegning og behandlingen af forsikringsskader 2) Betingelserne for, at personoplysninger kan behandles med den registreredes samtykke 3) Vigtigheden af, at pensions- og forsikringsforhold i tilknytning til ansættelsesforhold holdes uden for den særlige regulering i forslaget, der vedrører behandlingen af personoplysninger i tilknytning til ansættelsesforhold. Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger, i forbindelse med forsikringstegning og behandlingen af forsikringsskader. Hvorfor er det vigtigt for forsikringsbranchen at kunne behandle fortrolige personoplysninger, herunder helbredsoplysninger? Ved forsikringstegning Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 Kernen i forsikring er, at forsikringsselskabet overtager en ubestemt risiko for, at forsikrede lider et økonomisk tab ved skade eller sygdom, mod et vederlag (forsikringspræmien). Selvom forsikringstanken grundlæggende er udtryk for solidaritet mellem de forsikrede, sker der i praksis på langt de fleste forsikringsområder, inkl. pensionsordninger i forsikringsselskaber og pensionskasser, en individuel bedømmelse af den risiko, som den enkelte forsikredes person eller ejendele repræsenterer. Risikoen afspejler sig i vilkårene for den enkelte forsikring (forsikringsbetingelserne) og i præmien, den enkelte forsikringstager skal betale. Den individuelle risikovurdering er en grundlæggende betingelse for, at de forsikringssøgende ønsker at forsikre sig sammen i kollektivet. Forsikring skaber økonomisk sikkerhed og tryghed for den enkelte og for samfundet, så det er vigtigt, at flest muligt er forsikrede, også for at lette de offentlige byrder. Risikovurdering er tillige en vigtig forudsætning for den enkelte forsikredes valgfrihed m.h.t. forsikringsydelser inden for de kollektive forsikringsordninger, som er udbredte på det danske arbejdsmarked. Samtidig har risikovurderingen et klart skadeforebyggende og dermed også et samfundsmæssigt formål. Databeskyttelsesregler bør ikke hindre forsikringsbranchen i under betryggende former for de registrerede at indhente og anvende risikooplysninger ved forsikringstegning. Forbydes eller begrænses forsikrings- og pensionsselskabernes mulighed for at indhente og anvende fortrolige oplysninger ved forsikringstegningen vil det begrænse forbrugernes muligheder for at købe ønskede forsikringer og pensionsordninger i det hele taget, og til lavest mulige priser. Forsikrings- og pensionsselskaberne vil på grund af usikkerhed om den risiko, der overtages, for at være på den sikre side helt afholde sig fra at give tilbud på forsikringstegning, begrænse deres tilbud, og/eller opkræve højere præmie. Ved skade Ved skade og sygdom har den forsikrede krav på at få dækket det lidte tab eller (ved summaforsikringer) modtage en bestemt erstatning eller godtgørelse beregnet i forhold til (person-) skadens omfang. Hverken mere eller mindre. Det betyder, at forsikringsselskaberne har behov for oplysninger, der kan belyse skadesårsag, skadens/sygdommens karakter og omfang, værdien af det skadede osv. Den skadelidte har efter forsikringsaftaleloven og efter almindelige formueretlige grundsætninger pligt til at give selskabet de fornødne oplysninger, så forsikringsselskabet kan bedømme de nævnte forhold og beregne erstatningen eller godtgørelsen, som skadelidte efter forsikringen har krav på. Ofte må der med samtykke fra den skadelidte indhentes oplysninger fra omverdenen, herunder sundhedsvæsenet, offentlige myndigheder mv. Sådanne oplysninger supplerer og uddyber skadelidtes egne oplysninger og er også med til at sikre, at der ikke på de andre forsikringstageres bekostning udbetales erstatninger, som de skadelidte ikke har krav på. Forsikringsselskaber og pensionskasser indhenter og behandler på denne baggrund som forudsætning for at kunne drive virksomheden mange og meget forskelligartede personoplysninger, spændende fra almindelige oplysninger om navn, adresse, personnummer osv., til fortrolige oplysninger om økonomi, sociale forhold og sygdoms- og helbredsforhold. Sidstnævnte er især relevante i forbindelse med tegning af forsikring og behandling af skader i forhold til sygdoms- Side 2

3 og ulykkesforsikring, livsforsikrings- og pensionsordninger samt behandlingen af personskader, der dækkes af ansvarsforsikringer. Sammenfatning: finder det afgørende, at den fremtidige databeskyttelsesregulering ikke umuliggør eller unødigt vanskeliggør den beskrevne praksis m.h.t. risikovurdering og skadebehandling i forsikrings- og pensionsbranchen til skade for forbrugerne og for samfundet. Hvilke problemer rejser forslaget til forordning? Efter s opfattelse rejser indholdet af artiklerne 7, 9 og 81 samt betragtning 123 (og 42) hver for sig og ikke mindst i sammenhæng alvorlig tvivl om forsikringsbranchens muligheder for fortsat at indhente og anvende nogle vigtige typer af personoplysninger ved forsikringstegningen og ved skadebehandlingen. Tvivlen er især knyttet til følgende kategorier af oplysninger, som er nævnt i artikel 9 litra 1: - Helbredsoplysninger - Oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, som i visse tilfælde er betingelsen for at kunne drage fordel af særlige kollektive forsikringstilbud, typisk skabt til veje af faglige organisationer. Ad helbredsoplysninger: Tvivlen i forhold til behandlingen af helbredsoplysninger er især begrundet i følgende: - Artikel 9, litra 1 forbyder generelt behandlingen af helbredsoplysninger - Sidste punktum i betragtning 123 har følgende ordlyd: Denne behandling (behandling i relation til folkesundhed, tilf. hér) af personlige helbredsoplysninger af samfundsinteresse bør ikke medføre at tredjeparter såsom arbejdsgivere, forsikringsselskaber eller pengeinstitutter behandler personoplysninger til andre formål. Selvom den citerede del af betragtning 123 på en række punkter er uklar, er der med den anvendte formulering skabt væsentlig tvivl m.h.t. om forsikringsselskaber kan behandle helbredsoplysninger som led i deres virksomhed. - Tilsvarende betragtninger kan anføres i relation til betragtning 42 - Denne tvivl underbygges af den i øvrigt meget uklart formulerede specialbestemmelse i artikel 81, der omhandler behandling af helbredsoplysninger til en række nærmere angivne formål, jf. litra 1, a-c. Forsikring er imidlertid ikke nævnt som et formål, men er (måske?) i hvert fald for visse forsikringsområders vedkommende omfattet som følge af litra c s brug af termen social sikring. er opmærksom på, at helbredsoplysninger efter en række punkter i artikel 9, litra 2 muligvis kan behandles på trods af forbuddet i artiklens litra 1. Følgende punkter i litra 2 synes hér særligt relevante: Side 3 a) Behandling med samtykke

4 Behandling af helbredsoplysninger i forbindelse med forsikringstegning og skadebehandling sker i de danske forsikringsselskaber og pensionskasser altid med skriftligt samtykke fra den registrerede. I de standardmæssige samtykkeerklæringer, som er aftalt med bl.a. Lægeforeningen, oplyses der om, hvilke typer af oplysninger der kan indhentes, og fra hvem de kan indhentes. Den registrerede får, hver gang der indhentes oplysninger, meddelelse om, hvorfor oplysningerne indhentes, hvilke oplysninger der indhentes, præcis for hvilken periode og hos hvem. er imidlertid i tvivl om rækkevidden af artikel 7, litra 4 i forslaget, hvorefter samtykke ikke kan være retsgrundlag for behandling af personoplysninger, hvis der er en klar skævhed mellem den registrerede og den registeransvarlige. Eventuel skævhed kunne hævdes at være til stede, allerede fordi en række forsikringsydelser har karakter af nødvendighedsydelser. Der henvises til de uddybende bemærkninger under Ad 2: Betingelserne for, at personoplysninger kan behandles med den registreredes samtykke. b) Nødvendig behandling, hvor den registrerede er forhindret. Denne bestemmelse har et meget begrænset sigte og er formentlig især af betydning ved skadebehandling efter dødsfald og i forhold til børn. f) Nødvendig behandling i forbindelse med at retskrav kan fastslås mv. Denne bestemmelse vil formentlig generelt kunne anvendes som grundlag for skadebehandlingen i forsikringsselskaber, men vil være uanvendelig ved forsikringstegning. skal anmode om ministeriets vurdering af bestemmelsens rækkevidde. g) Nødvendig for at udføre opgaver i samfundets interesse. Selvom de fleste former for forsikring har et klart samfundsmæssigt formål, synes bestemmelsen vanskeligt anvendelig som grundlag for behandlingen af helbredsoplysninger i forbindelse med forsikringsvirksomhed. h) Nødvendig til sundhedsformål. Denne bestemmelse vil efter s opfattelse ikke kunne tjene som grundlag for behandling af helbredsoplysninger i forsikring, men vil snarere kunne lægge op til en modsætningsslutning, jf, bemærkningerne ovenfor. til artikel 81, der også henvises til i artikel 9, litra 2, h. Sammenfatning: Sammenfattende er det s opfattelse, at forslaget skaber alvorlig tvivl med hensyn til, om forsikringsbranchen fortsat med den registreredes samtykke - kan indhente og behandle helbredsoplysninger ved forsikringstegning og ved ændringer i eksisterende forsikringer. Som nævnt vil en sådan retstilstand være til skade for såvel forbrugerne som for samfundet og afgørende begrænse forsikrings- og pensionserhvervets muligheder for at drive sin virksomhed. Ad oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold: I Danmark har en række fagforeninger indgået rammeaftaler med skadesforsikringsselskaber om forsikring af foreningens medlemmer på særlige gunstige vilkår eller til særligt fordelagtige priser. Efter s opfattelse bør persondatareglerne ikke stille sig i vejen for en videreførelse af denne praksis. Som artikel 9, litra 2 er formuleret, mener, at den nævnte praksis ved tegning af forsikringer Side 4

5 for medlemmer af fagforeninger alene kan ske på grundlag af et samtykke. Som nævnt ovf. er i tvivl i forhold til, om samtykke i visse tilfælde på grund af reglen i artikel 7, litra 4 kan anvendes i forbindelse med forsikringstegning. Der henvises til de uddybende bemærkninger under Ad 2: betingelserne for, at personoplysninger kan behandles med den registreredes samtykke. s forslag til løsning foreslår konkret følgende: Ad helbredsoplysninger Primært: 1. At det klart af artikel 9 fremgår, at helbredsoplysninger med samtykke fra den registrerede, der opfylder kravene i artikel 4, 8), (men ikke yderligere krav) kan behandles i forbindelse med forsikringsvirksomhed, herunder tegning og ændring af forsikring og behandlingen af skader. Sekundært: 2. At det præciseres i artikel 81, i betragtning 123 og i betragtning 42, at der ikke kan sluttes modsætningsvist fra formuleringerne, således at behandling af helbredsoplysninger uden for de angivne områder er udelukket, og at 3. Det samtidig udtrykkeligt kommer til at fremgå (f.eks.) af artikel 9, litra 2,g, at denne bestemmelse også omfatter behandling af helbredsoplysninger i forbindelse med tegning af forsikring, skadebehandling, administration af forsikringer mv. Ad oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold At der tilføjes et underpunkt i artikel 9, litra 2, hvori det præciseres, at personoplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold kan behandles, såfremt behandlingen er en forudsætning for at den registrerede kan opnå fordele i kraft af aftaler, som den pågældendes faglige organisation står bag. Ad 2: Betingelserne for, at personoplysninger kan behandles med den registreredes samtykke Det er som nævnt udbredt praksis i Danmark, at behandlingen af personoplysninger i forsikringsbranchen sker med samtykke fra den registrerede, jf. bestemmelserne herom i persondatalovens Forsikringsbranchen er herudover underlagt de særlige krav til samtykket, som følgerne af reglerne i i lov om finansiel virksomhed, hvorefter samtykke som hovedregel skal foreligge skriftligt. Kravet om skriftlighed har som bekendt givet anledning til store vanskeligheder, ikke mindst i forhold til de udbredte arbejdsmarkeds- og firmapensionsordninger, som er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter inden for rammerne af de kollektive overenskomster hhv. aftalt mellem en virksomheds ledelse og pensionsselskabet. Problemerne har især vist sig i forhold til at skaffe de nødvendige samtykker til behandling af oplysninger i pensionsselskaberne, idet der ved en konkret medarbejders indtræden i pensionsordningen typisk ikke er direkte kontakt mellem den pågældende og forsikringsselskabet, således at der har været en naturlig anledning til at indhente det skriftlige samtykke. Side 5

6 hilser på den baggrund Kommissionens forslag velkomment, såfremt det indebærer, at det særlige krav om skriftligt samtykke på grund af forordningens forrang ikke længere vil kunne opretholdes. Selvom det skulle vise sig, at kravet om skriftlighed kan opretholdes, lægger vægt på, at samtykke i samme omfang som hidtil kan anvendes som grundlag for behandling af personoplysninger i forsikringsbranchen. Reguleringen af et samtykkes indhold og omstændighederne, hvorunder det skal være afgivet, findes i artikel 4, 8), i artikel 7 samt i betragtning 25 og betragtning I forhold til definitionen af samtykke i persondataloven er der tale om et yderligere krav efter artikel 4, 8), nemlig at viljestilkendegivelsen skal være udtrykkelig. Hertil kommer bestemmelsen i artikel 7, litra 4, hvorefter samtykket ikke kan udgøre det fornødne retsgrundlag for behandling af personoplysninger, hvis der er en klar skævhed mellem den registrerede og den registeransvarlige. Efter s opfattelse har den gældende danske regulering af kravene til samtykke og samtykke som givende adgang til behandling af personoplysninger ikke medført problemer i praksis, endsige til klager over tilfælde af skævhed mellem den forsikrede og forsikringsselskabet. har herudover svært ved at se, at der med ubalancereglen i artikel 7, litra 4 føjes væsentligt nyt til kravet i artikel 4, 8) om at et samtykke skal være frivilligt. s forslag: skal på ovennævnte baggrund foreslå, at forslagets artikel 7, litra 4 udgår, alternativt at det væsentligt klarere end sket i betragtning 34 præciseres, i hvilke tilfælde et afhængighedsforhold indebærer en klar skævhed. er opmærksom på det danske formandskabs forslag til ændring af artikel 7, litra 4 og præambel 34. mener imidlertid ikke, at dette forslag skaber den fornødne klarhed. En mulig løsning kunne måske findes med udgangspunkt i det forslag fra UK, som er gengivet i slutningen af note 124 i kompromisforslaget. Ad 3: Vigtigheden af, at pensions- og forsikringsforhold i tilknytning til ansættelsesforhold holdes uden for den særlige regulering i forslaget, der vedrører behandling af personoplysninger i tilknytning til ansættelsesforhold. Forsikring i tilknytning til arbejde er i persondataretlig sammenhæng ikke et mellemværende mellem arbejdsgiveren og den ansatte Som allerede nævnt er langt størsteparten af livs- og pensionsforsikringsmarkedet i Danmark baseret på generelle aftaler på arbejdsmarkedet. Aftalerne er for arbejdsmarkedspensionsordningernes vedkommende indgået mellem arbejdsmarkedets parter, der sammen har etableret pensionskasser eller pensionsforsikringsselskaber, som er underlagt reglerne i lov om finansiel virksomhed. Firmapensionsordningerne er etableret ved aftaler mellem den enkelte virksomheds ledelse og private livs- og pensionsforsikringsselskaber, som også er underlagt reglerne i lov om finansiel virksomhed. Alle selskaberne drives med det Side 6

7 hovedformål at skaffe de ansatte bedst mulig risikodækning hhv. afkast af pensionsopsparingen. Arbejdsgiverne har udover kendskab til pensionsbidragets størrelse (bidraget indbetales af arbejdsgiveren) - ikke indsigt i den enkelte ansattes pensionsforhold, herunder eventuelle optagelsesvilkår, ydelsessammensætning, oplysninger ved skade osv. Disse forhold er et anliggende mellem den ansatte og selskabet. På skadesforsikringsområdet findes der i mindre omfang rammeaftaler med arbejdsmarkedets parter hhv. konkrete arbejdsgivere der etablerer gruppeforsikringsordninger, som den enkelte ansatte kan tilslutte sig/evt. automatisk er medlem af. Arbejdsgiveren er ikke involveret i de konkrete forsikringsforhold, bortset fra at forsikringspræmien i nogle tilfælde betales hhv. formidles af arbejdsgiveren. Sammenfatning: mener, at konkrete forsikringsforhold der er knyttet til den forsikredes ansættelsesforhold, og som er baseret på rammeaftaler på organisations- og eller virksomhedsniveau, ikke i relation til forordningen om databeskyttelse skal betragtes som en del af ansættelsesforholdet. Hvilke problemer rejser forslaget til forordning? Forslaget til forordning indebærer på (i hvert fald) følgende to måder en særregulering med hensyn til behandling af personoplysninger som led i ansættelsesforhold: 1) Særbestemmelsen i artikel 82, herunder især litra 3, hvorefter Kommissionen bemyndiges til at udstede delegerede retsakter om behandlingen af personoplysninger i ansættelsesforhold. 2) I betragtning 34 anføres det, at afhængighedsforhold til den registeransvarlige bl.a. foreligger, når personoplysninger behandles af arbejdsgiveren som led i behandlingen af ansattes personoplysninger i et ansættelsesforhold. Efter s opfattelse skaber de nævnte formuleringer betydelig usikkerhed m.h.t. om de ovf. nævnte oplysninger om enkeltansattes forsikringsforhold, hvor disse hviler på kollektive aftaler/rammeaftaler mellem arbejdsgiver og forsikringsgiver, er omfattet af de nævnte særregler i forordningsforslaget om behandlingen af personoplysninger i ansættelsesforhold. s forslag foreslår, at det klart af betragtning 34 kommer til at fremgå, at behandling af personoplysninger vedr. forsikringsforhold for ansatte, der hviler på kollektive aftaler og hvor arbejdsgiveren ikke er involveret i det konkrete forsikringsforhold, falder uden for bestemmelser mv. i forordningen, der vedrører behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold s forslag til forberedelse af den danske deltagelse i forhandlingerne i EU om Kommissionens forslag til ny databeskyttelsesregulering. Kommissionens forslag til forordning om databeskyttelse er som nævnt i Forsikring & Pensions første høringssvar et vigtigt og gennemgribende forslag, hvis Side 7

8 rækkevidde og konsekvenser også af administrativ og økonomisk art - på mange punkter er svære at gennemskue. Hertil kommer, at forslagets struktur og grundmodel for regulering ikke er klar og konsekvent gennemført. Det gælder bl.a. den usystematiske brug af generel regulering og konkrete forbud mod meget specifikke behandlinger af bestemte typer af persondata, samt den usystematiske og til tider helt manglende sammenhæng mellem formuleringerne i artiklerne indbyrdes og i forhold til betragtningerne. På ovennævnte baggrund og idet forsikringsbranchen nok er det erhverv der som led i sin virksomhed behandler flest personoplysninger, herunder en række fortrolige oplysninger, foreslår, at Justitsministeriet snarest muligt etablerer et dialogforum med deltagelse af og andre erhvervsorganisationer og evt. også repræsentanter for en række offentlige myndigheder. Dialogforum kunne bl.a. have følgende formål/opgaver: 1) Fremskaffelse og bearbejdning af informationer om praksis i virksomheder og myndigheder for behandling af personoplysninger, herunder formålene med behandlingen 2) Vurdering af konsekvenserne af vigtigere elementer i forslaget til forordninger 3) Vurdering af forslag, der måtte fremkomme under forhandlingerne om Kommissionens udspil, herunder konsekvenser og problemer, bl.a. i forhold til eksisterende praksis. 4) Bidrage med løsningsforslag, hvor det er relevant. er opmærksom på, at der under forhandlingerne i EU kan være vanskeligheder for ministeriet med udlevering af fortroligt materiale til omverdenen. har erfaring for, at et brugbart alternativ til udlevering af tekster i mange tilfælde kan bestå i mundtligt formidlede oplysninger kombineret med skriftlige resumeer. ser frem til den fortsatte dialog om denne meget vigtige sag for forsikringsbranchen. Med venlig hilsen Claus Tønnesen Side 8

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr.  til Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til databeskyttelse@jm.dk Forsikring & Pensions bemærkninger til Udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K jm@jm.dk Høringssvar fra - j.nr.: 2012-3756-0005 Justitsministeriet har den 11. maj 2012 sendt EU-Kommissionens udspil til ny databeskyttelsesregulering

Læs mere

Høring over EU-Kommissionens forslag til nye EU-databeskyttelsesregler - Justitsministeriets

Høring over EU-Kommissionens forslag til nye EU-databeskyttelsesregler - Justitsministeriets Sendt via e-mail: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K 27. juni 2012 S531 - D41229 Att.: fm. Christian Wiese Svanberg Høring over EU-Kommissionens forslag til nye EU-databeskyttelsesregler

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

KL s holdning til Europa-Kommissionens generelle forordning om databeskyttelse

KL s holdning til Europa-Kommissionens generelle forordning om databeskyttelse Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 5 Offentligt KL s holdning til Europa-Kommissionens generelle forordning om databeskyttelse Baggrund Europa-Kommissionen fremlagde den 25. januar 2012 forslag

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet.

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0603 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat om genoptagelse af ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker 11.06.2012 takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

Fælles principper om antagelse og videreførelse ved leverandørskifte. 1 Indledning. 2 Formål med fællesprincipperne

Fælles principper om antagelse og videreførelse ved leverandørskifte. 1 Indledning. 2 Formål med fællesprincipperne Fælles principper om antagelse og videreførelse ved leverandørskifte af firmapensionsordninger 1 Indledning Disse principper er udarbejdet af. Alle pensionsselskaber har mulighed for at tilslutte sig principperne,

Læs mere

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20 Borupvang 4 Telefon 44 74 70 35 Topdanmark Livsforsikring A/S 2750 Ballerup Fax 44 74 43 44 I: CVR-nr.: 19625087 Att. Liv Skadebehandling III: CVR-nr.: 25084098 Topdanmark Link Livsforsikring A/S CVR-nr.:

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

1. Vi har i år valgt at sætte fokus på forsikrings- og pensionsbranchens rolle i velfærdssamfundet. Det gør vi under overskriften:

1. Vi har i år valgt at sætte fokus på forsikrings- og pensionsbranchens rolle i velfærdssamfundet. Det gør vi under overskriften: Årsmødedebat 2016 - oplæg Almindelige forsikringer til alle på rimelige vilkår hvad betyder det? Indledning: 1. Vi har i år valgt at sætte fokus på forsikrings- og pensionsbranchens rolle i velfærdssamfundet.

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

Finanstilsynet. Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber

Finanstilsynet. Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber Finanstilsynet Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om lønpolitik

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade København Ø

Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade København Ø Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar på Finanstilsynets undersøgelse om information og rådgivning om pensionsforhold ved jobskifte (F&P) har modtaget

Læs mere

Leverandørskifte vurdering af arbejdskapacitet

Leverandørskifte vurdering af arbejdskapacitet Leverandørskifte vurdering af arbejdskapacitet s fælles principper om antagelse og videreførelse ved leverandørskifte i firmapensionsordninger indeholder et kriterium for, om en medarbejder skal tilbydes

Læs mere

ATP skal i den forbindelse meddele, at ATP og Udbetaling Danmark ingen bemærkninger har til de foreslåede ændringer.

ATP skal i den forbindelse meddele, at ATP og Udbetaling Danmark ingen bemærkninger har til de foreslåede ændringer. Fra: Anne Schiött Rasmussen - ASR Til: Torben Steen Hede; Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Cc: Birgitte Jørgensen - BTJ; Ole S. Andersen - OSA Emne: SV: Høring over ændring af bekendtgørelse

Læs mere

SKADEANMELDELSE WebSafe

SKADEANMELDELSE WebSafe Skadeanmeldelse sendes til: anmeldelse@aig.com Eller: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 SKADEANMELDELSE WebSafe Når De udfylder denne anmeldelse, beder

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet

Sundheds- og Ældreministeriet Sundheds- og Ældreministeriet sum@sum.dk sist@sum.dk s høringssvar takker for muligheden for at give bemærkninger til Udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. september 2008 EU s ombudsmand og EU s datatilsynsmyndigheden kritiserer

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Indledningsvis vil Finansrådet takke for muligheden for at afgive bemærkninger til grund- og nærhedsnotatet.

Indledningsvis vil Finansrådet takke for muligheden for at afgive bemærkninger til grund- og nærhedsnotatet. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Høringssvar til Justitsministeriets grund- og nærhedsnotat af 8. maj 2012 vedrørende EU-Kommissionens forslag til en generel forordning om databeskyttelse

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 10. februar 2004 PE 338.493/19-39 ÆNDRINGSFORSLAG 19-39 Udkast til udtalelse (PE 338.493) Angelika Niebler Gennemførelse

Læs mere

SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring

SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring Når De udfylder denne anmeldelse,

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

TILLÆGSFORSIKRINGSAFTALEN 1995

TILLÆGSFORSIKRINGSAFTALEN 1995 TILLÆGSFORSIKRINGSAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Sendt pr. mail til bil@dma.dk. Søfartsstyrelsen Att.: Birger F. N. Lind

Sendt pr. mail til bil@dma.dk. Søfartsstyrelsen Att.: Birger F. N. Lind Sendt pr. mail til bil@dma.dk Søfartsstyrelsen Att.: Birger F. N. Lind 12.12.2012 Søloven - Udkast til bekendtgørelse om udmøntning af ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs - høringssvar takker

Læs mere

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Baggrund Danmark har et dynamisk arbejdsmarked, hvor mange lønmodtagere ofte skifter job. For en del lønmodtagere indebærer

Læs mere

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) - høringssvar takker for muligheden for

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Supplerende bemærkninger til lovforslagsudkast om skadesforsikringsafgift

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Supplerende bemærkninger til lovforslagsudkast om skadesforsikringsafgift Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Supplerende bemærkninger til lovforslagsudkast om skadesforsikringsafgift Skatteministeriet har den 9.02. 2012 sendt udkast til Skadesforsikringsafgiftsloven

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE

ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE SUNDHEDSSIKRING Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 25 02 03 Forsikringsnr. Navn CPR-nr. Adresse Telefonnr. Mobilnr. Udfyldes af forsikrede. Alle

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

B I LAG. KL s bemærkninger til de enkelte artikler i Kommissionens forslag til generel forordning om databeskyttelse

B I LAG. KL s bemærkninger til de enkelte artikler i Kommissionens forslag til generel forordning om databeskyttelse B I LAG KL s bemærkninger til de enkelte artikler i Kommissionens forslag til generel forordning om databeskyttelse Kapitel 1 Generelle bestemmelser Artikel 2, stk. 2, litra d og præambel nr. 15: Det bør

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tandskade

SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeanmeldelse sendes til: AIG Europe Limited Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen

Læs mere

Høring over Europa-Kommissionens forslag til generel forordning om databeskyttelse

Høring over Europa-Kommissionens forslag til generel forordning om databeskyttelse Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Høring over Europa-Kommissionens forslag til generel forordning om databeskyttelse Justitsministeriet har sendt kommissionens forslag til en generel

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 119 Bilag 6 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 119 Bilag 6 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 119 Bilag 6 Offentligt Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Christiansborg 1240 København K Folketingets Erhvervs- Vækst og eksport udvalg - Omvalgsbonus

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah. L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer

Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah. L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer har modtaget L 31 om ændring af ligningsloven, herunder ophævelse

Læs mere

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Når De udfylder denne anmeldelse, beder

Læs mere

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008:

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008: Indmeldelse i Gruppeordning KJP/PPP Personoplysninger Navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Stilling Medlem af Forbundet Ja Nej Arbejdsgiver Cvr.nr.: Ansat pr. / - 2008 Indmeldelse i gruppeordningen Freelancer

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tilkaldelse

SKADEANMELDELSE Tilkaldelse Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Tilkaldelse Når De udfylder denne anmeldelse, beder vi Dem tænke

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Fri og fuldt forsikret

Fri og fuldt forsikret Fri og fuldt forsikret en fast del af leasingydelsen Når du privatleaser en bil, har du brug for en lovpligtig ansvarsforsikring og en kaskoforsikring præcis som til en privatejet bil. Hos os får du en

Læs mere

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeoplysninger Forsikringstager Firma Navn: Adresse: CVR Nr..: E-mail adresse: Police nr. Kontaktperson: Postnr. og by: Telefonnr.: Skadelidte Navn: Adresse: Cpr.nr.: Postnr.

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: JS@SKAT.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2004/0137(COD) 31.1.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag.

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag. Justitsministeriet Statsretskontoret jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni 2012 J.NR.

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed:

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed: Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: Lifestyle Protection Kirkebierg Alle 86 b 2605 Brøndy Danmark Tel: +45 43 25 53 00 Fax: +45

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

f. Får du medicin i forbindelse med din sygdom? f. Hvilken medicin?

f. Får du medicin i forbindelse med din sygdom? f. Hvilken medicin? Ansøgning om udbetaling og/eller præmiefritagelse ved nedsat erhvervsevne. Side 1 af 6 Forsikrede Dit fulde navn Cpr.nr. Adresse Postnr. By Stilling Telefon nr. Arbejdsgiver Mailadresse 1 a. Hvilken sygdom/ulykkestilfælde

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

KLs forslag til forbedring af EUs persondataforordning

KLs forslag til forbedring af EUs persondataforordning Holdningspapir KLs forslag til forbedring af EUs persondataforordning Baggrund Europa-Kommissionen har foreslået, at det nuværende persondatadirektiv 1 skal opdateres som en forordning. Persondatadirektivet

Læs mere

Indledning: Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Jeg er blevet stillet to spørgsmål.

Indledning: Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Jeg er blevet stillet to spørgsmål. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 899 Offentligt [DET TALTE ORD GÆLDER] 17. juni 2014 Talepapir SUU alm. Del Samråd om tegning af forsikringer til personer

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 209 Offentligt Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 13-0004720 Notat

Læs mere

Finanstilsynet, Juridisk kontor Århusgade København Ø Omvalgsbonus - Ændring i FIL - Høringssvar

Finanstilsynet, Juridisk kontor Århusgade København Ø Omvalgsbonus - Ændring i FIL - Høringssvar Finanstilsynet, Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk Omvalgsbonus - Ændring i FIL - Høringssvar 22.11.2013 har modtaget udkast til lovforslag om ændring af bl.a. lov

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 12. december 2017 Kontor:

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tsp@sum.dk sum@sum.dk Høringssvar vedr. udkast til vejledning om frit sygehusvalg mv. 12.08.2013 takker for muligheden for at afgive kommentarer til udkast til vejledning

Læs mere