Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger,"

Transkript

1 Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Databeskyttelse - s supplerende bemærkninger til EU-Kommissionens forslag til forordning om databeskyttelse Den 2. juli 2012 fremsendte en række bemærkninger til EU-Kommissionens udspil til ny databeskyttelsesregulering. vender hermed tilbage med supplerende bemærkninger og forslag til enkelte punkter i forslaget til forordning, som i særlig grad er vigtige for forsikrings- og pensionsbranchen. fremkommer endvidere sidst i denne henvendelse med forslag til den videre proces for forberedelsen af den danske deltagelse i forhandlingerne i EU om databeskyttelsesreguleringen. s supplerende bemærkninger og forslag Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Claus Tønnesen Juridisk rådgiver Dir De supplerende bemærkninger og forslag drejer sig om følgende problemstillinger: 1) Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger, i forbindelse med forsikringstegning og behandlingen af forsikringsskader 2) Betingelserne for, at personoplysninger kan behandles med den registreredes samtykke 3) Vigtigheden af, at pensions- og forsikringsforhold i tilknytning til ansættelsesforhold holdes uden for den særlige regulering i forslaget, der vedrører behandlingen af personoplysninger i tilknytning til ansættelsesforhold. Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger, i forbindelse med forsikringstegning og behandlingen af forsikringsskader. Hvorfor er det vigtigt for forsikringsbranchen at kunne behandle fortrolige personoplysninger, herunder helbredsoplysninger? Ved forsikringstegning Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 Kernen i forsikring er, at forsikringsselskabet overtager en ubestemt risiko for, at forsikrede lider et økonomisk tab ved skade eller sygdom, mod et vederlag (forsikringspræmien). Selvom forsikringstanken grundlæggende er udtryk for solidaritet mellem de forsikrede, sker der i praksis på langt de fleste forsikringsområder, inkl. pensionsordninger i forsikringsselskaber og pensionskasser, en individuel bedømmelse af den risiko, som den enkelte forsikredes person eller ejendele repræsenterer. Risikoen afspejler sig i vilkårene for den enkelte forsikring (forsikringsbetingelserne) og i præmien, den enkelte forsikringstager skal betale. Den individuelle risikovurdering er en grundlæggende betingelse for, at de forsikringssøgende ønsker at forsikre sig sammen i kollektivet. Forsikring skaber økonomisk sikkerhed og tryghed for den enkelte og for samfundet, så det er vigtigt, at flest muligt er forsikrede, også for at lette de offentlige byrder. Risikovurdering er tillige en vigtig forudsætning for den enkelte forsikredes valgfrihed m.h.t. forsikringsydelser inden for de kollektive forsikringsordninger, som er udbredte på det danske arbejdsmarked. Samtidig har risikovurderingen et klart skadeforebyggende og dermed også et samfundsmæssigt formål. Databeskyttelsesregler bør ikke hindre forsikringsbranchen i under betryggende former for de registrerede at indhente og anvende risikooplysninger ved forsikringstegning. Forbydes eller begrænses forsikrings- og pensionsselskabernes mulighed for at indhente og anvende fortrolige oplysninger ved forsikringstegningen vil det begrænse forbrugernes muligheder for at købe ønskede forsikringer og pensionsordninger i det hele taget, og til lavest mulige priser. Forsikrings- og pensionsselskaberne vil på grund af usikkerhed om den risiko, der overtages, for at være på den sikre side helt afholde sig fra at give tilbud på forsikringstegning, begrænse deres tilbud, og/eller opkræve højere præmie. Ved skade Ved skade og sygdom har den forsikrede krav på at få dækket det lidte tab eller (ved summaforsikringer) modtage en bestemt erstatning eller godtgørelse beregnet i forhold til (person-) skadens omfang. Hverken mere eller mindre. Det betyder, at forsikringsselskaberne har behov for oplysninger, der kan belyse skadesårsag, skadens/sygdommens karakter og omfang, værdien af det skadede osv. Den skadelidte har efter forsikringsaftaleloven og efter almindelige formueretlige grundsætninger pligt til at give selskabet de fornødne oplysninger, så forsikringsselskabet kan bedømme de nævnte forhold og beregne erstatningen eller godtgørelsen, som skadelidte efter forsikringen har krav på. Ofte må der med samtykke fra den skadelidte indhentes oplysninger fra omverdenen, herunder sundhedsvæsenet, offentlige myndigheder mv. Sådanne oplysninger supplerer og uddyber skadelidtes egne oplysninger og er også med til at sikre, at der ikke på de andre forsikringstageres bekostning udbetales erstatninger, som de skadelidte ikke har krav på. Forsikringsselskaber og pensionskasser indhenter og behandler på denne baggrund som forudsætning for at kunne drive virksomheden mange og meget forskelligartede personoplysninger, spændende fra almindelige oplysninger om navn, adresse, personnummer osv., til fortrolige oplysninger om økonomi, sociale forhold og sygdoms- og helbredsforhold. Sidstnævnte er især relevante i forbindelse med tegning af forsikring og behandling af skader i forhold til sygdoms- Side 2

3 og ulykkesforsikring, livsforsikrings- og pensionsordninger samt behandlingen af personskader, der dækkes af ansvarsforsikringer. Sammenfatning: finder det afgørende, at den fremtidige databeskyttelsesregulering ikke umuliggør eller unødigt vanskeliggør den beskrevne praksis m.h.t. risikovurdering og skadebehandling i forsikrings- og pensionsbranchen til skade for forbrugerne og for samfundet. Hvilke problemer rejser forslaget til forordning? Efter s opfattelse rejser indholdet af artiklerne 7, 9 og 81 samt betragtning 123 (og 42) hver for sig og ikke mindst i sammenhæng alvorlig tvivl om forsikringsbranchens muligheder for fortsat at indhente og anvende nogle vigtige typer af personoplysninger ved forsikringstegningen og ved skadebehandlingen. Tvivlen er især knyttet til følgende kategorier af oplysninger, som er nævnt i artikel 9 litra 1: - Helbredsoplysninger - Oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, som i visse tilfælde er betingelsen for at kunne drage fordel af særlige kollektive forsikringstilbud, typisk skabt til veje af faglige organisationer. Ad helbredsoplysninger: Tvivlen i forhold til behandlingen af helbredsoplysninger er især begrundet i følgende: - Artikel 9, litra 1 forbyder generelt behandlingen af helbredsoplysninger - Sidste punktum i betragtning 123 har følgende ordlyd: Denne behandling (behandling i relation til folkesundhed, tilf. hér) af personlige helbredsoplysninger af samfundsinteresse bør ikke medføre at tredjeparter såsom arbejdsgivere, forsikringsselskaber eller pengeinstitutter behandler personoplysninger til andre formål. Selvom den citerede del af betragtning 123 på en række punkter er uklar, er der med den anvendte formulering skabt væsentlig tvivl m.h.t. om forsikringsselskaber kan behandle helbredsoplysninger som led i deres virksomhed. - Tilsvarende betragtninger kan anføres i relation til betragtning 42 - Denne tvivl underbygges af den i øvrigt meget uklart formulerede specialbestemmelse i artikel 81, der omhandler behandling af helbredsoplysninger til en række nærmere angivne formål, jf. litra 1, a-c. Forsikring er imidlertid ikke nævnt som et formål, men er (måske?) i hvert fald for visse forsikringsområders vedkommende omfattet som følge af litra c s brug af termen social sikring. er opmærksom på, at helbredsoplysninger efter en række punkter i artikel 9, litra 2 muligvis kan behandles på trods af forbuddet i artiklens litra 1. Følgende punkter i litra 2 synes hér særligt relevante: Side 3 a) Behandling med samtykke

4 Behandling af helbredsoplysninger i forbindelse med forsikringstegning og skadebehandling sker i de danske forsikringsselskaber og pensionskasser altid med skriftligt samtykke fra den registrerede. I de standardmæssige samtykkeerklæringer, som er aftalt med bl.a. Lægeforeningen, oplyses der om, hvilke typer af oplysninger der kan indhentes, og fra hvem de kan indhentes. Den registrerede får, hver gang der indhentes oplysninger, meddelelse om, hvorfor oplysningerne indhentes, hvilke oplysninger der indhentes, præcis for hvilken periode og hos hvem. er imidlertid i tvivl om rækkevidden af artikel 7, litra 4 i forslaget, hvorefter samtykke ikke kan være retsgrundlag for behandling af personoplysninger, hvis der er en klar skævhed mellem den registrerede og den registeransvarlige. Eventuel skævhed kunne hævdes at være til stede, allerede fordi en række forsikringsydelser har karakter af nødvendighedsydelser. Der henvises til de uddybende bemærkninger under Ad 2: Betingelserne for, at personoplysninger kan behandles med den registreredes samtykke. b) Nødvendig behandling, hvor den registrerede er forhindret. Denne bestemmelse har et meget begrænset sigte og er formentlig især af betydning ved skadebehandling efter dødsfald og i forhold til børn. f) Nødvendig behandling i forbindelse med at retskrav kan fastslås mv. Denne bestemmelse vil formentlig generelt kunne anvendes som grundlag for skadebehandlingen i forsikringsselskaber, men vil være uanvendelig ved forsikringstegning. skal anmode om ministeriets vurdering af bestemmelsens rækkevidde. g) Nødvendig for at udføre opgaver i samfundets interesse. Selvom de fleste former for forsikring har et klart samfundsmæssigt formål, synes bestemmelsen vanskeligt anvendelig som grundlag for behandlingen af helbredsoplysninger i forbindelse med forsikringsvirksomhed. h) Nødvendig til sundhedsformål. Denne bestemmelse vil efter s opfattelse ikke kunne tjene som grundlag for behandling af helbredsoplysninger i forsikring, men vil snarere kunne lægge op til en modsætningsslutning, jf, bemærkningerne ovenfor. til artikel 81, der også henvises til i artikel 9, litra 2, h. Sammenfatning: Sammenfattende er det s opfattelse, at forslaget skaber alvorlig tvivl med hensyn til, om forsikringsbranchen fortsat med den registreredes samtykke - kan indhente og behandle helbredsoplysninger ved forsikringstegning og ved ændringer i eksisterende forsikringer. Som nævnt vil en sådan retstilstand være til skade for såvel forbrugerne som for samfundet og afgørende begrænse forsikrings- og pensionserhvervets muligheder for at drive sin virksomhed. Ad oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold: I Danmark har en række fagforeninger indgået rammeaftaler med skadesforsikringsselskaber om forsikring af foreningens medlemmer på særlige gunstige vilkår eller til særligt fordelagtige priser. Efter s opfattelse bør persondatareglerne ikke stille sig i vejen for en videreførelse af denne praksis. Som artikel 9, litra 2 er formuleret, mener, at den nævnte praksis ved tegning af forsikringer Side 4

5 for medlemmer af fagforeninger alene kan ske på grundlag af et samtykke. Som nævnt ovf. er i tvivl i forhold til, om samtykke i visse tilfælde på grund af reglen i artikel 7, litra 4 kan anvendes i forbindelse med forsikringstegning. Der henvises til de uddybende bemærkninger under Ad 2: betingelserne for, at personoplysninger kan behandles med den registreredes samtykke. s forslag til løsning foreslår konkret følgende: Ad helbredsoplysninger Primært: 1. At det klart af artikel 9 fremgår, at helbredsoplysninger med samtykke fra den registrerede, der opfylder kravene i artikel 4, 8), (men ikke yderligere krav) kan behandles i forbindelse med forsikringsvirksomhed, herunder tegning og ændring af forsikring og behandlingen af skader. Sekundært: 2. At det præciseres i artikel 81, i betragtning 123 og i betragtning 42, at der ikke kan sluttes modsætningsvist fra formuleringerne, således at behandling af helbredsoplysninger uden for de angivne områder er udelukket, og at 3. Det samtidig udtrykkeligt kommer til at fremgå (f.eks.) af artikel 9, litra 2,g, at denne bestemmelse også omfatter behandling af helbredsoplysninger i forbindelse med tegning af forsikring, skadebehandling, administration af forsikringer mv. Ad oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold At der tilføjes et underpunkt i artikel 9, litra 2, hvori det præciseres, at personoplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold kan behandles, såfremt behandlingen er en forudsætning for at den registrerede kan opnå fordele i kraft af aftaler, som den pågældendes faglige organisation står bag. Ad 2: Betingelserne for, at personoplysninger kan behandles med den registreredes samtykke Det er som nævnt udbredt praksis i Danmark, at behandlingen af personoplysninger i forsikringsbranchen sker med samtykke fra den registrerede, jf. bestemmelserne herom i persondatalovens Forsikringsbranchen er herudover underlagt de særlige krav til samtykket, som følgerne af reglerne i i lov om finansiel virksomhed, hvorefter samtykke som hovedregel skal foreligge skriftligt. Kravet om skriftlighed har som bekendt givet anledning til store vanskeligheder, ikke mindst i forhold til de udbredte arbejdsmarkeds- og firmapensionsordninger, som er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter inden for rammerne af de kollektive overenskomster hhv. aftalt mellem en virksomheds ledelse og pensionsselskabet. Problemerne har især vist sig i forhold til at skaffe de nødvendige samtykker til behandling af oplysninger i pensionsselskaberne, idet der ved en konkret medarbejders indtræden i pensionsordningen typisk ikke er direkte kontakt mellem den pågældende og forsikringsselskabet, således at der har været en naturlig anledning til at indhente det skriftlige samtykke. Side 5

6 hilser på den baggrund Kommissionens forslag velkomment, såfremt det indebærer, at det særlige krav om skriftligt samtykke på grund af forordningens forrang ikke længere vil kunne opretholdes. Selvom det skulle vise sig, at kravet om skriftlighed kan opretholdes, lægger vægt på, at samtykke i samme omfang som hidtil kan anvendes som grundlag for behandling af personoplysninger i forsikringsbranchen. Reguleringen af et samtykkes indhold og omstændighederne, hvorunder det skal være afgivet, findes i artikel 4, 8), i artikel 7 samt i betragtning 25 og betragtning I forhold til definitionen af samtykke i persondataloven er der tale om et yderligere krav efter artikel 4, 8), nemlig at viljestilkendegivelsen skal være udtrykkelig. Hertil kommer bestemmelsen i artikel 7, litra 4, hvorefter samtykket ikke kan udgøre det fornødne retsgrundlag for behandling af personoplysninger, hvis der er en klar skævhed mellem den registrerede og den registeransvarlige. Efter s opfattelse har den gældende danske regulering af kravene til samtykke og samtykke som givende adgang til behandling af personoplysninger ikke medført problemer i praksis, endsige til klager over tilfælde af skævhed mellem den forsikrede og forsikringsselskabet. har herudover svært ved at se, at der med ubalancereglen i artikel 7, litra 4 føjes væsentligt nyt til kravet i artikel 4, 8) om at et samtykke skal være frivilligt. s forslag: skal på ovennævnte baggrund foreslå, at forslagets artikel 7, litra 4 udgår, alternativt at det væsentligt klarere end sket i betragtning 34 præciseres, i hvilke tilfælde et afhængighedsforhold indebærer en klar skævhed. er opmærksom på det danske formandskabs forslag til ændring af artikel 7, litra 4 og præambel 34. mener imidlertid ikke, at dette forslag skaber den fornødne klarhed. En mulig løsning kunne måske findes med udgangspunkt i det forslag fra UK, som er gengivet i slutningen af note 124 i kompromisforslaget. Ad 3: Vigtigheden af, at pensions- og forsikringsforhold i tilknytning til ansættelsesforhold holdes uden for den særlige regulering i forslaget, der vedrører behandling af personoplysninger i tilknytning til ansættelsesforhold. Forsikring i tilknytning til arbejde er i persondataretlig sammenhæng ikke et mellemværende mellem arbejdsgiveren og den ansatte Som allerede nævnt er langt størsteparten af livs- og pensionsforsikringsmarkedet i Danmark baseret på generelle aftaler på arbejdsmarkedet. Aftalerne er for arbejdsmarkedspensionsordningernes vedkommende indgået mellem arbejdsmarkedets parter, der sammen har etableret pensionskasser eller pensionsforsikringsselskaber, som er underlagt reglerne i lov om finansiel virksomhed. Firmapensionsordningerne er etableret ved aftaler mellem den enkelte virksomheds ledelse og private livs- og pensionsforsikringsselskaber, som også er underlagt reglerne i lov om finansiel virksomhed. Alle selskaberne drives med det Side 6

7 hovedformål at skaffe de ansatte bedst mulig risikodækning hhv. afkast af pensionsopsparingen. Arbejdsgiverne har udover kendskab til pensionsbidragets størrelse (bidraget indbetales af arbejdsgiveren) - ikke indsigt i den enkelte ansattes pensionsforhold, herunder eventuelle optagelsesvilkår, ydelsessammensætning, oplysninger ved skade osv. Disse forhold er et anliggende mellem den ansatte og selskabet. På skadesforsikringsområdet findes der i mindre omfang rammeaftaler med arbejdsmarkedets parter hhv. konkrete arbejdsgivere der etablerer gruppeforsikringsordninger, som den enkelte ansatte kan tilslutte sig/evt. automatisk er medlem af. Arbejdsgiveren er ikke involveret i de konkrete forsikringsforhold, bortset fra at forsikringspræmien i nogle tilfælde betales hhv. formidles af arbejdsgiveren. Sammenfatning: mener, at konkrete forsikringsforhold der er knyttet til den forsikredes ansættelsesforhold, og som er baseret på rammeaftaler på organisations- og eller virksomhedsniveau, ikke i relation til forordningen om databeskyttelse skal betragtes som en del af ansættelsesforholdet. Hvilke problemer rejser forslaget til forordning? Forslaget til forordning indebærer på (i hvert fald) følgende to måder en særregulering med hensyn til behandling af personoplysninger som led i ansættelsesforhold: 1) Særbestemmelsen i artikel 82, herunder især litra 3, hvorefter Kommissionen bemyndiges til at udstede delegerede retsakter om behandlingen af personoplysninger i ansættelsesforhold. 2) I betragtning 34 anføres det, at afhængighedsforhold til den registeransvarlige bl.a. foreligger, når personoplysninger behandles af arbejdsgiveren som led i behandlingen af ansattes personoplysninger i et ansættelsesforhold. Efter s opfattelse skaber de nævnte formuleringer betydelig usikkerhed m.h.t. om de ovf. nævnte oplysninger om enkeltansattes forsikringsforhold, hvor disse hviler på kollektive aftaler/rammeaftaler mellem arbejdsgiver og forsikringsgiver, er omfattet af de nævnte særregler i forordningsforslaget om behandlingen af personoplysninger i ansættelsesforhold. s forslag foreslår, at det klart af betragtning 34 kommer til at fremgå, at behandling af personoplysninger vedr. forsikringsforhold for ansatte, der hviler på kollektive aftaler og hvor arbejdsgiveren ikke er involveret i det konkrete forsikringsforhold, falder uden for bestemmelser mv. i forordningen, der vedrører behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold s forslag til forberedelse af den danske deltagelse i forhandlingerne i EU om Kommissionens forslag til ny databeskyttelsesregulering. Kommissionens forslag til forordning om databeskyttelse er som nævnt i Forsikring & Pensions første høringssvar et vigtigt og gennemgribende forslag, hvis Side 7

8 rækkevidde og konsekvenser også af administrativ og økonomisk art - på mange punkter er svære at gennemskue. Hertil kommer, at forslagets struktur og grundmodel for regulering ikke er klar og konsekvent gennemført. Det gælder bl.a. den usystematiske brug af generel regulering og konkrete forbud mod meget specifikke behandlinger af bestemte typer af persondata, samt den usystematiske og til tider helt manglende sammenhæng mellem formuleringerne i artiklerne indbyrdes og i forhold til betragtningerne. På ovennævnte baggrund og idet forsikringsbranchen nok er det erhverv der som led i sin virksomhed behandler flest personoplysninger, herunder en række fortrolige oplysninger, foreslår, at Justitsministeriet snarest muligt etablerer et dialogforum med deltagelse af og andre erhvervsorganisationer og evt. også repræsentanter for en række offentlige myndigheder. Dialogforum kunne bl.a. have følgende formål/opgaver: 1) Fremskaffelse og bearbejdning af informationer om praksis i virksomheder og myndigheder for behandling af personoplysninger, herunder formålene med behandlingen 2) Vurdering af konsekvenserne af vigtigere elementer i forslaget til forordninger 3) Vurdering af forslag, der måtte fremkomme under forhandlingerne om Kommissionens udspil, herunder konsekvenser og problemer, bl.a. i forhold til eksisterende praksis. 4) Bidrage med løsningsforslag, hvor det er relevant. er opmærksom på, at der under forhandlingerne i EU kan være vanskeligheder for ministeriet med udlevering af fortroligt materiale til omverdenen. har erfaring for, at et brugbart alternativ til udlevering af tekster i mange tilfælde kan bestå i mundtligt formidlede oplysninger kombineret med skriftlige resumeer. ser frem til den fortsatte dialog om denne meget vigtige sag for forsikringsbranchen. Med venlig hilsen Claus Tønnesen Side 8

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K jm@jm.dk Høringssvar fra - j.nr.: 2012-3756-0005 Justitsministeriet har den 11. maj 2012 sendt EU-Kommissionens udspil til ny databeskyttelsesregulering

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) - høringssvar takker for muligheden for

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KLs forslag til forbedring af EUs persondataforordning

KLs forslag til forbedring af EUs persondataforordning Holdningspapir KLs forslag til forbedring af EUs persondataforordning Baggrund Europa-Kommissionen har foreslået, at det nuværende persondatadirektiv 1 skal opdateres som en forordning. Persondatadirektivet

Læs mere

SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring

SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring Når De udfylder denne anmeldelse,

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed:

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed: Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: Lifestyle Protection Kirkebierg Alle 86 b 2605 Brøndy Danmark Tel: +45 43 25 53 00 Fax: +45

Læs mere

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008:

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008: Indmeldelse i Gruppeordning KJP/PPP Personoplysninger Navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Stilling Medlem af Forbundet Ja Nej Arbejdsgiver Cvr.nr.: Ansat pr. / - 2008 Indmeldelse i gruppeordningen Freelancer

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Under slagordene Trygge forbrugere Aktive valg har den danske regering i midten af august måned præsenteret en forbrugerpolitisk handlingsplan med

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tandskade

SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeanmeldelse sendes til: AIG Europe Limited Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tilkaldelse

SKADEANMELDELSE Tilkaldelse Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Tilkaldelse Når De udfylder denne anmeldelse, beder vi Dem tænke

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde

SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde Skadeanmeldelse sendes til: Kalvebod Brygge 45 DK-1560 København V Tlf +45 33 73 24 00 Fax +45 33 73 24 70 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Folketingets Skatteudvalg L 80 - Lige store pensioner 23.04.2012 Hullet der skal lukkes Skatteministeren ønsker at lukke et skattehul. Hullet er opstået,

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Flemming Frandsen. Sygedagpengereform - Forsikring & Pensions høringssvar

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Flemming Frandsen. Sygedagpengereform - Forsikring & Pensions høringssvar Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Flemming Frandsen Sygedagpengereform - s høringssvar 24.03.2014 takker for muligheden for at afgive bemærkninger til lovforslag om sygedagpengereform.

Læs mere

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Når De udfylder denne anmeldelse, beder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeoplysninger Forsikringstager Firma Navn: Adresse: CVR Nr..: E-mail adresse: Police nr. Kontaktperson: Postnr. og by: Telefonnr.: Skadelidte Navn: Adresse: Cpr.nr.: Postnr.

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse: DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011 01.04.2011 Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008:

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008: Ændring af Gruppeordning KJP/PPP Personoplysninger Navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Stilling Medlem af Forbundet Ja Nej Arbejdsgiver Cvr.nr.: Ansat pr. / - 28 Freelancer Ændres pr. / - 28 Direkte telefon

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING)

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 11 25 25 Gruppeordning gennem Arbejdsgiver CVR-nr. Medarbejders navn

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 Jeg er medlem af CS og ønsker tilmelding/ændring af ovennævnte forsikring pr. / 20_ Forsikringen skal også dække min ægtefælle samlever

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning 06.01.2015 Finanstilsynet har den 25. november 2014 sendt

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser 2010 21.04.2010 skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

ANMELDELSE AF ULYKKE

ANMELDELSE AF ULYKKE ANMELDELSE AF ULYKKE Hvis du ønsker at kommunikere med If på e-mail, så indtast venligst din adresse her: Personskade Tandskade Policenummer: Skadenummer FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Telefon nr.: Post

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT. COPENHAGEN 20 September 2010

LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT. COPENHAGEN 20 September 2010 LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT COPENHAGEN 20 September 2010 LEGAL UPDATES Terrorforsikring God skik Forsikringsformidling Agentaftaler Terrorforsikring Ikrafttræden den 31. marts 2010 Obligatorisk terrorforsikringsordning

Læs mere